PHP LO51.SFM 28/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BAFILIPI

LIĐOLO LA PAULUSI KWA

BAFILIPI

Litumeliso

1

1 Li˝olo le, li zwa ku Paulusi ni Timotea, batanga ba Jesu Kreste. Lu ˝olela balumeli kaufela, ni ba ba yahile mwa Filipi i li ba ba lumela ku Jesu Kreste, hamohocwalo ni bazamaisi ba keleke ni batusi ba yona.

2 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu Ndat'a luna ni Mulena Jesu Kreste.

 

Tapelo ya Paulusi kwa bakreste ba mwa Filipi

3 Kamita hani mi hupula, ni itumela ku Mulimu wa ka, ka ku mi lapelela ku yena. 4 Nako kaufela ha ni mi lapelela, ni lapela ni nze ni tabile. 5 Ni eza cwalo kabakala mukwa o mu ni tusize ka ona mwa ku hasanya Litaba ze Nde ku kala ka lizazi la pili, mane ku t'o fita nako ye. 6 Ni na ni niti ya kuli Mulimu, ya kalile musebezi o munde wo ku mina, u ta zwelapili cwalo, a nz'a u kondisa mane u felelele ka Lizazi la Jesu Kreste. 7 Mu mwa pilu ya ka ka nako kaufela! Mi kwa ni swanela ku ikutwa cwalo kabakala mina kaufela, kakuli mu kopanezi kamukana litohonolo le ni filwe ki Mulimu, i be cwale ha ni inzi mwa tolongo, kapa ha ne ni sa kona ku lwanela ni ku tiisa Litaba ze Nde ni nze ni lukuluhile. 8 Mulimu wa ziba kuli ni bulela niti ha ni li ni mi lata kaufela ka lilato le lituna la Jesu Kreste.

9 Tapelo ye ni fitisa ku Mulimu bake˝isa mina ki ye: ni kupa kuli lilato la mina li hule mwa zibo ni mwa kutwisiso kaufela. 10 Kamukwacwalo, mu ka kona ku lumelela ze lukile kaufela, kuli mu lukuluhile kwa masila kaufela ni kwa ku nyaziwa ka Lizazi la Kreste. 11 Bupilo bwa mina bu ta tala ze lukile feela, ze kona ku fiwa ki yena Jesu Kreste a nosi, ili zeo kanya ya Mulimu i ta lumbiwa ka zona.

 

Ku pila ki ka Kreste

12 Banabahesu, ni lakaza kuli mu zibe se. Lika ze ni tahezi li tusize luli ku zwisezapili Litaba ze Nde. 13 Mane balibeleli ba ndu ya mulena ni ba ba˝wi kaufela ba ziba handende kuli ni mwa tolongo kakuli ni mutang'a Kreste.

14 Ha ba ni bona mwa tolongo, banabahaboluna ba ba˝ata ba tiya mwa ku sepa Mulena. Bundume bwa bona bwa ekezeha ka nako ni nako, mi ba luta Linzwi la Mulimu ba sa sabi se si˝wi.

15 Ki niti kuli ba ba˝wi ku bona ba luta za Kreste kakuli ba ni shwela muna, mi ba bata lika˝i. Kono ba ba˝wi ba luta za hae ka lipilu ze nde. 16 Bao, ba eza cwalo ka lilato, ba nze ba ziba kuli Mulimu u ni file musebezi wa ku lwanela Litaba ze Nde. 17 Ba ba˝wi ha ba buleli za Kreste ka busepahali, kono i li ka moya wa lika˝i, ba nze ba hupula kuli, ka ku eza cwalo, ba ka ni zieza ni ku fita, ha ni sa li mwa tolongo.

