2TI LO56.SFM 30/10/2003 C. K LOZI ST1 MONGU ZAMBIA IMOTEA

 

LIŃOLO LA BUBELI LA PAULUSI KU

TIMOTEA

Litumeliso

 

1

 

1 Lińolo le, li zwa ku Paulusi, muapositola wa Jesu Kreste ka tato ya Mulimu, ya lumilwe ku bulela sepiso ya bupilo ka Jesu Kreste.  2 Li ńolelwa Timotea mwan'a ka ya latwa. Mulimu Ndate ni Jesu Kreste Mulen'a luna ba ku fe sishemo, makeke ni kozo.  

 

  Buitumelo ni likelezo bakeńisa busepahali

  3 Ni itumela ku Mulimu, ye ni sebeleza ka lizwalo la ka kaufela, sina mo ba ezelize bokukw'a ka. Ni itumela ku yena ha ni mi hupula ka nako ni nako mwa litapelo za ka, busihu ni musihali.  4 Ni hupula mioko ya hao, mi ni lakaza hahulu ku ku bona kuli ni tale tabo.  5 Ni hupula tumelo ya niti y'o na ni yona, ili yona tumelo ye ne li teńi ku kukw'a hao Loisi ni ku m'aho Eunise. Luli ni kolwa kuli ni wena u na ni yona.  6 Kabakaleo, ni ku hupuza kuli u buluke, i nze i pila, mpo y'o filwe ki Mulimu ha ni ku bea mazoho.  7 Kakuli Moya w'a lu file Mulimu ha u lu ezi boi; kono ka ona lu tala maata, lilato ni buiswalo.  8 Cwale, u si ke wa swaba ku pakela Mulen'a luna, kamba ku swabela na ya tamilwe kabakala hae. Kono u nyandele Evangeli ni wena, ka maata ao Mulimu a ku fa ona.  9 Ki yena ya lu pilisize, mi ya lu bizize kuli lu be batu ba hae, isińi kabakala misebezi ye lu ezize, kono ili kabakala mulelo wa hae ni sishemo sa hae. U lu file sishemo seo ka Jesu Kreste, lifasi li si ka bupwa kale,  10 kono cwale sona sishemo seo si bonahalizwe ku luna ka ku taha kwa Mupilisi wa luna, Jesu Kreste. Kakuli yena Kreste u felize maata a lifu, mi u bonahalize bupilo ni ku sa shwa ka Evangeli.  11 Mulimu u ni ketile kuli ni bulele Litaba ze Nde zeo, na, ni li muapositola ni muluti;  12 mi ki lona libaka ha ni nyanda cwana. Kono ha ku ni swabisi, kakuli ni ziba ye ni sepile, mi hape ni ziba hande-nde kuli u kona ku ni bulukela, ku fitela lizazi le lituna la mafelelezo ze ni mu sepile ka zona.  13 U latelele mutala wa manzwi a niti ao ni ku lutile ona, mi u ine mwa tumelo ni lilato ze li za luna ka Jesu Kreste.  14 U buluke ze nde, z'o filwe ku li babalela, ka maata a Moya o Kenile o' inzi ku luna.  15 Sina m'o zibela, ba mwa Asia kaufela ba ni sabezi hamoho cwalo ni Figelo ni Ermogene.  16 Mulimu a be ni sishemo kwa lubasi lwa Onesiforo, kakuli u ni tabisize hańata. H'a si ka swaba kakuli ni mwa tolongo,  17 kono a s'a z'o fita feela mwa Roma, a kala ku ni bata, ku fitela a ni fumana.  18 Mulimu a ke a mu fe sishemo ka lizazi la Mulena! Wa ziba hande mw'a n'a ni tuselize ha ne lu li mwa Efese.

