REV LO67.SFM 07/11/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

SINULO

SINULO YA

JOANI

 

1

1 Mwa buka mo, ku ñozwi litaba ze sinuzwi ki Jesu Kreste. Jesu u filwe litaba ze ki Mulimu ku bonisa batanga ba hae ze ka tuha li ezahala. Kreste u zibisize mutang'a hae Joani litaba ze, ka ku mu lumela lingeloi la hae. 2 Mi Joani u bulezi z'a boni kaufela. Ye ki piho ya linzwi le li zwa ku Mulimu ni niti ye sinuzwi ki Jesu Kreste. 3 U litohonolo ya bala buka ye, patalaza, mi ba litohonolo ba ba teeleza manzwi a bupolofita bo, mi ba mamela se si ñozwi mwa buka ye kakuli nako i se ili fakaufi kuli zeo kaufela li ezahale.

 

Litumeliso kwa likeleke ze supile

4 Na Joani, ni ñolela likeleke ze supile ze mwa naha ya Asia.

 Taha mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu ya li teñi, ya n'a li teñi, ni ya sa taha, mi ki mioya ye supile ye fapil'a lubona lwa hae.

5 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Jesu Kreste, paki ye sepahala, mweli wa mushimani, wa pili ya zusizwe kwa bafu, mi ya li mubusi wa malena ba lifasi.

 Wa lu lata, mi u lu lukuluzi kwa libi za luna ka lifu la hae. 6 U lu ezize sicaba sa baprisita ku sebeleza Mulimu Ndat'ahe. Bulena ni maata li be za Jesu Kreste kamita ni mita! Amen.

7 A mu bone ki yo, wa taha ka malu! Mutu kaufela u ta mu bona, mane ni bona ba ba mu tabile. Batu ba lifasi kamukana ba ta lila kabakala hae. Ee, ku ta ba cwalo! Amen.

8 ”Ki na Alfa ni Omega,” Ki na Wa Pili ni Wa Mafelelezo, "Ku bulela Mulena Mulimu Ya Maata Kaufela, ya li teñi, ya n'a li teñi, ni ya sa taha".

 

Joani u bona Kreste mwa pono

9 Ki na Joani, mwanahabo mina, ya kopana ni mina ka Jesu mwa manyando, ni mwa Mubuso, ni mwa tundamo. Ni beilwe mwa sooli se si bizwa Patmosi kakuli ni bulezi linzwi la Mulimu ni niti ye ni sinulezwi ki Jesu. 10 Ka lizazi la Mulena, na ngiwa ki Moya, mi na utwa linzwi le lituna, le li utwahala inge tolombita, mwamulaho wa ka. 11 La li: “Ñola mwa buka z'o bona, mi u lumele buka yeo kwa likeleke, ze, ze supile, ili likeleke ze mwa Efese, mwa Smirna, mwa Pergamo, mwa Tiyatira, mwa Sarda, mwa Filadelfia ni mwa Laodisea.”

12 Na itemuna kuli ni bona ya n'a bulela ni na. Kiha ni bona lilampi ze supile za gauda. 13 Mwahal'a zona na bona ine ku na ni sibupeho se si swana ni sa mutu ya apezi siapalo se sitelele, se si bata ku kwahela mahutu a hae, mi ya itamile lukanda lwa gauda mwa sifuba.

14 Milili ya hae ne i li ye misweu twaa, inge simbwewewe, mi meeto a hae n'a swana ni mulilo o tuka.

15 Mahutu a hae n'a benya sina sipi ye shengunuka mwa mulilo, ye hutilwe ni ku keniswa hande. Linzwi la hae ne li tuuma inge mezi a fa sibuba se situna.

16 N'a sweli linaleli ze supile mwa lizoho la silyo, mi mwa mulomo wa hae ne ku zwa sabule ye buhali kafa ni kafa. Pata ya hae ne i benya sina lizazi musihali. 17 Ha ni mu bona, na wela kwa mahutu a hae sina mutu ya shwile. Kih'a s'a beya lizoho la hae la silyo fahalimw'a ka, mi a li: “U si ke wa saba! Ki na Wa Pili ni Wa Mafelelezo.

18 Ki na ya pila! Ne ni shwile, kono cwale ni pila kuya kuile. Ni na ni maata fahalimw'a lifu ni lifasi la ba ba shwile. 19 Ñola, lika z'o bona, ili ze li teñi ka nako ye, hamohocwalo ni ze ka ezahala mwamulaho. 20 Taluso ya kunutu ya linaleli ze supile z'o bona mwa lizoho la ka la silyo ni ya lilampi a gauda a supile ki ye. Linaleli ze supile, ki mangeloi a Likelele ze supile. Mi lilampi ze supile, ki Likeleke ze supile.”

2

 

Ze ñolezwi Keleke ya Efese

1 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Efese, u li:

 ‘Ki ye taba ye zwa ku yena ya sweli linaleli ze supile mwa lizoho la hae la silyo, mi ya zamaya mwahal'a lilampi ze supile a gauda. 2 Ni ziba z'o ezize kaufela. Ni ziba m'o sebelelize ka tata ni ka pilu-telele. Ni ziba kuli ha u lumelelani ni ba ba maswe, ni kuli u s'o likile ba ba ipiza baapositola, be i si bona, mi wa fumana kuli ki mahata. 3 U na ni pilu-telele, u keni mwa manyando kabakala ka, mi ha u si ka katala. 4 Kono se ni ku nyaza ka sona ki se. Ha u sa ni lata mo n'o ni latela pili. 5 Hupula k'o wile! U tuhele libi za hao, mi u eze m'o n'o kalezi. Haiba u sa tuheli libi za hao, ni ka taha ku wena, ni t'o zwisa lampi ya hao mwa sibaka sa yona. 6 Nihakulicwalo, se sinde kwa neku la hao ki se. U toile likezo za Manikolai sina mo ni li toyezi ni na.

7 ’Haiba mu na ni lizebe, utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!

'Ba ba tuzi, ni ta ba lumelela ku ca miselo ya kota ya Bupilo ye melile mwa simu ya Mulimu.’

 

Ze ñolezwi Keleke ya Smirna

8 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Smirna, u li:

 ‘Ki ye taba ye zwa ku Wa Pili ni Wa Mafelelezo, ya n'a shwile mi wa pila hape. 9 Ni ziba maswenyeho a hao. Ni ziba ni bubotana bwa hao. Kono hande-nde u fumile! Ni ziba bumaswe b'o bulelwa ka bona ki ba ba ipiza Majuda, kono be i si bona. Bao, ki mukopano feela wa batu ba ba zamaiswa ki Satani. 10 U si ke wa sabiswa ki sifi ni sifi se si ka ku nyandisa. Teeleza! Ya Maswe u ta mi lika ka ku kenya ba bañwi mwa tolongo. Maswenyeho a mina a ta nga mazazi a lishumi. U sepahale ku isa kwa lifu, mi ni ta ku fa mupuzo wa ba ba tuzi, ili bona Bupilo.

11 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!

 ‘Ba ba ka tula ha ba sa na ku utwiswa butuku ki lifu la bubeli.’

 

Ze ñolezwi Keleke ya Pergamo

12 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Pergamo, u li:

 ‘Ki ye taba ye zwa ku yena ya na ni sabule ye seha kafa ni kafa. 13 Ni ziba k'o ina. Ki kona kw'a beyile Satani lubona lwa hae. Wena u na ni niti ku na, mi ha u si ka tuhela tumelo ya hao ku na, nihaili ka yona nako ya Antipasi, paki ya ka ye sepahala, h'a bulayiwa hona ko ku mina kw'a inzi Satani. 14 Nihakulicwalo, li teñi ze ni ku nyaza ka zona. Ku sa na ni ba bañwi, hona koo, ba ba sa latelela lituto za Balaami, yena ya lutile Balaki mw'a ka kenyeza batu ba Isilaele mwa sibi, ka ku ca lico ze tabezwi balimu, ni ka buhule cwalo.

15 Kamukwaoswana, u sa na ni batu, hona koo, ba ba sa latelela tuto ya Manikolai. 16 Tuhela libi za hao! Hakusicwalo, ni ka taha ni t'o lwanisa kapili batu bao ka sabule ye zwa mwa mulomo wa ka.

17 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!

 ‘Ku bona ba ba tuzi, ni ka ba fa kwa manna a patilwe. Mi ni ka fa yo 18 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Tiyatira, u li:

 ‘Ki ye taba ye zwa ku Mwan'a Mulimu, wa meeto a tuka sina mulilo, ni wa mahutu a benya sina sipi ye kenisizwe. 19 Ni ziba z'o eza kaufela. Ni ziba lilato la hao, busepahali bwa hao, bunde bwa lituso za hao ku ba bañwi, ni mutundamenyi wa hao. Ni ziba kuli ka nako ye u eza ze ñata ku fita pili. 20 Kono se ni ku nyaza ka sona ki se. U fa Jezabele sibaka, ili yena musali ya ipiza mulumiwa wa Mulimu. Yena yo u kelusa batanga ba ka, ka ku ba luta za buhule, ni ka ku ca lico ze tabezwi balimu.

21 Ni mu file nako ya ku tuhela libi za hae, kono h'a lati ku lisela buhule bwa hae. 22 Cwale ni ka mu poseza fa mumbeta, fo yena ni ba ba fosize ni yena kaufela ba ta nyanda hahulu. Ni ka eza cwalo honafa, konji ha ba ka tuhela bumaswe bo ba ezize ni yena. 23 Ni ta bulaya ni bana ba hae, mi cwale likeleke kaufela kihona li ta lemuha kuli ki na ya ziba mihupulo ni litakazo za batu. Ni ta kutiseza yo muñwi ni yo muñwi wa mina ka s'a ezize.

24 ’Haili mina ba bañwi ba keleke ya Tiyatira, ba ba siyezi, ha mu si ka latelela lituto ze maswe zeo. Ha mu si ka ituta ze bizwa ki ba bañwi kuli ki “kunutu ye tuna ya Satani”. Ni mi bulelela kuli ha ni sa na ku ekeza fa bukiti bo mu lwezi. 25 Kono mu kumalele ku se mu sweli ku fitela ha ni ta kuta. 26-28 Ku ba ba tula, ba ba ka tundamena ku eza se ni bata ku fitela kwa mafelelezo, ni ta ba fa maata fa halimw`a macaba. Luli, ni ta ba fa maata aswana ni ani filwe ki Ndate. Ba ta a busa macaba ka mulamu wa sipi ni ku a tuba buemba-emba sina lipiza za lizupa. Ni ta ba fa ni Lilungwe cwalo.

29 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!’ “

3

 

Ze ñolezwi keleke ya Sarde

1 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Sarde, u li:

 ‘Ki ze litaba ze zwa ku yena ya sweli mioya ye supile ya Mulimu ni linaleli ze supile. Ni ziba z'o eza kaufela. Ni ziba kuli u tumile kuli wa pila, kanti u shwile! 2 Cwalehe, zuha; u tiise s'o sa na ni sona, se si ka shwelela kale. Kakuli ni lemuhile kuli z'o ezize ha li si ka konda fapil'a Mulimu wa ka. 3 U hupule z'o lutilwe, ni m'o li utwezi; u li mamele, mi u tuhele libi za hao. Haiba u sa zuhi, ni ka taha ku wena sina lisholi, u sa zibi nako ye ni ka taha ka yona.

4 Kono basikai, hona ko ku mina kwa Sarde, ba bulukile liapalo za bona li nze li kenile. Bao ba ta zamaya ni na, ba apezi ze sweu, kakuli ba lukela ku eza cwalo. 5 Ba ba ka tula, ba ta apeswa liapalo ze sweu, mi ha ni na ku zwisa mabizo a bona mwa buka ya Bupilo. Ni ta bulela patalaza fapil'a Ndate ni mangeloi a hae kuli ki ba ka.