18 Ha ku na taba! Na, kwa ni tabisa kuli ku lutwe ka Kreste ka mukwa ufi kamba ufi, mihupulo ya bona niha i ka ba ye minde kamba ye maswe. Mane ni ka na ni taba cwalo, 19 kakuli ni ziba kuli kabakala litapelo za mina, ni tuso ya Moya w'a ni fa Jesu Kreste, ni ta lukuluha kwa mafelelezo. 20 Takazo ya ka luli, ni sepo ya ka, kikuli ha ni na ku palelwa musebezi wa ka, kono ka linako kaufela, sihulu ka yona nako ye, ni ta ba ni bundume, i li kuli ka butu bwa ka kaufela ni tise kanya ku Kreste, i ka ba ni sa pila kamba ni shwile. 21 Kakuli bupilo ki˝i? Ku na, bupilo ki Kreste, mi lifu ki ˝ambeko fahalimw'a bufumu bwa ka. 22 Kono mwa bupilo, haiba ni sa kona ku eza musebezi o' na ni tuso, fo ha ni zibi se ni lukela ku keta. 23 Ni swalehile kafa ni kafa. Ni lakaza hahulu ku siya bupilo bo, ni y'o ina ni Kreste, i li nto ye nde ka ku fitisisa. 24 Kono kabakala mina, i ne i ka ba nto ya butokwa hape ha ne ni ka pila. 25 Ni kolwa cwalo, mane ni ziba kuli ni ta pila. Ni ta ina ni mina kaufela, ku mi tusa ku zwelapili ni ku ba ni tabo mwa tumelo. 26 Cwale, ha ni ka ina hape ni mina, mu ka kona ku itumba hahulu ka na, mwa bupilo bwa mina ni Jesu Kreste.

27 Kono ku be cwa˝i ni cwa˝i, nto ya butokwa kikuli mwa bupilo bwa mina, mu pile ka mukwa o' lumelelana ni Litaba ze Nde za Kreste kuli, haiba ni ta kona kapa ni ta palelwa ku t'o mi bona, ni utwe kuli mu tiile hamoho mwa mulelo u li mu˝wi, ni kuli mu lwanela hamoho ni ka pilu i li˝wi tumelo ya Litaba ze Nde. 28 Mu si ke mwa saba lila za mina. Mu tiye lipilu! Fo i ta ba sisupo sa kuli ba ta sinyeha, mi mina mu ta puluswa. Mi ku puluswa koo ku zwa ku Mulimu! 29 Kakuli mu filwe litohonolo la ku sebeleza Kreste, isi˝i ka ku lumela feela ku yena, kono ni ka ku mu nyandela. 30 Cwale mu swalisane ni na kwa ku lwana. I sa li yona ndwa yeo ye ne mu ni boni ni nze ni i lwana, yeo ni sa i lwana ni cwale sina mo mu zibela.

á

2

 

Buikokobezo ni butuna bwa Kreste

1 Tumelo ya mina ku Kreste i tiisa maata a mina, nji? Lilato la hae la mi omba omba, nji? Mu na ni kopano ni Moya o Kenile, nji? Mu na ni makeke ni lilato ku ba ba˝wi, nji? 2 Hakulicwalo, ni mi kupa kuli mu taleleze tabo ya ka ka ku ba ni mihupulo ye swana, ka ku latana ka lilato le li swana, ni ka ku ba ni moya ni muhupulo u li mu˝wi. 3 Mu si ke mwa eza sika sifi kapa sifi ka ku ipahamisa, kamba ka takazo ya ku itumba ko ku si na tuso. Mu ikokobeze yo mu˝wi ku yo mu˝wi, mi mu si ke mwa hupula kuli mu fita ba ba˝wi. 4 Mu tokomele za ba ba˝wi, isi˝i za mina feela. 5 Mu be ni maikuto a n'a li ku Jesu Kreste.

6 Yena ya n'a li Mulimu luli ku

zwa kwa makalelo,

áh'a si ka hupula kuli n'a ka

hanelela ku likana ni Mulimu ka ku

eza ka tata.

7 Mane, ka ku lata kwa hae, a tuhela

za n'a na ni zona kaufela,

mi a nga sibupeho sa mutanga

ka kusa swana ni mutu,

mi a bonahala ku swana ni batu.

8 A lumela ku ikokobeza ni ku fita,

mi a mamela tato ya Mulimu ku fitela lifu la hae

ála fa sifapahano.

9 Kabakaleo, Mulimu a mu pahamiseza

mwa sibaka se si pahami hahulu,

mi a mu fa libizo leo le li fita mabizo a

ma˝wi kamukana,

10 mi cwale, ka likute le li lukela libizo la Jesu,

libupiwa ze mwahalimu kaufela, ni mwa

fafasi, ni mwatas'a mubu,

za mu kubamela,

 

11 mi kaufela li bulele patalaza kuli Jesu

Kreste ki Mulena, i li ku lumba bulena bwa Mulimu.

