MAT LO41.SFM 23/10/2003 L. L. M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

MATEU

EVANGELI YA

MATEU

1

1 Wo, ki ona mukoloko wa lusika lwa Jesu Kreste, ya na simuluhile ku Davida wa lusika lwa Abrahama.

2 Abrahama a pepa Isaka, Isaka a pepa Jakobo, mi Jakobo a pepa Juda ni banyani ba hae. 3 Juda a pepa Faresi ni Zara. Ma bona ne li Tamare. Faresi a pepa Esromi, mi Esromi a pepa Arami. 4 Arami a pepa Aminadabi, Amindabi a pepa Naasoni, mi Naasoni a pepa Salumoni. 5 Salumoni a pepa Boazi. Mahe ne li Rahaba. Boazi a pepa Obedi, Ruti ne li yena mahe. Obedi a pepa Jese. 6 Jese, yena, a pepa Mulena Davida.

Davida a pepa Salumoni. Mahe na kile a ba musala Uria. 7 Salumoni a pepa Roboami, Roboami a pepa Abia, mi Abia a pepa Asa. 8 Asa a pepa Josafati, Josafati a pepa Jorami, mi Jorami a pepa Oziasi. 9 Oziasi a pepa Jotami, Jotami a pepa Akazi, mi Akazi a pepa Ezekiasi. 10 Ezekiasi a pepa Manase, Manase a pepa Amoni, mi Amoni a pepa Josiasi. 11 Josiasi a pepa Jekonia ni banyani ba hae, nako yeo Maisilaele ha ba iswa kwa Babilona.

12 Maisilaele ha ba se ba isizwe kwa Babilona, Jekonia a pepa Salatiele, mi Salatiele a pepa Zorobabele. 13 Zorobabele a pepa Abiudi, Abiudi a pepa Eliakimi, mi Eliakimi a pepa Azoro. 14 Azoro a pepa Sadoki, Sadoki a pepa Akimi, mi Akimi a pepa Eliudi. 15 Eliudi a pepa Eliazare, Eliazare a pepa Matani, mi Matani a pepa Jakobo. 16 Jakobo a pepa Josefa munna Maria, yena mahe Jesu ya bizwa Mesia. 17 Cwale, ku na ni masika a lishumi ka a mane a bashemi ni bana ku zwa ku Abrahama ku to fita ku Davida, a lishuma ka a mane hape ku zwa ku Davida ku fita ku yona nako yeo Maisilaele ha ba iswa kwa Babilona, ni a lishumi ka a mane ku zwa fo ku to fita kwa nako ya ku pepwa kwa Mesia.

 

Ku pepwa kwa Jesu Kreste

(Luk. 2.1-7)

18 Ku pepwa kwa Jesu Kreste ku tile ka mukwa wo. Maria, mahe, na beelelizwe ki Josefa. Pili ba si ka nyalana kale, a ipumana kuli u sa itwezi, ili ka maata a Moya o Kenile.

19 Josefa, ya na mu beelelize, ne li mutu ya na lukile, mi n`a sa lati ku swabisa Maria fapila batu. Cwale a lela ku kauhana ni yena, batu ba sa zibi. 20 Ha na sa nahana zeo, lingeloi la Mulena la taha ku yena kwa buloko, mi la li: Josefa, mwana Davida, u si ke wa saba ku ikungela Maria, kuli a be musala hao, kakuli ha itwezi ki ka maata a Moya o Kenile. 21 U ka pepa mwana wa mushimani mi wena u ka mu beya libizo la Jesu, kakuli u ka pilisa sicaba sa hae kwa libi za bona.

22 Zeo kaufela za ezahala kuli ku talelezwe ze ne bulezwi ki Mulena ka mupolofita, ha na ize: 23  Kalibe u ta itwala, mi u ta pepa mwana wa mushimani ya ta bizwa Emanuele, kikuli Mulimu u na ni luna.

24 Cwale Josefa ha s`a pasumuka, a eza sina mwa na bulelezwi ki lingeloi la Mulena, mi a nyala Maria. 25 Kono na si ka kopana ni yena ha ku pepwa mwana hae wa mushimani, mi Josefa a mu beya libizo la Jesu.

2

 

Ba ba Butali ba kwa Upa ba to bona Jesu

1 Jesu na pepezwi mwa munzi wa Betelehema, mwa naha ya Judea, Heroda ha na li mulena. Ha sa pepilwe, banna ba ba ne ba itutile za linaleli ba taha mwa Jerusalema ku zwa kwa upa. 2 Ba buza, ba li: U kai mwana ya sa zo pepwa, ya swanezi ku ba Mulena wa Majuda? Lu boni naleli ya hae ha i taha kwa upa, mi lu tilo mu kubamela.

3 Mulena Heroda ha utwa cwalo a filikana hahulu, mi batu ba mwa Jerusalema kaufela ba bilaela ni bona. 4 A kopanya baprisita ba bahulu kaufela ni Baluti ba Mulao mi a ba buza, a li: Kanti Mesia u lukela ku pepelwa kai? 5 Ba mu alaba, ba li: Mwa Betelehema, munzi wa mwa Judea, kakuli sa ozi mupolofita ki se: 6 Wena, Betelehema wa mwa naha ya Judea, ha u yo munyinyani kwa minzi ye mituna ya Judea, kakuli ku wena ku ka zwa muzamaisi ya ka etelela sicaba sa ka sa Isilaele.

7 Cwale Heroda a bizeza ba ba butali kwa mukunda, mi a to ba buzisisa nako ye ne i bonahezi naleli. 8 A ba luma kwa Betelehema, a li: A mu zamaye, mu yo batisisa ka tokomelo za mwana yo. Mi ha mu se mu mu fumani, mu ni zibise kuli ni yo mu kubamela ni na. 9 Ha ba se ba utwile za na bulela mulena, ba funduka, mi mwa nzila ba bona naleli yona yeo ye ne ba boni kwa upa. Ya ba etelela ku fitela i to yema fahalimwa sibaka mw`a na inzi mwana. 10 Ha ba bona naleli, ba nyakala ka tabo ye tuna hahulu. 11 Ba kena mwa ndu, mi ba bona mwana ni Maria mahe. Ba kubama ni ku kandelela. Cwale ba kwalula mikotana ya bona, mi ba mu fa limpo, ili gauda, insense ni mira.

12 Mulimu kiha ba lemusa, kwa buloko, kuli ba si ke ba kutela ku Heroda, mi ba kutela habobona ka nzila i sili.

 

Jesu ni bashemi ba hae ba sabela kwa Egepita

13 Ba ba butali ha ba se ba fundukile, lingeloi la Mulena la iponahaza ku Josefa kwa buloko, mi la li: Zuha, u nge mwana ni mahe, mi u sabele kwa Egepita. U yo ina kwatei, ku fitela ha ni ta ku bulelela kuli u kute, kakuli Heroda u ka bata mwana kuli a mu bulaye.

14 Josefa kiha zuha, a nga mwana ni mahe, mi a funduka busihu ku ya kwa Egepita. 15 A yo ina koo, ku fitela Heroda ha sa shwile.

Zeo za ezahala kuli ku petahale ze ne bulezwi ki Mulena ka mupolofita, ze li: Ni bizize Mwana ka mwa naha ya Egepita.

 

Pulao ya banana

16 Heroda ha sa lemuhile kuli ba ba butali ne ba mu pumile, a halifa hahulu. A laela kuli bana ba bashimani kaufela ba lilimo ze peli ni kwatasi ba mwa Betelehema ni mwa silalanda seo ba bulaiwe, ka ku latelela za na utwile ku ba ba butali bakeisa nako ye ne bonahalile naleli.

17 Kamukwaocwalo, za na bulezi mupolofita Jeremia za ezahala, ze li:

18 Muhuwo u utwahalile mwa Rama, lilata la sililo ni ku sikoka ko kutuna.

Ki Rahele ya lilela bana ba hae.

Wa lila, mi u hana ku kuziswa

kakuli ba shwile kaufela.

 

Musipili wa ku kutela kwa hae ku zwa mwa Egepita

19 Heroda ha sa shwile, lingeloi la Mulena la iponahaza ku Josefa kwa buloko mwa Egepita, mi la li: 20 Zuha, u nge mwana ni mahe, mi u kutele ni bona kwa naha ya Isilaele, kakuli ba ba ne ba bata ku bulaya mwana ba shwile. 21 Josefa kiha zuha, a nga mwana ni mahe, mi a kutela kwa naha ya Isilaele.

22 Kono ha sa utwile kuli Arkelausi ki yena ya yolile ndatahe Heroda, ku ba mulena wa Judea, Josefa a saba ku kutela kwatei. Ha sa filwe litemuso ze wi kwa buloko, a ya mwa naha ya Galilea. 23 A yo yaha mwa munzi o bizwa Nazareta. Kwa ba cwalo kuli ze ne ba bulezi bapolofita li petahale, ha ne ba ize: U ka bizwa Munazareni.

3

 

Tuto ya Joani Mukolobezi

(Mar. 1.1-8; Luk. 3.1-18; Joa. 1.19-29)

1 Ka nako yeo Joani Mukolobezi a taha, mi a kala ku kutaza mwa matakanyani a Judea. 2 Na li: A mu bakele libi za mina kakuli Mubuso wa Lihalimu so li fakaufi!

3 Joani ki yena ya na bulelwa ki mupolofita Isaya, ha na li:

Ki linzwi la mutu ya huweleza mwa nahei:

Mu bakanye mukwakwa wa Mulena!

Mu otolole linzila za hae, mwa ka zamaya!

4 Siapalo sa Joani ne si ezizwe ka boya bwa kamele, mi na itamile lukanda lwa litalo mwa teka. Na pila nzie ni linosi la mwa nahei.

5 Batu ba Jerusalema, ba naha ya Judea kaufela, ni ba naha ye bapani ni Nuka ya Jordani kamukana, ne ba taha ku yena. 6 Ne ba ipulela libi za bona fapila batu, mi Joani na ba kolobeza mwa Nuka ya Jordani.

7 Joani ha bona Bafalisi ni Basaduki ba baata ba taha ku yena ku to kolobezwa, a li ku bona: Yela mina, bana ba linoha! Ki mai ya mi bulelezi kuli mu ka kona ku banduka kwa buhali bwa Mulimu bo bu ka tuha bu taha?

8 Mu eze likezo ze ka bonahaza kuli mu bakezi libi za mina. 9 Mi mu si ke mwa hupula kuli mwa kona ku itatula ka ku bulela feela kuli: Ndata luna ki Abrahama. Batili! Na mi bulelela kuli Mulimu wa kona ku nga macwe a, ni ku ezeza fatei Abrahama bana!

10 Silepe si se si lukisizwe sa ku pumisa mibisi ya likota. Kota kaufela ye sa beyi miselo ye minde i ka lemiwa ni ku nepelwa mwa mulilo.

11 Na, ni mi kolobeza ka mezi ku bonisa kuli mu bakile, kono ya ka taha mwamulaho wa ka, u ka mi kolobeza ka Moya o Kenile ni ka mulilo. Ki yo mutuna ku ni fita, mane ha ni swaneli nihaili ku lwala makatulo a hae. 12 U sweli liselo la ku fefulisa mwa lizoho la hae, mi u ka fefula bubeke ku bu kauhanya kwa muuku. U ka beya buloto mwa lituli la hae, ni ku cisa muuku ka mulilo o sa timi!

 

Kolobezo ya Jesu

(Mar. 1.9.11; Luk. 3.21-22)

13 Ka nako yeo, Jesu a zwa mwa naha ya Galilea, a taha ku Joani kwa Jordani ku to kolobezwa ki yena. 14 Kono Joani a lika ku hana, a li: Na, ki na ya swanezi ku kolobezwa ki wena, cwale wena hape u taha ku na!

15 Kono Jesu a mu alaba, a li: U lumele kuli ku be cwalo ka nako ye. Ka ku eza cwalo, kihona lu ka eza linto kaufela za bata Mulimu. Mi Joani a lumela.

16 Jesu a sino kolobezwa, a omboka. Honafo, lihalimu la kwaluluha, mi a bona Moya wa Mulimu, u shulumukela fahalimwa hae sina liiba. 17 Mi linzwi le li zwa kwahalimu la li: Yo, ki Mwana ka ye ni lata, ye ni katelwa hahulu.

4

 

Jesu wa likwa

(Mar. 1.12-13; Luk. 4.1-13)

1 Honafo, Moya o Kenile wa isa Jesu mwa nahei ku yo likwa ki Satani.

2 Ha sa inzi mazazi ni masihu a mashumi a mane a nz`a itima lico, Jesu a lapa. 3 Muliki a taha ku yena, mi a mu bulelela, a li: Haiba u Mwana Mulimu luli, laela macwe ao kuli a fetuhe mahobe.

4 Jesu a alaba, a li: Ku ozwi kuli: Mutu ha koni ku pila ka buhobe feela, kono u pila ni ka linzwi lifi ni lifi la bulela Mulimu.

5 Cwale Satani a isa Jesu mwa Munzi o Kenile, mi a mu beya fa muongola wa Tempele. 6 A li ku yena: Haiba u Mwana Mulimu luli, ikwiseze fafasi, kakuli ku ozwi kuli:

Mulimu u ka laela mangeloi a hae bakeisa hao,

mi a ka ku lwala ka mazoho a ona kuli lihutu la hao li si ke la kubwa ki licwe.

7 Jesu a mu alaba, a li: Ku ozwi hape kuli: U si ke wa lika Mulena Mulimu wa hao.

8 Cwale Satani a mu isa fa lilundu le litelele hahulu, mi a mu bonisa mibuso kaufela ya lifasi ni butuna bwa yona. 9 A li ku yena: Ni ta ku fa zona ze kaufela, haiba u kubama mi wa ni lapela. 10 Cwale Jesu a mu alaba, a li; Zwa, Satani! Kakuli ku ozwi kuli: Kubamela Mulena Mulimu wa hao, mi u sebeleze yena a nosi!

11 Satani kiha mu siya, mi mangeloi a taha ku Jesu, a mu sebeleza.

 

Jesu u kala musebezi wa hae mwa Galilea

(Mar. 1.14-15; Luk. 4.14-15)

12 Jesu ha utwa kuli Joani na beilwe mwa tolongo, a ya kwa Galilea.

13 Ha si ka yo ina mwa Nazareta, kono a yo pila mwa Kapernauma munzi o fa likamba la Lisa la Galilea, mwa naha ya Zabuloni ni Nafetali.

14 Ku ezahalile cwalo kuli ku petahale z`a na bulezi mupolofita Isaya, ha na ize:

15 Naha ya Zabuloni, naha ya Nafetali,

mwa nzila ye ya kwa liwate,

naha ye mwabuse bwa Jordani,

Galilea ya ba macaba! 16 Sicaba se si pila mwa lififi

si ta bona liseli le lituna!

Ba ba pila mwa naha ya lififi la lifu,

liseli li ta ba benyeza!

17 Ku zwa nako yeo, Jesu a kala ku luta, a nza li: Mu bakele libi za mina, kakuli Mubuso wa Lihalimu u so li fakaufi!

 

Jesu u biza mandui ba bane

(Mar. 1.16-20; Luk. 5.1-11)

18 Jesu ha n`a nza zamaya fa munanga wa Lisa la Galilea, a bona mutu ni munyana hae, ba ba ne ba li mandui, ili bo Simoni ya na bizwa Pitrosi ni munyana hae Andreasi. Ne ba yamba mwa lisa ka kanyandi. 19 Jesu a li ku bona: Mu ni latelele, mi ni ta mi luta ku yamba batu. 20 Kapili-pili ba siya tunyandi twa bona, mi ba mu latelela.

21 A zwelapili, mi a bona Jakobo ni munyana hae Joani, bana ba Zebedea. Ba ne ba li mwa mukolo ni ndata bona Zebedea, ba nze ba onga tunyandi twa bona. Jesu a ba biza. 22 Kapili-pili ba siya mukolo ni ndata bona, ba mu latelela.

 

Jesu wa luta ni ku folisa

(Luk. 6.17-19)

23 Jesu na zamaya mwa Galilea kaufela, a nza luta batu mwa masinagoge a bona. Na bulela Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu a nza folisa batu kwa matuku ni buyanga bwa bona kamukana.

24 Libubo la hae la hasanela mwa naha ya Siria kaufela, mi batu ba tisa ku yena ba ba ne ba kula matuku a mifuta-futa, ba ba ne ba kenezwi ki maswenyeho, ba ba ne ba na ni madimona, ba kanono, ni ba ba ne ba omelezi luaali, mi Jesu a ba folisa kaufela. 25 Batu ba mu latelela ka buata. Ne ba zwa mwa Galilea, mwa sibaka sa Minzi ye Lishumi, mwa Jerusalema, mwa Judea ni mwa naha ye mwabuse bwa Jordani.

5

 

Tuto ya fa Lilundu

 

Tabo ya niti

(Luk. 6.20-23

1 Jesu ha bona buata bwa batu, a kambama fa lilundu. A ina fafasi, mi balutiwa ba hae ba sutelela ku yena. 2 Kiha kala ku ba luta, a li:

3 Ba na ni limbuyoti ba ba ikutwa bubotana mwa moya, kakuli Mubuso wa Lihalimu ki wa bona!

4 Ba na ni limbuyoti ba ba lila, kakuli Mulimu u ta ba omba-omba!

5 Ba na ni limbuyoti ba ba ishuwa, kakuli ba ta amuhela za sepisize Mulimu!

6 Ba na ni limbuyoti ba ba lakaza hahulu ku eza ze latwa ki Mulimu, kakuli Mulimu u ta ba fa maata a ku peta takazo ya bona!

7 Ba na ni limbuyoti ba ba na ni musa ku ba bawi, kakuli Mulimu u ta ba ni musa ku bona!

8 Ba na ni limbuyoti ba ba na ni pilu ye kenile, kakuli ba ta bona Mulimu!

9 Ba na ni limbuyoti ba ba batiseza batu kozo, kakuli Mulimu u ta biza bana ba hae!

10 Ba na ni limbuyoti batu ba ba nyandiswa kabakala ku eza ze latwa ki Mulimu, kakuli Mubuso wa Lihalimu ki wa bona!

  11 Mu na ni limbuyoti batu ha ba mi lwahaka ni ku mi nyandisa ni ku mi tameleza bumaswe bwa mifuta-futa, kakuli mu balateleli ba ka.

  12 Mu tabe mi mu nyakalale kakuli mu bulukezwi mupuzo o mutuna mwa lihalimu. Ki mo ne ku nyandiselizwe bapolofita ba ba ne ba itangetile.

 

Lizwai ni Liseli

(Mar. 9.50; Luk. 14.34-35)

13 Mina, mu lizwai la lifasi. Kono lizwai haiba li sampuka, li ka natifiswa kai? Ha li sa na tuso konji ku latelwa kwande koo li ka yo hatikelwa ki batu.

14 Mu liseli la lifasi. Munzi o yahilwe fa lilundu ha u koni ku patwa.

15 Ha ku na mutu ya ka tumbula lampi mi a i kwahela ka tubana, bakeisa ku i beya fa ngandaleza, kuli i kone ku bonisa ba ba mwa ndu kamukana.

16 Kamukwaoswana, liseli la mina li swanezi ku monyehela batu, kuli ba bone misebezi ya mina ye minde, mi ba lumbeke Ndata mina ya kwa lihalimu.

 

Tuto bakeisa Mulao

17 Mu si ke mwa hupula kuli ni tilo felisa Mulao wa Mushe ni tuto ya Bapolofita, batili! Ha ni si ka to li felisa kono ni tilo li kondisa. 18 Mu hupule nto ye! Lihalimu ni lifasi li si ka fela kale, ha ku na nto ni ye kana kamba nihaiba katakunyana feela ka Mulao ka ka ta sinyeha konji lika kaufela ha li se li petahalile.

19 Hakulicwalo, ya ka tula nihaili o munyinyani wa milao yeo, mi a luta ba bawi ku eza cwalo, u ta ba yo munyinyani mwa Mubuso wa Lihalimu. Kono ya ka buluka Mulao, mi a luta ba bawi ku eza cwalo, u ta ba yo mutuna mwa Mubuso wa Lihalimu. 20 Cwale na mi bulelela, ni li: Mu ka kona ku kena mwa Mubuso wa Lihalimu feela ha mu ka eza se si latwa ki Mulimu, mi mu si eza hande ku fita mo ba si ezeza Baluti ba Mulao ni Bafalisi.

 

Tuto bakeisa bunyemi

21 Mu utwile kuli baikale ne ba bulelezwi cwana: U si ke wa bulaya mutu. Ya ka bulaya kaufela u ka tiswa fapila muatuli.

22 Kono na, na mi bulelela kuli, mutu kaufela ya ka halifela mwanahabo u ka tiswa fa katulo. Ya ka li ku yena: Ha u na tuso wena! u ka tiswa fa kuta. Ya ka li ku yena, U sikuba wena! u ka swanelwa ki lyangalilo la lihele. 23 Cwalehe, mwendi u fa mpo ya hao ya hao fa katala ku Mulimu, mi hona ko kihona mu hupula kuli mwanahenu u ku nyemezi. 24 Siya mpo ya hao honafo fapila katala, mi u kutele kapili ku mwanahenu, mu yo kutisana lipilu. Kihona u ka kuta, u ise mpo ya hao ku Mulimu.

25 Haiba mutu a ka ku zekisa, mi a ku isa kwa kuta, u utwane ni yena kapili, mu si ka fita kale kwa kuta, kakuli ha mu se mu fitile, u ka ku beya mwa mazoho a muatuli, yena a ku beye mwa mazoho a mapokola, mi u kenyiwe mwa tolongo. 26 Na ku bulelela, u ka ina mwatei ku fitela u lifa ngwee ya mafelelezo a tifo ya hao.

 

Tuto bakeisa bubuki

27 Mu utwile kuli ne ku bulezwi cwana: U si ke wa buka.

28 Kono na, na mi bulelela, ni li. Mutu ufi kamba ufi ya talima musali, mi a mu lakaza, u sa bukile kale ni yena mwa pilu ya hae. 29 Haiba liito la hao la silyo li ku fosisa, u li longole, mi u li latele kwahule, kakuli i ka ba hande ha u ka sinyehelwa ki silama si li siwi feela sa mubili wa hao, ku fita kuli mubili wa hao kaufela u nepelwe mwa lyangalilo.

30 Mi haiba lizoho la hao la silyo li ku fosisa, u li pume, mi u li latele kwahule, kakuli i ka ba hande ha u ka sinyehelwa ki silama si li siwi feela sa mubili wa hao, ku fita kuli mubili wa hao kaufela u nepelwe mwa lyangalilo.

 

Tuto bakeisa telekano

(Mat. 19.9; Mar. 10.11-12; Luk. 16.18)

31 Ne ku bulezwi hape kuli: Ya leleka musala hae u swanezi ku mu fa liolo la teleko.

32 Kono na, na mi bulelela, ni li: Haiba munna a leleka musala hae, ka libaka lifi kapa lifi konji buhule, munna yo u mu fetula mubuki haiba a nyalwa ki u sili hape. Mi ni yena munna ya nyala musali ya lelekilwe wa buka.

 

Tuto bakeisa ku konka

33 Mu utwile hape kuli ne ku bulelezwi baikale kuli: U si ke wa tula sepiso ya hao, kono u eze zo itamile ka zona fapila Mulena.

34 Kono na, na mi bulelela, ni li: Mu si ke mwa konka nihaiba hanyinyani ha mu sepisa. Mu si ke mwa konka nihaiba ka lihalimu, kakuli ki lubona lwa Mulimu.

35 Mu si ke mwa konka nihaiba ka lifasi, kakuli ki sipula sa mahutu a hae, kapa ka Jerusalema, kakuli ki munzi wa Mulena yo mutuna.

36 Mu si ke mwa konka ni ka litoho za mina, kakuli ha mu koni ku fetula lulili nihaili lu lu luwi, ku lu eza busweu kapa bunsu. 37 Mu bulele feela, mu li: Eni kapa Batili. Se si ekezwa kwatei si zwa ku Ya Maswe.

 

Tuto bakeisa ku sa kutisa bumaswe

(Luk. 6.29-30)

38 Mu utwile kuli ne ku bulezwi kuli: Liito ka liito, ni liino ka liino.

39 Kono na, na mi bulelela, ni li: Mu si ke mwa kutiseza mutu ya mi foselize bumaswe. Haiba mutu a ku bakula kwa lilama la kwa silyo, u mu tuhele, a ku bakule ni ku la nzohoto cwalo. 40 Mi haiba mutu a ku isa kwa kuta, ku yo ku zekisa bakeisa hembe ya hao, u mu tuhele, a ngelele ni jansi ya hao.

41 Mi haiba mutu a ku hapeleza ku lwala mutiyo wa hae sibima si li siwi, u mu lwalele ona libima ze peli. 42 Mutu ha ku kupa sika, u mu fe. Mi ha bata ku kalima sika, u mu kalime.

