1TH LO53.SFM 29/10/2003 L. L.M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BATESALONIKA

LIĐOLO LA PILI LA PAULUSI KWA

BATESALONIKA

 

Litumeliso

1

1 Li˝olo le, li zwa ku Paulusi, ni Silvano ni Timotea. Li ˝olelwa ba keleke ya Tesalonika, bao ili batu ba Mulimu Ndate ni ba Mulena Jesu Kreste.

Sishemo ni kozo li be ni mina.

 

Bupilo ni Tumelo ya Batesalonika

2 Lu itumela ku Mulimu kamita, ka mina kaufela, lu nze lu mi hupula hape ni hape mwa litapelo za luna. 3 Kakuli lu hupula fapil'a Mulimu Ndat'a luna likezo ze mu ezize ka tumelo ya mina. Lu hupula lilato la mina, mo li mi koniselize ku sebeza ka tata, ni sepo ya mina mo i tiyezi ku Mulen'a luna Jesu Kreste. 4 Banabahesu, lwa ziba kuli Mulimu u mi latile ni ku mi keta kuli mu be ba hae. 5 Kakuli lu mi tiselize Litaba ze Nde za Mulimu, i si ka manzwi feela, kono ka maata ni ka Moya o Kenile, ni ka ku kolwa kuli Litaba zeo ki za niti. Mwa ziba mo ne lu pilela ha ne lu li ku mina. I ne li ku mi tusa. 6 Mu lu likanyisize, luna ni Mulena cwalo. Mi mu amuhezi Linzwi ka tabo ye fiwa ki Moya o Kenile, nihaike ne li ka manyando a matuna hahulu.

7 Kacwalo, mu bile mutala kwa balumeli kaufela ba mwa Masedonia ni Akaya. 8 Kakuli Linzwi la Mulena li zwile ku mina, mi li utwahalile isi˝i mwa Masedonia ni Akaya feela, kono kabubo ka tumelo ya mina ku Mulimu ka ile kai ni kai. Cwale lu ka li˝i? Ha ku na se lu tokwa ku bulela! 9 Batu bao kaufela ba bulela kamuhelo ye ne mu lu file ha ne lu mi potezi, ni mo mu tuhelezi milimu ya maswaniso ku sikuluhela ku Mulimu wa niti, ya pila, ni ku mu sebeleza, 10 ni ku libelela kuli Mwan'a hae a zwe kwa lihalimu, ili Mwan'a hae Jesu, ya zusizwe kwa bafu, mi ya lu lamuelela kwa buhali bwa Mulimu bo bu sa taha.

2

 

Musebezi wa Paulusi mwa Tesalonika

1 Banabahesu, ni mina mwa ziba hande kuli ku mi potela kwa luma ku bile ni tuso. 2 Mwa ziba mo ne lu nyandiselizwe ni ku lwahiwa mwa Filipi pili lu si ka t'o fita ku mina mwa Tesalonika. Kono Mulimu a lu fa bundume bwa ku mi bulelela Litaba ze Nde ze zwa ku yena, nihaike ba ba˝wi ne ba lu hanyeza ka tata. 3 Likutazo za luna, ha li si ka tomwa fa mafosisa, ze masila, kamba za ku puma.

4 Kono, kamita lu bulela mw'a latela Mulimu, kakuli u boni kuli ne lu swanelwa ki ku luta Litaba ze Nde za hae. Ha lu bati ku tabisa batu, kono lu bata ku tabisa Mulimu ya tatuba lipilu za luna. 5 Mu ziba hande kuli ha lu si ka taha ku mina ka lingambolo ze colaula, kamba ku itusisa manzwi a pata takazo ya ku fuma. Mulimu, fo, ki paki ya luna! 6 Hape, ha lu si ka bata ku lumbiwa ki batu, i kaba mina, kamba ba ba˝wi. 7 Niha ne lu lukela ku kupa ze tuna ku mina sina ha lu li baapositola ba Kreste. Kono lwa ba ni musa ku mina, musa o' swana ni wa mushemi h'a babalela bana ba hae. 8 Kabakala lilato la luna ku mina, ne lu lakaza ku mi fa, isi˝i Litaba ze Nde za Mulimu feela, kono ni bona bupilo bwa luna, kakuli ne mu fetuhile balatiwa ba luna ba butokwa! 9 Luli, banabahesu, mu sa hupula ku ikataza ni ku sebeza ka tata kwa luna! Ne lu sebeza musihali ni busihu kuli lu si ke lwa mi kataza, ha ne lu nze lu mi taluseza Litaba ze Nde za Mulimu.

