1JN LO63.SFM 30/10/2003 C. K LOZI ST1 MONGU ZAMBIAJOANI

 

LIŃOLO LA PILI LA

JOANI

 

Litumeliso

 

1

1 Lu mi ńolela bakeńisa Linzwi la bupilo le li ne li li teńi kwa makalelo a lifasi; lu li utwile, lu li boni ka meto a luna, eeni lu li boni, mi lu li sweli ka mazoho a luna.2 Bupilo bo ha bu bonahala, lu bu boni; kiha lu bulela ka bona, ni ku mi zibisa za bupilo bo bu sa feli, bo bu ne bu li ku Ndate ni bo lu sinulezwi. 3 Se lu boni ni se lu utwile, ki sona se lu mi bulelela kuli ni mina mu kopane ni luna mwa kopano ya luna ni Ndate, ni Mwan'a hae Jesu Kreste. 4 Lu ńola litaba ze i li ku taleleza tabo ya luna.

 

Mulimu ki liseli

5 Cwale litaba ze lu utwile ku Jesu Kreste, ni ze lu mi taluseza, ki ze: Mulimu ki liseli, mi ku yena ha ku na lififi ni hanyinyani. 6 Cwale haiba lu bulela kuli lu na ni kopano ni yena, mi nihakucwalo lu sa pila mwa lififi, fohe lu bulela buhata ka manzwi a luna ni ka likezo za luna. 7 Kono ha lu pila mwa liseli, sina yena h'a li mwa liseli, fohe lu na ni kopano homoho, mi mali a Jesu, Mwan'a hae, a tapisa libi za luna kaufela. 8 Ha lu bulela kuli ha lu na sibi, lwa ipuma ili luna, mi ha lu na niti. 9 Kono ha lu ipulela libi za luna ku Mulimu, lwa kona ku mu sepa kakuli yena u lukile, u ta lu swalela libi za luna, mi u ta lu kenia mwa bumaswe bo lu eza kaufela. 10 Ha lu li ha lu si ka eza sibi, lu eza Mulimu lihata, mi linzwi la hae ha li yo ku luna.

2

Kreste mutusi wa luna

1 Bana ba ka, ni mi ńolela litaba ze kuli mu si ke mwa eza sibi, kono haiba yo muńwi wa mina a eza sibi, lu na ni muyemeli ku Ndate: ili yena Jesu Kreste ya lukile. 2 Kakuli ki ka Kreste, yena kasibili, libi za luna ha li swalelwa, mi i si libi za luna feela, kono ni zona libi za batu kamukana. 3 Haiba lu mamela litaelo za Mulimu, fohe lu ta ba ni niti ya kuli lwa mu ziba. 4 Haiba mutu yo muńwi a li: “Na, na mu ziba,” kono a sa utwi litaelo za hae, mutu yo ki lihata, mi h'a na niti. 5 Kono ya utwa linzwi la hae, yo he lilato la kae ku Mulimu li kondisizwe. Lu ka ba ni niti ya kuli lu pila ku Mulimu ka mukwa wo: 6 ya bulela kuli u pila ku Mulimu, u swanezi ku pila sina mw'a n'a pilela Jesu Kreste.

 