 

Ku latwe lila

(Luk. 6.27-28, 32-36)

43 Mu utwile kuli ne ku bulezwi cwana: Lata wahenu, mi u toye ya ku toile!

44 Kono na, ni li: Mu late lila za mina, mi mu lapelele ba ba mi nyandisa. 45 Haiba mu eza cwalo mu ka ba luli bana ba Ndata mina ya kwa lihalimu. Kakuli yena u pazuliseza ba ba maswe ni ba bande lizazi la hae, mi u neliseza ba bande ni ba ba maswe pula ya hae ka ku swana. 46 Haiba mu lata feela ba ba mi lata, ki ufi mupuzo o mu ka libelela ku Mulimu? Ni bona batelisi ba eza cwalo! 47 Mi haiba mu lumelisanga feela bahabomina, mu fita cwai ba bawi? Kana bahedeni ha ba ezi cwalo ni bona, nji? 48 Cwalehe, mu be ba ba lukile sina Ndata mina ya kwa lihalimu ha li ya petehile.

6

 

Tuto bakeisa lituso

1 Mu tokomele kuli mu si ke mwa bonahaza bunde bwa mina kwa nyangela kuli batu ba bone ze mu eza. Haiba mu eza cwalo, ha mu na ku fumana mupuzo ku Ndata mina ya kwa lihalimu.

2 Cwale, ha u tusa babotana, u si ke wa bonisa batu patalaza so eza, sina mo ba ezeza baipi mwa masinagoge ni mwa mikwakwa. Ba eza cwalo kuli ba lumbiwe ki batu. Luli na mi bulelela kuli ba se ba fumani kale mupuzo wa bona! 3 Kono wena, ha u tusa babotana, u ba tuseze kwa mukunda kuli nihaiba mulikana hao yo mutuna a si ke a ziba so eza. 4 I be mpo ye sa zibwi ki batu, mi Ndataho, ya bona so eza kwa mukunda, u ta ku fa mupuzo.

 

Tuto bakeisa tapelo

(Luk. 11.2-4)

5 Mi ha mu lapela, mu si ke mwa eza sina baipi! Batu bao ba lata ku yema ni ku lapela mwa masinagoge ni mwa manganandila kuli ba bonwe ki batu kaufela. Luli na mi bulelela kuli ba se ba fumani kale mupuzo wa bona.

6 Kono wena, ha u lapela, u ye kwa musiyo wa hao, u kwale munyako, mi u lapele Ndataho, ya sa bonwi. Mi Ndataho ya bona so eza kwa mukunda, u ka ku fa mupuzo.

7 Ha mu lapela, mu si ke mwa bulela manzwi a maata-ata sina mo ba ezeza bahedeni. Ba hupula kuli Mulimu u ka ba utwa ka ku bulela hahulu. 8 Mu si ke mwa swana sina bona, kakuli Ndata mina wa ziba se mu tokwa mu si ka si kupa kale. 9 Mu lapele ka mukwa wo, mu li:

Ndata luna ya kwa lihalimu,

libizo la hao li be le li kenile. 10 Ku tahe mubuso wa hao.

Se si latwa ki wena si ezwe mwa lifasi,

sina mo si ezezwa mwa lihalimu. 11 U lu fe kacenu lico ze lu tokwa.

12 U lu swalele bumaswe bo lu ezize, sina luna ha lu swalela ba ba lu foselize.

13 U lu tuse kuli lu si ke lwa kena mwa miliko,

mi u lu lamulele ku Ya Maswe.

14  Kakuli haiba mu swalela ba bawi lifoso za bona, Ndata mina ya kwa lihalimu u ka mi swalela ni mina.

15 Kono haiba mu sa swaleli lifoso za ba bawi, fohe Ndata mina ya kwa lihalimu ha na ku mi swalela ni mina.

 

Tuto bakeisa ku itima lico

16 Ha mu itima lico, mu si ke mwa sosobanya lifateho sina mo ba ezeza baipi. Ba isinya lipata kuli batu kaufela ba bone kuli ba itima lico. Luli na mi bulelela kuli ba se ba fumani kale mupuzo wa bona. 17 Kono wena, ha u itima lico, u tape kwa pata, mi u kamune milili ya hao. 18 U eze cwalo kuli ba bawi ba si ke ba ziba kuli u itima lico. Ku zibe feela Ndataho ya sa bonwi. Mi Ndataho ya bona zo eza kwa mukunda, u ta ku fa mupuzo.

 

Ku ipulukelwe bufumu mwa lihalimu

(Luk. 12.33-34)

19 Mu si ke mwa ipulukela bufumu mwa lifasi, mo ku na ni mafele ni mafumi a kona ku bu sinya, ni masholi ba ba kona ku punya mandu ni ku uzwa.

20 Kono mu ipulukele bufumu bwa lihalimu, bo bu sa sinywi ki mafele ni mafumi, ni bo bu sa koni ku uzwiwa ki masholi. 21 Kakuli pilu ya hao kamita i ka ba koo ku inzi bufumu bwa hao.

 

Liseli la mubili

(Luk. 11.34-36)

22 Meeto ki lumonyi lwa mubili. Haiba meeto a hao a bona hande, mubili wa hao kaufela u ka ba mwa liseli. 23 Kono meeto a hao ha sa boni hande, mubili wa hao kaufela u ka ba mwa lififi. Cwale haiba liseli le li inzi ku wena li fetuha lififi, lififi leo li ka ba le lituna cwai!

 

Lipilaelo li be siyo

(Luk. 16.13; 12.22-31)

24 Ha ku na mutu ya kona ku sebeleza malena ba babeli, kakuli u ka toya yo muwi, mi a late yo muwi, kapa u ka kuteka yo muwi, mi a shwaule yo muwi. Ha ku konahali kuli mu sebeleze Mulimu ni mali.

25 Kiha ni mi bulelela kuli, mu si ke mwa bilaela ka ze mu tokwa mwa bupilo bwa mina, i be za ku ca kapa za ku nwa, ni ka za mubili wa mina, ze mu ka apala. Kikuli bupilo ha si bwa butokwa ku fita lico, ni mubili ha si wa butokwa ku fita liapalo? 26 A mu bone linyunywani mwa mbyumbyulu. Ha li cali, ha li kutuli, mi ha li buluki lico mwa matuli, kono Ndata mina ya kwa lihalimu wa li uta! Kana mina ha mu li fiti hahulu? 27 Kana u tei ku mina ya ka kona ku ekeza nako ya bupilo bwa hae ka ku bilaela ka bona?

28 Mi kikabakalai ha mu bilaela ka za liapalo? A mu bone mayangayanga a mwa nahei mw`a melela. H`a li sebezi kapa ku ikezeza liapalo. 29 Kono na mi bulelela, ni li: Nihaili Salumoni, ya na fumile hahulu mwa bulena bwa hae, na si na liapalo ze nde sina le liwi la ona.

30 Ki Mulimu ya apesa cwalo bucwai bwa mwa nahei, ili bucwai bo bu li tei kacenu, mi habusa bu omile ni ku nepelwa mwa mulilo. Kana a si ke a mi apesa cwalo ni mina, mane ni ku fita? Kanti tumelo ya mina ki ye nyinyani cwai!

31 Cwalehe, mu si ke mwa bilaela kuli: Lu ka cai? Lu ka nwai? Lu ka apalai? 32 Kakuli zeo, ki zona ze batiwa hahulu ki bahedeni. Ndata mina ya kwa lihalimu u ziba kuli mwa li tokwa zeo kaufela. 33 Kono mu bate pili Mubuso wa Mulimu ni ze latwa ki yena, mi u ta mi fa ni ze wi kamukana. 34 Mu si ke mwa bilaela ka za kamuso, kakuli la kamuso li ka taha ni lipilaelo za lona. Lizazi li likanwa ki ziezi ya lona.

7

 

Ku sa atula ba bawi

(Luk. 6.37-38, 41-42)

1  Mu si ke mwa atula ba bawi, ili kuli Mulimu a si ke a mi atula ni mina. 2 Mulimu u ka mi atula ka mukwa o mu atula ba bawi ka ona, mi u ka mi eza mo mu ezeza ba bawi.

3 Kikabakalai, ha u talima kacwai ka ka mwa liito la mwanahenu, kono u palelwa ku lemuha musumo o mwa liito la hao? 4 U ka bulelela cwai mwanahenu kuli: Tuhela, ni ku zwise kacwai ka ka mwa liito la hao, wena u nzo na ni musumo ku la hao? 5 Wena, muipi! Zwisa musumo o mwa liito la hao pili, kihona u ka kona ku bona ni ku zwisa kacwai ka ka mwa liito la mwanahenu.

6 Mu si ke mwa fa linja lika ze kenile, li ka swana za mi fetuhela ni ku mi lwanisa. Mu si ke mwa nepela lika za butokwa fapila likulube kakuli li ka li hatikela feela.

 

Mu kupe, mu bate, mu ngongote

(Luk. 11.9-13)

7 Mu kupe, mi mu ta fiwa. Mu bate, mi mu ta fumana. Mu ngongote, mi mu ta kwalulelwa. 8 Kakuli mutu kaufela ya kupa wa fiwa, ya bata wa fumana, mi ya ngongota wa kwalulelwa. 9 Kana u tei ku mina ya ka fa mwana hae licwe, ha kupile buhobe. 10 Kamba u tei ya ka mu fa noha, ha kupile tapi? 11 Mbali mina, niha mu li ba ba maswe, mu ziba ku fa bana ba mina lika ze nde, cwale Ndata mina ya kwa lihalimu bo! Kihona kuli u ta fa ze nde hahulu ni ku fita ku ba ba mu kupa.

12 Mu ezeze ba bawi ze mu bata kuli ba mi ezeze zona, kakuli ki sona se si laelwa mwa Mulao wa Mushe ni Bapolofita.

 

Munyako o kumbani

(Luk. 13.24)

13 Mu kene ka munyako o kumbani, kakuli munyako o liba kwa lifu u atami, ni mukwakwa o liba kwatei u bunolo, mi ba ba zamaya ku ona ki ba baata. 14 Kono munyako o isa kwa bupilo u kumbani, ni mukwakwa o liba kwatei u tata, mi ki ba sikai feela ba ba u fumana.

 

Kota ni miselo ya yona

(Luk. 6.43-44)

15 Mu tokomele bapolofita ba buhata. Ba bonahala sina lingu ha ba taha ku mina, kono mwahali ki maakanyani a pamula. 16 Mu ka ba ziba ka likezo ze ba eza. Mukakani ha u beyi miselo ya veine, mi mukona ha u beyi lifeiga. 17 Kota ye nde i beya miselo ye minde, mi kota ye maswe i beya miselo ye maswe. 18 Kota ye nde ha i koni ku beya miselo ye maswe, mi kota ye maswe ha i koni ku beya miselo ye minde. 19 Kota kaufela ye sa beyi miselo ye minde ya lemiwa ni ku nepelwa mwa mulilo.

20 Kamukwaocwalo, mu ka ziba bapolofita ba buhata ka likezo za bona.

 

Ku bulela ni ku eza

(Luk. 13.25-27)

21 Ha si batu kaufela ba ba li ku na Mulena, Mulena, ba ba ta kena mwa Mubuso wa Lihalimu, konji feela ba ba eza se si latwa ki Ndate ya kwa lihalimu. 22 Lizazi leo ha li ka fita, ba baata ba ka li ku na: Mulena, Mulena, lu lutile linzwi la Mulimu ka libizo la hao, mi ka libizo la hao lu lelekile mioya ye maswe ni ku eza limakazo ze ata! 23 Kiha ni ka li ku bona: Ha ni si ka mi ziba ha i sa li. A mu zwe ku na, mina baezalibi!

 

Nguli ya bayahi ba mandu

(Luk. 6.47-49)

24 Cwalehe, mutu kaufela ya utwa manzwi a ka, mi a mamela, u swana ni mutu ya butali ya yahile ndu ya hae fa licwe. 25 Mi pula ya nela, linuka za tala, maungwa a liba ku yona ndu yeo, kono ha i si ka wa kakuli ne i tomilwe fa licwe.

26 Kono mutu kaufela ya utwa manzwi a ka, mi a sa a mameli, u swana ni mutu wa sikuba ya yahile ndu ya hae fa lishabati. 27 Pula ya nela, linuka za tala, mi maungwa a liba ku yona ndu yeo, mi ya wa, mi ku wa kwa yona kwa ba sinyehelo ye tuna.

 

Maata a Jesu

28 Jesu ha sa felize ku bulela litaba ze, buata bwa batu ba komokiswa ki mukwa wa na luta ka ona.

29 Na sa swani ni Baluti ba Mulao, kono yena na ba luta ka maata.

8

 

Jesu u folisa wa mbingwa

(Mar. 1.40-45; Luk. 5.12-16)

1 Jesu a shetumuka fa lilundu, mi a latelelwa ki batu ba baata. 2 Wa mbingwa kiha taha ku yena, a to kubama fapila hae, mi a li: Mulena, ha u lata, wa kona ku ni kenisa.

3 Jesu a otolola lizoho, a mu swala mi a li ku yenaNa lata. U keniswe! Honafo, mbingwa ya hae ya fela. 4 Jesu a li ku yena: Utwa! Taba ye, u si ke wa i bulelela mutu, kono u yelele feela ku muprisita, a yo ku tatuba, mi u zwise mpo ye laezwi ki Mushe ku kolwisa batu kaufela kuli u folile.

 

Jesu u folisa mubeleki wa nduna wa Muroma

(Luk. 7.1-10)

5 Jesu ha kena mwa Kapernauma, a katanyezwa ki muzamaisi wa masole,wa Siroma, ya n`a to kupa tuso. 6 A t`o li:Mu`a ka, mubeleki wa ka wa kula, u lobezi mwa ndu, ha koni ku zamaya mi u nyanda hahulu. 7 Jesu a li ku yena: Ni ka ya, ni yo mu folisa. 8 Kono muzamaisi a li: Batili, mua ka! Ha ku swaneli kuli u kene mwa ndu ya ka. U laele feela, mi mubeleki wa ka u ka fola. 9 Ni na, ni na ni ba ba ni zamaisa, mi ni na ni masole be ni zamaisa. Ha ni laela yo muwi, ni li: Zamaya, wa ya. Ha ni laela yo muwi hape, ni li: Taha, wa taha. Mi ha ni laela mubeleki wa ka, ni li: Eza se, wa si eza.

10 Jesu ha utwa cwalo a komoka hahulu, mi a li ku ba ba ne ba mu latelela: Luli na mi bulelela, ha ni si ka bona tumelo ye cwana kwa batu kamukana ba Isilaele. 11 Ni mi bulelela niti, ni li: Ba baata ba ka taha ku zwa kwa upa ni kwa wiko, mi ba ka to ina kwa tafule mwa Mubuso wa kwa lihalimu hamoho ni Abrahama, Isaka, ni Jakobo.

12 Kono ba ba ne ba swanela ku ba mwa Mubuso ba ka nepelwa kwande, mwa lififi, koo ba ka yo lilela ni ku kweca meeno.

13 Jesu kiha li ku muzamaisi: Zamaya kwa hae, mi so lumezi u ka si ezezwa. Mi mubeleki wa muzamaisi yo a fola ka yona nako yeo.

 

Jesu u folisa bakuli ba baata

(Mar. 1.29-34; Luk. 4.38-41)

14 Jesu a ya kwa ndu ya Pitrosi. Mwatei, a yo fumana mukwenyana Pitrosi, a lobezi, a nza kula fibele. 15 A mu swala kwa lizoho, mi fibele ya fela. Musali a zuha, mi a kala ku mu lukiseza lico.

16 Ka swalala, batu ba tisa ku Jesu bakuli ba baata ba ba ne ba na ni mioya ye maswe. Jesu a lelekisa mioya ye maswe ka linzwi feela, mi a folisa bakuli kamukana. 17 A eza cwalo ku taleleza za na bulezi mupolofita Isaya, ha na ize: U ngile makulanu mi u lwezi matuku a luna.

 

Ba ba lakaza ku latelela Jesu

(Luk. 9. 9.57-62)

18 Jesu ha bona kuli na beilwe ki batu ba baata mwahali, a laela balutiwa ba hae kuli ba silele mwabuse bwa lisa. 19 Muluti wa Mulao a taha ku yena, a li: Muluti, ni ta ku latelela ko ka ya kaufela.

20 Jesu a mu alaba, a li: Mawawa a na ni misima, ni linyunywani li na ni liyaleto, kono na, Mwana Mutu, ha ni na fo ni ka pumulela.

21 Munna yo muwi, ya na li mulutiwa, a li: Mulena, ni lumelele ni yo buluka bo ndate pili.

22 Kono Jesu a mu alaba, a li: U ni latelele, mi u tuhele bafu ba buluke bafu ba bona.

 

Jesu u kuzisa liungwa

(Mar. 4.35-41; Luk. 8.22-25)

23 Jesu a kena mwa sisepe, mi balutiwa ba hae ba longana ni yena. 24 Kapili-pili kwa zuha liungwa le lituna mwa lisa, mane mandinda a bata ku kwahela sisepe. Kono Jesu, yena, na lobezi. 25 Balutiwa ba sutelela ku yena, mi ba mu zusa, ba li: Lu pilise, Mulena! Lwa shwa!

26 Jesu a ba alaba, a li: Mu sabiswa kii? Kanti luli tumelo ya mina ki ye nyinyani! Cwale a zuha, a kalimela moya ni mandinda, mi kwa kuza ni ku ombala hahulu. 27 Kaufela bona ba komoka, ba li: Ki mutu ya cwai yo, ya li mane moya ni mandinda kaufela za mu utwa!

 

Jesu u folisa banna ba babeli ba ba na ni mioya ye maswe

(Mar. 5.1-20; Luk. 8.26-39)

28 Jesu a fita mwa naha ya Magadareni, mwabuse bwa lisa, mi a katanyezwa ki banna ba babeli ba ba ne ba zwa fa mayumbelo. Banna bao, ne ba na ni mioya ye maswe, mi ne ba sabisa hahulu, mane ne ku si na mutu ya na ka fita ka nzila yeo. 29 Ba kala ku huwa, ba li: U batai ku luna, wena Mwana Mulimu? Kana u tilo lu nyandisa nako i si ka fita kale?

30 Fakaufinyana ni fo, ne ku fula mutapi o mutuna wa likulube. 31 Mioya ye maswe ya kupa Jesu, ya li: Haiba u bata ku lu leleka, u lu lumelele kwa mutapi wa likulube wani.

32 Jesu a i laela, a li: A mu zwe. Cwale ya zwa, mi ya ya kwa likulube. Kapili-pili mutapi kaufela wa matela kwa liope, wa tulela mwa lisa, mi wa mina.

33 Balisana ba likulube ba saba, ba matela kwa hae, mi ba yo talusa litaba zeo kamukana ni se si ezahalile kwa banna ba ba ne ba na ni mioya ye maswe. 34 Batu kaufela kiha ba zwa mwa munzi ku yo katanyeza Jesu, mi ha ba se ba mu boni, ba mu kupa kuli a zwe mwa naha ya bona.

9

 

Jesu u folisa ya omelezi luaali

(Mar. 2:1-12 Luk 5: 17-26)

1 Jesu a longana mwa sisepe, a kutela mwabuse bwa lisa, mi a ya kwa munzi wa habo. 2 Ba mu tiseza mutu ya na omelezi luaali, a lobezi fa bulobalo bwa hae. Jesu ha bona butuna bwa tumelo ya batu bao, a li ku ya na omelezi luaali: Tiya pilu, mwana ka. Libi za hao li swalezwi!

3 Cwale, Baluti ba bawi ba Mulao ba hupula mwa lipilu, ba li: Mutu yo, u nyefula Mulimu!

4 Jesu na zibile mihupulo ya bona, mi a li ku bona: Mu hupulelai mihupulo ye maswe cwalo? 5 Kana se si bunolo ki ku bulela kuli: Libi za hao li swalezwi, kamba ku bulela kuli: Yema, u zamaye? 6 Ni ta mi bonisa kuli na, Mwana Mutu, ni na ni maata a ku swalela libi mwa lifasi.Cwale ni bulelela mukuli yo, kuli : Yema! U nge bulobalo bwa hao, mi u ye kwa hae.

7 Mukuli a zuha, mi a ya kwa hae. 8 Batu kaufela ha ba bona cwalo ba saba, mi ba lumba Mulimu ka ku fa maata a cwalo kwa batu.

 

Jesu u biza Mateu

(Mar. 2.13-17; Luk. 5.27-32)

9 Jesu a zwa fo, mi ha n`a nza zamaya cwalo a bona mutelisi ya na bizwa Mateu, a inzi mwa ofisi ya hae. A li ku yena: Ni latelele! Mi Mateu a yema a mu latelela.

10 Jesu ha na ca lico mwa ndu ya Mateu, batelisi ba baata ni baezalibi cwalo ba to ina fa tafule hamoho ni yena ni balutiwa ba hae.

11 Bafalisi ha ba bona cwalo, ba buza balutiwa ba hae, ba li: Kikabakalai muluti wa mina ha ca ni batelisi ni baezalibi cwalo?

12 Jesu a ba utwa, mi a li: Ba ba pila hande ha ba tokwi aka. Ba ba mu tokwa ki ba ba kula. 13 A mu zamaye, mu yo bata taluso ya taba ye: Ha ni bati litabelo za lifolofolo, kono ni bata musa. Kakuli ha ni si ka to biza ba ba lukile, kono ni tilo biza baezalibi.

 

Puzo bakeisa ku itima lico

(Mar. 2.18-22; Luk. 5.33-30)

14 Cwale balutiwa ba Joani Mukolobezi ba taha ku Jesu mi ba mu buza, ba li: Kikabakalai, luna ni Bafalisi ha lu itimanga lico haata, kono balutiwa ba hao, bona, ha ba ezi cwalo ni hanyinyani?

15 Jesu a ba alaba, a li: Kana mu hupula kuli ba ba memilwe kwa sinawenga ba ka swaba munyali ha nza sa inzi ni bona? Batili! Kono nako i ka taha munyali ha ka zwiswa ku bona. Fohe kihona ba ka itima lico.

16 Ha ku na mutu ya ka lukela simanahani se sinca fa siapalo sa kale, kakuli simanahani seo si ka pazula siapalo, mi lisuba li ka ekezeha ku fita pili. 17 Mi hape, ha ku selwi waine ye nca mwa lihwana za kale. Ha ku ka ezwa cwalo, lihwana li ka pazuha, mi waine i ka suluha ni lihwana li ka sinyeha. Waine ye nca i selwa mwa lihwana ze nca, mi ka nzila ye cwalo, waine ni lihwana za bulukeha hande.

 

Mwana nduna wa Mujuda ni musali ya na sweli kwa liapalo za Jesu

(Mar. 5.21-43; Luk. 8.40-56)

18 Jesu ha na sa ba bulela zeo, kiha ku taha nduna wa Mujuda. A to kubama fapila hae, mi a li: Mwana ka wa musizana kihona a sa zo shwa hona fa, kono u tahe, u to beya lizoho la hao fahalimwa hae mi u ka pila.

19 Jesu a yema, mi a mu latelela ni balutiwa ba hae.

20 Musali yo muwi, ya na kulile mweya lilimo ze lishumi ka ze peli, kiha taha kwamulaho wa Jesu, mi a to swala kwa mungundo wa siapalo sa hae. 21 Na bulela mwa pilu, a li: Haiba ni ka swala feela kwa siapalo sa hae, ni ka fola.

22 Jesu a itemuna, a mu bona mi a li: Tiya pilu, mwana ka! Tumelo ya hao i ku folisize. Mi ka yona nako yeo musali a fola.

23 Cwale Jesu h`a fita kwa ndu ya nduna, a bona ba ba ne ba opela lipina za maswabi ni ba ba ne ba filika-filika. 24 A li ku bona: A mu zwele kwande, kaufela mina! Musizana ha si ka shwa. U lobezi feela! Kaufela bona ba kala ku mu sheununa. 25 Batu ha ba se ba zwiselizwe kwande, Jesu a kena mw`a na lobalizwe musizana, a mu swala kwa lizoho, mi musizana a zuha. 26 Taba yeo ya tuma mwa silalo seo kaufela.

 

Jesu u folisa batu ba libofu ba babeli

27 Jesu h`a zwa mo, libofu ze peli ba mu latelela. Ba huwa, ba li: U lu utwele butuku, Mwana Davida!

28 Jesu ha sa keni mwa ndu, libofu ba taha ku yena. Jesu a ba buza, a li: Kana mwa lumela kuli na kona ku eza cwalo? Ba alaba, ba li: Eni, Mulena!

