LUK LO43.SFM 27/10/2003 L. L. M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

LUKA

EVANGELI YA

LUKA

Luka u talusa s'a ñolezi Evangeli

1

 1 Ba bañata ba likile ku ñola litaba ze ezahalile mo ku luna ka ku li tomahanya. 2 Ba ñozi ze lu bulelezwi ki ba ba li boni i sa li kwa makalelo, ili bona ba ba filwe ku tumisa linzwi la Mulimu.

3 Cwalehe, mutompehi Teofile, kabakala kuli, ni na, ni itutile zeo kaufela ka tokomelo ku zwa kwa makalelo, ni hupuzi kuli i ne i ka ba nto ye nde ku ku ñolela zona ka ku tatamana.

4 Ni eza cwalo kuli u zibelele niti ya litaba z`o lutilwe kaufela.

 

Lingeloi li polofita ku pepwa kwa Joani Mukolobezi

5 Ka linako zeo Heroda ha n'a li mulena wa Judea, ne ku na ni muprisita ya n'a bizwa Zakaria wa sitopa sa baprisita sa Abia. Musal'a hae n'a bizwa Elizabeta, mi n'a simuluha ku Aruni, muprisita yo muhulu.

6 Bubeli bwa bona ne ba lukile fapil'a Mulimu, mi ne ba zamaya ka milao ni ka litaelo za hae, ku si na se ne ba ka nyazwa ka sona. 7 Kono ne ba si na bana kakuli Elizabeta n'a sa pepi, mi bubeli bwa bona ne ba se ba supezi hahulu.

8 Zazi le liñwi Zakaria n'a eza za buprisita bwa hae fapil'a Mulimu, kakuli i n'e li nako ya sitopa sa hae ya ku swala musebezi zazi leo. 9 Ka mukwa wa baprisita, a ketwa kuli a kene mwa Tempele ya Mulena, a cise insense. 10 Mi batu kaufela ne ba li kwande ba nze ba lapela, ha ne ku sa ciswa insense. 11 Lingeloi la Mulena la iponahaza ku yena, li yemi kwa silyo sa katala fo ne ku cisezwa insense. 12 Zakaria h'a bona lingeloi, a tilumuka mi a kenelwa ki sabo.

13 Kono lingeloi la li ku yena: “U si ke wa saba, Zakaria! Mulimu u utwile tapelo ya hao. Musal'a hao Elizabeta u ta ku pepela mwana wa mushimani, mi u ta mu beya libizo la Joani. 14 U ka taba ni ku nyakalala, mi ba bañata ba ka tabiswa ki ku pepwa kwa hae! 15 U ta ba yo mutuna fapil'a Mulena. H'a na ku nwa waine kamba bucwala. U ka tala Moya o Kenile a sa li mwa mba ya m`ahe.

16 U ta sikululela bana ba Isilaele ba bañata ku Mulena Mulimu wa bona. 17 U ta zamaya fapil'a Mulimu ka moya ni ka maata sina a mupolofita Elia, ku sikululela lipilu za bashemi kwa bana ba bona. U ta kutiseza ba ba sa utwi mwa nzila ya butali bwa ba ba lukile, a ezeze Mulena sicaba se si itukiselize ku mu amuhela.”

18 Zakaria a li ku lingeloi: “Zeo ni ka li ziba kañi? Kakuli na, ni se ni hulile, mi ni musal'a ka, ni yena s'a supezi.” 19 Lingeloi la mu alaba, la li: “Ki na Gabriele ya yemanga fapil'a Mulimu. U ni lumile ku t'o ku zibisa litaba ze nde zeo.

20 Kono, bona, kakuli ha u si ka lumela manzwi a ni ku bulelezi ona, ili a ka petahala ka nako ya ona, u ta ba simumu, mi u ta palelwa ku bulela ku fitela lizazi le li ta ezahala litaba zeo.”

21 Nyangela ne i libelezi Zakaria, i komokisizwe ki tiyeho ya hae mwa Tempele. 22 Cwale h'a zwa, a palelwa ku bulela ni bona, mi ba lemuha kuli n'a boni pono mwa Tempele. N'a ba likanyeza ka mazoho, mi a ina cwalo a nz'a li simumu.

23 Mazazi a musebezi wa hae mwa Tempele ha s'a felile, Zakaria a kutela kwa hae.

24 Mwamulaho a mazazinyana, musal'a hae Elizabeta a itwala, mi a ipata likweli li ketalizoho a sa zweli kwande. N'a ipulelela, n'a li: 25 ”Ki sona s'a ni ezelize Mulena h'a ni talimile, kuli a ni zwise maswabi kwa batu!”

 

Lingeloi li polofita ku pepwa kwa Jesu

26 Elizabeta ha s'a tulilwe ki likweli ze silezi, lingeloi Gabriele la lumwa ki Mulimu mwa munzi o mwa Galilea o bizwa Nazareta. 27 La lumwa ku mwalyanjo ya n'a beelelizwe ki munna ya bizwa Josefa wa lusika lwa Mulena Davida. Libizo la mwalyanjo yo i n'e li Maria.

28 Lingeloi la taha ku yena, mi la li: “Lumela, wena ya shemubilwe ki Mulimu! Mulena u na ni wena!” 29 Maria a tilumunwa ki manzwi a lingeloi, mi a nahana kuli tumeliso ye cwalo i talusañi. 30 Lingeloi la li ku yena: “U si ke wa saba, Maria, kakuli Mulimu u ku shemubile. 31 U ta itwala, ni ku pepa mwana wa mushimani, mi u ta mu beya libizo la Jesu.

32 Yena u ta ba yo mutuna, mi u ta bizwa mwan'a Muambakani ya Pahami. Mi Mulena Mulimu u ta mu eza mulena sina ndat'ahe Davida.

33 U ta busa lusika lwa Jakobo kuya kuile, mi mubuso wa hae ha u na ku fela!”

34 Maria kih'a alaba lingeloi, a li: “Zeo li ka ezahala cwañi ni sa zibi munna?” 35 Lingeloi la li ku yena: “Moya o Kenile u ka shulumukela ku wena, mi maata a Muambakani ya Pahami a ta ku apesa. Kabakaleo mwana ya ta pepwa u ta bizwa ya kenile, Mwan'a Mulimu. 36 Hupula mwanahenu Elizabeta, ye ne ba li h'a na ku ba ni bana. Ka nako ye u itwezi, mane ye i se ili yona kweli ya busilela, nih`a supezi cwalo. 37 Kakuli ku Mulimu ha ku na se si pala ku ezahala.”

38 Maria a li: “Na, ni mutang'a Mulena. Ku ezahale ku na sina ha u bulezi.” Mi lingeloi la mu siya.

 

Maria u potela Elizabeta

39 Ka ona mazazi ao Maria a itukisa kapili, mi a funduka, a liba kwa naha ya malundu mwa munzi o mwa Judea. 40 A y'o kena mwa ndu ya Zakaria, mi a lumelisa Elizabeta. 41 Cwale Elizabeta h'a utwa litumeliso za Maria, mwana a nyanganya mwa mba ya hae. Elizabeta a tala Moya o Kenile.

42 Mi a tumusa linzwi, a li: “U tohonolofalizwe wena mwahal'a basali kaufela! U tohonolofalizwe ni mwana y'o ta pepa! 43 Ku taha cwañi kuli ni t`o potelwa ki m'ahe Mulen'a ka? 44 Kakuli ni sa utwa feela litumeliso za hao, mwana ya mwa mba ya ka a tulakiswa ki tabo. 45 U na ni litohonolo, wena ya lumezi kuli se si bulezwi ki Mulena si ta ezahala.”

 

Pina ya Maria ya ku lumbeka

46 Maria a li:

“Pilu ya ka i lumbeka Mulena.

47 Moya wa ka u tabezi Mulimu, Mupilisi wa ka.

48 U ni hupuzi, na mutang'a hae ya kwatasi!

Mi ku zwa cwale, masika kaufela a ta

ni biza ya tohonolofalizwe.

49 Mulimu ya Maata u ni ezelize ze tuna.

Libizo la hae li kenile.

50 U bonisa musa wa hae ku ba ba mu

saba kaufela,

mwa masika kamukana.

51 U ezize ze maata ka lizoho la hae.

U hasanyize baikuhumusi ni milelo ya

bona kaufela.

52 U tuluzi malena ba ba maata fa

mabona a bona,

mi u hulisize ba

ba ishuwile. 53 Ba ba lapile u ba kulisize ka ze nde,

mi ba ba fumile u ba kutisize

mazoho-zoho feela.

54 U bulukile lisepiso zeo n'a sepisize

bo kukw'a luna.

U til'o tusa mutang'a hae Isilaele.

55 U hupuzi ku bonisa musa wa hae

ku Abrahama ni ku ba lusika lwa

hae kuya kuile!”

56 Maria a ina ku ELizabeta likweli ze talu, kiha s'a kutela habo yena.

 

Ku pepwa kwa Joani Mukolobezi

57 Cwale nako ya fita ya ku puluha kwa Elizabeta, mi a pepa mwana wa mushimani. 58 Banabahabo, ni ba pila ni bona, ba utwa butuna bwa musa wa n'a mu ezelize Mulena, mi ba taba ni yena.

59 Mwamulaho a sunda ba t'o kenya mwana mwa mupato. N'a swanezi ku beiwa libizo la ndat'ahe, la Zakaria.

60 Kono m'ahe a li: “Batili! U ta bizwa Joani!”

61 Ba li ku yena: “Mwa lusika lwa henu ha ku na wa libizo leo!” 62 Kiha ba kobeta ndat'ahe ku mu buza libizo l'a ka lata ku fa mwana. 63 Zakaria kih'a ba kupa f'a ka ñolela, mi a ñola kuli: “Libizo la hae ki Joani.” Mi ba komoka kaufela! 64 Honafo, a kona ku bulela hape, mi a kala ku lumbeka Mulimu. 65 Cwale ba ba ne ba yahile ni yena ba swalwa ki sabo, mi zeo kaufela za ba ngambolo mwa malundu a naha ya Judea. 66 Ba ba li utwile kaufela ba nahana ka zona, mi ba ipuza mwa lipilu, ba li: “Mwana yo u ka ba ya cwañi? “Kakuli ne ku bonahala hande kuli maata a Mulena n'a li ku yena.

 

Zakaria u polofita ka pina

67 Zakaria, ndat'ahe Joani, a tala Moya o Kenile mi a polofita, a li:

68 ”Ku lumbekwe Mulena Mulimu wa

Isilaele!

U til`o tu sa ni ku

pilisa sicaba sa hae.

69 U lu zuselize Mupilisi ya maata, mwa

lusika lwa Davida, mutang'a hae.

70 Zeo ki za n'a bulezi kale ka mulomo

wa bapolofita ba hae ba ba kenile.

71 N'a lu sepisize ku lu lamulela kwa lila

za luna ni kwa mazoho a ba ba lu

toile kaufela.

72 Ka ku bonisa musa wa n`a sepisize bo ndat`a luna, a taleleza bulikani bwa hae bo bu kenile.

73 Mulimu n'a itamile ku ndat'a

luna Abrahama,

74 kuli u ka lu lamulela kwa mazoho a

lila za luna, lu kone ku mu sebeleza

lu si na sabo,

75 lu be ba ba kenile ni ba ba lukile

fapil'a hae mazazi kaufela a bupilo

bwa luna.

76 Mi wena mwan'a ka, u ka bizwa

mupolofita wa Muambakani ya Pahami.

U ta zamaya fapil'a

Mulena ku mu lukiseza linzila za hae.

77 Wena u ka fa batu ba hae zibo ya ku

pilisa ka ku ba swalela libi za bona.

78 Mulimu wa luna u tezi musa

ni mukekecima. U ta lu benyiseza

liseli la puluso le li zwa kwa lihalimu, le li

swana ni la lizazi ha li pazula,

79 ku monyehela ba ba li mwa lififi ni

mwa muluti wa lifu, a zamaise

mahutu a luna mwa nzila ya kozo.”

80 Mwana a hula, a na ni maata mwa moya. A ina mwa naheñi ku fitela lizazi l'a itahisize ka lona fapil'a batu ba Isilaele.

2

 

Ku pepwa kwa Jesu

(Mat. 1.18-25)

1 Ka ona mazazi ao kwa zwa taelo ku Sesare Augusto ya kuli ku balwe batu kamukana ba ba mwa puso ya hae. 2 Ku balwa koo, kwa pili, kwa ezwa Kuirino ha n'a li mubusisi wa Siria. 3 Kiha ba y'o iñolisa, yo muñwi ni yo muñwi mwa munzi wa habo.

4 Josefa ni yena a zwa mwa Galilea, mwa munzi wa Nazareta, ku ya kwa Judea mwa munzi wa Davida o bizwa Betelehema, kakuli n'a li wa mukowa ni wa lusika lwa Davida. 5 A y'o iñolisa hamoho ni Maria ya n'a beelelize. Maria n'a itwezi. 6 Ha ne ba sa li mwa Betelehema, nako ya hae ya ku puluha ya fita. 7 A pepa mweli wa hae wa mushimani. A mu putela mwa masila a limbututu, mi a mu lobaza mwa sikungu, kakuli ne ba si na sibaka mwa ndu ya baenyi.

 

Balisana ni Mangeloi

8 Mwa naha mo, ne ku na ni balisana ba ba ne ba lobalela mitapi ya bona busihu. 9 Lingeloi la Mulena la iponahaza ku bona, mi kanya ya Mulena ya ba beya mwahali. Kiha ba kenelwa ki sabo ye tuna. 10 Kono lingeloi la li ku bona: “Mu si ke mwa saba! Ni mi zibisa litaba ze nde, ze ka tabisa hahulu batu kaufela. 11 " Bona busihu bo, mwa munzi wa Davida, mu pepezwi Mupilisi. Ki Kreste Mulena. 12 Mi mu ta mu ziba ka sisupo se. Mu ta fumana mbututu ya putezwi mwa masila, ya lobalizwe mwa sikungu.”

13 Kapili mangeloi a mañata a lihalimu a t'o kopana ni la pili, a opela ku lumbeka Mulimu, a li:

14 ”Kanya i be ku Mulimu kwa lihalimu,

mi kozo ya hae i be kwa batu ba

lifasi, ba ba latwa ki yena!”

15 Mangeloi ha s'a ba siile ku kutela kwa lihalimu, balisana ba bulelisana, ba li: “A lu yeñi kwa Betelehema, lu y'o bona ze tahile, z'a lu zibisize Mulena.” 16 Ba akufela kwa teñi, mi ba fumana Maria ni Josefa ni mbututu a nz'a lobalizwe mwa sikungu. 17 Ha ba se ba mu boni, balisana ba talusa ze ne ba bulelezwi ki lingeloi bakeñisa mwana yo. 18 Mi ba ba li utwa kaufela ba komokiswa ki ze ba bulelelwa ki balisana. 19 Kono Maria n'a li buluka kaufela a nz'a kengeyela. 20 Balisana kiha ba kuta ba nze ba opela ku lumbeka Mulimu ka ze ne ba utwile ni ku bona kaufela, kakuli linto kamukana ne li ezahalile sina mo ne li ba bulelezi lingeloi.

 

Jesu u beiwa libizo

21 Ha ku se ku felile mazazi a ketalizoho ka a malalu, mwana a isiwa kwa mupato mi a beiwa libizo la Jesu, ili libizo la n'a beyilwe ki lingeloi, m'ahe a si ka itwala kale yena.

 

Jesu u tiswa mwa Tempele

22 Ka Mulao wa Mushe, mazazi a ku zwa mwa siyopu ha s'a felile, Maria ni Josefa ba ya ni mwana kwa Jerusalema ku y'o mu tahisa ku Mulena.

23 Kakuli mwa Mulao wa Mulena ku ñozwi kuli: “Mweli kaufela wa mushimani ni wa folofolo u ta bizwa ya ketezwi Mulena.”

24 Ba tisa ni sitabelo sina m'o bulelela Mulao wa Mulena, ili sa “maiba a mabeli kamba tunkwilimba to tubeli.”

25 Cwale, mwa Jerusalema ne ku na ni munna ya n'a bizwa Simioni. Munna yo n'a lukile. N'a sebeleza Mulimu, mi n'a libelezi ya n'a swanezi ku pilisa Isilaele. Moya o Kenile n'o li ku yena. 26 N'a lemusizwe ki ona kuli h'a na ku shwa a si ka bona kale Mesia ya n'a sepisizwe ki Mulena. 27 Ka ku susuezwa ki Moya, a taha mwa Tempele. Mi bashemi ba Jesu ba mu tisize mwateñi sina mo n'o bulelela Mulao, 28 Cwale Simioni a mu nga, a mu swala mwa mazoho, mi a lumbeka Mulimu, a li.

29 ”Cwale Mulena, sepiso ya hao i ezahalile.

U lukulule mutang'a hao, a ikele ka kozo,

30 kakuli meeto a ka a boni ku pilisa kwa hao,

31 k'o lukisize fapil'a batu kaufela.

32 Ki liseli le li bonisa ba macaba nzila

ya hao, ni le li fa kanya kwa sicaba

sa hao sa Isilaele.”

 

Simioni wa polofita

33 Ndat'ahe ni m'ahe ne ba komokiswa ki za n'a bulela Simioni bakeñisa mwana.

34 Simioni a ba tohonolofaza, mi a li ku Maria m'ahe Jesu; “Bona, Mulimu u ketile mwana yo ku tahiseza ba bañata mwa Isilaele lifu kamba bupilo. Ki sisupo sa Mulimu se si ta kananiwa. 35 Kamukwaocwalo, si ta bonahaza mihupulo ye patilwe mwa lipilu za ba bañata. Haili wena, musali, maswabi a ka taba pilu ya hao inge lilumo!”

 

Anna mupolofita wa musali

36 Ne ku na ni mupolofita wa musali ya n'a bizwa Anna, mwan'a Fanuele, wa lusika lwa Asere. N'a supezi hahulu. Ku zwa kwa bwalyanjo bwa hae n'a pilile feela lilimo ze supile ni munn'a hae. 37 Ku zwa fo, a ba mbelwa cwalo, mi n'a s'a na ni lilimo ze mashumi a supile ka li li liñwi ni ze ne. N'a sa zwi mwa Tempele. N'a sebeleza Mulimu busihu ni musihali a nz'a lapela ni ku itimanga lico. 38 A t'o fita ka yona nako yeo. A itumela ku Mulimu, mi a bulela za mwana kwa batu kaufela ba ba ne ba libelezi Mulimu f'a ka lukululela Jerusalema.

 

Ba kutela kwa Nazareta

39 Bashemi ba Jesu ha ba se ba felize lika kaufela ka ku ya ka Mulao wa Mulena, ba kutela ni yena kwa Galilea mwa munzi wa bona wa Nazereta.

40 Mwana a hula, a tiya, a ba ni butali, mi sishemo sa Mulimu sa ba fahalimw'a hae.

 

Jesu u ya mwa Tempele a na ni lilimo ze lishumi ka ze peli

41 Ka mwaha ni mwaha bashemi ba Jesu ne ba yanga kwa Jerusalema kwa Mukiti wa Paseka.

42 Jesu ha s'a na ni lilimo ze lishumi ka ze peli, ba ya kwa mukiti wo, sina mo ne ba ezezanga. 43 Mukiti ha u s'o felile, ba kutela kwa hae, kono mwana, yena Jesu, a siyala mwa Jerusalema, bashemi ba hae ba sa zibi. 44 Ne ba hupula kuli n'a zamaya mwahal'a batu. Ba zamaya cwalo lizazi leo kaufela. Kiha ba kala ku mu bata mwahala banabahabo. 45 Kono ha ba si ka mu fumana. Cwale kiha ba kutela kwa Jerusalema ba nze ba mu bata. 46 Mwamulaho a mazazi a malalu ba t'o mu fumana kwa Tempele. N'a inzi mwahal'a baluti ba Majuda, a teeleza ni ku ba buza lipuzo. 47 Ba ba ne ba mu utwa kaufela ne ba komokiswa ki kutwisiso ya hae ni mw'a n'a alabela lipuzo.

48 Bashemi ba hae ba komoka ha ba mu bona, mi m'ahe a li ku yena: “Mwan'a ka, kiñi ha u lu ezize cwalo? Bona, ndat'aho ni na, ne lu tukufalezwi ku ku bata.” 49 A ba alaba, a li: “Ne mu ni batelañi? Ne mu sa zibi kuli ni swanezi ku ba mwa ndu ya Ndate?” 50 Kono ha ba si ka utwisisa sa n'a ba bulelela.

51 Jesu a kutela ni bona kwa Nazareta, mi n'a ikokobeza ku bona. M'ahe yena n'a nz'a buluka litaba zeo kaufela mwa pilu ya hae. 52 Jesu n'a hula ka mubili ni ka ngana, mi n'a tabisa Mulimu ni batu.

 

3

 

Tuto ya Joani Mukolobezi

(Mat. 3.1-12; Mar. 1.1-8; Joa. 1.19-28)

1 I ne li silimo sa bulishumi ni ze ketalizoho sa puso ya Tibere Sesare. Ponse Pilato n'a li mubusisi wa Judea. Heroda n'a li mulena wa Galilea, Filipi, munyan'a hae, a li mulena wa Iturea ni Trakonita, mi Lisanyasi a li mulena wa Abilene. 2 Bo Anna ni Kayafa ne ba li baprisita ba bahulu. Ka yona nako yeo linzwi la Mulimu la taha ku Joani, mwan'a Zakaria, a li mwa naheñi. 3 Joani a kala ku pota mwa naha kaufela ye bapani ni Nuka ya Jordani a nz'a huweleza, a li: “Mu bake, mu kolobezwe, mi Mulimu u ta swalela libi za mina!” 4 Sina ha ku ñozwi mwa buka ya mupolofita Isaya:

“Ki linzwi la ya huweleza mwa naheñi, le li li:

‘Mu lukise mukwakwa wa Mulena!

Mu otolole linzila za hae!

5 Musindi kaufela u selelwe.

Ku ulululwe tulundunyana ni malundu.

Ze kopami li otololwe.

Linzila ze na ni matulungundu li bakanyiwe.

6 Mi batu kaufela ba ta bona ku pilisa kwa Mulimu! “‘

7 Batu ba bañata ba taha ku Joani ku t'o kolobezwa ki yena. A ba bulelela, a li: “Mina bana ba linoha! Mu lemusizwe ki mañi ku sabela buhali bo bu sa taha?

8 Mu n'o eza likezo ze bonisa kuli mu bakile, mi mu si ke mwa bulela mwa lipilu za mina kuli: ‘Abrahama ki ndat'a luna’, kakuli na mi bulelela kuli Mulimu u kona ku ezeza Abrahama bana ka ona macwe ao!

9 Silepe si se si beilwe fa mibisi ya likota. Kota ye ñwi ni ye ñwi ye sa beyi miselo ye minde i ta lemiwa ni ku nepelwa mwa mulilo.”

10 Nyangela ya mu buza, ya li: “Cwale lu ta eza cwañi?” 11 A alaba, a li: “Ya na ni liapalo ze peli a fe kwateñi ya si na, mi ya na ni lico, a eze cwalo ni yena.” 12 Batelisi ni bona ba taha ku t'o kolobezwa, mi ba buza Joani, ba li: “Muluti, lu swanezi ku eza cwañi?”

13 A li ku bona: “Mu si ke mwa lifisa ku fitelela se mu si laezwi.” 14 Masole ni bona ba mu buza, ba li: “Cwale luna bo, lu swanezi ku eza sifi?” A li ku bona: “Mu si ke mwa nga sa mutu ka ku mu amuha ka tata kamba ka ku mu tameleza milatu ya buhata. Mu koliswe ki mali a mu hola.”

15 Sicaba si ne si libelezi ka sepo ye tuna, mi batu kaufela ne ba ipuza mwa lipilu kuli mwendi Joani ki yena Kreste. 16 Joani a ba alaba kaufela, a li: “Na, ni mi kolobeza ka mezi, kono ya taha wa ni fita kwa maata, mane ha ni swaneli nihaili ku tamulula mihala ya makatulo a hae. Yena yo, u ta mi kolobeza ka Moya o Kenile ni ka mulilo. 17 Liselo li mwa mazoho a hae, ku fefula lico za hae. U ta kubukanya mabele mwa lituli la hae, kono muuku ona u ka u cisa mwa mulilo o sa timi.”

18 Ka zeo ni ka ze ñwi likelezo ze ñata, Joani n'a luta batu Litaba ze Nde za Mulimu. 19 Kono a nyaza Mulena Heroda ka ku nyala Herodiase, musal'a munyan'a hae, ni ka ze ñwi ze maswe ze ñata z`a ezize.

20 Mane, fahalimw'a zeo kaufela, Heroda a ekeza foso ye tuna ya ku beya Joani mwa tolongo.

 

Kolobezo ya Jesu

(Mat. 3.13-17; Mar. 1.9-11)

21 Batu kaufela ha ba se ba kolobelizwe, Jesu ni yena a kolobezwa. Ha n'a nz'a lapela, lihalimu la kwaluluha. 22 Moya o Kenile wa shetumukela fahalimw'a hae ka sibupeho sa liiba, mi kwa utwahala linzwi kwa lihalimu, le li li: “U mwan'a ka ye ni lata, ye ni katelwa hahulu.”

 

Lusika lwa Jesu

(Mat. 1.1-17)

23 Jesu n'a na ni lilimo ze mashumi a malalu h'a kala ku luta. Sina mo ne ba hupulela batu, Jesu n'a li mwan'a Josefa, mwan'a Heli, 24 mwan'a Matate, mwan'a Livi, mwan'a Meleki, mwan'a Janai, mwan'a Josefa, 25 mwan'a Matatia, mwan'a Amosi, mwan'a Nahumi, mwan'a Eseli, mwan'a Nagai, 26 mwan'a Maate, mwan'a Matatia, mwan'a Semeini, mwan'a Joseke, mwan'a Joda, 27 mwan'a Joanani, mwan'a Resa, mwan'a Zerubabele, mwan'a Salatiele, mwan'a Neri, 28 mwan'a Meleki, mwan'a Adi, mwan'a Kosama, mwan'a Elimadama, mwan'a Ere, 29 mwan'a Joshua, mwan'a Eliezere, mwan'a Jorimi, mwan'a Matate, mwan'a Livi, 30 mwan'a Simioni, mwan'a Juda, mwan'a Josefa, mwan'a Jonami, mwan'a Eliakimi, 31 mwan'a Melea, mwan'a Mena, mwan'a Matata, mwan'a Natani, mwan'a Davida, 32 mwan'a Jese, mwan'a Obedi, mwan'a Boazi, mwan'a Salmoni, mwan'a Nashoni, 33 mwan'a Aminadabi, mwan'a Adamina, mwan'a Arini, mwan'a Eseromi, mwan'a Faresi, mwan'a Juda, 34 mwan'a Jakobo, mwan'a Isaka, mwan'a Abrahama, mwan'a Tera, mwan'a Nakori, 35 mwan'a Serugi, mwan'a Ragau, mwan'a Faleki, mwan'a Ebere, mwan'a Sala, 36 mwan'a Kainani, mwan'a Arifakasadi, mwan'a Sema, mwan'a Nuwe, mwan'a Lameke, 37 mwan'a Metusela, mwan'a Enoke, mwan'a Jaredi, mwan'a Malaleele, mwan'a Kainani, 38 mwan'a Enosi, mwan'a Seta, mwan'a Adama, mwan'a Mulimu.