10 Mu lipaki za luna hamobo ni Mulimu cwalo. Mikwa ya luna ku mina balumeli i ne li ye kenile, ye lukile, ye sa nyazahali. 11 Mu ziba mo lu ezelize yo mu˝wi ni yo mu˝wi wa mina. Lu ezize sina mushemi h'a babalela bana ba hae. 12 Lu mi kutalize, mi lu mi tiisize lipilu, lu nze lu mi lemusa ni ku mi susueza kuli mu pile bupilo bo bu tabisa Mulimu, yena ya mi biza kuli mu kene mwa Mubuso ni mwa kanya ya hae.

13 Lu itumela ku Mulimu ka libaka li sili hape. Ha lu mi tiselize Linzwi la Mulimu, mu li teelelize ni ku li amuhela, isi˝i sina le li zwa ku mutu, kono sina Linzwi la Mulimu, ili lona luli. Kakuli Mulimu ki yena ya sebeza mwahal'a mina ba ba lumela. 14 Banabahesu, mu likanyisize likeleke za Mulimu za mwa Judea, ze li za Jesu Kreste. Ni mina mu nyandisizwe ki banabahabomina, sina mo ba nyandiselizwe balumeli ba koo ki Majuda.

15 Majuda bao ba ba bulaile Mulena Jesu ni bapolofita, mi ba lu nyandisize ni luna. Ha ba tabisi Mulimu, mi ki lila za batu kamukana!

16 Ba lu hanisa ku taluseza Balicaba Linzwi le li kona ku ba pilisa, ba nze ba ekeza cwalo, sina kamita, kwa libi za bona. Kono kwa mafelelezo buhali bwa Mulimu bu wezi fahalimw'a bona.

 

Paulusi u lakaza ku potela Batesalonika

17 Haili luna, banabahesu, isamba lu kauhana ni mina nakonyana, isi˝i ka moya kwa utwahala, kono ka mubili, lwa ba ni takazo ye tuna hahulu ya ku mi potela hape, kabakala ku mi shukelwa. 18 Ne lu lakaza ku kutela ku mina. Sina na, Paulusi kasibili, ni likile mane habeli ni ku fita. Kono Satani u lu palelisizwe ku ezacwalo. 19 Sepo ni tabo ya luna ki ifi? Kana ha si mina luli libaka le lu ka itumba ka lona fapil'a Mulen'a le lu ka itumba ka lona fapil'a Mulen'a luna Jesu Kreste, h'a ka taha, nji? 20 Kanti luli be lu itumba ka bona ki mina. Mi ki mina tabo ya luna!

3

1 Kwa mafelelezo lwa palelwa ku fumana nako ya ku t'o mi lekula. Cwale lwa hupula ku siyala mwa Atene lu li nosi,

2 Lwa mi lumela Timotea, mwanahabo luna, ye lu sweli ni yena musebezi wa Mulimu, wa ku luta Litaba ze Nde za Kreste. Lu mi lumezi yena kuli a t'o mi tiisa pilu ni ku mi tusa mwa tumelo ya mina. 3 Lu batile kuli, ku si ke kwa zwafa nihaiba a li mu˝wi feela mwa manyando ao lu inzi ku ona. Ni mina mwa ziba kuli ki tato ya Mulimu kuli lu nyandiswe cwalo. 4 Kakuli ha ne lu sa inzi ni mina, ne lu mi bulelezi, nako i si ka fita kale, kuli lu ka tuha lu nyandiswa. Mi ki sona se si ezahalile, sina mo mu zibela hande. 5 Cwale, ka ku palelwa ku yemela nako ye telele, ni mi lumezi Timotea ku t'o bona za tumelo ya mina. Ne ni saba kuli mwendi Satani u mi likile ni ku sinya cwalo musebezi wa luna kaufela.

6 Cwale Timotea u kutile ku zwa ku mina, mi u lu tiselize lushango lo lunde bake˝isa tumelo ya mina ni lilato la mina. U lu taluselize kuli mu sa lu hupulanga kamita, ni kuli mu lakaza hahulu ku lu bona, sina mo lu lakaleza ku mi bona ni luna.

