JHN LO44.SFM 31/10/2003 L. L. M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

JOANI

EVANGELI YA

JOANI

 

Jesu ki Linzwi la Bupilo

1

1 Lifasi li si ka ezwa kale, Linzwi ne li se li li teñi. Linzwi ne li li ku Mulimu, mane ne li li Mulimu. 2 N`a li ku Mulimu ku zwa kwa simuluho luli. 3 Mulimu u ezize lika kaufela ka yena, mi ha ku na ni se sikana se si ezizwe kwand'a hae. 4 Ku yena ne ku na ni bupilo, mi bupilo bo, bu tisize liseli kwa batu. 5 Liseli la benya mwa lififi, kono lififi ha li si ka li koma.

6 Mulimu a luma numwana wa hae, ili mutu ya bizwa Joani.

7 Yena a taha ku t'o paka ni ku bulelela batu ka za liseli. A taha kuli batu kaufela ba lumela ka bupaki bwa hae. 8 I ne i si yena liseli. N'a tile feela ku t'o paka za liseli. 9 U teñi yo ya benyeza mutu kaufela ya taha mwa lifasi. Ki yena ya n`a li liseli la niti.

10 N`a li teñi mwa lifasi, mi lifasi ne li ezizwe ka yena, kono nihakulicwalo ba lifasi ha ba si muzibelela. 11 N`a tile ku bahabo yena, kono banabahabo yena ha ba si ka mu amuhela. 12 Nihakulicwalo, ba ba mu amuhezi ni ku lumela ku yena, u ba file tukelo ya ku ba bana ba Mulimu. 13 Ha ba si ka ba bana ba Mulimu ka ku pepwa ki batu, kono ki ka tato ya Mulimu ndat'a bona kasibili.

14 A fetuha ku ba mutu, mi a pila mwahal'a luna. Lu boni kanya ya hae ye tezi sishemo ni niti. Kanya yeo ne li yona y`a n'a fumani ka ku ba Mwana a li muñwi feela wa Mulimu.

15 Joani a bulela ka yena. A huweleza, a li: “Ki yena ye ne ni bulela ka za hae, yena yo, ha ne ni ize: ‘Wa taha mwamulaho wa ka, kono ki yo mutuna ku ni fita, kakuli n'a li teñi ni si ka pepwa kale.’ “

16 Ka sishemo sa hae se situna, u lu tohonolofalize kaufel'a luna, ka ku lu fa limbuyoti ni ku li ekeza ka nako ni nako. 17 Mulimu u lu file Mulao ka Mushe, kono sishemo ni niti li tile ka Jesu Kreste. 18 Ha ku na mutu ya kile a bona Mulimu, haisi Mwan'a hae feela wa libanda ya inzi ni yena. Ki yena ya lu patululezi za hae kaufela.

 

Linzwi la Joani Mukolobezi

(Mat. 3.1-12; Mar. 1.1-8; Luk. 3.1-18)

19 Ze, ki zona z`a n'a bulezi Joani kwa Majuda ba Jerusalema ha ba luma baprisita ni Malivi ku t'o mu buza kuli: “Kana ki wena mañi?” 20 Joani n'a si ka hana ku alaba, kono n'a bulezi patalaza, a li: “Ha si na Mesia.” 21 Kiha ba mu buza, ba li: “Kanti cwale wena u mañi? Kana ki wena Elia?” Joani a ba alaba, a li: “Batili, ha si na.” Ba mu buza hape, ba li: “Kana ki wena Mupolofita ya libelezwi, nji?” A ba alaba hape, a li: “Batili.”

22 Cwale ba li ku yena: “Ki wena mañi? Kakuli lu swanezi ku y'o fa ba ba lu lumile kalabo. Cwale ipulele.’ Ki wena mañi?”‘ 23 Joani a alaba, a li: ka ku itusisa mazwi a mupolofita Isaya h`a li: “Ki na ‘Linzwi la ya huweleza mwa naheñi, le li li: Mu lukise nzila mw'a ka t'o zamaya Mulena!’ “

24 Ba ba ne ba lumilwe ku Joani ne ba zwa kwa Bafalisi. 25 Ba buza Joani hape, ba li: “Haiba ha si wena Mesia, kapa Elia, kapa Mupolofita ya libelezwi, cwalehe, kiñi ha u kolobeza?”

26 Joani a ba alaba, a li: “Na, ni kolobeza ka mezi feela, kono mwahal'a mina ku na ni mutu ye mu sa zibi. 27 Wa taha mwamulaho wa ka, mane ha ni swaneli nihaiba ku tamulula makatulo a hae.” 28 Zeo kaufela li ezahalezi mwa Betania mwabuse bwa Nuka ya Jordani, mw`a n'a kolobelezanga Joani.

 

Jesu, Ngunyana ya Mulimu

29 Habusa, Joani a bona Jesu a taha ku yena, mi a li: “Ki yo Ngunyana ya Mulimu ya swalela libi za batu ba lifasi. 30 Ki yena ye ne ni bulela ka za hae, yena yo, ha ne ni ize: ‘Ku taha mutu mwamulaho wa ka, ili yo mutuna ku ni fita, kakuli n'a li teñi na ni si ka pepwa kale.’ 31 Ni na, ne ni sa zibi kuli ne i ka ba mañi, kono ha ni til'o kolobeza ka mezi i ne li ku mu zibahaza kwa batu ba Isilaele.”

32 Joani a fa bupaki bo hape, a li: “Ni iponezi Moya o Kenile ha u zwa kwa lihalimu sina liiba ni ha u t'o lula fahalimw'a hae. 33 Ni cwale ne ni sa mu zibi, kono Mulimu ya n'a ni lumile ku t'o kolobeza ka mezi, ki yena ya n'a ni bulelezi kuli: ‘Mutu y'o ta bona a inwa ki Moya o Kenile fahalimu, ki yena ya ka kolobeza ka Moya o Kenile!’ “ 34 Joani a ekeza ku bulela, a li: “Ni iponezi nto yeo, mi ni tiisa kuli ki yena Mwan'a Mulimu.”

 

Balutiwa ba pili ba Jesu

35 Habusa, Joani n'a inzi honafo hape ni ba babeli ba balutiwa ba hae. 36 H'a bona Jesu a zamaya-zamaya, a li: “Ngunyana ya Mulimu ki yo!” 37 Balutiwa bao ba babeli ba utwa ha n'a bulela cwalo, mi ba latelela Jesu. 38 Jesu a itemuna mi a bona kuli ne ba mu latelela, kiha s'a ba buza, a li: “Mu bata sika mañi?” Ba mu alaba, ba li: “Rabbi”, ki kuli Muluti, u ina kai?” 39 Jesu a ba alaba, a li: “A mu tahe, mu t'o bona.” Kiha ba ya ni yena. Ba bona kwa n'a pila, mi ba tola ni yena lizazi leo, kakuli ne se li manzibwana.

40 Yo muñwi wa ba babeli ba ba ne ba utwile manzwi a Joani, ni ba ba ne ba latelezi Jesu, i ne ili Andreasi munyan'a Simoni Pitrosi. 41 Honafo, Andreasi a katana muhulwan'a hae Simoni, mi a li ku yena: “Lu fumani Mesia,” kikuli Kreste ha ku fetulwa. 42 Kiha s'a tisa Simoni ku Jesu. Jesu a mu talimisisa, mi a li: “Ki wena Simoni, mwan'a Joani. Ku zwa cwale libizo la hao li ta ba Kefasi,” Kikuli Pitrosi, kamba Licwe, ha ku fetulwa.

 

Jesu u biza Filipi ni Natanaele

43 Habusa, Jesu a hupula ku ya kwa Galilea. A fumana Filipi mi a mu bulelela, a li: “Ni latelele!” 44 Filipi ne li wa mwa munzi wa Betsaida, mo ne ba yahile bo Andreasi ni Pitrosi. 45 Filipi kih'a fumana Natanaele, mi a li ku yena: “Lu fumani mutu yo Mushe a ñozi ka za hae mwa Buka ya Mulao, yo hape bapolofita ba ñozi ka za hae. Ki Jesu wa Nazareta, mwan'a Josefa.”

46 Natanaele a mu buza, a li: “Kana ku ka zwa nto ye nde mwa Nazareta?” Filipi a mu alaba, a li: “Taha, u t'o bona!” 47 Jesu h'a bona Natanaele a nz'a taha ku yena, a bulela ka za hae, a li: “Yo ki Muisilaele luli, ya si na buhata!” 48 Natanaele a buza Jesu, a li: “U ni zibile cwañi?” Jesu a mu alaba, a li: “Ne ni ku boni ha n'o li mwatas'a kota ya feiga, Filipi a si ka ku biza kale.”

49 Natanaele a alaba, a li: “Muluti, luli u Mwan'a Mulimu! Ki wena Mulena wa Isilaele!” 50 Jesu a mu alaba, a li: “Kana u lumela feela kakuli ni ku bulelezi kuli ne ni ku boni mwatas'a kota ya feiga? U ka bona ze tuna ku fita zeo.” 51 Mi a ekeza hape, a li: “Ni mi bulelela niti, ni li:’ Mu ta bona lihalimu ha li kwaluluha ni mangeloi a Mulimu h'a ya kwahalimu, ni h'a shetumukela hape fahalimw'a ka, na, Mwan'a Mutu!”‘

 

2

 

Mukiti wa linyalo mwa Kana

1 Mwamulaho a mazazi a mabeli kwa ba ni mukiti wa linyalo mwa munzi wa Kana mwa naha ya Galilea. M`ahe Jesu n'a li teñi. 2 Jesu ni balutiwa ba hae ne ba memilwe ni bona. 3 Cwale, waine i sin'o fela, m'ahe Jesu a mu bulelela, a li: “Batu ba felezwi ki waine.” 4 Kono Jesu a mu alaba, a li: “I ma, kiñi ha mu kenya mwa litaba ze cwalo. Nako ya ka ha i si ka fita kale.” 5 M'ahe Jesu kih'a bulelela babeleki, a li: “Mu eze z'a ka mi bulelela kaufela.”

6 Hona mo, ne ku na ni lipiza ze tuna za macwe ze silezi, ze ne ba itusisanga Majuda ha ba tapa ka ku latelela sizo sa bona. Ye ñwi ni ye ñwi ne i ka tazwa ki mahemele a mane kapa a ketalizoho. 7 Jesu a bulelela babeleki, a li: “A mu taze lipiza ze ka mezi” Ba li taza, mane za yuboka. 8 Jesu kih'a ba bulelela, a li: “Cwale mu ke mwa mezi ao, mi mu a iseze ya zamaisa mukiti.” Ba mu iseza ona. 9 Muzamaisi wa mukiti a hupa mezi a n'a s'a fetuhile waine. N'a sa zibi waine yeo ko ne i zwa. Kono bona babeleki ba ba ne ba il'o ka mezi ne ba ziba. Muzamaisi kih'a biza munyali. 10 A mu bulelela, a li: “Bati! Batu kaufela ba kalanga ku fa waine ye nde pili, mi batu h'a ba se ba nwile kihona ba fiwa waine ye busula, kono wena u bulukile ye nde ku fitela nako ye!”

11 Makazo yeo y`a n'a ezize Jesu mwa Kana wa mwa Galilea, ki yona ya pili ya limakazo za hae. Ka yona, a bonisa Bulimu bwa hae, mi balutiwa ba hae ba lumela ku yena.

12 Zeo ha li se li felile, Jesu a ya kwa Kapernauma ni m'ahe, ni banabahabo, ni balutiwa ba hae, mi ba y'o ina kwateñi mazazinyana feela.

 

Jesu u hanisa litekiso mwa sibaka sa Tempele

(Mat. 21.12-13; Mar. 11.15-17; Luk 19.45-46)

13 Mukiti wa Majuda wa Paseka ha u n'o s'o li fakaufi, Jesu a ya kwa Jerusalema.

14 A ya kwa Tempele mi a y'o fumana batu ba ba ne ba lekisa likomu, lingu ni tunkwilimba. A fumana ni ba ba ne ba cinca mali, ba inzi kwa litafule za bona. 15 A eza sime ka mihala, mi a ba lelekisa kaufela mwa malapa a Tempele, hamohocwalo ni lingu ni likomu za bona. A wisaka litafule za batu ba ba cinca mali ni ku hasanya mali a bona. 16 A laela ba ba ne ba lekisa tunkwilimba, a li: “A mu tu zwise mo! Mu si ke mwa fetula Ndu ya Ndate musika!” 17 Balutiwa ba hae ba hupula se si bulelwa ki Mañolo, h'a li: “Mulimu, lilato la ka, ka ndu ya hao, la ni cisa mwa pilu sina mulilo.”

