TIT LO57.SFM 30/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

TITE

LIÑOLO LA PAULUSI KU

TITE

 

Litumeliso

1

1 Liñolo le, li zwa Paulusi mutang'a Mulimu ni muapositola wa Jesu Kreste. Ni beezwi ba ba ketilwe ki Mulimu ku ba isa mwa tumelo ni ku ba luta niti ya bulumeli bwa luna. 2 Niti ye i libile kwa sepo ya bupilo ba bu sa feli Mulimu ya sa pumi, u lu sepisize bupilo bo i sa li kwa makalelo. 3 A bu bonahaza, ka nako ye swanela ka linzwi la hae. Ki sona se ni filwe ku bulela, mi ni si bulela ka taelo ya Mulimu Mupilisi wa luna.

4 Ni ñolela wena Tite, mwan'a ka wa niti mwa tumelo ye lu kopanezi.

Mulimu Ndate ni Jesu Kreste Mupilisi wa luna ba ku fe sishemo ni kozo.

 

Musebezi wa Tite mwa Kreta

5 Ni ku siile mwa Kreta kuli u lukise lika kaufela ze ne tokwa ku lukiswa, ni kuli u beye bahulu ba beleke mwa minzi kaufela. U hupule likelezo za ka. 6 Muhulu wa keleke u swanezi ku ba mutu ya si na koli, ili wa musali a li muñwi. Bana ba hae ba swanezi ku ba balumeli, isiñi ba ba bulelwa ka ze maswe kamba ba ba sa utwi.

7 Muhulu wa keleke ki ya zamaisa musebezi wa Mulimu, cwale u lukela ku sa ba ni mulatu. a si ke a ba ya itata, kamba wa kacima cima A si ke a ba munwi wa bucwala, kamba mulwani, kamba ya putelela batu ka takazo ya mali. 8 A be mutu ya na ni kamuhelo, ya lata ze nde. A be ya na ni buiswalo, ya lukile, ya kenile ni wa mikwa ye minde. 9 U swanezi ku kumalela linzwi la niti, ka mo li lutezwi, kuli a kone ku kutaza ba bañwi ka lituto za niti, ni ku supeza ba ba li hanyeza kuli ba fosa.

10 Kakuli ki ba bañata, silhulu mwahal'a balumeli ba Majuda, ba ba sa lati ku ya ka milao, mi ba ba puma ba bañwi ka ku bulela ze si na tuso. 11 Ki swanelo mane ku ba kuzisa, kakuli ba filikanya mabasi kaufela ka ku luta ze sa swaneli, i li ka libaka le li swabisa la ku bata mali. 12 Wahabobona yo muñwi, ye ne li mupolofita, ki yena ya ize: “Makreste ki mahata, libatana ze maswe ni baci ba ba buzwa.” 13 Mi s'a bulezi ki niti. Kabakaleo, u ba kalimele hahulu, kuli ba be ni tumelo ye lukile. 14 U ba kalimele kuli ba si ke ba itinga fa matangu a sijuda ni kwa milao ya batu ba ba fulalezi niti. 15 Ku ba ba kenile, linto kamukana li kenile. Kono ku ba ba tezi masila ni ba ba sa lumeli ha ku na se si kenile, kakuli minahano ni mazwalo a bona silafalile. 16 Ba bulela kuli ba ziba Mulimu, kono ba mu latula ka likezo za bona. Ba na ni lutimbo, ha ba utwi, mi misebezi ye minde kaufela ya ba palelwa.

2

 

Tuto ya niti

1 Kono wena, u lute se si lumele lana ni tuto ya niti. 2 U bulelele banna-bahulu kuli ba iswale, ba ikuteke, ba be nikutwisiso, mi ba tiye mwa tumelo, mwa lilato ni mwa ku ba ni pilu telele. 3 Kamukwaoswana, u bulelele basali-bahulu kuli ba pile sina basali ba ba lukela ku pila bupilo bo bu kenile. Ba sabe lusebo mi ba si ke ba luwiwa ki bucwala. Ba lute ze nde. 4 Bonise ba banca mo ba swanezi ku latela banna ba bona hamohocwalo ni bana ba bona. 5 Ba ba lute ku ba ni buiswalo, ku ba basali ba ba kenile, basali luli ba mandu a bona basali ba bande ba ba utwa banna ba bona, kuli linzwi la Mulimu li si ke la nyefulwa.

6 Kamukwaoswana, u eleze ni bona micaha kuli ba be ni buiswalo. 7 Wena kasibili u swanezi ku ba mutala ka misebezi ye minde y'o eza kamukana. Ha u luta, tuto ya hao i be ye kenile, ye kutekeha. 8 U sebelise manzwi a' si ke a nyazwa, kuli lila za hao li swabe ka ku tokwa se si maswe se ba ka lu tameleza sona.

