3JN LO65.SFM 30/10/2003 L.L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

JOANI

LIÑOLO LA BULALU LA

JOANI

 

1

1 Na, yo muhulu. Ku mwanesu Gayusi, ye ni lata luli.

2 Mulikan'a ka, ni ku lakaleza kuli lika kamukana li ku lukele, ni kuli u pile hande mwa mubili sina ha ni ziba kuli u pila hande ni mwa moya. 3 Na taba hahulu ha ni t'o fumanwa ki banabahabo luna, mi ba talusa kuli u sepahalile mwa ku sebeleza Mulimu, kikuli u zamaya mwa niti linako kaufela. 4 Ha ku na se si ni tabisa ku fita ha ni utwa kuli bana ba ka ba mwa niti.

 

Gayusi wa lumbiwa

5 Mwanahesu, u sepahala hahulu mwa musebezi o' eza ku tusa banabahabo luna, hamohocwalo ni baenyi. 6 Ba til'o bulela ka za lilato la hao fapil'a keleke ya kwanu. Na ku lapela, u ba tuse ku zwelapili mwa musipili wa bona, ka mukwa o ka tabisa Mulimu. 7 Ba ngile musipili kabakala Kreste ba si ka amuhela lituso ku ba ba si ka lumela. 8 Luna Bakrestehe, lu swanezi ku tusa batu ba ba cwalo, kuli lu sebelisane ni bona mwa ku paka niti.

 

Diotrefi ni Demetriusi

9 Ni ñolezi keleke liñolo le li kuswani. Kono Diotrefi, ya lata ku ikeza yo muhulu wa bona, u hana ku eza ze ni bulela. 10 Cwale, ha ni ka taha, ni ka t'o bulela z'a eza kaufela, ili manzwi a maswe ni buhata bw'a bulela ka za luna! Kono zeo ha si zona feela. H'a lati ku amuhela banabahabo luna ha ba fita, mi u hanisa ba ba bata ku ba amuhela, mane u lika ku ba lundula mwa keleke!

11 Mwanahesu, u si ke wa likanyisa se si maswe, kono u likanyise se sinde. Ya eza ze nde ki wa Mulimu, kono ya eza ze maswe h'a si wa Mulimu.

12 Batu kaufela ba lumba Demetriusi, mane ni yona niti kasibili ya mu paka. Ni luna cwalo lu ekeza bupaki bwa luna, mi wa ziba kuli se lu bulela ki niti.

 

Litumeliso za mafelelezo

13 Ni na ni ze ñata ze ne ni ka ku bulelela, kono ha ni lati ku eza cwalo fa pampili ni ka enge. 14 Ni na ni sepo ya ku t'o ku bona kapili, mi lu ka t'o ambola hamoho.

15 Kozo i be ni wena.

Banabahabo luna ba kwanu kaufela ba ku lumelisa. U lu lumeliseze ba koo kamukana ka mabizo a bona.