18 Majuda kiha ba mu buza, ba li: “Ki makazo mañi y'o ka eza, ye ka lu bonisa kuli u na ni tukelo ya ku eza ze cwaleka ze?” 19 Jesu a ba alaba, a li: “A mu yahulule Tempele ye, mi ni ta i yaha hape ka mazazi a malalu feela.”

20 Majuda ba mu buza, ba li: “Tempele ye i lu ngile lilimo ze mashumi a mane ka ze silezi ku i yaha, mi wena, u li u ka i yaha ka mazazi a malalu feela, cwañi?”

21 Kono tempele y`a n'a bulela Jesu i ne i li mubili wa hae. 22 Jesu ha s'a zuhile kwa bafu kihona balutiwa ba hae ba hupula kuli n'a bulezi cwalo, mi ba lumela ze ñozwi mwa Mañolo ni z`a n'a bulezi Jesu.

 

Jesu u ziba batu kaufela

23 Jesu ha n'a li mwa Jerusalema, ka nako ya Mukiti wa Paseka, ba bañata ba lumela ku yena ka ku bona limakazo ze maata z`a n'a eza. 24 Kono Jesu n'a sa ba sepi kakuli n'a ba ziba hande, kamukan'a bona. 25 Ne ku sa tokwahali kuli mutu a mu bulelele bakeñisa batu, kakuli n'a zibile hande minahano ya lipilu za bona.

3

 

Jesu ni Nikodema

1 Ne ku na ni mutu ya n'a bizwa Nikodema, ili nduna wa Majuda, wa liluko la Bafalisi. 2 Zazi le liñwi, busihu, a taha ku Jesu, mi a t'o li ku yena: “Muluti, lu ziba kuli u lumilwe ki Mulimu, ku t'o lu luta, kakuli ha ku na mutu ya ka eza limakazo ze cwana, Mulimu h'a li siyo ku yena.” 3 Jesu a mu alaba, a li: “Ni ku bulelela niti kuli ha ku na mutu ya ka kona ku kena mwa Mubuso wa Mulimu konji h'a ka pepwa sinca.” Nikodema a mu buza, a li:

4 ”Mutu ya hulile u ka kona cwañi ku pepwa hape! Kana ku ka konahala kuli a kutele mwa mba ya m'ahe mi a y'o pepiwa lwa bubeli hape, nji?”

5 Jesu a alaba, a li: “Ni ku bulelela niti kuli ha ku na ya ka kena mwa Mubuso wa Mulimu konji h'a ka pepiwa ka mezi ni ka Moya. 6 Bupilo bo, bu lu filwe ki bashemi, kono bupilo sakata bu zwa kwa Moya o kwa lihalimu. 7 U si ke wa komoka ha ni li: ‘Mu swanezi ku pepiwa sinca, kaufel'a mina.’ 8 Moya u ifukela ko u lata kaufela. Wena u kona ku utwa lilata la ona, kono ha u zibi ko u zwa ni ko u ya. Ku cwalo ni ku ya pepiwa ka Moya o Kenile kaufela.” 9 Nikodema kih'a li ku yena: “Nto ye cwalo i ka ezahala cwañi?”

10 Jesu a mu alaba, a li: “Wena u muluti yo mutuna wa sicaba sa Isilaele, kanti ha u zibi lika ze, nji? 11 Ni ku bulelela niti kuli lu bulela ze lu ziba, mi lu paka ze lu boni. Kono mina, ha mu lati ku amuhela bupaki bwa luna. 12 Ha mu kolwi ha ni mi bulelela ka za lifasi le, cwale mu ka kolwa cwañi ha ni ka mi bulelela ka za lihalimu? 13 ”Ha ku na ni yo mukana ya ile kwa lihalimu konji na, Mwan'a Mutu, ya zwa kwateñi!

14 Sina Mushe mw'a n'a pahekezi noha ya sipi kwa kota mwa naheñi, ki ona mukwa w'a ta pahekiwa ka ona Mwan'a Mutu.

15 Kacwalo mutu kaufela ya ka lumela ku yena u ka ba ni bupilo bo bu sa feli.”

16 Kakuli Mulimu u latile hahulu batu ba lifasi, mane u ba file Mwan'a hae wa libanda kuli mutu ufi ni ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli. 17 Mulimu h'a si ka luma Mwan'a hae mwa lifasi ku t'o ba muatuli wa lona, kono ili ku t'o li pilisa.

18 Ya lumela ku yena kaufela h'a na ku atulwa. Kono ya hana ku lumela, yo u s'a atuzwi kale, kakuli h'a si ka lumela ku Mwan`a Mulimu wa libanda. 19 Katulo i tiswa ki se. Liseli li tile mwa lifasi, kono batu ba lata lififi ku fita liseli kakuli likezo za bona li maswe. 20 Mutu kaufela ya eza ze maswe u toile liseli, mi h'a tahi mwa liseli kakuli u saba likezo za hae ze maswe kuli li ta bonahala. 21 Haili ya eza za niti, yena u taha mwa liseli, ili kuli ku bonahale hande kuli likezo za hae u li eza ka ku mamela milao ya Mulimu.

 

Jesu ni Joani

22 Ku zwa fo, Jesu ni balutiwa ba hae ba ya mwa naha ya Judea. A ina mwateñi nakonyana ni bona ba nze ba kolobeza batu. 23 Joani n'a kolobeza ni mwa Enoni fakaufi ni Salimu, kakuli kwateñi ne ku na ni mezi a mañata. Batu ne ba ya ku yena, mi n'a ba kolobezanga. 24 Fo, Joani n'a si ka beiwa kale mwa tolongo.

25 Balutiwa ba Joani ba bañwi, ba kala ku kanana ni Mujuda yo muñwi bakeñisa mukwa wa ku ikenisa ka kolobezo. 26 Ba ya ku Joani mi ba mu taluseza, ba li: “Muluti, kana wa hupula munna yani ya n'a inzi ni wena mwabuse bwa Nuka ya Jordani, yo n'o bulela ka yena? Bati, nako ye, u s'a sweli ku kolobeza, mi batu ba bañata ba ya ku yena!”

27 Joani a ba alaba, a li: “Ha ku na ya ka ba ni se siñwi, konji h'a si filwe ki Mulimu. 28 Mina kasibili mu lipaki za ka, sina ha ne ni bulezi kuli: ‘Ha si na Mesia, kono ni lumilwe feela ku itangeta.’

29 Munyaliwa ki wa munyali, mi mulikan'a munyali, yena, u yema fakaufi a nz'a mu teeleza ni ku taba h'a utwa linzwi la munyali. Tabo yeo ki ya ka cwale, mi ki tabo ye petehile. 30 Yena u swanezi ku tuma hahulu, mi na, ni kokobele.”

 

Ya zwa kwa Lihalimu

31 Ya zwa kwa lihalimu u fita batu kaufela. Kono ya zwa mwa lifasi, ki wa lifasi mi u bulela litaba za lifasi. Cwale, yena ya zwa kwa lihalimu u fahalimw'a bona kamukana. 32 U bulela ka z'a boni ni z'a utwile, kono ha ku na ya amuhela bupaki bwa hae. 33 Ya amuhela litaba z'a bulela, u paka kuli Mulimu ki wa niti. 34 Ya lumilwe ki Mulimu u bulela manzwi a Mulimu, kakuli Mulimu u mu fa maata a Moya o Kenile kaufela. 35 Ndate u lata Mwana, mi u beile lika kamukana mwa maata a hae. 36 Mutu kaufela ya lumela ku Mwana u na ni bupilo bo bu sa feli. Ya mu hanyeza kaufela h'a na ku ba ni bona, kono u ta halifelwa ki Mulimu kuya kuile.

 

4

 

Jesu ni Musali wa Musamaria

1 Bafalisi ba utwa kuli Jesu n'a sikulula ni ku kolobeza batu ba bañata ku fita Joani. 2 Kono ba ba ne ba kolobeza i ne li balutiwa ba hae, isiñi yena Jesu kasibili. 3 Jesu ha s'a utwile ze ne bulelwa, a zwa mwa Judea mi a kutela kwa Galilea. 4 H`a ya kwateñi, n'a swanezi ku fita ka nzila ya Samaria.

5 H'a li mwa Samaria, a fita fakaufi ni munzi o bizwa Sikare. I ne i si kwahule ni simu yeo Jakobo n'a i file mwan'a hae Josefa.

6 Hona fo, ne ku na ni siliba sa Jakobo. Jesu a ina fa mundo wa siliba seo kabakala mukatala wa musipili. Lizazi ne se li sutelela fahal'a toho.

7 Kwa taha musali wa Musamaria ku t'o ka mezi, mi Jesu a li ku yena: “Ni fe kwa mezi ni nwe.” 8 Balutiwa ba hae, bona, ne ba i l`o leka lico mwa munzi.

9 Musali wa Musamaria a li ku Jesu: “Ha si wena u Mujuda? Cwale ku taha cwañi kuli u ni kupe mezi a ku nwa, na, ni li Musamaria?”

10 Jesu a mu alaba, a li: “Kabe n'o zibile limpo z'a fana Mulimu, ni kuli ki mañi yo ya ku kupa mezi, kambe ki wena ya n'a mu kupile pili mi n'a ka be a ku file mezi a pilisa.”

11 Musali a mu bulelela, a li: “Mulen'a ka, ha u na sikiso mi hape siliba si tungile. Cwale n'o ka fumana kai mezi a pilisa? 12 Siliba se, lu si filwe ki kuku wa luna Jakobo, mi yena ni bana ba hae ni mitapi ya hae kaufela ba nwile hona mo. Kana wena u ka li u yo mutuna ku fita Jakobo, nji?” 13 Jesu a mu alaba, a li: “Mutu kaufela ya nwa mezi ao, u ka shwa linyolwa hape. 14 Kono mutu kaufela ya ka nwa mezi e ni ka mu fa h'a sa na ku shwa linyolwa ni kamuta. Mezi e ni ka mu fa a ka fetuha ku yena liwelu-welu le li sa kali, mo ku shelauka mezi a bubela kwa bupilo bo bu sa feli.” 15 Musali a li ku yena: “Ni fe kwa mezi ao, muñ'a ka, ni si ke na shwa linyolwa hape, mi ni tuhele ku t'o kanga mezi kwanu.” 16 Jesu a mu bulelela, a li: “Zamaya, u yo biza munn'a hao, mi u kutele kwanu.”

17 Musali a mu alaba, a li: “Ha ni na munna.” Jesu kih'a li ku yena: “U bulezi niti ha u li ha u na munna. 18 Kakuli s'o nyezwi kwa banna ba ketalizoho, mi yo u pila ni yena ka nako ye h`a si munn'a hao luli. U ni bulelezi niti!” 19 Musali a li: “Mulena, ni bona kuli u mupolofita! 20 Bo kukw'a luna, Masamaria, ne ba lapelanga Mulimu ku lona lilundu le. Kono mina Majuda, mu li Jerusalema ki sona sibaka ko ku lukela ku y'o mu lapelela.”

21 Jesu a mu alaba, a li: “Musali, u kolwe se ni bulela. Nako i ka taha fo batu ba si ke ba lapela Ndate fa lilundu le, kapa mwa Jerusalema. 22 Mina Masamaria, ha mu zibi hande ye mu lapela. Luna Majuda, lu ziba ye lu lapela kakuli ku piliswa ku zwa kwa Majuda. 23 Kono nako ya taha, mane ki kale i fita, fo balapeli ba niti ba ka laepla Ndate ka moya ni ka niti. Balapeli ba ba cwalo ki bona b'a bata Ndate kuli ba mu lapele. 24 Mulimu ki Moya, mi ba ba mu lapela kaufela ba swanezi ku mu lapela ka Moya ni ka niti.”

25 Musali a mu bulelela, a li: “Ni ziba kuli Mesia ya bizwa Kreste wa taha, mi ha s'a tile, u ka lu taluseza lika kaufela.” 26 Jesu a mu alaba, a li: “Ki na, na luli ya ambola ni wena!”

27 Ka yona nako yeo balutiwa ba Jesu ba fita, mi ba komoka hahulu ku t'o mu fumana a nz'a ambola ni musali. Nihakulicwalo, ha ku na ya mu buzize puzo, ye li: “S'o bata ku yena kiñi?” kapa “U ambolelañi ni yena?”

28 Musali yo a siya sikiso sa hae, a kutela kwa hae, mi a y'o bulelela batu. 29 A li: “A mu tahe, mu t'o bona mutu ya ni bulelezi ze ni ezize kaufela. Kana i ne ka ba yena Mesia, nji?” 30 Kiha ba zwa mwa hae, mi ba ya ku Jesu.

31 Ha ba sa taha, balutiwa ba hae ba mu kupa, ba li: “Muluti, u ce pili!” 32 Kono a ba alaba, a li: “Ni na ni sico se ni ca, se mu sa zibi mina!” 33 Cwale balutiwa ba buzana, ba li: “Kana ku na ni ya mu tiselize lico?”