6 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!’ “

 

Ze ñolezwi Keleke ya Filadelfia

7 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Filadelfia, u li:

 ‘Ki ze litaba ze zwa ku ya kenile ni wa niti, ya sweli sinotolo sa Mulena Davida, ya kwalula mi ku si na ya kona ku kwala, ni ya kwala mi ku si na ya kona ku kwalula.

8 Ni ziba z'o eza kaufela, ni ziba kuli u na ni maatanyana feela. Kono nihakulicwalo u latelezi linzwi la ka, mi u sepahalile ku na. Ni ku kwalulezi sikwalo se si si na ya ka si kwala. 9 Utwa! Haili ka za sitopa sa Satani sani, sa mahata, ba ba ipiza Majuda kono i si bona luli, ni ta ba tisa ku wena, ba t'o ipeya kwatas'a hao, mi kaufel'a bona ba ta ziba kuli na ku lata.

10 Kakuli u bulukile linzwi la ka ka tundamo, ni na, ni ta ku babalela ka nako ya manyando a' tuha a tela lifasi kaufela, ku t'o lika batu kamukana. 11 Ni tuha ni taha. U babalele s'o na ni sona, kuli u si ke wa uzwezwa ki mutu mupuzo wa hao wa ku tula. 12 Ya ka tula, ni ta mu eza musumo mwa tempele ya Mulimu wa ka, mi h'a sa na ku zwa mwateñi hape. Ni ta ñola fa pata ya hae libizo la Mulimu wa ka, ni libizo la munzi wa Mulimu wa ka, ona Jerusalema o munca, o ka tuha u zwa kwa lihalimu ku Mulimu wa ka. Ni ta ñola cwalo ni libizo la ka le linca.

13 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!’ “

 

Ze ñolezwi Keleke ya Laodisea

14 ”Ñolela lingeloi la keleke ya Laodisea, u li:

 ‘Ki ze litaba ze zwa ku Amen, paki ye sepahala, ni ya niti, ya li makalelo a z'a bupile Mulimu kamukana. 15 Ni ziba z'o ezize kaufela, ni ziba kuli ha u bati, bo ha u cisi. Ni lakaza kuli kambe wa bata kapa ku cisa! 16 Kono kakuli u futumala feela, ha u cisi, bo ha u bati, ni ta ku taza! 17 U bulela cwana, u li: “Ni fumile mi ni iketile. Ni na ni ze ni tokwa kaufela.” Kono ha u zibi kuli u mubotana ya nyanda luli! U njebwe, u mapunu, mane u sibofu. 18 Na ku eleza kuli u leke ku na gauda luli ye nde, ye kenisizwe ka mulilo kuli u fume. U leke hape liapalo ze sweu kuli u apale, u pate mapunu a hao a swabisa. U leke ni mulyani wa ku beya mwa meeto a hao kuli u bone. 19 Na, ni kalimela ni ku nata be ni lata kaufela. Tukufalelwa, mi u tuhele libi za hao.

20 Utwa! Ni yemi fa munyako, mi na ngongota. Haiba mutu a utwa linzwi la ka, mi a kwalula sikwalo, ni ta kena mwa ndu ya hae, ni y'o ca ni yena, mi ni yena u ta ca ni na. 21 Ku ba ba ka tula, ni ta ba lumelela ku ina kwatuko a ka fa lubona lwa ka, sina na, ha ni tuzi, mi ni inzi ni Ndate fa lubona lwa hae.

22 ’Haiba mu na ni lizebe, mu utwehe s'o bulela Moya kwa likeleke!’ “

4

 

Pono ya lubona lwa Mulimu

1 Mwamulaho a zeo, na ba ni pono ye ñwi hape, mi na bona munyako u kwaluzwi kwa lihalimu.

 Linzwi la mulumo o swana ni wa tolombita, le ne ni utwile li bulela ni na pili, la li: “Kambamela kwanu, mi ni ta ku bonisa ze ka ezahala mwamulaho a ze.” 2 Honafo, na ngiwa ki Moya. Kwa lihalimu koo, ne ku na ni lubona fo ne ku inzi mutu.

3 Pata ya hae ne i benya sina macwe a butokwa a swana ni a jaspe, kamba a sardiyo, mi lubona lo ne lu potolohilwe ki nambwamutalati, mubala wa teñi inge licwe la emeralda. 4 Mwa sikwenda se si potolohile lubona, ne ku na ni mabona a mañwi a mashumu a mabeli ka a mane, fo ne ku inzi bahulu ba mashumi a mabeli ka ba ne, ba ba apezi ze sweu ni likuwani za bulena za gauda kwa litoho. 5 Fa lubona kwa zwa mamonyi a pula, mishika ni milumo. Ne ku na ni mamonyi a tumbuzwi a supile fapil'a lubona, a nz'a tuka cwalo, ili mioya ye supile ya Mulimu.

6 Fapil'a lubona, ne ku na ni se ne si bonahala inge liwate la siiponi le li benya sina kristale.

 Mwa maneku a mane a lubona ne ku na ni libupiwa ze ne, ze pila, ze tezi meeto kwa pili ni kwa mulaho. 7 Sibupiwa sa pili ne si swana ni tau. Sa bubeli ne si swana ni namani. Sa bulalu ne si na ni pata ye swana ni ya mutu. Mi sa bune ne si swana ni mbande ye fufa. 8 Se siñwi ni se siñwi sa libupiwa zeo ze ne, ze pila, ne si na ni mafufa a silezi, mi ne li tezi meeto kwande ni mwahali. Li ne li sa tuheli ku opela musihali ni busihu, li li:

“U kenile, u kenile, u kenile

Mulena Mulimu ya Maata kaufela,

ya n'a li teñi, ya li teñi.”

9 Nako kaufela. Libupiwa ze pila zeo, li opela lipina za ku lumba, ni ku kuteka, ni ku itumela ku ya inzi fa lubona, ili ya pila kamita ni mita. 10 Ha li eza cwalo, bahulu ba mashumi a mabeli ka ba ba ne, ba wela fapil'a ya inzi fa lubona, mi ba ipeya kwatas'a ya bona za bulena fapil'a lubona, mi ba li:

11 ”Mulena ni Mulimu wa luna!

U lukela ku fiwa kanya,

ni likute, ni maata.

Kakuli u bupile lika kaufela,

mi ka tato ya hao li bile teñi

mi li filwe bupilo.”

5

 

Buka ni Ngunyana

1 Mwa lizoho la silyo la ya n'a inzi fa lubona, na bona buka ye ne ñozwi mwahali ni kwande, i kwalilwe hande ka lilamatela ze supile ze tiisizwe hahulu.

2 Mi na bona lingeloi le li maata li huweleza ka linzwi le lituna, li li: “Ki mañi ya lukela ku lamutula maswayo ni ku apula buka?” 3 Kono ha ku si ka fumaneha mutu mwa lihalimu, ni fafasi, mane ni mwatas'a lifasi, ya n'a ka apula buka ni ku bona ze ñozwi mwateñi. 4 Na lila hahulu, kakuli ha ku si ka fumanwa ya n'a lukela ku apula buka ni ku bona ze mwahal'a yona. 5 Cwale, yo muñwi wa ba bahulu a li ku na: “U si ke wa lila. Bona! Tau ye zwa mwa lusika lwa Juda, muikulu wa muikulw'a Davida, u tuzi, mi u ta lamutula lilamatela zeo ze supile, ni ku apula buka.”

6 Cwale na bona Ngunyana i yemi fahal'a lubona, i potolohilwe ki libupiwa ze ne, ze pila, ni bahulu. Ngunyana yeo, ne i bonahala inge ne i kile ya bulayiwa. I ne i na ni manaka a supile ni meeto a supile, ili mioya ye supile ya Mulimu ye ne lumezwi kai ni kai mwa lifasi.

7 Ngunyana ya sutelela, mi ya nga buka mwa lizoho la silyo la ya n'a inzi fa lubona. 8 H'a nga buka, libupiwa ze ne, ze pila, ni bahulu ba mashumi a mabeli ka ba bane kaufela, ba t'o kubama fapil'a Ngunyana. Yo muñwi ni yo muñwi n'a sweli halepa ni mikeke ya kwiti ya gauda ye tezi insense, ili litapelo za balumeli.

9 Ba opela pina ye nca, ye li:

“U lukela ku nga buka

ni ku lamutula lilamatela za yona.

Kakuli n'o bulayilwe, mi ka lifu la hao

u liululezi Mulimu batu

ba masika kaufela, ba lipuo,

ba mishobo ni macaba kamukana.

10 U ba ezeze malena ni baprisita

ba ba sebeleza Mulimu wa luna,

mi ba ta busa mwa lifasi.”

11 Na talima hape, mi na utwa mangeloi a mañata hahulu: likiti ze mashumi a likiti! N'a yemi a potolohile lubona, libupiwa zene ze pila, ni bahulu.

12 N'a tiisa ku opela, a li:

“Ngunyana ya n'a bulayilwe

u lukela ku fiwa bulena, bufumu,

butali, maata, likute

ni kanya ni litumbo!”

13 Mi na utwa hape libupiwa kaufela ze mwa lihalimu, ze mwa lifasi, ze mwatas'a lifasi, ni ze mwa liwate, ili ze bupilwe kai ni kai kamukana, li opela, li li:

“Ku ya inzi mwa lubona,

ni ku yena Ngunyana,

ku iswe litumbo, likute, bulena

ni maata kuya kuile!”

14 Libupiwa ze ne, ze pila, za alaba, za li: “Amen!” Mi bahulu ba kubama, ba lapela.

6

 

Lilamatela

1 Cwale na bona Ngunyana a lamutula sa pili sa lilamatela ze supile, mi na utwa se siñwi sa libupiwa ze ne, ze pila, si bulela ka linzwi le li swana ni mushika wa pula, sili: “Taha!” 2 Na talima, mi na bona pizi ye sweu. Ya n'a i pahami n'a sweli buta, mi a fiwa kuwani ya bulena. A ya, sina ya tuzi, kwa ku y'o fenyeleza.

3 Hape Ngunyana a lamutula liswayo la bubeli, mi na utwa sibupiwa se si pila sa bubeli sa bulela, si li: “Taha!” 4 Cwale pizi ye ñwi ya zwa, ili ye fubelu telee sina mulilo. Ya n'a i pahami a fiwa maata a ku tisa ndwa mwa lifasi kuli batu ba bulayane, mi a fiwa sabule ye tuna.

5 Hape Ngunyana a lamutula silamatela sa bulalu, mi na utwa sibupiwa se si pila sa bulalu sa bulela, sili: “Taha!” Na talima, mi na bona pizi ye nsu. Ya n'a i pahami n'a sweli sikala mwa lizoho.

6 Na utwa se si luma inge linzwi le li zwa kwa libupiwa ze ne ze pila, la li: “Kilo i liñwi ya mauza i lekwa ka tifo ya musebezi o tandile lizazi mi likilo ze talu za mabele li lekwa ka tifo ya musebezi o tandile lizazi. Kono u si ke wa sinya likota za olive ni veine!”

7 Mi Ngunyana a lamutula silamatela sa bune, mi na utwa sibupiwa se si pila sa bune, sili: “Taha!” 8 Na talima, mi na bona pizi ye puzwa. Ya n'a i pahami n'a bizwa Lifu, mi n'a latelelwa ki ya n'a yemela sibaka sa ba ba shwile. Ba fiwa maata fahalimw'a kalulo ya bune ya lifasi, ku bulaya batu ka sabule, ka tala, ka matuku ni ka libatana za lifasi.