4

 

Jesu wa likwa

(Mat. 4.1-11; Mar. 1.12-13)

1 Jesu a kuta ku zwa kwa Jordani a tezi Moya o Kenile, mi a iswa ki ona mwa naheñi. 2 Koo, a y'o likwa ki Satani mazazi a mashumi a mane. N'a sa ci lico mazazi ao kaufela, mi a ikutwa ku shwa tala ha s'a felile.

3 Satani kih'a li ku yena: “Haiba u mwan'a Mulimu, laela licwe leo kuli li fetuhe buhobe.” 4 Jesu a mu alaba, a li: “Ku ñozwi kuli: ‘Mutu h'a koni ku pila ka buhobe feela.’ “

5 Cwale Satani a ya ni yena fa ñambamo, mi ka nakonyana a mu bonisa mibuso kaufela ya lifasi, a li:

6 ”Ni ta ku fa bulena ni bufumu bo kaufela, kakuli ni li filwe, mi ni kona ku li fa ye ni lata kamukana. 7 Cwale, ha u ka kubama fapil'a ka, zeo kaufela li ta ba za hao.” 8 Jesu a mu alaba, a li: “Ku ñozwi kuli: ‘U kubamele Mulena Mulimu wa hao, mi u sebeleze yena feela a nosi!’ “

9 Cwale Satani a mu isa kwa Jerusalema. A y'o mu beya fa muongola wa Tempele, mi a li ku yena: “Haiba u mwan'a Mulimu, tulela fafasi. 10 Kakuli ku ñozwi kuli: ‘ U ka laela mangeloi a hae ku ku sileleza.’

11 A ta ku akwela mwa mazoho, kuli lihutu la hao li si ke la kubwa ki licwe.’ “

12 Jesu a mu alaba, a li: “Ku bulezwi kuli: ‘U si ke wa lika Mulena Mulimu wa hao!’ “

13 Cwale Satani, ha s'a felize ku lika Jesu mw'a n'a konela kaufela, a mu siya ku fitela h'a ka t'o mu lika hape.

 

Jesu u kala musebezi wa hae mwa Galilea

(Mat. 4.12-17; Mar. 1.14-15)

14 Jesu a kutela kwa Galilea ka maata a Moya o Kenile, mi litaba za hae za hasanela mwa naha kaufela. 15 N'a lutanga batu mwa masinagoge, mi kaufela ne ba mu lumba.

 

Ba Nazareta ba hana Jesu

(Mat. 13.53-58; Mar. 6.1-6)

16 Jesu a ya kwa Nazareta kw'a n'a hulezi. A y'o kena mwa sinagoge ka Lizazi la Pumulo, sina mw'a n'a ezezanga. A yema ku bala. 17 Ba mu tambeka buka ya mupolofita Isaya. A apula buka, mi a fumana fo ne ku ñozwi cwana:

18 ”Moya wa Mulena u fahalimw'a ka.

U ni ketile ku luta babotana

litaba ze nde.

U ni lumezi ku t'o huweleza tukuluho

ku ba ba hapilwe, ni ku t'o tutubulula

meeto a libofu,

ku t'o lukulula ba ba nyandiswa,

19 ni ku t'o zibisa za mwaha wo, sishemo sa

Mulena si ta bonahala ka ona!”

20 Kih'a kwahela buka, a i tambeka mulibeleli wa ndu, mi a ina. Meeto a batu kaufela, ba ba ne ba li mwa sinagoge mo, n'a lubukezi ku yena.

21 Cwale Jesu a kala ku ba bulelela, a li: “Kacenu manzwi ao a talelelizwe, mu nze mu ikutwela.” 22 Kaufel'a bona ne ba mu paka hahulu, ba komokisizwe ki manzwi a musa a n'a zwa mwa mulomo wa hae, mi ba li: “Yo, ha si yena mwan'a Josefa, nji?” 23 A li ku bona: “Ni ziba kuli mu ta ni bulelela nguli ye li: ‘Naka, u ikalafe!’ Ze lu utwile kuli n'o li eza kwa Kapernauma u li eze ni mo, mwa naha ya henu!” 24 A ekeza, a li: “Kaniti na mi bulelela kuli ha ku na mupolofita ya amuhelwa hande mwa naha ya habo.

25 Ki niti kuli ne ku na ni limbelwa ze ñata mwa naha ya Isilaele ka nako ya Elia, ha ne ku si na pula ka lilimo ze talu ni likweli ze silezi, mi ha ne ku bile ni tala ye tuna mwa naha kaufela.

26 Nihakulicwalo, Elia h'a si ka lumwa, nihaili ku a li muñwi feela wa bona, haisi ku musali wa mbelwa ya n'a pila mwa Sarepita, mwa naha ya Sidoni. 27 Mi hape ne ku na ni ba mbingwa ba bañata mwa Isilaele ka nako ya mupolofita Elisha, kono ha ku na ya n'a folisizwe haisi Naamani feela wa Musiria.”

28 Batu kaufela mwa sinagoge ba nyema hahulu ha ba utwa zeo. 29 Ba yema, ba mu hohela kwa mandamino, mi ba mu isa falimw`a lilundu fo ne ku yahilwe munzi, kuli ba y'o mu kasheza fafasi. 30 Kono Jesu a fita mwahal'a bona mi a ikela.

 

Mutu wa moya o maswe

(Mar. 1.21-28)

31 Jesu kih'a ya kwa Kapernauma, munzi o mwa Galilea, mi a luta batu ka Lizazi la Pumulo. 32 Ne ba komokiswa ki tuto ya hae, kakuli n'a bulela ka bulena.

33 Ne ku na ni mutu mwa sinagoge ya n'a na ni moya o maswe. A huweleza ka linzwi le lituna, a li: 34 ”Mawee! S'o bata ku luna kiñi, Jesu wa Nazareta? U tezi ku t'o lu bulaya, nji? Na ku ziba! Ki wena Ya Kenile wa Mulimu!” 35 Jesu a kalimela moya, mi a u laela, a li: “Kuza, mi u zwe ku mutu yo!” Moya o maswe wa mu wiseza fafasi, fapil'a bona, mi wa zwa u si ka mu holofaza. 36 Ba komoka kaufel'a bona, ba bulelisana, ba li: “Linzwi leo ki le li cwañi? U laela mioya ye maswe ka bulena ni ka maata, mi ya zwa!” 37 Libubo la Jesu kiha li hasana mwa naha kaufela.

 

Jesu u folisa bakuli ba bañata

(Mat. 8.14-17; Mar. 1.29-34)

38 Jesu a zwa mwa sinagoge, mi a y'o kena mwa ndu ya Simoni. Mukwenyan'a Simoni n'a kula hahulu fibele, mi ba kupa Jesu kuli a mu folise. 39 A ya, a y'o yema kwatuko a mumbeta f'a n'a lobezi, mi a laela fibele ka tata. Honafo ya zwa ku yena, mi a kala ku ba lukiseza lico.

40 Cwale lizazi ha li y'o likela, ba bañata ba ba ne ba kulelwa ki banabahabobona, matuku a mifuta-futa, ba ba tisa ku yena. A t'o beya mazoho ku yo muñwi ni yo muñwi wa bona, mi a ba folisa. 41 Mioya ye maswe ni yona ya zwa ku ba bañata i nze i huwa, i li: “Wena, u mwan'a Mulimu!” Kono Jesu a kalimela mioya yeo, mi a i hanisa ku bulela, kakuli yona, i ne i ziba kuli ki yena Mesia.

 

Jesu u luta mwa Judea

(Mar. 1.35-39)

42 Lizazi li sa z'o pazula feela, Jesu a zwa mwa hae, mi a ya kwa mukunda. Batu ba bañata ba kala ku mu bata, mi ha ba se ba mu fumani, ba lika ku mu hanisa ku funduka. 43 Kono a li ku bona: “Ni swanezi ku y'o luta Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu mwa minzi ye miñwi hape, kakuli ki sona se ni lumezwi ku t'o si eza.” 44 Cwale a y'o luta mwa masinagoge a mwa naha kaufela.

 

5

 

Jesu u biza balutiwa ba pili

(Mat. 4.18-22; Mar. 1.16-20)

1 Nako ye ñwi, Jesu h'a nz'a yemi fa munanga wa Lisa la Genesareta, a umbiwa ki batu ba bañata ba ba ne ba bata ku t'o utwa litaba za Mulimu.

2 A bona mikolo ye mibeli ye ne fwami fa likamba, kono mandui ne ba longokile, ba tapisa tunyandi twa bona. 3 A longana mwa mukolo o muñwi o n'o li wa Simoni, mi a mu kupa kuli a fuule hanyinyani. Cwale Jesu a ina mwa mukolo, mi a kala ku luta nyangela.

4 Ha s'a felize ku luta, a li ku SImoni: “Isa mwa ngala, mi mu nepele tunyandi twa mina mwa buliba, mu yambe.” 5 Simoni a alaba, a li: “Muñ'a ka, lu ikatalize busihu kaufela, mi ha ku na se lu swasize! Kono, ka taelo ya hao, lu ta yamba.”

6 Ba latela tunyandi twa bona mwa mezi, mi ha ba yambula, ba swasa libunda-tuna la litapi, mane tunyandi twa bona twa bata ku pazuha.

7 Kiha ba kobeta banabahabobona mwa mukolo o muñwi kuli ba t'o ba tusa. Ba taha, mi ba t'o taza mikolo ya bona ye mibeli, mane ya bata ku tiba. 8 Cwale Simoni Pitrosi h'a bona cwalo, a wela fafasi ka mañwele fapil'a Jesu, a li: “Zwa ku na, Mulena, kakuli na, ni muezalibi.” 9 Yena, ni ba n'a inzi ni bona, ba komokiswa ki buñata bwa litapi ze ne ba swasize. 10 Kwa ba cwalo ni kwa balikani ba hae ba n'a yamba ni bona, ili bo Jakobo ni Joani bana ba Zebedea. Jesu kih'a li ku Simoni: “U si ke wa saba, kakuli ku kala cwale, u ta ba muyambi wa batu.” 11 Ba isa mikolo ya bona kwa likamba. Ba siya lika kaufela, mi ba mu latelela.

 

Jesu u folisa wa mbingwa

(Mat. 8.1-4; Mar. 1.40-45)

12 Jesu ha n'a li mwa munzi o muñwi, kwa taha mutu ya n'a tezi mbingwa. H'a bona Jesu, a t'o wela ka pata kwa mahutu a hae, mi a mu kupa, a li: “Mulena, ha u lata, wa kona ku ni folisa.” 13 Jesu a otolola lizoho la hae, a mu swala, mi a li: “Na lata. U fole!” Mi kapili mbingwa ya fela. 14 Kih'a mu laela, a li: “U si ke wa bulelela mutu ka kezo yeo, kono u y'o iponisa ku muprisita, mi u y'o fitisa mpo ya ku foliswa kwa hao, sina Mushe h'a laezi cwalo, kuli i be bupaki kwa batu.”

15 Libubo la Jesu la ekezeha ku hasana. Batu ba bañata ne ba t'o kubukananga ku yena, ku t'o teeleza ni ku t'o foliswa matuku a bona. 16 Kono yena n'a yanga ko ku kuzize, ku y'o lapela.

 

Jesu u folisa ya omelezi luñañali

(Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12)

17 Ka zazi le liñwi Jesu n'a sweli ku luta. Bafalisi ni Baluti ba Mulao ne ba inzi fakaufi ni yena. Ne ba zwa mwa minzi kaufela ya Galilea, ni ya Judea ni mwa Jerusalema. Maata a Mulena a ku folisa matuku n`a li ku Jesu. 18 Kiha ku taha banna ba ba ne ba lwezi mutu fa mumbeta, ili ya n'a omelezi luñañali. Ne ba lakaza ku kena kuli ba mu ise fapil'a Jesu. 19 Kono kabakala buñata bwa batu, ba tokwa ko ne ba ka fita. Kiha ba pahama ni yena fahalimw'a ndu. Ha ba se ba lutuluzi hanyinyani fa situwa, ba shulumunena mutu yo ni mumbeta wa hae mwahal'a batu fapil'a Jesu.

20 Jesu h'a bona tumelo ya bona, a li ku mukuli: “Munna, libi za hao u li swalezwi!” 21 Baluti ba Mulao ni Bafalisi ba kala ku buzana, ba li: “Ki mañi yo ya nyefula Mulimu cwalo? Ya kona ku swalela libi ki mañi, kwand'a Mulimu feela, a nosi?” 22 Jesu n'a ziba mihupulo ya bona, kih'a li ku bona: “Mu ipuzezañi cwalo mwa lipilu za mina? 23 Se si bunolo ki sifi, ku bulela kuli: ‘Libi za hao u li swalezwi, kamba kuli: ‘Nanuha, u zamaye!’ 24 Mu zibe kuli na, Mwan'a Mutu, ni na ni maata a ku swalela libi mwa lifasi! Cwale ni bulelela mukuli yo kuli: ‘Nanuha! U nge bulobalo bwa hao, mi u ye kwa hae!” 25 Honafo, a yema mwahal'a bona, a nga bulobalo fo ne ba mu lobalize, mi a ya kwa hae a nz'a lumba Mulimu. 26 Ba komoka kaufel'a bona, mi ba lumba Mulimu ba tezi sabo, ba li: “Kacenu lu boni ze komokisa!”

 

Jesu u biza Livi

(Mat. 9.9-13; Mar. 2.13-17)

27 Mwamulaho a zeo, Jesu a zwa, mi a bona mutelisi ya n'a bizwa Livi, a inzi mwa ofisi ya hae. A li ku yena: “Ni latelele!” 28 Livi a yema, a siya lika kaufela, mi a mu latelela.

29 Livi kih'a eza mukiti o mutuna wa lico mwa ndu ya hae. Ne ku na ni batelisi ba bañata ni batu ba bañwi ba ba ne ba inzi ni bona fa tafule. 30 Bafalisi ni Baluti ba Mulao, ba sitopa sa bona, ne ba bilaela kwa balutiwa ba hae, ba li: “Kikabakalañi ha mu ca ni ku nwa ni batelisi ni baezalibi?”

31 Jesu a ba alaba, a li: “Ha si ba ba pila hande ba ba tokwa tuso ya ñaka, kono ki ba ba kula. 32 Ha ni si ka t'o biza ba ba lukile, kono ni tezi baezalibi kuli ba bake.”

 

Puzo bakeñisa ku itima lico

(Mat. 9.14-17; Mar. 2.18-22)

33 Batu ba bañwi ba li ku Jesu: “Balutiwa ba Joani ba itimanga lico hañata, ni ku eza litapelo, mi balutiwa ba Bafalisi ni bona ba ezanga cwalo, kono balutiwa ba hao bona, ba ca, ba nwa.” 34 Jesu a ba alaba, a li: “Kana mu hupula kuli balikani ba munyali ba ka shwa tala mwa mukiti wa linyalo, ha ba sa inzi ni munyali? Batili!

35 Kono nako ya taha fo munyali h'a ka zwiswa ku bona, ka nako yeo, ba ta shwa tala.”

36 Hape Jesu a ba bulelela nguli, a li: “Ha ku na mutu ya ka pazula siapalo se sinca kuli a fumane simanahani s'a ka beya fa siapalo sa kale. H'a ka eza cwalo, u ka b'a sinyize siapalo se sinca, mi hape ni sona simanahani seo ha si na ku swanela hande fa siapalo sa kale. 37 Hape ha ku na mutu ya ka sela waine ye nca mwa mikotana ya matalo a kale. H'a ka eza cwalo, mikotana ya kale i ta pazuha, mi waine i ka suluha. 38 Waine ye nca i swanezi ku selwa mwa mikotana ye minca! 39 Ha ku na mutu ya lata ku nwa waine ye nca ha s'a nwile ya kale, kakuli u ka li: ‘Ya kale, ki yona ye munati hahulu!’ “

6

 

Puzo bakeñisa Lizazi la Pumulo

(Mat. 12.1-8; Mar. 2.23-28)

1 Ka lizazi le liñwi, ili la Pumulo, Jesu ha n'a fita mwahal'a masimu, balutiwa ba hae ba loba makunka, b'a pikita mwa mazoho, mi ba ca bubeke.

2 Balifasi ba bañwi ba li: “Kiñi ha mu eza se si sa lumelelwi ki Mulao, ka Lizazi la Pumulo?” 3 Jesu a ba alaba, a li: “Kana ha mu si ka bala sa n'a ezize Davida, ni batu b`a n`a zamaya ni bona, zazi le liñwi, ha ne ba shwile tala?

4 A kena mwa ndu ya Mulimu, a nga linkwa ze n'e beezwi Mulimu, a ca, mi a fa kwateñi ni b'a n'a zamaya ni bona, kono Mulao wa luna u lumelela baprisita feela ku li ca.”

5 Mi a ekeza, a li: “ Na, Mwan'a Mutu, ni Mulena ni wa lona Lizazi la Pumulo.”

 

Mutu wa lizoho le li kokonyani

(Mat. 12.9-14; Mar. 3.1-6)

6 Ka la Pumulo le liñwi, Jesu a kena mwa sinagoge, mi a kala ku luta. Ne ku na ni mutu ya n'a kokonyani lizoho la bulyo. 7 Baluti ba Mulao ni Bafalisi ne ba mu talimezi, ku bona kapa n'a ka folisa mutu ka la Pumulo, ili kuli ba fumane libaka la ku mu tama litaba ka lona. 8 Kono Jesu n'a s'a zibile mihupulo ya bona, kih'a li ku mutu yo, wa lizoho le li kokonyanine: “Taha kwanu, u t'o yema fapil'a batu.” Kiha s'a nanuha, mi a y'o yema honafo. 9 Cwale Jesu a li ku bona: “Na mi buza: Se si lumelelwa ki Mulao wa luna ka la Pumulo, ki sifi? Ku eza hande, kamba ku eza maswe? Ku pilisa mutu, kamba ku mu bulaya?”

10 Kih'a ba zamaisa ka meeto kaufel'a bona, mi a li ku mutu yo: “Otolola lizoho la hao.” A eza cwalo, mi lizoho la hae la konda hape. 11 Kono ba halifa hahulu, mi ba kala ku bulelisana ka se ba ka si eza ku Jesu.

 

Jesu u keta baapositola ba lishumi ka ba babeli

(Mat. 10.1-4; Mar. 3.13-19)

12 Ka ona mazazi ao, Jesu a ya kwa lilundu ku y'o lapela, mi a tona busihu kaufela a nz'a lapela. 13 Ha bu se bu sile, a biza balutiwa ba hae, mi a keta mwahal'a bona ba lishumi ka ba babeli. A ba fa libizo la baapositola. 14 I n'e li Simoni ya filwe libizo la Pitrosi, ni Andreasi munyan'a hae, Jakobo ni Joani, Filipi ni Bartolome, 15 Mateu ni Tomasi, Jakobo mwan'a Alfea ni Simoni ya n'a bizwa Zeloti, 16 Juda mwan'a Jakobo, ni Judasi Isikariota, yena ya n'a mu swalisize.

 

Jesu u luta nyangela mi u folisa bakuli

(Mar. 4.23-25)

17 Jesu a shetumuka ni bona ku zwa fa lilundu, mi a t'o yema fa kabalanyana fo ne ku na ni balutiwa ba hae ba bañata. Honafo hape, ne ku na ni batu ba bañata ba ba ne ba zwa mwa naha ya Judea kaufela, ni mwa Jerusalema, ni mwa Tire ni Sidoni, ili minzi ye fa munanga wa liwate. 18 Ba taha ku t'o teeleza ni ku t'o foliswa matuku a bona. Ba ba ne ba katazwa ki mioya ye maswe ba foliswa ni bona. 19 Kaufel'a bona ne ba bata ku mu ngunyuta, kakuli maata n'a zwa ku yena a n'a ba folisa kamukana.

 

Litohonolo ni Bumai

(Mat. 5.1-12)

20 Jesu a nanula meeto, a talima balutiwa ba hae, mi a li: “Mu na ni litohonolo, mina babotana, kakuli mubuso wa Mulimu ki wa mina!

21 Mu na ni litohonolo, mina ba ba shwa tala ka nako ye, kakuli mu ta kuliswa!

22 Mu na ni litohonolo, mina ba ba lila ka nako ye, kakuli mu ka seha! Mu na ni litohonolo, batu ha ba mi toya, ba mi hana, ba mi lwahaka, mi ba li mu maswe, kabakala ka, na, Mwan'a Mutu!

 

23 Mu nyakalale mi mu tulakiswe ki tabo kabakala kuli mupuzo wa mina u ta ba o mutuna kwa lihalimu, kakuli bo ndat'a bona ki mo ne ba ezelize kwa bapolofita.

24 Kono bumai ki bwa mina, bafumi, kakuli mu se mu fumani minyaka ya mina!

25 Bumai ki bwa mina, ba ba kusi ka nako ye, kakuli mu ta shwa tala!

Bumai ki bwa mina, ba ba seha ka nako ye, kakuli mu ta ba ni maswabi, mi mu ta lila!

26 Bumai ki bwa mina, batu kaufela ha ba bulela hande ka mina, kakuli bo ndat'a bona ne ba ezize cwalo kwa bapolofita ba buhata.

 

Mu late lila za mina

(Mat. 5.38-48; 7.12a)

27 ” Kono ni bulelela mina ba ba ni utwa: ‘Mu late lila za mina. Ba ba mi toile, mu ba eze hande. 28 Mu fuyaule ba ba mi lwaha, mi mu lapelele ba ba mi nyandisa. 29 Ya ka ku nata fa lilama, u mu sikululele ni le liñwi hape. Ya ku ngela jansi ya hao, u si ke wa mu hanisa ku ngelela ni hembe cwalo. 30 U fe ya ku kupa kaufela, mi u si ke wa kutisa s'o amuhilwe ki mutu. 31 Se mu lata kuli batu ba mi ezeze, mu ba ezeze sona ni mina.’

32 ”Haiba mu lata feela ba ba mi lata, se mu ka itumelwa ka sona ki sika mañi? Kakuli baezalibi ni bona ba lata ba ba ba lata. 33 Mi hape haiba mu eza hande ku ba ba mi eza hande feela, mu ka itumelwa kañi? Kakuli baezalibi ni bona ba eza cwalo. 34 Mi hape haiba mu kalima feela be mu sepile kuli ba ta mi kutiseza, mu ka itumelwa kañi? Kakuli baezalibi ni bona ba kalimana ni baezalibi ba bañwi, ka sepo ya kuli ba ta kutisezwa se ba kalimile. 35 Kono mina, mu late lila za mina, mu ba eze hande, mi mu kalime mu sa libeleli ku kutisezwa. Mupuzo wa mina kihona u ta ba o mutuna, mi mu ta ba bana ba Muambakani ya Pahami, kakuli yena u na ni sishemo ku ba ba si na buitumelo ni ku ba ba maswe cwalo. 36 Mu be ni sishemo sina Ndat'a mina h'a na ni sishemo.

 

Ku sa atula ba bañwi

(Mat. 7.1-5)

37 ”Mu si ke mwa zuma lifoso za batu kuli Mulimu ni yena a si ke a zuma lifoso za mina. Mi mu si ke mwa atula ba bañwi kuli Mulimu a si ke a mi atula ni mina. Mu swalele, mi Mulimu u ta mi swalela ni yena.

38 Mu fane, mi Mulimu u ta kutiseza mwa mazoho a mina se mu fanile ka litikanyo ze nde, ze katezwi, ze sheketisizwe, ze yuboka. Kakuli tikanyo ye mu fa, ki yona tikanyo ye mu ta kutisezwa.”

39 Mi Jesu a ba bulelela nguli, a li: “Kana sibofu si kona ku etelela sibofu se siñwi? Kikuli ha li na ku y'o wela hamoho mwa musima, nji?

40 Mulutiwa h'a fiti muluti wa hae, kono mutu kaufela h'a lutilwe hande, u ta swana ni muluti wa hae.

41 ”Kikabakalañi ha u talima katowati ka ka mwa liito la mwanahenu, kono u palelwa ku bona musumo o mwa liito la hao! 42 U ka kona cwañi ku bulelela mwanahenu kuli: ‘Mwanesu, a lu bone, ni ku zwise katowati ka ka mwa liito la hao, kono wena kasibili u sa boni musumo o mwa liito la hao? Wena muipi, zwisa pili musumo o mwa liito la hao, mi u ta bona hande ha u zwisa katowati ka ka mwa liito la mwanahenu.

 

Kota ni miselo ya yona

(Mat. 7.16-20; 12.33-35)

43 ”Ha ku na kota ye nde ye beya miselo ye maswe, mi hape ha ku na kota ye maswe ye beya miselo ye minde. 44 Kota kaufela i zibahala ka miselo ya yona. Ha ku yangwi lifeiga kwa mikakani, mi ha ku yangwi makocela a veine kwa mikona.

45 Mutu yo munde u zwisa ze nde mwa pulukelo ye nde ya pilu ya hae. Mutu ya maswe u zwisa ze maswe mwa pulukelo ye maswe ya pilu ya hae. Kakuli mulomo wa mutu u bulela se si tezi mwa pilu ya hae.

 

Bayahi ba babeli ba mandu

(Mat. 7.24-27)

46 ”Mu ni bizezañi kuli ‘Mulena, Mulena’, mu sa ezi se ni mi bulelela? 47 Ni ta mi supeza ya swana ni mutu kaufela ya taha ku na, ya teeleza ze ni bulela, mi a li eza, kuli u swana ni mañi. 48 U swana ni mutu ya yaha ndu, ya tungisize mw'a yepile, mi a y'o toma mutomo fa licwe. Mezi h'a tala, mabuba a liba ku yona ndu yeo, kono ha i si ka nyanganyiswa ki mezi kakuli ne i yahilwe hande.