34 Jesu a ba bulelela, a li: “Sico sa ka ki ku eza tato ya ya ni lumile, ni ku peta musebezi wa hae w'a ni file. 35 Mu na ni pulelo ye li: ‘Ku sa siyezi likweli ze ne kuli i be nako ya kutulo.’ Kono na, na mi bulelela ku li, mu talimisise hande masimu. Lico li se li buzwize, mi li se li bata ku kutulwa! 36 Mutu ya kutula wa lifiwa, mi u kubukanya kutulo ya bupilo bo bu sa feli, kuli mulimi ni mukutuli ba tabe hamoho. 37 Pulelo ye ki ya niti, ye li: ‘Yo muñwi wa cala, mi yo muñwi wa kutula.’ 38 Ni mi lumile ku y'o kutula simu ye mu si ka lima. Simu yeo i limilwe ki ba bañwi, mi mina mu ca feela buswa bwa bona.”

39 Buñata bwa Masamaria ba mwa munzi wo ba lumela ku Jesu kakuli musali n'a ize: “U ni bulelezi ze ni ezize kaufela.” 40 Cwale, Masamaria ha ba se ba fitile ku yena, ba mu kupa kuli a ine ni bona, mi Jesu a ina ni bona mazazi a mabeli.

41 Ba bañata ku bona hape ba lumela kabakala lipulelo za hae. 42 Ne ba bulelela musali yo, ba li: “Lwa lumela cwale, isiñi kabakala z'o lu bulelezi kono kakuli lu ikutwezi yena ili luna. Cwale lu ziba hande kuli ki yena luli Mupilisi wa lifasi.”

 

Jesu u folisa mwan'a nduna wa muso

43 Ha s'a inzi mazazi a mabeli mwa sibaka seo, Jesu a funduka mi a ya kwa Galilea. 44 Yena kasibili n'a ize: “Mupolofita h'a kutekiwi mwa naha ya habo.”

45 Ha s'a fitile mwa Galilea, batu ba mu amuhela hande kakuli ni bona ne ba ile kwa Jerusalema, kwa Mukiti wa Paseka, mi ne ba boni z`a n'a ezize kaufela ka nako ya Mukiti.

46 Jesu kih'a kutela kwa Kana mwa Galilea, ku nduna yo mutuna wa muso ya n'a na ni mwana wa mushimani ya n'a kula mwa Kapernauma.

47 N'a utwile kuli Jesu u kutezi mwa Galilea, ku zwa kwa Judea. Cwale a ya ku yena mi a mu kupa kuli a ye kwa Kapernauma, a y'o folisa mwan'a hae ya n'a s'a li fakaufi ni ku shwa. 48 Jesu a mu bulelela, a li: “Ku mina ha ku na ya ka lumela, konji ha s'a boni limakazo ze tuna, ze komokisa.”

49 Nduna yo, wa muso, a mu alaba, a li: “Muñ'a ka, a lu ye pili mwan'a ka a si ka shwa kale.” 50 Jesu a mu bulelela, a li: “Zamaya, mwan'a hao u ka pila.” Munna yo a kolwa manzwi a Jesu, mi a ya kwa hae. 51 Mwa nzila a katanyezwa ki babeleki ba hae mi ba mu bulelela, ba li: “Mwan'a hao wa pila!”

52 Kih'a ba buza nako ya n'a kalile ku ikutwa hande. Ba mu bulelela, bali “I ne i li maabani, ha s`e li sikuluhile hanyinyani fahal`a toho.” 53 Ndat'ahe a lemuha kuli i ne i li ka yona nako yeo luli, Jesu ha n'a mu bulelezi kuli: “Mwan'a hao u ta pila.” Cwale yena ni lubasi lwa hae kaufela ba lumela ku Jesu.

54 Ki yona makazo ya bubeli y'a ezize Jesu ha s'a kutezi mwa Galilea, ku zwa kwa Judea.

5

 

Jesu u folisa wa luñañali kwa kasa

1 Mwamulaho a zeo, Majuda ba ba ni mukiti, mi Jesu a ya kwa Jerusalema. 2 Hona mwa Jerusalema mo, fakaufi ni munyako o bizwa Munyako wa Lingu, ku na ni kasa ka ka yahezwi malibela a ketalizoho. Ka bizwa Betesda ka Siheberu. 3 Bakuli ba bañata ne ba lapalalile mwa malibela mo, ili libofu, lihole ni ba luñañali kaufela. Ne ba litelanga kuli mezi a shelauke. 4 Fokuñwi lingeloi la Mulena ne li shetumukelanga mwa kasa mo, ku t'o shelaukisa mezi. Mukuli wa pili ya n'a kena mwa kasa, mezi a sa z'o shelaukiswa, n'a foliswa kwa butuku bufi kamba bufi bw`a n'a kula. 5 Mo, ne ku na ni munna ya n'a kulile lilimo ze mashumi a malalu ka ze supile ni si li siñwi. 6 Jesu h'a mu bona a nz'a lapami fo, a ziba kuli munna yo n'a kulile nako ye telele, mi a mu buza, a li: “Kana wa lata ku fola?”

7 Mukuli a mu alaba, a li: “Muñ'a ka, ha ni na mutu ya ni nanulela mwa kasa mezi ha s'a shelauka. Ni sa lika feela ku shenyeza kwateñi, yo muñwi wa ni laka.” 8 Jesu a mu bulelela, a li: “Zuha, u nge bulobalo bwa hao mi u zamaye.” 9 Ka yona nako yeo munna yo a fola, a nga bulobalo bwa hae, mi a zamaya.

I ne i li la Pumulo zeo ha li ezahala. 10 Cwale Majuda kiha ba li ku ya n'a folisizwe: “Kacenu ki la Pumulo, mi Mulao wa luna ha u ku lumeleli ku lwala bulobalo bwa hao.”

11 A ba alaba, a li: “Ya ni folisize ki yena ya ni bulelezi kuli: ‘Nanula bulobalo bwa hao mi u zamaye.’ “ 12 Ba mu buza, ba li: “Ki mañi mutu yo, ya ku bulelezi kuli u nge bulobalo bwa hao mi u zamaye?” 13 Kono mutu ya n'a folisizwe n`a sa zibi kuli ki mañi, mi hape Jesu n'a s'a keni mwahal'a batu ba bañata ba ba ne ba li teñi mo.

14 Mwamulahonyana, Jesu a y'o mu fumana kwa Tempele, mi a li ku yena: “Bona, u folile cwale. Tuhela libi za hao, hakusicwalo u ka tahelwa ki ziezi ye tuna ni ku fita.” 15 Cwale munna yo a ya, mi a y'o bulelela Majuda kuli i ne li Jesu ya n'a mu folisize. 16 Kabakaleo, Majuda ba kala ku nyandisa Jesu kakuli n'a ezize zeo ka Lizazi la Pumulo.

17 Kono Jesu a ba alaba, a li: “Ndate u sebeza nako kaufela, mi ni na, ni swanezi ku sebeza cwalo.”

18 Pulelo yeo ya tiisa hahulu ni ku fita muhupulo wa Mjauda wa ku mu bulaya. N'a si ka tula feela mulao wa la Pumulo kono n'a bulezi ni kuli Mulimu ki Ndat'ahe, mi ka ku bulela cwalo, ba li, n'a itikanyize ni Mulimu.

 

Maata a Mwan'a Mulimu

19 Cwale Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti. Mwana h'a na s'a ikezeza a nosi. U eza feela z'a bona li nze li ezwa ki Ndat'ahe. Z'a eza Ndat'ahe kaufela ki zona z'a eza ni Mwana. 20 Kakuli Ndate u lata Mwana, mi u mu bonisa z'a eza kaufela. U ka mu bonisa ku eza lika ze tuna ku fita ze, mi kaufel'a mina mu ka komoka. 21 Sina Ndate h'a zusa batu kwa bafu, kamukwaoswana Mwana u fa bupilo kwa batu b'a lata. 22 Ndate yena h'a atuli mutu, kono u file Mwan`a hae maata kaufela a ku a tula. 23 U eze cwalo kuli batu kaufela ba kuteke Mwana sina mo ba kutekela Ndate. Ya sa kuteki Mwana h'a kuteki cwalo ni Ndat'ahe ya mu lumile.

24 ”Ni mi bulelela niti. Ya utwa manzwi a ka kaufela ni ku lumela ku ya ni lumile, u na ni bupilo bo bu sa feli. H'a na ku atulwa kono u s'a zwile kale mwa lifu ku kena mwa bupilo. 25 Luli na mi bulelela kuli, nako ya taha, mane i se i fitile kale, fo ba ba shwile ba ta utwa linzwi la Mwan'a Mulimu, mi ba ba ka li utwa kamukana ba ta pila. 26 Sina Ndate h'a na ni maata a ku pilisa, kamukwaocwalo u file Mwan'a hae maata a ku pilisa. 27 Mi u file Mwana maata a ku atula kakuli ki Mwan'a Mutu. 28 Mu si ke mwa komoka ka taba yeo, kakuli nako ya taha fo ba ba shwile kaufela ba ba li mwa mabita ba ka utwa linzwi la hae. 29 Ba ka utwa linzwi la hae mi ba ka zwa mwa mabita. Batu kamukana ba ba ezize ze nde ba ka zuswa ni ku pila, kono ba ba ezize ze maswe ba ka zusezwa katulo.

 

Ze paka Jesu

30 ”Ha ku na se ni ka ikezeza ni li nosi. Ni atula feela ka mo ni bulelelwa ki Mulimu. Kabakaleo katulo ya ka i lukile, kakuli h'a ni liki ku eza ze ni lata, kono z'a lata feela yena ya ni lumile.

31 ”Haiba ni ipakela ili na, ze ni bulela ha li na ku amuhelwa ka bupaki bo bu kolwisa. 32 Kono ku na ni ya ni pakela, mi ni ziba hande kuli z'a bulela ka na kaufela ki za niti. 33 Mu lumile mañusa ku Joani, mi u pakile niti.

34 Ha si kuli mwendi ni lukela ku ba ni mutu ya ni pakela, batili. Ni bulela cwalo kuli mu kone ku piliswa. 35 Joani n'a swana sina lampi ye tuka ni ku benya, mi mu tabezi liseli la hae ka nakonyana feela. 36 Kono na, ni pakelwa ki ze tuna mane ku fita bupaki bo mu filwe ki Joani. Misebezi ye ni eza ni filwe ki Ndate kuli ni i eze, ki yona ye ni paka ni ku bonisa kuli ni lumilwe ki Ndate. 37 Ndate ya ni lumile wa ni paka. Ha mu si ka utwa linzwi la hae, mi ha mu si ka bona pata ya hae.

38 Ha mu buluki manzwi a hae mwa lipilu za mina, kakuli ha mu koni ku lumela ku ya lumilwe ki yena. 39 Mu ituta ze ñozwi mwa Mañolo kakuli mu hupula kuli ku zona mu ka fumana bupilo bo bu sa feli, mane ki zona kasibili ze bulela ka na! 40 Nihakulicwalo, ha mu lati ku taha ku na kuli mu fumane bupilo sakata.

41 ”Ha ni bati ku lumbiwa ki batu. 42 Kono na mi ziba. Ni ziba kuli mwa lipilu za mina ha mu lati Mulimu. 43 Ni tile ka maata a Ndate, kono mwa hana ku ni amuhela. Haili ya taha ka maata a hae feela ki yena ye mu amuhela. 44 Mu lata ku lumbiwa ki ba bañwi kono ha mu lati ku lika ku lumbiwa ki yena feela Mulimu. Cwalehe, mu ka ni lumela cwañi? 45 Nihakulicwalo, mu si ke mwa hupula kuli ni ka mi atula fapil'a Ndate. Ki Mushe ya ka mi atula, ili yena kasibili ye mu beile sepo ya mina ku yena. 46 Kambe mu lumezi luli ku Mushe, kambe mu lumezi ni ku na kakuli u ñozi ka za ka. 47 Kono ha mu sa lumeli z'a ñozi, mu ka lumela cwañi manzwi a ka?”

6

 

Jesu u fepa batu ba likiti li ketalizoho

(Mat. 14.13-21; Mar. 6.30-44; Luk. 9-10-17)

1 Mwamulaho a zeo, Jesu a sila ku kutela mwabuse bwa Lisa la Galilea, kamba la Tiberiya. 2 Batu ba bañata ne ba mu latelela kakuli ne ba boni limakazo za hae za ku folisa bakuli. 3 Jesu a kambamela fa lilundu, mi a y'o ina fafasi ni balutiwa ba hae. 4 Paseka, mukiti wa Majuda, n'o s'o li fakaufi. 5 Jesu a talima mi a bona kuli ne ku na ni batu ba bañata ba ba ne ba taha ku yena. Kih'a li ku Filipi: “Lu ka leka kai lico za ku fepa batu bao kamukana?” 6 N'a buza cwalo ku lika Filipi, kakuli yena n'a ziba hande s'a n'a ka eza. 7 Filipi a mu alaba, a li: “Kuli yo muñwi ni yo muñwi a fumane kahobe ka kanyinyani feela, lu ka bata mali a likana tuwelo ya silimo.”