Taelo ye nca

7 Balikani ba ka, taelo ye ni mi ńolela ha si ye nca: ki taelo ya kale, ye ne mu na mi yona ku zwa kwa makalelo. Taelo yeo ya kale ki linzwi le mu se mu utwile kale. 8 Nihakulicwalo taelo ye ni mi ńolela yona ki ye nca, mi buniti bwa yona bu bonahala ku Kreste ni ku mina cwalo. Kakuli lififi la fela, mi liseli la niti li se li benya. 9 Yena ya ka li u mwa liseli, kanti u toile mwanahabo, u sa li mwa lififi ni ka nako ye. 10 Ya lata mwanahabo u inzi mwa liseli, mi ku yena ha ku na se si ka sitatalisa yo muńwi. 11 Kono ya toya mwanahabo u mwa lififi; u zamaya mwa bunzu, mi h'a zibi kw'a ya, kakuli, lififi li mu ezize sibofu. 12 Banana na mi ńolela kakuli libi za mina li swalezwi kabakala libizo la Kreste. 13 Bondate, na mi ńolela kakuli mwa mu ziba ya n'a li teńi ku zwa kwa makalelo. Micaha, na mi ńolela kakuli mu tuzi ya maswe. 14 Ni mi ńolezi banana, kakuli, “Ndate mwa mu ziba.” Ni mi ńolezi bondate, kakuli “Mwa mu ziba yena ya n'a li teńi ku zwa kwa makalelo.” Ni mi ńolezi micaha, kakuli “Mu na ni maata; linzwi la Mulimu li pila ku mina, mi mu tuzi Ya Maswe.” 15 Mu si ke mwa lata lifasi ni ze ku lona. Haiba mutu a lata lifasi, lilato l'a ka lata Ndate ka lona ha li yo ku yena. 16 Lika kaufela ze mwa lifasi: litakazo ze maswe za mutu, takazo ya ku lua ze ku bona, ni ku ikuhumusa ka za lifasi, zeo kamukana ha li zwi ku Ndate, kono li zwa mwa lifasi. 17 Lifasi ni ze ku lona kaufela ze latwa ki batu za fela; kono ya eza se si latwa ki Mulimu yena u pila kuya-kuile.

 

Sila sa Kreste

18 Bana ba ka, nako ya mafelelezo i fakaufi! Mu se mu bulelezwi kuli sila sa Kreste si ka taha'cwalehe lila za Kreste ze ńata li se li tile, mi kabakaleo lu ziba kuli nako ya mafelelezo i fakaufi. 19 Hande-nde batu bao ne si ba mutapi wa luma, mi ki lona libaka ha ba zwile ku luna; ha ne i ka ba kuli ne ba li ba mutapi wa luna, kabe ba inzi ni luna. Kono ba zwile ku luna kuli ku bonahale hande kuli ne ku sina nihaili a li muńwi feela wa bona ya n'a li wa mutapi wa luna. 20 Haili mina, mu sulelezwi Moya o Knile ki Kreste, mi cwale kaufel'a mina mu ziba niti. 21 Hakulicwalo, ha ni mi ńolela, ha si kuli ha mu zibi niti, batili, kono i li kabakala kuli mwa i ziba, mi hape mu ziba kuli ha ku na buhata bo bu ka zwa mwa niti. 22 Cwalehe lihata ki mańi? Ki yena ya bulela kuli Jesu ha si yena Kreste. Yo he ki yena sila sa Kreste; u hanile Ndate ni Mwana kaufela. 23 Kakuli ya hana Mwana u hana ni Ndate, mi ya amuhela Mwana u amuhela ni Ndate cwalo. 24 Nakuclicwalo he, mu buluke mwa lipilu za mina litaba ze mu utwile kaufela ku zwa kwa makalelo. Haiba ze mu utwile ku zwa kwa makalelo li ina mwa lipilu za mina, mu ta ina ni mina ku mwana ni ku Ndate. 25 Mi s'a lu sepisize ku lu fa sona, yena Kreste kasibili, ki bupilo bo bu sa feli. 26 Ni mi ńolela cwalo kabakala ba ba lika ku mi puma. 27 Kono haili mina, Kreste u mi sululezi Moya wa hae; Moya wo ha u sa inzi ku mina, ha mu tokwi ku lutiwa ki mutu. Ka niti Moya u mi luta lika kamukana, mi s'o luta ki niti feela, ha si buhata. Hakulicwalo, mu mamele lituto za Moya he, mu nze mu ina ku Kreste. 28 Eeni bana ba ka, mu ine ku yena kuli lu be ni bundume zazi l'a ka bonahala, mi lu si ke lwa ipata kabakala maswabi, zazi l'a ka taha. 29 Mwa ziba kuli Kreste u lukile; cwalehe, mu swanezi ku ziba kuli mutu kaufela ya eza ze lukile ki mwan'a Mulimu.