29 Cwale Jesu a ba swala fa meeto, mi a li: Ku ezahale ku mina sina mo mu lumelela! 30 Mi meeto a bona a tutubuluha. Jesu a ba laela ka tata, a li: Mu tokomele kuli taba ye i si ke ya zibwa ki mutu. 31 Kono ba ya, mi ba yo hasanya litaba za Jesu mwa naha.

 

Jesu u folisa simumu

32 Ba sa zo funduka feela, kwa tiswa ku Jesu mutu ya na sa koni ku bulela kakuli na na ni moya o maswe. 33 Jesu a sa zo leleka moya wo, simumu a kala ku bulela. Batu kaufela ba komoka hahulu, ba li: Ha lu si ka be lwa bona nto ye cwalo mwa Isilaele!

34 Kono Bafalisi ba li: Ki mulena mioya ye maswe ya mu fa maata a ku leleka mioya yeo!

 

Jesu u shwela batu makeke

35 Cwale Jesu a zamaya a potela minzi ni minzinyana. A luta mwa masinagoge a bona, a bulela Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu, mi a folisa batu kwa matuku ni makulanu a mifuta-futa.

36 Ha bona buata bwa batu, a ba shwela makeke, kakuli ne ba katezi, ba zielehile, ba swana sina lingu ze si na mulisana.

37 Cwale a li kwa balutiwa ba hae: Kutulo ki ye tuna luli, kono bakutuli ki ba banyinyani.

38 Kabakaleo, mu lapele mu`a kutulo kuli a lume bakutuli ba baata ku to kutula.

10

 

Baapositola ba lishumi ka ba babeli

(Mar. 3.13-19; Luk. 6.12-16)

1 Jesu a biza balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli, mi a ba fa maata a ku leleka mioya ye maswe ni maata a ku folisa matuku ni makulanu kamukana. 2 Ki wo mukoloko wa mabizo a baapositola ba lishumi ka ba babeli. Wa pili ki Simoni ya bizwa Pitrosi, ni munyanaa hae Andreasi, Jakobo ni munyana hae Joani ili bana ba Zebedea. 3 Ki Filipi ni Bartolome, Tomasi ni Mateu mutelisi, Jakobo mwana Alfea ni Tadea. 4 Ki Simoni Mukanana, ni Judasi Isikariota, ili yena ya kile a beteka Jesu.

 

Jesu u luma ba lishumi ka ba babeli

(Mar. 6.7-13; Luk. 9.1-6)

5 Jesu a luma batu bao ba lishumi ka ba babeli, ka litaelo ze, a li: Mu si ke mwa ya kwa manaha a balicaba kamba mwa munzi ufi ni ufi o mwa naha ya Samaria. 6 Kono mu ye sihulu kwa lingu ze latehile za sicaba sa Isilaele. 7 Mu ye, mu kutaze, mu li: Mubuso wa Lihalimu u so li fakaufi!

  8 Mu folise bakuli, mu zuse ba ba shwile, mu folise ba mbingwa, mi mu leleke mioya ye maswe. Mu filwe feela, mu sa lifi, cwale mu fane feela ni mina, mu sa libeleli ku lifiwa. 9 Mu si ke mwa lwala mali a gauda, a silivela, kamba a kopa mwa lipokoto za mina. 10 Mu si ke mwa lwala mufaho ha mu li mwa musipili, kamba ku lwala hembe ya bubeli, kamba makatulo, kamba mulamu. Mubeleki u lukela ku fiwa sa tokwa.

11 Ha mu fita mwa munzi, kamba mwa munzinyana, mu kene mwatei, mu bate ya ka tabela ku mi amuhela, mi mu ine ku yena ku fitela ha mu funduka. 12 Ha mu ka kena mwa ndu, mu bulele, mu li: Kozo i be ni mina. 13 Haiba batu ba ba mwatei ba mi amuhela, tumeliso ya mina ya kozo i ine ku bona, kono ha ba sa mi amuheli, tumeliso ya mina mu i kutise. 14 Mi haiba mu fita mwa ndu kamba mwa munzi mo ba sa mi amuheli kamba ku teeleza ku ze mu bulela, mu funduke, mi ha mu zwa, mu tutule maluli a kwa mahutu a mina.

15 Luli na mi bulelela kuli, ka Lizazi la Katulo, Mulimu u ta shemuba hahulu batu ba Sodoma ni Gomora ku fita batu ba munzi wo!

 

Manyando a ka taha

(Mar. 13.9-13; Luk. 21.12-17)

16 A mu bone! Ni mi luma sina lingu mwahala maakanyani. Hakulicwalo, mu be ni butali sina linoha, mi mu ishuwe sina maiba.

17 Mu tokomele kakuli batu ba ka mi tama ni ku mi isa kwa likuta, mi ba ta mi shapa mwa masinagoge a bona.

18 Mu ka zekiswa fapila babusi ni malena kabakala ka, ili kuli mu kone ku bulela Litaba ze Nde za Mulimu fapila bona ni fapila balicaba cwalo. 19 Ha ba ta mi zekisa, mu si ke mwa bilaela ka se mu ka bulela, ni kuli mu ka si bulela cwai. Mu ta fiwa se mu ka bulela ka yona nako yeo. 20 Kakuli ha si mina ba ba ta bulela kono ki Moya, o zwa ku Ndata mina, o ta mi bulelisa. 21 Batu ba ta bulaisa banabahabobona, mi bashemi ba ta eza cwalo kwa bana ba bona. Bana ba ta lwanisa bashemi ba bona ni ku ba bulaisa.

22 Batu kaufela ba ta mi toya kabakala ka. Kono ya ka tundamena, mane ku isa kwa mafelelezo, u ka piliswa.

23 Ha ba mi nyandisa mwa munzi o muwi, mu sabele ku o muwi. Ni mi bulelela niti, ni li: Ha mu na ku feza musebezi wa mina mwa minzi kaufela ya Isilaele, na, Mwana Mutu, ni si ka fita kale.

24 Ha ku na mulutiwa ya fita muluti wa hae. Ha ku na mutanga ya fita mulena hae.

25 Ku lukile, mulutiwa ha ka swana ni muluti wa hae,ni mutanga ha ka swana ni mulena hae. Haiba mu`a ndu a ka bizwa Beelzebule, lubasi lwa hae lu ka bizwa ka mabizo a maswe ku fita leo!

 

Ya swanezi ku sabiwa

(Luk. 12.2-7)

26 Hakulicwalo, mu si ke mwa saba batu! Se si kwahezwi kaufela si ta kwahululwa, mi kunutu kaufela i ta zibahala.

27 Se ni mi bulelela mwa lififi, mu si bulele mwa liseli. Se mu utwile kwa mukunda, mu si bulele mu nze mu yemi fa lituwa za mandu. 28 Mu si ke mwa saba ba ba bulaya mubili, ba sa koni ku bulaya moya, kono mu sabe Mulimu, ya kona ku bulaya hamoho mubili ni moya mwa lyangalilo. 29 Kana ha ku lekiswi litaha ze peli ka ngwee i liwi? Nihakulicwalo, ha ku na nihaili taha i liwi feela ye ka wela fafasi Ndata mina a sa lati. 30 Haili ka mina bo, mane ni milili ya kwa litoho za mina i balilwe kamukana. 31 Cwalehe, mu si ke mwa saba. Mina mu ba butokwa ku fita litaha ze ata!

 

Ku lumela Kreste fapila batu ni ku mu latula

(Luk. 12.8-9)

32 Mutu kaufela ya ka lumela patalaza kuli ki wa ka, ni na, ni ka mu eza cwalo ku Ndate ya kwa lihalimu. 33 Kono mutu kaufela ya ka ni latula fapila batu, ni na, ni ka mu latula cwalo fapila Ndate ya kwa lihalimu.

 

Ha ku si ka tiswa kozo. Ku tisizwe sabule

(Luk. 12.51-53; 14.26-27)

34 Mu si ke mwa hupula kuli ni tisize kozo mwa lifasi, batili. Ha ni si ka tisa kozo, kono ni tisize sabule.

35 Ni tezi ku to fapanya bana ni bo ndata bona, bana ba basizana ni bo ma bona, basali ni makwenyana bona ba basali.

36 Mi lila za mutu i ta ba bona banahahabo luli.

37 Mutu kaufela ya lata hahulu ndat`ahe kamba mahe ku fita na, ha ni swaneli. Ya lata hahulu mwana hae wa mushimani kamba wa musizana ku fita na, ha ni swaneli ni yena. 38 Ya sa lwali sifapahano sa hae ni ku ni latelela, ha ni swaneli.

39 Mutu kaufela ya ta lika ku babalela bupilo bwa hae u ka sinyehelwa ki bona, kono ya ka sinyehelwa ki bupilo bwa hae kabakala ka u ka bu fumana.

 

Mipuzo

(Mar. 9.41)

40 Mutu kaufela ya mi amuhela, wa ni amuhela ni na. Ya ni amuhela, u amuhela cwalo ni yena ya ni lumile.

41 Ya amuhela mupolofita wa Mulimu kakuli ki mupolofita wa Mulimu, u ka fumana mupuzo o lukela mupolofita ya cwalo. Ya amuhela mutu ya lukile kakuli ki ya lukile, u ka fumana mupuzo o lukela mutu ya lukile. 42 Kaniti na mi bulelela kuli mutu kaufela ya ka fa nihaiba komoki ya mezi a bata ku yo munyinyani wa balutiwa ba ka, kabakala kuli ki mulutiwa wa ka, luli u ta fumana mupuzo wa hae.

11

 

Mausa a zwa ku Joani Mukolobezi

(Luk. 7.18-35)

1 Jesu ha sa felize ku fa balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli litaelo zeo, a zwa mwa sibaka seo, a yo luta ni ku bulela Linzwi la Mulimu mwa minzi ye fakaufi.

2 Joani Mukolobezi ha utwa za misebezi ya Kreste, a nza li mwa tolongo, a lumela ku yena balutiwa ba hae ba bawi. 3 Ba mu buza, ba li: U lu bulelele, kana ki wena ya na bulelwanga ki Joani kuli wa taha, kamba lu libelele yo muwi hape?

4 Jesu a ba alaba, a li: Mu yo bulelela Joani ka ze mu utwa ni ze mu bona. 5 Libofu za bona, lihole za zamaya, ba mbingwa ba foliswa, bo susu ba utwa, ba ba shwile bu zuswa, mi Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu li bulelelwa babotana.

6 U na ni litohonolo ya si ke a sitatala ka na!

7 Balutiwa ba Joani ba sa zo funduka feela, Jesu a bulela ka Joani kwa nyangela ye ne li tei, a li: Ha ne mu ile ku Joani, ha li mwa nahei, ne mu libelela ku yo bona sika mai? Kana ne li lutaka lo lu nyanganyiswa ki moya? 8 Ne mu ilo bona nto mai? Kana ne li mutu ya na apezi liapalo ze buheha? Batu ba ba apala ze cwalo ba pila mwa mandu a bulena! 9 Cwale mu ilo bona sika mai? Mupolofita, nji? Ee, na mi bulelela kuli mane mu boni ya fita mupolofita. 10 Kakuli ku ozwi cwana bakeisa Joani: Ki yo, numwana wa ka, ku bulela Mulimu. Ni ka mu luma fapila hao ku yo ku lukiseza nzila. 11 Kaniti na mi bulelela kuli, Joani Mukolobezi ki yo mutuna ku fita batu kaufela ba ba pilile fafasi! Nihakulicwalo, yo munyinyani ka ku fitisisa mwa Mubuso wa Lihalimu ki yo mutuna ku yena.

12 Ku zwa fa kalezi Joani ku bulela Linzwi la Mulimu ku fita nako ye, Mubuso wa Lihalimu u lwanisizwe ka buhali, mi ba ba buhali ba lika ku u hapa.

13 Mulao wa Mushe ni bapolofita kaufela, ku fitela Joani ha taha, ba bulezi ka za Mubuso. 14 Haiba mu lata ku lumela linzwi la bona, Joani ki yena Elia, yo ku taha kwa hae ne ku bulezwi pili.

15 Ya na ni lizebe, a utwe!

16 Cwalehe, batu ba nako ye ni ka ba swanisa nii? Ba swana sina banana ba ba inzi fa patelo, ba huwelezana ba nze ba li: 17 Lu mi lizelize lipina za mikiti ya manyalo, kono ha mu si ka bina! Lu opezi lipina za maswabi, kono ha mu si ka lila! 18 Joani u tile a sa ci lico, a sa nwi, mi batu ba li: Wa pulumuka! 19 Na, Mwana Mutu, ni tile nze ni ca ni ku nwa, mi batu ba li: A mu bone mutu yo! Ki mutu wa micomibi ni cakolwa, mi ki mulikana batelisi ni baezalibi! Nihakulicwalo, butali bwa Mulimu bu pakiwa ki likezo za bona.

 

Minzi ye hana ku lumela

(Luk. 10.13-15)

20 Cwale Jesu a kala ku omanya minzi mw`a na ezelize buata bwa limakazo za hae, kakuli ne i si ka baka. 21 A li:U na ni bumai, wena Korazini! U na ni bumai, ni wena Betsaida! Kakuli kambe limakazo ze ezelizwe ku mina ne li ezelizwe mwa Tire ni Sidoni, batu bao kambe ki kale ba apala masaka ni ku itamba mulola wa fa liiso ku bonisa kuli ba bakile!

22 Ki lona libaka ha ni li ku mina kuli ka Lizazi la Katulo Mulimu u ka ba ni musa kwa batu ba Tire ni Sidoni ku fita ku mina! 23 Mi haili ka wena Kapernauma! Kana no bata ku ipahamiseza kwahalimu? U ka nepelwa fafasi, mane mwa lyangalilo! Kakuli kambe limakazo ze ne ezelizwe ku wena ne li ezelizwe mwa Sodoma, kambe munzi wo u sa li tei ni kacenu!

24 Kiha ni li ku wena: Ka Lizazi la Katulo Mulimu u ka ba ni musa kwa Sodoma ku fita ku wena.

 

Mu tahe ku na, mu to pumula

(Luk. 10.21-22)

25 Honafo, Jesu a li: Oho Ndate, Mulena wa lihalimu ni lifasi, ni itumela ku wena ha u patululezi ba ba si ka ituta litaba z o patezi ba ba butali ni ba ba itutile. 26 Ee, Ndate, ku cwalo kakuli ki mo no latela.

27 Ndate u ni file lika kaufela. Ha ku na ya ziba Mwana konji Ndate, mi ha ku na ya ziba Ndate konji Mwana, ni bao Mwana a lata ku ba sinulela yena.

28 A mu tahe ku na, mina kaufela ba ba katalisizwe ki milwalo ye bukiti, mi ni ta mi katulusa. 29 Mu nge joko ya ka, mu itwese yona, mi mu itute ku na kakuli ni na ni musa, ni wile pilu, mi mu ta fumanela mioya ya mina pumulo.

30 Joko ya ka i bubebe, mi mulwalo wa ka ha u na bukiti.

12

 

Puzo bakeisa Lizazi la Pumulo

(Mar. 2.23-28; Luk. 6.1-5)

1 Ha ku si ka fita nako ye telele Jesu n`a zamaya mwahala masimu a mabele, ili ka Lizazi la Pumulo. Balutiwa ba hae ne ba shwile tala. Cwale ba kala ku loba makunka ni ku ca bubeke.

2 Bafalisi ha ba bona cwalo, ba li ku Jesu: A ku bone, balutiwa ba hao ba eza se si sa lumelelwi ki Mulao wa luna ka Lizazi la Pumulo!

3 Jesu a ba alaba, a li: Kana ha mu si ka bala s`a na ezize Davida ni batu ba hae zazi le liwi ha ne ba shwile tala?

  4 A kena mwa ndu ya Mulimu, mi yena ni batu ba hae ba ca linkwa ze ne bulukezwi Mulimu, nihaike ne ku sa lumelezwi kuli ba ce kwa linkwa zeo. Linkwa zeo ne li swanela ku ciwa ki baprisita feela.

5 Kamba ha mu si ka bala mwa Mulao wa Mushe kuli, ka la Pumulo, baprisita ba mwa Tempele ba tulanga milao ya Lizazi la Pumulo, kono nihakulicwalo ha ba na mulatu?

6 Cwale, na mi bulela niti, ni li: Hona mo ku na ni nto ye tuna ku fita Tempele! 7 Kambe mu zibile hande-nde se si taluswa ka ze ozwi, ze li: Ni bata musa. Ha ni bati litabelo za lifolofolo, ne mu si ke mwa atula ba ba si na mulatu.

8 Kakuli na, Mwana Mutu, ni Mulena wa Lizazi la Pumulo.

 

Jesu u folisa wa lizoho le li omelezi luaali

(Mar. 3.1-6; Luk. 6.6-11)

9 Jesu a zwa mwa sibaka seo, mi a yo kena mwa sinagoge ye wi ya bona. 10 Mwatei ne ku na ni mutu wa lizoho le li omelezi luaali. Ba ba ne ba li tei mo, ne ba bata ku tama Jesu litaba. Cwale ba mu buza, ba li: Kana ki mulatu, ka Mulao wa luna, ku folisa mutu ka la Pumulo, nji?

11 Jesu a ba alaba, a li: Haiba wa ku mina u na ni ngu i liwi feela, mi ngu yeo ya wela mwa musima ka la Pumulo, kana a si ke a yo i swala ni ku i zwisa mwatei?

12 Mi kanti mutu u fita ngu hahulu! Hakulicwalo, Mulao wa luna wa lu lumelela ku tusa batu la Pumulo. 13 Cwale Jesu a li ku mutu yo: Otolola lizoho la hao. A li otolola, mi la fola. La swana ni le liwi. 14 Bafalisi ba zwa, mi ba yo lelisana ka mo ba ka bulaela Jesu.

 

Mutanga ya ketilwe ki Mulimu

15 Jesu ha sa utwile cwalo, a zwa mwa sibaka seo. Batu ba baata ba mu latelela mi a folisa bakuli kaufela.

16 Kono a ba laela kuli ba si ke ba kandekela ba bawi ka za hae. 17 A eza cwalo kuli ze ne bulezwi ki mupolofita Isaya li petahale, ha na ize:

18 Ki yo, mutanga wa ka ye ni ketile,

ye ni lata, ya ni tabisa hahulu.

Ni ka beya Moya wa ka fahalimwa hae,

mi u ta zibisa macaba kamukana ka za katulo ya ka.

19 Ha na ku kanana ni mutu, kamba ku huwa,

mi linzwi la hae ha li na ku utwahala

mwa mapatelo.

20 Ha na ku lobelela lutaka lo lu funyukile,

nihaili ku timelela lampi ye sa

monya-monya.

U ka tundamena cwalo ku fitela ku

luka ku koma.

21 Mi batu kamukana ba ta beya sepo ya bona ku yena.

 

Jesu u alaba ba ba mu tama litaba

(Mar. 3.20-30; Luk. 11.14-23)

22 Cwale batu ba tisa ku Jesu mutu wa sibofu, ya na sa koni ku bulela kakuli na na ni mioya ye maswe, Jesu a folisa mutu yo, mane a kona ku bulela ni ku bona. 23 Nyangela kaufela ya komoka, mi ya buza, ya li: Kana yo, i ka ba yena luli Mwana Davida?

24 Kono Bafalisi ha ba utwa cwalo, ba li: Mutu yo u leleka mioya ye maswe kakuli Beelzebule, mulena yona, ki yena ya mu fa maata a ku eza cwalo!

25 Jesu na zibile ze ne ba nahana, mi a li ku bona. Naha ifi kamba ifi, mo ku na ni batu ba ba kauhana mi ba lwanisana, ha i na ku tiya. Mi ba munzi kamba bana ba mba ha ba lwanisana, ni tei ndu kapa mba yeo ha i na ku tiya. 26 Cwalehe, haiba sitopa se siwi si lwanisa se siwi mwa mubuso wa Satani, ku talusa kuli mubuso wo u so kauhani ka litopa mi u ta shandauka kapili! 27 Mina mu li ni leleka mioya ye maswe ka maata a ni filwe ki Beelzebule. Cwale, ya fa balateleli ba mina maata a ku i leleka ki mai? Bona ba be baatuli ba mina! 28 Ki Moya wa Mulimu o ni fanga maata a ku leleka mioya ye maswe. Cwalehe, ki niti kuli Mubuso wa Mulimu so tile ku mina.

29 Ha ku na mutu ya ka kona ku kena mwa ndu ya muhali kuli a nge libyana ze hae, konji ha ka kala pili ku tama muhali yo. Kihona a ka kona ku ikungela zona.

30 Mutu kaufela ya sa ni yemeli wa ni lwanisa. Ya sa ni tusi ku kubukanya wa hasanya.

31 Kabakaleo na mi bulelela, ni li: Batu ba kona ku swalelwa libi ni lika ze maswe ze ba bulela kaufela, kono ya nyefula Moya o Kenile ha na ku swalelwa. 32 Mutu kaufela ya bulela maswe ka na, Mwana Mutu, u ka swalelwa, kono ya nyefula Moya o Kenile ha na ku swalelwa, i be mwa bupilo bo kamba mwa bupilo bo bu sa taha.

 

Kota ni miselo ya yona

(Luk. 6.43-45)

33 Haiba kota i pila hande, miselo ya yona i ta ba ye minde. Haiba i sa pili hande, miselo ya yona i ta ba ye maswe. Kota i zibiwa ka miselo ya yona.

  34 Mina, bana ba linoha, mu ka bulela cwai lika ze nde mu li batu ba ba maswe? Kakuli mulomo u bulela se si tezi mwa pilu.

35 Mutu yo munde u zwisa lika ze nde mwa sibulukelo sa hae sa lika ze nde. Mutu ya maswe u zwisa lika ze maswe mwa sibulukelo sa hae sa lika ze maswe.

36 Ni li ku mina: Ka Lizazi la Katulo, batu kamukana ba ta ikalabela fa linzwi le liwi ni le liwi le li si na tuso le ba bulezi. 37 Kakuli u ka atulwa ka manzwi a hao, ku bonwe kamba u fosize kamba ha u si ka fosa.

 

Batu ba kupa makazo

(Mar. 8.11-12; Luk. 11.29-32)

38 Cwale Baluti ba Mulao ni Bafalisi ba bawi ba li ku Jesu: Muluti, lu bata ku bona ha u eza makazo.

39 Jesu a ba alaba, a li: Batu ba kacenu, ili batu ba ba maswe ni ba ba sa lumeli ku Mulimu, ba kupa makazo, kono ha ba na ku fiwa makazo haisi ya mupolofita Jonasi.

40 Kakuli, sina Jonasi ha na inzi mazazi ni masihu a malalu mwa mba ya tapi ye tuna, kamukwaocwalo ni na, Mwana Mutu, ni ta ina mazazi ni masihu a malalu mwa mubu.

41 Ka Lizazi la Katulo, ba Ninive ba ka yema ku mi atula kakuli bona ne ba bakezi libi za bona, Jonasi ha na ba kutaza, mi na mi bulelela kuli ku na ni yo mutuna mona mo, ya fita Jonasi!

42 Ka Lizazi la Katulo, Mufumahali wa kwa Mboela u ka yema ku mi atula ni yena, kakuli na tile ku zwa kwa mafelelezo a lifasi ku to utwa manzwi a butali a Salumoni, mi na mi bulelela kuli ku na ni yo mutuna mo, ya fita Salumoni!

 

Ku kuta kwa moya o maswe

(Luk. 11.24-26)

43 Moya o maswe ha u zwile ku mutu, u zamaya-zamaya mwa nahei u nzo bata pumulo, kono u palelwa ku i fumana. 44 Kiha u li: Ni ta kutela mwa ndu ya ka mo ne ni zwile. Cwale wa kuta, mi u to i fumana mukungulu, i kenile, i bakanyizwe hande. 45 Cwale u yo nga mioya ye miwi, ye supile, ye u fita kwa bumaswe. Ya taha hamoho, mi i to pila mwatei. Kamukwaocwalo, mutu yo, kwa mafelelezo, u ta ba ya maswe ku fita pili. Ku ka ba cwalo ni kwa lusika lo lu maswe lo.

 

Jesu, ni M`ahe ni Bahabo

(Mar. 3-31-35; Luk. 8.19-21)

46 Jesu na sa bulela ni batu, m`ahe ni bahabo ha ba fita. Ba yema kwande, mi ba kupa ku bulela ni yena. 47 Cwale yo muwi wa batu bao a li ku yena:Bona, maho ni banabahenu ki ba, fande, mi ba bata ku bulela ni wena.

48 Jesu a mu alaba, a li: Me, ki mai? Ni bahabo na, ki bo mai? 49 Cwale kiha supa kwa balutiwa ba hae, mi a li: A mu bone, bona ba, ki bona bo ma ni banabahesu! 50 Kakuli mutu kaufela ya eza se si latwa ki Ndate ya kwa lihalimu, ki yena munyana ka, ni kaizela ka, ni me.

