PHM LO58.SFM 30/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

FILEMONI

LIÑOLO LA PAULUSI KU

FILEMONI

 

Litumeliso

1

1 Liñolo le, li zwa ku Paulusi, ya mwa tolongo kabakala Jesu Kreste, ni ku munyan'a luna Timotea.

Lu ñolela wena, Filemoni, mwanahabo luna ye lu sebelisana ni yena, 2 ni kaizel'a luna Apiya, ni Arkipo wahaboluna mwa ndwa ya tumelo, ni yona keleke ye kopanela mwa ndu ya hao.

3 Mulimu Ndat'a luna ni Mulena Jesu Kreste ba mi fe sishemo ni kozo.

 

Tumelo ya Filemoni ni Lilato la hae

4 Mwanahesu Filemoni, nako kaufela ha ni lapela, na ku hupula, mi ni itumela ku Mulimu wa ka. 5 Ni eza cwalo kakuli ni utwa za tumelo y'o na ni yona ku Mulena Jesu, ni za lilato la hao ku yena ni kwa balumeli kaufela. 6 Ni kupa ku Mulimu kuli litamo za tumelo ze ku tamelezi ku luna li tahise kutwisiso ye tezi ya matohonolo kaufela a lu na ni ona ka ku pila ni Kreste. 7 Mulikan'a ka, ni ikutwile ni tabile hahulu ni ku tiiswa pilu, ha ni utwa za pabalelo ya hao ya lilato, ka mo u katuluseza lipilu za balumeli.

 

Kupo bakeñisa Onesimo

8 Ki niti, niha ni na ni tukelo, ye ni fiwa ki Kreste, ya ku ku laela s'o swanezi ku si eza. 9 Nihakulicwalo, lilato li ni hapeleza ku tahisa kupo ku wena. Ni eza cwalo ni ha na ni li Paulusi, munnamuhulu, mane ya li mwa tolongo ka nako ye kabakala Jesu Kreste. 10 Kupo ye ni fitisa ku wena ki bakeñisa Onesimo. Ki mwan'a ka luli ka Kreste. Ha ni li mwa tolongo, ni bile ndat'ahe ka moya.

11 Pili, n'a si na tuso ku wena, kono cwale u na ni tuso ku wena ni ku na cwalo.

12 Ni mu kutiseza ku wena, ka nako ye, mi u sindeketwa ki pilu ya ka. 13 Ne ni tabela kuli a ine ni na kwanu, ha ni sa li mwa tolongo kabakala Litaba ze Nde, kuli a kone ku ni tusa mwa sibaka sa hao. 14 Nihakulicwalo, ha ni ku hapelezi kuli u ni tuse, kono ni lakaza kuli u eze cwalo ka tato ya hao. Kabakaleo ha ni na ku eza se siñwi konji ha u ka lumela.

15 Onesimo h'a n'a li siyo ku wena, nako ye kuswani, mwendi i ne li kuli u kone ku mu fumana hape, a ine ni wena nako kaufela. 16 Kakuli cwale, ha i sa li mutanga feela. Kono u s'a fita mutanga. Ki mwanahabo luna ya latwa ku Kreste. Ku na ki wa butokwa luli. Kono ku wena ki wa butokwa ni ku fita, kakuli ki mutanga, mi hape ki mwanahabo luna ka tumelo!

17 Cwale ha u ni nga sina mulikan'a hao, u mu amuhele sina mo n'o ka ni amuhelela ni na. 18 Haiba u kile a ku foseza, kamba ku ku kolotela se siñwi, u si shimbululele ku na. 19 Ze, ni li ñola ka lizoho la ka luli. Na Paulusi, ni ta ku lifa. Ha ku tokwahali kuli ni ku hupulise kuli u na ni sikoloti sa bupilo bwa hao luli ku na. 20 Cwale mwanahesu na ku lapela. U ni ezeze cwalo ka sishemo, kabakala Mulena. Tabisa pilu ya ka sina mwanahesu ku Kreste!

21 Ni na ni niti kuli, ha ni ñola cwana, u ta eza mo ni kupela. Mane, ni ziba kuli u ta eza ni ku fita mo ni kupezi. 22 Mi hape, u ni lukiseze ndu, kakuli ni na ni sepo ya kuli Mulimu u ta alaba litapelo za mina, mi a ni kutiseze ku mina.

 

Litumeliso za mafelelezo

23 Epafrasi, ya mwa tolongo ni na kabakala Jesu Kreste, wa ku lumelisa,

24 hamohocwalo ni balikani ba ba sebeza ni na, bo Mareka, Aristarko, Demasi ni Luka, ba ku lumelisa.

25 Sishemo sa Mulena Jesu Kreste si be ni mina kaufela.