 

  2

 

 1 Haili wena, mwan'a ka, u tiye ka maata a sishemo se i li sa luna ka Jesu Kreste.  2 Z'o utwile ni li luta fapil'a lipaki ze ńata, u li batu ba ba sepahala, kuli ba li buluke, ili batu ba ba ta kona, ni bona, ku li luta ba bańwi.  3 Cwale wena u itiise mwa manyando sina musole ya sepahala wa Jesu Kreste.  4 Musole ya mwa ndwa, h'a lianganyiswi ki bupilo bwa ya sa lwani, kakuli yena u bata ku tabisa muzamaisi wa hae.  5 Ya keni mwa siyano, h'a na ku fumana mupuzo, konji h'a ka buluka milao.  6 Mulimi ya ezize musebezi o tata, u swanezi ku fumana kalulo ya pili ya kutulo.  7 Nahana se ni bulela, mi Mulena u ka ku tusa ku utwisisa lika kaufela.  8 Hupula Jesu Kreste, ya zusizwe kwa bafu, ya n'a li wa lusika lwa Davida, sina mo ku bulelelwa mwa Evangeli ye ni luta.  9 Na nyanda kabakala ku luta Evangeli yeo, mane ni mwa mawenge inge sisinyi. Kono linzwi la Mulimu lona ha li si ka tamwa ka mawenge,  10 mi ki lona libaka ha ni itiisa mwa lika kauela kuli ba ba ketilwe ki Mulimu ba fumane ni bona ku piliswa ko ku li teńi ku Jesu Kreste, hamoho cwalo ni kanya ye sa feli.  11 Pulelo ye ki ya niti, ye li:  ”Haiba lu shwile ni yena,    lu ta pila ni yena;  12 haiba lu zwelapili   lu nze lu itiisa mwa butata,   lu ta busa ni yena.  Kono haiba lu mu latula,   ni yena u ta lu latula cwalo;  13 ha lu sa sepahali,   yena u ta ina a nz'a sepahala.  kakuli h'a koni ku ipuma ili yena.”

 

  Mubeleki ya lukile

 14 Hupulisa batu litaba ze, mi fapil'a Mulimu, u ba kupe kuli ba si ke ba kananisana kabakala manzwi. Likańize cwale ha li na tuso, li sinya feela ba ba teeleza.  15 U like mo u konela kaufela ku lumelelwa kamita fapil'a Mulimu, sina mubeleki ya sa swabiswi ki musebezi wa hae, mi ya luta hande litaba za niti.  16 U zwe mwa litaba za ku yambutuka feela, litaba ze si na tuso ili ze lelekela feela batu kwahule ni Mulimu.  17 Ze ba luta li ta swana ni limbongola le li ca nama. Baluti ba ba cwalo ba babeli ki bo Imeneo ni Fileto.  18 Ba zwile mwa nzila ya niti, mi cwale ba sinya tumelo ya balumeli ka ku bulela kuli zuho ya luna i se i felile kael.  19 Nihakulicwalo, mutomo o tiile, o tomilwe ki Mulimu, ha u konwi ku nyanganyiswa; mi manzwi a, a ńozwi fateńi: “Mulena u ziba bao i li ba hae”; ni hape: “Mutu kaufela ya bulela kuli ki wa Mulena, a tuhele likezo ze maswe.”  20 Mwa ndu ye tuna ku na ni mikeke ya kwiti ni ya mifutafuta; ye mińwi ki ya silivela ni ya gauda, mi ye mińwi ki ya likota ni ya lizupa; ye mińwi i beezwi linako ze kutekeha, haili ye mińwi yona ki ya ku itusisa ka zazi ni zazi.  21 Haiba mutu a ka ikenisa mwa bumaswe bo ni bulezi kaufela, yo u ta ba sina mukeke wa kwiti wa butokwa, u ta ba mutu ya ipeile ku Mulimu, ya ineezi ku sebeleza Muń'a hae, mi ya itukiselize ku eza misebezi ye minde kamukana.  22 U zwe mwa litakazo za bunca, mi u bate ze lukile, ili tumelo, litato, ni kozo, hamoho ni ba ba lapela libizo la Mulena ka pilu ye kenile.  23 Kono u hane likańi za bukuba; wa ziba kuli li fela ka likomano.  24 Kanti mutang'a Mulena h'a lukeli ku ba wa likomano. U swanezi ku ba ni musa kwa batu kaufela, ku ba muluti ya butali, wa pilu-telele,  25 ya lukile h'a sikulula ba ba mu hanyeza. Mwendi Mulimu a ka ba fa sibaka sa ku baka ni ku ziba niti.  26 Ki hona ba ta ba ni ngana hape, ba picuke siteo sa Satani ya n'a ba sweli ni ku ba hapeleza ku eza tato ya hae.