49 Kono ya utwa feela a sa ezi, u swana ni mutu ya yahile a si ka yepa mutomo. Mezi h'a tala, mabuba a liba ku yona ndu yeo, mi ya wa kapili. Sinyehelo ya ku wa kwa yona ya ba ye tuna!”

7

 

Jesu u folisa mutang'a nduna wa masole

(Mat. 8.5-13)

1 Jesu ha s'a felize ku bulelela nyangela litaba zeo kaufela, a y'o kena mwa Kapernauma. 2 Mo, nduna wa masole wa Muroma n'a na ni mutanga ya n'a lata hahulu. Mutanga yo n'a kula hahulu, mane n`a s'a li fakaufi ni ku shwa. 3 Nduna yo, a man'o utwa za Jesu, a mu lumela ba bañwi kwa bahulu ba Majuda ku y'o mu kupa kuli a t'o mu foliseza mutang'a hae. 4 Ha ba t'o fita ku Jesu, ba pihelela ku mu kupa, ba li: “Mutu yo luli u swanelwa ku tusiwa. 5 U lata sicaba sa luna, mane ki yena ya lu yahezi sinagoge.” 6 Cwale Jesu a ya ni bona. Ha s'a li fafaufi, muñ'a ndu a luma balikani ba hae ku y'o li ku Jesu: “Mulena, u si ke wa ikataza. Ni ikutwa kuli ha ku ni swaneli, na, kuli u tahe mwa ndu ya ka. 7 Mane ni ikutwa ni kuli ha ni na tukelo ya ku taha ku wena. U laele feela, mi mutang'a ka u ka fola. 8 Niha ni li mutu ya buswa ki ba bañwi, ni na, ni na ni masole mwatas'a ka. Ha ni li ku yo muñwi, ‘Zamaya!’, wa ya. Ku yo muñwi ha ni li ‘Taha, wa taha!’ Mi '' Ha ni laela mutang'a ka kuli: ‘Eza se’, wa si eza.” 9 Jesu a komoka h'a utwa cwalo. A sikuluhela kwa batu ba ba ne ba mu latelela, mi a li ku bona: “Na mi bulelela:’ Ha ni si ka fumana tumelo ye swana ni ye, nihaili mwa Isilaele.”‘ 10 Ba ba ne ba lumilwe ba kutela kwa ndu ya nduna, mi ba y'o fumana mutang'a hae a iketile hande.

 

Jesu u zusa mwan'a mbelwa

11 Habusa, Jesu a ya mwa munzi o bizwa Naine. Balutiwa ba hae ni batu ba bañata ba mu latelela. 12 H'a sutelela kwa munyako wa munzi, a katana batu ba ba ne ba lwezi mufu, mwana a li muñwi ku m`ahe, mi ki musali wa mbelwa. 13 Mulena h'a mu bona, a mu shwela makeke, mi a mu bulelela, a li: “U si ke wa lila!” 14 A sutelela kwa sala, a si ngunyuta, mi ba ba si lwezi ba yema. Jesu a li: “Mutangana, na ku bulelela, zuha!” 15 Mufu a zuha, mi a kala ku bulela. Jesu kiha s'a mu fa m'ahe. 16 Batu kaufela ba kenelwa ki sabo, mi ba lumbeka Mulimu, ba li: “Lu tezwi ki mupolofita yo mutuna. Mulimu u til'o pilisa batu ba hae.” 17 Litaba za Jesu za hasana mwa Judea kaufela, ni mwa mabaka a potolohile naha yeo.

 

Ba ba lumilwe ki Joani Mukolobezi

(Mat. 11.2-19)

18 Balutiwa ba Joani ba mu kandekela zeo kaufela. Joani kiha s'a biza ba babeli ku bona. 19 A ba luma ku Mulena, ku y'o mu buza kuli: “Na, ki wena ya n'a bulezwi ki Joani kuli wa taha, kapa lu libelele yo muñwi hape?” 20 Ha ba se ba fitile ku Jesu, ba li: “Lu lumilwe ki Joani Mukolobezi ku t'o ku buza kuli: ‘Na, ki wena ya n'a bulezwi kuli wa taha, kapa lu libelele yo muñwi?’ “ 21 Ka yona nako yeo, Jesu a folisa ba bañwi kwa matuku a bona, kwa buyanga, ni mioya ye maswe. A kwalulula meeto a libofu ze ñata, mi za bona. 22 Kih'a alaba balutiwa ba Joani, a li: “Mu zamaye, mu y'o bulelela Joani ka ze mu boni ni ze mu utwile kaufela: libofu za bona, liyanga za zamaya, ba mbingwa ba fola, bo susu ba utwa, bafu ba zuha ni ku pila, mi Litaba ze Nde li lutiwa babotana.

23 U litohonolo ya sa sitatali ka na.”

24 Balutiwa ba Joani ha ba se ba ile, Jesu a kala ku bulela ka za Joani kwa nyangela, a li: “Ha ne mu ile ku Joani mwa naheñi, ne mu li mu ka y'o bona sika mañi? Lutaka lo lu nyanganyiswa ki moya? 25 Kikuli se ne mu y'o bona i n'e li nto mañi? Mutu ya apezi liapalo ze nde ka ku fitisisa, nji? Batili, kakuli ba ba apala ze cwalo, ni ba ba ipilela ka minyaka, ba fumanwa mwa mandu a malena! 26 Cwale ne mu il'o bonañi? Mupolofita? Ee, mane ya fita mupolofita! 27 Kakuli ki za Joani ze ñozwi ha kutwi: ‘Ki yo mulumiwa wa ka, ku bulela Mulimu. Bona, ni mu luma fapil'a hao ku y'o ku lukiseza nzila.’ “

28 Jesu a li ku bona: “Na mi bulelela, Joani ki yo mutuna kwa batu ba ba pepilwe kaufela, kono yo munyinyani mwa Mubuso wa Mulimu ki yo mutuna ku yena.”

29 Batu kaufela hamoho ni batelisi cwalo, ba lumba Mulimu ha ba utwa zeo, kakuli ne ba kolobelizwe ka kolobezo ya Joani.

30 Kono Bafalisi ni Baluti ba Mulao, bona, ne ba hanile mulelo wa Mulimu, ka ku hana ku kolobezwa ki Joani.

31 Jesu a bulela hape, a li: “Batu ba nako ye ni ka ba likanyeza ni sika mañi? Ba swana niñi? 32 Ba swana ni banana ba ba inzi fa patelo ba nze ba huwelezana, ba li: ‘Lu mi lizelize lipala, kono ha mu si ka bina. Lu opezi lipina za maswabi, kono ha mu si ka lila!’ 33 Joani Mukolobezi u tile a sa ci buhobe, a sa nwi waine, kono mu ize: ‘U na ni moya o maswe.’ 34 Na, Mwan'a Mutu ni tile inze na cani ku nwa, mi mwa li: ‘A mu bone muci ni sitakwa yo, mulikan'a batelisi ni baezalibi!’ 35 Nihakulicwalo, butali bwa Mulimu bu bonahala ku luka ku bona ba ba bu amuhela kaufela.”

 

Jesu h'a li mwa ndu ya Simoni wa Mufalisi

36 Yo muñwi wa Bafalisi a memela Jesu kwa lico mwa ndu ya hae. Jesu a ya, mi a ina kwa tafule. 37 Ne ku na ni musali wa mikwa ye maswe mwa munzi mo. Ha s'a utwile kuli Jesu u mwa ndu ya mufalisi yo, a taha ni botela ya alabastera ye tezi mafula a nunka hande.

38 A t'o ina kwamulaho kwa mahutu a Jesu, a nz'a lila, mane mioko ya kolobisa mahutu a hae. Kiha s'a taula mahutu a Jesu ka milili ya hae a nz'a tubeta ni ku a toza mafula. 39 Cwale mufalisi ya n'a memile Jesu h'a bona cwalo, a li mwa pilu ya hae: “Ha ne i ka ba kuli mutu yo ki mupolofita, kambe n'a zibile kuli musali yo ki musali ya cwañi, ya nz'a mu swala-swala kwa mahutu, kakuli mikwa ya hae i maswe.” 40 Jesu kih'a bulelela mufalisi, a li: “Simoni, ku na ni se ni bata ku ku bulelela.” Simoni a alaba, a li: “Muluti, ki taba mañi? Ni bulelele!” 41 Jesu a li: “Mutu yo muñwi n'a kolotisize batu ba babeli mali. Wa pili n'a kolotile mali a mañata. Wa bubeli a kolota kalulo ya bulishumi bwa mali a pili. 42 Ha ne ba palezwi ku mu lifa, a ba swalela bubeli bwa bona. Cwale ya ka mu olisa hahulu ki mañi ku bao ba babeli?” 43 ”Ni kakanya kuli mwendi ki ya swalezwi sikoloti se situna,” kwa alaba Simoni. Jesu a li: “U alabile hande”. 44 Cwale kiha s'a talima musali, mi a li ku Simoni: “Wa mu bona musali yo? Ni tile mwa ndu ya hao, kono ha u si ka ni fa mezi a ku tapa kwa mahutu, kono yena u tapisize mahutu a ka, ka mioko ya hae, ni ku a taula ka milili ya hae. 45 Ha u si ka ni tubeta, kono yena h'a si ka pumula ku tubeta mahutu a ka, ha ni sa li ni kenela mo. 46 Ha u si ka ni toza mafula kwa toho, kono yena u tozize mahutu a ka, ka mafula a na ni muunko o munati. 47 Cwale na ku bulelela kuli lilato le lituna l'a bonisize li paka kuli libi za hae ze ñata li swalezwi. Haili ya swalezwi hanyinyani, yena u bonisa lilato le linyinyani.” 48 Cwale Jesu a li ku musali: “Libi za hao u li swalezwi.” 49 Ba ba ne ba inzi ni yena fa tafule ba kala ku bulelisana mwahal'a bona, ba li: “Yo ki mañi, mane u swalela ni libi?” 50 Kono Jesu a li ku musali: “Tumelo ya hao i ku pilisize. U zamaye ka kozo.”

8

 

Basali ba ba sindeketile Jesu

1 Kasamulaho, Jesu a zamaya mwa minzi ni mwa minzinyana a nz'a luta batu Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu. Balutiwa ba lishumi ka ba babeli ba ya ni yena. 2 N`a ya hamohocwalo ni basali ba bañwi ba ba ne ba zwisizwe mioya ye maswe ni ku foliswa kwa matuku, sina Maria ya n'a bizwa wa kwa Magdala, ya n'a zwisizwe mioya ye maswe ye supile,

3 N`a ya ni Joana musal'a Kuza ya n'a li sikombwa sa Heroda, ni Suzana ni basali ba bañata, ba ba ne ba tusa Jesu ni balutiwa ba hae ka ze ne ba na ni zona kaufela.

 

Nguli ya mucali

(Mat. 13.1-9; Mar. 4.1-9)

4 Batu ne ba nze ba taha ku Jesu ba zwa munzi ni munzi, mi ha ba se ba li ba bañata, Jesu a ba bulelela nguli ye, a li:

5 ”Mutu n'a il'o cala peu ya hae. Ha nz'a hasa mwa simu, peu ye ñwi ya wela mwa nzila. Ya hatikelwa ki batu ni ku ciwa ki linyunywani. 6 Ye ñwi ya wela mwa macwe. Ya hula, kono ya nyana kapili kakuli ne ku si na mukamo hande.

7 Ye ñwi ya wela mwa mikakani, kono mikakani ha i hula, ya i pukutisa, mi ya shwa. 8 Mi ye ñwi ya wela mwa mubu o munde. Ya mela, mi peu ye ñwi ni ye ñwi ya beya mwanda.” Kih'a ekeza, a li: “Ya na ni lizebe, a utwe.”

 

Mulelo wa nguli

(Mat. 13.10-17; Mar. 4.10-12)

9 Balutiwa ba hae ba mu buza taluso ya nguli yeo.

\v10 Jesu a ba alaba, a li: “Mina mu filwe ku utwisisa likunutu za Mubuso wa Mulimu, kono ba bañwi ba li talusezwa ka linguli feela kuli, niha ba ka bona ba si ke ba bonisisa, ni ku utwa ba utwe, kono ba si ke ba utwisisa.”

 

Jesu u talusa nguli ya mucali

(Mat. 13.18-23; Mar. 4.13-20)

11 ”Cwale taluso ya nguli ki ye. Peu, ki linzwi la Mulimu. 12 Batu ba bañwi ba swana ni nzila mo ku wezi peu. Ba ba utwa, kono Ya Maswe wa taha, mi u t'o zwisa linzwi mwa lipilu za bona, kuli ba si ke ba lumela ni ku piliswa. 13 Ba bañwi ba swana ni mubu o tezi macwe. Ba utwa linzwi, mi ba li amuhela ka tabo. Kono ha ba li fi sibaka sa ku toma mibisi. Ba lumela nakonyana feela, mi miliko ha i taha, ba wa kapili. 14 Peu ye wezi mwa mikakani yona, i swana ni linzwi le li bulelezwi batu. Ba utwa, kono kabakala lipilaelo, takazo ya bufumu, ni minyaka ya bupilo ye kubukani mwa lipilu za bona, linzwi la shwa ba si ka beya kale miselo. 15 Haili peu ye wezi mwa mubu o munde, i swana ni linzwi le li bulelezwi batu. Ba li utwa, mi ba li amuhela ka pilu ye nde ye li tabela, mi ka ku tundamena ba beya miselo.

 

Nguli ya lampi

(Mar. 4.21-25)

16 ” Ha ku na mutu ya ka tumbula lampi mi a i kwahelela mwa tubana kapa ku i beya mwatas'a mumbeta. U ta i beya fa ngandaleza kuli liseli li bonise ba ba kena.

17 Se si patilwe kaufela si ta patululwa, mi kunutu kaufela i ta zibahala, ni ku beiwa patalaza.

18 ” Mu teeleze ka tokomelo, kakuli ya na ni s'a sweli, u ta ekelezwa ku s'a na ni sona, mi ya si na, u ta amuhiwa mane ni se sinyinyani s'a hupula ku ba ni sona.”

 

M'ahe Jesu ni banabahabo

(Mar. 12.46-50; Mar. 3.31-35)

19 M'ahe Jesu ni banabahabo ba taha ku yena, kono kabakala nyangela, ba palelwa ku y'o fita ku yena. 20 Yo muñwi kih'a mu bulelela kuli: “M'aho ni bahenu ki ba, ba yemi fande, mi ba lakaza ku ku bona.” 21 Kono Jesu a li ku bona kaufela: “Bo ma, ni banabahesu, ki ba ba utwa linzwi la Mulimu mi ba li mamela.”

 

Jesu u kuzisa liñungwa

(Mat. 8.23-27; Mar. 4.35-41)

22 Zazi le liñwi Jesu a longana mwa mukolo ni balutiwa ba hae, mi a li ku bona: “A lu sileleñi mwabuse bwa lisa.” Kiha ba fuula. 23 Ha ba nze ba fuluha, Jesu a lobala. Kapili-pili kwa zuha liñungwa mwa lisa, mi ne ba li mwa kozi ya ku tiba, kakuli mandinda n'a s'a taza mezi mwa mukolo. 24 Balutiwa ba taha ku Jesu, mi ba mu zusa, ba li: “Mulena, Mulena, lwa shwa?” Jesu a zuha, a kalimela moya ni mandinda, mi za kuza. Kwa ombela, mi kwa ba ni silembe. 25 Jesu kih'a li kwa balutiwa ba hae; “Tumelo ya mina i kai?” Kono ba saba ni ku komoka, ba nze ba bulelisana yo muñwi ku yo muñwi. Ba li: “Mutu yo ki ya cwañi? Mane u laela moya ni mezi, mi kaufela za mu utwa!”

 

Jesu u folisa mutu ya na ni mioya ye maswe

(Mat. 8.28-34; Mar. 5.1-20)

26 Ba y'o fuweka mwa naha ya Mageraseni, ye talimani ni Galilea. 27 H'a longoka, Jesu a katanyezwa ki mutu ya n'a zwa mwa munzi. Mutu yo n'a na ni mioya ye maswe. N'a inzi mapunu nako ye telele, mi n'a sa inangi mwa hae, haisi kwa mayumbelo feela. 28 H'a bona Jesu, a huwa, a t'o wela fapil'a hae, mi ka linzwi le lituna a li: “U batañi ku na, Jesu, Mwan'a Mulimu, Mwa mbakani ya Pahami? Na ku lapela, u si ke wa ni nyandisa!” 29 N'a bulela cwalo kakuli Jesu n`a s'a laezi moya o maswe kuli u zwe ku yena. Hañata, moya wo n'o nz'o mu kenanga, mi niha n'a liswa a tamilwe kwa mazoho ni kwa mahutu ka mawenge ni lisipi, n'a li pumanga, mi moya n'o mu isanga mwa naheñi. 30 Jesu a mu buza, a li: “Ki wena mañi libizo la hao?” Yena a li: “Ki na Mpi” N'a bulela cwalo kakuli n'a kenwi ki mioya ye maswe ye miñata. 31 Mi mioya yeo ya kupa Jesu kuli a si ke a i lelekela mwa musima o tungile.

32 Ne ku na ni mutapi o mutuna wa likulube o n'o fula fa lilundu. Mioya ye maswe ya kupa Jesu kuli i lumelelwe ku y'o kena mwa likulube zeo, mi a i lumelela. 33 Mioya ye maswe kiha i zwa ku mutu yo, mi ya y'o kena mwa likulube. Mutapi kaufela wa shetumuka ka lubilo, wa y'o wela mwa lisa, mi wa shwa.

34 Balisana ba likulube ha ba bona ze ezahalile ba mata ku y'o hasanya litaba mwa minzi ni mwa naha. 35 Batu ba ya ku y'o iponela ze ba bulelezwi. Ba taha ku Jesu, mi ba fumana mutu ya n'a zwisizwe mioya ye maswe a inzi kwa mahutu a hae, a apezi hande, a cinalile, mi ba taba hahulu. 36 Ba ba ne ba li teñi, ba ba taluseza ka mw'a n'a foliselizwe ya n'a kenwi ki mioya ye maswe. 37 Cwale batu kaufela ba naha ya Mageraseni ba kupa Jesu kuli a zwe mwa naha ya bona, kakuli ne ba kenezwi ki sabo ye tuna hahulu. Jesu kih'a longana mwa mukolo, ku kutela kw'a n'a zwa. 38 Mutu ya n'a zwisizwe mioya ye maswe a kupa Jesu, a li: “Ni lumelele ni ye ni wena”. Kono Jesu a mu hanisa, a li: 39 ”U ye kwa hae, u y'o bulelela banabahenu, mi u y'o ba taluseza ze tuna z'a ku ezelize Mulimu.” Mutu yo a ya, mi a y'o bulelela ba minzi kaufela ka z'a mu ezelize Jesu.

 

Mwan'a Jairusi ni musali ya sweli liapalo za Jesu

(Mat. 9.18-26; Mar. 5.21-43)

40 Jesu h'a zwa mwabuse bwa lisa, a amuhelwa ki batu ba bañata, kakuli ne ba mu libelezi kaufela. 41 Mutu ya n'a bizwa Jairusi a fita. I ne li muzamaisi wa sinagoge. A t'o wela kwa mahutu a Jesu, mi a mu kupa kuli a ye kwa ndu ya hae. 42 Kakuli n'a na ni mwana a li muñwi feela, ili musizana wa lilimo ze lishumi ka ze peli, mi musizana yo n'a s'a li fakaufi ni ku shwa.

Cwale Jesu h'a sa li mwa nzila, a pitihanyezwa ki batu. 43 Ne ku na ni musali ya n'a kulile mweya ka lilimo ze lishumi ka ze peli. N'a sinyehezwi ki za hae kaufela kwa liñaka, ku si na ya n'a konile ku mu folisa. 44 A taha kwamulaho a Jesu, a t'o swala kwa mungundo wa siapalo sa hae, mi ka yona nako yeo mweya wa hae wa yema. 45 Jesu a buza, a li: “Ki mañi ya ni ngunyutile?” Ba itatula kaufela. Pitrosi a li: Muñ'a ka, u pitihanyelizwe ki buñata!” 46 Kono Jesu a li: “U teñi ya ni ngunyutile kakuli ni utwile maata h'a zwa ku na.” 47 Musali ha s'a boni kuli h'a koni ku ipata, a taha a ngangama, mi a t'o wela kwa mahutu a Jesu. A bulela patalaza fapil'a nyangela s'a n'a mu swalezi, ni mw'a n'a folezi kapili-pili. 48 Jesu kih'a li ku yena: “Mwan'a ka, tumelo ya hao i ku folisize. U zamaye ka kozo.”

49 Ha n`a sa bulela cwalo, mutu ya n'a zwa kwa ndu ya muzamaisi Jairusi a fita, a li: “Mwan'a hao u tokwahalile. U si ke wa kataza Muluti.” 50 Kono Jesu a mu utwa, mi a li ku Jairusi: “U si ke wa saba. U lumele feela, mi mwan'a hao u ta pila.” 51 Ha s'a fitile kwa ndu, a hanisa batu kaufela ku kena ni yena, haisi Pitrosi, ni Joani ni Jakobo, ni ndat'ahe mwana, ni m'ahe. 52 Batu kaufela ne ba huwa, ba mu lila, kono Jesu a li: “Mu si ke mwa silisa. Mwana h'a si ka shwa. U lobezi feela!” 53 Ba mu sheununa, kakuli ne ba ziba hande kuli u tokwahalile. 54 Kono Jesu a mu swala kwa lizoho, mi a li ka linzwi le lituna: “Mwanana, zuha!” 55 A wetuluka, mi a zuha kapili. Jesu kiha s'a ba bulelela kuli ba mu fe lico a ce, 56 Bashemi ba hae ba komoka, kono a ba koñomeka kuli ba si ke ba bulelela mutu ni yo mukana lika ze ezahaile.

9

 

Jesu u luma baapositola

(Mat. 10.5-15; Mar. 6.7-13)

1 Jesu a biza balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli, mi a ba fa maata fahalimw'a mioya ye maswe, ili maata a ku i lelekisa ni a ku folisa matuku. 2 Mi a ba luma ku y'o luta litaba za Mubuso wa Mulimu ni ku folisa ba ba kula. 3 A li ku bona: “Mwa musipili wo, mu si ke mwa lwala mulamu, kamba mukotana wa ku kupela lituso, kamba mufaho wa lico kamba wa mali, nihaikaba liapalo ze peli.

4 Mwa ndu kaufela mo mu ta amuhelwa hande, mu ine mwateñi ku fitela ha mu funduka.

5 Mi mo ba sa mi amuheli kaufela, mu zwe mwa munzi wa bona, mi mu tutule maluli a kwa mahutu a mina, kuli i be bupaki bo bu ta ba tama.” 6 Balutiwa ba zamaya, ba kena mwa minzi kaufela ba nze ba luta Litaba ze Nde za Mulimu, mi ba folisa bakuli kai ni kai ko ne ba ya.

 

Heroda wa zieleha

(Mat. 14.1-12; Mar. 6.14-29)

7 Heroda, mulena wa mwa Galilea, a utwa ze ne ezahala kaufela, mi a zieleha kakuli ba bañwi ne ba li: “Joani u zuhile kwa bafu.”

8 Ba bañwi ba li: “Ki Elia ya bonahalile.” Ba bañwi hape ne ba li: “Ki yo muñwi wa bapolofita ba kale ya zuhile.” 9 Kono Heroda a li: “Joani ne ni mu pumile toho. Cwale yo ya bulelwa ka ze cwana, ki mañi?” Mi a bata ku bona Jesu.

 

Jesu a fepa ba likiti ze ketalizoho

(Mat. 14.13-21; Mar. 6.30-44; Joa. 6.1-14)

10 Baapositola ba kuta, mi ba t'o bulelela Jesu ze ba ezize kaufela. A ba nga, mi a ya ni bona feela ku bapana ni munzi oS bizwa Betsaida. 11 Kono batu kaufela, ha ba se ba utwile cwalo, ba mu latelela. Jesu a ba amuhela, a ba luta ka za Mubuso wa Mulimu, mi a folisa ba ba ne ba kula.

12 Lizazi ha li likela, balutiwa ba hae ba taha ku yena, ba li: “Hasanya batu. Ba ikele mwa minzi ni minzinyana ye fakaufi, ba y'o ipatela lico ni malobalo kakuli mo ha ku na batu.” 13 Kono Jesu a li ku bona: “Mina, mu ba fe lico.” Ba alaba, ba li: “Ha lu na lico haisi mahobe a ketalizoho ni litapi ze peli. Kana u bata kuli lu y'o lekela batu bao kaufela lico, nji?” 14 Fo ne ku na ni banna ba ba ne ba bata ku eza likiti ze ketalizoho. Jesu a li kwa balutiwa ba hae: “A mu ba inise ka litopa za batu ba ba eza mashumi a ketalizoho ku se siñwi ni se siñwi.” 15 Balutiwa ba eza cwalo, mi ba ba inisa kaufel'a bona. 16 Jesu a nga mahobe ao a ketalizoho ni zona litapi zeo ze peli. A talima kwa lihalimu, mi a itumela ku Mulimu ka zona. A li ketaula, mi a li fa balutiwa ba hae kuli ba li abele nyangela.

17 Ba ca kaufel'a bona mane ba kula, mi balutiwa ba taza lizuma ze lishumi ka ze peli za bungululwa bo bu siyezi.

 

Pitrosi u bulela patalaza kuli Jesu ki Mesia

(Mat. 16.13-19; Mar. 8.27-29)

18 Zazi le liñwi, Jesu ha n'a lapela kwa mukunda, a inzi ni balutiwa ba hae, a ba buza, a li: “Kana batu ba li ki na mañi?” 19 Ba alaba, ba li: “Ba bañwi ba li u Joani Mukolobezi, hape ba bañwi ba li u Elia, mi ba bañwi ba bulela kuli u yo muñwi wa bapolofita ba kale ya zuhile kwa bafu!”