9 Cwale Ngunyana a lamutula silamatela sa buketalizoho. Na bona kwatas'a katala mioya ya ba ba ne ba bulailwe kakuli ne ba bulezi linzwi la Mulimu, mi ne ba sepahalile mwa bupaki bwa bona. 10 Ne ba huweleza ka linzwi le lituna, ba li: “Mulena Ya Maata Kaufela, ya kenile, ya na ni niti, i ta ba lili fo u ka atulela batu ba lifasi, ni ku ba fa mulatu ka ku lu bulaya?” 11 Yo muñwi ni yo muñwi wa bona a fiwa siapalo se si sweu, mi ba bulelelwa ku pumula nakonyana feela, ku fitela ku likana palo ya banabahabo bona ni ba ba swalisana ni bona mwa musebezi wa Mulena, ili ba ba ta bulaiwa sina bona.

12 Mi na bona Ngunyana a lamutula silamatela sa busilele. Kwa ba ni zikinyeho ye tuna ya lifasi. Lizazi la unsufula, sina lisila le linsu, mi kweli ya fetuha ye fubelu, sina mali.

13 Linaleli za bulumuka kwahalimu ku wela fafasi sina lifeiga ze si ka buzwa ha li wiswa ki moya o nyunga kota.

14 Lihalimu la fela sina pampili ha i putiwa. Malundu ni liooli kamukana za tutiswa mwa libaka za zona.

15 Cwale malena ba lifasi, babusi ni bazamaisi ba lindwa, bafumi ni ba ba maata, ni batu ba bañwi kamukana, batanga ni balukuluhi, ba y'o ipata mwa mañope ni mwa macwe a mwa malundu.

16 Mi ba bulelela malundu ni macwe, ba li: “Mu lu wele fahalimu, mi mu lu pate, kuli lu si ke lwa bona meeto a ya inzi fa lubona. Mu lu pate ni kwa buhali bwa Ngunyana!

17 Lizazi le lituna la buhali bwa bona li fitile, mi ya ka kona ku bu yemela ki mañi?”

 

7

 

Batu ba likiti ze mwanda ka ze mashumi a mane ka zene ba ba swailwe ki Mulimu

1 Mwamulaho a zeo, na bona mangeloi a mane a yemi mwa maneku a mane a lifasi. N'a sweli mioya ye mine ya lifasi, kuli ku si ke kwa fuka moya fafasi, kamba mwa liwate kamba kwa kota ifi ni ifi.

2 Mi na bona lingeloi le liñwi li zwa kwa upa, li sweli nombolo ya Mulimu ya pila. La biza, ka ku tiisa, mangeloi a mane a n'a filwe maata a ku sinya lifasi ni liwate. 3 La li: “Mu si ke mwa sinya lifasi, kamba liwate, kamba likota, ku fitela lu swaya batanga ba Mulimu wa luna fa lipata za bona.”

4 Cwale na bulelelwa palo ya ba ba ne ba na ni liswayo la Mulimu fa lipata za bona. I n'e li batu ba likiti ze mwanda ka ze mashumi a mane ka zene ba ba ne ba zwa mwa masika kamukana a sicaba sa Isilaele. 5 Mwa lusika lwa Juda kwa swaiwa ka nombolo ba likiti ze lishumi ka ze peli. Mwa lusika lwa Rubeni ba likiti ze lishumi ka ze peli. Ba likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Gadi, 6 likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Asere, likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Nafetali, likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Manase, 7 likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Simioni, likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Livi, likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Isakare, 8 likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Zabuloni, likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Josefa ni likiti ze lishumi ka ze peli ku lwa Benjamine.

 

Undi wa nyangela fapil'a lubona

9 Mwamulaho a zeo na talima hape, mi na bona mukopano o mutuna. Ne ku si na ya n'a ka kona ku bala batu bao kaufela! Ne ba zwa mwa mishobo kaufela, mwa macaba, mwa masika, ni mwa lipuo kamukana. Ne ba yemi fapil'a lubona ni fapil'a Ngunyana, ba apezi ze sweu, mi ba sweli mitai ya nzalu mwa mazoho a bona. 10 Mi ne ba huweleza, ba li: “Ku piliswa kwa luna ku zwa ku Mulimu wa luna, ya inzi mwa lubona, ni ku yena Ngunyana!” 11 Mangeloi kaufela n'a yemi a potolohile lubona, bahulu, ni libupiwa ze ne ze pila. Kih'a wela fafasi ka lipata fapil'a lubona, mi a lapela Mulimu. 12 A li: “Amen! Litumbo, ni kanya, ni butali, ni buitumelo, ni likute, ni bulena ni maata ki za Mulimu wa luna kamita ni mita! Amen!”

13 Yo muñwi wa ba bahulu a ni buza, a li: “Ki bo mañi bona batu bao ba ba apezi ze sweu, mi hape ba zwa kai?” 14 Na mu alaba, na li: “Ku ziba wena, muñ'a ka.” Kih'a li ku na: “Ba, ki bona batu ba ba punyuhile mwa ku nyandiswa ko kutuna. Ba tapisize liapalo za bona ni ku li kenisa ka mali a Ngunyana.

15 Ki kabakaleo ha ba yemi cwalo fapil'a lubona lwa Mulimu, mi ba mu sebeleza mwa tempele ya hae busihu ni musihali. Yena ya inzi mwa lubona u ta ba sileleza ka ku ba fakaufi ni bona. 16 Ha ba sa na ku lapa kamba ku nyolwa hape. Ha ku na lizazi kamba mufutumala-tuna wa mufuta ufi kamba ufi o ta ba cisa.

17 Kakuli Ngunyana ya fahal'a lubona u ta ba mulisan'a bona. U ta ba isa kwa mawelu-welu a mezi a pilisa. Mulimu u ta ba takula mioko.”

 

8

 

Silamatela sa busupa

1 Ngunyana h'a lamutula silamatela sa busupa, kwa kuza tuu mwa lihalimu kaufela nako ye batil'o likana ni licika la hola. 2 Cwale na bona mangeloi a supile a yemi fapil'a Mulimu. A fiwa litolombita ze supile.

3 Lingeloi le liñwi, le ne li sweli silwalelo sa gauda sa insense, la taha, la t'o yema kwatuko a katala. La fiwa insense ye ñata ku ekeza kwa litapelo za balumeli kaufela, kuli li i fitise fa katala, ka ka fapil'a lubona.

4 Musi o zwa fa insense ye ca, wa isa litapelo za balumeli ku zwa mwa lizoho la lingeloi le li yemi fapil'a Mulimu. 5 Cwale lingeloi la nga silwalelo sa insense, la si taza ka mulilo o zwa fa katala, mi la si poseza fafasi. Kiha ku taha mamonyi a pula, mishika, milumo ni zikinyeho ya lifasi.

 

Litolombita

6 Cwale mangeloi a supile a n'a sweli litolombita ze supile a itukiseza ku li liza.

7 Lingeloi la pili la liza tolombita ya lona. Simbwewewe ni mulilo, ze kopani ni mali, za suluhela fafasi. Kalulo ya bulalu ya lifasi ya ca, kalulo ya bulalu ya likota ya ca, ni bucwañi bo butala kaufela bwa ca ni bona.

8 Cwale lingeloi la bubeli la liza tolombita ya lona. Nto ye ne bonahala inge lilundu le lituna le li tuka mulilo, la nepelwa mwa liwate. Kalulo ya bulalu ya mezi a liwate ya fetuha mali. 9 Kalulo ya bulalu ya ze pila mwa liwate ya shwa, mi kalulo ya bulalu ya lisepe ya sinyeha.

10 Lingeloi la bulalu ni lona la liza tolombita ya lona. Naleli ye tuna ye benya sina lampi ya macwe, ya zwa kwahalimu ku wela fa kalulo ya bulalu ya linuka ni misindi ya mezi.

11 Libizo la naleli yeo ki Ku Baba. Kalulo ya bulalu ya mezi ya baba, mi batu ba bañata ba bulaiwa ki mezi ao, kakuli n'a baba.

12 Lingeloi la bune ni lona la liza tolombita ya lona. Kalulo ya bulalu ya lizazi ya natiwa, hamohocwalo ni kalulo ya bulalu ya kweli ni kalulo ya bulalu ya linaleli. Mi kamukwaocwalo kalulo ya bulau ya liseli la zona ya sinyeha. Kalulo ya bulalu ya musihali, ya unsufala. Mi kwa ba cwalo ni ka kalulo ya bulalu ya busihu.

13 Na talima hape, mi na utwa mbande ye ne fufa, i lendile, i li ka linzwi le lituna: “Mawe, ki bumai! Ba ba pila mwa lifasi ba ta ba ni bumai hahulu, mulumo ha u zwa mwa litolombita ze swanezi ku lizwa ki mangeloi a mañwi a malalu!”

 

9

1 Lingeloi la buketalizoho la liza tolombita ya lona. Cwale na bona naleli ye ne zwile kwahalimu ku wela fafasi. Ya fiwa sinotolo sa musima o si na lilaho. 2 Naleli ya kwalula musima, mi kwa zwa musi, inge musi o zwa fa liyonga le lituna. Lizazi ni mbyumbyulu za unsufala kabakala musi o n'o zwa mwa musima.

3 Nzie ya zwa mwa musi, ya taha fafasi, mi ya fiwa maata a swana ni a tubanze.

4 Ya bulelelwa kuli i si ke ya sinya bucwañi, kamba likota, kamba simela sifi ni sifi, konji batu feela ba ba si na liswayo la Mulimu fa lipata za bona.

5 Nzie ha i si ka lumelelwa ku bulaya batu bao. Ya lumelelwa feela ku ba nyandisa ka likweli li ketalizoho. Butuku bwa yona bu swana ni butuku bw'a utwa mutu h'a lumilwe ki kabanze. 6 Ku zona likweli li ketalizoho zeo batu ba ka bata lifu, kono ha ba na ku li fumana. Ba ka lakaza ku shwa, kono lifu li ta ba sabela.

7 Nzie ne i bonahala inge lipizi ze itukiselize ndwa. Fa litoho za yona ku na ni ze swana sina litukwe za gauda, mi lipata za yona ne li swana ni lifateho za batu.

8 Boya bwa yona ne bu swana ni milili ya basali, ni meeno a yona inge a tau.

9 Fa lifuba ne ku kwahezi se si swana sina sisilelezo sa sipi mi mulumo wa mafufa a yona n'o swana ni lilata la likoloi ze ñata ha li hohiwa ki lipizi ze matela kwa ndwa.

10 I ne i na ni mihata ni miutwa sina tubanze, mi ki ka yona mihata yeo ha ne i kona ku utwisa batu butuku ka likweli liketalizoho. 11 Ne i na ni mulena, ya i busa, ili lingeloi la musima o si na lilaho. Libizo la lona, ka Siheberu ki “Abdoni” ni, ka Sigerike ki “Apolyoni”. Taluso ki kuli “Musinyi”.

12 Ñalelwa ya pili i felile. mwamulaho a yeo, ku sa siyezi liñalelwa ze peli ze sa taha.

13 Cwale lingeloi la busilela la liza tolombita ya lona. Na utwa linzwi li zwa kwa malulu a mane a katala ka gauda ka ka fapil'a Mulimu.