7 Kabakaleo, banabahesu, lu wisizwe lipilu ki tumelo ya mina mwa butata ni mwa manyando a lu li ku ona. 8 Mi cwale lwa pila luli, kakuli mu tiyezi ku Mulena. 9 Ki buitumelo bo bu cwa˝i bo lu ka fitisa fapil'a Mulimu ka tabo ye tuna ye lu na ni yona kabakala mina? 10 Lu mu lapela ka maata busihu ni musihali kuli lu fumane sibaka sa ku t'o mi bona, mi lu ekeze se si sa tokwahala kwa tumelo ya mina.

11 Mulimu wa luna, ili yena Ndate kasibili, ni Mulen'a luna Jesu ba lu lukiseze nzila ya ku taha ku mina! 12 Mulena a hulise lilato le mu latana ka lona mwahal'a mina ni kwa batu kamukana, mi li be lilato le li swana ni le lu mi lata ka lona. 13 Kamukwaocwalo, u ka tiisa lipilu za mina, mi mu ta ba ba ba kenile ka ku feleleza fapil'a Mulimu Ndat'a luna, f'a ka tela Mulen'a luna Jesu hamoho ni ba hae kaufela.

4

 

Bupilo bo bu tabisa Mulimu

1 Ka ku feleleza, banabahesu, mu itutile ku luna mo mu swanezi ku pilela kuli mu tabise Mulimu. Ki mo mu se mu pilela, kwa utwahala. Kono cwale, lwa mi kupa, mane lwa mi lapela ka libizo la Mulena Jesu kuli mu ekeze kwate˝i ni ku fita. 2 Kono mu ziba litaelo ze lu mi file, ze zwa ku Mulena Jesu. 3 S'a lata Mulimu ki se. Kikuli mu be ba ba kenile, mi mu ambuke mikwa ya buhule. 4 Yo mu˝wi ni yo mu˝wi wa mina a zibe ku nga musali ka mukwa o kenile, o kutekeha. 5 Mu si ke mwa haplezwa ki litakazo ze maswe sina bahedeni ba ba sa zibi Mulimu. 6 Mwa taba ye, ku si ke kwa ba ni mutu ya ka foseza mwanahabo kapa ku mu sinyeza litukelo za hae. Lu se lu mi bulelezi kale, ni ku mi lemusa kuli Mulena u ka bakisa ba ba fosa cwalo. 7 Mulimu h'a si ka lu bizeza ku t'o pila ka mikwa ye maswe, kono i li ka mikwa ye kenile. 8 Kabakaleo, ya shwaula tuto ye, h'a shwauli mutu, kono u shwaula Mulimu, ya mi fa Moya wa hae o Kenile.

9 Ha ku tokwahali kuli mu ˝olelwe ka za ku latana ni banabahabo mina ka tumelo. Kakuli mina kasibili mu lutilwe ki Mulimu mo mu swanela ku latanela. 10 Mane ki mo mu ezeza ni banabahabo mina ba ba li mwa Masedonia kaufela. Kono lwa mi kupa, banabahesu, mu ekeze ni ku fita kwa lilato leo. 11 Mu like ka tata ku pila ka kozo, ku mamela ze li za mina, ni ku ipilisa sina mo lu se lu mi laelezi. 12 Kamukwaocwalo, mu ka fiwa likute ki ba ba sa lumeli, mi ha mu na ku itinga ku ba ba˝wi ka se si˝wi.

 

Ku taha kwa Mulena

13 Banabahesu, lu bata kuli mu zibe niti ka za ba ba shwile, kuli mu si ke mwa swaba sina ba ba˝wi ba ba si na sepo. 14 Lu lumela kuli Jesu u kile a shwa mi a zuha hape. Kamukwaocwalo, lu lumela kuli Mulimu u ka lu zusa, hamoho ni Jesu, ba ba shwile ba nze ba lumela ku yena.