20 Kih'a ba buza, a li: “Cwale mina bo, mu li, ki na mañi?” Pitrosi a alaba, a li: “Ki wena Mesia wa Mulimu!”

 

Jesu u talusa za manyando, za lifu ni zuho ya hae

(Mat. 16.20-29; Mar. 8.30-9.1)

21 Jesu kih'a ba koñomeka kuli ba si ke ba bulelela mutu taba yeo. 22 A ekeza, a li: “ Na, Mwan'a Mutu, ni swanezi ku nyandiswa hahulu, ni haniwe ki bahulu ba sicaba, baprisita ba bahulu ni Baluti ba Mulao. Ni ta bulaiwa, mi, ka lizazi la bulalu, ni ta zuha hape.”

23 Kiha s'a bulelela batu kaufela, a li: “Mutu h'a lata ku ni latelela, a itobohe, a lwale sifapahano sa hae ka zazi ni zazi, mi a ni latelele.

24 Kakuli ya lata ku sileleza bupilo bwa hae, u ta sinyehelwa ki bona, kono ya ka sinyehelwa ki bupilo bwa hae kabakala ka, u ta bu pilisa.

25 Ku tusañi kuli mutu a luwe lifasi kaufela, mi a ipulaye ka ku itokwisa litohonolo la ku kena mwa Mubuso wa Mulimu! 26 Mutu h'a ni swabela, na, ni manzwi a ka, na, Mwan'a Mutu, ni ka mu swabela ni yena, zazi le ni ka taha mwa kanya ya ka ni ya Ndate ni ya mangeloi a kenile. 27 Kaniti ni li ku mina: ‘ Ku na ni ba bañwi ba ba yemi fa, ba ba si ke ba shwa ba si ka bona Mubuso wa Mulimu.”‘

 

Jesu u bonahala ku benya inge liseli

(Mat. 17.1-8; Mar. 9.2-8)

28 Mwamulaho a mazazi a supile ka li li liñwi ku zwa ha s'a bulezi litaba zeo, Jesu a nga Pitrosi, Joani ni Jakobo, mi a kambamela fa lilundu ku y'o lapela.

29 Ha n'a nz'a lapela, sifateho sa hae sa fetuha, mi liapalo za hae za ba ze sweu, twaa! 30 Honafo kwa bonahala batu ba babeli ba ba ne ba ambola ni Jesu, ili bo Mushe ni Elia. 31 Ba bonahala mwa kanya ya lihalimu ba bulela ni Jesu, mw'a n'a ka petela tato ya Mulimu ka ku y'o shwa mwa Jerusalema. 32 Pitrosi, ni b'a n'a inzi ni bona, ne ba ozela, kono ha ba zuha ba bona Jesu a li mwa kanya, ni batu bao ba babeli ba yemi ni yena. 33 Batu bao ba babeli ha ba se ba funduka, Pitrosi a li ku Jesu: “Muñ'a ka, ne i ka ba hande ha ne lu ka ina kwanu, lu yahe maongo a malalu. Lo muñwi lu be lwa hao, lo luñwi lwa Mushe, mi lo luñwi lwa ELia!” N'a sa zibi s'a n'a bulela. 34 H'a sa bulela cwalo, kwa taha lilu. La t'o ba kwahela, mi balutiwa ba saba ha ba kwahelwa ki muluti wa lilu leo. 35 Kwa utwahala linzwi mwa lilu, li li: “Yo, ki Mwan'a ka ye ni ketile. Mu mu utwe!”

36 Linzwi leo ha li se li bulezi, Jesu a siyala a li nosi. Balutiwa ba kuza, mi ka ona mazazi ao, ha ku na mutu ye ba bulelezi ka ze ba boni.

 

Jesu u folisa mushimani wa moya o maswe

(Mat. 17.14-18; Mar. 9.14-27)

37 Habusa, ha ba zwa fa lilundu, Jesu a katanyezwa ki batu ba bañata. 38 Mutu yo muñwi mwahal'a nyangela a huweleza, a li: “Muluti! Na ku lapela, u talime mwan'a ka, kakuli ki yena feela mwa buñwi bwa hae! 39 Moya o maswe ha u mu kena, wa mu huwisa, u mu wiseza fafasi inge wa kanono, mane u mu tubulisa nakambuti, u ina u nz'o mu nyakaulisa, mi ha u mu tuheli kapili. 40 Ni kupile balutiwa ba hao kuli ba u leleke, kono ba palezwi.” 41 Jesu a alaba, a li: “Mina lusika lo lu sa lumeli, lo lu maswe, ni ta ina ni mina nako ye kuma kai? Ni ta utwana lili ni mina? Tisa mwan'a hao kwanu.” 42 Mushimani h`a nz`a taha, moya wa mu wiseza fafasi, wa mu nyakaulisa ka tata. Kono Jesu a kalimela moya o maswe, a folisa mushimani mi a mu kutiseza ku ndat'ahe. 43 Batu kaufela ba komokiswa ki maata a matuna a Mulimu.

 

Jesu u bulela hape ka lifu la hae

(Mat. 17.22-23; Mar. 9.30-32)

 

Ha ne ba sa komokisizwe ki z'a n'a eza kaufela, Jesu a li kwa balutiwa ba hae: 44 ”Mu utwisise hande se ni mi bulelela ka nako ye! Na, Mwan'a Mutu, ni ka betekiwa, mi ni fiwe mwa maata a batu.” 45 Kono ne ba sa utwisisi pulelo yeo. Taluso ya yona ne ba i patezwi kuli ba si ke ba i utwisisa, mi ne ba saba ku buza Jesu ka yona.

 

Yo muhulu ki mañi?

(Mat. 18.1-5; Mar. 9.33-37)

46 Kwa zuha kañi mwahal`a balutiwa, ya kuli yo muhulu ku bona ki mañi.

47 Jesu ha s'a zibile mihupulo ye mwa lipilu za bona, a nga mwanana, a mu yemisa kwatuko a hae. 48 A li ku bona: “Mutu kaufela, ya amuhela mwanana yo ka libizo la ka, u amuhela na kasibili. Ya ni amuhela, u amuhela ya ni lumile, mi ya li yo munyinyani ku mina kaufela, ki yena yo muhulu.”

 

Ya sa mi lwanisi wa mi yemela

(Mar. 9.38-40)

49 Joani a bulela, a li: “Muñ'a ka, lu boni mutu a leleka mioya ye maswe ka libizo la hao. Kiha lu mu hanisa kakuli h'a yo mwa sitopa sa luna.” 50 Cwale Jesu a li ku yena: “Mu si ke mwa mu hanisa, kakuli ya sa mi lwanisi wa mi yemela.”

 

Munzi wa Samaria u hana ku amuhela Jesu

51 Mazazi ha s'a li fakaufi a ku kutela kwa hae kwa lihalimu, Jesu a taleleza mulelo wa hae wa ku ya kwa Jerusalema. 52 A luma linumwana fapil'a hae. Bao ba funduka, mi ba ya mwa munzi o muñwi o mwa Samaria, ku y'o mu lukiseza lika kaufela. 53 Kono batu ha ba si ka mu amuhela, kakuli n'a hanelezi ku ya kwa Jerusalema. 54 Cwale balutiwa ba hae, bo Jakobo ni Joani, ha ba se ba boni taba yeo, ba li: “Mulena, kana u bata kuli lu laele mulilo kuli u we kwa lihalimu, mi u t'o ba cisa?”

55 Jesu a itemuna, mi a ba kalimela. 56 Kiha ba ya mwa munzi o muñwi.

 

Balateleli ba Jesu

(Mat. 8.19-22)

57 Ha ba nze ba zamaya, mutu yo muñwi a li ku Jesu: “Ni ta ku latelela k'o ya kaufela.”

58 Jesu a li ku yena: “Mawawa a na ni misima ni linyunywani li na ni liyaleto, kono na, Mwan'a Mutu, ha ni na sibaka fo ni ka pumulela.” 59 A li ku yo muñwi: “Ni latelele.” Kono mutu yo a li: “Muñ'a ka, ni lumelele pili ku y'o pumbeka bo ndate.” 60 Kono Jesu a li ku yena: “Tuhela bafu ba pumbeke bafu ba bona. Haili wena, zamaya, u y'o bulela za Mubuso wa Mulimu.” 61 Yo muñwi hape a li ku Jesu: “Ni ta ku latelela, Mulena, kono u ni lumelele pili ku y'o laeza ba ba kwa hae.”

62 Jesu a li ku yena; “Ha ku na mutu ya sweli sikekele, a nz'a itemunanga, ya swanela mwa Mubuso wa Mulimu.”

10

 

Jesu u luma ba mashumi a supile ka ba babeli

1 Zeo ha li se li felile, Mulena a keta batu ba bañwi ba mashumi a supile ni ba babeli, mi a ba luma ka ba babeli ba babeli ku itangeta mwa minzi ni libaka z'a n'a hupula ku fita ku zona kaufela. 2 A li ku bona: “Lico ki ze ñata kono babeleki ba ba ka kutula ki ba banyinyani. Mu lapele muñ'a kutulo kuli a lumele bakutuli ba bañata ku t'o kutula.

3 Mu ye! Ni mi luma inge lingunyana mwahal'a litongwani.

4 Mu si ke mwa lwala sikwama, mukotana wa ku kupela lituso, kamba makatulo. Mu si ke mwa yema mwa nzila ku lumelisa mutu.

5 Ha mu kena mwa ndu, mu bulele pili, mu li: ‘Kozo i be teñi mwa ndu mo!’ 6 Haiba ku pila mutu ya lata kozo mwateñi, kozo ya mina i ta siyala ku yena. Ha ku si na, kozo i kutele ku mina. 7 Mu ine mwa ndu mo, mu ce mi mu mwe ze ba ka mi fa kaufela, kakuli mubeleki u swanelwa ki mupuzo wa hae. Mu si ke mwa kena-kena mwa mandu kaufela.

8 Ha mu kena mwa munzi, mi ba mi amuhela, mu ce ze ba ta mi tiseza kaufela. 9 Mu folise mwateñi ba ba kula, mi mu bulelele batu, mu li: ‘Mubuso wa Mulimu u s'o mi sutelezi! 10 Kono, ha mu ta kena mwa munzi mo ba sa mi amuheli hande, mu ye mwa mikwakwa, mu li: 11 ’Lu mi tutulela liluli la munzi wa mina le li lu kumalezi kwa mahutu. Nihakulicwalo mu zibe hande kuli Mubuso wa Mulimu u s'o li fakaufi ni mina!’

12 Ni mi bulelela niti kuli ka lizazi la katulo ku ta ba mbubo-mbubo kwa Sodoma ku fita munzi wo.”

 

Minzi ye hana ku lumela

(Mat. 11.20-24)

13 ”U bumai, wena Korazini! U bumai, ni wena Betsaida! Kakuli kambe misebezi ye maata ye ezizwe ku mina kambe ki yona ye ne ezizwe mwa Tire ni Sidoni kambe ba minzi yeo ba inyazize kale, mi ne ba ta apala masaka ni ku ina mwa mulola wa fa liiso ku bonisa kuli ba bakile!

14 Kikabakaleo mwa lizazi la katulo, Mulimu u ta ba ni makeke kwa Tire ni Sidoni ku fita ku mina. 15 Ni wena Kapernauma, kana u n'o bata ku ipahamiseza kwa lihalimu? U ta wisezwa fafasi fo ku inzi ba ba shwile!”

16 Kih'a li kwa balutiwa ba hae: “Ya mi utwa, wa ni utwa. Ya mi hana, wa ni hana. Mi ya ni hana, u hana ya ni lumile.”

 

Ba Mashumi a supile ka ba babeli ba kuta

17 Ba mashumi a supile ka ba babeli ba ba ne ba lumilwe ba kuta ba tabile, ba li: “Mulena, mane ni mioya ye maswe ne lu i fenya kabakala libizo la hao ha lu i laela!” 18 Jesu a li ku bona: “Ne ni bona Satani a wa kwa lihalimu inge lumonyi lwa pula. 19 Mu teeleze! Ni mi file maata a ku zamaya fahalimw'a linoha ni tubanze, ni maata kaufela fahalimw'a sila, mi ha ku na se si ta mi holofaza.

20 Nihakulicwalo, mu si ke mwa tabiswa kikuli mu fenyize mioya ye maswe, kono mu tabiswe ki ku ziba kuli mabizo a mina a ñozwi kwa lihalimu.”

 

Tabo ya Jesu

(Mat. 11.25-27; 13.16-17)

21 Ka yona nako yeo, Jesu a tala tabo ka maata a Moya o Kenile, a li: “Ndate, Mulena wa lihalimu ni lifasi, ni itumela ku wena kakuli linto ze, u li patezi ba ba butali ni ba ba itutile mi u li bonahalize ku ba ba si na butali. Ee Ndate, u ezize cwalo kakuli ki ona m'o latezi.

22 ”Ndate u ni file lika kaufela. Ha ku na ya ziba Mwana kuli ki mañi, haisi Ndate feela. Ha ku na ya ziba Ndate kuli ki mañi, haisi Mwana ni ba ba ketilwe ki Mwana, a ba sinulele yena.”

23 Cwale Jesu a sikuluhela kwa balutiwa ba hae, mi a ba shobotela, a li: “Mu na ni litohonolo ka ku bona ze mu bona! 24 Kakuli ni mi bulelela kuli malena ni bapolofita ba bañata ba lakalize ku bona ze mu bona, kono ha ba si ka li bona, ni ku utwa ze mu utwa, kono ha ba si ka li utwa.”

 

Nguli ya Musamaria ya lukile

25 Cwale muluti yo muñwi wa Mulao a taha. Ka ku lika Jesu a mu buza, a li: “Muluti, ni ka eza cwañi kuli ni fumane bupilo bo bu sa feli?”

26 Jesu a mu alaba, a li: “Ku ñozwiñi mwa Mulao wa luna, mi u balile sifi mwateñi?” 27 Yena a li: “U swanezi ku lata Mulena Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela, ni ka moya wa hao kaufela, ni ka maata a hao kaufela, ni ka kutwisiso ya hao kaufela, mi u late wahenu sina mo u itatela.”

28 Cwela Jesu a li ku yena: “U alabile hande. Eza cwalo mi u ta pila.”

29 Kono muluti yo, ka ku lata ku ikeza ya lukile, a buza Jesu, a li: “Kanti wahesu ki mañi?” 30 Jesu a mu alaba, a li: “Mutu yo muñwi n'a shetumuka ku zwa kwa Jerusalema ku ya kwa Jeriko h'a t'o wela mwahal'a masholi. Kiha ba mu tubula liapalo za hae, ba mu nata, mi ba mu siya a welezi, ba ikela. 31 Cwela muprisita n'a zamaya ka yona nzila yeo. H'a mu bona, a mu kekuluha. 32 Kamukwaoswana ni Mulivi a t'o fita foo, a mu bona, mi ni yena hape a mu kekuluha. 33 Kono Musamaria ya n'a li mwa musipili a t'o mu fumana. H'a mu bona, a mu shwela makeke. 34 A sutelela ku yena, a sela oli ni waine fa mañiba a hae, mi a tateza masila fateñi. Kih'a mu pahamisa fa pelesa ya hae, mi a mu isa kwa hotela kw'a il'o mu babalela. 35 Habusa, a nga mali a' likana miholelo ya mazazi a mabeli mi a' fa muñ'a hotela, a li: ‘Mu babalele mutu yo, mi ha ni ta kutela kwanu ni ka t'o mi lifa lisinyehelo za mina kaufela.’ “ 36 Jesu a ekeza, a li: “Kwa batu bao ba balalu, y'o hupula kuli ki yena wahabo mutu ya natilwe ki masholi ki mañi?”

37 Muluti wa Mulao a li: “Ki ya bile ni mukekecima ku yena.” Jesu kih'a li ku yena: “Zamaya, ni wena u y'o eza cwalo.”

 

Jesu u potela bo Mareta ni Maria

38 Jesu ni balutiwa ba hae ha ne ba zamaya, ba y'o kena mwa munzi o muñwi, mi musali ya n'a bizwa Mareta a amuhela Jesu mwa ndu ya hae.

39 N'a na ni munyan'a hae ya n'a bizwa Maria. Yo, a t'o ina kwa mahutu a Jesu mi a teeleza lituto za hae. 40 Mareta n'a patehile hahulu ka misebezi y'a n'a eza. Kiha s'a taha, a li: ‘Mulena, kikuli ha u na taba munyan'a ka nih`a ni tuhelezi musebezi ni li nosi? U mu bulelele kuli a t'o ni tusa.” 41 Mulena a mu alaba, a li: “Mareta, Mareta, u bilaezwa ni ku katazwa ki ze ñata. 42 Kono se si batahala ki si li siñwi feela. Maria u ketile se sinde, s'a si ke a si amuhiwa.”

11

 

Jesu u luta za tapelo

(Mat. 6.9-13; 7.7-11)

1 Zazi le liñwi Jesu n'a lapela mwa sibaka se siñwi. Ha s'a felize, yo muñwi wa balutiwa ba hae a li ku yena: “Mulena, u lu lute ku lapela, sina Joani mw'a lutezi balutiwa ba hae.” 2 Jesu a li ku bona: “Ha mu lapela, mu bulele cwana kuli:

‘Ndat'a luna,

libizo la hao li bulukwe li nze li kenile.

3 U lu fe lico ze lu likana ka zazi ni zazi.

4 U lu swalele libi za luna,

kakuli ni luna lu swalela ba ba lu

foselize kaufela,

mi u lu tuse kuli lu si ke lwa kena

mwa miliko.’ “

5 Hape a li ku bona: “Lu kakanye kuli yo muñwi wa mina, u na ni mulikani, ni kuli a ya kwa ndu ya hae fahal'a busihu ku y'o mu bulelela cwana kuli: ‘Mulikani, ni kalime mahobe a malalu. 6 Ni fitezwi ki mwenyi ya mwa musipili, mi ha ni na liyumbu!’ 7 Mi lu kakanye kuli ya mwahali a alaba cwana: ‘U si ke wa ni kataza. Ni se ni kiile, mi ni lobezi ni bana ba ka. Ha ni koni ku zuha ku t'o ku fa z'o bata.’ 8 Luli na mi bulelela, ni li: ‘ Mwendi h'a na ku zuha ni ku mu fa mahobe kakuli ki mulikan'a hae, kono u ta zuha ni ku mu fa z'a tokwa kaufela, kakuli yena h'a na maswabi a ku tundamena ku mu kupa.’

9 Cwale ni li ku mina: ‘ Mu kupe, mi mu ta fiwa. Mu bate, mi mu ta fumana. Mu ngongote, mi mu ta kwalulelwa.’ 10 Kakuli ya kupa kaufela wa fiwa, ya bata wa fumana, mi ku kwalulelwa ya ngongota. 11 Kana u teñi mushemi ya ka fa mwan'a hae noha h'a kupile tapi? 12 Kamba ku mu fa kabanze h'a kupile lii? 13 Mbali mina, ba ba lunya, mu ziba ku fa bana ba mina ze nde, cwale Ndate ya kwa lihalimu bo, ha si u ta mi fita ka ku fa Moya o Kenile ku ba ba mu kupa ona!”

 

Jesu u alaba ba ba mu tama litaba

(Mat. 12.22-30; Mar. 3.20-27)

14 Jesu n'a leleka moya o maswe wa bumumu. Moya wo ha u sin'o zwa, mutu yo wa simumu a kala ku bulela, mi nyangela ya komoka. 15 Kono ba bañwi ba li: “U leleka mioya ye maswe ka maata a zwa ku Beelzebule, mulena wa mioya ye maswe!”

16 Ka ku mu lika, ba bañwi ba mu kupa ku bonisa ka makazo kuli maata a hae n'a zwa ku Mulimu.

17 Jesu n'a ziba ze ne ba hupula. Kih'a li ku bona: “Mubuso kaufela ha u na ku tiya batu ha ba fapahani mi ba lwanisana, ni bana ba mba ha ba kauhana mba yeo ya fela. 18 Cwale ni ona mubuso wa Satani ha u kauhana, u ta tiya cwañi? Mu li ni leleka mioya ye maswe ka maata a Beelzebule. 19 Haiba na, ni leleka mioya ye maswe ka Beelzebule, ba ku mina bo, ba i leleka ka mañi? Mwa taba mo, ba ku mina ba be baatuli ba mina! 20 Niti kikuli ni leleka mioya ye maswe ka maata a Mulimu, mi ki poniso ya kuli Mubuso wa Mulimu u s'o fitile ku mina.

21 ”Mutu ya na ni tata, h'a sweli lilwaniso za hae ku libelela ndu ya hae, libyana za hae kaufela za iketa hande. 22 Kono ha ku taha ya mu fita kwa tata, a mu lwanisa mi a mu tula, u ta mu amuha lilwaniso z'a n'a sepile ni ku aba z'a ngile kaufela.

23 ”Ya sa ni yemeli, wa ni lwanisa. Ya sa kubukanyi ni na, wa hasanya.

\rt 11.23:

\rt Mar. 9.40

ZZZ 

 

Moya o maswe ha u kuta

(Mat. 12.43-45)

24 ”Moya o maswe ha u zwile ku mutu, u zamaya mo ku omelezi, mo ku si na mezi, u bata f'o ka pumulela. Ha u tokwile sibaka se si cwalo, u li: ‘Kanti na kutela mwa ndu ya ka mo ni zwile.’

25 Mi ha u fita, u fumana ndu i fiyezwi, i lukisizwe hande. 26 Cwale wa kuta hape ku y'o nga mioya ye miñwi ye supile, ye u fita kwa bumaswe, mi ya taha hamoho ku t'o ina ku yona. Cwale mafelelezo a mutu yo a ta ba a maswe ku fita pili.”

 

Litohonolo za niti

27 Jesu a sa z'o bulela zeo, musali yo muñwi kih'a bulela mwahal'a nyangela, a li: “U na ni litohonolo musali ya ku pepile ni ku ku anyisa!” 28 Kono Jesu a alaba, a li: “Sihulu, ba ba na ni litohonolo ki ba ba utwa linzwi la Mulimu mi ba li buluka.”

 

Ba bata makazo

(Mat. 12.38-42)

29 Nyangela ha i umbile Jesu, yena a zwelapili, a li: “Batu ba nako ye ba maswe! Ba bata makazo, kono ha ba na ku i bona konji makazo ya Jonasi.

30 Ka mukwa wo ni na, Mwan'a Mutu, ni ta ba sisupo kwa lusika lo.

31 Ka Lizazi la katulo, Mufumahali wa kwa mboela u ka yema ku atula batu ba kacenu, kakuli u zwile kwa mafelelezo a lifasi ku t'o utwa lituto ze butali za Salumoni. Kono a mu bone, kwanu ku na ni se si fita Salumoni kwa butuna!

32 Ka lizazi la katulo, batu ba Ninive ba ta yema ku mi atula, kakuli ba tuhezi mikwa ye maswe ya bona ha ba se ba utwile tuto ya Jonasi. Mi hona fa, ku na ni se situna ku fita Jonasi!

 

Liseli la mubili

(Mat. 5.15; 6.22-23)

33 ”Ha ku na mutu ya tumbula lampi mi a i pata kamba ku i kwahela mwa tubana, kono u i beya fa ngandaleza kuli i bonise ba ba kena.

34 Meeto a hao ki yona lampi ya mubili wa hao. Meeto h'a bona hande, mubili wa hao kaufela u mwa liseli, kono meeto a hao h'a sa boni hande, fohe, mubili wa hao kaufela u mwa lififi. 35 Cwalehe, u tokomele kuli liseli le li ku wena li si ke la ba lififi.

36 Haiba mubili wa hao kaufela u li mwa liseli, ku si na silama se si mwa lififi, mubili u ta ba mwa liseli kaufel'a ona sina ha u monyehiwa ki liseli la lampi le li benya.”

 

Jesu u nyaza Bafalisi ni Baluti ba Mulao

(Mat. 23.1-36; Mar. 12.38-40)

37 Jesu ha s'a felize ku bulela, mufalisi yo muñwi a t'o mu memela kwa lico. Jesu a ya, mi a y'o ina kwa tafule. 38 Mufalisi yo a komoka h'a bona kuli Jesu n'a ca a si ka tapa pili. 39 Mulena kih'a li ku yena: “Ki mo mu inezi, mina Bafalisi. Mu tapisanga likomoki ni mikeke kwande, haili mwahali a lipilu za mina ku tezi busholi ni lunya. 40 Batu ba ba si na ngana! Kana Mulimu ya ezize fande a lika, na ha si yena ya ezize mwahal'a zona, nji? 41 Mu fe babotana ze mwa likomoki ni mikeke ya mina, mi lika kaufela li ta ba li kenile ku mina.

42 ”Bumai ki bwa mina, Bafalisi, kakuli mu fa Mulimu kalulo ya bulishumi ku ze mu kutuzi, ze cwaleka minta, kumini ni miloho kaufela, kono mu hana tato ni lilato la Mulimu. Ki zona ze ne mu swanezi ku li eza, ku si na ze mu siya.

43 ”Bumai ki bwa mina, Bafalisi! Mu lata ku y'o ina fa lipula ze kwapili mwa sinagoge, ni ku lumeliswa ka likute mwa lipatelo. 44 Bumai ki bwa mina kakuli mu swana ni mabita a sa bonahali hande, fo batu ba hatikela ba sa lemuhi.”

45 Yo muñwi kwa Baluti ba Mulao a mu bulelela, a li: “Muluti, ha u bulela cwalo, wa lu foseza ni luna!” 46 Jesu a alaba, a li: “Ni mina Baluti ba Mulao, bumai ki bwa mina! Mu lwalisa batu milwalo ye bukiti, mu sa liki ku ba swalisa nihaili ka kaniñi feela kuli mu ba tuse. 47 Ki bumai ku mina! Mu yahela bapolofita mabita a mande, ili bona bapolofita ba ba bulailwe ki bo kukw'a mina. 48 Kamukwaocwalo, mu paka kuli mu lumela likezo ze eziwa ki bo kukw'a mina, kakuli ba bulaile bapolofita, mi mina cwale mu yaha mabita a bona! 49 Kabakaleo, butali bwa Mulimu bu ize: ‘Ni ta ba lumela bapolofita ni baapositola. Ba ta bulaya ba bañwi ba bona ni ku nyandisa ba bañwi.’

50 Kamukwaocwalo, batu ba nako ye ba ta fumana mulatu wa pulao ya bapolofita kaufela ba ba bulailwe ku zwa kwa simuluho ya lifasi. 51 Ba ka ba ni muletu w lipulao kaufela ku zwa fa pulao ya Abele, ku t'o fita ku ya Zakaria ya bulaezwi kwa Tempele. Ee, na mi bulelela, ki ba kacenu ba ba ta fiwa mulatu ka lipulao zeo kaufela!