 

 3

 

  Mazazi a mafelelezo

 1 Cwale u zibe kuli ka linako za mafelelezo lu ka tahelwa ki butata.  2 Kakuli batu ba ta ba baitati, ba ba lata mali, ba ba itumba ni baikuhumusi; ba ta nyefula ni ku sa utwa bashemi ba bona, ba ba si na buitumelo ni ba ba hana za Mulimu;  3 batu ba ba si na lilato, ba ba na ni ńole. basebi, balwani, ba ba na ni situhu ni ba ba toya ze nde;  4 ba ta ba batu ba kalembeshwa, matanya, ba ba tezi muipo; mi ba ta tabela minyaka ku fita Mulimu;  5 ba ta likanyisa bulumeli bwa luna, kono ba ta hana maata a bona bulumeli bo. U zwe kwa batu ba ba cwalo.  6 Ba bańwi ku bona ba kena mwa mandu, mi ba kolisa ka butali basali ba ba fokola, ba ba imezwi ki mulatu wa libi za bona, ni ku yaulukiswa ki litakazo za bona za mifuta-futa,  7 basali ba ba lika ku ituta nako kaufela, kono i li ba ba sa koni ku ziba niti.  8 Sina Janesi ni Jambresi ba ba ne ba hanyeza Mushe, ki mo ba inezi ni bona batu ba; ba hanyeza niti. Ki batu ba minahano ye sa sebezi hande, ba ba palezwi mwa tumelo.  9 Kono ha ba na ku ya kwahule, kakuli mutu ufi ni ufi u ta bona bukuba bwa bona, sina mo ku ezahalezi ku Janesi ni Jambresi.

 

  Likelezo ze ńwi

 10 Kono wena, u ni latelezi mwa lituto za ka, mwa muzamao wa ka, ni milelo ya ka; u boni tumelo ni pilutelele ya ka, lilato ni ku itiisa kwa ka mwa butata;  11 u boni manyando ni maswenyeho a ka. U ziba ze ni tahezi kaufela mwa Antioke ni Ikone ni mwa Listra, ni manyando a matuna ao ni itiisize ku ona! Kono Mulena u ni lamulezi ku zona kaufela.  12 Batu kaufela ba ba bata ku pila bupilo bwa sikreste ba ta nyandiswa,  13 kono ba ba maswe ni bapumi ba ta zwelapili mwa bumaswe; ba ta puma ba bańwi, mi ni bona ba ta pumiwa.  14 Haili wena, u tiyele ku z'o itutile ni z'o lumezi ka pilu ya hao kaufela, kakuli u ziba baluti ba hao kuli ne li bo mańi.  15 Ku zwa kwa bwanana bwa hao u zibile Mańolo a Kenile, a' kona ku ku fa butali kuli u piliswe ka ku lumela ku Jesu Kreste.  16 Mańolo kaufela a ńozwi ka susuezo ya moya wa Mulimu, mi a na ni tuso kwa ku luta niti, ku kalimela foso, ku lukisa milatu, ni ku fa likelezo ka bupilo bo bunde,  17 kuli ya sebeleza Mulimu a be mutu ya itukisize hande ni ya na ni z'a tokwa kaufela ku eza misebezi ye minde kamukana.