8 Yo muñwi wa balutiwa ba hae, Andreasi munyan'a Simoni Pitrosi, a li: 9 ”Ku na ni mushimani fa, ya na ni mahobe a ketalizoho ni litapi ze peli. Kono zeo li ka tusañi kwa batu ba bañata cwana?”

10 Jesu kih'a ba bulelela, a li: “A mu inise batu kaufela.” Ne ku na ni mwengelele o muñata hona fo. Cwale batu kaufela ba ina fafasi. Banna feela ne ba bata ku eza likiti li ketalizoho. 11 Jesu a nga mahobe, a itumela ku Mulimu, mi a` abela batu ba ba ne ba inzi fafasi. A eza cwalo ni kwa litapi. A ba fa mo ne ba latela kaufela. 12 Ha ba se ba kusi kaufel'a bona, a bulelela balutiwa ba hae, a li: “A mu nope bungululwa bo bu siyezi. Lu si ke lwa lata nihaiba ka kanyinyani!” 13 Cwale ba bu nopa kaufel'a bona, mi ba taza lizuma ze lishumi ka ze peli za bungululwa bo bu ne bu siyezi fa mahobe ao a ketalizoho a ne ba cile batu.

14 Batu ha ba bona makazo yeo, y'a n'a ezize Jesu, ba li: “Kaniti, yo ki yena Mupolofita ya n'a lukela ku taha mwa lifasi!” 15 Jesu n'a zibile kuli ne ba se ba bata ku t'o mu nga ni ku mu hapeleza ku ba mulen'a bona. Kiha s'a ishimbululela a nosi fahalimunyana.

 

Jesu u zamaya fa mezi

(Mat. 14.22-33; Mar. 6.45-52)

16 Manzibwana balutiwa ba hae ba ya kwa likamba. 17 Ba itukiseza ku ya kwa Kapernauma. Kaswala ka ku bona tiyeho ya Jesu, ba fuula niha n'a si ka fita kale Jesu, ba longana mwa sisepe. 18 Ne ku na ni mandinda mwa lisa kakuli moya n'o fuka ka maata. 19 Balutiwa ne ba se ba fuluhile libima ze lukela ku ba ze talu, kapa ze ne, kiha ba bona Jesu a sutelela kwa sisepe a nz'a zamaya fa mezi, mi ba saba hahulu. 20 Jesu a ba bulelela, a li: “Mu si ke mwa saba. Ki na!” 21 Ne ba itukiselize ku mu longa, kono kapili-pili sisepe sa fueka fa likamba fo ne ba ya.

 

Batu ba bata Jesu

22 Habusa batu ba ba ne ba siyezi mwabuse bwa lisa ba bona kuli maabani ne ku fuami sisepe si li siñwi feela. Hape ne ba ziba kuli Jesu n'a si ka longana ni balutiwa ba hae, ni kuli bona ne ba fundukile ba li nosi. 23 Cwalehe, mikolo ye miñwi ye ne zwa kwa munzi wa Tiberiya ne i til'o fueka fakaufi ni sibaka fo batu ne ba cezi buhobe, Jesu ha s'a itumezi ku Mulimu. 24 Batu bao, ha ba se ba boni kuli Jesu ni balutiwa ba hae ne ba li siyo, ba longana mwa mikolo yeo, mi ba ya kwa Kapernauma ku y'o mu bata.

 

Jesu, Buhobe bwa Bupilo

25 Ha ba se ba fumahi Jesu mwabuse bwa lisa, ba mu buza, ba li: “Muluti, u fitile lili kwanu?” 26 Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti. Mwa ni bata kakuli mu cile buhobe, mi mwa ba mwa kula. Ha mu ni bati kabakala kuli mu boni limakazo za ka. 27 Mu si ke mwa belekela sico se si sinyeha, kono mu sebeleze sico se si sa sinyehi, se si fumanisa bupilo bo bu sa feli. Sico se, mu ka si fiwa ki na, na, Mwan'a Mutu, kakuli Mulimu, Ndate, u ni swaile liswayo la Bulimu bwa hae.”

28 Cwale ba mu buza, ba li: “Lu swanezi ku eza lifi, ku peta misebezi ye batwa ki Mulimu?” 29 Jesu a ba alaba, a li: “Ki wo musebezi w'a bata Mulimu kuli mu u eze. Mu lumele ku ya lumilwe ki yena.” 30 Kiha ba li ku yena: “Ki ifi makazo y'o ka eza kuli lu i bone, mi lu lumele ku wena? Kifohe, u ka ezañi? 31 Bo kukw'a bo kukw'a luna ba cile manna mwa naheñi, sina mo ku ñolezwi: ‘U ba file buhobe bo bu zwa kwa lihalimu kuli ba ce.’

32 Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti. Za n'a mi file Mushe i ne si buhobe bo bu zwa kwa lihalimu. Ki Ndate ya mi fa buhobe luli bo bu zwa kwa lihalimu. 33 Kakuli buhobe bw'a fana Mulimu, ki yena Jesu kasibili ya zwa kwa lihalimu, mi u fa lifasi bupilo.” 34 Kiha ba mu kupa, ba li: “Mulena, u lu fe kamita kwa buhobe bo.” 35 Jesu a ba bulelela, a li: “Ki na buhobe bwa bupilo. Ya taha ku na kaufela h'a na ku shwa tala ni kamuta, mi ya lumela ku na h'a na ku shwa linyolwa kuya kuile.

36 ”Cwale ni se ni mi bulelezi kuli, mu ni boni kono ha mu si ka lumela. 37 Mutu kaufela ye ni fiwa ki Ndate u ka taha ku na, mi ha ni na ku leleka ni kamuta ya taha ku na. 38 Ni tile ku zwa kwa lihalimu ku t'o eza tato ya ya ni lumile, isiñi tato ya ka. 39 Mi s'a tokwa kuli ni si eze, yena ya ni lumile, kikuli ni si ke na latehelwa ki mutu, nihaili a li muñwi feela wa b'a ni file, kono ni ba zuse kwa bafu ka lizazi la mafelelezo, ba pile. 40 Kakuli s'a bata Ndate, kikuli ba ba bona Mwana kaufela, mi ba lumela ku yena, ba fumane bupilo bo bu sa feli, kuli ni ba zuse kwa bafu ka lizazi la mafelelezo.”

41 Majuda ba kala ku bilaela ka yena, kakuli n'a ize: “Ki na buhobe bo bu zwile kwa lihalimu.” 42 Cwale ba li: “Mutu yo ki Jesu mwan'a Josefa, nji ha si yena? Lu ziba ndat'ahe ni m'ahe. Cwale kanti kiñi h'a bulela kuli u zwa kwa lihalimu?”

43 Jesu a ba alaba, a li: “A mu tuhele ku ñuñuna mwahal`a mina. 44 Ha ku na mutu ya kona ku taha ku na, konji Ndate ya ni lumile h'a ka mu susueza. Kihona a ka taha ku na, mi na, ni ka mu zusa kwa bafu ka lizazi la mafelelezo. 45 Bapolofita ba ñozi cwana: ‘Batu kamukana ba ta lutwa ki Mulimu.’ Mutu kaufela ya utwa Ndate, mi a ituta ku yena, u taha ku na.

46 Fo, ha ku talusi kuli ku na ni mutu ya boni Ndate, batili. Ya zwa ku Mulimu, ki yena feela ya boni Ndate.

47 ”Ni mi bulelela niti. Ya lumela kaufela u na ni bupilo bo bu sa feli. 48 Ki na buhobe bwa bupilo. 49 Bo kukw'a bo kukw'a mina ba cile manna mwa naheñi. Nihakulicwalo ba shwile. 50 Kono buhobe bo bu zwa kwa lihalimu bona ki bu sili. Mutu kaufela ya bu ca h'a na ku shwa. 51 Ki na buhobe bo bu pila bo bu zwile kwa lihalimu. Mutu ufi ni ufi ya ka ca kwa buhobe bo, u ta pila kuya kuile. Mi buhobe bo ni ka fa, ki mubili wa ka. Ni ka u fana kuli batu ba lifasi ba pile.”

52 Pulelo yeo ya zusa kañi mwahal'a Majuda. Ba buzana, ba li: “Mutu yo, u kona cwañi ku lu fa nama ya hae kuli lu i ce?” 53 Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti. Haiba mu sa ci nama ya ka, na, Mwan'a Mutu, mi mu sa nwi mali a ka, ha mu na ku ba ni Bupilo. 54 Mutu kaufela ya ca nama ya ka, ni ku nwa mali a ka, u na ni bupilo bo bu sa feli, mi ni ka mu zusa kwa bafu ka lizazi la mafelelezo. 55 Kakuli nama ya ka ki sico luli, mi ni ona mali a ka ki sino luli. 56 Mutu kaufela ya ca nama ya ka, ni ku nwa mali a ka, u pila ku na mi, ni na, ni pila ku yena. 57 Ndate ya ni lumile wa pila, mi ni pila ku yena. Kamukwaocwalo, mañi ni mañi ya ca mubili wa ka, u ka pila kabakala ka. 58 Bo, ki bona buhobe bo bu zwile kwa lihalimu. Ha bu swani ni buhobe bo bu cilwe ki bo kukw'a mina, mi ku zwa fo, ba shwile. Ya ca buhobe bo u ta pila kuya kuile.” 59 Jesu a bulela zeo ha n'a sweli ku luta mwa sinagoge ya Kapernauma.

 

Manzwi a bupilo bo bu sa feli

60 Balutiwa ba hae ba bañata ha ba utwa taba yeo, ba li: “Tuto ye i tata hahulu. Ya kona ku i utwisisa ki mañi?” 61 Jesu a lemuha kuli balutiwa ba hae ne ba bilaela ka taba yeo. Cwale kih'a li ku bona: “Kana taba ye cwana ya kona ku mi zwafisa? 62 Ne ku ka ba cwañi ha ne mu ka ni bona, na, Mwan'a Mutu, ni kambamela k`o ne ni inzi pili? 63 Se si fa bupilo ki Moya, isiñi nama. Nama yona, ha i na tuso ni ye kana. Manzwi a ni mi bulelezi ki a Moya ni bupilo. 64 Kono nihakulicwalo ba bañwi ku mina ha ba lumeli.” Jesu n'a zibile, i sa li ku zwa kwa makalelo, ba ba ne ba si ke ba lumela, ni ya n'a ta mu beteke. 65 Kih'a ekeza, a li: “Le, ki lona libaka ha ni mi bulelezi kuli ha ku na ni yo mukana ya kona ku taha ku na konji h'a ka susuezwa ki Mulimu.”

66 Kabakaleo, balutiwa ba hae ba bañata ba tuhela ku mu latelela. 67 Jesu kih'a bulelela balutiwa ba hae ba lishumi ka ba babeli, a li: “Cwale mina bo, ha mu lati ku ya, nji?” 68 Simoni Pitrosi a mu alaba, a li: “Mulena, ne lu ka ya ku mañi? Ki wena ya na ni manzwi a fa bupilo bo bu sa feli.

69 Mi cwale lwa lumela ni ku ziba kuli ki wena Ya Kenile ya zwa ku Mulimu.” 70 Jesu a ba alaba, a li: “Kana ha si na ya mi ketile kaufel'a mina cwalo ba lishumi ka ba babeli, nihaike yo muñwi wa mina ki wa satani?” 71 Ha n'a bulela cwalo, n'a bulela ka Judasi mwan'a Simoni Isikariota, kakuli Judasi, niha ne i li yo muñwi wa ba lishumi ka ba babeli, n'a ta mu beteka.

7

 

Jesu ni banabahabo

1 Mwamulaho a zeo, Jesu a zamaya a nz'a luta batu mwa Galilea. N'a sa lati ku ina mwa Judea, kakuli Majuda ba mwateñi ne ba bata ku mu bulaya. 2 Mukiti wa Majuda o bizwa wa Minganda n'o s'o li fakaufi.

3 Banabahabo Jesu ba mu bulelela, ba li: “Zwa mwa sibaka se, mi u ye kwa Judea kuli balutiwa ba hao ni bona ba bone misebezi y'o eza. 4 Ha ku na ya pata s'a eza haiba a bata kuli a zibahale hahulu. Sina ha u kona ku eza limakazo ze cwalo, u li eze kuli batu ba lifasi kaufela ba ku zibe!” 5 Nihaili banabahabo yena ne ba sa lumeli ku yena.