52 ”Ki bumai ku mina Baluti ba Mulao! Mu ngile kii ye kwalula munyako wa zibo, mu sa lati ku kena mi hape mu hanisa ni ba ba bata ku kena!”

53 Jesu ha s'a zwile mwa sibaka seo, Baluti ba Mulao ni Bafalisi ba kala ku mu lwanisa ka tata ka ku buza lipuzo ze ñata. 54 Ne ba lika ku mu kwacisa ka lipulelo ze fosahala z'a n'a ka bulela.

12

 

Jesu u nyaza muipo

(Mat. 10.26-27)

1 Ha ne ku bulelwa zeo, batu ne ba til'o kubukana ka likiti-kiti, mane ne ba hatikana ka mahutu. Jesu kih'a li pili kwa balutiwa ba hae: “Mu tokomele mumela wa Bafalisi. Ni bulela ona muipo wa bona.

2 Ha ku na se si kwahezwi se si si ke sa kwahululwa, mi se si patilwe kaufela si ta zibwa.

3 Kabakaleo, ze mu bulelezi mwa lififi, li ta bulelelwa mwa liseli, ni ze mu sebezi mwa mandu kwa mukunda, li ta huwelezwa fahalimw'a lituwa za mandu.

 

Ya lukela ku sabiwa ki mañi?

(Mat. 10.28-31)

4 ”Na mi bulelela, mina balikani ba ka, mu si ke mwa saba ba ba bulaya mubili, mi mwamulaho a fo ba palelwa ku eza se si maswe ku fita seo. 5 Ni ta mi supeza ye mu swanezi ku saba. Mu sabe yena ya li ha s'a bulaile, u sa na ni maata a ku nepela s'a bulaile mwa lyangalilo. Ee, na mi bulelela, yena yo mu mu sabe!

6 ”Ha ni li tutaha tu ketalizoho tu lekwa ka mangwee a mabeli? Kono ku tona ha ku na nihaili ka li kañwi k'a libezi Mulimu. 7 Mane ni milili ye kwa litoho za mina i balilwe kaufel'a yona. Kabakaleo mu si ke mwa saba. Mina mu ba butokwa hahulu ku fita tutaha.

 

Ku paka kamba ku latula Jesu Kreste kwa batu

(Mat. 10.32-33; 12.32; 10.19-20)

8 ”Na mi bulelela:’ Mutu kaufela ya ka ni bulela patalaza fapil'a batu, ni na, Mwan'a Mutu, ni ta mu bulela patalaza, fapil'a mangeloi a Mulimu. 9 Kono ya ka ni latula patalaza, ni na, Mwan'a Mutu, ni ta mu latula fapil'a mangeloi a Mulimu.’

10 ”Mutu kaufela ya ka bulela se si maswe ka na, Mwan'a Mutu, u ta swalelwa, kono ya ka bulela se si maswe ka Moya o Kenile, yo, h'a na ku swalelwa.

11 ”Ha ba ka mi isa mwa masinagoge, kamba fapil'a manduna ni babusisi ku y'o zekiswa, mu si ke mwa bilaezwa ki mukwa o mu ka ikalabela ka ona kamba ka ze mu ka bulela.

12 Kakuli Moya o Kenile u ta mi luta, ka yona nako yeo, ze mu ta bulela kaufela.”

 

Nguli ya mufumi wa sitoto

13 Mutu yo muñwi mwahal'a nyangela a li ku Jesu: “Muluti, bulelela muhulwan'a ka kuli a ni fe kabelo kwa lifa le lu siyezwi ki ndat'a luna.” 14 Jesu a mu alaba, a li: “Munna, ki mañi ya ni file maata a ku mi atula kapa ku mi abela lifa?” 15 Mi a zwelapili, a li ku bona kaufela: “Mu tokomele, mu ipuluke kwa takazo ya bufumu, kakuli bupilo bwa mutu ha bu iniswi ki liluo la hae, nih'a ka fuma hahulu.” 16 Kiha s'a ba bulelela nguli ye, a li: “Mufumi yo muñwi n'a kutuzi hahulu mwa simu ya hae. 17 Cwale a nahana, a li: ‘Ni ka eza cwañi? Ha ku na mo ni ka bulukela lico za ka.’ 18 A ipulelela, a li: ‘ Ni ka eza cwana. Ni ta lutulula matuli a ka, ni ya he a matuna , mo ni ta beya lico za ka ni libyana kaufela. 19 Cwale ni ta ipulelela, ni li: Mutu ya na ni litohonolo! U na ni lika ze ka nga lilimo ze ñata u sa li tokwi. U pumule, u ce, u nwe, mi u ikole.’ 20 Kono Mulimu a li ku yena: ‘ Sitoto-tuwe! Bona busihu bo wa shwa. Cwale, z'o lukisize kaufela li ta ba za mañi?”‘ 21 Jesu h'a feleleza, a li: “Ki mo ku inezi ku ya ikubukanyeza bufumu, mi a sa fumi ka za Mulimu.”

 

Ku sepa Mulimu

(Mat. 6.25-34)

22 Cwale Jesu a li kwa balutiwa ba hae: “Kabakaleo ni li: Mu si ke mwa bilaela ka za bupilo bwa mina, ka ze mu ka ca, kamba ze mu ka apala. 23 Kakuli bupilo ki bwa butokwa hahulu ku fita sico, ni mubili ku fita liapalo. 24 Mu bone mañwalala. H'a cali, h'a kutuli, h'a na mashete ni matuli, kono Mulimu w'a uta! Mina mu fitela linyunywani kwahule! 25 Ki mañi ku mina ya kona ku ekeza mazazinyana kwa butelele bwa bupilo bwa hae, ha bu mu bilaeza? 26 Cwalehe, ha mu palelwa ze nyinyani, kiñi ha mu a bilaelela ze ñwi? 27 Mu bone lipalisa za mwa naheñi mo li melela. Ha li sebezi, ha li oti bwanda bwa ku luka liapalo, kono na mi bulelela kuli, Salumoni, niha n'a li mulena ya fumile hahulu, n'a si na liapalo ze nde ze swana ni za lipalisa zeo.

28 Mulimu ya apesa cwalo bucwañi bwa mwa naheñi, bo bu li teñi kacenu, kono kamuso bwa ciswa, n'a ka palelwa cwañi ku mi apesa mina? Mawee, batu ba tumelo ye nyinyani! 29 Cwale mu si ke mwa bilaela nako kaufela ka se mu ka ca ni se mu ka nwa. 30 Zeo li batiwa ki ba macaba a si ka lumela. Ndat'a mina u ziba kuli mwa li toka zeo. 31 Hakulicwalo, mu bilaele pili ka za mubuso wa hae, mi Mulimu u ta mi ekeleza ze mu tokwa kaufela.

 

Bufumu kwa lihalimu

(Mat. 6.19-21)

32 ”U si ke wa saba, wena mutapinyana! Kakuli Ndat'a mina u lakalize ku mi fa mubuso. 33 Mu lekise liluo la mina kaufela, mi mali a teñi mu a fe babotana. Mu itukiseze likwama ze sa supali, mi mu buluke bufumu bwa kwa lihalimu, ko bu si ke bwa fukuzeha ni kamuta, kakuli ha ku na lisholi ya sutelela ku bona kamba mafele a ka bu sinya. 34 Kakuli ko ku inzi bufumu bwa mina. ki kona ko i inzi ni pilu ya mina.

 

Balibeleli

35 ”Mu tame makanda, mi mu tukise lilampi za mina ku itukiseza ze ka mi tahela.

36 Mu swane ni batu ba ba libelezi ku kuta kwa mulen'a bona ya n'a ile kwa mukiti wa linyalo, kuli a s'a ngongota feela, ba mu kwalulele.

37 Ba na ni litohonolo ba ba ka fumanwa ba tona mulen'a bona h'a fita! Kaniti ni li ku mina, u ta shuña liapalo za hae, a ba inise fa tafule mi a ba abele lico. 38 Batu bao ba ta ba ni litohonolo h'a ka ba fumana ba tona nih'a ka fita malungasiku, kamba ha ku patalala. 39 Mu hupule taba ye. Kambe muñ'a ndu n'a ziba nako ye li taha lisholi, n'a si ke a lisela lisholi li kena mwa ndu ya hae ku uzwa.

40 Ni mina cwalo mu itukise, kakuli na, Mwan'a Mutu, ni ka taha ka nako ye mu sa zibi.”

 

Mutanga ya sepahala ni ya sa sepahali

(Mat. 24.45-51)

41 Cwale Pitrosi a li: “Mulena, kana nguli yeo u i bulelela luna feela kamba ni batu kaufela?” 42 Mulena a alaba, a li: “Ki mañi mutanga ya sepahala, ya butali? Ki y`a ka fiwa ki mulen'a hae maata a ku zamaisa ndu ni ku abelanga batanga ba bañwi lico ka nako ye swanela. 43 Mutanga yo u na ni litohonolo, haiba mulen'a hae, h'a y'o kuta, a ka t'o mu fumana a eza cwalo! 44 Kaniti ni li ku mina, mutanga yo u ta fiwa maata a ku zamaisa liluo la mulen'a hae kaufela. 45 Kono h`a ka li, ‘ Mulen`a ka u sa liyehile’, i be u kala ku nataka batanga ba bañwi, banna ni basali, a ca, a nwa, a kolwa. 46 Zazi le liñwi muñ'a ndu a t'o fita ka sipundumukela, a sa zibi, i be he, mutanga yo a pazaulwa miupa ka sime, a fiwa mupuzo wa ba ba sa sepahali.

47 ”Mutanga ya ziba s'a lata mulen'a hae kuli a si eze, kono a sa itukisezi ku si eza u ta fiwa mulatu wa ku natiwa ka tata. 48 Kono mutanga ya sa zibi s'a lata mulen'a hae, mi a eza kezo ye swanela mulatu wa ku natiwa, u ta fiwa mulatu wa ku natwa hanyinyani. Haili mutu ya filwe ze ñata, ku libelezwi ku fumana ze ñata ku yena, mi ya bulukisizwe ze ñata hahulu, ku yena ku libelezwi ze ñata ku fita.”

 

Jesu mukauhanyi

(Mat. 10.34-36)

49 ”Ni til'o nepela mulilo fafasi, mi ni lakaza kuli kabe s'o tumbukile. 50 Ni na ni kolobezo ye ni swanezi ku kolobezwa ka yona, mi ni ikalezwi ku fitela ha i fela.

51 Kana mu hupula kuli ni tisize kozo mwa lifasi? Batili! Na mi bulelela, ni til'o kauhanya. 52 Ku zwa honafa, ba ketalizoho mwa mba ya bona ba ta kauhanywa, ba balalu ba fapahane ni ba babeli, ni bona ba babeli ba fapahane ni ba balalu. 53 Mushemi wa munna a fapahane ni mwan'a hae wa mushimani, mushimani a fapahane ni ndat'ahe. Mushemi wa musali a fapahane ni mwan'a hae wa musizana, musizana a fapahane ni m'ahe. Mukwenyani a fapahane ni musal'a mwan'a hae, musal'a mwana a fapahane ni mukwenyan'a hae.”

 

Ku utwisisa taluso ya linako

(Mat. 16.2-3)

54 Jesu a bulela hape kwa batu, a li: “Ha mu bona lilu kwa wiko, mu bulela kapili kuli: ‘ I ka tuha i nela’, mi ku ba cwalo. 55 Mi ha mu utwa moya wa mboela u fuka, mu li: ‘Ku ta cisa,’ mi ku ba cwalo. 56 Baikanyisi! Mu talima fafasi, mu talima kwahalimu, mi mu ziba litaluso za ze mu bona. Mu palelwa cwañi ku ziba taluso ya nako ye?

 

Mukwa wa ku lukisa ni y'o fapahani ni yena

(Mat. 5.25-26)

57 ”Kiñi ha mu palelwa ku keta se si lukile? 58 Haiba mutu a ku isa kwa kuta ku y'o ku zekisa, lika ku lumelelana ni yena mu sa li mwa nzila, kuli a si ke a ku hohela ku muatuli, yena muatuli a ku kasheze ku kapaso, mi kapaso a ku nepele mwa tolongo. 59 Na ku bulelela, ha u na ku zwa mwateñi, konji ha u s'o lifile ngwee ya mafelelezo ya mulatu wa hao.”

13

 

Ku tuhela mikwa ye maswe kamba ku shwa

1 Ka yona nako yeo, batu ba bañwi ba t'o kandekela Jesu ka Magalilea ba ba ne ba bulailwe ki Pilato ha ne ba nze ba cisa sitabelo ku Mulimu. 2 Jesu a ba alaba, a li: “Kana mu hupula kuli Magalilea bao ha ba bulailwe cwalo, i n'e li baezalibi ba ba maswe ku fita Magalilea kaufela? 3 Batili, mi na mi bulelela kuli ha mu sa tuheli mikwa ya mina ye maswe, ni mina, mu ta bulaiwa kaufela kamukwaoswana. 4 Bale bo, ba lishumi ka ba supile ni a li muñwi ba ba ne ba wezwi ki kalani ya Siloe, kana mu hupula kuli i n'e li bona lifosi ze ne fita batu kaufela ba ba ne ba yahile mwa Jerusalema, nji?

5 Batili! Ni mi bulelela kuli haiba mu sa tuheli mikwa ya mina ye maswe, mu ta shwa, kaufel'a mina, kamukwaoswana.”

 

Nguli ya kota ya feiga ye ne sa beyi

6 Jesu kih'a ba bulelela nguli ye, a li: “Mutu n'a cezi kota ya feiga mwa simu ya hae ya veine. A ya ku yona ku y'o bata miselo, kono a y'o i tokwa. 7 Kiha s'a li ku mulimi wa hae: ‘Bona, se li lilimo ze talu ni nze ni tahanga ku t'o bata miselo kwa kota ye, kono ni kutanga mazoho-zoho. U i leme! I sinyezañi mubu?’ 8 Kono mulimi a li: ‘I tuhele silimo se feela, muñ'a ka. Ni ta yepa mukokolombwa, ni i beye musutelo. 9 Haiba i beya isaho, ki hande. Ha i sa beyi, kihona u ta i lema.’ “

 

Jesu u folisa musali ka la Pumulo

10 Ka Lizazi la Pumulo Jesu n'a luta mwa sinagoge. 11 Ne ku na ni musali ya kulile lilimo ze lishumi ka ze supile ni si li siñwi. N'a kenwi ki moya o maswe o n'e mu kotobanisize, a sa koni ku otoloha. 12 Jesu h'a mu bona a mu biza, a li ku yena: “Musali, u lukuluzwi kwa butuku bwa hao.” 13 A mu beya mazoho, mi kapili a otoloha a nz'a lumba Mulimu. 14 Muzamaisi wa sinagoge a nyema kakuli Jesu n'a folisize ka Lizazi la Pumulo. Cwale kiha s'a huweleza kwa nyangela, a li: “Ku na ni mazazi a silezi, ao lu swanezi ku sebeza ka ona. Mu n'o tahanga ka ona mazazi ao kuli mu t`o foliswa, isiñi ka la Pumulo!”

15 Mulena a mu alaba, a li: “Mina baipi! Kana mutu ni mutu ku mina h'a lukululangi pulu ya hae, kamba mbongolo ya hae, ku y'o i nwisa mezi ka la Pumulo, na? 16 Cwale musali yo, mwan'a Abrahama ya n'a tamilwe ki Satani lilimo ze lishumi ka ze supile ni si li siñwi, kana n'a sa lukeli ku tamululwa mwa mawenge a hae ka la Pumulo?” 17 Kalabo yeo, ya swabisa lila za Jesu kaufela, kono nyangela yona ne i tabiswa ki limakazo ze komokisa z'a n'a eza kaufela.

 

Nguli ya peu ya masitete

(Mat. 13.31-32; Mar. 4.30-32)

18 Jesu a li: “Kana Mubuso wa Mulimu u swana niñi? Ni ka u likanyisa ni sika mañi?

19 U swana ni peu ya masitete ye cezwi ki mutu mwa simu ya hae. Peu ya hula, ya ba kota, mi linyunywani za t'o yahela liyaleto za zona kwa mitai ya yona.”

 

Nguli ya mumela

(Mat. 13.33)

20 Mi hape Jesu a li: “Mubuso wa Mulimu ni ka u likanyisa niñi? 21 U swana ni mumela w'a ngile musali mi, a nz'a luba, a u kopanya ni bupi kuli liñende li huhumuhe.”

 

Munyako o kumbani

(Mat. 7.13-14; 21.23

22 Jesu h'a ya kwa Jerusalema, n`a nz'a luta mwa minzi ni minzinyana. 23 Cwale mutu yo muñwi a mu buza, a li: “Mulena, kana ki ba banyinyani ba ba ka piliswa?” Kih'a li ku yena: 24 ”Mu eze ka tata kuli mu kone ku kena ka munyako o kumbani, kakuli na mi bulelela, ki ba bañata ba ba ta bata ku kena, kono ha ba na ku kona.

25 ”Muñ'a ndu ha s'a zuhile, mi a mi kwalela kwande, mu ta ngongota, mu li: ‘Mulena, u lu kwalulele!’ U ta li ku mina: ‘Ha ni zibi ko mu zwa!’ 26 Cwale mu ta alaba kuli: ‘Ne lu ca, lu nwa ni wena, mi u lutile haboluna!’ 27 Yena hape u ta li: ‘Ha ni zibi ko mu zwa. A mu zwe ku na, mina kaufela ba ba eza ze maswe!’

28 Mu ta lila ni ku kweca meeno ha mu ta bona bo Abrahama, Isaka, Jakobo ni bapolofita kaufela mwa Mubuso wa Mulimu, mina mu latezwi kwande.

 

29 Batu ba ta zwa kwa upa ni kwa wiko, kwa mutulo ni kwa mboela, mi ba ta ina fa tafule mwa Mubuso wa Mulimu. 30 Mu zibe kuli ba bañwi ba ba li kwapili ka nako ye ba ta ba kwamulaho, mi ba ba li kwamulaho, bona, ba ta ba kwapili.”

 

Jesu u lilelela Jerusalema

(Mat. 23.37-39)

31 Ka yona nako yeo, Bafalisi ba bañwi ba taha ku Jesu, mi ba li ku yena: “U swanezi ku zwa mo, u ye kusili, kakuli Heroda u bata ku ku bulaya.” 32 Jesu a li ku bona: “Mu y'o bulelela luwawa lo: ‘Ni sa leleka mioya ye maswe, ni ku folisa batu kacenu ni kamuso, mi la bulalu ni ta be ni felize musebezi wa ka.’

33 Nihakulicwalo, ni swanezi ku funduka kacenu, kamuso ni sa li mwa nzila, mi ni ta y'o fita la bulalu, kakuli ha ku swaneli kuli mupolofita a bulaelwe kusili, isi mwa Jerusalema.

34 ”Mawee Jerusalema, Jerusalema! Wena ya bulaya bapolofita, wena ya pobaula balumiwa ba Mulimu ka macwe! Ha si mo ne ni lakaleza ku kubukanya bana ba hao sina kuhu ha i kubukanya tuzwinyani mwa mafufa a yona, kono u hanile! 35 Cwale, munzi wa hao u ta ba litota. Ha u sa na ku ni bona, na ku bulelela, ku fitela ha u ka li: ‘A tohonolofazwe ya taha ka libizo la Mulena!’ “

14

 

Jesu u folisa mukuli

1 Ka zazi le liñwi, ili la Pumulo, Jesu a y'o ca mwa ndu ya yo muñwi wa ba bahulu ba Bafalisi. Ba ba ne ba inzi mo ne ba mu shaamezi. 2 Cwale mutu ya n'a luluhile mahutu ni mazoho n'a yemi fapil'a hae. 3 Jesu kih'a buza Baluti ba Mulao ni Bafalisi, a li: “Kana Mulao wa lumelela ku folisa ka la Pumulo, kapa cwañi?” 4 Kono ba ikuzeza. Jesu kiha s'a nga mutu yo, a mu folisa, mi a mu kutisa. 5 Cwale a li ku bona: “Ha n'e ka ba kuli yo muñwi wa mina u na ni mbongolo kapa komu, mi ya wela mwa musima ka la Pumulo, kana n'a si ke a y'o mu zwisa mwateñi ka lona la Pumulo kasibili, na?”

6 Kono ba palelwa ku mu alaba ka taba yeo.

 

Buikokobezo ni Butu Sakata

7 Jesu a lemuha mukwa wa baenyi ba bañwi ba ba ne ba iketela litulo za kwapili. Kiha s'a ba bulelela nguli ye, a li: 8 ”Mutu h'a ka ku memela kwa mukiti wa linyalo, u si ke wa iketela sibaka se sinde, kakuli mwendi ku na ni ya kutekeha ku fita wena ya sa taha.

9 Cwale muñ'a mukiti, ya mi memile mina ba babeli, u ta li ku wena: ‘Zwa f'o inzi, ku t'o ina yo.’ Cwale u ka swaba ha u y'o iniswa kwa mafelelezo. 10 Ha u memilwe, ki nto ye nde kuli u y'o ina kwamulaho, kuli ya ku memile h'a ka fita a t'o li ku wena: ‘Mulikani, sutelela kwapili ko ku nde.’ Kezo yeo i ta ku bonisa likute fapil'a batu kaufela b'o memilwe ni bona. 11 Kakuli mutu kaufela ya ipahamisa u ta kokobezwa, mi ya ikokobeza u ta pahamiswa.”

12 Cwale Jesu a li ku ya n'a mu memile: “Ha u lukiseza batu lico za musihali, kapa mulalelo, u si ke wa mema balikani ba hao, kapa banabahenu, kapa ba mukowa, kapa bafumi b'o bapani ni bona. Mwendi ba ka swana ba ku mema ni wena zazi le liñwi, ba ku kutiseze z'o n'o ba file. 13 Kono ha u lukisa lico za mukiti, biza babotana, liyanga, ba ba holofezi mahutu ni libofu. 14 U ta ba ni litohonolo kakuli ha ba na ku kona ku ku lifela z'o ba file. U ta li fiwa ki Mulimu zazi leo ba ba lukile ha ba ka zuha kwa bafu.”

 

Nguli ya mukiti o mutuna

(Mat. 22.1-10)

15 Yo muñwi wa ba ba ne ba inzi fa tafule h'a utwa cwalo, a li ku Jesu: “U na ni litohonolo ya ta ina kwa tafule mwa Mubuso wa Mulimu!” 16 Jesu a li ku yena: “Ne ku na ni mutu ya n'a ezize mukiti o mutuna kw'a n'a memezi batu ba bañata. 17 Ka nako ya mukiti, a luma mutang'a hae ku y'o bulelela ba ba ne ba memilwe kuli ba tahe kakuli lika kaufela ne li se li lukile. 18 Kono yo muñwi ni yo muñwi a kala ku tahisa buitatulo bwa hae inge ba ba shongani. Wa pili a bulelela mutanga yo, a li: ‘Ni lekile simu, mi ni bata ku y'o i bona pili. U ni swalele.’ 19 Yo muñwi a li: ‘Ni lekile mapulu a licoko li ketalizoho, mi ni bata ku y'o a lika pili. Na ku lapela, u y'o ni latulela hande.’ 20 Yo muñwi hape a li: ‘Ni kenyize sinawenga, cwale ni palelwa ku taha.’ 21 Mutanga a kutela ku mulen'a hae, mi a mu zibisa zeo kaufela. Muñ'a mukiti a halifa, mi a li ku mutang'a hae: ‘Zwela kapili kwande, mwa mikwakwa ni mwa lipatelo za munzi, mi u tise babotana, liyanga, libofu, ba ba holofezi mahutu ni ba bañwi cwalo.’ 22 Mutanga h'a kuta, a li: ‘Taelo ya hao i ezahalile, muñ'a ka, kono ku sa na ni sibaka.’ 23 Cwale mulena a li ku mutang'a hae: ‘U ye mwa mikwakwa, ye liba mwa naha ni mwa mikulo, u pute batu kuli mane ndu ya ka i tale. 24 Na mi bulelela, kaufel'a mina, kuli ha ku na, nihaili a li muñwi feela wa ba ba ne ba memilwe, ya ka t'o ca kwa lico za ka!’ “

 

Ze tokwahala kuli u be mulutiwa

(Mat. 10.37-38)

25 Batu ba bañata ne ba latelela Jesu. Kiha s'a itemuna, mi a li ku bona: 26 ”Ya taha ku na kaufela h'a koni ku ba mulutiwa wa ka kwand'a kuli a toye ndat'ahe ni m'ahe, musal'a hae ni bana ba hae, banabahabo ni likaizeli za hae, mane ni yena kasibili.

27 Mutu kaufela ya sa lwali sifapahano sa hae mi a ni latelela, h'a koni ku ba mulutiwa wa ka.

28 Haiba yo muñwi wa mina a bata ku yaha tawa, u ta kala pili ku bala lisinyehelo za ku i yahisa, a bone kapa u ta kona ku feleleza musebezi. 29 Haiba n'a s'a kalile mutomo mi a palelwa ku feleleza tawa, ba ba ta bona kaufela ba ta mu sheununa. 30 Ba ta li: ‘Mutu yo n'a s'a kalile ku yaha, kono u palezwi ku feleleza musebezi wa hae!’ 31 Kamukwaocwalo, mulena h'a bata ku lwanisa mulena yo muñwi, u kala pili ku nahana ku bona kapa batu ba hae ba likiti ze lishumi ba ta kona ku lwanisa mulena yani ya taha ku yena ni masole ba mashumi a mabeli. 32 H'a bona kuli h'a mu koni, u lukela ku luma batu ku y'o ambolisana ni mulena yani ka za kozo, h`a sa li kwahule.” 33 Jesu a feleleza, a li: “Kamukwaoswana, ha ku na, mwahal'a mina, ya ka kona ku ba mulutiwa wa ka, h'a sa tobohi pili z'a luile kaufela.”

 

Lizwai le li sampukile

(Mat. 5.13; Mar. 9.50)

34 ”Lizwai li munati, kono ha li se li sampukile, ha ku sa na mukwa wa ku li natifisa hape. 35 Ha li sa na tuso, i ka ba kwa mubu kapa musutelo, haisi ku nepelwa feela kwande. Ya na ni lizebe, a utwe!”