3

Bana ba Mulimu

1 A mu bone lilato l'a lu latile Ndate ka lona! Lilato la hae ki le lituna, mane ka lona lu bizwa bana ba Mulimu, mi ka niti lu bana ba hae. Lifasi ha li sa lu zibi, libaka ki le: ki kuli ha li si ka ziba Mulimu. 2 Balikani ba ka, cwale lu bana ba Mulimu, kono ha ku si ka zibahala kale seo lu ta ba sona. Nihakulicwalo, se lu ziba ki se: ki kuli Kreste h'a ta bonahala, lu ta swana ni yena, kakuli lu ta mu bona mw'a inezi luli. 3 Mutu kaufela ya na ni sepo ye cwalo ku Kreste, wa ikenisa, sina yena Kreste h'a li ya kenile. 4 Mutu kaufela ya eza sibi u na ni mulatu wa ku tula mulao wa Mulimu, kakuli sibi ki ku tula mulao. 5 Mwa ziba kuli Kreste u tezi ku t'o zwisa libi za batu, ni kuli yena h'a ni sibi. 6 Kabakaleo, mutu kaufela ya pila ka Kreste h'a ezi sibi; kono ya tundamena ku eza sibi h'a si ka mu bona, mi h'a si ka mu ziba. 7 Bana ba ka, mu si ke mwa lumela ku pumiswa ku mutu! Ya eza se si lukile u lukile sina Kreste h'a lukile. 8 Ya eza sibi ki wa Satani, kakuli Satani u ezize sibi ku zwa kwa makalelo. Mwan'a Mulimu h'a tile, libaka ki ku t'o sinya misebezi ya Satani. 9 Mutu kaufela ya li mwan'a Mulimu h'a ezi sibi, kakuli maata a bupilo, a'zwa ku Mulimu, a ku yena; mi hape kakuli Mulimu ki Ndat'ahe, h'a koni ku zwela pili a nz'a eza sibi. 10 Ki ye fapano ni bana ba Satani: ufi ni ufi ya sa ezi se si lukile, kapa ya sa lati mwanahabo ha si mwan'a Mulimu.

 

Ku latana

11 Kakuli taba ye mu utwile isali kwa makalelo ki ye: lu swanezi ku latana. 12 Lu si ke lwa swana ni Kaine; i n'e li wa Ya Maswe, mi a bulaya munyan'a hae. Kaine u bulaezińi munyan'a hae? U mu bulaile kakuli likezo z'a n'a eza i n'e li ze maswe, kanti za munyan'a hae i n'e li ze nde. 13 Cwale mu si ke mwa komoka, banabahesu, ha mu toiwa ki batu ba lifasi. 14 Lu ziba kuli lu zwile mwa lifu ku kena mwa bupilo; lu ziba cwalo, kakuli lu lata banabahabo luna. Ya si na litato u sa li mwa lifu. 15 Mutu kaufela ya toile wahabo ki mubulai, mi mwa ziba kuli mubulai h'a na bupilo bo bu sa feli. 16 Ha lu ziba seo lilato li li sona, ki ka se: Kreste u itombozi bupilo kabakala luna. Kanukwaocwalo he, ni luna lu swanezi ku itombola bupilo bwa luna kabakala bahabo luna! 17 Haiba mutu ya fumile a bona wahabo ya li njebwe, kono a sa isi pilu ku yena, yo u ka bulela cwańi kuli u lata Mulimu? 18 Bana ba ka, lilato la luna li si ke la ba la manzwi kapa lipulelo feela; li swanezi ku ba lilato ka niti le li iponhaza ka likezo.

 

Bundume fapil'a Mulimu

19 Cwalehe se, ki sona se si ta lu bonisa kuli lu mwa niti, mi ki sona se si ta tiisa lipilu za luna fapil'a Mulimu. 20 Kakuli haiba lipilu za luna li lu nyaza, lwa ziba kuli Mulimu u fita lipilu za luna, ni kuli u ziba lika kaufela. 21 Cwalehe banabahesu, haiba lu sa nyazwi ki lipilu za luna, fohe lu iketile fapil'a Mulimu. 22 Lu fumana ze lu kupa ku yena kaufela, kakuli lu eza litaelo za hae, mi lu mu tabisa ka likezo za luna. 23 S'a lu laela sona ki kuli lu lumele libizo la Mwan'a hae Jesu Kreste, ni kuli lu latane sina mo lu laelezwi ki yena. 24 Mutu kaufela ya utwa litaelo za Mulimu u pila ku Mulimu, ni Mulimu u pila ku yena. Mi se si lu zibisa kuli Mulimu u ina ku luna ki Moya wa hae w'a lu file.