13

 

Nguli ya mucali

(Mar. 4.1-9; Luk. 8.4-8)

1 Ka lona lizazi leo, Jesu a zwa mwa ndu, mi a ya kwa likamba la lisa, kwa izo ina. 2 Kabakala buata bwa batu ba ba ne ba tilo kubukana ku yena, a longana mwa sisepe, mi a ina mwatei, nyangela yona i nze i yemi fa likamba.

3 Cwale, a ba bulelela litaba ze ata ka linguli, a li: Mulimi yo muwi na ilo cala.

4 Ha na nza hasa peu mwa simu ya hae, peu ye wi ya wela mwa nzila, mi ya ciwa ki linyunywani. 5 Ye wi ya wela mwa macwe mo ne ku na ni mubu o munyinyani. Peu ya mela kapili kakuli mubu no si o muata. 6 Lizazi ha li pahama, mitungo ya letuka ni ku oma kakuli mibisi ne si ka kena hahulu mwa mubu. 7 Peu ye wi ya wela mwa mikakani, mi mikakani ha i hula, ya i pukutisa. 8 Kono peu ye wi ya wela mwa mubu o munde, mi ya beya lico.Ye wi ya beya mwanda, ye wi mashumi a silezi, ni ye wi mashumi a malalu. 9 Jesu kiha li: Ya na ni lizebe, a utwe.

 

Mulelo wa linguli

(Mar. 4.10-12; Luk. 8.9-10)

10 Cwale balutiwa ba taha ku Jesu, mi ba mu buza, ba li: Kii ha u sebelisanga linguli ha u bulela ni bona? 11 Jesu a ba alaba, a li: Mina mu filwe ku ziba likunutu za Mubuso wa Lihalimu, kono bona ha ba si ka fiwa cwalo. 12 Kakuli ya na ni se siwi, u ka ekelezwa kuli a be ni ze ata. Kono ya si na se siwi, u ka amuhiwa nihaili kona ka kanyinyani ka na ni kona.

13 Kikabakaleo ni sebelisa linguli ha ni bulela ni bona. Kakuli ba talima kono ha ba boni, mi ba teeleza kono ha ba utwi, kamba ku utwisisa. 14 Cwale, se ne si polofitilwe ki Isaya sa petahala ku bona, ha kutwi:

Ku utwa, mu ka utwa, kono ha mu

na ku utwisisa.

Ku bona, mu ka bona, kono ha mu

na ku bonisisa.

15 Batu ba, ha ba koni ku utwisisa

lika kapili.

Ba tibile lizebe za bona,

mi ba itimile kwa meeto.

Kabesicwalo, meeto a bona a ka swana a bona,

lizebe za bona li ka swana za utwa,

minahano ya bona i ka swana ya utwisisa,

mi ne ba ka swana ba sikuluhela ku

na, na ba folisa.

16 Haili mina, mu na ni litohonolo, kakuli meeto a mina a bona, mi lizebe za mina za utwa. 17 Kono na mi bulelela, ni li: Bapolofita ni batu ba Mulimu ba baata ba lakalize ku bona ze mu bona, kono ha ba si ka li bona, mi ba lakalize ku utwa ze mu utwa, kono ha ba si ka li utwa.

 

Jesu u talusa nguli ya mucali

(Mar. 4.13-20; Luk. 8.11-15)

18 Cwale mu teeleze, mu utwe taluso ya nguli ya mucali. 19 Ba ba utwa linzwi la Mubuso kono ba sa li utwisisi, ba swana ni nzila mo ku wezi peu. Ya Maswe wa taha, mi u ba amuha se ne si calilwe mwa lipilu za bona. 20 Ba bawi ba swana ni mubu o kopani ni macwe mo ku wezi peu. Ba utwa linzwi, mi ba pakisa ku li amuhela ka tabo. 21 Kono ba li tokwisa sibaka sa ku tiya hande mwa lipilu za bona. Cwale ha ku taha matomola kamba manyando kabakala linzwi la Mulimu, ba tuhela kapili. 22 Ba bawi ba swana ni mubu mo ku na ni mikakani. Ba utwa linzwi, kono maswenyeho a bupilo ni ku yembululwa ki bufumu za kena ku to pukutisa linzwi, mi la palelwa ku beya miselo. 23 Kono ba tei ba ba swana ni mubu o munde. Bao ba utwa linzwi, ba li amuhela ka kutwisiso mi ba beya miselo. Ba bawi ba beya mwanda, ba bawi mashumi a silezi, ni ba bawi mashumi a malalu.

 

Nguli ya mufuka

24 Jesu a ba bulelela nguli ye wi hape, a li: Mubuso wa Lihalimu u swana ni mutu ya cezi peu ye nde mwa simu ya hae. 25 Zazi le liwi, busihu, batu ha ba lobezi, kwa taha sila sa hae. Sa to cala mufuka mwa buloto, mi sa ikela. 26 Cwela, buloto ha bu se bu hulile ni ku beya, mufuka wa bonahala ni ona. 27 Batanga ba hae ba taha ku yena, mi ba li: Mulena, no cezi peu ye nde mwa simu ya hao. Kanti mufuka o mwatei u zwa kai? 28 A ba alaba, a li: Ki sila, se si ezize cwalo. Batanga kiha ba mu buza, ba li: Kana wa lata kuli lu yo kumula mufuka mwatei? 29 A alaba, a li: Batili, kakuli mu ka swana mwa kumula ni bona buloto ha mu nze mu kumula mufuka. 30 Mu li tuhele li hule, bubeli bwa zona cwalo, ku fitela nako ya kutulo, mi ka nako yeo ni ka li kwa bakutuli: Mu kumule mufuka pili, mu u tame maata, u ciswe. Buloto bona mu bu kubukanye, mu bu beye mwa sishete sa ka.

 

Nguli ya peu ya masitete

(Mar. 4.30-32; Luk. 13.18-19)

31 Hape Jesu a ba bulelela nguli ye wi, a li: Mubuso wa Lihalimu u swana ni peu ya masitete ya cezi mutu mwa simu ya hae. 32 Yeo ki peu ye nyinyani hahulu-hulu. Kono ha i se i hulile, i fetuha kota ye tuna ku fita limela ze wi kamukana. I ba kota, mi linyunywani li to yaletela mwa mitai ya yona.

 

Nguli ya mumela

(Luk. 13.20-21)

33 Jesu a ba bulelela nguli ye wi hape, a li: Mubuso wa Lihalimu u swana ni mumela wa nga musali ni ku u kopanya ni bupi, ku fitela liende kaufela li huhumuha.

 

Jesu na sebelisezai linguli

(Mar. 4.33-34)

34 Jesu a bulela zeo kaufela kwa nyangela ka linguli. Na sa buleli feela a sa sebelisi linguli. 35 Na eza cwalo ku taleleza ze ne bulezwi ki mupolofita, ha na ize:

Ni ta sebelisa linguli, ha ni bulela ni bona.

Ni ta ba bulelela lika ze sa zibwi, ha

i sa li lifasi li ezwa.

 

Jesu u talusa nguli ya mufuka

36 Cwale Jesu a siya nyangela, mi a kena mwa ndu. Balutiwa ba hae ba taha ku yena, mi ba li: U lu taluseze nguli ya mufuka wa mwa simu.

37 Jesu a alaba, a li: Ya cala peu ye nde ki Mwana Mutu. 38 Simu ki lona lifasi. Peu ye nde ki bona batu ba ba li ba Mubuso. Mufuka ki bona batu ba ba li ba Ya Maswe. 39 Sila se si tilo cala mufuka ki Satani kasibili. Kutulo ki yona nako ya mafelelezo a lifasi, mi bakutuli ki mangeloi. 40 Sina mufuka ha u kumulwa ni ku ciswa mwa mulilo, ku ta ba cwalo kwa mafelelelzo a lifasi. 41 Mwana Mutu u ta luma mangeloi a hae ku zwisa mwa Mubuso wa hae ba ba sitatalisa ba bawi ni ba ba eza ze maswe kaufela. 42 Mi ba ta nepelwa mwa lyangalilo, mo ba ta yo lila ni ku kweca meeno. 43 Kono batu ba ba mamela za Mulimu, bona, ba ta benya sina lizazi mwa Mubuso wa Ndata bona. Ya na ni lizebe, a utwe!

 

Nguli ya bufumu bo bu patilwe

44 Mubuso wa Lihalimu u swana ni bufumu bo bu patilwe mwa simu. Mutu a bu fumana, mi a bu pata hape. Ka ku taba hahulu a ya, a yo lekisa za na ni zona kaufela, mi a kuta a to leka simu yeo.

 

Nguli ya licwe la butokwa

45 Hape, Mubuso wa Lihalimu u swana ni mulekisi ya bata macwe a mande a butokwa. 46 Ha fumani le li tula hahulu, a ya, a yo lekisa za na ni zona kaufela, mi a to itekela lona.

 

Nguli ya Lituwa

47 Hape Mubuso wa Lihalimu u swana ni lituwa le li nepezwi mwa lisa, le li swasa litapi za mifuta-futa. 48 Ha li tezi, mandui ba li hohela fa likamba, mi ba ina fafasi ku keta litapi. Ze nde ba li beya mwa lizuma, mi ze maswe ba li yumba. 49 Ku ta ba cwalo kwa mafelelezo a lifasi. Mangeloi a ta keta batu ba ba maswe ku ba bande. 50 A ka ba nepela mwa lyangalilo. Mo, ba ta lila ni ku kweca meeno.

 

Bufumu bwa kale ni bo bunca

51 Jesu a ba buza, a li: Kana mwa utwisisa litaba ze? Ba alaba, ba li: Ee, lwa utwisisa. 52 Kiha li ku bona: Kifohe, muluti wa Mulao kaufela ya itutile za Mubuso wa Lihalimu u swana ni mua ndu ya zwisa ze nca ni za kale mwa sibulukelo sa hae.

 

Batu ba Nazareta ba hana ku lumela ku Jesu

(Mar. 6.1-6; Luk. 4.16-30)

53 Jesu ha sa felize ku bulela linguli ze, a zwa fo. 54 A kutela kwa munzi wa habo mi a luta batu mwa sinagoge ya bona. Ba ba ne ba li tei kaufela ba komoka hahulu, ba li: Butali ni maata a ku eza limakazo zeo u li fumani kai? 55 Kana ha si yena mwana mubeti? Mahe ha si Maria, nji? Jakobo, Josefa, SImoni ni Juda ha si bahabo yena? 56 Kana likaizeli za bona kaufela ha ba ini mo ku luna? Cwalehe, zeo kamukana u li fumani kai? 57 Mi ne ba palelwa ku lumela ku yena. Jesu kiha li ku bona: Mupolofita u kutekiwa kai ni kai, konji mwa munzi wa habo, ni mwa lapa la habo.

58 Mi ha si ka eza limakazo ze ata mwatei kakuli ne ba si na tumelo.

14

 

Lifu la Joani Mukolobezi

(Mar. 6.14-29; Luk. 9.7-9)

1 Ka nako yeo Heroda, mulena wa Galilea, a utwa za Jesu. 2 A bulelela manduna ba hae, a li: Ki Joani Mukolobezi. U zuhile kwa bafu! Kikabakaleo ha na ni maata a ku eza limakazo ze cwalo.

3 Heroda ki yena ya na laezi kuli Joani a swaliwe, a tamiwe ni ku beiwa mwa tolongo. Na ezize cwalo kabakala Herodiasi, musala Filipi munyana hae.

4 Joani na bulelelanga Heroda kuli: Ha si swanelo kuli u mu nyale! 5 Heroda kih`a bata ku bulaya Joani, kono a saba Majuda, kakuli kaufela ne ba mu nga kuli ki mupolofita.

6 Ka lizazi la mukiti wa ku pepwa kwa Heroda, mwana Herodiasi wa musizana a bina fapila batu ba ba ne ba tile kwa mukiti. Heroda na tabile hahulu. 7 Mane a be a mu sepisa, a ikonka, a li: Ni ta ku fa so ta kupa ku na kaufela! 8 Ka kelezo ya mahe, musizana a mu kupa, a li: U ni fe toho ya Joani Mukolobezi. I tiswe kwanu mwa mukeke.

9 Mulena a swaba, kono kabakala sepiso y`a na sa ezize fapila batu ba ba ne ba memilwe kwa mukiti, a laela kuli ku eziwe sina mw`a na kupela. 10 Kiha laela kuli toho ya Joani i pumiwe mwa tolongo. 11 Toho ya tiswa mwa mukeke, mi ya fiwa musizana. Yena a i isa ku mahe. 12 Balutiwa ba Joani ba taha, ba nga situpu sa hae, mi ba yo si buluka. Kiha ba yo bulelela Jesu ze ezahalile.

 

Jesu u fepa batu ba likiti li ketalizoho

(Mar. 6.30-44; Luk. 9.10-17; Joa. 6.1-14)

13 Jesu ha utwa taba ye, a fuula, a zwa mwa sibaka seo, mi a ya kwa mukunda kw`a il`o ina a nosi. Kono batu ba utwa, ba zwa mwa minzi, mi ba mu latelela ka mahutu. 14 Jesu a sa longoka feela a bona batu ba baata. A ba shwela makeke, mi a folisa bakuli ba bona.

15 Manzibwana a lizazi leo, balutiwa ba hae ba taha ku yena, mi ba li: Mo ki mwa nahei, mi lizazi li se li ile. Hasanya batu bao, ba yo itekela lico mwa minzi. 16 Jesu a ba alaba, a li: Ba si ke ba ya ko kuwi. Mu ba fe za ku ca ili mina!

17 Ba mu alaba, ba li: Lu na ni mahobe a ketalizoho ni litapi ze peli feela mo.

18 Jesu a li ku bona: A mu ni tiseze zona kwanu. 19 Kiha laela batu kuli ba ine fa mwengelele. Cwale a nga mahobe a ketalizoho ni litapi ze peli, a talima kwa lihalimu, mi a itumela ku Mulimu. Kiha komauna mahobe, a` fa balutiwa ba hae, mi balutiwa ba abela batu. 20 Kaufela ba ca, mi ba kula, mane balutiwa ba taza lizuma ze lishumi ka ze peli za bungululwa bo bu ne bu siyezi. 21 Palo ya banna ba ba ne ba cile i ne i bata i ba likiti li ketalizoho, ku sa balwi basali ni banana.

 

Jesu u zamaya fa mezi

(Mar. 6.45-52; Joa. 6.15-21)

22 Cwale Jesu a laela balutiwa ba hae ku longana mwa sisepe kuli ba itangete mwabuse bwa lisa, yena ha na sa fundula nyangela. 23 A sino ba fundula, a ya fa lilundu ku yo lapela. Ka swalala, Jesu na sa li hona koo a nosi. 24 Sisepe sona ne si se si li fahala lisa, si yeyaulwa ki mandina, kakuli ne si talimani ni moya.

25 I sa li kakusasa luli, lizazi li si ka pazula kale, Jesu a taha ku bona, a nza zamaya fa mezi. 26 Balutiwa ha ba mu bona a zamaya fa mezi, ba saba hahulu, ba li: Ki silumba! Mi ba huwa ka sabo. 27 Kono Jesu a bulela ni bona kapili, a li: Mu tiye lipilu! Ki na! Mu si ke mwa saba! 28 Pitrosi a mu alaba, a li: Mulena, haiba ki wena luli, u laele kuli ni tahe ku wena ni nze ni zamaya fa mezi.

29 Jesu a alaba, a li: Taha! Pitrosi kiha longoka mwa sisepe mi a kala ku zamaya fa mezi ku ya ku Jesu. 30 Kono ha bona mo no fukela moya, a saba, mi a kala ku tiba. A huwa, a li: Mulena, ni pilise!

31 Kapili Jesu a otolola lizoho, a mu swala, mi a li ku yena: Mutu wa tumelo ye nyinyani, kikabakalai ha u honona? 32 Ba longana mwa sisepe, bubeli bwa bona, mi moya wa kuza. 33 Cwela balutiwa ba ba ne ba li mwa sisepe ba kubama fapila Jesu, ba li: Kaniti, u Mwana Mulimu!

 

Jesu u folisa bakuli mwa Genesarete

(Mar. 6.53-56)

34 Ba sila lisa, mi ba fueka mwa naha ya Genesarete. 35 Batu ba sibaka seo ba ziba kuli ki Jesu. Kiha ba lumela bakuli mwa naha kaufela ye ne potolohile Genesarete, mi ba ba tisa ku Jesu. 36 Ba mu kupa ku lumelela bakuli kuli ba swale nihaili kwa mungundo feela wa siapalo sa hae. Ba ba ne ba swala kwatei kamukana ne ba foliswa.

15

 

Tuto ye siilwe ki baikale

(Mar. 7.1-13)

1 Cwale Bafalisi ba bawi ni Baluti ba Mulao ba taha ku Jesu, ba zwa kwa Jerusalema, mi ba to mu buza, ba li: 2 Kanti kikabakalai balutiwa ba hao ha ba sa lateleli tuto ye lu siyezwi ki baikale? Kakuli ba ca ba si ka tapa hande kwa mazoho!

3 Jesu a ba alaba, a li: Mina bo, kikabakalai ha mu tula Mulao wa Mulimu ku latelela za sizo sa mina? 4 Kakuli Mulimu u ize: Kuteka ndataho ni maho. Mi hape a li: Mutu ufi ni ufi ya bulela ze maswe ka ndatahe kapa mahe, a bulaiwe.

5 Kono mina mu luta kuli haiba mutu a ka bulelela ndatahe kamba mahe, kuli: Nto ye ne ni bata ku mi tusa ka yona i bulukezwi Mulimu, mutu yo, ha sa tokwa ku tusa ndatahe. 6 Ki ona mukwa o mu fokolisa ka ona linzwi la Mulimu ku latelela tuto ya sihabo mina. 7 Mina baipi! Kanti Isaya u polofitile hande ka za mina, ha ize:

8 Batu ba, ku bulela Mulimu, ba ni

kuteka ka manzwi feela,

kono lipilu za bona li kwahule ni na.

9 Ha ku na tuso kuli ba ni kubamele,

kakuli ba luta litaelo za batu inge ki

milao ya Mulimu!

 

Lika ze silafaza mutu

(Mar. 7.14-23)

10 Jesu kiha bizeza nyangela ku yena, mi a li ku bona: Mu teeleze mi mu utwisise! 11 Ha si sa ca mutu se si kona ku mu silafaza, kono u silafazwa ki lipulelo ze zwa mwa mulomo wa hae.

12 Cwale balutiwa ba taha ku yena, mi ba to mu buza, ba li: Kana wa ziba kuli Bafalisi ba utwile butuku ka z`o no bulela, nji? 13 Jesu a ba alaba, a li: Sicalo sifi ni sifi se si si ka calwa ki Ndate ya kwa lihalimu si ka kumulwa. 14 Mu ba tuhele, ki baeteleli ba libofu! Mi sibofu ha si etelela sibofu se siwi, bubeli bwa bona ba ta wela mwa musima.

15 Pitrosi a mu alaba, a li:A ku lu bulelele taluso ya nguli ye.

16 Jesu a li ku bona: Kana ni mina mu sa palelwa ku utwisisa ni ka nako ye? 17 Kikuli ha mu utwisisi kuli sika kaufela sa ca mutu si ya mwa mba, mi hape si yo zwela kwande! 18 Kono se si zwa mwa mulomo kaufela si zwa mwa pilu, mi ki sona se si silafaza mutu.

19 Kakuli mwa pilu ku zwa mihupulo ye maswe ye mu isa kwa ku bulaya, kwa buhule ni kwa ku eza lika ze wi ze swabisa, ku uzwa, ku puma, ni ku seba ba bawi. 20 Ze ki zona lika ze kona ku silafaza mutu. Kono haili ku ca mutu a si ka tapa kwa mazoho, ha ku mu silafazi.

 

Tumelo ya Musali wa Mukanana

(Mar. 7.24-30)

21 Cwale Jesu a zwa fo, mi a ya mwa naha ye fakaufi ni minzi ya Tire ni Sidoni. 22 Musali wa Mukanana ya na pila mwa naha yeo kiha taha ku yena, a huwa, a li: Mwana Davida, Mua ka, u ni utwele butuku! Mwana ka wa musizana u na ni moya o maswe, mi u katazeha hahulu! 23 Kono Jesu ha si ka mu alaba se siwi. Balutiwa ba hae ba taha ku yena mi ba to mu kupa, ba li: U mu leleke! U sweli ku lu nyomaeta a nza lu toliya! 24 Jesu kiha alaba, a li: Ni lumilwe feela kwa lingu ze latehile za sicaba sa Isilaele. 25 Kono musali a taha, a to wela kwa mahutu a hae, mi a li: U ni tuse, Mua ka! 26 Jesu a alaba, a li: Ha si swanelo ku nga lico za banana ku li nepela linja. 27 Yo a alaba, a li: Ki niti, Mulena ka, kono nihaili zona linja li canga bungululwa bo bu wanga fa litafule za malena zona.

28 Jesu kiha mu alaba, a li: U musali ya na ni tumelo ye tuna! So bata u ta si ezezwa. Mi ka yona nako yeo mwana hae a fola.

 

Jesu u folisa batu ba baata

29 Jesu a zwa fo, a kulisa Lisa la Galilea, a kambamela fa lilundu, mi a yo ina fatei. 30 Mi batu ba baata ba taha ku yena, ba tisa ba ba sa koni ku zamaya, ni libofu, ni lihole, ni limumu ni bakuli ba bawi ba baata. Ba to ba beya kwa mahutu a Jesu, mi a ba folisa. 31 Batu ba komoka hahulu ha ba bona limumu li bulela, lihole li fola, ba ba sa zamayi ba zamaya hande, ni libofu li bona, mi ba lumba Mulimu wa Isilaele.

 

Jesu u fepa batu lwa bubeli

(Mar. 8.1-10)

32 Jesu a biza balutiwa ba hae, mi a li ku bona: Batu bao, ni ba utwela butuku, kakuli ba se ba inzi mazazi a malalu ni na, mi ha ba sa na sa ku ca. Ha ni lati ku ba kutisa ni si ka ba fa sa ku ca, kakuli ba ka swana ba welela mwa nzila.

33 Balutiwa ba mu buza, ba li: Lu ta fumana kai lico za ku fepa batu ba ba fita fa, mwa nahei, mo? 34 Jesu a ba buza, a li: Mu na ni mahobe a makai? Ba alaba, ba li: Ki a supile, ni tutapinyana tu sikai. 35 Cwale Jesu a laela nyangela kuli ba ine fafasi. 36 Kiha nga mahobe a supile ao ni litapi, a itumela ku Mulimu, a li komauna, a li fa balutiwa ba hae, mi balutiwa ba li abela batu. 37 Ba ca kaufela bona, mane ba kula. Balutiwa ba taza lizuma ze supile za bungululwa bo bu ne bu siyezi. 38 Palo ya banna ba ba ne ba cile ne li likiti ze ne, ku sa balwi basali ni banana.

39 Cwale Jesu a fundula nyangela, a longana mwa sisepe, mi a ya mwa naha ya Magadana.

16

 

Kupo ya makazo

(Mar. 8.11-13; Luk. 12.54-56)

1 Bafalisi ni Basaduki ba taha ku Jesu. Ne ba bata ku mu swasa. Kiha ba mu kupa kuli a ba ezeze makazo ye bonisa kuli maata a hae a zwa ku Mulimu luli.

2 Kono Jesu a ba alaba, a li: Lizazi ha li likela, mina mu li: Lu ka ba ni lizazi le linde, kakuli lihalimu ki le lifubelu. 3 Mi kakusasana mu li: Kacenu pula i ka nela kakuli lihalimu li bonahala bufubelu bo bunsu. Mu kona ku bulela mo li ka bela lizazi ka ku talima feela kwa lihalimu, kono ha mu koni ku talusa lisupo ze ama linako ze! 4 Batu ba kacenu, ba ba na ni lunya ni ba ba sa lumeli, ba kupa makazo, kono ha ba na ku i fiwa haisi ya Jonasi. Kiha ba siya, mi a ikela.

 

Mumela wa Bafalisi ni Basaduki

(Mar. 8.14-21)

5 Balutiwa ha ba silela mwabuse bwa lisa, ba libala ku ikungela buhobe. 6 Jesu a li ku bona: Mu tokomele, mu ambuke mumela wa Bafalisi ni Basaduki.

7 Balutiwa ba kala ku ambolisana mwahala bona ka taba yeo, ba li: U bulela cwalo kakuli ha lu si ka lwala buhobe. 8 Jesu na zibile ze ne ba ambola, mi a ba buza, a li: Mu bulelelai ka za ku tokwa buhobe, mina ba tumelo ye nyinyani! 9 Kanti ni ka nako ye ha mu utwisisi? Kana ha mu hupuli fani, ha ni komaunena batu ba likiti li ketalizoho mahobe a ketalizoho? Ne mu talize lizuma ze kai za bungululwa bo bu ne bu siyezi?