6 Jesu a li ku bona: “Nako ya ka ya ku iponahaza ha i si ka fita kale, Haili mina, mu kona ku iponahaza fo mu latela kaufela. 7 Batu ba lifasi ha ba koni ku mi toya, kono na, ba ni toile kakuli ni sweli ku ba bulelela kuli mikwa ya bona i maswe. 8 Mu ye kwa mukiti, mina. Na, ha ni yi kwateñi kakuli nako ya ka ha i si ka fita kale.” 9 A ba bulelela cwalo, mi a itulela mwa Galilea.

 

Jesu h'a li kwa Mukiti wa Minganda

10 Banabahabo yena ha ba se ba ile kwa mukiti, Jesu ni yena a ya kwateñi. N'a si ka ya patalaza, kono a ya batu ba sa zibi.

11 Majuda ne ba mu tonda kwa mukiti. Ba buza, ba li: “U kai?” 12 Batu ba bañata ne ba shobota mwahal'a bona ka za hae, ba li: “Ki mutu yo munde.” Ba bañwi ba li: “Ku tokwa, u lyanganisa batu!” 13 Kono ne ku si na ya n'a bulela ka za hae patalaza kakuli ne ba saba Majuda. 14 I ne i se li fahal'a mukiti Jesu h'a ya kwa Tempele, mi a y'o kala ku luta. 15 Majuda ba buzana, ba komokile hahulu, ba li: “Mutu yo u ziba cwañi ze kuma fa, a si ka ituta?”

16 Jesu a ba alaba, a li: “Ze ni luta ha si za ka, kono li zwa ku Mulimu ya ni lumile. 17 Mutu kaufela ya lumela ku eza s'a lata Mulimu u ka ziba kapa ze ni luta ki ze zwa ku Mulimu kapa ni li bulela ka maata a ka feela. 18 Mutu ya ipulelela za hae u bata ku bubekwa. Kono ya lata kuli ku bubekwe ya mu lumile, yena u bulela niti, mi h'a na buhata. 19 Mushe u mi file Mulao, nji ha si cwalo? Kono ha ku na ku mina ya mamela Mulao. Kiñi ha mu bata ku ni bulaya?” 20 Nyangela ya alaba, ya li: “U na ni moya o maswe! Ki mañi ya bata ku ku bulaya?”

21 Jesu a ba alaba, a li: “Ni ezize makazo mi kaufel'a mina mu komokile! 22 Kakuli Mushe u mi laezi kuli mu isange bana ba mina kwa mupato, nihaike ha si yena Mushe kono ki bo kukw'a mina ba ba kalile ku eza cwalo, mane mu lumela ku isa mushimani kwa mupato ni ka Lizazi la Pumulo.

23 Haiba mu isa mushimani kwa mupato ka la Pumulo kuli Mulao wa Mushe u si ke wa lobeha, kiñi ha mu ni nyemela kakuli ni folisize mutu, mubili wa hae kaufela, ka Lizazi la Pumulo?

24 Mu n'o tuhela ku atula ka sobozi, ka mw'a bonahalela mutu, kono mu atule ka niti ya taba.”

 

Kana Jesu ki yena Mesia?

25 Batu ba bañwi ba mwa Jerusalema ne ba li: “Ha si yena mutu ye ba bata ku bulaya yo, nji? 26 A mu bone! U bulela patalaza, mi ha ku na ya mu pihisa! Kana kikuli baeteleli ba luna ba ziba hande kuli ki yena Mesia? 27 Kono Mesia h'a ka taha, ha ku na ya ka ziba kw'a ta zwa, kono kaufel'a luna lwa ziba kw'a zwa mutu yo.”

28 Jesu ha n'a nz'a luta kwa Tempele a pahamisa linzwi, a li: “Mwa ni ziba hande, ni ko ni zwa mwa ziba kwateñi. Ha ni si ka itahisa ili na, kono ya ni lumile u na ni niti. Ha mu mu zibi. 29 Kono na, na mu ziba, kakuli ni zwa ku yena, mi ki yena ya ni lumile.” 30 Cwale ba lika kuli ba mu swale, kono ha ku na ya beile lizoho ku yena kakuli nako ya hae ne i si ka fita kale. 31 Nihakulicwalo, ba bañata mwa nyangela ba lumela ku yena. Ne ba li: “Mesia h'a ka taha, kana u ka eza limakazo ze ñata ku fita z'a ezize mutu yo, nji?

 

Balibeleli ba lumiwa ku y'o swala Jesu

32 Bafalisi ba utwa batu ha ba nze ba shobota ka za Jesu. Cwale bona ni baprisita ba bahulu ba luma balibeleli ku y'o swala Jesu. 33 Jesu a li: “Ni ka ba ni mina nakonyana feela, mi kihona ni ka ya ku yena ya ni lumile. 34 Mu ka ni bata, kono ha mu na ku ni fumana, kakuli ha mu koni ku fita ko ni ka ya.”

35 Majuda ba bulelisana, ba li: “U tuh'a ya kai ko lu si ke lwa mu fumana? Kana kikuli u ka ya kwa minzi ya Magerike ko ku pila Majuda, a lute Magerike? 36 U talusañi h'a li: ‘Mu ka ni bata, kono ha mu na ku ni fumana, kakuli ha mu koni ku fita ko ni ka ya!’ “

 

Linuka za mezi a pilisa

37 Lizazi la mafelelezo la mukiti ki lona le ne li li le lituna hahulu. Ka lona lizazi leo Jesu a yema, mi a bulela ka ku tiisa, a li: “Mutu h'a nyolilwe, a tahe ku na, a t'o nwa.

38 Sina mo ku ñolezwi kuli: ‘Mwa pilu ya ya lumela ku na, ku ta buba linuka za mezi a pilisa.’ “

39 Jesu n'a bulela ka za Moya o ne ba ka tuha ba fumana, ba ba ne ba lumela ku yena. Ka nako yeo, Moya n'o si ka fiwa kale kakuli Jesu n'a si ka zusezwa kale mwa kanya.

 

Batu ba fapana kabakala Jesu

40 Batu ba bañata mwa nyangela ba mu utwa h'a bulela cwalo, mi ba li: “Mutu yo, ki yena Mupolofita luli ya n'a libelezwi!” 41 Ba bañwi ba li: “Kana Mesia n'a ka zwa mwa Galilea? 42 Ku ñozwi kuli Mesia u ta zwa mwa lusika lwa Davida, mi u ta pepelwa mwa Betelehema, mwa munzi mw'a n'a pila Davida.”

43 Kacwalo, kwa ba ni fapahano mwahal'a nyangela kabakala Jesu. 44 Ba bañwi ne ba bata ku mu swala, kono ha ku na ni yo mukana ya n`a mu beile lizoho.

 

Ku sa lumela kwa baeteleli ba Majuda

45 Balibeleli ba kutela kwa baprisita ba bahulu ni Bafalisi, mi bao ba ba buza, ba li: “Kiñi ha mu si ka mu tisa?” 46 Balibeleli ba alaba, ba li: “Haisali, ha ku na mutu ya bulezi sina mutu yo!” 47 Bafalisi ba ba buza, ba li: “Kikuli u il'o mi angabaza ni mina, nji? 48 Kana u teñi, mwahal'a baeteleli ba luna, kapa mwahal'a Bafalisi, nihaiba a li muñwi feela ya lumezi ku yena? 49 Kono batu bao kaufela ba bukuba cwalo, ha ba zibi Mulao wa Mushe. Ba kutilwe ki Mulimu!”

50 Nikodema i ne li yo muñwi wa bona Bafalisi bao. Ki yena ya n'a il'o bona Jesu pili. A ba bulelela, a li: 51 ”Ka Mulao wa luna ha lu koni ku atula mutu pili lu si ka mu utwa ni ku batisisa s'a ezize.” 52 Ba mu alaba, ba li: “Kana ni wena u zwa kwa Galilea, nji? U batisise hande mi u ta bona kuli ha ku na mupolofita ya zwa mwa Galilea.” 53 Yo muñwi ni yo muñwi kih'a ikela kwa hae.

8

 

Musali ya n'a swalehile ka bubuki

1 Cwale Jesu a ya kwa Lilundu la Likota za Olive. 2 Habusa i sa li kakusasana a kutela kwa Tempele, mi batu kaufela ba taha ku yena. A ina, mi a kala ku ba luta. 3 Baluti ba Mulao ni Bafalisi kiha ba mu tiseza musali ya n'a swalehile a nz'a buka, mi ba mu yemisa fapil'a batu kaufela. 4 Ba li ku Jesu: “Muluti, musali yo u swalehile ka mulatu wa bubuki. U fumanwi a nz'a buka. 5 Mwa Mulao, Mushe u laezi kuli basali ba ba cwalo ba bulaiwe ka ku pobaulwa ka macwe. Cwale, wena u liñi?

6 Ne ba bulela cwalo ku mu swasa kuli ba kone ku mu zekisa. Kono Jesu a inama, mi a ñola fafasi ka munwana.

7 Cwale, kakuli ne ba sweli ku mu buza lipuzo, Jesu a inamuluha, mi a li ku bona: “Ya si ka eza sibi ku mina i be yena wa pili ku mu posa licwe.” 8 Cwale a inama hape, mi a ñola fafasi. 9 H'a ba utwa cwalo, kaufel'a bona ba zamaya, a li muñwi ka a li muñwi, ku kala ka ba bahulu pili. Jesu a siyala a nosi, yena musali yo a nz'a yemi hanafo. 10 Kih'a inamuluha, mi a li ku yena: “Musali, ba kai ba ba ne ba ku tama litaba? Ha ku na ya siyalezi ku ku zekisa, na?” 11 Musali a alaba, a li: “Ha y'o, Muñ'a ka!” Cwale Jesu a li: “Ni na, ha ni ku atuli. Zamaya, kono u si ke wa eza sibi hape.”

 

Jesu, liseli la lifasi

12 Jesu a bulelela hape ba ba ne ba siyezi, a li: “Ki na liseli la lifasi. Ya ni latelela kaufela u ka ba ni liseli la bupilo, mi h'a na ku zamaya mwa lififi ni kamuta.”

13 Bafalisi ba li ku yena: “Cwale u ipakela ili wena. Z'o bulela ki ku yambutuka feela.”

14 Jesu a ba alaba, a li: “Batili, niha ni ka ipakela, se ni bulela ki sa niti, kakuli ni ziba ko ni zwa ni ko ni ya. Kono mina, ha mu zibi ko ni zwa kamba ko ni ya. 15 Mina mu atula ka mukwa wa batu, kanti na, ha ni atuli mutu. 16 Kambe ne ni ka atula, katulo ya ka ne i ka ba ya niti, kakuli ha si na ni li nosi ya atula, kono ni atula ni Ndate ya ni lumile. 17 Ku ñozwi mwa Mulao wa mina kuli, lipaki ze peli ha li lumelelana, se ba bulela ki niti. 18 Na ipakela ili na, mi Ndate ya ni lumile wa ni pakela ni yena.” 19 Ba mu buza, ba li: “Ndat'aho u kai?” Jesu a alaba, a li: “Na, ha mu ni zibi, mi ni yena Ndate cwalo. Kambe mu ni zibile, ni yena Ndate kambe mu mu zibile.”

20 Jesu a bulela zeo kaufela a nz'a sweli ku luta kwa Tempele, mwa likozwana mo ne ku beilwe makwati a limpo. Mi ha ku na ya mu sweli kakuli nako ya hae ne i si ka fita kale. “Ha mu koni ku ya ko ni ya.”

 

Ha mu koni ku ya ko ni ya

21 Jesu a ba bulelela hape, a li: “Ni ka ya, mi mu ka ni bata, kono mu ka shwela mwa libi za mina. Ha mu koni ku ya ko ni ya.” 22 Cwale Majuda ba hupula, ba li: “Kana ku talusa kuli u ka ipulaya nji, h'a bulela kuli: ‘Ha mu koni ku ya ko ni ya’?” 23 Jesu a ba alaba, a li: “Mina, mu zwa fafasi fa, kono na, ni zwa kwa lihalimu. Mina, mu ba lifasi le, kono na, ha ni wa lifasi le. 24 Ki lona libaka ha ni mi bulelezi kuli mu ka shwela mwa libi za mina. Mi luli mu ka shwela mwa libi za mina haiba mu sa lumeli buniti bwa seo ni li sona.” 25 Kiha ba mu buza, ba li: “Ki wena mañi?” Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelezi, i sa li kwa makalelo, buniti bwa seo ni li sona. 26 Ki ze ñata ze ni lukela ku bulela ni ku mi atula ka zona. Kono ya ni lumile u na ni niti, mi ze ni utwile ku yena ki zona feela ze ni bulelela batu ba lifasi.”