 

Lu benye sina Liseli mwa lifasi

12 Cwalehe, balikani ba ka, sina mo ne mu ni utwelanga kamita ha ne ni sa inzi ni mina, ku tokwahala hahulu ni ku fita kuli mu ni utwe niha ni li kwahule ni mina. Ka sabo ni ka ku ngangama, mu eze misebezi ye bonisa kuli mu pilisizwe. 13 Mulimu ya inzi ku mina nako kaufela, u sebeza mwa lipilu za mina, a nz'a mi susueza kuli mu tabele mi mu eze se si latwa ki yena.

14 Mu eze lika kaufela mu sa bilaeli, mi mu sa tongoki. 15 Kacwalo mu ka ba baba sa nyazahali ni ba ba kenile, bana ba Mulimu ba ba kondile, mwahal'a batu ba ba si ka luka ni ba ba maswe ba lifasi le. Mu swanezi ku benya, mwahal'a bona, sina linaleli ha li monyeha mwa mbuyumbuyulu,

16 mu nze mu ba iseza linzwi la bupilo. Ha mu eza cwalo, ni ka ba ni libaka le ni ka itumba ka lona, kabakala mina, ka Lizazi la Kreste, kakuli ku ta bonahaza kuli ku sebeza ni ku ikataza kwa ka kaufela ha ku si ka ba kwa mbango.

17 Mwendi mali a ka, ki kuli bupilo bwa ka, a ka sululwa sina mpo fa sitabelo se si fitiswa ki tumelo ya mina ku Mulimu. Haiba ku lukela ku ba cwalo, fohe ni ka taba, ni kopane ni mina kaufela mwa ku taba kwa ka. 18 Mi kamukwaoswana, ni mina cwalo mu swanezi ku taba, mu kopane ni na mwa ku taba kwa mina.

 

Timotea ni Epafrodite

19 Ni na ni sepo ya kuli, haiba Mulena Jesu a lata cwalo, ni ka lumela Timotea ku mina kapili kuli ni t'o tiya pilu ha ni ka t'o utwa za mina. 20 Ki yena feela ya na ni maikuto a swana ni a ka, mi ya bata luli ku mi tusa. 21 Ba ba˝wi kaufela ba tokomela za bona feela. Ha ba tokomeli za Jesu Kreste. 22 Mane mina kasibili mwa mu ziba. Mu iponezi mw'a n'a sebeleza ni na, ka busepahali, sina mwana h'a sebeza ni ndat'ahe, ku zibisa Litaba ze Nde za Mulimu. 23 Ni sepa ku mu lumela ku mina kapili, ha ni se ni zibile kuli ku ta ba cwa˝i ku na. 24 Mi ni na ni sepo ku Mulena kuli, ni na kasibili, ni ta kona ku t'o mi bona kapili.

25 Ni hupuzi kuli i ne i ka ba hande ha ni ka mi kutiseza mwanahabo luna Epafrodite, ya sebelize ni ku lwana kwatuko a ka, yena ye ne mu ni lumelezi kuli a t'o ni tusa. 26 Epafrodite u lakaza hahulu ku t'o mi bona kaufel'a mina. U bilaela hahulu ha mu utwile kuli n'a kula. 27 U kulile, ki niti, mane u batile kushwa. Kono Mulimu a mu shwela makeke, mi isi˝i yena feela.A shwela ni na makeke kuli ni si ke na tahelwa ki maswabi a matuna ni kufita. 28 Kiha ni na ni takazo ye tuna cwale ya ku mi lumela yena kuli ni mina mu tabe ha mu ta mu bona hape, mi maswabi a ka a fele. 29 Mu mu amuhele ka tabo, inge mwanahabo mina ku Mulena. Mu swanezi ku bonisa likute kwa batu ba ba swana ni yena. 30 Luli u itobohile bupilo bwa hae, mane u batile kushwa kabakala musebezi wa Kreste, kuli a ni tuse ni ku eza ze ne mu sa koni ku eza mina.