 

 4

 

  Likelezo za mafelelezo

 1 Fapil'a Mulimu ni fapil'a Jesu Kreste, muatuli wa ba ba pila ni ba ba shwile, ni ka ku hupula kuli Kreste u ta taha hape ku t'o busa, na ku laela, ni li:  2 u lute linzwi la Mulimu, u tundamene ku li bulela, ikaba ka nako ye nde kamba ye maswe; u kolwise, u kalimele, u tiise lipilu za ba ba ku teeleza, mi u eze cwalo ka pilu-telele kaufela.  3 Kakuli nako ya taha fo batu ba ka hana ku teeleza tuto ya niti; ba ka latelela litakazo za bona, mi ba ta ikubukanyeza baluti ba bańata, ba mifuta-futa, ba ba ta ba bulelela ze ba lata ku utwa.  4 Ba ta tuhela ku teeleza kwa niti, mi ba yembulukele kwa matangu.  5 Kono wena, u be ni buiswalo mwa linto kaufela, u itiise mwa manyando, u eze musebezi wa hao wa ku luta Evangeli, mi u pete liswanelo za hao kaufela sina mutanga wa Mulimu.  6 Haili ka na, nako ya ka ya ku eziwa sitabelo i se i li fakaufi, mi ni tuha ni siya bupilo bo.  7 Ni lwanile ndwa ye nde, ni fitile kwa mafelelezo a siyano, ni bulukile tumelo.  8 Mi cwale mupuzo wa ba ba tuzi u ni libelezi; ili o' bonisa ku luka o ni ta fiwa ki Mulena ka lona lizazi leo, yena muatuli ya lukile. Mi h'a na ku ni fa ona, na ni li nosi, kono u ta u fa ni bona bao kaufela ba ba libelezi ka lilato nako ya ku taha kwa hae.  9 Lika mo u ka konela kaufela ku taha ku na ka bubebe.  10 Kakuli Demasi u ni sabezi. U latile hahulu za lifasi le, mi u ile kwa Tesalonika. Kresensi u ile kwa Galatia ni Tite kwa Dalmatia.  11 Ki Luka feela ya inzi ni na. U nge Mareka, mi u tahe ni yena, kakuli u ka kona ku ni tusa mwa musebezi wa ka.  12 Tikiko ni mu lumile kwa Efese.  13 Ha u taha, u ni bitulele cansi ya ka ye ni siile mwa Troase ku Karpo; u tiseleze ni libuka cwalo, sihulu matalo fo ni ńozi.  14 Alexandere, mumbuti, u ni utwisisze butuku hahulu; Mulena u ta mu kutiseza sina mw'a ezelize.  15 U mu tokomele ni wena, kakuli n'a hanyeza ka tata litaba za luna.  16 Ha ni zekiswa, lwa pili, ha ku na ya ni yemezi, ba ni sabezi kaufel'a bona. Mulimu a si ke a balela mulatu wo ku bona!  17 Kono Mulena a ba ni na, mi a ni fa maata, mane ni kile na kona ku bulela linzwi ka ku tala kuli Balicaba kaufela ba utwe; mi na piliswa kwa mulomo wa tau.  18 Mulena u ta ni pilisa kwa bumaswe kaufela, mi u ta ni isa mwa Mubuso wa hae wa kwa lihalimu. Ku iswe kanya ku yena kamita ni mita! Amen.

 

  Litumeliso za mafelelezo

 19 U lumelise Prisila ni Akila, ni lubasi lwa Onesiforo.  20 Erasto u siezi mwa Korinte, mi ni siile Trofimo mwa Mileta kakuli n'a kula.  21 U like ka tata ku taha, maliha a si ka punyeha. Eubulo, Pudensi, Linusi, Klaudia ni banabahabo luna kamukana ba ku lumelisa.  22 Mulena a be ni wena. Sishemo sa Mulimu si be ni mina kaufela.