27 Ha ba si ka utwisisa kuli n'a ba bulelela ka za Ndat'ahe. 28 Cwale Jesu a li ku bona: “Ha mu ta be mu pahekile Mwan'a Mutu, kihona mu ka utwisisa buniti bwa seo ni li sona. Mu ka ziba ni kuli ha ku na se ni ikezeza ili na, kono ni bulela feela z'a ni lutile Ndate. 29 Ya ni lumile u inzi ni na. H'a si ka ni siya ni li nosi, kakuli nako kaufela ni eza ze mu tabisa.” 30 Ba bañata ba ba utwile Jesu h'a bulela cwalo ba lumela ku yena.

 

Balukuluhi ni batanga

31 Cwale Jesu a li kwa Majuda ba ba ne ba lumezi ku yena: “Haiba mu mamela tuto ya ka, mu ta ba balutiwa ba ka luli. 32 Mu ta ziba niti, mi niti i ta mi lukulula.”

33 Ba mu alaba, ba li: “Lu ba lusika lwa Abrahama, mi ha lu si ka ba batanga ba mutu ni kamuta. Cwale u bulela sika mañi, ha u li: ‘Mu ka lukululwa?’

34 Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti. Mutu kaufela ya eza sibi ki mutanga wa sibi. 35 Mutanga h'a balelwi mwa lubasi kamita, kono mwana u balelwa mwateñi kuya kuile. 36 Haiba Mwana a mi lukulula, fohe mu ta ba balukuluhi luli. 37 Ni ziba kuli mu ba lusika lwa Abrahama, kono mu bata ku ni bulaya kakuli ha mu lati ku amuhela tuto ya ka. 38 Na, ni bulela ka z'a ni bonisize ndate, kono mina mu eza ze mu bulelezwi ki ndat'a mina.”

39 Ba mu alaba, ba li: “Ndat'a luna ki Abrahama.” Jesu kih'a li: “Ha ne i ka ba kuli mu bana ba Abrahama luli, ne mu ka eza misebezi ye swana ni y'a ezize. 40 Kono cwale, niha ni mi bulelezi niti ye ni utwile ku Mulimu, mu bata ku ni bulaya. Abrahama h'a si ka eza nto ye cwalo, batili! 41 Mu eza se si ezizwe ki ndat'a mina.” Ba mu alaba, ba li: “Ha lu bana ba mwa bucwañi. Lu na ni Ndat'a luna a li muñwi, yena Mulimu kipeto. 42 Jesu a ba bulelela, a li: “Ha ne i ka ba kuli Mulimu ki Ndat'a mina luli, kambe mu ni latile, kakuli ni zwa ku Mulimu, mi cwale ki na yo fa. Ha ni si ka itisa ili na, kono ki yena ya ni lumile. 43 Kikabakalañi ha mu sa utwi se ni bulela? Libaka feela, kikuli ha mu lati ku ikataza ku teeleza ze ni bulela. 44 Mu bana ba ndat'a mina, Satani, mi mu tabela ku eza se si latwa ki ndat'a mina yo. U bile mubulai i sa li kwa makalelo. Haisali a ba, h'a si ka ina kwa lineku la niti, kakuli h'a na niti. H'a bulela buhata, u eza sona s'a twaezi kakuli ki lihata, mi ki yena ndat'ahe buhata kaufela. 45 Kono na, ni bulela niti. Kikabakaleo mu sa ni lumeli. 46 Ki mañi ku mina ya ka kona ku bonisa kuli ni ezize sibi? Haiba ni bulela niti, cwale kiñi ha mu sa ni kolwi? 47 Yena ya zwa ku Mulimu u teeleza manzwi a Mulimu. Kono mina h'a mu zwi ku Mulimu, mi ki lona libaka ha mu sa koni ku teeleza.”

 

Jesu ni Abrahama

48 Majuda ba alaba Jesu, ba li: “Kana lwa fosa ha lu bulela kuli u Musamaria, ni kuli u na ni moya o maswe?” 49 Jesu a alaba, a li: “Ha ni na moya o maswe. Ni kuteka Ndate, kono mina ha mu ni kuteki. 50 Ha ni ipateli libubo. U teñi ya ni batela lona, mi ki yena ya ta atula. 51 Ni mi bulela niti, kuli: mutu kaufela ya buluka linzwi la ka h'a na ku shwa ni kamuta.” 52 Majuda kiha ba li ku yena: “Cwale lu se lu kozwi hande-nde kuli u na ni moya o maswe! Abrahama u shwile ni bapolofita ba shwile, kono u sa bulela kuli: ‘Mutu kaufela ya buluka linzwi la ka h'a na ku shwa.’ 53 Ndat'a luna Abrahama u shwile. Kana u hupula kuli u yo mutuna ku Abrahama, nji? Bapolofita ni bona ba shwile. U hupula kuli u mañi, wena?”

54 Jesu a alaba, a li: “Ha i ne i ka ba kuli ni ipubeka ili na, ku ipubeka ko kwa ka ne ku si ke kwa ba ni tuso. Ya ni bubeka ki Ndate, yena kasibili, ye mu li ki Mulimu wa mina. 55 Ha mu si ka mu ziba haisali, kono na, na mu ziba. Haiba ne ni ka bulela kuli ha ni mu zibi, ne ni ka ba lihata sina mina. Kono na mu ziba, mi ni mamela linzwi la hae. 56 Ndat'a mina Abrahama a taba, h'a hupula kuli n'a ka bona lizazi la ku taha kwa ka. U li boni, mi a taba hahulu.” 57 Majuda ba li ku yena. “Ha u na nihaiba lilimo ze mashumi a ketalizoho za ku pepwa, mi u li u boni Abrahama. 58 Jesu a ba alaba, a li: “Ni mi bulelela niti, kuli: Abrahama a si ka pepwa kale, na, ne ni se ni li teñi!” 59 Kiha ba nopa macwe ku mu posaka ka ona, kono Jesu a ipata mi a zwa mwa sibaka sa Tempele.

9

 

Jesu u folisa mutu ya pepilwe a li sibofu

1 Jesu ha n'a nz 'a zamaya, a bona mutu ya n'a pepilwe a li sibofu. 2 Balutiwa ba hae ba mu buza, ba li: “Muluti, ki sibi sa mañi se si tisize kuli mutu yo a pepiwe a li sibofu? Ki sa hae kapa ki sa bashemi ba hae?”

3 Jesu a alaba, a li: “Bubofu bwa hae ha bu talusi kuli bu tisizwe ki sibi sa hae kapa sa bashemi ba hae. U pepilwe a li sibofu kuli maat'a Mulimu a bonahale h'a sebeza ku yena. 4 Ni swanezi ku eza misebezi ya ya ni lumile ha i sa li musihali cwana, kakuli busihu bwa taha, fo ku si na mutu ya kona ku sebeza. 5 Ha ni sa inzi mwa lifasi ki na liseli la lifasi.”

6 Ha s'a bulezi cwalo, Jesu a kwela fafasi, mi a luba sileze ka mati a hae. A lamba sileze seo fa meeto a mutu yo wa sibofu. 7 A li ku yena: “Zamaya, u y`o tapa kwa pata mwa kasa ka Siloe.” Libizo la Siloe li talusa ya lumilwe. Mutu yo a ya, a y'o tapa, mi a kuta a nz'a bona.

8 Cwalehe, ba ba ne ba pila ni yena ni ba ba ne ba mu boni pili a nz'a kupanga ba buza, ba li: “Yo ha si yena mutu yani ya n'a inanga a nz'a kupa, nji?” 9 Ba bañwi ba li: “Ki yena.” Kono ba bañwi ba li: “Batili, ha si yena. U swana feela ni yena.” Cwale mutu yo kasibili a li: “Ki na luli.” 10 Ba mu buza, ba li: “Cwalehe, meeto a hao a kwaluluhile cwañi?” 11 A alaba, a li: “Mutu yo ya bizwa Jesu u lubile silezenyana, a si lamba fa meeto a ka, mi a ni bulelela, a li: ‘Zamaya kwa Siloe, u y'o tapa kwa pata.’ Cwalehe, ni ile mi ni sa z'o feza feela ku tapa, ni se ni bona.”

12 Ba mu buza, ba li: “Mutu yo u kai?” A alaba, a li: “Ha ni zibi.”

 

Bafalisi ba buza sibofu bakeñisa foliso ya hae

13 Cwale ba tisa mutu ya n'a li sibofu kwa Bafalisi. 14 Lizazi leo, Jesu n'a lubile sileze ni ku kwalula meeto a mutu yo, i ne li la Pumulo. 15 Kikabakaleo, Bafalisi ha ba buza mutu yo hape mw`a n'a konezi ku bona. A li ku bona: “N'a beile silezenyana fa meeto a ka, na y'o tapa kwa pata, mi cwale na bona.” 16 Bafalisi ba bañwi ne ba li: “Mutu ya ezize cwalo h'a zwi ku Mulimu kakuli h'a buluki mulao wa Lizazi la Pumulo.” Kono nihakulicwalo ba bañwi ba li: “Muezalibi n'a ka kona cwañi ku eza limakazo ze cwana?” Mi ba kauhana mwahal'a bona.

17 Cwale Bafalisi ba buza mutu yo hape, ba li: “U bulela kuli u kwaluzi meeto a hao. Cwalehe, wena u liñi ka yena?” A alaba, a li: “Ki mupolofita.” 18 Nihakulicwalo, Majuda ne ba sa lati ku kolwa kuli n'a li sibofu ni kuli cwale n'a kona ku bona, konji ha ba se ba bizize bashemi ba hae. 19 Ba ba buza, ba li: “Yo ki mwan'a mina, nji? Kana luli n'a pepilwe a li sibofu? Cwale ku tahile cwañi kuli a bone ka nako ye?”

20 Bashemi ba hae ba alaba, ba li: “Lu ziba hande kuli mutu yo ki mwan'a luna, mi lu ziba ni kuli n'a pepilwe a li sibofu. 21 Kono h'a lu zibi mo ku tezi kuli a kone ku bona cwale, kamba ya kwaluzi meeto a hae kuli ki mañi. A mu mu buze. U hulile mi u ka ikalabela ili yena!” 22 Bashemi ba hae ne ba bulela cwalo kakuli ne ba saba Majuda. Bao kaniti ne ba se ba lumelelani kuli ya ka bulela kaufela kuli Jesu ki Mesia u ka lelekiswa mwa singagoge. 23 Ki lona libaka bashemi ba hae ha ba ize: “U hulile. Mu mu buze!”

24 Bafalisi ba biza lwa bubeli mutu yo ya n'a pepilwe a li sibofu, mi ba li ku yena: “U lumbe Mulimu.Luna lu ziba kuli mutu yo ki muezalibi.” 25 A alaba, a li: “Ha ni zibi kapa ki muezalibi kamba cwañi. Se ni ziba feela kikuli ne ni li sibofu, mi cwale na bona.” 26 Ba mu buza, ba li: “U ku ezizeñi? U kwaluzi cwañi meeto a hao?”

27 A alaba, a li: “Ni se ni mi bulelezi kale, kono mu hanile ku utwa. Cwale mu batelañi ku utwa ka za teñi hape? Ha si mwendi, ni mina, mu bata ku ba balutiwa ba hae?” 28 Ba mu halifela, ba li: “Ki wena mulutiwa wa mutu yo. Luna, lu balutiwa ba Mushe. 29 Luna lu ziba kuli Mulimu n'a bulezi ku Mushe. Kono haili yena mutu yo, ha mu zibi mane ni kwa zwa!” 30 Mutu yo a ba alaba, a li: “Ki yona nto ye komokisa yona yeo. Ha mu zibi kw`a zwa, kono nihakilicwalo, u kwaluzi meeto a ka, bati. 31 Lu ziba kuli Mulimu h'a teelezi kwa baezalibi, kono mutu ya mu kuteka mi a eza se si latwa ki yena, yo wa mu teeleza. 32 Haisali ku zwa kwa makalelo a lifasi ha ku si ka utwahala mutu ya kwaluzi meeto a mutu ya pepilwe a li sibofu. 33 Kambe mutu yo n'a sa zwi ku Mulimu kambe n`a si ke a kona ku eza se siñwi.” 34 Ba mu alaba, ba li: “U pepilwe ni ku hulela mwa sibi, mi cwale u hupula ku lu luta, nji?” Kiha ba mu lelekiseza kwand'a sinagoge.

 

Ku shwelwa ki lizwalo

35 Jesu a utwa kuli ne ba mu lelekisize. Ha s'a mu fumani, s'a mu buza kuli: “Kana wa lumela ku Mwan'a Mutu?” 36 Munna yo a alaba, a li: “A ku ni bulelele kuli ki mañi, muñ'a ka, ni lumele ku yena!” 37 Jesu a li ku yena: “U s'o mu boni, mi ki yena ya bulela ni wena honafa.” 38 Mutu yo a kubama fapil'a Jesu, mi a li: “Mulena, na lumela!”