9 Batanga ba utwe malen'a boni ni ku ba tabisa mwa lika kamukana. Ba si ke ba kanana ni bona. 10 Ba sike ba ba uzweza. Kono ba bonahaze ku luka ni ku sepahala mwa linto kaufela, kuli ba bonise bunde bwa tuto ya Mulimu Mupilisi wa luna, ka ze ba eza kamukana.

11 Mulimu u bonisize sishemo sa hae kuli a pilise batu kamukana. 12 Sishemo seo si lu luta kuli lu swanezi ku tuhela ku pila bupilo bo bu zamaiswa ki ku pila ka litakazo za lifasi, ni kuli lu pile ka buiswalo, ka ku luka ni ka bulumeli mwa lifasi le, 13 sishemo sa Mulimu si lu luta ku pila cwalo lu nze lu litezi Lizazi le linde, le lu sepile, leo ka lona ku ta bonahala kanya ya Mulimu yo mutuna, Mupilisi wa luna Jesu Kreste. 14 U itobohile kabakala luna, ku lu zwisa mwa bumaswe kaufela, ni ku lu eza sicaba se si kenile, se i li sa hae tota ni se si tukufalelwa ku eza misebezi ye minde.

15 Ki sona s'o swanezi ku luta u nz'o sebelisa maata a hao kaufela ha u kutaza ni ku kalimela ba ba ku teeleza. U si ke wa lumela ku nyazisezwa ki mutu.

3

 

Liswanelo za Bulumeli

1 U hupulise balumeli kuli ba swanezi ku ipeya kwatas'a bazamaisi ni babusi. Ba ba utwe, mi ba itukiseze ku eza sifi ni sifi se si lukile. 2 Ba si ke ba bulela se si maswe ka mutu ufi kamba ufi, kono i be batu ba ba tabla kozo, ba ba utwana, mi ba ba na ni musa kwa batu kaufela. 3 Kakuli ni luna, sapili, ne lu li likuba, lu sa utwi. Ne lu latehezwi ki nzila, lu hapilwe ki litakazo ni minyaka ya mifuta futa, Ne lu pila ka lunya ni muna. Ne lu toile ba banwi, mi ni bona ne ba lu toile. 4 Kono Mulimu Mupilisi wa luna a bonahaza sishemo sa hae ni lilato la hae kwa batu. 5 A lu pilisa. I ne i si kabakala misebezi ye minde ye ne lu ezize, kono i li ka makeke a hae, u lu pilisize ka kolobezo yeo ka yona Moya o Kenile u lu fa kupepwa sinca ni bupilo bo bonca. 6 Mulimu u lu sululezi ka bañata Moya o Kenile ka Jesu Kreste Mupilisi wa luna. 7 U ezize cwalo kuli ka sishemo sa hae lu be ba ba lukile ku Mulimu, mi lu kone ku fumana bupilo bo bu sa feli bo lu sepile. 8 Linzwi le ki la niti.

Ni bata kuli u bulele ka ku tiya fa litaba ze, kuli ba ba luela ku Mulimu ba utwisise swanelo ya bona ya ku eza misebezi ye minde. Ye ki kelezo ye nde ye ka ba ni tuso kwa batu. 9 Kono u zwe mwa likañi za bukuba, ze amana ni mikoloko ye mitelele ya masika a bo kukw'a luna, ni likañi ni likomano ka za Mulao. Ha li na tuso, zeo. 10 Ya bata ku tisa lifapahano u mu kalimele habeli, mi u zwa fo u mu tokolomohe. 11 Wa ziba kuli mutu ya cwalo u keluhile mwa nzila ye lukile ni kuli libi za hae li paka kuli wa fosa.

 

Likelezo za mafelelezo

12 Ha ni ka luma Artema kamba Tikiko ku wena, u like mo u knela kaufela ku taha ku na mwa Nikopolisi kakuli ni hupuzi ku y'o feleza maliha kwanteñi. 13 U like ka tata ku akufisa Zenasi, ya itutile za milao ni Apolosi, mwa misipili ya bona, mi u bone kuli ba na ni ze ba tokwa kaufela. 14 Batu ba luna ba itute ni bona ku eza misebezi ye minde, ba kone ku tusa mo ku tokwahalela kamita. Ba si ke ba pila bupilo bo bu si na tuso.

15 Be ni inzi ni bona kaufela ba ku lumelisa. U fitise litumeliso kwa banabahabo luna mwa tumelo.

Sishemo sa Mulimu si be ni mina kamukana.