4

Moya wa niti ni wa buhata

1 Balikani ba ka, mu si ke mwa kolwa batu kaufela ba ba bulela kuli ba na ni Moya o Kenile; mu ba like pili ku bona kana moya wa bona u zwa ku Mulimu, kakuli bapolofita ba buhata ba tezi kai ni kai. 2 Mu ta ziba ka mukwa wo haiba ki Moya wa Mulimu: mutu kaufela ya paka kuli Jesu Kreste n'a bile mutu, yo u na ni Moya o zwa ku Mulimu. 3 Kono mutu kaufela ya hanyeza taba yeo bakeńisa Jesu, yena h'a na Moya o zwa ku Mulimu. Moya w'a na ni ona u zwa kwa sila sa Kreste; ne mu utwile kuli wa ta, mi cwale ki wo, u s'o fitile kale mwa lifasi. 4 Haili mina, bana ba ka, mu ba Mulimu, mi mu tuzi bapolofita ba buhata, kakuli Moya o ku mina u na ni maata hahulu ku fita moya o ku ba lifasi. 5 Bona ba bulela ka litaba za lifasi, mi ba lifasi ba ba teeleza kakuli ki ba lifasi. 6 Kono luna, lu ba Mulimu. Mutu kaufela ya ziba Mulimu, wa lu teeleza, mi ya sa zibi Mulimu h'a lu teelezi. Ki ona mukwa o lu ka bona ka ona fapano mwahal'a Moya wa niti ni moya wa buhata.

 

Mulimu u lilato

7 Balikani, a lu lataneńi kakuli lilato li zwa ku Mulimu. Mutu kaufela ya na ni lilato ki mwan'a Mulimu, mi u ziba Mulimu. 8 Haili ya sina lilato kaufela h'a zibi Mulimu, kakuli Mulimu u lilato. 9 Mulimu u bonisize lilato la hae ku luna ka mukwa wo: u lumile Mwan'a hae wa libanda mwa lifasi kuli ka yena lu fumane bupilo. 10 Le, ki lona lilato luli: ha si luna lu latile Mulimu, kono ki yena ya lu latile, mane a luma mwan'a hae kuli, ka yena, lu swalelwe libi za luna. 11 Balikani, haiba ki mona mw'a lu latezi Mulimu, cwale ni luna lu swanezi ku latana. 12 Ha ku na ya kile a bona Mulimu; haiba lu latana, Mulimu u pila ku luna mi lilato la hae li kondisizwe ku luna. 13 Se si lu bonisa kuli lu pila ku Mulimu ni kuli yena u pila ku luna, ki se: u lu file Moya wa hae. 14 Mi luna, kakuli lu boni, lu paka kuli Ndate u lumile Mwan'a hae ku t'o ba Mupilisi wa lifasi. 15 Mutu h'a paka kuli Jesu ki Mwan'a Mulimu, Mulimu u pila ku yena, mi ni yena u pila ku Mulimu. 16 Haili luna, lwa ziba ni ku lumela lilato leo Mulimo a lu lata ka lona. Mulimu u lilato, mi mutu kaufela ya pila mwa lilato u pila ku Mulimu, mi ni Mulimu u pila ku yena. 17 Se si bonisa kuli lilato li kondisizwe ku luna, ki se: ki kuli lu ta be lu tezi buiketo ka lizazi la katulo, kakuli bupilo bwa luna mwa lifasi mo bu swana ni bwa Kreste. 18 Mwa lilato ha ku na boi; lilato le li kondile li leleka sabo kaufela. Cwalehe, lilato ha li si ka konda ku ya na ni boi, kakuli boi bu zamaelelana ni mulatu. 19 Haili luna, lu swanezi ku ba ni lilato kakuli Mulimu u kalile pili ku lu lata. 20 Haiba mutu yo muńwi, a li: “Ni lata Mulimu,” a nz'a toile mwanahabo, ki lihata. Kakuli h'a koni ku lata Mulimu y'a si ka bona, h'a sa lati mwanahabo y'a boni. 21 Wo he, ki ona mulao o lu filwe ki Kreste: mutu kaufela ya lata Mulimu, u swanezi ku lata ni mwanahabo cwalo.