14 Linzwi la li kwa lingeloi la busilela, le ne li sweli tolombita: “Lukulula mangeloi a mane a tamezwi fakaufi ni nuka ye tuna ya Yuferati!” 15 Mangeloi a mane ao a lukululwa. N'a itukiselize yona nako yeo, ya lizazi leo, ni kweli yeo, ni sona silimo seo, ku bulaya kalulo ya bulalu ya batu ba lifasi. 16 Na bulelewa palo ya masole ba ba ne ba pahami lipizi. I n'e li mianda ye mibeli ya bolule. 17 Cwale, mwa pono ya ka, na bona lipizi ni ba ba li pahamai. Ne ba na ni lisilelezo za fa sifuba ze fubelu sina mulilo, ni ze tala sina safire, ni za ñandatalukeke sina sulufula. Litoho za lipizi ne li swana ni litoho za litau, mi mwa milomo ya zona ne ku zwa mulilo, musi ni sulufula. 18 Kalulo ya bulalu ya batu ba lifasi ya bulaiwa ki liziezi ze talu zeo, i li mulilo, musi ni sulufula ze ne zwa mwa milomo ya lipizi. 19 Kakuli maata a lipizi a mwa milomo ya zona, ni kwa mihata ya zona cwalo. Mihata ya zona i ne i swana ni linoha. I na ni litoho, mi ka zona litoho ya holofaza batu.

20 Batu ba ba ne ba siyezi, ili ba ba ne ba si ka bulaiwa kaufela ki liziezi zeo, ha ba si ka tuhela ze ne ba ikezelize zona. Ha ba si ka tuhela ku lapela madimona ni milimu ya gauda, ya silivela, ya kopa, ya macwe ni ya likota, milimu ye sa utwi, kamba ku bona, kamba ku zamaya.

21 Batu bao mane ha ba si ka lika ku tuhela bubulai bwa bona, ni mabibo, ni buhule, ni busholi bwa bona.

10

 

Lingeloi ni buka ye nyinyani

1 Cwale na bona lingeloi le liñwi, le li na ni maata, li shetulumuka ku zwa kwa lihalimu. Ne li apezi lilu, mi li na ni nambwamutalati ya potolohile toho ya lona. Pata ya lona ne i swana ni lizazi, mi mahutu a lona n'a swana ni malimi a mulilo. 2 Ne li sweli mwa lizoho bukanyana ye apuzwi. Ka lihutu la kwa bulyo la hata fa liwate, mi ka la bunzohoto la hata fafasi. 3 Cwale la huwa ka linzwi le lituna, le ne li utwahala inge la tau ha i lila. Ha li se li huwile, kwa utwahala mishika ye supile i alaba ka mulumo. 4 Mishika ye supile i sa bulela feela, na bata ku ñola. Kono na utwa linzwi li bulela kwahalimu, li li: “Se si bulezwi ki mishika ye supile ki kunutu. U si ke wa si ñola!”

5 Cwale lingeloi le ne ni boni li yemi fa liwate ni fafasi, la nanulela lizoho la silyo kwahalimu.

6 La konka ka libizo la Mulimu, ya pila kuya-kuile, ya ezize lihalimu ni ze ku lona kaufela, lifasi ni lika ze ku lona kamukana, ni liwate ni ze mwateñi kaufela. Lingeloi la li: “Ha ku sa na tiyeho cwale! 7 Kono lingeloi la busupa ha li ta liza tolombita ya lona, kihona Mulimu a ta taleleza mulelo wa kunutu ya hae, sina mw'a n'a u bulelezi kwa batanga ba hae, bona bapolofita.”

8 Cwale linzwi le ne ni utwile li bulela kwahalimu, la bulela ni na hape, la li: “Zamaya, u y'o nga bukanyana ye apuzwi, ye mwa lizoho la lingeloi le li yemi fa liwate ni fafasi.”

9 Na ya kwa lingeloi ku y'o kupa kuli li ni fe bukanyana yeo. La li ku na: “A ku i nge, mi u i ce. I ta ñapa mwa mba ya hao, kono mwa hanu i ta ba munati sina linosi.” 10 Na nga bukanyana yeo mwa lizoho la lingeloi, mi na i ca. Ya ba munati sina linosi mwa hanu ya ka. Kono ha ni se ni i mizize, mwa mba ya ka kwa ñapa.

11 Cwale la li ku na: “U swanezi ku polofita hape bakeñisa mishobo ye miñata, ni macaba, ni lipuo ni malena.”

11

 

Lipaki ze peli

1 Cwale na fiwa tupa ya ku likanyisa butelele bwa lika, ili tupa ye ne swana ni mulamu, mi na bulelelwa kuli: “Nanuha, u likanye tempele ya Mulimu ni katala, mi u bale ba ba lapela mwateñi.

2 Kono u si ke wa likanya lapa la kwand'a tempele. U si ke wa li likanya, kakuli li filwe ba ba sa lumeli, ba ba ta hatikela munzi o kenile ka likweli ze mashumi a mane ka ze peli.

3 Ni ta lumela lipaki za ka ze peli, li apezi masaka, mi li ta bulela litaba za Mulimu ka mazazi ao a sikiti ka mianda ye mibeli ni mashumi a silezi.

4 Lipaki zeo ze peli ki likota ze peli za olive ni lilambi ze peli ze fapil'a Mulena wa lifasi.

5 Haiba mutu a lika ku li sinya, mwa milomo ya zona ku zwa mulilo o cisa lila za zona. Ka ona mukwa wo, mañi ni mañi ya ka lika ku li holofaza u ta bulaiwa. 6 Li na ni maata a ku kwala lihalimu kuli pula i si ke ya nela ha li sa bulela linzwi la Mulimu. Li na ni maata fa mezi, ku a fetula mali. Mi hape li na ni maata a ku nata lifasi ka kozi ifi kapa ifi ka nako ye li lata kaufela.

7 Lipaki zeo ha li se li felize ku bulela litaba za zona, sibatana se si zwa mwa musima o si na lilaho si ta li lwanisa. Si ta li tula ni ku li bulaya.

8 Litupu za zona li ta lapalala mwa patelo ya munzi o mutuna mo Mulen'a zona n'a kokotezwi fa sifapahano. Munzi wo wa shendekelwa ka libizo la Sodoma kamba Egepita.

9 Batu ba mishobo, ba masika kamukana, ba lipuo ze fapahani ni ba manaha, ba ta bona litupu za zona mazazi a malalu ni kalulo ya la bune, mi ha ba na ku lumela kuli li bulukwe. 10 Ba ba yahile mwa lifasi ba ta tabela lifu la batu bao ba babeli. Ba ta eza mukiti, ni ku fana limpo yo muñwi ku yo muñwi, kakuli bapolofita bao ba babeli ba ta be ba nyandisize hahulu batu ba lifasi. 11 Kono, mwamulaho a mazazi a malalu ni kalulo ya lizazi la bune, moya o pilisa wa Mulimu o fa Bupilo, wa t'o kena ku bona. Cwale ba yema, mi ba ba ba boni kamukana ba saba hahulu.

12 Cwale bapolfita ba babeli bao ba utwa linzwi le li zwa kwahalimu, li li ku bona: “A mu tahe kwanu!” Ba kambamela kwahalimu ka lilu, lila za bona li nze li ba talimezi.

13 Ka yona nako yeo, kwa ba ni zikinyeho ye tuna ya lifasi. Kalulo ya bulishumi ya munzi ya sinyeha, mi palo ya batu ba ba eza likiti ze supile ba bulaiwa ki zikinyeho yeo. Ba ba siyezi ba swalwa ki sabo ye tuna, mi ba lumba hahulu butuna bwa Mulimu wa kwa lihalimu.

14 Kozi ya bubeli i felile. Kono bona! Kozi ya bulalu i tuha i fita hona cwale fa.

 

Tolombita ya busupa

15 Cwale lingeloi la busupa la liza tolombita ya lona, mi kwa utwahala manzwi a matuna kwahalimu, a li: “Maata a ku busa lifasi ki a Mulen'a luna ni Mesia wa hae, mi u ta busa kuya-kuile!”

16 Cwale bahulu ba mashumi a mabeli ka ba bane ba ba inzi fa mabona a bona fapil'a Mulimu, ba wela fafasi ka lipata balumbeka Mulimu. 17 Ba li:

“Mulena Mulimu ya Maata Kaufela,

ya li teñi, mi ya n'a li teñi!

Lu itumela ku wena

kakuli u sebelisize maata a hao a matuna,

mi u s'o kalile ku busa!

18 Macaba n'a halifile,

kono nako i fitile ya ku taha

kwa buhali bwa hao,

ni ya ku atulwa kwa ba ba shwile.

Nako i fitile ya ku fa mipuzo

kwa batanga ba hao bapolofita,

ni kwa batu ba hao kaufela,

ba bahulu ni ba banyinyani,

ba ba ku saba kamukana.

Nako i fitile ya ku sinya

ba ba sinya lifasi!”

19 Tempele ya Mulimu, mwa lihalimu, ya kwalululwa, mi Likwati la Bulikani la bonahala mwa tempele ya hae. Cwale kwa ba ni mamonyi a pula, mishika, milumo, ni zikinyeho ya lifasi, ni simbwewewe se situna.

 

12

 

Musali ni sibatana se si sabisa

1 Cwale kwa bonahala makazo ye tuna mwa lihalimu, ili ya musali ya n'a apezi lizazi, ni kweli kwatas'a mahutu a hae. N'a na ni tukwe ye ne na ni linaleli ze lishumi ka ze peli kwa toho ya hae. 2 N'a s'a li fakaufi ni ku puluha, mi n'a huwiswa ki butuku bwa ku pepa.

3 Kwa bonahala makazo ye ñwi hape mwa lihalimu. Ne ku na ni sibatana se si sabisa, se situna, se si fubelu, se si na ni litoho ze supile ni manaka a lishumi, ni tukwe kwa toho ye ñwi ni ye ñwi.

4 Ka muhata wa sona sa hoha kalulo ya bulalu ya linaleli ze kwahalimu mi sa li nepela fafasi. Kiha si t'o yema fapil'a musali ya n'a s'a pepa kuli si ce mwan'a hae a sa pepwa feela.

5 Cwale musali yo a pepa mwana wa mushimani, ya ta busa macaba kaufela ka mulamu wa sipi. Kono mwan'a hae a pamulwa, mi a iswa ku Mulimu ni kwa lubona lwa hae.

6 Musali a sabela mwa naheñi kw'a n'a lukiselizwe sibaka ki Mulimu, kuli a y'o babalelwa kwateñi, mane ku fele mazazi a sikiti ka mwanda ye mibeli ni mashumia silezi.

7 Cwale ndwa ya zuha mwa lihalimu! Mikaele ni mangeloi a hae ba lwanisa sibatana se si sabisa mi ni sona sa itwanela ni mangeloi a sona.

8 Kono sibatana sa tulwa, mi sona ni mangeloi a sona sa haniswa ku ina mwa lihalimu. 9 Sibatana seo se situna sa nepelwa kwande. Ki yona noha ya kale yani, ye bizwa Diabulosi, kamba Satani, ya pumile lifasi kamukana. A nepelwa fafasi hamoho ni mangeloi a hae kaufela.

10 Kiha ni utwa linzwi le lituna li huweleza mwa lihalimu, li li: “Cwale ku pilisa kwa Mulimu ku tile! Cwale Mulimu u bonisize maata a bulena bwa hae! Cwale Mesia wa hae u bonisize maata a hae! Kakuli muzekisi wa banabahabo luna, ya n'a yemi fapil'a Mulimu ku ba zekisa musihali ni busihu, u lelekilwe mwa lihalimu.

11 Banabahabo luna ba mu tuzi ka mali a Ngunyana, ni ka niti ye ne ba bulela. Ba lumezi ku fana Bupilo bwa bona ni ku shwa. 12 Kabakaleo mu tabe, mina mahalimu, ni mina, kaufela ba ba pila mwateñi! Kono bumai ki bwa mina lifasi ni liwate! Kakuli Satani u tile ku mina, mi u halifile, kakuli u ziba kuli s'a siyalezwi ki nakonyana feela.”