10 Kamba fani bo, ha ni fepa batu ba likiti ze ne, ka mahobe a supile? Ne mu talize lizuma ze kai za bungululwa?

11 Cwalehe, kii ha mu sa utwisisi kuli ne ni sa mi buleleli ka za buhobe? Mu tokomele mumela wa Bafalisi ni wa Basaduki! 12 Balutiwa kiha ba utwisisa kuli na sa ba buleleli ka ku tokomela mumela o sebeliswa mwa buhobe kono ka lituto za Bafalisi ni Basaduki.

 

Pitrosi u paka kuli Jesu ki Mesia

(Mar. 8.27-30; Luk. 9.18-21)

13 Cwale Jesu a ya mwa naha ye bapani ni munzi wa Sisarea wa Filipi. A buza balutiwa ba hae, a li: Kanti batu ba li na, Mwana Mutu, ki na mai?

14 Ba alaba, ba li: Ba bawi ba li: U Joani Mukolobezi. Ba bawi ba li: U Elia. Haili ba bawi ba li: U Jeremia kapa mupolofita yo muwi.

15 Jesu a ba buza, a li: Mina bo, mu li ki na mai? 16 Simoni Pitrosi a alaba, a li: Ki wena Mesia, Mwana Mulimu ya pila.

17 Jesu kiha li ku yena: Simoni, mwana Jona, u na ni litohonolo luli, kakuli ha si mutu ya ku sinulezi niti ye, kono ki Ndate ya kwa lihalimu. 18 Mi na, ni ku bulelela, ni li: U licwe, wena Pitrosi, mi ku lona licwe leo ni ka yaha fatei Keleke ya ka. Nihaili maata a lihele ha na ku kona ku i felisa. 19 Ni ta ku fa likiululiso za Mubuso wa Lihalimu. S`o ta hanisa kaufela fafasi si ta haniswa cwalo ni mwa lihalimu, mi so ta lumelela fafasi si ta lumelelwa cwalo ni mwa lihalimu.

20 Cwale Jesu a laela balutiwa ba hae kuli ba si ke ba bulelela mutu ufi kamba ufi kuli ki yena Mesia.

 

Jesu u talusa za lifu ni zuho ya hae

(Mar. 8.31-9.1; Luk. 9.22-27)

21 Ku zwa yona nako yeo, Jesu a kala ku bulelela balutiwa ba hae patalaza, a li: Ni swanezi ku ya kwa Jerusalema, ni yo nyandiswa hahulu ki ba bahulu ba sicaba, ni baprisita ba bahulu, hamohocwalo ni Baluti ba Mulao. Ni ta bulaiwa, mi ka Lizazi la bulalu ni ta zuha kwa bafu.

22 Cwale Pitrosi a mu bizeza kwatuko, mi a kala ku mu kalimela, a li: Mulena ka, Mulimu a si ke a lumela cwalo! Nto yeo i si ke ya ezahala ku wena! 23 Kono Jesu a itemuna, mi a li ku Pitrosi: Zwa ku na, Satani! U sitataliso mwa nzila ya ka, kakuli mihupulo ya hao ki ya butu, isii ya Mulimu!

24 Cwale Jesu a li kwa balutiwa ba hae: Haiba mutu a lata ku ni latelela, u swanezi ku itoboha, a lwale sifapahano sa hae, mi a ni latelele.

25 Kakuli mutu ufi ni ufi ya lakaza ku babalela bupilo bwa hae u ta sinyehelwa ki bona, kono ya ta sinyehelwa ki bupilo bwa hae kabakala ka, u ta bu fumana hape.

26 Kana ku ka tusai kuli mutu a sinyehelwe ki bupilo bwa hae? Ha ku na tuso, kakuli bupilo ha bu sinyehile, ha ku na sa ka zwisa mutu kuli a kone ku bu fumana hape! 27 Kakuli na, Mwana Mutu, ni tuha ni taha mwa kanya ya Ndate ni mangeloi a hae, mi ni ta kutiseza mai ni mai ka ku likana ni sa ezize.

28 Kaniti na mi bulelela, ni li: Ku na ni ba bawi, hona mo, ba ba si ke ba shwa, ba si ka ni bona pili, na, Mwana Mutu, ni taha ka bulena.

17

 

Sibupeho sa Jesu ha si fetuha

(Mar. 9.2-13; Luk. 9.28-36)

1 Mwamulaho a mazazi a silezi, Jesu a nga Pitrosi, Jakobo ni munyana hae Joani, mi a kambama ni bona fa lilundu le litelele, fo ba izo ina ba li nosi.

2 Sibupeho sa hae sa fetuha ba nze ba talimezi. Pata ya hae ya benya sina lizazi, mi liapalo za hae za ba ze sweu twaa, sina liseli. 3 Balutiwa bao ba balalu kiha ba bona Mushe ni Elia ba ambola ni Jesu. 4 Honafo, Pitrosi a li ku Jesu: Mulena, ha si bunde bo ha lu inzi kwanu! Ha u lata cwalo, ni ta yaha maongo a malalu. Lo luwi lu be lwa hao, lo luwi lwa Mushe mi lo luwi lwa Elia.

5 Ha na sa bulela cwalo, kwa taha lilu le li benya fahalimwa bona, mi mwa lilu kwa utwahala linzwi le li li: Yo ki Mwana ka ye ni lata, ye ni katelwa hahulu. Mu mu utwe.

6 Balutiwa ha ba utwa linzwi leo, ba saba hahulu, mane ba wela fafasi ka lipata. 7 Jesu a taha ku bona, mi a ba swala, a li: A mu zuhe. Mu si ke mwa saba! 8 Cwale ba inamuluha, ba talima, kono ha ba si ka bona mutu haisi Jesu feela.

9 Ha ba nze ba shetumuka ku zwa fa lilundu, Jesu a ba laela, a li: Mu si ke mwa bulelela mutu ka pono ye mu boni, konji na, Mwana Mutu, ha se ni zuhile kwa bafu. 10 Balutiwa kiha ba buza Jesu, ba li: Kanti kikabakalai Baluti ba Mulao ha ba bulela kuli Elia u na ni ku taha pili?

11 Jesu a ba alaba, a li: Ki niti, Elia u na ni ku taha pili ku to lukisa lika kaufela. 12 Kono ni mi bulelela kuli Elia u sa tile kale. Batu ha ba si ka mu ziba mi ba mu ezize mo ne ba latela kaufela. Ba ka nyandisa cwalo ni na, Mwana Mutu.

13 Cwale balutiwa ba utwisisa kuli na ba bulelela ka za Joani Mukolobezi.

 

Jesu u folisa mushimani wa moya o maswe

(Mar. 9.14-29; Luk. 9.37-43a)

14 Ha ba sutelela kwa nyangela, munna a taha ku Jesu, a to kubama fapila hae. 15 A li: Mua ka, a ku shwele mwana ka makeke! U kula kanono, u nyanda hahulu, mi i se li haata a wela mwa mulilo kamba mwa mezi. 16 Ni mu tisize kwa balutiwa ba hao, kono ba palezwi ku mu folisa. 17 Jesu a alaba, a li: Mina, batu ba ba maswe, ba ba si na tumelo! Ni ta ina ni mina nako ye kuma kai? Ni ta konana lili ni mina? A mu ni tiseze mwanana yo! 18 Jesu a laela moya o maswe kuli u zwe. Wa zwa, mi mwanana a fola ka yona nako yeo.

19 Balutiwa kiha ba taha ku Jesu kwatuko, mi ba mu buza, ba li: Kanti kikabakalai luna ha ne lu palezwi ku leleka moya o maswe?

20 Jesu a ba alaba, a li: Ki ka baka la kuli tumelo ya mina ki ye nyinyani. Ni mi bulelela niti. Kambe mu na ni tumelo ye kuma fa peu ya masitete, ne mu ta kona ku bulelela lilundu le kuli: Shimbuluka fa, u ye fani, mi ne li ta ya! Ne mu ta kona ku eza lika kamukana!

21 Ki ka tapelo ni ka ku itima lico kuli moya wa mufuta wo u kona ku lelekwa. Kwanda zeo, ha ku na.

 

Jesu u talusa hape ka za lifu ni zuho ya hae

(Mar. 9.30-32; Luk. 9.43b-45)

22 Zazi le liwi, balutiwa ha ne ba kopani kaufela hamoho mwa Galilea, Jesu a li ku bona: Na, Mwana Mutu, ni ka tuha ni fiwa mwa mazoho a batu. 23 Ba ta ni bulaya, kono ka lizazi la bulalu ni ta be ni zuhile kwa bafu. Balutiwa ba swaba hahulu.

 

Mutelo wa Tempele

24 Jesu ni balutiwa ba hae ha ba fita mwa Kapernauma, batelisi ba mutelo wa Tempele ba taha ku Pitrosi, mi ba mu buza, ba li: Kana muluti wa mina ha telangi mutelo wa Tempele, nji?

25 Pitrosi a alaba, a li: Batili, wa telanga. Cwale, Pitrosi ha sa keni mwa ndu, Jesu a kala ku bulela, a li: Simoni, muhupulo wa hao wena ki ufi? Ki mai ya lifanga kamba ku telanga kwa malena ba lifasi le? Kana ki bai ba naha kamba bazwahule? 26 Pitrosi a alaba, a li: Ki bazwahule. Jesu a mu alaba, a li: Kanti, ku bonahala kuli bai ba naha, bona, ha ba telangi. 27 Kono ha lu lati ku foseza batu ba. Kabakaleo, u ye kwa lisa, u yo shuta, mi mwa mulomo wa tapi ya pili yo ta swala, u ta fumana mali a likana mitelo ye mibeli ya Tempele, wa ka ni wa hao. U a nge, mi u ba life mitelo ya luna.

18

 

Yo muhulu ki mai

(Mar. 9.33-37; Luk. 9.46-48)

1 Honafo, balutiwa ba taha ku Jesu, ba mu buza, ba li: Kanti yo muhulu ku fita ba bawi kaufela mwa Mubuso wa Lihalimu ki mai?

2 Jesu a biza mwanana, a mu yemisa fapila bona. 3 A li: Luli na mi bulelela kuli konji ha mu ka fetuha, mwa ba sina banana, ha mu na ku kena mwa Mubuso wa Lihalimu.

4 Yo muhulu ku fita ba bawi mwa Mubuso wa Lihalimu ki ya ikokobeza mi a swana sina mwanana yo. 5 Mi mutu ya amuhela mwanana ya swana sina yo, ka libizo la ka, u amuhela na kasibili.

 

Miliko ye isa kwa sibi

(Mar. 9.42-48; Luk. 17.1-2)

6 Haili ya ka sitatalisa yo muwi wa ba banyinyani ba, ba ba lumela ku na, i ne i ka ba hande ha na ka tamelelwa licwe le lituna mwa mulala, mi a nepelwe mwa buliba bwa liwate. 7 Lifasi li na ni bumai kakuli ku na ni lika ku lona ze sitatalisa batu! Lika ze cwalo li ta ba tei kamita, kono u na ni bumai mutu yo li taha ka yena!

8 Haiba lizoho la hao kamba lihutu la hao li ku isa mwa sibi, u li pume, mi u li nepele kwahule! Kakuli i ne i ka ba hande ha no ka kena mwa bupilo ni lizoho li li liwi kamba lihutu li li liwi ku fita ku ba ni mazoho kamba mahutu a mabeli, mi u yo nepelwa mwa lyangalilo.

9 Mi haiba ki liito la hao le li ku isa mwa sibi, u li longole, mi u li nepele kwahule! Kakuli i ne i ka ba hande ha no ka kena mwa bupilo ni liito li li liwi feela, ku fita ku ba ni meeto a mabeli, mi u yo nepelwa mwa lyangalilo.

 

Nguli ya ngu ye latehile

(Luk. 15.3-7)

10 Mu tokomele, mu si ke mwa shwaula yo muwi wa ba banyinyani ba, kakuli na mi bulelela, ni li: Mangeloi a bona, mwa lihalimu, a inzi kamita ni Ndate ya mwa lihalimu. 11 Kakuli na, Mwana Mutu, ni tezi ku to pilisa ba ba latehile.

12 Mina mu hupula cwai? Mutu ya na ni lingu ze mwanda u ka eza cwai haiba ye wi ku zona ya lateha? U ta siya ze mwanda haku zwiswa i liwi li nze li fula kwatasa lilundu ku yo bata ngu ye latehile yeo. 13 Mi na mi bulelela ni li, ha sa i fumani u ta i tabela hahulu ku fita ze mwanda ha ku zwisa i liwi zeo ze ne si ka lateha. 14 Kamukwaocwalo, Ndata mina ya kwa lihalimu ha lati kuli yo muwi wa ba banyinyani ba a latehe.

 

Mwanahenu ha ku foseza

15 Haiba mwanahenu a ku foseza, u ye ku yena, u yo mu bonisa foso ya hae, kono u eze cwalo kwa mukunda, mu li ba babeli feela. Haiba a ku utwa, i ka ba u mu pilisize.

16 Kono haiba a sa ku utwi, u nge mutu kapa batu ba babeli, kuli taba i atulwe ki lipaki ze peli kamba ze talu, sina mo ku olezwi.

17 Kono haiba a sa ba utwi ni bona, u yo bulelela ba Keleke taba kaufela. Mi haiba a sa utwi ba Keleke, u mu nge sina muzwahule kamba mutelisi.

 

Ku hanisa ni ku lumelela

18 Luli na mi bulelela, ni li: Ze mu ka hana fafasi, li ta haniwa ni kwa lihalimu, mi ze mu ta lumelela fafasi, li ta lumelelwa ni kwa lihalimu.

19 Hape ni ekeza ku mi bulelela, ni li: Haiba ba babeli ku mina ba utwana fafasi ku lapelela nto ye wi, Ndate ya kwa lihalimu u ka ba fa yona. 20 Kakuli batu ba babeli kamba ba balalu ha ba kopana ka libizo la ka, ni na, ni tei mwahala bona.

 

Nguli ya mutanga ya sa swaleli

21 Cwale, Pitrosi a taha ku Jesu, mi a mu buza, a li: Mulena, kana ni ka swalela hakai mwanahesu haiba a nza ni fosezanga? Kana ku swanela ku ba hasupile?

22 Jesu a mu alaba, a li: Batili, isii hasupile, kono hamashumi a supile ha i taimiswa hasupile. 23 Ka yona taba ye, Mubuso wa Lihalimu u swana ni mulena ya na lelile ku tatuba libuka za mali za babeleki ba hae. 24 N`a sa zo kala ku li tatuba, ha ku tiswa ku yena mutu ya na mu kolotezi mali a maata-ata. 25 Mutu yo na si na mali a ku lifa sikoloti seo, cwale mulena hae a laela kuli a lekiswe, sina mutanga, hamohocwalo ni musala hae ni bana ba hae ni liluo la hae kaufela, kuli sikoloti si lifwe.

26 Mubeleki yo a wa ka mawele fapila mulena hae, a li: U ni eze ka mukekecima, mi ni ta lifa! 27 Mulena a mu shwela makeke, a mu swalela sikoloti sa hae, mi a mu lukulula.

28 Mubeleki yo a zwa, mi a katana ni mubeleki yo muwi ya na mu kolotezi mali a manyinyani feela. A mu swala, a mu lindaula a nza li: Lifa sikoloti so ni kolotezi! 29 Mubeleki yo a wela kwa mahutu a hae, mi a mu kupa, a li: U ni eze ka mukekecima, mi ni ta lifa! 30 Kono yo a hana, mane a mu kenya mwa tolongo ku fitela nako y`a ka lifa sikoloti sa hae. 31 Babeleki ba bawi, ha ba bona s`a na ezize, ba swaba hahulu, mi ba yo bulelela mulena bona ze ne ezahalile kaufela. 32 Cwela mulena a biza mubeleki yo, mi a li ku yena: Wena mutu ya maswe! Ni ku swalezi sikoloti s`o no kolotile ku na kaufela, kakuli no ni kupile cwalo. 33 No swanezi ku ba ni mukekecima ku mwanahenu sina mo ne ni bezi ni makeke ku wena. 34 Mulena hae a nyema hahulu, mi a mu lumela kwa tolongo kuli a yo bakiswa, ku fitela ha ka lifelela sikoloti sa hae kaufela.

35 Mi Jesu a ekeza, a li: Ndate ya kwa lihalimu u ta mi eza cwalo haiba mu sa swaleli banabahabo mina, yo muwi ni yo muwi ka pilu ya hae kaufela.

19

 

Jesu u luta ka za telekano

(Mar. 10.1-12)

1 Jesu ha sa felize ku bulela manzwi ao, a zwa mwa Galilea, mi a kutela mwa naha ya Judea, mwabuse bwa Nuka ya Jordani. 2 Batu ba baata ba mu latelela, mi a folisa ba ba ne ba kula.

3 Bafalisi ba bawi ba taha ku yena ku to mu lika. Ba mu buza, ba li: Kana Mulao wa luna u lumelela munna ku leleka musala hae ka mulatu ufi kamba ufi? 4 Jesu alaba, a li: Kana ha mu si ka bala se si ozwi, kuli: Kwa simuluho Mubupi na ezize munna ni musali?

5 Mi a li: Kabakaleo, munna u ta tuhela ndatahe ni mahe a kumalele musala hae, mi ba babeli bao ba ta ba mutu a li muwi.

6 Cwale ha ba sa li ba babeli, kono ba se ba li a li muwi feela. Hakulicwalo, mutu a si ke a kauhanya se si kopanyizwe ki Mulimu.

7 Cwale Bafalisi ba mu buza, ba li: Kikabakalai, Mushe h`a tuhelezi munna ku fa musala hae liolo la ku mu lukulula mi kihona a ka mu leleka?

8 Jesu a alaba, a li: Mushe u mi lumelezi ku leleka basali ba mina kabakala butata bwa lipilu za mina, kono ne ku si cwalo kwa simuluho. 9 Ni mi bulelela kuli, mutu kaufela ya leleka musala hae wa buka haiba a nyala musali u sili, konji ha mu leleka ka mulatu wa buhule.

10 Balutiwa ba hae ba li ku yena: Haiba ku cwalo mwahala munna ni musali, kanti bunde ki ku sa nyala. 11 Jesu a ba alaba, a li: Tuto ye ha i ami batu kaufela, kono i ama feela ba ba filwe ki Mulimu maata a ku ya ka yona. 12 Kakuli ku na ni mabaka a maata a paleliswa batu ku nyala. Ba bawi ba palelwa kakuli ba pepilwe cwalo. Ba bawi ba palelwa kakuli ba holofalizwe ki batu. Ba bawi ha ba nyali kabakala Mubuso wa Lihalimu. Ya kona ku amuhela tuto ye, a i amuhele!

 

Jesu u tohonolofaza banana

(Mar. 10.13-16; Luk. 18.15-17)

13 Batu ba bawi kiha ba tisa banana ku Jesu kuli a ba beye mazoho ni ku ba lapelela, kono balutiwa ba ba omanya. 14 Jesu a li ku bona: A mu tuhele banana, ba tahe ku na, mi mu si ke mwa ba hanisa kakuli Mubuso wa Lihalimu ki wa ba ba swana ni bona. 15 A ba beya mazoho, mi a funduka.

 

Mucaha wa mufumi

(Mar. 10.17-31; Luk. 18.18-30)

16 Kwa taha munna ku Jesu mi a mu buza, a li: Muluti, ni swanezi ku eza bunde bufi kuli ni fumane bupilo bo bu sa feli? 17 Jesu a li ku yena: Kikabakalai ha u ni buza ka za bunde? Yo munde ki a li muwi feela. U buluke milao, ha u bata ku kena mwa bupilo.

18 A buza, a li: Milao ifi? Jesu a mu alaba, a li: U si ke wa bulaya. U si ke wa buka. U si ke wa uzwa. U si ke wa paka za buhata.

19 U kuteke ndataho ni maho, mi u late wahenu sina mo itatela.

20 Mucaha a mu alaba, a li: Milao yeo, ni i bulukile kaufela yona. Ze wi hape, ze ni swanezi ku eza, ki lifi? 21 Jesu a li ku yena: Haiba u bata ku ba ya petehile, zamaya u yo lekisa zo na ni zona kaufela, mi mali u a fe babotana, kihona u ta ba ni bufumu mwa lihalimu. Ku zwa fo u tahe, u ni latelele.

22 Kono mucaha yo ha utwa cwalo, a ya a swabile kakuli na fumile hahulu.

23 Cwale Jesu a li kwa balutiwa ba hae: Ni mi bulelela niti. Ku ta ba tata hahulu kuli mutu ya fumile a kene mwa Mubuso wa Lihalimu. 24 Mi ni sa ekeza ku mi bulelela kuli, mane ne ku ka ba bunolo kuli kamele i kene mwa liito la ndonga, ku fita kuli mutu ya fumile a kene mwa Mubuso wa Mulimu.

25 Balutiwa ha ba utwa cwalo ba komoka hahulu, mi ba li: Hakulicwalo, ya ta piliswa ki mai? 26 Jesu a ba talima, mi a li ku bona: Kwa batu ha ku konahali, kono ku Mulimu lika kaufela za konahala.

27 Pitrosi kiha bulela, a li: Bona, lu siile lika kaufela, mi lu ku latelezi. Lu ta fumana sika mai? 28 Jesu a li ku bona: Ni mi bulelela niti. Nako yeo na, Mwana Mutu, ha ni ka ina fa lubona lwa kanya ya ka lika ha li ka ezwa sinca, ni mina ba lishumi ka ba babeli, ba ba ni latelezi, mu ka ina fa mabona, ku atula masika a lishumi ka a mabeli a Isilaele.

29 Haili bao kaufela ba ba siile mandu a bona, kamba banabahabo bona, kamba likaizeli kamba bo ma bona kamba bo ndata bona kamba bana ba bona kamba masimu a bona kabakala ka, ba ta ekelezwa ze mwanda fahalimwa ze ba siile, mane ba fiwe ni bupilo bo bu sa feli. 30 Kono ba baata ba ba li ba pili ka nako ye, ba ta ba ba mafelelezo, mi ba baata ba ba li ba mafelelezo ka nako ye, ba ta ba bona ba pili.

20

 

Nguli ya babeleki

1 Mubuso wa Lihalimu u swana ni mua simu ya veine, ya pakelezi ku yo bata batu ba ba ka beleka mwa simu ya hae. 2 A lumelelana ni bona ku ba holisa mali a likana muholelo wa lizazi li li liwi, mi a ba lumela ku yo beleka mwa simu ya hae. 3 Kiha ya hape kwa musika, ka hola ya buketalizoho ka ze ne, mi kwatei a bona banna ba ba ne ba itulezi feela. 4 A li ku bona: Ni mina, mu ye mu yo beleka mwa simu ya ka ya veine, mi ni ta mi holisa ka swanelo. 5 Mi ba ya. A kuta hape musihali-tuna. A kuta hape kasamulaho wa lihola ze talu. 6 Hape a kutela kwa musika kasamulaho wa lihola ze peli. Kih`a bona banna ba bawi ba nze ba yemi feela, mi a ba buza, a li: Kii ha mu yemi feela mu si na se mu eza lizazi kaufela? 7 Ba alaba, ba li: Kakuli ha ku na ya lu file musebezi. A li ku bona: Hakulicwalo, ni mina, mu ye mu yo beleka mwa simu ya ka ya veine.

8 Ka nako ya manzibwana, mua simu a bulelela muzamaisi wa misebezi ya hae, a li: Biza babeleki kaufela, u ba holise mali a bona, u kale ka ba mafelelezo, mi u feleleze ka ba ba keni pili.

9 Babeleki ba ba ne ba kalile musebezi kwa mafelelezo, ba lifwa mali a lizazi mutumbi, mutu ni mutu. 10 Cwale babeleki ba ba ne ba keni pili ha ba taha kwa ku hola, ba hupula kuli mwendi ba ta fumana ku fita ba ba ne ba keni mwamulaho, kono ni bona ba fiwa mali a likana ni a ba bawi. 11 Ba nga mali a bona, mi ba kala ku bilaela ku mua simu. 12 Ba li: Babeleki bao, ba mafelelezo, ba belekile nako i liwi feela, kanti luna lu belekile lizazi kaufela, ku nze ku cisa, kono nihakulicwalo u ba lifile sina luna! 13 Mua simu a alaba yo muwi wa ku bona, a li: Utwa, mulikani. Ha ni si ka ku puma, kakuli ne lu lumelelani kuli u ka sebeleza mali a lizazi li li liwi. 14 U nge mali a hao, mi u ikele kwa hae. Ni lata ku fa mubeleki wa mafelelezo mali a likana ni ao o ni ku file. 15 Kana ha ni lukeli ku eza mo ni latela ka mali a ka, nji? Kamba u shwa muna kabakala bufani bwa ka?