5

Mo lu ka tulela lifasi

1 Mutu kaufela ya lumela kuli Jesu ki yena Kreste, yo ki mwan'a Mulimu; mi ya lata mushemi u lata ni mwana cwalo. 2 Mo lu zibela kuli lu lata bana ba Mulimu, kiha lu lata Mulimu mi lu eza z'a lu laela. 3 Kakuli se, ki sona se si taluswa ka ku lata Mulimu: ku talusa kuli lu swanezi ku utwa litaelo za hae. Mi litaelo za hae, ha li na tata hahulu ku luna, 4 kakuli ya li mwan'a Mulimu kaufela u kona ku tula lifasi. Mi mo lu ka tulela lifasi ki ka tunelo ya luna. 5 Ki mańi ya ka kona ku tula lifasi, haisi feela yena ya lumela kuli Jesu ki Mwan'a Mulimu?

 

Bupaki bakeńisa Jesu Kreste

 

6 Jesu Kreste ki yena ya tile; u tile ni mezi ni mali. H'a si ka taha ni mezi a kolobezo ya hae feela, kono u tile ni mali a lifu la hae cwalo. Mi Moya ki ona kasibili o bonahaza kuli ki niti, kakuli Moya ki niti. 7 Ku na ni lipaki ze talu; 8 ki Moya, ni mezi ni mali; mi ze talu zeo za lumelelana. 9 Haiba lu lumela bupaki bo lu fiwa ki batu, kanti he bupaki bo lu fiwa ki Mulimu bu na ni maata hahulu ku fita bo, mi ki bona bupaki bw'a file Mulimu ka Mwan'a hae. 10 Cwale, mutu kaufela ya lumela ku Mwan'a Mulimu, u na ni bupaki bo mwa pilu ya hae; kono ya sa lumeli ku Mulimu, u mu ezize lihata, kakuli h'a si ka lumela s'a bulezi Mulimu h'a pakile za Mwan'a hae. 11 Bo he, ki bona bupaki: Mulimu u lu file bupilo bo bu sa feli, mi bupilo bo ki bwa luna ka Mwan'a hae. 12 Mutu kaufela ya na ni Mwana u na ni builo bo; mi mutu kaufela ya sina Mwan'a Mulimu h'a na bupilo.

 

Bupilo bo bu sa feli

13 Ni mi ńolela zeo kaufela i li ku mi zibisa kuli mu na ni bupilo bo bu sa feli, mina ba ba lumela libizo la Mwan'a Mulimu. 14 Ha lu si na sabo fapil'a Mulimu, libaka ki le: lwa ziba kuli u ta lu utwa haiba lu kupa se si lumelelana ni s'a lata yena. 15 Cwale, sina mo lu zibela kuli wa lu utwa, ha lu kupa se sińwi ku yena, lu ziba hape kuli u lu fa se lu mu kupa. 16 Haiba mutu a bona mwanahabo a eza sibi se si sa isi kwa lifu, a lapele mi Mulimu u ta fa mwanahabo yo bupilo, haiba luli sibi se si ezizwe ki sibi se si sa isi kwa lifu. Kono ku na ni sibi se si isa kwa lifu, mi ha ni buleli kuli ku lapelwe ka sibi se si cwalo. 17 Kezo ye maswe kaufela ki sibi; kono ku na ni libi ze sa isi kwa lifu. 18 Lwa ziba kuli ha ku na mulumeli ya pihelela ku eza sibi, kakuli u mwa pabalelo ya Mwan'a Mulimu, mi Ya Maswe h'a koni ku mu zieza. 19 Lwa ziba kuli lu ba Mulimu, ni kuli lifasi kaufela li mwatas'a puso ya Ya Maswe. 20 Lwa ziba hape kuli Mwan'a Mulimu u tile, mi u lu file kutwisiso kuli lu zibe Mulimu wa niti. Lu inzi lu nze lu kopana ni Mulimu wa niti ka Mwan'a hae Jesu Kreste. Ki yena Muimu wa niti; mi bo ki bona bupilo bo bu sa feli. 21 Bana ba ka, mu ambuke milimu ya buhata!