13 Sibatana ha si y'o lemuha kuli si poselizwe fafasi, sa kala ku lelekisa musali ya n'a pepile mushimani. 14 Kono musali a fiwa mafufa a mabeli a mbande ye tuna, kuli a fufele mwa sibaka sa hae mwa naheñi, mw`a ta y'o babalelwa ka lilimo ze talu ni licika, a banduke kwa ku lwaniswa ki sibatana.

15 Cwale sibatana sa ndanyuna mezi ka mulomo wa yona mwamulaho wa musali, inge nuka, kuli a mu kukise. 16 Kono lifasi la t'o tusa musali, la atamaisa mulomo wa lona, mi la miza mezi a zwa mwa mulomo wa sibatana. 17 Cwale sibatana sa halifela musali, mi sa y'o lwanisa ba lusika lwa hae ba ba siyezi, ili ba ba lumela Mulao wa Mulimu kaufela, mi ba sepahala mwa niti ye bonahalizwe ki Jesu.

 

Libatana ze peli

18 Mi sibatana sa yema fa likamba la liwate.

13

1 Cwale na bona sibatana si omboka mwa liwate. Ne si na ni manaka a lishumi ni litoho ze supile, ni tuku kwa lunaka lo luñwi ni lo luñwi. Fa litoho za sona ne ku ñozwi libizo le li nyefula Mulimu.

2 Sibatana se ni boni ne si swana ni ngwe. mahutu a sona n'a swana ni a bele, ni mulomo wa sona inge wa tau. Sibatana se si sabisa sani sa fa sa bubeli maata a sona ni lubona lwa sona ni bulena bwa sona.

3 Ye ñwi ya litoho za sona ne i bonahala inge ne i bulailwe kono liñiba-tuna leo ne li folile. Batu ba lifasi kamukana ba komoka, mi ba latelela sibatana se situna seo. 4 Batu kaufela ba si lapela kakuli ne si file sibatana se sinyinyani maata a sona. Ba lapela ni sona sibatana se sinyinyani cwalo, ba li: “Ki mañi ya swana ni sibatana? Ki mañi ya ka lwana ni sona?”

5 Sibatana seo sa lumelelwa ku bulela linyefula ze maswe, mi sa fiwa maata a ku sebeza ka likweli ze mashumi a mabeli ka ze ne.

6 Cwale sa kala ku nyefula Mulimu, ni libizo la hae, ni sibaka mw'a inzi ku kopanyeleza ni ba ba pila mwa lihalimu kamukana. 7 Sa lumelelwa ku lwanisa balumeli ni ku ba tula. Sa fiwa maata fahalimw'a mishobo ya batu ni macaba kaufela, fahalimw'a ba lipuo ze fapahani ni ba manaha kamukana.

8 Batu ba lifasi kaufela ba ta si lapela, kwand`a bao, mabizo a bona n`a ñozwi, mwa buka ya Bupilo, ili buka ya Ngunyana ya tabilwe.

9 ”A mu utwe, haiba mu na ni lizebe! 10 Ya lukela ku hapiwa kaufela u ta hapiwa. Ya lukela ku bulaiwa ka sabule, u ta bulaiwa ka yona. Ze, li tisa mutundamenyi ni tumelo kwa neku la batu ba Mulimu.”

11 Cwale na bona sibatana si sili si pumbuka mwa mubu. Si ne si na ni manaka a mabeli a swana ni a ngu, mi ne si bulela sina sibatana se situna. 12 Si ne si itusa ka maata a sibatana sa pili, sona si nze si li teñi. Si ne si hapeleza lifasi ni ba ba pila ku lona kaufela ku lapela sibatana sa pili, sona sani se ne si na ni liñiba le li folile. 13 Sibatana seo sa bubeli sa eza limakazo ze tuna. Sa tisa fafasi mulilo o zwa kwahalimu, batu kaufela ba nze ba bona. 14 Ka ona mukwa wo, wa limakazo ze ne si lumelezwi ku eza fapil'a sibatana sa pili, sa puma batu ba bañata fafasi. Sibatana sa bulelela batu ba lifasi kaufela kuli ba bupe siswaniso sa sibatana se ne si holofalizwe ka sabule, mi nihakulicwalo sa pila. 15 Sibatana sa bubeli sa lumelelwa ku bululela Bupilo mwa siswaniso sa sibatana sa pili, kuli siswaniso seo si kone ku bulela, ni ku bulaya ba ba ka hana ku si lapela kamukana. 16 Sibatana sa hapeleza batu kaufela, ba banyinyani ni ba bahulu, bafumi ni babotana, batanga ni ba ba lukuluhile, kuli ba be ni liswayo fa mazoho a bona a silyo ni fa lipata za bona. 17 Ha ku na ya n'a lumelelwa ku leka kamba ku lekisa konji ya n'a na ni liswayo leo, ili libizo la sibatana kapa nombolo ye ne yemi bakeñisa libizo leo.

18 Ki mo ku lukela ku ba ni butali. Ya na ni ngana u kona ku fumana taluso ya nombolo ya sibatana, kakuli nombolo yeo i yemi bakeñisa libizo la mutu. Nombolo ya hae ki minda ya silezi ka mashumi a silezi ni ze silezi.

 

Pina ya ba ba pilisizwe

14

 1 Cwale ha ni talima, na bona Ngunyana a yemi fa Lilundu la Sioni. N'a na ni batu ba ba eza likiti ze mwanda ka ze mashumi a mane ka zene, ba ba ne ba ñozwi libizo la hae ni la Ndat'ahe fa lipata za bona.

2 Mi na utwa linzwi li zwa kwa lihalimu li luma sina mezi a mañata a sibuba ni fokuñwi, inge mushika o mutuna wa pula. Linzwi leo, hape, na li utwa inge mulumo o ezwa ki batu ha ba liza mufuta wa lihalepa ze tuna. 3 Batu bao, ka likiti-kiti za bona, ba yema fapil'a lubona, fapil'a libupiwa ze ne ze pila, ni fapil'a bahulu ba mashumi a mabeli ka ba bane, mi ba opela pina ye nca. Ne ku si na ya n'a kona ku ituta pina yeo konji bona batu ba likiti ze mwanda ka ze mashumi a mane ka zene ba ba ne ba pilisizwe mwa lifasi. 4 Bona, ha ba si ka isilafaza ni basali, kakuli ki linjilulume. Ba latelela Ngunyana kw'a ya kaufela. Ki ba ba pilisizwe mwahal'a batu kamukana, mi ki bona ba pili ba ba ta fitiswa ku Mulimu ni ku Ngunyana. 5 Ha ba si ka utwiwa ba puma. Ha ba na foso.

 

Mangeloi a malalu

6 Cwale na bona lingeloi le liñwi li lendile mwa mbyumbyulu. Ne li na ni litaba ze nde za kamita za ku t'o bulelela batu ba lifasi, i li kwa mishobo kaufela ni masika ni ba lipuo lisili ni ba macaba kamukana. 7 La huweleza, la li: “Mu sabe Mulimu, mi mu lumbe maata a hae! Kakuli nako ya hae i se i fitile ya ku atula batu. A mu iname, mu lapele ya ezize lihalimu ni lifasi, liwate ni misindi ya mezi cwalo!”

8 Lingeloi la bubeli la latelela la pili, li li: “U wile! U wile Babilona yo mutuna! U file macaba kaufela waine ya hae, ili waine ya buhali bwa buhule bwa hae!”

9 Lingeloi la bulalu la latelela a mabeli a pili, li huweleza, li li: “Mutu kamukana ya lapela sibatana ni siswaniso sa sona, mi a amuhela liswayo la sona fa pata kamba fa lizoho, 10 U ka nwa kasibili waine ya Mulimu, waine ya bunyemi bwa hae y'a selile, i si ka timunwa, mwa komoki ya buhali bwa hae! Ba ba eza cwalo kaufela ba ta nyandiswa mwa mulilo ni sulufula fapil'a mangeloi a kenile ni Ngunyana.

11 Musi wa mulilo wo, o ba nyandisa, u tunya kuya-kuile. Ha ba na pumulo, musihali kamba busihu, ba ba lapezi sibatana ni siswaniso sa sona, ni ba ba fumani liswayo la libizo la sona kamukana.”

12 Ki lona libaka batu ba Mulimu ha ba swanezi ku tundamena, ili bona ba ba utwa litaelo za hae, mi ba sepahala ku Jesu.

13 Hape na utwa linzwi le li zwa kwahalimu, li li: “Nola se. Ba na ni litohonolo, ku zwa cwale, bafu ba ba shwela mwa musebezi wa Mulena!” “Ki niti, ku cwalo,” ku bulela Moya. “Ba ta ikola pumulo mwamulaho a misebezi ya bona ye tata. Ze nde ze ba ezize za ba latelela.”

 

Kutulo ya lifasi

14 Cwale na talima hape, mi na bona lilu le lisweu, mi ne ku inzi se si swana ni mutu fateñi. N'a na ni kuwani ya bulena ya gauda kwa toho, mi mwa lizoho n'a sweli cekisi ye buhali.

15 Lingeloi le liñwi la zwa mwa tempele, mi la huweleza ku le ne li inzi fa lilu, la li: “Sebelisa cekisi ya hao, u kutule, kakuli ki yona nako ya ku kutula. Lifasi li se li lukela ku kutulwa!”

16 Cwale le ne li inzi fa lilu la poseza cekisi ya lona fafasi, mi kutulo ya lifasi ya ezahala.

17 Lingeloi le liñwi la zwa mwa tempele ye mwa lihalimu, ni lona cwalo ne li na ni cekisi ye buhali.

18 Lingeloi le liñwi hape, ili le li tokomela mulilo, la zwa kwa katala. La huweleza lingeloi le li sweli cekisi ye buhali, la li: “Sebelisa cekisi ya hao, u kayule makocela a veine ya lifasi kakuli a se a buzwize!” 19 Cwale lingeloi la poseza cekisi ya lona fafasi, ya koyaula makocela a veine mi a` poseza mwa sika ili buhali bo butuna bwa Mulimu. 20 Makocela a hamulelwa kwand'a munzi, mi h'a hamuliwa, kwa zwa mali a buba inge mezi a muunda, libima ze mianda ye mibeli, ni butungi bo bu kumisa mwa sifuba.

 

15

 

Mangeloi ni manyando a mafelelezo

1 Cwale na bona poniso i sili mwa lihalimu, ili poniso ye tuna, ye komokisa ya mangeloi a supile, a sweli manyando a supile. A, ki ona manyando a mafelelezo, kakuli ki ona a' feleleza buhali bwa Mulimu.

2 Mi na bona se si swana ni liwate la siiponi le li kopani ni mulilo. Na bona cwalo ni ba ba ne ba tuzi sibatana, ni siswaniso sa sona, ni yena wa libizo le li ñozwi ka nombolo. Ba ne ba yemi kwatuko a liwate leo la siiponi, ba sweli lihalepa ze ne ba filwe ki Mulimu. 3 Ba ne ba opela pina ya Mushe, mutang'a Mulimu, ni pina ya Ngunyana, ba li:

“Mulena Mulimu ya Maata Kaufela,

misebezi ya hao ki ye mituna

ye komokisa!

Mulena wa macaba kaufela,

linzila za hao li lukile, mi ki za niti!

4 Mulena, ki mañi ya si ke a ku saba?

Ki mañi ya ka hana ku bulela

ka za butuna bwa hao?

Kakuli ki wena feela ya kenile.