16 Mi Jesu a ekeza, a li: Kamukwaocwalo, ba mafelelezo ba ta ba ba pili, mi ba pili ba ta ba ba mafelelezo.

 

Jesu u sa bulela hape ka za lifu ni zuho ya hae

(Mar. 10.32-34; Luk. 18.31-34)

17 Jesu ha li mwa nzila ye kambamela kwa Jerusalema, a bizeza balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli kwatuko, mi a ba bulelela ba nze ba zamaya. 18 A li: A mu utwe! Lu kambamela kwa Jerusalema, ko na, Mwana Mutu, ni ta fiwa baprisita ba bahulu ni Baluti ba Mulao. Ba ta ni atulela lifu. 19 Ba ta ni fa mwa mazoho a balicaba, ba ba ta ni sheununa, ba ni nate, ba ni kokotele fa sifapahano, kono ni ta zuha kwa bafu mwamulaho a mazazi a malalu.

 

Kupo ya mahe Jakobo ni Joani

(Mar. 10.35-45)

20 Cwale ma bana ba Zebedea a taha ku Jesu ni bana ba hae. A inama fapila hae, mi a kupa tuso. 21 Jesu a mu buza, a li: U batai? Yena a mu alaba, a li: A ku ni sepise kuli bana ba ka ba, mwa bubeli bwa bona, u ta ba inisa yo muwi ku la bulyo ni yo muwi ku la nzohoto la hao ha u ta ba mulena.

22 Jesu a alaba, a li: Ha mu zibi se mu kupa. Kana kikuli mwa kona ku nwela mwa sinwelo se ni ka tuha ni nwela ku sona? Ba mu alaba, ba li: Lwa kona. 23 Jesu a ba bulelela, a li: Ki niti, mu ka nwela mwa sinwelo sa ka luli, kono na, ha ni na swanelo ya ku keta ba ba ta ina ku la bulyo kamba ku la nzohoto la ka. Libaka zeo ki za ba ba lukiselizwe cwalo ki Ndate.

24 Balutiwa ba lishumi ha ba utwa cwalo ba nyemela Jakobo ni munyana hae Joani. 25 Jesu kiha ba kopanya kaufela, mi a li ku bona: Mwa ziba kuli babusi ba batu ba na ni maata fahalimwa bona, ni kuli ba litulo ze tuna ba ba busa ka tata.

26 Kono ku si ke kwa ba cwalo mwahala mina. Haiba yo muwi wa mina a bata ku ba yo muhulu, u swanezi ku ba sikombwa sa mina.

27 Haiba yo muwi a lata ku ba wa pili, a be mutanga wa mina. 28 Sina na, Mwana Mutu, ha ni si ka taha ku to sebelezwa, kono ni til`o sebeleza batu ni ku itombola bupilo bwa ka kuli ku liululwe batu kaufela.

 

Jesu u folisa libofu ze peli

(Mar. 10.46-52; Luk. 18.35-43)

29 Ha ba zwa mwa Jeriko, batu ba baata hahulu ba latelela Jesu. 30 Mi libofu ze peli ne li inzi kwatukwa nzila. Mi ba utwa kuli i ne li Jesu ya na fita, kiha ba kala ku huwa, ba li: Mulena, Mwana Davida, u lu utwele butuku! 31 Nyangela ya ba omanya ni ku ba bulelela kuli ba kuze. Kono ba huwa ku fita pili, ba li: Mulena, Mwana Davida, u lu utwele butuku!

32 Jesu a yema, a ba biza, mi a ba buza, a li: Mu bata kuli ni mi ezeze sika mai? 33 Ba mu alaba, ba li: Mulena, lu kupa kuli u kwalule meeto a luna! 34 Jesu a ba shwela makeke, mi a ba swala fa meeto. Honafo ba bona, mi ba mu latelela.

21

 

Jesu u kena mwa Jerusalema

(Mar. 11.1-11; Luk. 19.28-40; Joa. 12.12-19)

1 Ha ba se ba sutelezi kwa Jerusalema, ba fita mwa munzi wa Betefage, fa Lilundula Likota za Olive. Honafo, Jesu a luma balutiwa ba hae ba babeli.

2 kih`a ba laela kuli: Mu ye mwa munzi o fapila mina, mi kapili mu ta fumana kambongolo ka ka fungilwe ni mwana kona. Mu tu fungulule, mi mu ni tiseze tona. 3 Mi haiba mutu a ka mi buza se siwi, mu mu bulelele, mu li: Mulena wa tu bata. Mi u ta tu lukulula kapili.

4 Kwa ezahala cwalo kuli ku talelezwe se ne si bulezwi ki mupolofita, ha na ize:

5 Mu bulelele munzi wa Sione, mu li:

Bona, mulena hao ki yo! U taha ku wena,

a ishuwile, mi u pahami fa mbongolo,

u pahami fa kambongolo, mwana mbongolo.

6 Balutiwa kiha ba ya, mi ba eza mw`a na ba bulelezi Jesu. 7 Ba tisa mbongolo ni mwana yona, ba yala likubo fahilimwa zona, mi Jesu a pahama fatei. 8 Nyangela ba yala likubo za bona mwa nzila. Ba bawi ba lema mitai kwa likota, mi ba i yala mwa nzila. 9 Batu ba baata, ba ba ne ba zamaya fapili ni mwamulaho wa Jesu, ba kala ku huwa, ba li: Ku lumbekwe Mwana Davida! Mulimu a tohonolofaze ya taha ka libizo la Mulena! Ku lumbwe Mulimu mwa lihalimu!

10 Jesu ha kena mwa Jerusalema, munzi kaufela wa yema maefe-efe. Batu ba buza, ba li: Mutu yo ki mai? 11 Nyangela ba alaba, ba li: Ki yena mupolofita ya bizwa Jesu, ya zwa mwa Nazareta wa Galilea.

 

Jesu u hanisa litekiso mwa malapa a Tempele

(Mar. 11.15-19; Luk. 19.45-48; Joa. 2.13-22)

12 Jesu a kena mwa malapa a Tempele, mi a lelekela kwande batu kaufela ba ba ne ba leka ni ku lekisa mwatei. A wisakela fafasi litafule za ba ba ne ba cinca mali ni lipula za ba ba ne ba lekisa linkwilimba. 13 Mi a li ku bona: Ku ozwi kuli: Ndu ya ka i ta bizwa ndu ya tapelo. Kono mina, mu i fetuzi maipato a masholi!

14 Libofu ni lihole ba taha ku yena mwa malapa a Tempele, mi a ba folisa. 15 Baprisita ba bahulu ni Baluti ba Mulao ba nyema ha ba bona limakazo z`a na eza, ni banana ba ba ne ba huwa mwa makozwana a Tempele, ba li: Ku lumbekwe Mwana Davida!

16 Kiha ba li ku Jesu: Kana wa utwa ze ba bulela, nji? Jesu a li: Na ikutwela hande-nde. Mwendi kikuli ha mu si ka bala ni kamuta taba ye ozwi, ye li: U lutile banana ni limbututu ku fa litumbo ze nde?

17 Cwale Jesu a ba siya, a zwa mwa Jerusalema, mi a ya kwa Betania, kw`a n`a izo lobala.

 

Jesu u kuta kota ya feiga

(Mar. 11.12-14, 20-24)

18 Habusa, Jesu ha sa kutela kwa Jerusalema, a ikutwa ku lapa. 19 A bona kota ya feiga ye ne li kwatuko a nzila, mi a ya ku yona, kono a tokwa ku fumana miselo kwatei haisi matali feela. Kiha li kwa kota: Ku si ke kwa fumanwa muselo ku wena kuya kuile! Honafo, kota ya feiga ya oma.

20 Balutiwa ha ba bona cwalo, ba komoka hahulu. Ba buza Jesu, ba li: Kanti kota ye, i omile cwai kapili cwana? 21 Jesu a ba alaba, a li: Kaniti na mi bulelela, ni li: Ha mu lumela mu sa hononi, ni mina mu ta kona ku eza se ni ezize kwa kota ye ya feiga. Mi isii se feela, kono mane mu ta kona ku bulelela lilundu le kuli: Nanuha, u itatele mwa liwate, mi li ta eza cwalo.

22 Ha mu lumela, mu ta amuhela ze mu kupa kaufela ka tapelo.

 

Puzo bakeisa maata a Jesu

(Mar. 11.27-33; Luk. 20.1-8)

23 Jesu a kena mwa malapa a Tempele, mi a kala ku luta. Baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba Majuda kiha ba taha ku yena, ba to mu buza, ba li: Maata a u eza zeo ka ona a zwa kai? Ki mai ya ku file ona?

24 Jesu a ba alaba, a li: Ni na, ni ta mi buza puzo, i liwi feela, mi ha mu kona ku i alaba, kihona ni ta mi bulelela maata e ni eza zeo ka ona. 25 Joani u fumani kai maata a ku kolobeza, ki ku Mulimu kamba kwa batu? Kiha ba kala ku kananisana mwahala bona, ba li: Ha lu ta alaba kuli ki ku Mulimu, u ta li: Kii, ha mu si ka lumela ku yena? 26 Kono ha lu ta alaba kuli ki kwa batu, lu saba se ba ka lu eza ba baata, kakuli kaufela bona ba kozwi kuli Joani ne li mupolofita. 27 Cwale ba alaba Jesu, ba li: Ha lu zibi. Mi Jesu a li ku bona: Ni na, ha ni na ku mi bulelela kwa zwa maata e ni eza zeo ka ona!

 

Nguli ya bana ba babeli

28 Cwale, mu hupula cwai? Ne ku na ni mutu ya na na ni bana ba babeli ba bashimani. A ya ku yo munyinyani, mi a li ku yena: Mwana ka, zamaya u yo sebeza mwa simu ya veine kacenu.

29 Mwana a alaba, a li: Ha ni lati. Kono mwamulaho a ikupula mi a ya. 30 Ndatahe kiha ya ku yo muhulu, mi a yo mu bulelela nto ye swana. Yo a mu alaba, a li: Na ya sha. Kono nihakulicwalo ha si ka ya. 31 Kanti ku ba babeli bao, ya ezize s`a na bata ndatahe ki ufi? Ba alaba, ba li: Ki yo munyinyani. Jesu kiha li ku bona: Kaniti na mi bulelela, ni li: Batelisi ni basali ba mahule ba mi siya kwa ku kena mwa Mubuso wa Mulimu. 32 Kakuli Joani Mukolobezi u tile ku to mi bonisa nzila ye mu swanezi ku nga, mi ha mu si ka mu lumela, kono batelisi ni basali ba mahule ba mu lumezi bona. Mi niha mu boni cwalo, mina, ha mu si ka baka mwamulaho, mi mwa lumela ku yena.

 

Nguli ya balimi ba ba maswe

(Mar. 12.1-12; Luk. 20.9-19)

33 Jesu a li: A mu utwe nguli ye wi. Ne ku na ni mua ndu ya na calile simu ya likota za veine. A i beya mwa lukwakwa, a yepa mwatei silubelo, mi a yaha kalani. Kiha beya simu mwa pabalelo ya balimi, mi a nga musipili.

34 Ka nako ya kutulo, a luma batanga ba hae kwa balimi kuli ba yo nga kalulo ya hae ya ze kutuzwi. 35 Kono balimi bao ba swala batanga, ba nata yo muwi, yo muwi ba mu bulaya, mi ba nataka yo muwi hape ka macwe. 36 Mua simu kiha ba lumela batanga ba bawi, ba baata ku fita ba pili, mi ni bona ba ba eza sina mo ne ba ezelize ba pili. 37 Kwa mafelelezo a ba lumela mwana hae, a li: Kaniti luli ba ta kuteka mwana ka. 38 Kono balimi ha ba bona mwana, ba bulelelana, ba li: Shwana ki yo! A mu tahe, lu mu bulaye, mi lu ikungele kalulo ya hae! 39 Kiha ba mu swala, ba mu kasheza kwanda simu, mi ba mu bulaya.

40 Jesu a buza, a li: Cwale mua simu ha ka taha, u ta eza cwai kwa balimi bao? 41 Ba mu alaba, ba li: Kaniti luli, u ta bulaya batu ba ba maswe bao, mi u ka fa simu kwa balimi ba sili ba ba ta mu fanga kalulo ya hae ya ze kutuzwi ka nako ya kutulo.

42 Jesu a li ku bona: Kana kikuli ha mu si ka bala se si ozwi, kuli:

Licwe le li kendilwe ki bayahi

ki lona le li fetuhile licwe le li tiisize

lilulu la ndu.

Ki sona se si ezizwe ki Mulena,

mi ku luna ki nto ye komokisa luli!

43 Kiha ni li ku mina: Mu ta amuhiwa Mubuso wa Mulimu, mi u ta fiwa sicaba si sili, se si ta kutiseza Mulimu miselo ye lukela. 44 Mutu ufi ni ufi ya ta wela fa licwe leo, u ta lobeha-lobeha. Mi haiba licwe leo li wela mutu, li ta mu sila-sila.

45 Baprisita ba bahulu ni Bafalisi ha ba utwa linguli zeo za Jesu, ba lemuha kuli na shendekela bona. 46 Cwale kiha ba lika ku mu swala, kono ne ba saba sicaba kakuli ne si kolwa kuli Jesu ki mupolfita.

22

 

Nguli ya mukiti wa linyalo

(Luk. 14.15-24)

1 Jesu a sebelisa hape linguli ha bulela kwa batu.

2 A li: Mubuso wa Lihalimu u ka swaniswa ni mulena yo muwi ya na lukiselize mwana hae mukiti wa linyalo. 3 A luma batanga ba hae ku yo biza ba ba ne ba memilwe kwa mukiti kuli ba tahe, kono ha ba si ka lata ku taha. 4 Kiha sa luma batanga ba bawi, a li:Mu bulelele ba ba memilwe, mu li:Mukiti u lukile cwale. Mapulu ni mankomwana a nunisizwe a tabilwe, mi lika kaufela li lukile. Mu tahe kwa mukiti wa linyalo! 5 Kono ba ba ne ba memilwe ne ba si ka isa kwatei pilu, mi ba ikezeza za bona. Yo muwi a ya kwa simu ya hae, yo muwi kwa sintolo sa hae. 6 Haili ba bawi, ba swala batanga, ba ba nata ni ku ba bulaya. 7 Mulena a nyema hahulu, mi a luma masole ba hae kuli ba yo bulaya babulai bao ni ku cisa munzi wa bona. 8 Cwale a biza batanga ba hae, mi a li ku bona: Mukiti wa linyalo u lukile, kono batu be ne ni memile ha ba u swaneli. 9 Cwale mu ye mwa mikwakwa ye mituna mi mu memele kwa mukiti be mu ta fumana kaufela! 10 Cwale batanga ba ya mwa mikwakwa, mi ba kubukanya batu kaufela be ne ba fumana, ba bande hamoho ni ba ba maswe, mi ndu mo ne ku ezezwa mukiti ya tala batu.

11 Mulena kiha kena mwa ndu mo, ku to bona batu ba ba ne ba memilwe, mi a bona mutu ya na si ka apala siapalo sa mukiti wa linyalo. 12 A li ku yena: Mulikani, u keni cwai mo, u si na liapalo za mukiti? 13 Cwale mulena a bulelela batanga, a li: Mu mu tame kwa mahutu ni kwa mazoho, mi mu mu kasheze kwande mwa lififi, kw`a ka yo lilela ni ku kweca meeno.

14 Mi Jesu a feleleza, a li: Kakuli ba ba memiwa ki ba baata, kono ba ba ketwa ki ba banyinyani.

 

Puzo bakeisa mutelo

(Mar. 12.13-17; Luk. 20.20-26)

15 Bafalisi ba ikela, mi ba yo lelisana ka mo ba ta swaseza Jesu ka lipuzo. 16 Kiha ba lumela ku Jesu balutiwa ba bona ni batu ba Heroda. Ba li ku yena: Muluti, lu ziba kuli u mutu ya na ni niti. U luta niti ka mukwa wo Mulimu a bata kuli batu ba pile ka ona. U sa bilaeli ka ze ba nahana batu, kakuli ha u na taba kuli yo u cwai kamba cwai. 17 A ku lu bulelele so hupula wena ka taba ye. Kana kwa lukela kuli lu zwiseze Mulena wa Baroma mutelo, kamba a ku lukeli?

18 Kono Jesu n`a sa lemuhile mulelo wa bona o maswe. Kiha li ku bona: Mina baipi, kii ha mu ni lika? 19 A mu ni bonise mali a muwaya-waya, e mu zwisanga ha mu tela! Ba mu tiseza ona. 20 Jesu a ba buza, a li: Siswaniso se, ni libizo le li ozwi fatei, ki za mai? 21 Ba alaba, ba li: Ki za Sesare. Cwale Jesu a li ku bona: Ki hande, mu kutiseze ku Sesare ze li za Sesare, ni ku Mulimu ze li za Mulimu!

22 Ha ba utwa cwalo, ba komoka hahulu. Kiha ba mu siya, ba ikela.

 

Puzo bakeisa zuho ya bafu

(Mar. 12.18-27; Luk. 20.27-40)

23 Ka lona lizazi leo, Basaduki ba bawi ba taha ku Jesu ili bona ba ba bulela kuli batu ha ba na ku zuha kwa bafu.

  24 Ba to mu buza, ba li: Muluti, Mushe u lutile kuli: Haiba munna a shwa a si na mwana, mwanahabo mufu u swanela ku nyala mbelwa kuli ba zuseze nyandi lusika.

  25 Cwale, ku luna ne ku na ni micaha ba supile, ili bana ba mutu a li muwi. Yo muhulu a nyala musali, mi a shwa a si na mwana ni yena. Cwale, a siyela munyana hae mbelwa yo. 26 Kwa ezahala cwalo ku ya mu tatama, ni ku wa bulalu mane ku isa ku wa busupa. 27 Kwa mafelelezo, musali a shwa ni yena. 28 Cwale ka lizazi la zuho ya bafu, musali yo u ta ba musala mai ku bona ba supile? Kakuli kaufela bona ba mu nyezi!

29 Jesu a ba alaba, a li: Fo, mwa fosa, kakuli ha mu zibi ze ozwi. Ha mu zibi ni maata a Mulimu. 30 Kakuli bafu ha ba ta zuha, ba ta swana sina mangeloi a mwa lihalimu. Banna ni basali ha ba sa na ku nyala ni ku nyaliwa. 31 Cwale, haili ka zuho ya bafu, kana kikuli ha mu si ka bala se mu bulelezwi ki Mulimu, ha na ize: 32 Ki na Mulimu wa Abrahama, Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo. Taba ye i talusa kuli ki Mulimu wa ba ba pila isii wa ba ba shwile.

33 Batu ba baata ha ba utwa cwalo ba komokiswa ki tuto ya hae.

 

Taelo ye Tuna

(Mar. 12.28-34; Luk. 10.25-28)

34 Bafalisi ha ba utwa kuli Jesu na kuzisize Basaduki, ba putehela mwa sibaka si li siwi. 35 Mi yo muwi wa bona, ili muluti wa Mulao, a lika ku mu swasa ka puzo, a li:

36 Muluti, taelo ye tuna ku fita ze wi kaufela mwa Mulao ki ifi? 37 Jesu a mu alaba, a li: U swanezi ku lata Mulena Mulimu wa hao, ka pilu ya hao kaufela, ni ka moya wa hao kaufela, ni ka ngana ya hao kaufela.

38 Ye, ki yona taelo ye tuna ni ya pili. 39 Mi ya bubeli, ye swana ni yona, ki ye. U swanezi ku lata wahenu sina mo u itatela.

40 Mulao wa Mushe ni lituto za bapolofita kaufela li yemi fa litaelo zeo ze peli.

 

Puzo bakeisa Mesia

(Mar. 12.35-37; Luk. 20-41-44)

41 Bafalisi ha ne ba kopani, Jesu a ba buza, a li: 42 Mina mu hupula cwai ka Mesia? Ki wa lusika lufi? Ba alaba, bali: Ki wa lusika lwa Davida.

43 Jesu a li ku bona: Kikabakalai, Moya ha no susuelize Davida ku mu biza Mulena hae? Kakuli Davida u ize:

44 Mulena a li ku Mulena ka:

Ina ku la bulyo la ka,

ku fitela ha ni ta beya lila za hao

kwatasa mahutu a hao.

45 Haiba Davida a mu biza Mulena, cwale Mesia na ka ba cwai wa lusika lwa Davida? 46 Ha ku na ya na konile ku alaba Jesu nihaili ka linzwi li li liwi feela, mi ku zwa lizazi leo ha ku na ya likile ku itiisa pilu ku mu buza lipuzo hape.

23

 

Jesu u lemusa batu kuli ba tokomele Baluti ba Mulao ni Bafalisi

(Mar. 12.38-39; Luk. 11.43, 46; 20.45-46)

1 Cwale Jesu a bulela kwa nyangela ni kwa balutiwa ba hae. 2 A li: Baluti ba Mulao ni Bafalisi ba filwe maata a ku toloka Mulao wa Mushe. 3 Kamukwaocwalo, mu swanezi ku mamela ni ku eza ze ba mi bulelela kaufela. Kono mu si ke mwa likanyisa likezo za bona, kakuli ha ba ezi ze ba luta. 4 Ba tama mitiyo ye bukiti, mi ba i kulekisa batu, kono bona ha ba lati ku ba tusa ka ku swala kwatei nihaili ka munwana feela. 5 Ze ba eza kaufela, ba li eza kuli ba bonwe ki batu. Mu bone butuna bwa likwama za litimana za Mulao ze ba lwezi fa lipata ni fa mazoho a bona. Mu lemuhe ni butuna bwa mingundo ya liapalo za bona.

6 Ba lata hahulu libaka ze kutekeha mwa mikiti, ni lipula ze kwa pili mwa masinagoge. 7 Ba lata hahulu ku lumeliswa ka likute mwa mapatelo ni ku bizwa ki batu ka libizo la Muluti. 8 Mina, mu si ke mwa bizwa ka libizo la Muluti, kakuli kaufela mina mu bana ba mba, mi mu na ni Muluti a li muwi feela. 9 Mi mu si ke mwa biza mutu mwa lifasi ka libizo la Ndate, kakuli Ndata mina ki a li muwi feela, ili yena ya kwa lihalimu. 10 Hape, mu si ke mwa bizwa ka libizo la Muzamaisi, kakuli muzamaisi wa mina ki a li muwi feela, yena Mesia. 11 Yo muhulu mwahala mina a be yena mutanga mina.

12 Mutu ni mutu ya ta ipahamisa u ta kokobezwa, mi ya ta ikokobeza u ta pahamiswa.

 

Jesu u nyaza muipo wa Baluti ba Mulao ni Bafalisi

(Mar. 12.40; Luk. 11.39-42, 44, 52; 20.47)

13 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu kwalela batu Mubuso wa Lihalimu. Ha mu keni mwatei mina, mi ba ba lata ku kena mwa ba hanisa!

14 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu putelela limbelwa. Mu ba uzweza mandu a bona mu nze mu ba puma-puma ka ku ba ezeza litapelo ze telele! Kabakaleo, katulo ya mina i ta ba ye maswe ka ku fitisisa!

15 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu zamaya mu feza mawate ni mafasi ku fumana mutu a li muwi feela ya ka ipulela, mi ha mu se mu mu fumani, mu mu eza ya swanela ku kena habeli mwa lihele, sina mina!

16 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina baeteleli ba libofu! Mu luta batu, mu li: Haiba mutu a konka ka Tempele, ha ku na sa itamile ka sona. Kono ha ka konka ka gauda ya mwa Tempele, yo u itamile luli. 17 Mina libofu za likuba! Sa butokwa ki sifi? Ki gauda nji, kamba ki Tempele ye kenisa gauda? 18 Mi hape mu luta kuli: Haiba mutu a konka ka katala ka ka mwa Tempele, ha ku na sa itamile ka sona. Kono ha ka konka ka mpo ye fa katala, yo u itamile luli. 19 Mu libofu ze cwai mina! Se situna ki sifi, mpo ye fa katala kamba kona katala kasibili ka ka kenisa mpo yeo? 20 Kamukwaocwalo, mutu ha konka ka katala, u konka ka kona ni ka limpo ze ku kona kaufela. 21 Ha konka ka Tempele, u konka ka yona kasibili ni ka Mulimu, yena ya pila mwatei. 22 Mutu ha konka ka lihalimu, u konka ka lubona lwa Mulimu ni ka yena ya inzi fatei.

23 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni mina Bafalisi, baipi! Mu fa Mulimu nto iliwi ku ze lishumi ili za miloho ze mu fumani, ze cwaleka minta, ni anisi ni kumini, mi ha mu isi pilu kwa lituto ze tuna ze mwa Mulao, ze swana sina tuto bakeisa ku luka, ku ba ni musa ni busepahali cwalo. Ze, ki zona ze mu swanela ku eza, mu sa tuheli ze wi.

