2TH LO54.SFM 29/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BATESALONIKA

LIÑOLO LA BUBELI LA PAULUSI KWA

BATESALONIKA

 

Litumeliso

1

1 Liñolo le, li zwa ku Paulusi, ni Silvano ni Timotea. Li ñolelwa ba keleka ya Tesalonika, bao ili batu ba Mulimu Ndat'a luna, ni ba Mulena Jesu Kreste.

2 Sishemo ni kozo li be ni mina ka libizo la Mulimu Ndate ni Mulena Jesu Kreste.

 

Katulo, Kreste h'a ka taha

3 Lu swanezi ku itumela ku Mulimu nako kaufela kabakala mina, banabahesu! Kwa swanela kuli lu eze cwalo, kakuli tumelo ya mina i hula hahulu, mi lilato le mu latana ka lona li ya li nze li ekezeha. 4 Ki lona libaka ha lu itumba ka mina mwa likeleke za Mulimu. Lu itumba ka mukwa o mu tiiseza ni ku lumela ka ona, mwa manyando ni mwa liñalelwa kaufela ze mu li ku zona.

5 Bo ki bupaki bwa katulo ye lukile ya Mulimu, kakuli se mu nyandela kaufela ki tukelo ya ku amuhelwa mwa Mubuso wa hae. 6 Mulimu u ta eza se si lukile h'a ka kutiseza manyando ku ba ba mi nyandisa. 7 U ka mi pumulisa, mina ba ba nyanda, mi u ka lu pumulisa ni luna cwalo, u ka eza cwalo Mulena Jesu h'a ka zwa kwa lihalimu ni mangeloi a hae a maata. 8 Mulilo u ta tuka, mi Mulena u ta bakisa ba ba sa zibi Mulimu ni bao ba ba sa tokomeli Litaba ze Nde za Mulena Jesu. 9 Ba ta utwiswa butuku ka palali ye sa feli, ba li kwahule ni pata ya Mulena, kwahule ni maata a bulena bwa hae.

10 Bata utwiswa butuku h'a ka taha, ka Lizazi leo, ku t'o lumbiwa ki balumeli kamukana. Ni mina mu ka ba ba bañwi ba ku bona, kakuli mu lumezi litaba ze lu mi bulelezi.

11 Ki lona libaka ha lu nze lu mi lapelelanga kamita. Lu kupa Mulimu wa luna kuli, a mi eze ba ba swanelwa ki bupilo bw'a mi bizelize. Lu kupa kuli ka maata a hae, a taleleze takazo ya mina ya ku eza hande, mi a kondise misebezi ya tumelo ya mina. 12 Kamukwaocwalo, libizo la Mulen'a luna Jesu li ka kutekiwa ka mina, mi ni mina mu ta kutekiwa ka yena, ka sishemo sa Mulimu wa luna ni sa Mulena Jesu Kreste.

2

 

Ya Maswe

1 Haili ka za ku kuta kwa Mulen'a luna Jesu Kreste ni za ku kubukanela ku yena, lwa mi lapela banabahesu.

2 Mu si ke mwa hakanyiswa ki mihupulo ya mina, kamba ku sabiswa ki pulelo ya kuli, Lizazi la Mulena li fitile. Mwendi mutu u mi bulelelzi kuli lu bulezi cwalo lu nze lu polofita, kamba lu nze lu luta, kapa mwendi mu bulelezwi kuli lu ñozi mwa liñolo. 3 Mu si ke mwa lumela ku pumwa ki mutu, ka mukwa ufi kamba ufi. Kakuli Lizazi leo ha li na ku taha, petuhelo ya mafelelezo i si ka ba teñi kale, mi ku bonahale Ya Maswe, yena ya lukela ku iswa mwa lihele. 4 U ka hanyeza ni ku lwanisa ze ba lapela batu ni ze ba kuteka kamukana ka libizo la Mulimu. U ka ipahamisa fahalimw'a zona kaufela, mane u ka kena ni kuina mwa Tempele ya Mulimu a nz'a ipiza kuli ki yena Mulimu!

5 Kana ha mu hupuli kuli ni mi bulelezi zeo kaufela ha ne ni sa inzi ni mina? 6 Nihakulicwalo, ku na ni nto ye ñwi ye paleliswa ze ku ezahala ka nako ye, mi mu ziba kuli ki sika mañi. Kabakaleo, Ya Maswe u ta bonahala feela ka nako ye tomilwe. 7 Maata a kunutu ya bumaswe a sweli a sebeza. Kono ze swanezi ku ezahala ha li na ku bonahala, konji ya sweli maata ao h'aka zwiswa mwa nzila pili. 8 Cwale Ya Maswe kihona a ka bonahala, mi Mulena Jesu u ka mu bulaya ka ku mu futa ka moya o zwa mwa mulomo wa hae, mi u ta mu sinyeleza muta a bonahala a taha ka bulena bwa hae.