15

 

Nguli ya ngu ye latehile

(Mat. 18.12-14)

1 Cwale batelisi ni baezalibi ne ba sutelela ku Jesu, ku mu teeleza.

2 Bafalisi ni Baluti ba Mulao kiha ba kala ku tongoka, ba li: “Mutu yo u utwana ni baezalibi, mane u ca ni bona!” 3 Cwale Jesu a ba bulelela nguli ye, a li:

4 ”Haiba yo muñwi ku mina a na ni lingu ze mwanda, mi kwa lateha i liñwi, kana u ta eza cwañi? U ta siya ze mwanda ha ku zwile i liñwi li nze li fula, a y'o bata ye latehile, mane a be a i fumane.

5 Ha s'a i fumani, u i beya fa maheta a hae a tabile. 6 U i kutiseza kwa hae, mi cwale u biza balikani ba hae ni b'a yahile ni bona, u li: ‘Mu tabe ni na kakuli ni fumani ngu ya ka ye ne latehile!’ 7 Ni mi bulelela kuli, kamukwaocwalo, tabo i ta ba ye tuna kwa lihalimu ka muezalibi a li muñwi feela ya baka, ku fita ba mwanda ha ku zwile a li muñwi ba ba lukile, ba ba sa tokwi ku baka.

 

Nguli ya mali a latehile

8 ”Kamba musali ya na ni mali a muwaya-waya a lishumi, mi kwa lateha fateñi i liñwi, u ta eza cwañi? U ta tumbula lampi, a fiyele, a batisise ka tokomelo mane a be a i fumane. 9 Ha s'a i fumani, u ta kubukanya balikani ba hae ni b'a yahile ni bona, mi a li: ‘Mu tabe ni na kakuli ni fumani mali a ka a n'a latehile!’ 10 Na mi bulelela, ni li:’ Kamukwaocwalo, mangeloi a Mulimu a ka tabiswa ki muezalibi a li muñwi ya baka.’

 

Nguli ya mwana ya latehile

11 Jesu a zwelapili, a li: “Ne ku na ni mutu ya n'a na ni bana ba babeli. 12 Yo munyinyani a li ku ndat'ahe: ‘Ndate, ni fe kabelo ya liluo la hao ye ne ni ta fumana ha ku abiwa lifa!’ Cwale ndat'ahe a ba abela lifa bubeli bwa bona. 13 Mwamulaho a mazazinyana, yo munyinyani a kubukanya za hae, mi a funduka. A ya kwa naha ya kwahule, kw'a il'o sinyeza libyana za hae ka buhule. 14 Ha s'a sinyize z`a n'a na ni zona kaufela, tala ye tuna ya kena mwa naha, mi a kala ku nyanda. 15 Cwale a y'o koza ku yo muñwi wa ba mwa naha moo, mi yena s'a mu lumelela kwa simu ya hae, ku y'o lisa likulube. 16 Mane a lakaza ku ca makapi a n`a ciwa ki likulube kuli a pile, kono ne ku si na ya n'a ka mu fa ona. 17 Kwa mafelelezo a be a nahana, a li: ‘Babeleki ba ndate kaufela ba ca ze ba bata mane ba li palelwa, kono haili na kwanu, ni bulaiwa ki tala. 18 Ni ta kutela ku ndate, ni y'o li: “Ndate, ni foselize Mulimu, ni wena kasibili. 19 Ha ni sa swanela ku bizwa mwan'a hao. U ni eze feela yo muñwi wa babeleki ba hao.”‘ 20 Cwale kiha s'a funduka ku kutela ku ndat'ahe.”A sa li kwahulenyana, ndat'ahe a mu bona. A mu shwela makeke, a mata, a y'o mu wela mwa mulala mi a mu tubeta.

21 Mwana a li: ‘Ndate, ni foselize Mulimu ni wena cwalo. Ha ni sa na tukelo ya ku bizwa mwan'a hao!’ 22 Kono ndat'ahe a biza batanga ba hae, a li: ‘A mu akufe! Mu tise liapalo ze nde. Mu mu apese. Mu beye ni lisale kwa munwana wa hae ni makatulo kwa mahutu. 23 Mutise namani ye nunisizwe mi mu i tabe. Lu eze mukiti! 24 Kakuli mwan'a ka yo n'a shwile, kono cwale wa pila. N'a latehile, kono cwale u fumanwi!’ Mi mukiti wa kalwa.

25 ”Haili yena mweli wa hae, n'a sa ile kwa masimu. Ha s'a li fakaufi ni munzi, a utwa lipina ni ngoma i kondezi. Kwa binwa. 26 A buza yo muñwi wa batanga, a li: ‘Lipina zeo li talusañi?’ 27 Yena a alaba, a li: ‘Munyan'a hao u tile, mi ndat'aho u bulaile namani yani ye nunisizwe, kakuli mwan'a hae u mu kutezi, a sa pila hande.’ 28 Cwale muhulwan'a hae a nyema, mane a hana ku kena mwa ndu. Ndat'ahe kih'a zwela kwande, mi a y'o mu shemba-shemba kuli a kene. 29 Kono yena a li ku ndat'ahe: ‘Bona, i se li lilimo ze ñata ni ku sebeleza ka tata sina mutanga, mi ha ku na fo ni kile na hanyeza litaelo za hao. S'o ni file cwale ki sifi? Ha ku na, nihaili kapuli feela kuli ni te ni eze mukiti ni balikani ba ka! 30 Kono haili mwan'a hao yo, ya sinyize bufumu bwa hao ka buhule, h'a kuta, u mu tabela namani ye nunile!’ 31 Ndat'ahe a mu alaba, a li: ‘Mwan'a ka, lu pila hamoho nako kaufela, mi se ni na ni sona kamukana ki sa hao. 32 I ne li swanelo ya luna ku eza mukiti ni ku taba, kakuli munyan'a hao yo n'a shwile, mi cwale wa pila. N'a latehile, mi cwale u fumanwi!’ “

16

 

Nguli ya sikombwa se si sa sepahali

1 Jesu a li kwa balutiwa ba hae: “Mutu wa mufumi n'a na ni sikombwa, mi a t'o bulelelwa kuli sikombwa seo ne si sinya hahulu mali a hae. 2 Muñ'a mutu yo a mu biza mi a li ku yena: ‘Ki litaba mañi ze ni utwa bakeñisa hao? Ni bonise lika kaufela, mo u swalela tutu ya ka, kakuli ha u sa na ku ba sikombwa sa ka hape!’ 3 Cwale mutu yo a bulela mwa pilu ya hae, a li: ‘Mulen'a ka wa ni zwisa fa musebezi. Ni ta eza cwañi? Ha ni na maata a ku lima, mi hape ku ta ni swabisa kuli ni be mukupi. 4 Ni ziba se ni ta eza kuli, ha ni se ni zwile fa musebezi, batu ba bañwi ba ni amuhela mwa mandu a bona.’ 5 Kiha s'a biza yo muñwi ni yo muñwi wa batu ba ba ne ba kolotezi muñ'a hae. A li ku wa pili: ‘Wena u kolotezi mulen'a ka bukai?’ 6 A li: ‘Linkwana ze mwanda za oli’. Cwale mutu yo a li: ‘Nga liñolo la likoloti za hao, u ine, mi u ñole kapili linkwana ze mashumi a ketalizoho.’ 7 A li ku yo muñwi: ‘Wena bo, u kolotile bukai?’ A alaba, a li: ‘Masaka a mwanda a buloto. Kih'a li ku yena: ‘Nga liñolo la hao ni wena, u ñole masaka a mashumi a supile ka i liñwi’. 8 Muñ'a sikombwa se si sa sepahali seo a si lumba ka butali bwa sona, kakuli batu ba lifasi le ba butali ku fita batu ba ba mwa liseli, ka mo ba swalela lika mwahal`a bona.”

9 Mi Jesu a zwelapili, a li: “Na mi bulelela, ni li:’ Mu ipatele balikani ka bufumu bwa lifasi le, kuli muta bu fela mu amuhelwe mwa munzi wa kamita.’ 10 Mutu kaufela ya sepahala ka ze nyinyani, u ta sepahala ni ka ze tuna. Ya sa sepahali ka ze nyinyani, h'a na ku sepahala ni ka ze tuna. 11 Cwale haiba ha mu si ka sepahala ka za bufumu bwa lifasi, mu ta sepahala cwañi ka bufumu bwa niti? 12 Mi ha mu si ka sepahala ka za ba bañwi, ki mañi ya ta mi fa ze ne mu ta ba ni zona.

13 ”Ha ku na mutu ya ka sebeleza malena ba babeli. kacwalo u ka toya yo muñwi, mi a late yo muñwi, kamba u ta kuteka yo muñwi, mi a shwaule yo muñwi. Ha mu koni ku sebeleza hamoho Mulimu ni bufumu.”

 

Lipulelo ze ñwi za Jesu

(Mat. 11.12-13; 5.31-32; Mar. 10.11-12)

14 Bafalisi ha ba utwa cwalo, ba sheununa Jesu kakuli ne ba lata hahulu mali. 15 Jesu a li ku bona: “Ki mina ba ba lata ku iponahaza ku luka mwa meeto a batu, kono Mulimu u ziba lipilu za mina. Kakuli seo batu ba si nga ka butuna mwa meeto a bona, ku Mulimu ha si na tuso.

16 ”Mulao wa Mushe ni ze ñozwi ki bapolofita li sebelize ku fitela nako ya Joani Mukolobezi. Ku zwa fo, Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu za lutiwa, mi batu kaufela ba eza ka tata kuli ba kene ku ona.

17 Kono ku bunolo kuli lihalimu ni lifasi li fele, ku fita kuli ku feliswe katakunyana feela ka Mulao.

18 ”Munna kaufela ya leleka musal'a hae ku nyala u sili, wa buka, mi ya nyala musali ya kauhani ni munn'a hae, wa buka.

 

Nguli ya mufumi ni Lazaro

19 ”Ne ku na ni mutu ya n'a fumile, ya n'a tina litino ze nde ze tula hahulu, mi n'a ipilela ka bulena ka zazi ni zazi. 20 Mi hape ne ku na ni mubotana ya n'a bizwa Lazaro. N'a tezi litombo, mi n'a tiswanga kwa munyako wa mufumi yo. 21 N`a tiswanga ka sepo ya kuli mwendi n'a ka fumana sa ku ca, kwa bungululwa bo bu ne bu wa fa tafule ya hae. Mane ni linja ne li tahanga ku t'o lazwa litombo za hae. 22 Mubotana yo a shwa, mi mangeloi a mu isa kwa lihalimu kwatuko a Abrahama. Mufumi ni yena a shwa, a y'o bulukwa. 23 H'a li mwa sibaka sa ba ba shwile, mufumi a utwa butuku hahulu. A bona Abrahama ni Lazaro kwatuko a hae, ba li kwahule. 24 Kiha s'a huweleza, a li: ‘Ndate Abrahama, ni utwele butuku, mi u lume Lazaro kuli a kolobeze munwana wa hae mwa mezi, a t'o ni lotiseza fa lilimi, kakuli ni utwa hahulu butuku mwa mulilo mo!’ 25 Kono Abrahama a li: ‘Mwan'a ka, hupula kuli ha n'o sa pila, n'o filwe ze ñata ze nde kono Lazaro yena n'a nyanda hahulu. Ye ki nako ya hae ya ku ikola, mi cwale wena wa nyanda. 26 Kwand'a zeo, ku na ni musima o tungile mwahal'a luna ni mina, kuli ba ba bata ku silela koo ku mina ba palelwe, ni ba ba zwa koo, ba si ke ba t'o fita kwanu.’ 27 Mufumi kih'a li: ‘Hakulicwalo ndate, na ku kupa, u lume Lazaro kwa ndu ya ndate. 28 Ni na ni banyani ba ka ba ketalizoho kwa teñi. A y'o ba lemusa kuli ba si ke ba taha mwa sibaka se sa manyando ni bona.’ 29 Abrahama a li: ‘Banabahenu ba na ni Mushe ni bapolofita ku ba lemusa. Ba utwe ze ba ba bulelela.’ 30 Mufumi a alaba, a li: ‘Batili, ndate Abrahama! Ha ku na ku swana ni ya shwile h'a ka zuha ku y'o ba bulelela. Fohe, ne ba ka tuhela mikwa ya bona.’ 31 Kono Abrahama a li ku yena: ‘Ha ba hana ku teeleza Mushe ni bapolofita, ha ba na ku kolwa niha ku ka zuha ya n'a shwile.’ “

17

 

Sibi

(Mat. 18.6-7, 21-22; Mar. 9.42)

1 Jesu a li kwa balutiwa ba hae: “Lika ze wiseza batu mwa sibi li tamehile ku ba teñi, kono bumai bu ku ya li tisa! 2 Ne i ka ba hande ha n'a ka tamelelwa licwe-tuna mwa mulala mi a nepelwa mwa liwate, bakeñisa ku kenya nihaili a li muñwi feela wa ba banyinyani bao mwa sibi. 3 Mu tokomele!

“Haiba mwanahenu a fosa, u mu kalimele, mi haiba a inyaza, u mu swalele. 4 Haiba a ku foseza hasupile zazi li li liñwi, mi ka nako ni nako a nz'a t'o inyaza, u swanezi ku mu swalela.”

 

Tumelo

5 Baapositola ba li ku Mulena: “Hulisa tumelo ya luna, i be ye tuna.” 6 Mulena a alaba, a li: “Ha ne i ka ba kuli mu na ni tumelo ye fita fa peu ya masitete kwa butuna, ne mu ka kona ku bulelela kota ye ya feiga kuli: ‘Kumuha, u y'o itoma mwa liwate’, mi ne i ka eza cwalo.

 

Swanelo ya mubeleki

7 ”A lu hupuleñi kuli yo muñwi wa mina u na ni mubeleki ya lima, kamba ya lisa lingu. H'a fita ku zwa kwa masimu, kana u ka li ku yena: ‘Akufa, u t'o ca lico za hao’? 8 Batili! U ta li ku yena: ‘Ni lukiseze mulalelo, mi u itame mwa teka, u ni litele ha ni sa ca ni ku nwa. H'a ni se ni felize kihona ni wena u ta ca ni ku nwa.’ 9 H'a na ku itumela ku mubeleki kakuli u ezize z'a n'a laezwi, nji? 10 Ku cwalo ni ku mina. Ha mu eza ze mu swanezi ku eza kaufela, mu bulele, mu li: ‘Lu batanga feela. Lu ezize swanelo ya luna, ki peto.’ “

 

Jesu u folisa ba mbingwa ba lishumi

11 Jesu ha n'a ya kwa Jerusalema, a fita mwahal'a Samaria ni Galilea. 12 N'a ya mwa munzi o muñwi ha s'a katanyezwa ki ba mbingwa ba lishumi. Ba yema kwahulenyana. 13 Ba huweleza, ba li: “Jesu, Muñ'a luna, u lu tomohele pilu!” 14 Jesu a ba bona, mi a li ku bona; “Mu ye ku muprisita, a y'o mi tatuba.” Ha ba li mwa nzila, ba fola.

15 Yo muñwi wa bona h'a bona kuli u folisizwe, a kuta a lumbeka Mulimu ka linzwi le li pahami.

16 A t'o ikwiseza fafasi kwa mahutu a Jesu a nz'a itumela ku yena. Mutu yo, ne li Musamaria. 17 Jesu kih'a bulela, a li: “Kana i ne si ba lishumi ba ba folisizwe, nji? Cwale ba bañwi ba supile ka ba babeli ba kai? 18 Kikabakalañi ha ku kutile muzwahule yo feela ku t'o itumela ku Mulimu?” 19 Cwale Jesu a li ku yena: “Nanuha, u zamaye. Tumelo ya hao i ku folisize.”

 

Ku taha kwa Mubuso

(Mat. 24.23-29, 37-41)

20 Bafalisi ba bañwi ba buza Jesu, ba li: “Mubuso wa Mulimu u ka taha lili?” A ba alaba, a li: “Mubuso wa Mulimu ha u na ku taha ka liponiso ze ta bonwa. 21 Ha ku na ya ka li: ‘A mu bone, ki wo kwanu!’ kamba, ‘Ki wale kwani!’ Kakuli Mubuso wa Mulimu u mwahal`a mina.”

22 Cwale a li kwa balutiwa ba hae: “Nako ya ta fo mu ka lakaza ku bona zazi li li liñwi la ka, na, Mwan'a Mutu, kono ha mu na ku li bona. 23 Ba ta mi bulelela kuli: ‘Mu talime kwale!’ Kamba ‘Mu talime kwanu!’ Kono mu si ke mwa ya, kapa ku matela kwateñi. 24 Sina lumonyi lwa pula ha lu monyeha ku zwa kwa makalelo mane ku isa kwa mafelelezo a lihalimu, ku ta ba cwalo ni ku na, Mwan'a Mutu, lizazi le ni ka taha ka lona. 25 Kono pili, u swanezi ku nyanda hahulu, mane a haniwe ki batu ba nako ye. 26 Se si ezahalile ka nako ya Nuwe ki sona se si ta ezahala ni ka nako ya ka, na, Mwan'a Mutu.

27 Batu kaufela ne ba nze ba ca, ba nwa, banna ne ba nyala, mi basali ba nyaliwa, ku fitela zazi leo Nuwe a kena mwa Areka. Muunda o mutuna wa fita, mi wa ba bulaya kaufela.

28 Ku ta ba sina mo ne ku inezi ka nako ya Lota. Batu ne ba ca, ba nwa, ba leka ni ku lekisa, ne ba cala ni ku yaha.

29 Lona lizazi l'a zwa Lota mwa Sodoma, kwa nela mulilo ni sulufula, mi ba shwa kaufela. 30 Ku ta ba cwalo lizazi le ni ta bonahala, na, Mwan'a Mutu.

31 ”Ka lizazi leo, mutu ya fa situwa a si ke a tuluka kuli a y'o nga libyana mwa ndu ya hae. Kamukwaocwalo , ya kwa masimu a si ke a kutela kwa hae.

32 Mu hupule musal'a Lota!

33 Mutu kaufela ya ka lata ku sileleza bupilo bwa hae, u ta sinyehelwa ki bona, mi ya ka sinyehelwa ki bupilo bwa hae, u ta bu pilisa.

34 Na mi bulelela kuli bona busihu bo, kwa batu ba babeli ba ba lobezi fa mumbeta, ku ta ngiwa yo muñwi, yo muñwi a siiwe. 35 Kwa basali ba babeli ba ba sita hamoho, ku ta ngiwa yo muñwi, yo muñwi a siiwe. 36 Kwa batu ba babeli ba ba mwa simu, ku ta ngiwa yo muñwi, yo muñwi a siiwe.” 37 Balutiwa ba hae ba mu buza, ba li: “Mulena, i ta ba kakai?” Jesu a li ku bona: “Fo ku na ni situpu ki fona fo ku ta kubukanela manoñu.”

18

 

Nguli ya muatuli ni musali wa mbelwa

1 Jesu kih'a ba bulelela nguli ku ba luta kuli ba swanezi ku lapelanga ka linako kaufela, ba sa zwafi ni kamuta. 2 A li: “Mwa munzi o muñwi, ne ku na ni muatuli ya n'a sa sabi Mulimu, kamba ku kuteka mutu. 3 Hape i sa li ona mwa munzi mo, ne ku na ni musali wa mbelwa ya n'a nz'a tahanga ku yena, a nz'a li: ‘Ni talimele taba ya ka ni yo ya ni zekisa!’ 4 Muatuli yo, a nga nako ye telele a sa lati ku eza cwalo. Kono kwa mafelelezo a nahana, a li: ‘Ha ni sabi Mulimu, kapa ku kuteka mutu. 5 Kono kakuli mbelwa yo wa ni kataza, ni ka talima taba ya hae kuli a si ke a t'o ni toliyanga hape.’ “ 6 Mi Mulena a zwelapili, a li: “Mu utwile mw'a bulelezi muatuli yo ya si na niti. 7 Kana Mulimu n'a si ke a bonela batu ba hae ba ba kupa tuso ku yena musihali ni busihu? Kana n'a ka liyeha ku ba tusa? 8 Na mi bulelela, u ta akufela ku ba tusa. Kono, ha ni ka taha, na, Mwan'a Mutu, kana ni ka t'o fumana tumelo mwa lifasi?”

 

Nguli ya mufalisi ni mutelisi

9 Jesu a bulela nguli ye kwa batu ba bañwi ba ba ne ba ikunga kuli ba lukile hahulu, mi ba nyaziseza ba bañwi, a li: 10 ”Batu ba babeli ne ba ile kwa Tempele ku y'o lapela, yo muñwi ili mufalisi, mi yo muñwi ili mutelisi. 11 Mufalisi a yema mi a itapelela cwana, a li: ‘Ni itumela ku wena, Mulimu, kakuli ha ni swani ni batu ba bañwi bao ili masholi, ni bapumi, ni liozwa. Hape ni itumela ku wena kakuli ha ni swani ni mutelisi yani. 12 Na, ni itimanga lico habeli ka sunda, mi ni fanga kalulo ya bulishumi ya ze ni hola.’ 13 Haili mutelisi yena, n'a yemi kwahulenyana, mi n'a saba mane ni ku talima kwahalimu, kono n'a nata fa sifuba sa hae a nz'a li: ‘ Mulimu, u ni utwele butuku, na muezalibi!’ “ 14 Jesu a li: “Na mi bulelela, mutu yo u kutezi kwa hae a li ya lukile fapil'a Mulimu ku fita wa pili yani. Kakuli mutu kaufela ya ipahamisa, u ta kokobezwa, mi ya ikokobeza, u ta pahamiswa.”

 

Jesu u tohonolofaza banana

(Mat. 19.13-15; Mar. 10.13-16)

15 Batu ba bañwi ba tisa mane ni limbututu ku Jesu kuli a t'o ba fuyaula. Balutiwa ba ba bona, mi ba ba omanya ka taba yeo. 16 Kono Jesu a biza banana, mi a li: “Mu lisele banana, ba tahe ku na! Mu si ke mwa ba hanisa, kakuli Mubuso wa Mulimu ki wa ba ba swana ni bona. 17 Luli, na mi bulelela kuli mutu kaufela ya sa amuheli Mubuso wa Mulimu sina mwanana, h'a na ku y'o kena ku ona.”

 

Mufumi

(Mat. 19.16-30; Mar. 10.17-31)

18 Nduna yo muñwi a buza Jesu, a li: “Muluti yo munde, ni ta eza cwañi kuli ni fumane bupilo bo bu sa feli?” 19 Jesu a li ku yena: “U ni bizezañi yo munde? Ha ku na yo munde, nihaili a li muñwi, haisi Mulimu a nosi. 20 Milao wa i ziba, ye li: ‘U si ke wa buka, u si ke wa bulaya, u si ke wa uzwa, u si ke wa puma, mi u kuteka ndat'aho ni m'aho.’ “

21 Mutu yo a alaba, a li: “Milao yeo ni i bulukile ku zwa kwa bwanana bwa ka.” 22 Jesu ha s'a utwile cwalo, a li ku yena: “Kanti ku sa batahala kuli u eze nto iliñwi feela. U y'o lekisa z'o na ni zona kaufela, mi mali u a fe babotana. Kihona u ta ba ni bufumu kwa lihalimu, mi u tahe, u ni latelele.” 23 Kono mutu yo h'a utwa cwalo a swaba hahulu, kakuli n'a fumile luli.

24 Jesu a bona kuli n'a swabile, mi a li: “Ku tata hahulu kuli ba ba fumile ba kene mwa Mubuso wa Mulimu. 25 Mane ku bunolo kuli kamele i kene mwa liito la ndonga, isi kuli mului a kene mwa Mubuso wa Mulimu.” 26 Ba ba ne ba teelelize ba buza, ba li: “Cwale ya ka piliswa ki mañi?”

27 Jesu a alaba, a li: “Ze ba palelwa batu, ku Mulimu ha li pali.”

28 Pitrosi kih'a li: “Bona! Luna, lu siile za luna kaufela ku ku latelela.” 29 Jesu a li: “Ee, ku cwalo! Hape, na mi bulelela kuli, mutu kaufela ya siye munzi, musali, banabahabo, bashemi kapa bana kabakala Mubuso wa Mulimu. 30 Ya cwalo u ta kutisezwa hahulu ku fita z'a n'a siyile ka yona nako ye mane ni bona bupilo bo bu sa feli ka nako ye, sa taha.”

 

Jesu u bulela hape ka lifu ni zuho ya hae

(Mat. 20.17-19; Mar. 10.32-34)

31 Jesu a isa balutiwa ba hae kwa mukunda, mi a li ku bona: “Mu teeleze! Lu ya kwa Jerusalema mi koo, ku ta y'o ezahala ze ñozwi kaufela ki bapolofita ka na, Mwan'a Mutu. 32 Ni ta fiwa mwa mazoho a balicaba ba ba ta ni sheununa, ba ni lwahe, ba ni kwele mati. 33 Ba ta ni nata ka sime, mane ba ni bulaye. Kono ka la bulalu, ni ta zuha.” 34 Balutiwa ha ba si ka utwisisa ze ne bulelwa. Ne ba patezwi taluso ya manzwi ao, mi ne ba sa zibi s'a n'a bulela Jesu.

 

Jesu u folisa sibofu sa Jeriko

(Mat. 20.29-34; Mar. 10.46-52)

35 Jesu ha s'a sutelela kwa Jeriko, a fumana mutu wa sibofu ya n'a inzi kwatuko a nzila a nz'a kupa. 36 H'a utwa batu ba bañata ba fita, a buza, a li: “Se kiñi?” 37 Ba li: “Ki Jesu wa Nazareta ya fita.” 38 Kiha s'a huwa, a li: “Jesu, Mwan'a Davida, u ni utwele butuku.” 39 Batu ba ba ne ba li kwapili ba mu omanya, ba li a kuze, kono yena kih'a huwa ni ku fita a nz'a li: “Mwan'a Davida! U ni u twele butuku!” 40 Cwale Jesu s'a yema, mi a laela kuli ba mu tise ku yena. Ha s'a li fakaufi, Jesu a mu buza, a li: 41 ”U bata kuli ni ku ezezeñi?” Mutu yo a alaba, a li: “Muñ'a ka, ni bata ku bona hape.” 42 Jesu kih'a li ku yena: “U bone hape! Tumelo ya hao i ku folisize.” 43 Honafo, a bona, mi a latelela Jesu a nz'a itumela ku Mulimu. Nyangela kaufela, ha i bona cwalo, ya kopana ku lumba Mulimu.