24 Mina bazamaisi ba ba shwile meeto! Mu toola nzi ye mwa sino sa mina, kono mu miza kamele!

25 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu tapisa likomoki ni mikeke ya mina kwande, kono mwahali ku nze ku tezi lika ze mu fumani ka ku uzwa ni ka ku lakaza ze maswe. 26 Wena, Mufalisi ya shwile meeto! Tapisa pili mwahala komoki, mi ku ta kena ni kwande!

27 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu swana ni mabita a basizwe busweu, a bonahala bunde kwande, kono mwahali ku tezi masapo a bafu ni lika ze bolile.

28 Ni mina cwalo, kwande batu kaufela ba bona kuli mu lukile kono mwahali ku tezi muipo ni bumaswe.

 

Jesu u bulela ka za katulo ya Baluti ba Mulao ni Bafalisi

(Luk. 11.47-51)

29 Bumai bwa mina ki bo butuna, mina Baluti ba Mulao ni Bafalisi, baipi! Mu ezeza bapolofita mabita a mande, mi mu kabisa mabita a ba ba pilile bupilo bo bunde. 30 Mu li: Kambe ne lu li tei mwa linako za bo kukwa luna, kambe ne lu si ke lwa eza ze ba ezize, ili ku bulaya bapolofita. 31 Kamukwaocwalo, mu itumelela hande-nde kuli mu ba lusika lwa babulayi ba bapolofita! 32 Hakulicwalo, mu zwelepili, mu feleleze ze ne ba kalile bo kukwa mina! 33 Mina linoha, bana ba libili! Mu ka banduka cwai katulo ya ku atulelwa lihele?

34 Kifohe, mu teeleze! Ni ta mi lumela bapolofita, ni ba ba butali ni baluti. Mu ta bulaya ba bawi ba ku bona, ba bawi mu ta ba kokotela fa sifapahano, mu ta natela ba bawi mwa masinagoge a mina, mi mu ta ba lelekisa mwa minzi kaufela. 35 Kamukwaocwalo, katulo ya pulao ya batu ba ba si na mulatu kaufela i ta ba fahalimwa mina, ku kala ka pulao ya Abele ya na lukile ku tisa ku ya Zakaria, mwana Barakia, ye ne mu bulaezi mwahal`a Tempele ni katala.

36 Ni mi bulelela niti, ni li: Katulo ye lukela lipulao zeo kaufela, i ta ba fahalimwa batu ba ba pila ka nako ye.

 

Jesu u lilelela Jerusalema

(Luk. 13.34-35)

37 Mawee, Jerusalema, Jerusalema! Wena ya bulaya bapolofita ni ku pobaula ka macwe ba ba lumilwe ku wena ki Mulimu! I se li hakai ni batile ku kopanya bana ba hao sina kuhu ha i kubukanya tuzwinyani twa yona kwatasa mafufa a yona, kono u hanile! 38 Cwale, ndu ya mina i ta mi siyalela ili matota feela. 39 Ku zwa hona fa, na mi bulelela, ha mu sa na ku ni bona hape, ku fitela ha mu ta li: Mulimu, u tohonolofaze ya taha ka libizo la Mulena.

24

 

Jesu u bulela ka za ku shandauka kwa Tempele

(Mar. 13.1-2; Luk. 21.5-6)

1 Jesu a siya Tempele, mi h`a funduka, balutiwa ba hae ba taha ku yena, ba mu supeza miyaho ya Tempele. 2 Jesu kiha li ku bona: Ee, mwa li bona zeo kaufela? Ni mi bulelela niti. Ha ku na licwe nihaiba li li liwi feela le li ta siyala fahalimwa le liwi. A ta shandaulwa kaufela ona.

 

Manyando a sa taha

(Mar. 13.3-13; Luk. 21.7-19)

3 Jesu ha na inzi fa Lilundu la Likota za Olive, balutiwa ba hae ba taha ku yena kwa mukunda, ba li: A ku lu bulelele nako ye li ta ezahala zo bulela kaufela, mi hape ku ta bonahala sika mai se si ta supa kuli u tuha u taha, ni kuli mafelelezo a nako sa fitile?

4 Jesu a ba alaba, a li: Mu tokomele kuli mu si ke mwa yembululwa ki mutu. 5 Kakuli batu ba baata ba ka taha ka libizo la ka, ba nze ba li: Ki na Mesia! Mi ba ta yembulula batu ba baata. 6 Mu ka tuha mu utwa mabulatwi a lindwa fakaufi ni kwahule, kono mu si ke mwa ikalelwa. Ze cwalo li swanela ku ezahala, kono ha ku talusi kuli ki ona mafelelezo a lifasi, batili. 7 Naha i ta lwanisa naha ye wi, mi mubuso u ta lwanisa mubuso o muwi. Mwa libaka ze wi tala i ta ba tei ni lizikinyeho za lifasi cwalo. 8 Lika zeo kaufela li ta ba feela sina makalelo a butuku bwa mba ha i zuha.

9 Batu ba ta mi swala, ba mi ise kuli mu yo nyandiswa mi ba ta mi bulaya. Macaba kaufela a ta mi toya kabakala ka.

10 Ka nako yeo, batu ba baata ba ta tuhela tumelo ya bona. Ba ta tamisa ba bawi ni ku toyana. 11 Bapolofita ba buhata ba ka taha, mi ba ta puma batu ba baata. 12 Bumaswe bu ta ekezeha hahulu, mi lilato la batu li ta fukuzeha. 13 Kono ya ka tundamena, mane ku isa kwa mafelelezo, yo u ta piliswa.

14 Litaba zeo ze Nde za Mubuso li ta lutiwa mwa lifasi kaufela, kuli i be bupaki kwa batu ba mishobo kaufela. Mi kihona mafelelezo a ka taha.

 

Sisupo sa bukaufi bwa manyando

(Mar. 13.14-23; Luk. 21.20-24)

15Mu ta bona Bumaswe bo bu Sabisa, bw`a na bulezi mupolofita Daniele, bu inzi mwa sibaka se si kenile. Ya bala a utwisise hande!

16 Fohe, ba ba mwa Judea ba sabele kwa malundu. 17 Mutu ya li fa situwa sa ndu ya hae, a si ke a sinya nako ya ku tuluka, ku to kena mwa ndu ni ku nga mwatei se siwi.

18 Ya li mwa simu, a si ke a kutela kubo kwa hae. 19 I ta ba bumai bo bu cwai ku ba ba itwezi ni bo mambututu ka mazazi ao! 20 Mu lapele, mu kupe Mulimu kuli zeo kaufela li si ke za ezahala ka nako ya maliha kamba ka Lizazi la Pumulo! 21 Kakuli alelwa ya nako yeo i ta ba ye tuna ku fita ye bile tei kaufela, ku zwa kwa simuluho ya lifasi mane ku fita kacenu, mi ha ku sa na ku ba ni ye cwalo kuya kuile.

22 Kabe Mulimu na si ka hupula ku fukuza palo ya mazazi ao a manyando, ne ku si ke kwa ba ni mutu ya na ta banduka, kono kabakala batu ba iketezi Mulimu u ta a fukuza.

23 Cwale, haiba mutu a li ku mina: A mu bone, Mesia ki yo! kamba Mesia ki yani, mu si ke mwa kolwa. 24 Kakuli ba ba ta ipiza bo Mesia ni bapolofita, ka buhata, ba ta ba tei. Mi ba ta eza limakazo ze komokisa ka muhupulo wa ku puma batu ba ba ketilwe ki Mulimu, haiba kwa konahala. 25 Mu teeleze! Ni mi lemusize lika li si ka ezahala kale.

26 Cwale, haiba batu ba li ku mina: A mu bone, ki yo! U mwa nahei!, mu si ke mwa ya kwatei. Kamba ha ba li: A mu bone, ki yo! U ipatile kwanu!, mu si ke mwa lumela.

27 Kakuli na, Mwana Mutu, ni ka taha sina lumonyi lwa pula lo lu benya kwahalimu ku zwa kwa upa ku yo fita kwa wiko.

28 Ko ku inzi situpu, manou a ta kubukana kwatei.

 

Ku taha kwa Mwana Mutu

(Mar. 13.24-27; Luk. 21.25-28)

29 Honafo, manyando a mazazi ao a mano fela, lizazi li ta unsufala, kweli ha i na ku benya, linaleli li ta wa kwa halimu, mi ze maata ze mwa mbyumbyulu li ta zikinyeha.

30 Sisupo sa ku taha kwa ka, na, Mwana Mutu, si ta bonahala mwa lihalimu. Mishobo kaufela ya lifasi i ta lila, mi i ta iponela na, Mwana Mutu, ni nze ni taha fa malu a lihalimu ka maata ni ka bulena bo butuna.

31 Ku ta lila tolombita ye tuna, mi ni ta luma mangeloi a ka ku kubukanya ba ba ketilwe mwa maneku kaufela ku kalela kwa makalelo a lihalimu mane ku yo fita kwa mafelelezo a lona.

 

Tuto ya kota ya feiga

(Mar. 13.28-31; Luk. 21.29-33)

32 Mu itute se siwi ka kota ya feiga. Mitai ya yona ha i shoshela, mu ziba kuli matabula sa li fakaufi. 33 Kamukwaocwalo, ha mu ta bona zeo kaufela li ezahala, mu zibe kuli na, Mwana Mutu, ni fakaufi mane ni fa munyako. 34 Luli na mi bulelela, ni li: Batu ba ba pila ka nako ye ha ba na ku shwa kaufela, lika zeo li si ka ezahala kale. 35 Lihalimu ni lifasi li ta fela kono manzwi a ka, ona, ha na ku fela.!

 

Mulimu ki yena feela ya ziba nako ya mafelelezo

(Mar. 13.32-37; Luk. 17.26-30, 34-36)

36 Kono, haili ka za lizazi leo ni nako ya tei, ha ku na ya li ziba, nihaiba ona mangeloi a kwa lihalimu, nihaiba Mwana, konji Ndate feela a nosi, ki yena ya li ziba. 37 Ku taha kwa ka, na, Mwana Mutu, ku ta swana sina mo ne ku ezahalezi ka linako za Nuwe.

38 Kaniti muunda u si ka taha kale, batu ne ba ca, ba nwa, ba nyala, ba nyalisa, ku fitela lizazi leo Nuwe a kena mwa Aleka.

39 Ne ba sa zibi se si ka ezahala ku fitela muunda u fita, mi wa ba kukisa kaufela bona. Ku taha kwa ka, na, Mwana Mutu, ku ta ba cwalo.

40 Ka nako yeo, kwa banna ba babeli ba ba ta ba mwa simu, yo muwi u ta ngiwa mi yo muwi a siiwe. 41 Kwa basali ba babeli ba ba ta sita mwa cika, yo muwi u ta ngiwa mi yo muwi a siiwe.

42 Mu tokomele, kakuli ha mu zibi lizazi la ka taha Mulena mina. 43 Mu zibe kuli kambe mua ndu na ka ziba nako yeo lisholi li ka taha ka yona, na ka tona ku libelela kuli ndu ya hae i si ke ya punyiwa.

44 Kabakaleo, ni mina, mu ine mu nze mu itukisize nako kaufela, kakuli na, Mwana Mutu, ni ka taha ka nako ye mu sa zibi.

 

Nguli ya mutanga ya sepahala ni ya sa sepahali

(Luk. 12.41-48)

45 Cwale mutanga ya sepahala, ya butali, ki ufi? Ki yena ya beilwe ki mulena hae kuli a zamaise batanga ba bawi, ni ku ba fa lico ka nako ye swanela. 46 U na ni litohonolo mutanga yo, haiba mulena hae a ka mu fumana a nza eza cwalo ha fita! 47 Ni mi bulelela niti, ni li: Mulena hae u ta mu eza muzamaisi wa liluo la hae kaufela. 48 Kono haiba mutanga yo ki ya maswe, u ta bulela ka pili, a li: Mulena ka ha na ku kuta kapili. 49 Kiha ta kala ku nata batanga ba bawi, mi u ta ca ni ku nwa ni matahwa. 50 Cwale mulena hae u ta kuta zazi la si ka libelela, ni ka nako ya sa zibi. 51 U ta mu utwisa hahulu butuku, ni ku mu fa kabelo ye swanela baipi, kwa ka yo lila ni ku kweca meeno.

25

 

Nguli ya basizana ba lishumi

1 Ka lizazi leo, Mubuso wa Lihalimu u ta swana sina basizana ba lishumi ba ba ne ba ngile lilampi za bona, ku yo katanyeza munyali.

2 Ba ketalizoho ba ku bona i ne li likuba, mi ba bawi ba ketalizoho i ne li ba ba butali. 3 Basizana ba likuba bao, ne ba ngile lilampi za bona, kono ne ba si ka lwala mafula a mawi. 4 Kanti ba ba butali, bona, ne ba ngile lilampi za bona ni mafula a mawi mwa lipiza.

5 Cwale, kakuli munyali na liyehile kwa ku taha, basizana kaufela ba kala ku ozela, mi ba lobala.

6 Fahala busihu, muhuwo wa utwahala. Munyali ki yo! A mu tahe, mu to mu katanyeza! 7 Basizana ba lishumi bao kaufela ba zuha mi ba kala ku lukisa-lukisa lilampi za bona. 8 Cwale basizana ba likuba ba li ku ba ba butali: A mu lu fe kwa mafula a mina kakuli lilampi za luna za tima. 9 Ba ba butali ba alaba, ba li: Batili, ha ku konahali, kakuli ha na ku lu likana, mina ni luna. A mu ye ku ba ba lekisa mafula, mu yo itekela a mina! 10 Basizana ba likuba bao, kiha ba ya ku yo leka mafula, kono ha ne ba sa ile cwalo munyali a fita. Basizana ba ketalizoho ba ba ne ba itukisize ba kena ni yena mwa ndu mo ne ku ezezwa mukiti wa linyalo, mi kwa kwaliwa kwa munyako.

11 Mwamulahonyana basizana ba bawi bale ba fita, ba li: Mulena, Mulena, lu kwalulele, lu kene!

12 Kono munyali a alaba, a li: Luli ha ni mi zibi! 13 Mi Jesu ha feleleza ku bulela, a li: Mu tokomele, kakuli ha mu zibi lizazi kamba nako.

 

Nguli ya batanga ba balalu

(Luk. 19.11-27)

14 Ku ta swana sina mutu ya n`a sa li fakaufi ni ku funduka, ku nga musipili. A biza batanga ba hae, mi a ba fa maata a ku babalela bufumu bwa hae.

15 A fa yo muwi ni yo muwi mw`a na konela. A fa wa pili mali a likana ni likiti li ketalizoho za muwaya-waya, wa bubeli a mu fa likiti ze peli, mi wa bulalu a mu fa sikiti si li siwi. Cwale a funduka. 16 Mutanga ya na filwe likiti li ketalizoho a ya kapili, a li sebelisa, mi a fumana hape ze wi likiti li ketalizoho. 17 Mutanga ya na filwe likiti ze peli a eza cwalo ni yena, mi a fumana hape likiti ze wi ze peli. 18 Kono mutanga ya na filwe sikiti si li siwi, a ya, a yo yepa musima, mi a pumbeka mali a mulena hae.

19 Ha ku se ku fitile nako ye telele, mulena batanga bao a kuta, mi ba kutisa mali.

20 Mutanga ya na filwe likiti li ketalizoho, a sutelela, mi a tisa ni ze wi likiti li ketalizoho za na fumani. A li: Mua ka, no ni file likiti li ketalizoho, kono bona, ze wi likiti li ketalizoho ki ze, ze ni fumani. 21 Mulena hae a li ku yena: U ezize hande, mutanga yo munde, ya sepahala! Kakuli u sepahalile ka lika ze nyinyani, ni ta ku fa cwale ku babalela lika ze ata. Taha, lu tabe hamoho!

22 Cwale kwa taha mutanga ya na filwe likiti ze peli, mi a li: Mua ka, no ni file likiti ze peli. Bona, ze wi likiti ze peli ki ze, ze ni fumani. 23 Mulena hae a li ku yena: U ezize hande, mutanga yo munde, ya sepahala! Kakuli u sepahalile ka lika ze nyinyani, ni ta ku fa cwale ku babalela lika ze ata. Taha, lu tabe hamoho!

24 Kiha ku taha cwale mutanga ya na filwe sikiti si li siwi, mi a li: Mua ka, ne ni ziba kuli u mutu ya tata. U kutula mo si ka cala, mi u kubukanya mo si ka hasa peu. 25 Ni sabile, mi kiha ni ilo pumbeka mali a hao mwa mubu. Bona, se ili sa hao ki se!

26 Mulena hae a mu alaba, a li: Wena mutanga ya maswe, ya buzwa! No ziba kuli ni kutula mo ni si ka cala, mi ni kubukanya mo ni si ka hasa peu, nji? 27 Hakulicwalo no swanela ku yo beya mali a ka mwa panga, mi ha ni kuta no ta ni kutiseza ona ni kekelezo fahalimu. 28 Cwale mu mu amuhe mali ao, mu a fe ya na ni likiti ze lishumi. 29 Ya na ni sika, u ta ekelezwa ku sa sweli, a be ni ze ata, kono ya si na, u ta amuhiwa nihaili ka kanyinyani ka na ni kona.

30 Haili ka mutanga yo, ya si na tuso, mu mu kasheze kwande mwa lififi, kwa ta yo lila ni ku kweca meeno.

 

Katulo ya mafelelzo

31  Na, Mwana Mutu, ha ni ka taha sina Mulena, ni mangeloi a ka kaufela, ni ta ina fa lubona lwa ka lwa bulena.

32 Batu ba lifasi kamukana ba ta kubukana fapila ka, mi ni ta ba kauhanya likalulo ze peli, sina mulisana ha kauhanya lingu ni lipuli. 33 Ni ta beya lingu ku la bulyo, ni zona lipuli ku la nzohoto. 34 Cwale na, Mulena, ni ta li kwa batu ba ba ku la bulyo: A mu tahe, mina ba ba tohonolofalizwe ki Ndate! Mu to amuhela mubuso o no lukiselizwe mina ku zwa fo li bupelwa lifasi.

35 Kakuli ne ni lapile, mi mwa ni fa lico, na ca. Ne ni shwile linyolwa, mi mwa ni fa mezi, na nwa. Ne ni li muenyi mi mwa ni amuhela. 36 Ne ni li mapunu, mi mwa ni fa liapalo, na apala. Ne ni kula, mi mwa ni babalela. Ne ni li mwa tolongo, mi mwa to ni potela.

37 Kono ba ba lukile ba ta mu buza, ba li: Mulena, lu ku boni lili u nzo lapile, mi lwa ku fa lico, kamba lu ku boni lili u shwile linyolwa, mi lwa ku nwisa mezi? 38 Lu ku boni lili u li mwenyi, mi lwa ku amuhela, kamba u li mapunu, mi lwa ku fa liapalo? 39 Lu ku boni lili u nzo kula kamba u li mwa tolongo, mi lwa ku potela? 40 Mulena u ta ba alaba, a li: Ni mi bulelela niti. Kamita ha ne mu ezeza cwalo yo muwi ku bona ba banyinyani bao be ili banyani ba ka, ne mu ezeza na!

41 Kono, kihona a ta li ku ba ba inzi ku la nzohoto: A mu zwe ku na, mina ba ba kutilwe ki Mulimu! A mu ye mwa mulilo o sa timi, o lukiselizwe Satani ni mangeloi a hae! 42 Kakuli ne ni lapile, kono ha mu si ka ni fa sa ku ca. Ne ni shwile linyolwa, kono ha mu si ka ni fa sa ku nwa. 43 Ne ni li muenyi, kono ha mu si ka ni amuhela. Ne ni li mapunu, kono ha mu si ka ni fa liapalo. Ne ni kula, ni li mwa tolongo, kono ha mu si ka ni babalela.

44 Mi ni bona ba ta mu buza, ba li: Mulena, lu ku boni lili u nzo lapile, kamba u nzo shwile linyolwa, kamba u li muenyi, kamba u li mwa tolongo, mi lwa palelwa ku ku tusa? 45 Mulena u ta ba alaba, a li: Ni mi bulelela niti. Kamita ha ne mu hana ku tusa yo muwi wa ba banyinyani bao, ne mu hana ku tusa na. 46 Bao, ba ta isiwa mwa manyando a sa feli, kono ba ba lukile bona, ba ta kena mwa bupilo bwa kamita.

26

 

Mulelo wa ku bulaya Jesu

(Mar. 14.1-2; Luk. 22.2-2; Joa. 11.45-53)

1 Jesu ha sa felize ku luta zeo kaufela, a li kwa balutiwa ba hae: 2 Sina ha mu izibela ni mina, ku siyezi mazazi a mabeli feela kuli ku eziwe Mukiti wa Paseka, fo na, Mwana Mutu, ni ta isiwa ku yo kokotelwa fa sifapahano.

3 Baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba sicaba sa Majuda kiha ba kopana kaufela mwa lapa la Kayafa, muprisita yo muhulu.

4 Ba lelisana ka mo ba ta swalela Jesu ka butali kuli ba mu bulaye. 5 Ne ba li: Lu si ke lwa mu swala ka nako ya mukiti, kakuli sicaba si ka swana sa eza mufili-fili.

 

Musali u sela sende fa toho ya Jesu mwa Betania

(Mar. 14.3-9; Joa. 12.1-8)

6 Jesu na inzi mwa ndu ya Simoni wa mbingwa, mwa Betania. 7 Kwa taha musali ya na lwezi piza ya alabastera ye ne tezi mafula a sende, a teko ye tuna. A sela Jesu sende yeo fa toho ha n`a nza ca.

8 Balutiwa ha ba bona cwalo, ba nyema hahulu, mi ba li: Sinyehelo yeo kaufela ki yai? 9 Kakuli sende yeo i ne i ta kona ku lekiswa mali a maata, mi mali ao na ta fiwa babotana!

10 Jesu a lemuha ze ne ba bulela, mi a li ku bona: Kii ha mu kataza musali yo? U ni ezelize nto ye nde. 11 Kakuli mu ta inanga ni babotana nako kaufela, kono na, ha mu na ku inanga ni na kamita.

12 Kezo ya ezize, ha selile sende fa mubili wa ka, ki ku ni lukiseza kepelo. 13 Luli na mi bulelela kuli ko li ta bulelwa kaufela mwa lifasi litaba ze nde zeo za Mubuso wa Mulimu, musali yo u ta hupulwa ka kezo ya ezize.

 

Judasi u lumela ku beteka Jesu

(Mar. 14.10-11; Luk. 22.3-6)

14 Kono yo muwi wa balutiwa ba lishumi ka ba babeli, ya bizwa Judasi Isikariota, a ya kwa baprisita ba bahulu. 15 A li ku bona: Mu ta ni fai, haiba ni mi fumanela Jesu? Kiha ba bala mali a mashumi a malalu a muwaya-waya wa silivela, mi ba mu fa ona. 16 Ku zwa hona fo, Judasi a bata nako ye nde ya ku swalisa Jesu.

 

Jesu u ca Paseka ni balutiwa ba hae

(Mar. 14.12-21; Luk. 22.7-14, 21-23; Joa. 13.21-30)

17 Ka lizazi la pili la Mukiti wa Mahobe a si na Mumela, balutiwa ba taha ku Jesu ba to buza, ba li: Ko bata kuli lu yo ku lukiseza mulalelo wa Paseka ki kakai?

18 Jesu a li ku bona: Mu kene mwa munzi, mu ye ku mutu yo muwi , mi mu yo li ku yena: Muluti u li: Nako ya ka i fakaufi. Balutiwa ba ka, ni na, lu ka to cela Paseka mwa ndu ya hao.

19 Balutiwa ba eza sina mw`a na ba bulelezi Jesu, mi ba lukisa mulalelo wa Paseka.

20 Manzibwana Jesu ni balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli ba ina fa tafule, ba ca. 21 Ha ne ba nze ba ca, Jesu a li: Ni mi bulelela niti: Yo muwi wa mina u ta ni beteka. 22 Balutiwa ba swaba hahulu, mi ba kala ku mu buza, a li muwi ka a li muwi, ba li: Kana i ka ba na, Mulena? 23 Jesu a ba alaba, a li: Yo muwi ya sunsa ni na mwa mukeke ki yena ya ta ni beteka!

24 Na, Mwana Mutu, ni ta shwa sina mo ku olezwi, kono bumai ki bwa mutu ya ta beteka na, Mwana Mutu! I ne i ka ba bunde kambe mutu yo na si ka pepwa!

25 Judasi, yena ya na mu beteka, a buza, a li: Kana ki na, Muluti? Jesu a mu alaba, a li: Ao ki mazwi a hao!

 

Mulalelo wa Mulena

(Mar. 14.22-26; Luk. 22.14-20; 1 Bakor. 11.23-25)

26 Ha ne ba nze ba ca, Jesu a nga buhobe, mi a sino itumela ku Mulimu, a bu komauna, mi a bu fa balutiwa ba hae, a li: A mu nge, mu ce, se ki mubili wa ka.