39 Jesu kih'a li: “Ni tisize katulo mwa lifasi kuli libofu li kone ku bona, mi ba ba li ba bona ba fetuhe libofu!” 40 Bafalisi ba bañwi ba ba ne ba li teñi fo ni yena ba mu utwa h'a bulela cwalo mi ba mu buza, ba li: “Kana u talusa kuli ni luna lu libofu, nji?”

41 Jesu a ba alaba, a li: “Kambe ne mu li libofu ne mu si ke mwa ba ni mulatu. Kono kakuli mu li: “Lwa bona,’ fohe ku bonisa kuli mu sa na ni mulatu.”

10

 

Nguli ya mulisana ni lingu

1 ”Ni mi bulelela niti, kuli: mutu ya sa keneli kwa munyako wa mulaka wa lingu, kono ya pahamela mwateñi kwa lineku li sili ki lisholi, mi ki lilengwami. 2 Kono ya kenela kwa munyako, ki yena mulisana wa lingu. 3 Mulibeleli u mu kwalulela munyako, mi lingu li utwa linzwi la hae h'a nz'a li biza ka mabizo a zona, mi u li isa fande. 4 Ha s'a li zwisize kaufela, wa li etelela mi lingu za mu latelela, kakuli li ziba linzwi la hae. 5 Ha li na ku latelela u sili, kono li ka mu saba kakuli ha li zibi linzwi la hae.”

6 Jesu a ba bulelela nguli yeo, kono ha ba si ka utwisisa s`a n'a ba bulelela.

 

Jesu, mulisana yo munde

7 Cwale Jesu a bulela hape, a li: “Ni mi bulelela niti. Ki na munyako wa mulaka wa lingu. 8 Ba bañwi kaufela ba ba itangetile, na, ni si ka fita kale, ki masholi ni malengwami. Kono lingu ha li si ka ba utwa. 9 Ki na munyako. Mutu kaufela ya kena ka na, u ta piliswa. U ta kena ni ku zwa ku y'o fumana mafulelo. 10 Lisholi li taha feela ku t'o uzwa, ku t'o bulaya ni ku sinya. Na, ni tezi kuli lingu za ka li fumane bupilo luli ka ku tala.

11 ”Ki na mulisana yo munde. Mulisana yo munde u itukiselize ku shwela lingu za hae. 12 Mubeleki feela, ya si mulisana, mi hape ya si muñ'a lingu, wa li siya ni ku li sabela h'a bona liakanyani li taha. Cwalehe, liakanyani la pamula ni ku hasanya lingu. 13 Mutu yo u sabela lingu, mi h'a bilaeli ka zona kakuli ki mubeleki feela hona cwalo. 14 Ki na mulisana yo munde. Ni ziba lingu za ka, mi ni zona za ni ziba. 15 Sina mw'a ni zibela Ndate, ni na, mo ni mu zibela, kamukwaoswana ni ziba lingu za ka, ni itukiselize ku li shwela.

16 Ku sa na ni lingu ze ñwi, ze li za ka, ze siyo mwa mulaka mo. Ni lukela ku li tisa ni zona. Li ta utwa linzwi la ka, mi i ta ba mutapi u li muñwi ni mulisana a li muñwi.

17 ”Ndate wa ni lata kakuli ni itukiselize ku fanisa bupilo bwa ka, kuli ni te ni bu kutisezwe hape. 18 Ha ku na ya ka ni amuha bupilo bwa ka. Ni bu fanisa ka mo ni latela. Ni na ni tukelo ya ku bu fanisa, ni tukelo hape ya ku bu kutisa. Se ki sona se ni laezwi ki Ndate kuli ni si eze.”

19 Manzwi ao, a tisa hape lifapahano mwahal'a Majuda. 20 Buñata bwa bona ne ba li: “U na ni moya o maswe! Wa pulumuka! Kiñi ha mu mu teeleza?”

21 Kono ba bañata ne ba li: “Mutu ya na ni moya o maswe n'a si ke a kona ku bulela cwana! Kana moya o maswe n'o ka kona ku kwalula meeto a libofu, na?”

 

Jesu u haniwa ki Majuda

22 I ne li maliha, ha ne ku eziwa Mukiti wa ku Ncafaza Tempele mwa Jerusalema. 23 Jesu n'a zamaya-zamaya mwa sibaka sa Tempele, mwa Malibela a Salumoni. 24 Majuda ba t'o mu beya mwahali, mi ba li: “U ka lu inisa nako ye kuma kai mwa lififi, lu sa zibi? U lu bulelele niti feela. Ki wena Mesia, nji?”

25 Jesu a ba alaba, a li: “Ni se ni mi bulelezi kale, kono ha mu lumeli se ni bulela. Limakazo ze ni eza ka maata a Ndate za ni paka. 26 Kono ha mu lumeli kakuli ha mu lingu za ka. 27 Lingu za ka li utwa linzwi la ka. Na li ziba, mi za ni latelela. 28 Ni li fa bupilo bo bu sa feli. Ha li na ku shwa ni kamuta, mi ha ku na ya ka ni amuha zona. 29 Z'a ni file Ndate ki ze tuna ku fita linto kaufela, mi ha ku na ya kona ku li zwisa mwa pabalelo ya hae. 30 Ndate, ni na, lu a li muñwi.”

31 Honafo, Majuda hape ba nopa macwe ku mu posa. 32 Jesu kih'a ba bulelela, a li: “Ni ezize misebezi ye minde ye miñata fapil'a mina ka maata a Ndate. Ki ufi, ku yona misebezi yeo, o mu bata ku ni pobaulela?”

33 Majuda ba mu alaba, ba li: “Ha lu ku pobauli ka misebezi ye minde, kono ka mukwa wo u shwaula Mulimu ka ona! Wena u li mutu feela, u hanelela ku ikeza Mulimu.”

34 Jesu a alaba, a li: “Ku ñozwi mwa Mulao wa mina kuli Mulimu u ize: ‘Mu milimu.’

35 Cwale Mulimu u bizize batu b'a file linzwi kuli ki milimu. 36 Na bo, ya ketilwe ki Ndate ni ku lumelwa mwa lifasi, mu bulela cwañi ha mu li ni shwaula Mulimu kakuli ni ize ni Mwan'a Mulimu? 37 Mu si ke mwa ni kolwa, haiba ha ni ezi misebezi ya Ndate. 38 Kono haiba na i eza, niha mu sa ni kolwi na, mu kolwiswe ki misebezi ye ni eza, mi mu zibelele hande kuli Ndate u ku na, mi na ni ku Ndate.”

39 Ba bata ku mu swala hape, kono a iposhola mwa mazoho a bona.

40 Jesu a sila Nuka ya Jordani ku kutela kwa sibaka kw`a n'a kolobeleza Joani, mi a y'o ina kwateñi.

41 Batu ba bañata ba taha ku yena. Ne ba li: “Joani h'a si ka eza limakazo, kono z'a bulezi kaufela ka mutu yo ki za niti.” 42 Mi ba bañata ba lumela ku yena, ona ko.

11

 

Lifu la Lazaro

1 Munna ya n'a bizwa Lazaro n'a kulela habo, mwa munzi wa Betania, mo ne ba pila bo Maria ni muhulwan'a hae Mareta.

2 Maria yo, ki yena ya n'a tozize mahutu a Mulena ka mafula a butokwa ni ku a polola ka milili ya hae. Lazaro ya n'a kula ne li kaizel'a hae.

3 Likaizeli za hae ba lumela liñusa ku Jesu ku y'o mu zibisa, mi ba li: “Mulena, mulikan'a hao wa kula.” 4 Jesu h'a utwa cwalo, a li: “Lazaro wa kula, kono butuku bwa hae ha bu na ku felela mwa ku shwa, butuku bo ki bwa ku bonisa maata a Mulimu, mi hape Mwan'a Mutu u swanezi ku lumbwa ka bona.”

5 Jesu n'a lata Mareta ni munyan'a hae ni Lazaro cwalo. 6 Ha s'a utwile kuli Lazaro wa kula, a tola hape mazazi a mabeli kw`a n'a inzi. 7 Cwale a li kwa balutiwa ba hae: “A lu kuteleñi kwa Judea.” 8 Balutiwa ba mu alaba, ba li: “Muluti, nakonyana ye felile, Majuda ba batile ku ku pobaula ka macwe! U sa nahana ku kutela kwateñi hape?” 9 Jesu a li: “Lizazi li na ni linako ze lishumi ka ze peli, nji ha ku cwalo? Cwale haiba mutu a zamaya musihali, h'a sitatali kakuli u bona liseli la lifasi le. 10 Kono haiba a zamaya busihu wa sitatala kakuli h'a yo mwa liseli.” 11 Jesu a bulela cwalo, mi hape a ekeza, a li: “Mulikan'a luna Lazaro u lobezi, kono ni ka y'o mu zusa.” 12 Balutiwa ba alaba, ba li: “Mulena, haiba u lobezi, u ka ikutwa hande.” 13 Jesu n'a bulela cwalo ku talusa kuli Lazaro u shwile, kono bona ba hupula kuli n'a bulela buloko luli. 14 Cwale Jesu a ba punyeza hande, a li: “Lazaro u shwile. 15 Kono kabakala mina ni tabile ha ne ni li siyo kwateñi kakuli cwale mu ta lumela. A lu yeñi ku yena.” 16 Tomasi, ya bizwa wa Mambile kih'a li kwa balutiwa bahabo: “A lu yeñi kaufel'a luna ni Muluti, kuli lu y'o shwa ni yena!”

 

Jesu ki yena zuho ni bupilo

17 Jesu h'a fita, a fumana kuli Lazaro n`a s'a inzi mwa libita mazazi a mane. 18 Ku zwa kwa Jerusalema ku ya Betania, ne ku likana libima ze peli. 19 Majuda ba bañata ne ba tile ku Mareta ni Maria kwa maswabi a lifu la kaizel'a bona Lazaro.

20 Mareta h'a utwa kuli Jesu wa taha, a zwela kwande ku y'o mu katanyeza. Kono Maria a siyala mwa ndu. 21 Mareta a li ku Jesu: “Mulena, kambe n'o li teñi kwanu, kaizel'a ka n'a si ke a shwa! 22 Kono ni ziba kuli, nihaili ka nako ye, Mulimu u ka ku fa s'o ka mu kupa kaufela.” 23 Jesu a li ku yena: “Kaizel'a hao u ka zuswa kwa bafu.” 24 Mareta a alaba, a li: “Ni ziba kuli u ka zuswa kwa bafu ka nako ya zuho, ka lizazi la mafelelezo.” 25 Jesu a li ku yena: “Ki na zuho ni bupilo. Ya lumela ku na u ta pila, nih'a ka shwa. 26 Mutu kaufela ya pila mi a lumela ku na h'a na ku shwa ni kamuta. Wa kolwa cwalo, na?” 27 A alaba, a li: “Ee, Mulena! Ni lumela kuli ki wena Mesia, Mwan'a Mulimu, ya n'a swanezi ku taha mwa lifasi.”

 

Jesu wa lila

28 Mareta ha s'a bulezi cwalo, a kuta mi a bizeza munyan'a hae Maria kwa mukunda. A mu bulelela, a li: “Muluti u kwanu mi wa ku bata.” 29 Maria a sa z'o utwa cwalo, a nanuha mi a akufela ku y'o mu katanyeza. 30 Jesu n'a si ka kena kale mwa hae. N'a sa inzi kw`a n'a mu katanyelize Mareta. 31 Majuda ba ba ne ba omba-omba Maria mwa ndu ba mu latelela ha ba mu bona a nanuha ni ku zwela fande kapili. Ne ba hupula kuli n'a ya kwa libita ku y'o lilela kwateñi.

32 Maria h'a t'o fita ku Jesu, a sa mu bona feela, a wela kwa mahutu a hae, mi a li ku yena: “Mulena, kambe n'o li teñi kwanu, kaizel'a ka n'a si ke a shwa!” 33 Jesu a bona kuli n'a lila, ni kuli Majuda ba ba ne ba mu latelezi ne ba lila ni bona. A tabeha ni ku tomoha hahulu pilu. 34 A ba buza, a li: “Mu mu bulukile kai?” Ba alaba, ba li: “Mulena, taha, u t'o bona.” 35 Jesu a lila. 36 Majuda kiha ba li: “A mu bone mw'a n'a mu latela!” 37 Kono ba bañwi ba ku bona ba li: “Yena ya kwaluzi meeto a sibofu, cwale u palezwi cwañi ku sileleza Lazaro kwa lifu?”