19

 

Jesu ni Zakia

1 Jesu ha s'a keni mwa Jeriko, n'a pazula munzi fahali. 2 Mo, ne ku na ni nduna wa batelisi, ili mutu ya n'a fumile, ya n'a bizwa Zakia. 3 N'a lakaza ku bona Jesu kuli ki mañi, kono n'a palelwa kabakala buñata bwa batu, mi hape n'e li yo mukuswani. 4 Kih'a matela kwapili, mi a y'o pahama kwa kota ya sikomora kuli a mu bone h'a fita kwatasi. 5 Jesu h'a t'o fita foo, a talima kwahalimu, mi a li ku Zakia: “Zakia, tuluka kapili kakuli ni swanezi ku y'o tibelela mwa ndu ya hao kacenu.” 6 Zakia a tuluka kapili, mi a mu amuhela ka tabo ye tuna. 7 Batu kaufela ba ba ne ba talimezi ba kala ku bilaela, ba li: “Mutu yo, u y'o tibelela mwa ndu ya muezalibi, bati!” 8 Zakia a yema mi a li ku Mulena: “Utwa, Muñ'a ka! Ni ta fa babotana kalulo ya bubeli ya ze ni luwile, mi haiba ni amuhile mutu sa hae ka ku mu putelela ni ta mu kutiseza sona hane.” 9 Jesu a li ku yena: “Ku piliswa ku keni mwa ndu ye kacenu, kakuli mutu yo ki wa lusika lwa Abrahama. 10 Kakuli na, Mwan'a Mutu, ni til'o bata ni ku pilisa se si latehile.”

 

Nguli ya mali a kalimilwe batu

(Mat. 25.14-30)

11 Jesu a bulelela ba ba ne ba sa z'o utwa zeo nguli ye ñwi hape, kakuli n'a s'a sutelela kwa Jerusalema ni kuli batu ne ba hupula kuli Mubuso wa Mulimu u n'o s'o ta bonahala kapili.

12 A li: “Mutu wa lusika lwa bulena n'a ile kwa naha ye kwahule ku y'o yolela kwateñi bulena,mi a kutela kwa hae. 13 A si ka funduka kale, a biza batanga ba hae ba lishumi, a ba fa yo muñwi ni yo muñwi mali a likana muholelo wa likweli ze talu, a li: ‘Mu sebelise mali a, ku fitela ha ni ta y'o kuta.’ 14 Kono bahabo ne ba mu toile. Kiha ba luma mañusa ha s'a fundukile, ku y'o li: ‘Ha lu lati kuli mutu yo a be mulena.’

15 ”Mwan'a mulena yo, a sin'o yoliswa, a kuta. Kih'a biza batanga b'a n'a file mali, kuli a t'o bona ze ba ekelize fahalimw'a ona. 16 Wa pili a taha, a li: ‘Muñ'a ka, ni ekelize ze lishumi fahalimw'a z'o n'o ni file.’

17 A li ku yena: ‘U ezize hande, mutanga yo munde. Kakuli u sepahalile ka ze nyinyani, u ta busa minzi ye lishumi.’ 18 Wa bubeli a fita, a li: ‘Muñ'a ka, ni ekelize li ketalizoho fahalimw'a z'o n'o ni file.’ 19 Ku yo, mulena a li: ‘Ni wena u ta busa minzi i ketalizoho. 20 Mutanga yo muñwi a taha, a li: ‘Muñ'a ka, mali a hao ki ao. Ne ni a tamelezi mwa taulo. 21 Ne ni ku saba, kakuli u mutu ya tata. U nga ze si za hao, mi u kutula mo u si ka cala!’ 22 Mulena a li ku yena: ‘Wena mutanga ya maswe, ni ka ku atula ka manzwi o' bulezi! N'o ziba hande kuli ni mutu ya tata, ya nga ze si za hae, mi ya kutula mw'a si ka cala. 23 Cwalehe, kikabakalañi ha u si ka y'o beya mali a ka mwa panga kuli, ha ni kuta, ni y'o fumana kekelezo fateñi.’ 24 Kiha s'a bulelela ba ba ne ba yemi foo, a li: ‘A mu mu amuhe mali ao, mi mu a fe ya ekelize ze lishumi!’ 25 Ba li ku yena: ‘Mulena, yo s'a na ni ze lishumi!’ 26 A ba alaba, a li: ‘Ni mi bulelela kuli ku ta fiwa ya na ni ze ñata, mi ya si na, u ta amuhiwa ni se sinyinyani s'a na ni sona.

27 Haili ka lila za ka, ba ba ne ba sa lati kuli ni ba buse, mu ba tise kwanu, mu t'o ba bulaela fa meeto a ka!’

 

Jesu u kena mwa Jerusalema ka bulena

(Mat. 21.1-11; Mar. 11.1-11; Joa. 12.12-19)

28 Jesu ha s'a bulezi zeo, a ba etelela ku ya kwa Jerusalema. 29 Ha s'a li fakaufi ni Betifage ni Betania fa Lilundu la Likota za Olive, a luma balutiwa ba babeli, a li ku bona: 30 ”Mu itangete mwa munzi o' fapil'a mina. Ha mu kena, mu ta fumana mwan'a mbongolo ye si ka pahamiwa kale. Mu i tamulule, mi mu i tise kwanu. 31 Haiba mu buziwa ki mutu kuli: ‘Mu i tamululelañi?’, mu mu alabe, mu li: ‘Mulena wa i bata.’ “ 32 Ba ba ne ba lumilwe ba ya, mi ba y'o fumana linto kaufela sina mw'a n'a ba bulelezi Jesu. 33 Ha ba tamulula kambongolo, muñ'a kona a li: “Mu tamululelañi kambongolo kao?” 34 Ba alaba, ba li: “Mulena wa ka bata.” 35 Kiha ba nga kambongolo mi ba ka isa ku Jesu. Cwale ba beya liapalo za bona fahlimw'a kona, mi ba pahamisa Jesu. 36 Ha s'a pahami mi a kala ku zamaya, batu ba yala liapalo za bona mwa nzila.

37 Cwale, ha s'a li fakaufi ni Jerusalema, fo ku shetumukela mukwakwa o zwa kwa Lilundu la Likota za Olive, balutiwa ba hae, ka buñata bwa bona kaufela, ba kala ku huweleza ka tabo ni ku lumba Mulimu ka ze tuna kaufela ze ba boni. 38 Ba li: “Ku tohonolofazwe Muywandi ya taha ka libizo la Mulena! Kozo i be teñi kwa lihalimu, ni kanya ku Mulimu!”

39 Bafalisi ba bañwi ba ba ne ba li mwa nyangela, ba li: “Muluti, a ku bulelele balutiwa ba hao kuli ba kuze!” 40 Jesu a alaba, a li: “Na mi bulelela kuli, haiba ba kuza, macwe kasibili a ta huweleza!”

 

Jesu u lilelela Jerusalema

41 Ha s'a sutelezi kwa Jerusalema, a u talima mi a u lilelela, a li: 42 ”Kabe kacenu n'o ka utwisisa ze ne ka ku tiseza kozo! Kono ha u koni ku li bona cwale, kakuli li patezwi meeto a hao. 43 Kakuli mazazi a ka ku tahela fo lila za hao li ta ku potoloha, li ku beye mwa lukwakwa, li ku kwalele mwa maneku kaufela. 44 Ba ta ku tuba, ni ku bulaya ba ba mwahali a mamota a hao. Ha ku na licwe le ba ka siya mwa sibaka sa lona, kakuli ha u si ka lemuha nako y'a n'a tile Mulimu ku t'o ku pilisa!”

 

Jesu u ya kwa Tempele

(Mat. 21.12-17; Mar. 11.15-19; Joa. 2.13-22)

45 Jesu a kena kwa Tempele, mi a kala ku leleka balekisi. 46 A li ku bona: “Ku ñozwi kuli: ‘Ndu ya ka i ta ba ndu ya milapelo.’ Kono mina mu i ezize makundamo a masholi.”

47 Jesu n'a lutanga kwa makozwana a Tempele ka zazi ni zazi. Baprisita ba bahulu, Baluti ba Mulao, ni manduna ba sicaba ne ba bata ku mu bulaya.

48 Kono ne ba sa boni mo ne ba ka ezeza, kakuli batu kaufela ne ba mu teeleza ba sa lati ku shutiwa ki pulelo nihali i liñwi feela.

20

 

Jesu u buziwa ka bulena bwa hae

(Mat. 21.23-27; Mar. 11.27-33)

1 Ka zazi le liñwi, Jesu ha n'a luta batu mwa makozwana a Tempele, a nz'a talusa Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu, baprisita ba bahulu, Baluti ba Mulao ni manduna ba taha ku yena. 2 Ba li ku yena: “U lu bulelele maata a u eza lika ze ka ona kw'a zwa, ni ya ku file ona ki mañi?”

3 Jesu a ba alaba, a li: “A lu boneñi! Ni mi buze puzo, ni na. A mu ni bulelele: 4 ’ Kana Joani n'a kolobeza ka maata a zwa ku Mulimu kapa kwa batu?”‘ 5 Kono ba kala ku kananisana mwahal'a bona, ba li: “Ha lu alaba kuli: ‘N'a zwa ku Mulimu’, yena u ta li: ‘Kiñi ha mu si ka lumela ku Joani?’ 6 Kono ha lu ka li: ‘ N'a zwa kwa batu’, nyangela ye kaufela ba ta lu pobaula, ba lu bulaye, kakuli ba kozwi kuli Joani ne li mupolofita.” 7 Cwale ba alaba, ba li: “Ha lu zibi kw'a n'a zwa.” 8 Jesu a li ku bona: “Ni na, ha ni na ku mi bulelela kw'a zwa maata a ni eza zeo ka ona.”

 

Nguli ya babeleki ba simu ya veine

(Mat. 21.33-46; Mar. 12.1-12)

9 Cwale Jesu a bulelela batu nguli ye, a li: “Mutu n'a limile simu ya veine, mi n'a i file balimi kuli ba i babalele. Kih'a y'o pota kwa manaha a sili nako ye telele.

10 Cwale, nako ya kutulo ha i se i fitile, a luma mutanga kwa balimi kuli ba mu fe kwa miselo ya mwa simu yeo. Kono balimi ba mu nataka, mi ba mu kutisa mazoho-zoho. 11 A luma mutanga yo muñwi hape, kono balimi ba y'o mu nata ni yena, ba mu eza maswe mi ba mu kutisa mazoho-zoho. 12 A luma hape mutanga wa bulalu, kono ba mu holofaza ni yena, mi ba mu kasheza kwande. 13 Cwale muñ'a simu a li: ‘Ni ka eza cwañi? Ni ta luma mwan'a ka ye ni lata. Mwendi yena ba ta y'o mu kuteka.’ 14 Kono balimi ha ba mu bona, ba lelisana, ba li: ‘Shwana ki yo! A lu mu bulayeñi, mi simu ya veine i ta ba ya luna!’ 15 Kiha ba mu nepela kwand`a simu, ba mu bulaya.”

Jesu a ba buza, a li:” Cwale s'a ka eza muñ'a simu ya veine kwa balimi bao ki sifi? 16 U ka t'o ba bulaya, mi a beye ba sili mwa simu moo.” Batu ha ba utwa cwalo, ba li: “Ze cwalo li si ke za ezahala!” 17 Jesu a ba talima, mi a li: “Taluso ya se si ñozwi se, ki ifi?

‘Licwe le li kendilwe ki bayahi,

ki lona le li fetuhile la butokwa mwa malulu!’

18 Mutu kaufela ya ka wela ku lona u ta pumeha bubindi-bindi, mi ye li ka wela fahalimu, li ta mu pyata, li mu sile.”

 

Puzo ka mutelo

(Mat. 22.15-22; Mar. 12.13-17)

19 Baluti ba Mulao ni baprisita ba bahulu ba lika ku swala Jesu ka yona nako yeo, kakuli ne ba zibile kuli ka nguli yeo n'a shendekela bona. Kono ba saba batu. 20 Cwale ba bata nako ye nde ya ku mu swala. Ba luma matwela ku yena, ili batu ba ba ikeza ba ba lukile, kuli ba mu swase ka lipuzo, mi ba mu beye mwa maata a mubusisi. 21 Matwela bao ba t'o li ku Jesu: “Muluti, lu ziba hande kuli z'o bulela ni z'o luta ki za niti. Lwa ziba ni kuli ha u na sishweka kwa batu, kono u luta se si latwa ki Mulimu ka mukwa wa niti feela. 22 U lu bulelele, kana ki swanelo kuli lu zwiseze Sesare mutelo kapa cwañi?” 23 Kono Jesu a lemuha butali bwa bona, mi a li: 24 ”A mu ni bonise mali a muwaya-waya. Siswaniso se ni libizo ze fateñi ki za mañi?” Ba li: “Ki za Sesare.” 25 Cwale Jesu a li ku bona: “Mu fe Sesare ze li za Sesare, ni Mulimu ze li za Mulimu.” 26 Ba palelwa ku mu swala ka kalabo ya hae fapil'a nyangela, mane ba kuza feela, ba ikomokezi.

 

Puzo ka zuho ya bafu

(Mat. 22.23-33; Mar. 12.18-27)

27 Basaduki ba bañwi ba taha ku Jesu, ili ba ba sa lumeli kuli ku na ni zuho ya bafu. Ba t'o mu buza, ba li:

28 ”Muluti, Mushe u lu file mulao wa kuli: ‘Haiba munna a shwa ku siya musali, a si na bana, munyan'a mufu u swanezi ku nyala mbelwa yani ku ezeza mufu lusika.’

29 Cwalehe, ne ku na ni bana ba mba i liñwi ili ba supile. Wa pili a nyala musali, mi a shwa a si na bana. 30 Wa bubeli a nyala mbelwa yo. 31 Ni wa bulalu cwalo, mane ba fela ku shwa kaufel'a bona ku si na ya pepile ni yena ku bona bao ba supile. 32 Kwa mafelelezo ni yena musali a shwa. 33 Ka nako ya zuho, musali yo u ta ba wa mañi? Kakuli ba supile bao kamukana ne ba mu nyezi?”

34 Jesu a ba alaba, a li: “Banna ni basali ba lifasi le ba nyala ni ku nyaliwa. 35 Kono banna ni basali ba ba lukela ku zuha kwa bafu ni ku pila bupilo bo bu sa taha, ha ba nyali kamba ku nyaliwa. 36 Ha ba sa shwa. Se ba swana ni mangeloi. Ki bana ba Mulimu, kakuli ba se ba zuhezi bupilo.

37 Mushe u bonisa hande kuli ba ba shwile ba ta zuha. Mwa timana ye talusa za sicacani se si tuka, u biza Mulena kuli ki Mulimu wa Abrahama, Mulimu wa Isaka, ni Mulimu wa Jakobo.

38 Cwale fo ku talusa kuli ki Mulimu wa ba ba pila, isiñi wa ba ba shwile. Kakuli ku yena ba pila kaufela.” 39 Ba bañwi kwa Baluti ba Mulao ba bulela, ba li: “Muluti, u alabile hande!” 40 Kakuli ne ba se ba saba ku mu buza lipuzo ze ñwi.

 

Puzo ka Mwan'a Davida

(Mat. 22.41-46; Mar. 12.35-37)

41 Jesu a li ku bona: “Ki ka mukwa ufi ha ba bulela kuli Mesia ki mwan'a Davida? 42 Kakuli Davida, ili yena, u ize mwa buka ya Lipina:

‘Mulena u ize ka Mulen'a ka: Ina kwa

neku la bulyo la ka,

43 ku fitela lizazi le ni ka eza lila za hao

sipula fo ku ta hata mahutu a hao.’

44 Cwale ki ka mukwa wo Davida h'a mu biza Mulena. Mesia u ka ba cwañi mwan'a hae hape?”

 

Jesu u nyaza Baluti ba Mulao

(Mat. 23.1-36; Mar. 12.38-40)

45 Jesu a bulelela balutiwa ba hae, nyangela kaufela i nze i utwa, a li: 46 ”Mu tokomele Baluti ba Mulao, ba ba lata ku zamaya-zamaya ba tinile ze telele, mi ba ba lata ku lumeliswa ka likute mwa lipatelo. Ba iketelanga lipula ze kwapili mwa masinagoge ni mwa mikiti. 47 Ba putelela limbelwa, mi ba ba uzweza ze mwa mandu a bona ba nze ba ba puma-puma ka ku ba ezeza liapelo ze telele. Katulo ya bona i ta ba ye tata ni ku fita.”

21

 

Mpo ya mbelwa

(Mar. 12.41-44)

1 Jesu ha nz'a talimezi, a bona baluwi ha ba tisa limpo za bona mwa sibulukelo sa mali a Tempele. 2 A bona ni musali wa mbelwa wa mubotana a poseza mwateñi mali a likana ni tungwee to tubeli. 3 Kih'a li: “Kaniti, na mi bulelela kuli musali yo wa mbelwa ya shebile u zwisize hahulu ku fita ba bañwi.

4 Kakuli ba bañwi kaufela ba zwisize ku ze ne ba sa tokwi, kono yena, mwa bubotana bwa hae, u zwisize s'a n'a ka pila ka sona.”

 

Jesu u bulela ka za ku sinyeha kwa Tempele

(Mat. 24.1-2; Mar. 13.1-2)

5 Batu ba bañwi ne ba bulela ka za Tempele, ka bunde bwa yona, ka macwe a teñi a mande, ni ka limpo ze ne filwe Mulimu ze ne i kabisize. Jesu kih'a li: 6 ”Zeo ze mu bona kaufela, nako ya taha fo li ta shandaulwa, ku si ke kwa ba ni licwe le li ka siyala mwa sibaka sa lona.”

 

Nako ya manyando

(Mat. 24.3-14; Mar. 13.3-13)

7 Ba mu buza, ba li: “Muluti, zeo li ta ezahala lili? Mi lu ta ziba ka sisupo mañi kuli li tuha li ezahala?”

8 Jesu a li: “Mu tokomele, kuli mu si ke mwa pumiwa. Kakuli ba bañata ba ka taha ka libizo la ka, ba li: ‘Ki na Mesia!’ mi ‘Nako i se i fitile!’ Kono mu si ke mwa ba latelela. 9 Mu si ke mwa saba ha mu ta utwa za lindwa ni lipetuhelo. Zeo li swanezi ku ezahala pili, kono ha li talusi kuli se li ona mafelelezo a lifasi, batili!” 10 Mi a zwelapili, a li: “Naha ye ñwi i ta lwanisa ye ñwi, ni mubuso u ta fetuhela o muñwi. 11 Ku ta ba ni lizikinyeho za lifasi ze sabisa, mi mwa libaka ze ñwi litala li ta ba teñi ni matuku a yambukela, a bulaya. Ze sabisa ni limakazo ze zwa kwahalimu ni zona li ta ba teñi.

12 ”Kono lika zeo kaufela li si ka ezahala kale, mu ta swalwa, ni ku nyandiswa. Mu ta y'o zekiswa mwa masinagoge, ni ku kenyiwa mwa litolongo, mi mu ta iswa fapil'a malena ni babusisi kabakala ka. 13 Yeo i ka ba yona nako ye nde ye mu ka fiwa ku paka ka libizo la ka. 14 Ki fo, mu itemuhele mwa lipilu za mina kuli mu si ke mwa itukiseza pili se mu ka ikalabela.

15 Kakuli na, ni ta mi fa manzwi ni butali, kuli ku si ke kwa ba nihaili a li muñwi kwa lila za mina ya ka kona ku mi hanyeza kapa ku latula ze mu bulela. 16 Mu ta betekiwa ki bashemi ba mina, banabahabomina ni balikani ba mina, mi ba ta bulaya ba bañwi ba mina. 17 Batu kaufela ba ta mi toya kabakala ka.

18 Kono ha ku na nihaili mulili u li muñwi kwa litoho za mina o' ta lateha. 19 Ka ku tiya kwa mina, mu ka ipilisa.

 

Jesu u bulela ka za ku shandauka kwa Jerusalema

(Mat. 24.15-21; Mar. 13.14-19)

20 ”Ha mu bona Jerusalema u potolohilwe ki limpi, mu zibe kuli ku sinyeha kwa ona ku fakaufi. 21 Honafo, ba ba li mwa Judea ba sabele kwa malundu, ba ba li mwa Jerusalema ba zwe mwateñi, mi ba ba li mwa naheñi ba si ke ba kutela kwa hae. 22 Kakuli ki ona mazazi a ku kutiseza batu bumaswe bwa bona, kuli ku ezahale ze ñozwi kaufela.

23 Mawee, bumai ki bwa basali ba ba itwezi, ni ba ba anyisa ka ona mazazi ao! Kakuli ñalelwa ye tuna i ta ba teñi mwa naha ye, mi Mulimu u ta halifela batu. 24 Ba ta bulaiwa ka mukwale, ba hapiwe ki linaha kaufela, mi balicaba ba ta hatikela Jerusalema ku fitela nako ya bona ha i fela.

 

Ku taha kwa Mwan'a Mutu

(Mat. 24.29-31; Mar. 13.24-27)

25 ”Liponiso li ta ba teñi fa lizazi, fa kweli ni linaleli. Fafasi, macaba a ta ikalelwa, a sabe mulumo ni mandinda a mawate.

26 Batu ba ta weleliswa ki sabo ha ba hupula ze ka taha fafasi, kakuli ze maata ze mwa mbyumbyulu li ta nyanganyiswa. 27 Mi na, Mwan'a Mutu, ni ta bonahala ni taha fa lilu ka maata a matuna ni kanya.

28 Lika ze ha li kala ku ezahala, mu yeme, mu nanguke, kakuli ku piliswa kwa mina se ku li fakaufi.”

 

Tuto ya kota ya feiga

(Mat. 24.32-35; Mar. 13.28-31)

29 Jesu kih'a ba bulelela nguli ye, a li: “Mu talime kota ya feiga ni likota ze ñwi kaufela. 30 Ha mu bona li shoshela, mu ziba kuli litabula li fakaufi. 31 Kamukwaoswana, ha mu ka bona lika ze li ezahala, mu zibe kuli Mubuso wa Mulimu u s'o li fakaufi.

32 ”Mu hupule se. Batu ba ba pila ka nako ye ha ba na ku shwa kamukana, lika zeo kaufela li si ka ezahala kale.

33 Lihalimu ni lifasi li ta fela, kono manzwi a ka, ona, h'a na ku fela ni kamuta.

 

Butokwa bwa ku libelela

34 ”Mu tokomele kuli lipilu za mina li si ke za patehiswa ki mikiti ni macwala, ni lipilaelo za bupilo, kakuli mwendi lizazi leo li ka swana la fita ka sipundumukela. 35 Kakuli li ta wela batu ba lifasi kaufela inge sikwela. 36 Mu libelele, mu nze mu lapela, kuli mu be ni maata a ku fita mwahal'a lika zeo kaufela ze ta ezahala, mane mu y'o yema fapil'a ka, na, Mwan'a Mutu.”

37 Mazazi ao, Jesu n'a lutanga mwa malapa a Tempele musihali, kono busihu n'a y'o inanga fa Lilundu la Likota za Olive.

38 Mi batu kaufela ne ba pakelelanga ku yena kwa Tempele ku y'o mu teeleza.

22

 

Mulelo wa baprisita ka Jesu

(Mar. 26.1-5; Mar. 14.1-2; Joa. 11.45-53)

1 Mukiti wa Paseka, ili wa linkwa ze si na mumela, n`o s'o li fakaufi.

2 Baprisita ba bahulu ni Baluti ba Mulao ne ba batisisa mukwa o ba ka bulaya Jesu ka ona, kakuli ne ba saba sicaba.

 

Judasi u lumela ku beteka Jesu

(Mat. 26.14-16; Mar. 14.10-11)

3 Satani a kena ku Judasi, ya n'a bizwa Isikariota, yo muñwi wa balutiwa ba lishumi ka ba babeli. 4 Cwalehe, Judasi kiha s'a ya kwa baprisita ba bahulu, bahulu ba sicaba ni balibeleli ba Tempele, ku lelisana ni bona ka mw'a ta ba fela Jesu. 5 Ba taba hahulu, mane ba mu sepisa ku mu fa mali. 6 Judasi a lumela, mi a bata nako ye nde y'a ka kona ku ba fa Jesu ka yona, batu ba sa zibi.

 

Jesu u itukiseza Mukiti wa Paseka

(Mat. 26.17-25; Mar. 14.12-21; Joa. 13.21-30)

7 Cwale lizazi la mukiti wa linkwa ze sina mumela, fo ku bulaelwanga lingu za sitabelo, la fita. 8 Jesu a luma Pitrosi ni Joani, mi a li ku bona: “Mu y'o lu lukiseza mulalelo wa luna wa Paseka.” 9 Ba li ku yena: “U bata kuli lu y'o u lukiseza kakai?” 10 A li ku bona: “ Ha mu kena mwa hae, mu ta katanyezwa ki mutu ya lwezi ndondo ya mezi. Mu mu latelele, mu be mu y'o kena mwa ndu nw'a ta kena.

11 Mi mu bulelele muñ'a ndu, mu li: ‘Muluti u li: Sibabaka si kai mo ni ta cela mulalelo wa Paseka ni balutiwa ba ka?’ 12 U ta mi bonisa muzuzu o mutuna o kwahalimu ko ku na ni ze tokwahala kaufela. Ki mona mo mu ka y'o lukiseza mulalelo.” 13 Ba ya, mi ba y'o fumana lika kaufela sina mw'a n'a ba bulelezi Jesu, mi ba lukisa mulalelo wa Paseka.

 

Silyela sa Mulena

(Mat. 26.26-30; Mar. 14.22-26; 1 Bakor. 11.23-25)

14 Nako ha i se i fitile, Jesu a t'o ina kwa tafule ni baapositola. 15 A li ku bona: “Ni lakalize hahulu-hulu ku ca mulalelo o wa Paseka ni mina ni si ka nyanda kale. 16 Kakuli na mi bulelela kuli ha ni sa na ku u ca haisi ha u se u petahalile mwa Mubuso wa Mulimu.” 17 Cwale Jesu a nga komoki, a itumela ku Mulimu, mi a li: “A mu nge, mu hupisane mwahal'a mina. 18 Na mi bulelela kuli ku zwa honafa, ha ni sa na ku nwa waine hape, Mubuso wa Mulimu u si ka taha kale.” 19 Hape a nga buhobe, mi ha s'a itumezi ku Mulimu, a bu ketula, mi a ba fa bona, a li: “Se ki mubili wa ka o fiwa kabakala mina. Mu ezange cwalo kuli mu ni hupule.” 20 Kamukwaoswana a ba fa komoki, mwamulaho a mulalelo, a li: “Komoki ye, ki bulikani bo bunca bwa Mulimu bo bu tamilwe ki mali a ka a sululelwa mina.