27 Cwale a nga sinwiso, mi a sino itumela ku Mulimu, a ba fa sona, a li: Mu nge, mu hupisane kaufela mina. 28 Se ki mali a ka, a tiisa bulikani bwa Mulimu, mi a sululezwi batu kaufela, kabakala swalelo ya libi.

29 Na mi bulelela, ni li: Ha ni sa na ku nwa waine yeo hape ku fitela lizazi le ni ta nwa waine ye nca ni mina mwa Mubuso wa Ndate. 30 Cwale ba opela pina, mi ba ya kwa Lilundula Likota za Olive.

 

Jesu u bulela kuli Pitrosi u ta mu latula

(Mar. 14.27-31; Luk. 22.31-34; Joa. 16.36-38)

31 Cwale Jesu a li kwa balutiwa ba hae: Bona busihu bo, kaufela mina mu ta ni sabela, mu ni siye ni li nosi kakuli ku ozwi kuli: Ni ta bulaya mulisana, mi mutapi wa lingu u ta hasanela kai ni kai.

  32 Kono ha ni se ni zuhile kwa bafu, ni ta itangeta kwa Galilea.

33 Pitrosi kiha bulela, a li ku Jesu: Na, ha ni na ku ku sabela ni kamuta, ba bawi niha ba ta eza cwalo!

34 Jesu a mu alaba, a li: Ni ku bulelela niti, ni li: Bona busihu bo, mukombwe u si ka lila kale, u ta be so ni latuzi halalu. 35 Pitrosi a li ku yena: Ha ni na ku ku latula, nihaiba ku shwa ni ta shwa ni wena! Mi ni bona balutiwa ba bawi kaufela ba bulela cwalo.

 

Jesu u lapela mwa Getsemani

(Mar. 14.32-42; Luk. 22.39-46)

36 Cwale Jesu a fita ni balutiwa ba hae mwa sibaka se si bizwa Getsemani, mi a li ku bona: A mu ine fa, ha ni sa ya fani ku yo lapela. 37 A ya ni Pitrosi ni bana ba Zebedea ba babeli. A kenelwa ki maswabi ni alelwa ye tuna. 38 A li ku bona: Maswabi a mwa pilu ya ka ki a matuna, mane inge ni ka shwa. Mu siyale fa, mu tone ni na.

39 Ha sa ba siile hanyinyani, a ikwiseza fafasi ka pata, mi a lapela, a li: Ndate, ha ne i ka ba kuli kwa konahala, kambe no ka zwisa sinwiso se sa manyando ku na. Kono ku eziwe mo latela, isii mo ni latela na.

40 Kiha kutela kwa balutiwa bao ba balalu, mi a ba fumana ba lobezi. A li ku Pitrosi: Kikabakalai ha mu palelwa ku tona ni na, nihaili hola i liwi feela? 41 Mu tone, mi mu lapele kuli mu si ke mwa kena mwa muliko. Pilu ya mutu i lata ku eza hande, kono mubili wa hae wa fokola.

42 Jesu a ya hape lwa bubeli, mi a lapela cwana, a li: Ndate, haiba ku sa konahali kuli sinwiso se sa manyando si fitelele ni si ka nwela ku sona, fohe ku eziwe mo u latela! 43 A kutela hape kwa balutiwa ba hae, mi a ba fumana ba lobezi kakuli ne ba palelwa ku tona.

44 Jesu a ba siya hape, mi a yo lapela lwa bulalu, a nza bulela manzwi a swana. 45 Kiha kutela kwa balutiwa mi a li ku bona: Kanti mu sa lobezi ni ku pumula? A mu bone! Nako i fitile ya kuli na, Mwana Mutu, ni beiwe mwa mazoho a baezalibi. 46 A mu yeme, lu zamayei! A mu bone, ya ni beteka ki yo. U fitile!

 

Jesu wa swalwa

(Mar. 14.43-50; Luk. 22.47-53; Joa. 18.3-12)

47 Jesu na sa bulela cwalo, ha ku fita Judasi, yo muwi wa balutiwa ba lishumi ka ba babeli. Na zamaya ni batu ba baata ba ba ne ba lwezi lisabule ni milamu. Batu bao ne ba lumilwe ki baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba sicaba sa Majuda. 48 Judasi, yena ya na beteka Jesu, na file batu bao sisupo. Na ize: Mutu ye ni ta tubeta ki yena yo, ye mu bata. Mu mu swale?

49 Judasi ha fita, a yelela feela ku Jesu, mi a li ku yena: Lumela, Muluti! Mi a mu tubeta.

50 Jesu a mu alaba, a li: Mulikani, eza kapili so tezi! Ba bawi kiha ba sutelela, mi ba mu swala. 51 Yo muwi wa ba ba ne ba li ni Jesu a comola sabule ya hae, mi a puma mutanga muprisita yo muhulu zebe. 52 Jesu kiha li ku yena: Kutiseza sabule ya hao mwa sipusu sa yona, kakuli ba ba swala sabule kaufela ba ta bulaiwa ka sabule. 53 Kana ha u zibi kuli ha ne ni ka tokwa tuso ne ni ta kupa Ndate, mi na ta kona ku ni lumela honafo limpi ze lishumi ka ze peli za mangeloi, mane ni ku fita, nji? 54 Kono ha ne ku ta ba cwalo, ze ozwi mwa maolo ne li ta ezahala cwai, ze li ku swanezi ku ezahala cwalo?

55 Cwale Jesu a li kwa nyangela: Kana kikuli ni sisinyi nji, ha mu tile ni lisabule ni milamu ku to ni swala? Ne ni inanga mazazi kaufela mwa malapa a Tempele, ni nze ni luta, mi ha mu si ka ni swala.

56 Kono, zeo kaufela ha li ezahalile kikuli ku talelezwe ze ozwi mwa Maolo ki bapolofita.

Honafo, balutiwa kaufela ba mu siya, ba saba.

 

Jesu u iswa kwa Kuta

(Mar. 14.53-65; Luk. 22.54-55, 63-71; Joa. 18.13-14, 19-24)

57 Ba ba ne ba sweli Jesu ba mu isa kwa lapa la Kayafa, muprisita yo muhulu, koo ne ba kopanezi Baluti ba Mulao ni ba bahulu ba sicaba. 58 Pitrosi a latelela Jesu a nza li kwahule, mane a to fita kwa lapa la muprisita yo muhulu. A kena mwa lapa, mi a ina fafasi ni balibeleli ku bona se si ta ezahala kaufela. 59 Baprisita ba bahulu ni ba Kuta kamukana ba lika ku fumana litaba za buhata ze ba ka tama Jesu ka zona kuli ba kone ku mu bulaya. 60 Kono ba palelwa ku li fumana niha ne ku tile lipaki ze ata za buhata. Kwa mafelelezo kwa taha batu ba babeli. 61 Ba li: Mutu yo na bulezi kuli wa kona ku tuba Tempele ya Mulimu ni ku i yaha sinca hape mwa mazazi a malalu feela.

62 Muprisita yo muhulu a yema, mi a li ku Jesu: Kana ha u na so ka alaba ka litaba ze ba ku tama ka zona, ze? 63 Kono Jesu a kuza feela. Muprisita yo muhulu hape a li ku yena: Ni ku konka ka libizo la Mulimu ya pila, u lu bulelele haiba ki wena Mesia, Mwana Mulimu.

64 Jesu a mu alaba, a li: Ee,sina m1o bulelela!. Kono na mi bulelela, ni li: Ku zwa honafa, mu ta ni bona, na, Mwana Mutu, ni inzi ku la bulyo la Mulimu ya maata. Mu ta ni bona ha ni taha fa malu a lihalimu!

65 Honafo, muprisita yo muhulu a pazula liapalo za hae, mi a li: U nyefuzi! Ha lu sa tokwa lipaki! Mu sa zo ikutwela ha nyefula!

66 Mina, mu hupula cwai? Ba alaba, ba li: U fosize. U swanela ku shwa.

67 Cwale ba mu kwelaka mati fa pata, ba mu nataka ka liondo. Ba bawi ne ba mu bakaula.

68 Mi ba li: Lu polofitele, Mesia! U lu bulelele kuli ya ku natile ki mai!

 

Pitrosi u latula Jesu

(Mar. 14.66-72; Luk. 22.56-62; Joa. 18.15-18, 25-27)

69 Pitrosi na inzi kwande, mwa lapa, ha ku fita musizana, ili yo muwi wa batanga ba muprisita yo muhulu. A taha, mi a to li ku yena :Ni wena no inzi ni Jesu wa kwa Galilea. 70 Kono a latula fapila batu kaufela, a li: Ha ni zibi so bulela. 71 Kiha ya kwa munyako wa lapa. Mutanga yo muwi wa musizana a mu bona, mi a bulelela ba ba ne ba li tei fo, a li: Mutu yo na inzi ni Jesu wa Nazareta.

72 Pitrosi a hana hape mi a alaba, a li: Na konka luli. Ha ni mu zibi mutu yo! 73 Mwamulaho a nakonyana, batu ba ba ne ba yemi foo ba taha ku Pitrosi, mi ba li ku yena: Kaniti luli ni wena u yo muwi wa bona, kakuli mukwa wo bulela ka ona wa ku paka luli! 74 Pitrosi kiha kala ku konka, a li: Ha ni mu zibi mutu yo! Honafo, mukombwe wa lila. 75 Pitrosi a hupula sa na mu bulelezi Jesu, ha na ize: Mukombwe u si ka lila kale, u ta be so ni latuzi halalu! Kiha zwela kwande, mi a lila ni ku itiulula.

27

 

Jesu fapila Pilato

(Mar. 15.1; Luk. 23.1-2; Joa. 18.28-32)

1 Busihu bu sino sa feela, baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba Majuda, ba lelisana ka mo ba ta bulaela Jesu. 2 Ba mu tama ka mawenge, ba mu isa ku Mubusisi Pilato, mi ba mu beya mwa maata a hae.

 

Lifu la Judasi

(Lik. 1.18-19)

3 Judasi, yena mubeteki, ha bona kuli Jesu na atulezwi lifu, a inyaza, mi a kutiseza mashumi a malalu ani a muwaya-waya wa silivela kwa baprisita ba bahulu ni ku ba bahulu ba sicaba.

  4 A li ku bona: Ni fosize ha ni betekile mutu ya si na mulatu kuli a bulaiwe! Kono ba mu alaba, ba li: Luna, lu na ni taba mai ni zeo? Zeo ki za hao! 5 Judasi kiha s`a yo latela mali kwa pulukelo ya mali ya Tempele. A ba siya, a zwa, mi a yo ipulaya.

6 Baprisita ba bahulu ba nopa mali, mi ba li: Ka Mulao wa luna, mali ao ha lukeli ku beiwa mwa pulukelo ya Tempele, kakuli ki mali a lifu la mutu. 7 Ha ba se ba lumelelani fa taba yeo, ba leka ka ona Simu ya Mubupi wa Lipiza, kuli i be mayumbelo a bazwahule. 8 Kikabakaleo, simu yeo ha i bizwa simu ya mali ni kacenu.

9 Cwalehe, se ne si bulezwi ki mupolofita Jeremia sa petahala, ha na ize: Ba ngile mashumi a malalu a muwaya-waya wa silivela, teko ye ne ba tomile ba Isilaele kuli a lekwe ka ona.

10 Ba itusisize ona ku leka simu ya mubupi wa lipiza, sina mw`a na ni laelezi Mulena.

 

Pilato u buza Jesu

(Mar. 15.2-5; Luk. 23.3-5; Joa. 18.33-38)

11 Jesu a yema fapila mubusisi, mi mubusisi a mu buza, a li: Kana ki wena Mulena wa Majuda? Jesu a mu alaba, a li: Ee, sina m`o bulelela. 12 Kono mwamulaho, ha ku na sa bulezi, baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba sicaba niha ba mu tameleza litaba. 13 Cwale Pilato a li ku yena: Ha u utwi litaba ze ata ze ba ku tameleza zona, nji?

14 Kono Jesu ha si ka alaba nihaili linzwi li li liwi feela, mi mubusisi a komoka hahulu.

 

Jesu u atulelwa lifu

(Mar. 15.6-15; Luk. 23.13-25; Joa. 18.39-19.16)

15 Fa mukiti ni mukiti wa Paseka, mubusisi na twaezi ku lukululanga yo muwi wa mapantiti ye ne ba kupa batu. 16 Ka yona nako yeo, ne ku na ni mupantiti ya na zibahala hahulu ka libizo la Barabasi. 17 Cwale, nyangela ha i nze i kopani, Pilato a ba buza, a li: Ki ufi ye mu lata kuli ni mi lukululele yena, Barabasi kamba Jesu ya bizwa Kreste? 18 Kakuli na ziba hande kuli ne ba tisize Jesu ku yena kabakala muna.

19 Pilato ha na inzi fa sipula sa katulo, mwa Kuta, musala hae a mu lumela linzwi, a li: U si ke wa kena mwa litaba za mutu yo ya si na mulatu, kakuli ni katazehile hahulu ka yena kwa buloko, busihu bwa kacenu.

20 Baprisita ba bahulu ni ba bahulu ba sicaba ba suseza batu ku kupa Pilato kuli a lukulule Barabasi, mi haili Jesu, yena, a bulaiwe. 21 Kono mubusisi a ba buza, a li: Ki ufi, ku ba babeli bao, ye mu bata kuli ni mi lukululele yena? Ba mu alaba, ba li: Barabasi! 22 Pilato a ba buza, a li: Cwalehe, ni ka ezai ka Jesu ya bizwa Kreste? Kaufela bona ba alaba, ba li: Mu kokotele fa sifapahano! 23 Kono Pilato a buza, a li: Kanti bumaswe bw`a ezize ki bufi? Kiha ba tiisa ku huwa, ba li: Mu kokotele fa sifapahano! 24 Cwale Pilato na bona kuli ne ku si na tuso ku zwelapili kakuli ku ka swana kwa zuha mufili-fili, a nga mezi, a tapa kwa mazoho fapila nyangela, mi a li: Na, ha ni na mulatu ka lifu la mutu yo! Ki taba ya mina!

25 Nyangela kaufela ba alaba, ba li: Mulatu wa lifu la hae u be fahalimwa luna ni bana ba luna! 26 Cwale Pilato a ba lukululela Barabasi. A laela kuli Jesu a natiwe ka pafa, mi a ba fa yena kuli ba yo mu kokotela fa sifapahano.

 

Masole ba sheununa Jesu

(Mar. 15.16-20; Joa. 19.2-3)

27 Masole ba Pilato kiha ba isa Jesu mwa lapa la mubusisi, mi sitopa sa masole kaufela sa mu beya mwahali.

28 Ba mu tubulisa liapalo za hae, mi ba mu apesa siapalo se sifubelu sa bulena. 29 Kiha ba tata kali ya miutwa ku i eza inge kuwani ya bulena, ba mu apesa yona kwa toho, mi ba mu swalisa kakota mwa lizoho la bulyo. Kiha ba kubama fapila hae, mi ba kala ku mu sheununa, ba li: Yo-shoo, u yoye Mulena wa Majuda! 30 Ba mu kwelaka mati, mi ba nga kakota, ba mu nata fa toho. 31 Ba sino mu sheununa cwalo, ba mu tubulisa siapalo sa bulena seo, ba mu apesa liapalo za hae, mi ba mu zwiseza kwande ku yo mu kokotela fa sifapahano.

 

Jesu u kokotelwa fa sifapahano

(Mar. 15.21-32; Luk. 23.26-43; Joa. 19.17-27)

32 Ha ba zwela fande, ba fumana mutu wa mwa munzi wa Sirene, ya na bizwa Simoni. Ba mu hapeleza ku lwala sifapahano sa Jesu. 33 Ba fita fa sibaka se si bizwa Golgota, kikuli sibaka sa Katendele. 34 Honafo, ba fa Jesu waine ye baba, ye cipile, kuli a nwe, kono ha sa i utwile, a hana ku i nwa.

35 Ba mu kokotela fa sifapahano, mi ba ikabela liapalo za hae ka ku laula.

36 Ha ba felize zeo, ba ina fafasi ku mu libelela. 37 Ba beya zibiso ya mulatu wa hae fahalimwa toho ya hae, ye li: Yo, ki Jesu, Mulena wa Majuda. 38 Cwale ba kokotela batu ba lisinyi ba babeli fa lifapahano hamoho ni Jesu, yo muwi ku la bulyo, yo muwi ku la nzohoto.

39 Ba ba ne ba fita, ne ba nyunga litoho, mi ba mu nyefula.

40 Ba li: Au, wena u no li u kona ku tuba Tempele ni ku i yaha sinca mwa mazazi a malalu feela! U ipilise he, haiba u Mwana Mulimu! U tuluke fa sifapahano foo!

41 Kamukwaoswana baprisita ba bahulu, Baluti ba Mulao ni ba bahulu ba sicaba ne ba mu sheununa. 42 Ba li:Bati, u pilisize ba bawi, kono yena, ha koni ku ipilisa! Kana ha si yena Mulena wa Isilaele, yo? A tuluke fa sifapahano hona fa, mi lu ta lumela ku yena! 43 U sepile Mulimu, mi u ize: Ki na Mwana Mulimu. A lu bonei, kamba Mulimu u lata ku mu pilisa cwale!

44 Mane ni bona masholi, ba ba ne ba kokotezwi ni yena, ne ba mu shwaula kamukwaoswana.

 

Lifu la Jesu

(Mar. 15.33-41; Luk. 23.44-49; Joa. 19.28-30)

45 Lizazi ha li li fahala toho, lififi la apesa naha kaufela ka lihola ze talu. 46 Jesu kih`a huwa ka linzwi le lituna, a li: Eli, Eli lama sabaktani? kikuli Mulimu wa ka, Mulimu wa ka, u ni tuhelezii?

47 Batu ba bawi ba ba ne ba yemi fakaufi ba mu utwa, mi ba li: Ki yo, u biza Elia! 48 Kapili yo muwi wa bona a mata, a nga siponji, a si cupwa mwa waine ye baba, a si beya kwa lutaka, mi a lika ku mu nwisa yona.

49 Kono ba bawi ba li: Tuhela pili, lu bone kamba Elia u ta taha ku to mu pilisa! 50 Jesu a huwa hape ka linzwi le lituna, mi a shwa.

51 Ka yona nako yeo, lisila la mwa Tempele la pazuha fahali, ku kalela kwahalimu ku isa kwatasi. Lifasi la zinkinyeha, mi macwe a pazuha.

52 Mabita a kwaluluha, mi litupu za ba bawi balumeli ba ba ne ba shwile za zuha kwa bafu. 53 Ba zwa mwa mabita, mi Jesu ha sa zuhile kwa bafu, ba kena mwa Munzi o Kenile, mo ba bonwi ki batu ba baata.

54 Muzamaisi wa masole, ni masole ba ba ne ba libelela Jesu ni yena, ha ba bona zikinyeho ya lifasi ni ze ne ezahala kaufela, ba saba hahulu, mi ba li: Kanti luli ne li Mwana Mulimu!

55 Ne ku na ni basali ba baata foo, ba ba ne ba talimezi ba li kwahulenyana. Ne ba latelezi Jesu ku zwa kwa Galilea, ba nze ba mu tusa.

56 Mwahala bona ne ku na ni Maria wa munzi wa Magdala, ni Maria mahe Jakobo ni Josefa, ku beya mahe bana ba Zebedea.

 

Jesu wa bulukwa

(Mar. 15.42-47; Luk. 23.50-56; Joa. 19.38-42)

57 Ka nako ya manzibwana, munna yo muwi ya na fumile, wa mwa munzi wa Arimatea, a fita. Na bizwa Josefa, mi ni yena i ne li mulutiwa wa Jesu. 58 A ya ku Pilato, mi a yo kupa situpu sa Jesu. Pilato kiha laela kuli Josefa a si fiwe. 59 Josefa a nga situpu, a si putela mwa lisila le lisweu, le linca. 60 A si beya mwa libita la hae l`a n`a sa zo conkomona mwa licwe. Kiha pikuluseza licwe le lituna fa munyako wa libita, mi a zamaya.

61 Maria wa mwa Magdala ni Maria yo muwi ne ba inzi fakaufi ba talimezi libita.

 

Balibeleli ba libita

62 Habusa, ili lizazi le li tatama la ku itukiseza Paseka, baprisita ba bahulu ni Bafalisi ba yo kopanela ku Pilato. 63 Ba li: Mulena, lu sa hupula kuli lihata lani, ha ne li sa pila, ne li bulezi kuli: Ni ta zuha kwa bafu mwamulaho a mazazi a malalu. 64 Cwalehe, u laele kuli libita li libelelwe hande ku fitela lizazi la bulalu, kuli balutiwa ba hae ba si ke ba to mu uzwa ni ku bulelela batu kuli u zuhile kwa bafu. Buhata bo bwa mafelelezo, bu ta ba bo bu maswe mane ku fita bwa pili.

65 Pilato a ba bulela, a li: Masole ki ba. A mu zamaye, mu yo libelela libita mo mu konela kaufela.

66 Kiha ba ya, ba tiisa libita ka ku beya liswayo fa licwe, mi ba siya balibeleli fatei.

28

 

Zuho ya Jesu

(Mar. 16.1-10: Luk. 24.1-12; Joa. 20.1-10)

1 Lizazi la Pumulo ha li se li felile, masa ha patalala a lizazi la pili la sunda, Maria wa mwa Magdala ni Maria yo muwi ba ya ku yo bona kwa libita. 2 Honafo, kwa ba ni zikinyeho ye tuna ya lifasi. Lingeloi la Mulena la zwa kwa lihalimu, la to pikulusa licwe, mi la ina fatei, 3 Sibupeho sa lona ne si swana sina lumonyi lwa pula, mi liapalo za lona ne li ze sweu twaa. 4 Balibeleli ba saba hahulu ni ku ngangama, mane ba ba sina batu ba ba shwile.

5 Lingeloi la bulela, la li kwa basali: Mu si ke mwa saba, mina. Ni ziba kuli mu bata Jesu, yena ya na kokotezwi fa sifapahano. 6 Ha yo mo. U zuhile kwa bafu, sina mw`a na bulelezi. A mu tahe, mu to bona f`a na lobezi. 7 Cwale, a mu akufe, mu yo bulelela kapili balutiwa ba hae, mu li: U zuhile kwa bafu, mi u sa itangetile ku ya kwa Galilea koo mu ta yo mu bonela! Mu hupule cwale se ni mi bulelezi.

8 Cwale ba zwa mwa libita ka bubebe, ba sabile kono ba nze ba tabile hahulu, mi ba matela ku yo bulelela balutiwa ba Jesu.

9 Kapili, Jesu a iponahaza ku bona, mi a li: Mu lumele! Bona ba sutelela ku yena, ba mu swala kwa mahutu, mi ba mu kubamela. 10 Jesu kiha li ku bona: Mu si ke mwa saba. Mu ye feela, mu yo bulelela banabahesu kuli ba ye kwa Galilea. Ki kona koo ba ta yo ni bonela.

 

Piho ya balibeleli

11 Basali ha ba sa li mwa nzila, masole ba bawi ba ba ne ba libelela libita ba kutela kwa hae, ku yo bulelela baprisita ba bahulu ze ne ezahalile kaufela. 12 Baprisita ba bahulu ba kopana ni ba bahulu ba sicaba mi ba lelisana. Kiha ba fa masole mali a maata. 13 Ba li ku bona: Mu ta bulela kuli balutiwa ba hae ba tile busihu ni ku to uzwa situpu sa hae, mina mu nze mu lobezi. 14 Mubusisi niha ta utwa cwalo, lu ta mu kolwisa, lu mi zwise mwa butata kaufela.

15 Balibeleli ba nga mali ao, mi ba eza sina mo ne ba bulelezwi. Kabakaleo, taba yeo i sa hasani mwahala Majuda ni kacenu.

 

Jesu u iponahaza kwa balutiwa ba hae

(Mar. 16.14-18; Luk. 24.36-49; Joa. 20.19-23; Lik. 1.6-9)

16 Balutiwa ba lishumi ka a li muwi ba ya kwa Galilea, fa lilundu le ne ba bulelezwi ki Jesu. 17 Ha ba mu bona, ba mu kubamela, nihaike ba bawi ne ba sa bilaela. 18 Jesu a sutelela ku bona, mi a li: Ni filwe bulena kaufela kwa lihalimu ni fafasi. 19 A mu ye cwale kwa batu ba macaba kaufela, mu ba lute ku ba balutiwa ba ka. Mu ba kolobeze ka libizo la Ndate ni la Mwana, ni la Moya o Kenile. 20 Mu ba lute ku mamela ze ni mi laezi kaufela. Haili na, mu zibe kuli ni ta ba ni mina ka mazazi kaufela, mane ku isa kwa mafelelezo a lifasi.