Macaba kamukana a ka taha

ku t'o kubama fapil'a hao,

a ku lapele,

kakuli likezo za hao ze lukile

li bonwi ki batu kaufela.”

5 Mwamulaho a fo, na bona tempele ye mwa lihalimu i kwaluha, ni tende ya bupaki bwa Mulimu i inzi mwateñi.

6 Mangeloi a supile, a' sweli manyando a supile, a zwa mwa tempele, a n'a apezi masila a kenile, a benya, mi a itamile makanda a gauda mwa lifuba. 7 Cwale se siñwi sa libupiwa ze ne ze pila, sa fa mangeloi a supile mikeke ye supile ya gauda ye tezi buhali bwa Mulimu ya pila kuya-kuile. 8 Tempele ya tala musi o zwa kwa kanya ya Mulimu ni kwa maata a hae, mi ne ku si na ya n'a ka kena mwa tempele ku fitela manyando a supile, a' tisizwe ki mangeloi a supile, h'a s'a felile.

 

16

 

Mikeke ya kwiti ya buhali bwa Mulimu

1 Kiha ni utwa linzwi le lituna li zwa mwa tempele, li huweleza mangeloi a supile, li li: “A mu y'o sululela mikeke ya kwiti ye supile ya buhali bwa Mulimu mwa lifasi!”

2 Lingeloi la pili la ya, la y'o sululela mukeke wa lona wa kwiti mwa lifasi. Kwa bonahala litombo ze maswe ze butuku ku ba ba ne ba na ni liswayo la sibatana ni ba ba ne ba lapela siswaniso sa sona.

3 Lingeloi la bubeli la sululela mukeke wa lona fa liwate. Mezi a fetuha inge mali a mutu ya shwile, mi ze pila kaufela mwa liwate za shwa.

4 Lingeloi la bulalu la sululela mukeke wa lona fa linuka ni misindi ya mezi, mi a fetuha mali.

5 Kiha ni utwa lingeloi le li tokomela mezi, li li: “U lukile ka likatulo ze u ezize, Wena Ya Kenile, ya li teñi, ni ya n'a li teñi! 6 Ba suluzi mali a batu ba Mulimu ni a bapolofita, mi cwale u ba file mali kuli ba a nwe. Ba kutula se ba cezi!” 7 cwale na utwa linzwi le li zwa kwa katala, li li: “Mulena Mulimu ya Maata Kaufela! Likatulo za hao li lukile. Ki za niti luli!”

8 Lingeloi la bune la sululela mukeke wa lona fa lizazi, mi lona lizazi la lumelelwa ku cisa batu ka mulilo wa lona. 9 Batu ba ciswa ki mufutumala o sabisa, mi ba shendaula libizo la Mulimu, ili yena ya na ni maata fahalimw'a manyando ao kaufela. Kono ba hana ku tuhela libi za bona ni ku lumba maata a hae.

10 Lingeloi la buketalizoho la sululela mukeke wa lona fa lubona lwa sibatana, mi mubuso wa sona wa welwa ki lififi. Batu ba lumaka malimi a bona kabakala butuku.

11 Mi ba nyefula Mulimu wa kwa lihalimu kabakala butuku ni litombo za bona. Kono ha ba si ka tuhela mikwa ya bona ye maswe.

12 Lingeloi la busilela la sululela mukeke wa lona fa nuka ye tuna, yona Yuferati. Nuka ya kala, i li ku lukiseza malena ba ba zwa kwa upa nzila.

13 Cwale na bona mioya ye maswe ye milalu, ye ne swana ni limbotwe, i zwa mwa mulomo wa sibatana se situna, mwa mulomo wa sibatana se sinyinyani, ni mwa mulomo wa mupolofita wa buhata. 14 Yeo, ki yona mioya ya madimona ye eza limakazo. Mioya yeo ye milalu ya ya kwa malena ba lifasi kaufela, ku ba isa kwa ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu ya Maata Kaufela.

15 ”Utwa! Ni taha sina lisholi! U litohonolo ya tona ni ya libelela liapalo za hae, kuli a si ke a swaba ku zamaya mapunu mwahal'a batu!”

16 Cwale mioya ya kopanya malena mwa sibaka se si bizwa Harmagedoni ka Siheberu.

17 Lingeloi la busupa cwale la sululela mukeke wa lona mwa moya. Kwa utwahala linzwi le lituna mwa tempele, le ne li zwa kwa lubona, li li: “Ku felile!” 18 Kwa ba ni mamonyi a pula, mishika, milumo ni zikinyeho ye tuna ya lifasi ye si ka ba teñi haisali batu ba bupiwa. Yeo i bile ye maswe ku fita lizikinyeho kaufela!

19 Munzi o mutuna wa pazulwa likalulo ze talu, mi minzi ya manaha kamukana ya sinyeha. Mulimu a hupula Babilona yo mutuna, mi a mu nwisa waine mwa sinwelo sa hae, ili waine ya buhali bwa hae.

20 Lioli kaufela za ululuka, mi malundu kamukana a fela.

21 Macwe a matuna a simbwewewe, a bukiti bo bu bata ku eza likilo ze mashumi a mane, a wela batu ku zwa kwahalimu. Mi batu ba nyefula Mulimu kabakala linyando la simbwewewe seo, kakuli i ne li linyando le li maswe hahulu.

17

 

Lihule le lituna

1 Cwale le liñwi la mangeloi a supile, a n'a sweli mikeke ya kwiti ye supile, la t'o li ku na: “Taha, ni t'o ku bonisa mo li ta atulelwa lihule le lituna, munzi-tuna wani o yahilwe fakaufi ni linuka ze ñata wani o yahilwe fakaufi ni linuka ze ñata.

2 Malen'a lifasi ba fosize ni lona lihule le lituna, mi batu ba lifasi ba kozwi ki waine ya buhule bwa lona.”

3 Kiha ni ngiwa ki Moya, mi lingeloi la ni isa mwa naheñi. Ko, na y'o bona musali a inzi fa sibatana se sifubelu, se ne si ñozwi mabizo a maswe mubili kaufela. Sibatana seo ne si na ni litoho ze supile ni manaka a lishumi.

4 Musali yo, n'a apezi ze fubelu ni ze puzwa, a icakelezi lifaha za gauda ni macwe a butokwa. Mwa lizoho la hae n'a sweli sinwiso sa gauda se si tezi ze swabisa, ili lika ze masila, za buhule bwa hae.

5 Fa pata ya hae ne ku ñozwi libizo, kono taluso ya lona i n'e li kunutu. “Babilona yo mutuna, m'ahe mahule ni masila kamukana a lifasi.” 6 Mi na bona kuli musali n'a kozwi ki mali a balumeli, ni mali a ba ba ne ba bulailwe kakuli ne ba sepile Jesu.

 Ha ni mu bona, na komoka hahulu. 7 Lingeloi kiha li li ku na: “Se si komokisa ki sika mañi! Ni ta ku bulelela taluso ya kunutu ya musali ni ya sibatana se si mu lwezi, ili sona sibatana sa litoho ze supile ni manaka a lishumi. 8 Sibatana s'o boni si kile sa pila, kono ha si sa pila. Si tuha si zwa mwa musima o si na lilaho, si y'o sinyelezwa. Batu ba ba pila mwa lifasi, ba ba si ka ñolwa mabizo mwa buka ya Bupilo i sa li kwa makalelo a lifasi, ba ta mbwetuka ha ba ta bona sibatana, kakuli si kile sa pila, mi ha si sa pila nako ye, kono si ta bonahala hape.

9 ”Fo, ku batahala butali ni kutwisiso. Litoho ze supile ki malundu a supile, f'a inzi musali. Mi hape ki malena ba supile. 10 Baketalizoho ku bona ba wile, yo muñwi u sa busa, mi yo muñwi h'a si ka fita kale. H'a ka taha, u ka ina nakonyana feela. 11 Mi sibatana, se ne si pilile kono sa shwa, sona kasibili ki mulena wa bu ketalizoho ka ba balalu. Ki yo muñwi wa malena ba supile ba pili, mi ya ya kwa ku shwelela.

12 ”Manaka a lishumi o' boni, ki malena ba ba lishumi ba ba si ka yola kale bulena. Kono ba ta fiwa maata a ku busa ni sibatana nako ye kuswani.

13 Balishumi bao kaufel'a bona, ba na ni mulelo u li muñwi, mi ba fa sibatana maata ni bulena bwa bona. 14 Ba ta lwanisa Ngunyana, kono Ngunyana hamoho ni balateleli ba hae ba ba bizizwe, ba ba ketilwe ni ba ba sepahala, u ta ba tula kakuli ki Mulena wa malena ni Mubusi wa babusi.”

15 Lingeloi hape la li ku na: “Mezi o' boni, fo li inzi lihule, ki macaba, batu ba bañata, ni mishobo, ni lipuo. 16 Manaka a lishumi o` boni, ni sibatana, li ta to ya lihule. Li ta mu amuha z'a na ni zona kaufela, li mu siye mapunu. Li ta ca nama ya hae ni ku mu cisa mwa mulilo. 17 Kakuli Mulimu u beile mwa lipilu za bona batu takazo ya ku peta mulelo wa hae ka ku eza lika ka pilu i liñwi, ni ka ku fa sibatana maata a bona a ku busa, ku fitela fo li ta ezahalela ze bulezwi ki Mulimu.

18 ”Mi musali y'o boni, ki munzi o mutuna o' komile malena ba lifasi.”

18

 

Ku wa kwa Babilona

1 Ku zwa fo, na bona lingeloi le liñwi li zwa kwa lihalimu. Ne li na ni maata a matuna, mi kanya ya lona ya benyisa lifasi kaufela. 2 La huweleza ka linzwi le lituna, la li: “U wile! U wile Babilona yo mutuna! U s'a fetuhile munzi wa madimona ni tolongo ya mioya ye maswe, sibaka mo ku pila mifuta-futa ya linyunywani ze masila, ze toyeha.

3 Kakuli u nwisize macaba kamukana waine ya hae, ili waine ya buhule bwa hae bo bu sabisa. Malena ba lifasi ba fosize ni yena, mi balekisi ba lifasi ba fumisizwe ki litakazo za hae.”

4 Mi na utwa linzwi le liñwi le li zwa kwa lihalimu, li li:

“A mu zwe, mina sicaba sa ka!

Mu zwe ku yena!

Mu si ke mwa kopanela ni yena

 libi za hae.

Mu si ke mwa ikabela ni yena

manyando a' ta mu tahela.

5 Kakuli libi za hae li kubukanyizwe

libunda le li y'o fita kwahalimu,

mi Mulimu u hupuzi mikwa ya hae

ye maswe.

6 Mu mu eze sina mw'a mi ezelize.

Ka kezo y'a mi ezize,

mina mu mu eze habeli.

Se si maata s'a mi nwisize,

mina mu mu nwise sa maata

a ekelizwe habeli.

7 Sina mw'a n'a ikuhumuseza

ni ku ipahamisa,

ni mina mu mu nyandise

ni ku mu utwisa butuku cwalo.

Kakuli u ipulelelanga, u li:

‘Ni ina fa, na mufumahali!

Ha ni mbelwa,

mi ha ni na ku silisa ya shwile

ni kamuta.’

8 Kabakaleo, manyando a hae

a ta mu wela ka lizazi li li liñwi feela,

ili matuku, mafu, ni tala.

U ta ciswa ka mulilo,

kakuli Mulena Mulimu, ya mu atula,

u na ni maata.”

9 Malena ba lifasi ba ba ikabezi ni yena buhule ni litakazo za hae, ba ta bokololela ni ku lilela munzi, ha ba ta bona musi u tunya wa ku ca kwa ona!