21 ”Kono mu bone! Ya ni beteka u inzi ni na fa tafule!

22 Ee, na, Mwan'a Mutu, ni ta shwa sina mw'a laelezi Mulimu, kono bumai ki bwa mutu ya ni beteka!” 23 Cwale ba kala ku buzana mwahal'a bona ba li:ki mañi ya ka eza taba yeo.

 

Kañi ya kuli yo mutuna ki mañi

24 Kwa zuha kañi, mwahal'a balutiwa, ya kuli yo mutuna ku bona ki mañi.

25 Jesu a li ku bona: “Malena ba lifasi le ba na ni maata kwa batu ba bona, mi babusi ba bizwa Balikani ba Batu!

26 Kono ha ku cwalo ku mina. Bunde kikuli yo mutuna ku mina a swane ni yo munyinyani, ni mueteleli a swane ni mutanga.

27 Kakuli, yo mutuna ki mañi, ya inzi fa tafule, kapa ya mu fa lico? Kana ha si ya inzi fa tafule? Kono na ni inzi ni mina inge ya mi sebeleza.

28 ”Mina mu bile ni na mwa miliko ya ka kaufela. 29 Mi sina Ndate h'a ni file maata a ku busa, ni na, ni ka eza tumelelano ye swana ni mina. 30 Mu ta cela ni ku nwela fa tafule ya ka mwa Mubuso wa ka, mi mu ta ina fa lipula za bulena ku atula masika a lishumi ka a mabeli a Isilaele.

 

Pitrosi u bulelelwa kuli u ta latula Jesu

(Mat. 26.31-35; Mar. 14.27-31; Joa. 13.36-38)

31 ”Simoni, Simoni, bona!: Satani u bata kuli a mi uluse sina mabele. 32 Kono ni ku lapelezi, kuli tumelo ya hao i si ke ya fela. Mi ha u se u kutezi ku na, u tiise banabahenu.” 33 Pitrosi a li ku yena: “Mulena, ni itukiselize ku kena mwa tolongo ni ku shwa ni wena?” 34 Jesu a mu alaba, a li: “Na ku bulelela, Pitrosi, kuli kacenu le, mukombwe u si ka lila kale, u ta be s'o ni latuzi halalu.”

 

Sikwama, mukotana ni mukwale

35 Jesu a li ku bona: “Ha ne ni mi lumile mu si na sikwama, mukotana kapa makatulo, kana ku na ni se ne mu tokwile?” Ba alaba, ba li: “Batili, ha ku na!”

36 Mi a li ku bona: “Kono cwale, ya na ni sikwama kapa mukotana a li nge, mi ya si na sabule, a lekise siapalo sa hae kuli a itekele yona. 37 Kakuli, ni li ku mina kuli ze ñozwi li swanezi ku talelezwa ku na, ze li: ‘U balezwi kwa lisinyi.’ Kakuli ze ñozwi ka na kaufela li se li ezahala.”

38 Balutiwa ba li: “Bona Mulena, lisabule ze peli ki ze!” A alaba, a li: “Ki peto!”

 

Jesu u lapela fa Lilundu la Likota za Olive

(Mat. 26.36-46; Mar. 14.32-43)

39 Sina mw'a n'a twaelezi, Jesu a zwa mi a ya kwa Lilundu la Likota za Olive. Balutiwa ba hae ba mu latelela.

40 Ha s'a fitile kwateñi, a li ku bona: “Mu lapele kuli mu si ke mwa kena mwa muliko.” 41 Kih'a ba siya sibakanyana. A kubama mi a lapela. 42 A li: “Ndate, haiba wa lata, u zwise sinwelo se ku na. Nihakulicwalo, ku ezwe m'o latela wena, isiñi mo ni latela na.” 43 Cwale kwa taha lingeloi le li zwa kwa lihalimu, la t'o mu tiisa pilu. 44 Mwa ñalelwa ye tuna, a lapela ka tata, mane mifufuzo ye swana ni mali ya lotela fafasi.

45 Ha s'a felize ku lapela, a yema, a kutela kwa balutiwa ba hae, mi a y'o ba fumana ba lobezi, kabakala maswabi a bona a matuna. 46 A li ku bona: “Kiñi ha mu lobezi? A mu zuhe mi mu lapele kuli mu si ke mwa kena mwa muliko.”

 

Jesu wa swalwa

(Mat. 26.47-56; Mar. 14.43-50; Joa. 18.3-11)

47 N`a sa bulela ha ku fita sitopa sa batu. Judasi, yo muñwi wa balutiwa ba lishumi ka ba babeli, a ba etelezi. A taha ku Jesu ku t'o mu tubeta. 48 Kono Jesu a li ku yena: “Judasi, kana u ni beteka, na, Mwan'a Mutu, ka ku ni tubeta?” 49 Balutiwa ba ba ne ba inzi ni Jesu ha ba bona ze ezahala, ba li: “Mulena, kana lu lwane ka lisabule za luna, nji?” 50 Mi yo muñwi wa bona a puma mutang'a muprisita yo muhulu zebe ya kwa silyo. 51 Kono Jesu a li: “A mu tuhele!” Kiha s'a swala zebe ya mutu yo, mi a mu folisa.

52 Cwale Jesu a li kwa baprisita ba bahulu ni kwa balibeleli ba Tempele ni manduna ba ba ne ba til'o mu nga: “Se mu tezi ni mikwale ni milamu inge ni lisholi, kiñi? 53 Ne ni inanga ni mina mwa Tempele ka zazi ni zazi, mi ha mu si ka lika ku ni swala. Kono cwale ki nako ya mina, ni ya maata a lififi.”

 

Pitrosi u yaya Jesu

(Mat. 26.57-58, 69-75; Mar. 14.53-54, 66.72; Joa. 18.12-18, 25-27)

54 Ba swala Jesu mi ba mu isa kwa ndu ya muprisita yo muhulu. Pitrosi yena a mu latelela, a li kwahulenyana. 55 Mwahal'a lapa ne ku tumbuzwi mulilo, mi Pitrosi a t'o ina ni ba ba ne ba ola mulilo. 56 Yo muñwi wa babeleki ba basizana, h'a mu bona a ola mulilo, a mu talimisisa, mi a li: “Ni yena yo n'a inanga ni Jesu!”

57 Kono Pitrosi a latula, a li: “Me, ha ni mu zibi!” 58 Mwamulaho a nakonyana, munna yo muñwi a mu bona, a li: “Ni wena u yo muñwi wa bona!” Kono Pitrosi a li: “Munna, ha ni wa kwateñi?” 59 Ha ku se ku fitile nako ye telelenyana, mutu yo muñwi a pihelela ka tata, a li: “Kaniti ni yena yo n'a inanga ni Jesu, kakuli ki Mugalilea!” 60 Kono Pitrosi hape a alaba, a li: “Munna, ha ni zibi z'o bulela!” Honafo, a sa bulela cwalo, mukombwe wa lila. 61 Mulena a itemuna, mi a talima Pitrosi. Cwale Pitrosi a hupula manzwi a Mulena, ha n'a ize: “Kacenu, mukombwe u si ka lila kale, u ta be s'o ni latuzi halalu.” 62 Pitrosi a zwela kwande, mi a y'o lila hahulu.

 

Jesu wa sheununwa ni ku natiwa

(Mat. 26.67-68; Mar. 14.65)

63 Banna ba ba ne ba sweli Jesu ba kala ku mu sheununa ni ku mu nata. 64 Ba mu tama kwa meeto, ba nze ba mu buza, ba li: “Nuha! Ki mañi ya ku natile?” 65 Mi ba bulela ze ñata za ku mu nyefula.

 

Jesu fa Kuta

(Mat. 26.59-66; Mar. 14.55-64; Joa. 18.19-25)

66 Habusa, ba bahulu ba sicaba, baprisita ba bahulu, ni Baluti ba Mulao ba kopana hamoho, mi Jesu a tiswa mwa Kuta ya bona. 67 Ba li: “U lu bulelele, kana ki wena Mesia, nji?” A ba alaba, a li: “Niha ni ka mi bulelela, ha mu na ku lumela. 68 Mi ha ni ka mi buza, ha mu na ku ni alaba. 69 Kono ku zwa honafa, na, Mwan'a Mutu, ni ta ina ku la bulyo la Mulimu ya Maata kaufela.” 70 Cwale kaufela ba li: “Hakulicwalo ki wena Mwan'a Mulimu, nji?” A li ku bona: “Ee, sina m`o bulelela Ki na!” 71 Ba li: “Ha lu sa tokwa lipaki! Luna kasibili lu ikutwezi mwa mulomo wa hae?”

23

 

Jesu fapil'a Pilato

(Mat. 27.1-2. 11-14; Mar. 15.1-5; Joa. 18.28-38)

1 Kaufel'a bona ba yema, mi ba isa Jesu ku Pilato. 2 Ba kala ku mu tama litaba, ba li: “Lu sweli mutu yo a nz'a kelusa sicaba. U bulelela batu kuli ba si ke ba tela ku Sesare, mi hape u li ki yena Mesia, ili Mulena!” 3 Pilato a mu buza, a li: “Na ki wena mulena wa Majuda?” Jesu a mu alaba, a li: “Ee, sina m`o bulelela.” 4 Cwale Pilato a li kwa baprisita ba bahulu ni kwa sicaba: “Ha ni fumani mulatu o ni ka atula mutu yo ka ona.” 5 Kono ba pihelela ka tata, ba li: “S'a kalisa mufili-fili mwahal'a batu kabakala lituto za hae! U kalezi kwa Galilea, ku t'o kena mwa Judea kaufela mane ki yo s'a li kwanu.”

 

Jesu fapil'a Heroda

6 Pilato h'a utwa cwalo a buza, a li: “Kana mutu yo ki Mugalilea?” 7 Mi h'a s'a zibile kuli Jesu u zwa mwa silalo se si buswa ki Heroda, s'a mu lumela ku Heroda, ya n'a li mwa Jerusalema ni yena, ka ona mazazi ao. 8 Heroda a taba hahulu h'a bona Jesu, kakuli n'a s'a utwile ze ñata ka yena, mi n'e se li kale a lakalize ku kopana ni yena, ka sepo ya kuli n'a ka mu bona a eza makazo ye ñwi. 9 Cwale Heroda a buza Jesu lipuzo ze ñata, kono h'a si ka mu alaba se siñwi. 10 Baprisita ba bahulu ni Baluti ba Mulao kiha ba sutelela mi ba tama Jesu litaba ka tata. 11 Heroda ni masole ba hae ba shubaula Jesu ni ku mu sheununa. Ba mu apesa siapalo se si benya, mi ba mu kutiseza ku Pilato. 12 Ku zwa zazi leo, Pilato ni Heroda ba utwana, mi ba fetuha balikani, kanti pili ne ba toyani.

 

Jesu u atulelwa lifu

(Mat. 27.15-26; Mar. 15.6-15; Joa. 18.39.19-16)

13 Pilato a kopanya baprisita ba bahulu, baeteleli ba sicaba ni batu kamukana. 14 A li ku bona: “Mu ni tiselize mutu yo, mi mwa li u kelusa sicaba. Cwale ni mu buzize, mu nze mu ikutwela, mi ha ni si ka fumana mulatu mwa lika ze mu mu tameleza. 15 Ni Heroda h'a si ka fumana mulatu ku yena, kakuli u mu kutiselize ku luna. Ha ku na s'a ezize s'a ka bulaelwa. 16 Ni ta mu nata feela, i be ni mu lukulule.” 17 Kamita, ka nako ya Mukiti wa Paseka, Pilato n'a swanezi ku ba lukululela mupantiti. 18 Kono nyangela kaufela ba huweleza, ba li: “Bulaya mutu yo! U lu lukululele Barabasi!” 19 Barabasi n'a kenyizwe mwa tolongo ka mufili-fili o n'o bile teñi mwa munzi, ni ka pulao ya mutu. 20 Kakuli Pilato n'a bata ku lukulula Jesu, a buza batu hape. 21 Kono ba huweleza, ba li: “Fa sifapahano!Mu kokotele fa sifapahano!” 22 Pilato a kutela hape lwa bulalu, a li ku bona: “U fosizeñi? Ha ni boni mulatu w'a ka bulaelwa! Ni ta mu nata feela, mi ni mu lukulule.” 23 Kono ba tiisa ku huwa ka tata kuli a kokotelwe fa sifapahano, mi kwa mafelelezo lilata la bona la koma Pilato. 24 Cwale Pilato a mu atula ka mo ne si latela sicaba. 25 A lukulula mutu ye ne ba bata, ili ya n'a keni mwa tolongo ka mufili-fili ni ka pulao ya mutu, mi a ba fa Jesu kuli ba y'o mu eza ka mo ba latela.

 

Jesu u kokotelwa fa sifapahano

(Mat. 27.32-44; Mar. 15.21-32; Joa. 19.17-27)

26 Ha ba nze ba sulaeta Jesu, ba katana mutu ya bizwa Simoni wa kwa Sireni a izwela kwa masimu. Ba mu swala, ba mu lwalisa sifapahano, mi a zamaya kwamulaho a Jesu.

27 A latelelwa ki sitopa-tuna sa batu mo ne ku na ni basali ba ba ne ba mu lilelela ba silisa. 28 Jesu a itemuna, mi a li ku bona: “Basali ba Jerusalema, mu si ke mwa ni lilelela, kono mu itilelele ili mina ni bana ba mina. 29 Kakuli nako ya ta fo batu ba ka li: ‘Ba na ni litohonolo basali ba ba sa pepi, ba ba si na bana ni ba ba si ka anyisa!’ 30 Ka nako yeo batu ba ka li kwa malundu: ‘Mu lu wele fahalimu!’ Ni kwa tulundu: ‘Mu lu pate!’

31 Kakuli haiba ku eziwa cwalo kwa kota ye mezi, ku ta ba cwañi ku ye omile?”

32 Ba nga batu ba babeli, ba lisinyi, kuli ba y'o bulaiwa ni Jesu. 33 Ha ba fita fa sibaka se si bizwa Katendele, ba takisa Jesu ni batu bao ba lisinyi, yo muñwi ku la bulyo, yo muñwi ku la nzohoto. 34 Jesu a li: “Ndate, u ba swalele, kakuli ha ba zibi se ba eza.” Ba ikabela liapalo za hae ka ku laula.

35 Batu ne ba yemi ba talimezi. Haili manduna ba sicaba, bona, ne ba mu sheununa, ba li: “N'a pilisanga ba bañwi. A ipilise ili yena haiba ki yena luli Mesia ya ketilwe ki Mulimu!” 36 Masole, ni bona ba mu sheununa, mi ba taha ba t'o mu fa vinega. 37 Ba li: “U ipilise haiba ki wena mulena wa Majuda!” 38 Fahalimw'a toho ya hae ne ku pahekilwe manzwi a n'a ñozwi cwana: “Yo ki Mulena wa Majuda.”

39 Yo muñwi wa lisinyi, ya n'a li fa sifapahano, n'a mu nyefula, n'a li: “Kana ha si wena Mesia? A ku ipilise, mi u lu pilise ni luna cwalo!”

40 Kono yo muñwi a mu kalimela, a li: “Kiñi ha u sa sabi Mulimu? U atuzwi ka katulo i liñwi ni yena. 41 Kono katulo ya luna i lukile, kakuli luna lu fumana se si lukela likezo ze maswe ze lu ezize, kono yena ha ku na se si maswe s'a ezize.” 42 Kiha s'a li ku Jesu: “Jesu, u ni hupule ha u ka taha ka bulena!” 43 Jesu a li ku yena: “ Kaniti na ku bulelela kuli kacenu u ta ina ni na mwa Paladeisi.”

 

Lifu la Jesu

(Mat. 27.45-56; Mar. 15.33-41; Joa. 19.28-30)

44 Ku zwa lizazi ha li li fahal`a toho, lififi la apesa naha kaufela ka lihola ze talu. 45 Lisila le ne li pahekilwe mwa Tempele, la pazuha fahali.

46 Jesu a huweleza ka linzwi le li pahami, a li: “Ndate! Ni beya moya wa ka mwa mazoho a hao.” A sin'o bulela cwalo, a puma moya.

47 Cwale nduna wa mwanda wa masole ha s'a boni ze ezahalile, a lumba Mulimu, mi a li: “Kaniti mutu yo n'a lukile!” 48 Batu kaufela ba ba ne ba kubukani ku t'o buha, ha ba se ba boni ze ezahalile, ba kutela kwa mahae ba inata fa lifuba. 49 Batu kaufela ba ba ne ba ziba Jesu, hamohocwalo ni basali ba ba ne ba mu latelezi ku zwa kwa Galilea, ne ba yemi kwahulenyana ba iponela lika kamukana.

 

Jesu wa bulukiwa

(Mat. 27.57-61; Mar. 15.42-47; Joa. 19.38-42)

50 Ne ku na ni munna ya n'a bizwa Josefa wa kwa Arimatea, munzi wa Majuda. Ne li mutu ya lukile, ya sepehala, ya n'a libelezi Mubuso wa Mulimu. 51 Niha n'a li wa Kuta ya Majuda, n'a si ka lumela muhupulo ni kezo ya bahabo. 52 A ya ku Pilato ku y'o kupa situpu sa Jesu. 53 A si pahulula fa sifapahano, a si putela mwa lisila le linde, mi a si beya mwa libita le ne li cakuzwi mwa licwe, ili libita le ne li si ka sebeliswa kale. 54 I n'e li la Butanu, mi ne ku se ku tuha ku kala Lizazi la Pumulo.

55 Basali ba ba ne ba latelezi Jesu ku zwa kwa Galilea, ba ya ni Josefa ku y'o bona libita ni mo si y'o beelwa situpu mwateñi.

56 Kiha ba se ba kuta ku y'o lukisa milyani ni za ku toza situpu.

 Mi, ka la Pumulo, ba ikatulusa, ili ku latelela Mulao.

24

 

Zuho ya Jesu kwa bafu

(Mat. 28.1-10; Mar. 16.1-8; Joa. 20.1-10

1 Ka lizazi la pili la sunda i sa li kakusasa, basali ba ya kwa libita ba lwezi mafula a nunka hande a ba lukisize. 2 Ba y'o fumana licwe la fa munyako wa libita li pikuluselizwe kwahule. 3 Ba kena mwa libita, kono ha ba si ka fumana situpu sa Mulena Jesu. 4 Ba sa yemi ba zielehile ka zeo, kiha ku t'o yema kwatuko a bona banna ba babeli ba ba apezi liapalo ze benya. 5 Basali ba kenelwa ki sabo ye tuna, mi ba talimela fafasi, kono banna bao ba li ku bona: “Mu batelañi ya pila ku ba ba shwile? 6 H'a yo mo. U zuhile. Mu hupule s'a n'a mi bulelezi a sa li kwa Galilea:

7 ’ Na, Mwan'a Mutu, ni swanezi ku fiwa baezalibi, ni kokotelwe fa sifapahano, mi ka liazazi la bulalu ni zuswe kwa bafu.’ 8 Basali cwale ba hupula manzwi a Jesu. 9 Kiha ba zwa fa libita, mi litaba zeo kaufela ba y'o li bulelela balutiwa ba lishumi ka a li muñwi ni ba bañwi kamukana. 10 Basali bao ne li bo Maria wa Magdala, ni Joana ni Maria m'a Jakobo. Hamoho ni basali ba bañwi ba y'o bulelela baapositola zeo kaufela. 11 Kono baapositola ha ba si ka kolwa ze ne bulelwa ki basali. Ba li:” Ki ku yambutuka feela kwa bona.” 12 Kono Pitrosi a nanuha, a matela kwa libita, mi a inama ku nangela, kono a bona masila feela. Kiha s'a kutela kwa hae a komokisizwe ki ze ezahalile.

 

Balutiwa ha ba ya kwa Emausi

(Mar. 16.12-13)

13 I sa li ka lona lizazi leo, balutiwa ba babeli ne ba ya kwa munzi o bizwa Emausi. Ne li libima ze supile ku zwa mwa Jerusalema. 14 Ne ba zamaya, ba ambola ka ze ne ezahlile kaufela. 15 Ha ne ba sa ambola ni ku buzana, yena Jesu kasibili a sutelela, a t'o zamaya ni bona. 16 Ne ba mu bona, kono ne ba si ka mu ziba.

17 Jesu a li ku bona: “Mu ambola litaba mañi mu nze mu zamaya?” Ba yema, ba swabile. 18 Yo muñwi ya bizwa Kleopa a mu buza, a li: “Kana ki wena feela u nosi kwa baenyi ba ba pila mwa Jerusalema ya sa zibi ze ezahalile ona mazazinyana a, a felile?” 19 Yena a buza, a li: “Ki lifi?” Bona ba li: “Lika ze ezahlile ku Jesu wa Nazareta. Mutu yo, ne li mupolofita ya n'a na ni maata ka lipulelo ni ka likezo fapil'a Mulimu ni fapil'a batu. 20 Baprisita ba luna ba bahulu ni manduna ba sicaba ba mu ngile ku y`o atulelwa lifu, kiha se ba mu kokotela fa sifapahano. 21 Luna, ne lu sepile kuli ki yena ya n'a ka lukulula Isilaele! Kono eshee! Kacenu i s'e li lwa bulalu, ku zwa zeo fo li ezahalezi. 22 Basali ba bañwi ba ku luna ba lu komokisize. Ne ba pakelezi kwa libita i sa li kakusasana. 23 Kono ha ba si ka y'o fumana situpu. Ha ba kuta ba lu taluseza kuli ba boni pono ya mangeloi a' ba bulelezi kuli wa pila. 24 Ba bañwi ba ku luna ba ile kwa libita, mi ba il'o fumana hona cwalo mo ne ba bulelezi basali, kono yena ha ba si ka mu bona.”

25 Cwale Jesu a li ku bona: “Mawee! Batu ba ba si na ngana, ba ba sa kolwi kapili ze bulezwi ki bapolofita! 26 Kana ne ku sa swaneli kuli Mesia a nyandiswe cwalo pili a si ka kena mwa kanya ya hae?” 27 Cwale Jesu a ba taluseza ze ne bulezwi ka yena mwa mañolo kaufela. A kala ka libuka za Mushe mane a t'o fita ni mwa mañolo a bapolofita kamukana.

28 Cwale ha ba se ba sutelela kwa hae, Jesu a eza inge ya bata ku fitelela. 29 Kono ba mu hanisa, ba li: “Kena ni luna mwa hae. U si ke wa fitelela i se li busihu.” Kih'a s'a ya ni bona. 30 Ha s'a inzi ni bona fa tafule, a nga buhobe, mi a itumela. Kih'a bu ketula, mi a ba fa. 31 Kihona ba yauka fa meeto, mi ba mu ziba, kono a ba picuka. 32 Ba bulelisana, ba li: “Bati, kanti kihona lipilu za luna ha ne li cisa inge mulilo ha n'a lu taluseza ka mañolo mwa nzila?”

33 Honafo, ba funduka ku kutela kwa Jerusalema, mi ba y'o fumana ba lishumi ka a li muñwi ni ba bañwi cwalo ba inzi hamoho. 34 Bao ba li: “Ki niti, Mulena u zuhile luli! SImoni u mu boni!” 35 Cwale ni bona ba ba taluseza ka ze ezahalile mwa nzila, ni mo ba zibezi Mulena ha s'a ketula buhobe.

 

Jesu u iponahaza kwa balutiwa ba hae

(Mat. 28.16-20; Mar. 16.4-18; Joa. 20.19-23; Lik. 1.2-3, 6-8)

36 Ne ba sa bulela ka zeo yena Jesu kasibili h'a t'o yema mwahal'a bona, a li: “Kozo i be ni mina!” 37 Ka ku tilumuka ni ku saba, ba hupula kuli ne ba bona silumba. 38 Kono Jesu a li ku bona: “Kiñi se si mi zieza? Kiñi ha ku sa na ni lipilaelo mwa lipilu za mina? 39 A mu bone mazoho ni mahutu a ka. Ki na kasibili! Mu ni swala-swale, mi mu bone, kakuli silumba ha si na nama ni masapo sina ha mu bona kuli na, ni na ni zona.” 40 H'a bulela cwalo, a ba supeza mazoho ni mahutu a hae. 41 Nihakulicwalo ne ba sa kolwi hande kabakala tabo ye ne ba kenezi ni ku komoka. Kih'a ba buza, a li: “Mu na ni sa ku ca mo, nji?” 42 Ba mu fa siemba sa tapi ye apehilwe. 43 A i nga, mi a ca ba nze ba mu talimezi.

44 Kiha s'a li ku bona: “Zeo, ki zona lika ze ne ni mi bulelelanga ha ne ni sa inzi ni mina. Ze ñozwi kaufela bakeñisa ka, mwa Mulao wa Mushe, mwa mañolo a bapolofita ni mwa lipina, ne li swanezi ku ezahala.” 45 Cwale a ba talifisa kuli ba kone ku utwisisa mañolo. 46 A li ku bona: “Se si ñoswi ki se. Mesia u swanezi ku nyanda, ni ku zuswa kwa bafu ka lizazi la bulalu. 47 Ka libizo la hae, tuto ya ku baka ni ku swalelwa libi i swanezi ku lutwa mwa macaba kaufela, ku kalela mwa Jerusalema. 48 Mina mu lipaki za litaba zeo. 49 Haili na, ni ta mi lumela s'a sepisize Ndate. Kono mu swanezi ku ina mwa Jerusalema ku fitela maata a zwa kwa lihalimu a t'o kena ku mina.”

 

Jesu u kambamela kwa lihalimu

(Mar. 16.19-20; Lik. 1.9-11)

50 Cwale Jesu a zwa ni bona mwa hae ku ya kwa Betania, mi ha ba li koo, a nanula mazoho, mi a ba tohonolofaza. 51 Ha nz'a ba tohonolofaza cwalo, a kauhana ni bona, mi a iswa kwa lihalimu. 52 Haili bona, ba mu kubamela, mi ba kutela mwa Jerusalema ba tabile hahulu. 53 Ne ba fumaneha mwa Tempele linako kaufela ba nze ba lumba Mulimu.