15 Ki ye tuto ya Mulena ye lu mi bulelela. Luna ba ba pila muta Mulena a taha, ha lu na ku laka ba ba shwile.

16 Ku ta ba ni muhuwo wa taelo, linzwi la ndun'a mangeloi, ni mulumo wa tolombita ya Mulimu, mi Mulena kasibili u ka shetumuka ku zwa kwa lihalimu! Ba ba shwile cwalo, ba nze ba lumezi ku Kreste, ba ka zuha pili. 17 Mi kasamulaho, luna ba ba sa pila ka nako yeo, lu ka iswa mwa malu ni bona, ku y'o katanyeza Mulena mwa mbyumbyulu, mi lu ka ina ni Mulena kamita. 18 Cwalehe, mu tiisane lipilu ka manzwi a.

5

 

Mu itukiseze ku taha kwa Mulena

1 Banabahesu, ha ku tokwahali kuli lu mi ˝olele ka za linako ni miyaha ye li ka ezahala lika ze. 2 Ni mina mu ziba hande nde kuli Lizazi la Mulena li ka taha sina lisholi busihu.

3 Batu ha ba ka li: ôKi kozo ni buiketo,ö hona fo ba ka welwa ki palali! Ha ba na ku banda. Ku ka swana sina butuku bo bu tahela musali ya sa indukilwe. 4 Kono mina, banabahesu, ha mu yo mwa lififi kuli Lizazi leo li mi tahele sina lisholi, 5 Kaufel'a mina mu batu ba liseli. Mu batu ba musihali. Ha lu ba busihu kamba ba lififi. 6 Cwale, lu si ke lwa lobala sina ba ba˝wi, kono lu tone, mi lu iswale. 7 Batu ba lobala busihu mi ba ba nwa ba kolwa busihu. 8 Kono luna lu ba musihali, mi lu swanezi ku iswala. Lu swanezi ku apala tumelo ni lilato sina sisilelezo sa fa sifuba, ni sepo ya luna ya ku piliswa sina kuwani ya busole.

9 Mulimu h'a si ka lu ketela ku nyandiswa ki buhali bwa hae, kono u lu ketezi ku fumana bupilo ka Mulen'a luna Jesu Kreste. 10 Ye na u lu shwezi, kuli, niha lu pila kamba lu shwile, lu ine ni yena h'a ka taha. 11 Kabakaleo, mu tiisane lipilu mi mu swalisane sina mo mu ezeza ka nako ye.

 

Likelezo za mafelelezo ni litumeliso

12 Lwa mi kupa, banabahesu, mu kuteke ba ba sebeza mwahal'a mina, ili ba ba ketilwe ki Mulena ku mi zamaisa ni ku mi eleza. 13 Mu ba fe likute le lituna mi mu ba bonise lilato, kabakala musebezi o ba eza. Mu pilisane ka kozo.

14 Banabahesu, lwa mi lapela, ku li. Mu eleze ba ba itulezi feela, mu tiise ba ba boi, mu tuse ba ba fokola, mi mu be ni pilu telele kwa batu kamukana. 15 Mu bone kuli ku si ke kwa ba ni ya kutisa bumaswe ka bumaswe, kono ka nako kaufela mu like ku ezana hande mwahal'a mina, mi mu ezeze cwalo batu kamukana.

16 Mu be ba ba tabile kamita, 17 mu lapele nako kaufela, 18 mi mu itumele kwa lika kamukana. Ki sona s'a bata Mulimu ku mina, mwa kopano ye mu na ni yona ni Jesu Kreste.

19 Mu si ke mwa paleliswa Moya o Kenile ku sebeza, 20 mu si ke mwa nyefula litaba ze taluswa ka bupolofita, 21 mu tatube ze bulelwa kaufela, mu buluke ze nde, 22 mi mu ambuke bumaswe kamukana.

23 Mulimu ya lu fa kozo, a mi eze ba hae mu sa nyazahali. A mi sileleze. Moya, pilu ni mubili li bulukelwe, li si na masila, Lizazi leo Mulen'a luna Jesu Kreste a ta taha ka lona. 24 Ya mi bizize wa sepahala, mi zeo u ta li eza! 25 Banabahesu, mu lu lapelele ni luna.

26 Mu lumelise banabahabo luna kamukana, mi mu ba tubete sina bana ba mba.

27 Na mi kupa, ka libizo la Mulena, kuli mu balele banabahabo luna kaufela li˝olo le.

28 Sishemo sa Mulen'a luna Jesu Kreste si be ni mina.