10 Ba ta yema kwahule, ka ku saba manyando a ona, mi ba ta li: “Mawe! manyando a ona, mi ba ta li: “Mawe! Mawe! Babilona, munzi o mutuna, o tiile! U natilwe ka nako i liñwi feela!”

11 Balekisi ba mwa lifasi ba ta lila ni bona, ba ine mwa maswabi kabakala ona, kakuli ha ku sa na ya leka tutu ya bona hape.

12 Ha ku na ya leka gauda ya bona, silivela kapa macwe a butokwa. Tutu ya bona ya masila a mifuta-futa, ha i sa lekwa, lika za mishobo-shobo ze ezizwe ka likota, ka lunaka lwa tou, ka mukelete, ka sipi ni macwe a butokwa.

13 Ha i sa lekwa ni mifuta ya sende ye swana ni sinamoni, insense, mira, ni ze ñwi cwalo, lico ze cwaleka waine, mafula, bupi ni mabele, limunanu ze cwaleka likomu, lingu ni lipizi, likoloi, batanga, mane ni batu bao ili batanga. 14 Balekisi bao ba ta li ku ona munzi: “Lika kaufela z'o n'o lakaza ku luwa li ile. Bufumu bwa hao, ni ze tabisa, li ile ni zona, mi ha u sa na ku li fumana hape!” 15 Balekisi, ba ba fumisizwe ki ku lekiseza mwa munzi wo, ba ta yema kwahule, ka ku saba manyando a ona. Ba ta lila ni ku cipita.

16 Ba ta li: “Mawe! Mawe! Munzi-tuna wani! U n'o ikapesize ka mifuta-futa ya masila a butokwa a butokwa. 17 Mi ka nako i liñwi feela bufumu bo kaufela bu felile!”

Bazamaisi ba lisepe kaufela, bafuluhi ni ba ba zamaya ni bona hamohocwalo ni ba ba ipilisa ka ku zamaisa mileko mwa liwate, ne ba yemi kwahule.

18 Ba lila ha ba bona musi wa munzi o ca ha u tunya, mi ba li: “Ki ufi munzi o n'o likana ni munzi o mutuna wo?”

19 Ba isela maluli kwa litoho, ba lila ni ku cipita, mi ba li: “Mawe! Mawe! Munzi o mutuna cwalo! Ki ku ona munzi wo mo ba fumezi ba ba ne ba na ni lisepe ze ne zamaya mwa mawate! Mi ka nako i liñwi feela u sinyehezwi ki lika kamukana!”

20 Wena lihalimu, u tabiswe ki ku sinyeha kwa ona! Mu tabe, ni mina balumeli, mina baapositola ni bapolofita! Kakuli Mulimu u atuzi munzi wo ka z'o n'o ezize ku mina!

21 Cwale lingeloi, le li na ni maata, la nga licwe le lituna, le li likana ni la ku silela mabele, mi la li poseza mwa liwate, la li: “Munzi o mutuna wa Babilona u ka nepelwa ka tata fafasi ka ona mukwa wo, mi ha u sa na ku bonwa hape.

22 Lipina za mambeti ni za ba ba liza lihalepa, tunamutolilo kamba lipala ni litolombita ha li sa na ku utwahala ku wena kuya-kuile. Ku wena hape ha ku sa na ku fumanwa mubeleki wa musebezi ufi kamba ufi. Milumo ya ba ba sita lico ha i sa tola i utwahala hape.

 

23 Lumonyi lwa lampi ha lu sa na ku bonahala ku wena, mi linzwi la munyali ni la munyaliwa ha li sa tola li utwahala ku wena. Balekisi ba hao ne ba fita ba bañwi kaufela mwa lifasi ka maata a bona, mi ka mabibo a hao a buhata u pumile macaba kamukana!”

24 Babilona u atuzwi kakuli ki ku ona mo ku fumanwi mali a bapolofita, ni a balumeli, ni a ba bañwi cwalo ba ba bulailwe mwa lifasi kamukana.

19

1 Zeo ha li se li felile, na utwa inge maumbunwa a batu ba bañata mwa lihalimu, ba li: “Ku lumbwe Mulimu! Ku pilisa, bulena ni maata ki za Mulimu wa luna! 2 Likatulo za hae li lukile, mi ki za niti! Kakuli u s'a atuzi lihule le lituna le ne li sinya lifasi ka buhule bwa lona. Mulimu u li utwisize butuku kakuli ne li bulaile batanga ba hae.”

3 Ba huweleza hape, ba li: “Ku lumbwe Mulimu! Munzi o mutuna wa ca, mi musi wa ona u ya ku yelela kwahalimu!”

4 Bahulu ba mashumi a mabeli ka ba bane ni libupiwa ze ne ze pila, ba wela fafasi, mi ba lapela Mulimu ya n'a inzi fa lubona, ba li: “Amen! Ku lumbwe Mulimu!”

 

Mukiti wa Linyalo la Ngunyana

5 Cwale kiha ku zwa linzwi kwa lubona, la li: “Mu lumbe Mulimu wa luna, mina batanga ba hae kamukana, ni mina ba ba mu saba, ba bahulu ni ba banyinyani!”

6 Na utwa hape inge maumbunwa a batu ba bañata, mane inge mezi a mañata fa sibuba se situna, sina mishika ya pula. Na ba utwa ha ba li: “Mu lumbe Mulimu! Kakuli Mulena, Mulimu wa luna, ki Mubusi ya maata!

7 A lu tabeñi, mi lu nyakalale. Lu lumbe butuna bwa hae! Kakuli nako i se i fitile ya linyalo la Ngunyana, mi ni yena munyaliwa u s'a itukiselize lona. 8 U lumelezwi ku apala siapalo sa line ye benya, ye kenile.” Kakuli line ye nde yeo, ki likezo ze lukile za balumeli.

9 Lingeloi kiha li li ku na: “Ñola se, u li: ‘ Litohonolo ki la ba ba memilwe kwa mukiti wa linyalo la Ngunyana.” Mi lingeloi la ekeza, la li: “Ao ki manzwi a Mulimu a niti.”

10 Na wela fafasi kwa mahutu a lona, ku ipeya kwatas'a lona, kono la li ku na: “U si ke wa eza cwalo! Na, ni mutanga sina wena, ni banabahenu ba ba tiiselize mwa niti ye bonahalizwe ki Jesu. U ipeye kwatas'a Mulimu!”

 Kakuli niti ye bonahalizwe ki Jesu, ki yona ye susueza bapolofita.

 

Mupahami wa pizi ye sweu

11 Cwale na bona lihalimu li kwaluluhile, mi kwa taha pizi ye sweu. Ya n'a i pahami n'a bizwa Musepahali ni Niti. N'a atula ni ku lwana ka ku luka.

12 Meeto a hae n'a benya si na malimi a mulilo, mi n'a apezi likuwani ze ñata za bulena kwa toho ya hae. Ne ku ñozwi libizo fa mubili wa hae, kono ne ku sina ya n'a li ziba konji yena feela.

13 Siapalo s'a n'a apezi ne si tezi mali. Libizo l'a n'a bizwa ka lona ne li: “Linzwi la Mulimu.” 14 Balwani ba kwa lihalimu ne ba mu latelela, ba pahami fa lipizi ze sweu, mi ba apezi liapalo za line ye sweu, ye kenile. 15 Mwa hanu ya hae ne ku zwa sabule ye buhali, y'a ka natisa macaba ka yona. U ta a busa ka mulamu wa sipi, mi u ta hamula waine mwa silubelo sa veine sa buhali bo butuna bwa Mulimu ya Maata Kaufela.

16 Fa siapalo ni fa silupi sa hae ne ku ñozwi libizo le: “Mulena wa Malena ni Mubusi wa Babusi.”

17 Cwale na bona lingeloi li yemi mwa lizazi. La huweleza ka linzwi le lituna kwa linyunywani kaufela ze fufa-fufa mwa mbyumbyulu, li li: “A mu tahe, mu t'o kubukana kwa mukiti o mutuna wa Mulimu!

18 Mu t'o ca nama ya malena, ya bazamaisi, ni ya masole, nama ya lipizi ni ya bapahami ba zona, nama ya batu kamukana, batanga ni balukuluhi, ba bahulu ni ba banyinyani!”

19 Kiha ni bona sibatana ni malena ba lifasi ni limpi za bona li kopani ku t'o lwanisa ya pahami fa pizi ni mpi ya hae. 20 Sibatana sa hapiwa hamohocwalo ni mupolofita wa buhata, ya n'a ezize mabibo fapil'a sona. N'a pumile, ka ona mabibo ao, ba ba ne ba na ni liswayo la sibatana, mi ba ba ne ba lapela siswaniso sa sona. Sibatana hamoho ni mupolofita wa buhata ba nepelwa mwa lisa le li tuka la silufula ba nze ba pila.

21 Ba bañwi kaufela ba bulaiwa ka yona sabule yani ye ne zwa mwa mulomo wa ya pahami pizi, mi linyunywani kaufela za pukaula nama ya bona.

20

 

Satani u tamiwa lilimo ze sikiti

1 Cwale na bona lingeloi li zwa kwahalimu. Ne li sweli sinotolo sa musima o si na lilaho ni liwenge le li bukiti. 2 La swala sibatana se si sabisa, yona noha ya kale, Diabulosi, kamba Satani, mi la mu tama lilimo ze sikiti.

3 Lingeloi la mu poseza mwa musima o si na lilaho, la kwala mi la kiya kwateñi, kuli sibatana si palelwe ku puma macaba, mane ku fite lilimo ze sikiti. Ku zwa fo, si tamululwe nakonyana feela.

4 Kiha ni bona mabona, mi ba ba ne ba inzi ku ona ba fiwa maata a ku atula. Na bona hape ni mioya ya ba ba ne ba bulailwe kakuli ne ba bulezi niti ye bonahalisizwe ki Jesu ni kabakala linzwi la Mulimu. Ne ba si ka ipeya, kwatas'a sibatana ni siswaniso sa sona, mi ne ba si ka swaiwa liswayo la sibatana fa lipata kapa fa mazoho a bona. Ba pila hape, mi ba busa ni Kreste ka lilimo ze sikiti.

5 Ye, ki yona zuho ya pili ya bafu. Haili ba ba shwile ba bañwi ha ba si ka zuha, mwahal`a lilimo ze sikiti zeo. 6 Ba ba ka fumana sibaka mwa zuho ya pili ya bafu ba na ni litohonolo mi luli ba fuyozwi! Lifu la bubeli ha li sa na maata ku bona. Ba ta ba baprisita ba Mulimu ni ba Kreste, mi ba ta busa ni yena lilimo ze sikiti.

 

Ku tulwa kwa Satani

7 Lilimo ze sikiti ha li se li felile, Satani u ta lukululwa mwa tolongo ya hae. 8 U ta y'o puma Gogo ni Magogo, ili macaba a' hasani kai ni kai mwa lifasi kaufela. Satani u ta ba kopanya hamoho ku y'o lwana, ili buñata bo bu likana ni mushabati wa fa likamba la liwate.

9 Ki bao, ba yamba lifasi kamukana mi ba potoloha mafulo a balumeli ni ona munzi o latiwa ki Mulimu. Kono mulilo kiha u zwa kwahalimu, mi wa t'o ba bulaya. 10 Cwale Satani, ya n'a ba puma, a nepelwa mwa lisa la mulilo ni silufula, mo ne ku se ku nepezwi sibatana ni mupolofita wa buhata, mo ba ta nyanda musihali ni busihu kuyakuile.