9 Ya Maswe yo, u ka taha ka maata a Satani. U ka eza limakazo za mifuta futa ni ze komokisa za buhata.

10 U ka itusisa mufuta ufi ni ufi wa bumaswe ku puma ba ba ka sinyeha. Ba ka shwa kakuli ha ba si ka amuhela ni ku lata niti ye ne swanezi ku ba pilisa. 11 Kabakaleo, Mulimu u ka ba lumela maata a bupumi, kuli ba kolwe za buhata. 12 Kamukwaocwalo, bao kamukana ba ba si ka lumela niti, mi ba ba tabezi bumaswe, ba ta atulwa.

 

Mu ketezwi bupilo

13 Lu swanezi ku itumela ku Mulimu kamita kabakala mina, banabahesu, mina ba ba latwa ki Mulena. Mulimu u mi ketile kuli i be mina ba pili ba ba ka piliswa ka ku keniswa ki Moya ni ka ku lumela niti. 14 Ki sona s'a mi bizelize Mulimu, ka Litaba ze Nde ze lu mi lutile. U mi bizelize ku luwa kalulo ya mina ya kanya ya Mulen'a luna Jesu Kreste. 15 Hakulicwalo, banabahesu, mu yeme mu tiile, mi mu swale ka ku tiisa litaba ze lu mi lutile, i kaba ka mulomo kapa ka liñolo la luna.

16 Cwale Mulen'a luna Jesu Kreste, yena kasibili, ni Mulimu Ndat'a luna, ya lu latile mi ya lu file ka musa wa hae bundume bwa kamita, ni sepo ye nde, 17 ba tiise lipilu za mina, mi ba mi fe maata a ku eza ze nde kaufela ka likezo ni ka manzwi.

3

 

Mu lu lapelele

1 Ka ku feleleza, banabahesu, mu lu lapelele, kuli linzwi la Mulena li zwelepili li nze li hasana ka bubebe, mi li kutekiwe sina mo li kutekezwi ni ku hasana mwahal'a mina. 2 Mu lu lapelele hape kuli Mulimu a lu lamulele kwa batu ba ba maswe, ba ba na ni lunya. Kakuli ha si batu kaufela ba ba lumela za Mulimu.

3 Kono Mulena wa sepahala. U ka mi fa maata, mi u ka mi sileleza ku Ya Maswe. 4 Mulena u lu fa sepo kwa neku la mina. U lu kolwisa kuli mu se mu eza, mi mu ta zwelapili ku e za, ze lu mi laela.

5 Mulena a ise lipilu za mina kwa lilato la Mulimu ni ku ona mutundamenyi o' fiwa ki Kreste.

 

Swanelo ya ku sebeza

6 Cwale banabahesu, lwa mi laela ka libizo la Mulena Jesu. Mu ambuke banabahabo mina kaufela ba ba buzwa, ni ba ba sa mameli litaelo ze lu ba file. 7 Mina kasibili mu ziba hande mo mu swanezi ku ezeza ku lu likanyisa, kakuli luna ne lu si na buzwa ha ne lu li ku mina. 8 Ha lu si ka ca feela buhobe bwa mutu, lu sa bu leki, kono lu sebelize ka tata mi lu utwile mukatala. Lu sebelize musihali ni busihu kuli lu si ke lwa imeza ni haili a li muñwi ku mina. 9 Ha lu ezize cwalo, ne si kuli ne lu si na tukelo ya ku tusiwa feela ki mina, kono lu lakalize ku mi ezeza mutala kuli mu u latelele. 10 Ne lu mi bulelezi, lu sa li ku mina, kuli: “Ya sa lati ku sebeza kaufel h'a na tukelo ya kuca.”

11 Lu bulela cwalo kakuli lu utwa kuli ku na ni a bañwi mwahal'a mina ba ba buzwa, mi ba ba sa ezi se siñwi konji feela ku kena mwa litaba za ba bañwi. 12 Batu bao, lwa ba laela, ni ku ba eleza ka libizo la Mulena Jesu Kreste, kuli ba ipelekele ka ku iketa, mi ba fumane sa ku pila.

13 Haili mina, banabahesu, mu si ke mwa katala ku eza hande. 14 Mi haiba ku na ni ya sa tokomeli se lu bulela mwa liñolo mo, mu mu lemuhe, mi mu mu ambuke kuli a swabe. 15 Mu si ke mwa mu nga inge sila, kono mu mu eleze sina mwanahabo mina.

 

Manzwi a mafelelezo

16 Niha ku ka taha lifi kapa lifi, Mulen'a kozo, yena kasibili, a mi fe kozo ya hae kamita. Mulena a be ni mina kaufela.

17 Litumeliso, ni li ñola ka lizoho la ka: “Mu lumele ku na, Paulusi.” Wo, ki ona mukwa o ni sainanga mañolo a ka kaufela ka ona. Mi hape wo, ki ona muñolo wa ka.

18 Sishemo sa Mulen'a luna Jesu Kreste si be ni mina kamukana.