3

 

Ku luka kwa niti

1 Ka kufeleleza, banabahesu, ni li Mulena a mi fe tabo ye tuna. Ha ku ni katazi ku kutela hape ze ni se ni ˝ozi pili, kakuli li ka tusa kwa ku mi sileleza. 2 Mu tokomele ba ba eza ze maswe, zona linja zeo, batu bao ba ba tundamezi ku holofaza mubili! 3 Ba mupato wa niti ki luna, isi˝i bona, kakuli lu lapela Mulimu ka Moya wa hae, mi lu itumba ka Jesu Kreste. Ha lu beyi sepo ya luna ku ze ezwa ki batu. 4 Kwa utwahala kuli na, ni na ni mabaka ao ne ni ka beya sepo ya ka ku ze cwalo ka ona. Haiba u te˝i mutu ya ka hupula kuli wa kona ku silelezwa ki ze ezwa ki batu, mutu yo ki na. 5 Ni isizwe kwa mupato ni nze ni na ni sunda i li ˝wi feela ya ku pepwa. Ka sipepo ni Muisilaele, wa lusika lwa Benjamine, ni Muheberu luli ya tezi. Haili ka ku buluka Mulao wa sijuda, ne ni li Mufalisi,

6 Ka ku tukufalelwa Mulao ne ni nyandisa Keleke. Mw'a n'a ka konela mutu ku ba ya lukile, ka ku buluka litaelo za Mulao, fo ne ni si na mulatu.

7 Kono lika zeo, ze ne ni bala kuli ki za butokwa, ka nako ye ni li talima inge ki sinyehelo, kabakala Kreste. 8 Mi isi˝i zeo feela, kono ni talima lika kaufela inge ki sinyehelo, kabakala bufumu bo butuna ni ku fita bwa ku ziba Jesu Kreste Mulen'a ka. Kabakala hae, ni ambukile lika kamukana. Ni se ni li talima inge matakala feela, i li kuli ni be mi ni siyale ni Kreste, 9 mi ni kopane ni yena luli. Ha ni sa ikuhumusa ni bulela kuli ni lukile ka ku mamela Mulao. Ki ka ku lumela ku Kreste ha ni li ya lukile. Ku luka ko ku zwa ku Mulimu, mi ku fiwa ki yena ku ya lumela. 10 Se ni bata feela, ki ku ziba Kreste ni maata a zuho ya hae, ku nyanda ni yena, ni ku swana ni yena mwa lifu la hae, 11 ka sepo ya kuli ni na kasibili ni ta zuswa kwa bafu, ni pile.

 

Ku matela kwa sikonkwani

12 Ha ni buleli kuli ni se ni fitile kwa sikonkwani kamba kuli ni se ni li ya lukile, batili! Kono, ni sa lika ku fumana mupuzo, kakuli na ni se ni fumanwi kale ki Jesu Kreste. 13 Luli banabahesu, ha ni hupuli kuli ni se ni fumani mupuzo. Kono ni eza nto ye ˝wi. Ni libala za kwa mulaho wa ka, mi ni eza mo ni konela kaufela ku fita ku zekwapili. 14 Cwalehe, ni matela kwa sikonkwani kuli ni fumane mupuzo, ili bupilo sakata bwa lihalimu, bo Mulimu a ni bizeza ku bona, ka Jesu Kreste.

15 Kaufel'a luna, bakreste ba ba na ni kutwisiso, lu lukela ku ikutwa cwalo. Mi haiba ba ba˝wi ba mina ba na ni maikuto a fapahani, Mulimu u ta mi bonisa nzila. 16 Kono ku be cwa˝i kapa cwa˝i, a lu zwele˝ipili mwa nzila ye lu zamaile ka yona ku fitela cwale.

17 Mu like ku ni likanyisa kaufel'a mina, banabahesu. Lu mi file mutala o munde. Mu latelele ba ba zamaya ka ona.

18 Ni se ni mi bulelezi ha˝ata, mi ni sa kutela ku mi bulelela ni nze ni lotisa mioko. Ki ba ba˝ata ba ba pila inge ki lila za lifu la Kreste fa sifapahano. 19 Ba ta felela mwa ku sinyeha, kakuli mulimu wa bona ki mba ya bona. Ba itumba ka ze swanezi ku ba swabisa, mi ba hupula feela lika za lifasi le. 20 Haili luna, munzi wa luna u kwa lihalimu, mi lu libelezi kuli Mupilisi wa luna, yena Mulena Jesu Kreste a zwe kwate˝i. 21 U ta fetula mubili wa luna o' fokola, ku u eza sina mubili wa hae wa kanya, ka maata ao a kona ka ona ku tisa lika kamukana mwatas'a puso ya hae.

4

 

Likelezo

1 Cwalehe, banabahesu be ni lata, be ni lakaza hahulu hulu ku bona, mina ba ba ni tabisa, be ni itumba ka bona, mu tiyele cwalo ku Mulena, balatiwa ba ka.