 

Katula ya mafelelezo

11 Mi cwale na bona lubona lo lutuna, lo lusweu, ni ya inzi fateñi. Lihalimu ni lifasi za saba fapil'a hae, mi ha li si ka bonwa hape.

12 Mi na bona ba ba shwile, ba batuna ni ba banyinyani, ba yemi fapil'a lubona. Libuka za apulwa. Mi ye ñwi buka ya apulwa ni yona, ili buka ya Bupilo. Ba ba shwile ba atulwa ka ze ne ba ezize, sina mo ne ku ñolezwi mwa libuka. 13 Liwate la kutisa bafu ba lona. Lifu ni lifasi la ba ba shwile, ni zona za tisa bafu be ne li bulukile. Mi kaufela ba atulwa ka ze ne ba ezize. 14 Cwale lifu ni lifasi la ba ba shwile za nepelwa mwa lisa la mulilo. Lisa la mulilo le, ki lona lifu la bubeli. 15 Mutu kaufela ya n'a si ka ñolwa mwa buka ya ba ba pila n'a nepelwa mwa lisa la mulilo.

21

 

Lihalimu le linca ni Lifasi le linca

1 Cwale na bona lihalimu le linca ni lifasi le linca. Lihalimu la pili ni lifasi la pili ne li felile, ni liwate ne li li siyo ni lona.

2 Mi na bona munzi o kenile, ona Jerusalema o munca, o n'o zwa kwa lihalimu ku Mulimu, u itukisize sina munyaliwa ya ikabisize ku y'o katanyeza munn'a hae.

3 Na utwa linzwi le lituna, le li zwa kwa lubona, li li: “Cwale ndu ya Mulimu i mwahal'a batu! U ta ina ni bona, mi ba ta ba sicaba sa hae. Yena Mulimu kasibili u ta ina ni bona, mi u ta ba Mulimu wa bona.

4 U ta takula mioko kaufela kwa meeto a bona. Ha ku sa tola ku ba ni lifu, nihaiba ku tahelwa ki maswabi. Lililo ha li sa na ku ba teñi, ni butuku cwalo. Lika za kale li ta be li felile.”

5 Yena ya inzi fa lubona kih'a li: “Cwale lika kaufela ni li eza ze nca!” Hape a li ku na: “Ñola ze, kakuli manzwi a ki a niti, mi a sepahala.” 6 Kih'a ekeza, a li: “Ku ezahalile! Ki na Alfa ni Omega, Wa pili ni Wa Mafelelzo, wa makalelo n wa mwa mulaho. Ya nyolilwe kamukana, ni ta mu fa mezi a zwa mwa liwelu-welu la Bupilo, a sa lifi se siñwi.

7 Ba ba ta tula kaufela ba ta amuhela se ku na. Ni ta ba Mulimu wa bona, mi bona ba ta ba bana ba ka.

8 Kono mapyeha, ba ba sa sepahali, ba mikwa ye maswe, babulai, mahule, baloi, ba ba lapela milimu, ni mahata kamukana, sibaka sa bona si ta ba mwa lisa le li tuka mulilo ni silufula, ili lifu la bubeli.”

 

Jerusalema o Munca

9 Le liñwi la mangeloi a supile, a n'a sweli mikeke ya kwiti ye supile ye tezi manyando a mafelelezo a supile, la taha ku na, mi a li: “Taha, mi ni ta ku bonisa munyaliwa, musal'a Ngunyana.” 10 Na ngiwa ki Moya, mi lingeloi la ni isa fa lilundu le li lumbile hahulu. La ni bonisa Jersualema, Munzi o Kenile, u zwa kwahalimu ku Mulimu.

11 U benyiswa ki kanya ya Mulimu. Munzi n'o benya sina licwe la butokwa, sina jaspe le li belela sina kristale. 12 U n'o na ni lukwakwa lo lutuna, lo lutelele, ni minyako ye lishumi ka ye mibeli ye ne libelelwa ki mangeloi a lishumi ka amabeli. Fa minyako yeo ne ku ñozwi mabizo a lishumi ka amabeli, a masika a lishumi ka amabeli, a ba Isilaele.

13 Ne ku na ni minyako ye milalu mwa maneku kaufela, ye milalu kwa upa, ye milalu kwa mboela, ye milalu kwa mutulo ni ye milalu kwa wiko. 14 Lukwakwa lwa munzi ne lu yahilwe fa macwe a lishumi ka amabeli, fo ne ku ñozwi mabizo a baapositola ba lishumi ka ba babeli ba Ngunyana.

15 Lingeloi le ne li bulela ni na, ne li sweli silikanyiso, ili lutaka lwa gauda lwa ku likanyisa munzi, minyako ya ona ni lukwakwa lwa ona cwalo.

16 Munzi n'o likana mwa butelele ni mwa bupala. Lingeloi la likanya munzi ka lutaka lwa lona lwa ku likanyisa. I n'e li lipimo ze telele ze eza likiti ze lishumi ka ze peli mwa butelele, ni mwa bupala ni ku ya mwahalimu. 17 Lingeloi la likanya ni lukwakwa, mi kwa fumanwa lipimo ze kuswani ze mwanda ka mashumi a mane ka ze ne ku ya mwahalimu, ka ku ya ka silikanyiso se ne li itusisa sona. 18 Lukwakwa ne lu ezizwe ka macwe a jaspe, mi haili munzi kasibili, u n'o yahilwe ka gauda luli ye ne belela sina siiponi.

19 Macwe a mutomo wa munzi n'a kabisizwe ka mifuta-futa ya macwe a butokwa. Licwe la pili la mutomo li ne li li la jaspe, la bubeli li ne li li la safiro, la bulalu la kalisedo, ni la bune la emeralda, 20 la buketalizoho li ne li li la sardiusi, la busilela la sardiyo, la busupa la kirosolito, la busupa ka li liliñwi la berileo, la busupa ka amabeli la topazo, la bulishumi la krizoprazo, la bulishumi ka li liliñwi la yasinto ni la bu lishumi ka ambeli i ne li la ametisto. 21 Likwalo ze lishumi ka ze peli ne li za macwe a butokwa a biziwa pelela. Mi sikwalo se siñwi ni se siñwi ne si ezizwe fa pelela i liñwi. Mukwakwa wa munzi n'o ezizwe ka gauda luli ye belela sina siiponi.

22 Ha ni si ka bona tempele mwa munzi wo, kakuli tempele ya ona ki Mulena Mulimu ya Maata Kaufela, ni Ngunyana. 23 Munzi ha u tokwi lizazi kamba kweli kuli li tise liseli, kakuli u monyehelwa ki kanya ya Mulimu, mi Ngunyana ki yona lampi ya ona.

24 Macaba a lifasi a ta zamaya mwa liseli la ona, mi malena ba lifasi ba ta tisa bufumu bwa bona ku ona.

25 Minyako ya munzi i ta ina inze i kwaluzwi lizazi kaufela. Ha i na ku kwalwa ni kamuta, kakuli ha ku na ku ba ni busihu mwateñi.

26 Bulena ni bufumu bwa macaba li ka tiswa ku ona munzi wo. 27 Kono ha ku na se si na ni masila se si ta kena mwa munzi wo, nihaikaba mutu ya eza lika ze swabisa kapa ya bulela buhata. Ku ta kena mwateñi feela ba ba ñozwi mabizo a bona mwa buka ya Bupilo, ili buka ya Ngunyana.

22

1 Hape lingeloi la ni supeza nuka ya mezi a Bupilo. Ne i benya sina kristale, i zwa kwa lubona lwa Mulimu ni lwa Ngunyana.

2 I buba mwa mukwakwa o mwahal'a munzi. Mwabuse bo ni bwani bwa nuka, ku na ni kota ya Bupilo, ye beya miselo ka mi beyelo ye lishumi ka ye mibeli mwa silimo, kikuli hañwi ka kweli ni kweli. Matali a yona ki a ku folisa macaba.

3 Ha ku na se si kutilwe ki Mulimu se si ka fumanwa mwa munzi mo.

4 Ba ta bona pata ya hae, mi libizo la hae li ta ñolwa fa lipata za bona. 5 Ha ku sa na ku ba ni busihu, mi ha ba sa na ku bata liseli la lampi kamba la lizazi, kakuli Mulena Mulimu ki yena ya ta ba liseli la bona, mi ba ta busa kuya-kuile.

 

Ku taha kwa Jesu

6 Cwale lingeloi la li ku na: “Manzwi a ki a niti, mi a sepahala. Mulena Mulimu, ya fa bapolofita Moya wa hae, u lumile lingeloi la hae ku bonisa batanga ba hae se si tuha si ezahala.”

7 ”Utwa!” ku bulela Jesu. “Ni tuha ni taha! Ba na ni litohonolo ba ba utwa litaba ze polofitilwe mwa buka ye!”

8 Na, Joani, ni boni mi ni utwile lika ze kaufela. Mi ha ni se ni felize ku li utwa ni ku li bona, na wela fafasi kwa mahutu a lingeloi le ne li ni bonisize zona, ku ipeya kwatas'a lona. 9 Kona la li ku na: “U si ke wa eza cwalo! Na, ni mutanga sina wena, sina banabahenu, bona bapolofita, ni ba ba utwa litaba ze mwa buka mo kaufela. Ipeye kwatas'a Mulimu!” 10 Kiha li li ku na: “Bupolofita bo bu mwa buka mo, u si ke wa bu eza kunutu, kakuli nako ye tomezwi zeo kamukana i fakaufi. 11 Ya maswe a zwelepili mwa ku eza ze maswe, ni ya masila a zwelepili mwa ku ba ya masila. Yo munde a zwelepili mwa ku eza ze nde, ni ya kenile a zwelepili mwa ku ba ya kenile.”

12 Jesu a bulela, a li: “Utwa! Ni tuha ni taha! Ni ka taha ni mipuzo ya ka ku t'o fa yo muñwi ni yo muñwi ka z'a ezize.

13 Ki na Wa Pili ni Wa Mafelelezo, wa makalelo ni wa mwamulaho.”

14 Ba na ni litohonolo ba ba tapisa ni ku kenisa liapalo za bona, mi ka mukwa wo ba na ni tukelo ya ku ca kwa kota ya Bupilo, ni ku kena mwa munzi ka minyako ya ona.

15 Kono kwande ku ta siyala ba ba maswe ni baloi, mahule ni babulai, ba ba lapela milimu ni mahata ka lipulelo ni ka likezo.

16 ”Na, Jesu kasibili, ni lumile lingeloi la ka ku t'o mi zibisa zeo kaufela mwa likeleke. Ni simuluhile mwa lusika lwa Davida. Ki na Lilungwe le li benya.”

17 Moya ni Munyaliwa ba li: “Taha!”

 Ya utwa zeo kamukana ni yena a bulele, a li: “Taha!”

 Taha, wena ya nyolilwe kaufela. Ikungele feela mezi a Bupilo, wena mañi ni mañi ya a bata.

 

Za Mafelelezo

18 Na, Joani, ni laezwi ku lemusa mutu ufi ni ufi ya utwa manzwi a bupolofita a mwa buka mo kuli haiba ku na ni ya ka ekeza se siñwi ku ona, Mulimu u ta ekeza kwa mulatu wa hae manyando a talusizwe mwa buka mo.

19 Mi haiba mutu a ka zwisa se siñwi kwa manzwi a bupolofita, a mwa buka ye, Mulimu ni yena u ta zwisa kwa kalulo ya hae ya miselo ya kota ya Bupilo ni ku ya Munzi o Kenile, sina mo ku taluselizwe mwa buka mo.

20 Ya paka litaba ze kaufela, u li: “Luli ku cwalo! Taha, Mulena Jesu!

21 Sishemo sa Mulena Jesu si be ni mina kaufela.