2 Evodia ni Sintike, na mi kupa, na mi lapela, mu like ku utwana sina likaizeli fapil'a Mulena. 3 Ni wena cwalo, mulikan'a ka ya sepahala, ni kupa kuli u tuse basali bao, kakuli ba sebelize ni na ka tata ku hasanya Litaba ze Nde za Mulimu, hamohocwalo ni Klementi ni ba ba˝wi batusi ba ka kaufela, bao mabizo a bona a ˝ozwi mwa Buka ya Bupilo.

4 Mu be kamita ba ba tabile ku Mulena. Hape ni sa kutela, ni li, mu be ba ba tabile!

5 Mu be ni mua kwa batu kamukana. Mulena u tuha a taha. 6 Mu si ke mwa ikataza ka lika lifi kamba lifi, kono ka nako kaufela mu kupe se mu tokwa ku Mulimu ka tapelo. Mu mu kupe ka pilu ye tezi buitumelo. 7 Mi kozo ya Mulimu, ye fita kutwisiso ya mutu, i ta buluka lipilu za mina ni minahano ya mina ku Jesu Kreste.

8 Ka ku feleleza, banabahesu, mu hupule hahulu ze li ze nde, ni ze lukela ku lumbiwa; lika za niti, ze kutekeha, ze lukile, ze kenile, ze tabisa, ni ze tumile ka bunde bwa zona kamukana. 9 Mu like ku eza ze mu itutile ni ze mu fumani ku na, ze mu utwile ni li bulela ni ze mu boni ni li eza. Mi Mulimu, ya lu fa kozo, u ta ba ni mina.

 

Paulusi u itumela kwa Bafilipi ka mpo ya bona

10 Sina ha ni li wa Mulena, ni kile na taba hahulu kakuli, mwamulaho a nako ye telele, mu bile ni sibaka sa ku ni hupula hape. Ha ni buleli kuli ne mu se mu tuhezi ku ni hupula, kono ne mu si na sibaka sa ku bonisa cwalo. 11 Ha ni buleli cwalo kakuli ni ikutwa inge ni tokwile se si˝wi, batili. Ni itutile ku koliswa ki se ni na ni sona. 12 Ni ziba kuli kutokwa kucwa˝i, ni kuatelwa kuli kucwa˝i. Ni itutile ku sa bilaela kai ni kai ni ka linako kaufela, ni kule kamba ni shwe tala, ni atelwe kamba ni tokwe lika. 13 Ni kona linto kamukana ka Kreste ya ni fa maata.

14 Kono ki hande hahulu ha mu ni tusize mwa maswenyeho a ka. 15 Mina Bafilipi kasibili, mu ziba hande kuli ha ni zwile kwa Masedonia, ha ne lu kala ku luta Litaba ze Nde, ki keleke ya mina feela ye ni tusize. Ki mina feela ba ba abelani ni na li˝ambeko ni lisinyehelo za ka.

á

16 Mane ha ne ni li mwa Tesalonika, ne mu se mu ni lumezi ha˝ata lituso ze ne ni tokwa. 17 Ha si kuli ni bata ku amuhela limpo, batili. Kono ni bata ku bona ˝ambeko ye mu ekelezwa. 18 Cwale, ni amuhezi hande ze mu ni lumezi kaufela, mi kwa ni likana, mane ni ku fita! Epafrodite h'a ni tiselize cwalo limpo za mina kaufela, ni se ni na ni ze ni tokwa kamukana. Zeo li swana ni nubu ya muunko o munati, sitabelo se si amuheleha ku Mulimu ni se si mu tabisa.

19 Mulimu wa ka u ta mi bonela ku ze mu tokwa kaufela, a nz'a mi fa kwa bufumu bwa hae, ka mukwa o komokisa, ka Jesu Kreste. 20 Kanya i be ku Mulimu Ndat'a luna kamita ni mita. Amen.

 

Litumeliso za mafelelezo

21 Mu lumelise balumeli kaufela ba ba li ba Jesu Kreste. Banabahesu ba ba inzi ni na ba mi lumelisa. 22 Balumeli kamukana ba ba kwanu ba mi lumelisa, sihulu ba mwa ndu ya Sesare.

23 Sishemo sa Mulena Jesu Kreste si be ni mina kaufela.