 

Ku zuswa kwa Lazaro

38 Ka maswabi a matuna hape Jesu a ya kwa libita. Libita leo, ne li musima o mwa licwe fo ne ku kwahezwi ka licwe kwa munyako. 39 Jesu a li: “A mu zwise licwe!” Mareta, kaizel'a nyandi, a li ku yena: “Mulena, ku ta ba ni muunko o maswe kakuli se ku fitile mazazi a mane a nz'a bulukilwe.” 40 Jesu a mu alaba, a li: “Kana ha ni si ka ku bulelela kuli ha n'o ka lumela, n'o ka bona kanya ya Mulimu?” 41 Kiha ba zwisa licwe. Jesu a talima kwahalimu, mi a li: “Ni itumela ku wena Ndate, kakuli u ni utwile. 42 Ni ziba kuli wa ni utwa kamita, kono ni bulela cwalo kabakala batu bao kaufela ba ba li teñi fa. Ba te ba lumele kuli u ni lumile.” 43 Ha s'a bulezi cwalo, a huweleza, a li: “Lazaro, zwa mo!” 44 Mufu a zwa, mazoho ni mahutu a hae a nz'a tatilwe ka masila, ni pata i tatelizwe ka lisila li sili. Jesu a ba bulelela, a li: “A mu mu tamulule, mi mu mu tuhele a zamaye.”

 

Muhupulo wa ku lwanisa Jesu

(Mat. 26.1-5; Mar. 14.1-2; Luk. 22.1-2)

45 Majuda ba bañata ba ba ne ba tile ku Maria ku t'o silisa, ba bona z`a n'a ezize Jesu, mi ba lumela ku yena, 46 Kono ba bañwi ba ku bona ba kutela kwa Bafalisi, mi ba y'o ba bulelela z'a n'a ezize Jesu. 47 Cwale Bafalisi ni baprisita ba bahulu ba kopanya ba Kuta ye Tuna, mi ba li: “Lu ka eza cwañi? Mutu yo u eza limakazo ze ñata! 48 Haiba lu mu tuhela cwalo, mañi ni mañi u ka lumela ku yena, mi Baroma ba ka t'o kena mwa litaba za luna, ba sinye Tempele ni sicaba sa luna kaufela!”

49 Yo muñwi wa bona ya n'a bizwa Kayafa, ya nali muprista yo muhulu silimo seo a li: “Ha ku na se mu ziba mina! 50 Kana ha mu boni kuli nto ye nde ne i ka ba kuli mutu a li muñwi feela a shwele sicaba, bakeñisa kuli naha kaufela i sinyiwe?” 51 N'a sa buleli cwalo ka tato ya hae. Kono, kakuli i ne li yena muprisita yo muhulu silimo seo, n'a polofita kuli Jesu n'a swanezi ku shwela sicaba sa Majuda, 52 mi isiñi sicaba seo feela, kono ni bana ba Mulimu ba ba hasani kaufela, kuli ba kopane hamoho. 53 Cwale, ku zwa lona lizazi leo, bazamaisi ba Majuda ba eza mulelo wa ku bulaya Jesu. 54 Kabakaleo, Jesu a tuhela ku zamaya patalaza mwahal'a Majuda. Kih'a zwa, mi a ya mwa sibaka si sili, mwa naheñi, mwa munzi o bizwa Eferaimi kw`a n`a z'o ina ni balutiwa ba hae.

55 Mukiti wa Mujuda wa Paseka n`o s'o li fakaufi. Batu ba bañata ba zwa habobona, ba ya kwa Jerusalema ku y'o ikenisa, mukiti u si ka kala kale. 56 Ne ba bata Jesu, mi ha ne ba kopani mwa sibaka sa Tempele cwalo ne ba buzana, ba li: “Mu hupula cwañi? Kikuli h'a na ku taha kwa mukiti, nji?” 57 Baprisita ba bahulu ni Bafalisi ne ba se ba laezi kale kuli haiba ku na ni ya ziba kw'a inzi Jesu, a bihe taba kuli ba y'o mu swala.

12

 

Jesu wa tozwa kwa Betania

(Mat. 26.6-13; Mar. 14.3-9)

1 Ne ku siyezi feela mazazi a silezi kuli i be Mukiti wa Paseka. Jesu a ya kwa Betania kw`a n'a pila Lazaro, ya n'a zusizwe ki yena kwa bafu. 2 Ne ba mu lukiselize lico kwateñi. Mareta ki yena ya n'a aba, mi Lazaro n'a inzi kwa tafule ni Jesu. 3 Cwale Maria a nga botela ya mafula a nunka hande, a tula hahulu, a a sela fa mahutu a Jesu, mi a a pyemula ka milili ya hae. Muunko o munde-nde wa tala ndu kaufela.

4 Yo muñwi wa balutiwa ba Jesu, ya bizwa Judasi Isikariota, ili yena ya n'a ka mu beteka, a li: 5 ”Kiñi mafula ao h'a si ka lekiswa mali a mañata, mi mali ao a fiwe babotana?” 6 N'a bulela cwalo isiñi kuli n'a utwela babotana butuku, kono kakuli ne li lisholi. Ki yena ya n'a lwalanga mukotana wa mali, mi n'a uzwanga mwateñi.

7 Kono Jesu a li: “A mu mu tuhele! A buluke s`a n'a ni sona, a si bulukele lizazi la kepelo ya ka. 8 Mu ka inanga ni babotana nako kaufela, kono na, ha ni na ku ba ni mina kamita.”

 

Muhupulo wa ku lwanisa Lazaro

9 Majuda ba bañata ba utwa kuli Jesu n'a li teñi mwa Betania. Cwale ba ya kwateñi, isiñi kabakala Jesu feela, kono ni ku y'o bona Lazaro, ya n'a zusizwe ki Jesu kwa bafu. 10 Baprisita ba bahulu kiha ba eza mulelo wa ku bulaya ni yena Lazaro cwalo. 11 Ki kabakala hae Majuda ba bañata ha ne ba siya baeteleli ba bona mi ba lumela ku Jesu.

 

Jesu u kena mwa Jerusalema

(Mat. 21.1-11; Mar. 11.1-11; Luk. 19.28-40)

12 Habusa, buñata bwa ba ba ne ba tile kwa Mukiti wa Paseka ba utwa kuli Jesu n'a taha kwa Jerusalema. 13 Kiha ba nga linzalu, mi ba y'o mu katanyeza ba nze ba huwa, ba li: “Ku lumbwe Mulimu! Mulimu a tohonolofaze ya taha ka libizo la Mulena! Mulimu a tohonolofaze Mulena wa Isilaele!”

14 Jesu a fumana mbongolo, mi a pahama fateñi, sina mo ku ñolezwi kuli:

15 ”U si ke wa saba, munzi wa Sione!

Bona! Mulen'a hao wa taha,

a pahami mwan'a mbongolo.”

16 Ka yona nako yeo, balutiwa ba hae ba palelwa ku utwisisa zeo, kono Jesu ha s'a zuselizwe mwa kanya, kihona ba hupula kuli ne li ñozwi ka yena, ni kuli ne li ezelizwe yena.

17 Batu kaufela ba ba ne ba li teñi Jesu ha n'a bizize Lazaro mwa libita, ku mu zusa kwa bafu, ne ba se ba bihile ze ne ezahlile kaufela. 18 Kikabakaleo nyangela ha i ne i il`o mu katanyeza. Ne ba se ba utwile kuli n'a ezize makazo yeo. 19 Bafalisi kiha ba bulelisana, ba li: “Mwa bona! Ha ku sa na tuso! Lifasi kaufela se li mu latelela!”

 

Ba bañwi ba Magerike ba bata Jesu

20 Magerike ba bañwi ne ba li mwahal'a ba ba ne ba tile kwa Jerusalema ku t'o lapela ka nako ya mukiti. 21 Ba taha ku Filipi, ya n'a zwa kwa Betsaida mwa Galilea, mi ba li: “Shangwe, lu bata ku bona Jesu.” 22 Filipi a ya, a bulelela Andreasi, mi bubeli bwa bona ba y'o ba biha ku Jesu. 23 Jesu a ba alaba, a li: “Nako i fitile cwale ya kuli na, Mwan'a Mutu, ni fiwe bulena bo bu ni swanela. 24 Ni mi bulelela niti.Lubeke lwa mbonyi ha lu sa calwi, mi lwa shwa, lu ta siyala hona cwalo lu nze lu li lubeke. Kono ha lu shwa, kihona lu ka tahisa lico ze ñata. 25 Mutu kaufela ya lata bupilo bwa hae u ka sinyehelwa ki bona, kono ya toya bupilo bwa hae mwa lifasi mo, u ka bu buluka, mane a be ni bupilo bo bu a feli.

26 Mutu kaufela ya bata ku ni sebeleza a ni latelele, kuli a be ni na ko ni inzi. Ndate u ka kuteka ya ni sebeleza.”

 

Jesu u bulela ka za lifu la hae

27 ”Pilu ya ka i kalelilwe, mi ni ka liñi? Kana ni ka bulela kuli: ‘Ndate, u ni lamulele, mi u eze kuli nako ye i si ke ya taha fahalimw'a ka?’ Kono ki lona libaka ha ni tile. Ni tezi ku t'o fita mwa nako ye ya manyando. 28 Oho Ndate, u tumise libizo la hao!” Cwale kiha ku utwahala linzwi kwa lihalimu, li li: “Ni se ni li tumisize, mi ni ka eza cwalo hape.”

29 Batu ba bañata ba ba ne ba yemi fo ba utwa linzwi, mi ba li: “Pula i lumile!” Ba bañwi ba li: “Ki lingeloi le ne li bulela ni yena!” 30 Kono Jesu a li ku bona: “Ne si kabakala ka linzwi le ha li utwahalile, kono ki kabakala mina. 31 Cwale se li nako ya kuli lifasi le li atulwe. Mubusi wa lona a tululwe. 32 Ha ni se ni pahekilwe ni ku zwa mwa lifasi mo, kihona ni ta bizeza batu kaufela ku na.” 33 Ka ku bulela cwalo n'a bonisa lifu la n'a na ni ku shwa ka lona. 34 Batu ka buñata bwa bona ba alaba, ba li: “Mulao wa luna u lu bulelela kuli Mesia u ka pila kuya kuile. Cwale u bulelañi, ha u li Mwan'a Mutu u ta pahekiwa ni ku ya kwa lihalimu? Ki mañi Mwan'a Mutu yo?”

35 Jesu a ba alaba, a li: “Liseli li ta ba mwahal'a mina nakonyana feela. Mu zamaye ha ku sa na ni liseli. Mu sabe lififi kuli li si ke la mi fumana, kakuli ya zamaya mwa lififi h'a zibi kw'a ya. 36 Mu lumele liseli, ha mu sa na ni lona, kuli mu fetuhe batu ba liseli.”

 

Ku sa lumela kwa Majuda

 Ha s'a bulezi zeo, Jesu a zwa ku bona, mi a y'o ipata. 37 Niha n'a ezize limakazo zeo kaufela, ba nze ba iponela, ha ba si ka lumela ku yena. 38 I n`e li ku taleleza z`a n'a bulezi mupolofita Isaya, ha n'a ize:

“Mulena, ki mañi ya lumezi linzwi

le ne lu bulezi?

Ki ku mañi kw'a bonisize maata

a hae Mulena?”

39 Ne ba sa koni ku lumela, kakuli Isaya n'a bulezi cwana hape, a li:

40 ”Mulimu u timile meeto a bona,

mi u kwalile kutwisiso ya bona,

kuli meeto a bona a si ke a bona,

 ni minahano ya bona i tokwe kutwisiso,

mi ba si ke ba talima ku na,

kuli ni ba folise.

ku bulela Mulena,”

41 Isaya n'a bulezi cwalo kakuli n'a boni maata a Jesu, mi n'a bulela ka za hae. 42 Nihakulicwalo, ba bañata mwahal'a bona baeteleli ba Majuda ba lumela ku Jesu, kono kabakala Bafalisi, ne ba sa buleli taba yeo patalaza, kuli ba si ke ba lelekwa mwa sinagoge. 43 Ne ba lata ku lumbiwa ki batu ku fita ku lumbiwa ki Mulimu.

 

Katulo ka linzwi la Jesu

44 Jesu a pahamisa linzwi, a li: “Ya lumela ku na kaufela, h'a lumeli ku na feela, kona u lumela ni ku yena ya ni lumile. 45 Ya ni bona kaufela, u bona ni yena ya ni lumile. 46 Na, ni tile mwa lifasi sina liseli, kuli mutu kaufela ya lumela ku na a si ke a ina mwa lififi. 47 Ya utwa linzwi la ka kaufela, a sa li mameli, ha ni mu atuli, kakuli ha ni si ka taha ku t'o atula lifasi, kono ni tile ku t'o li pilisa. 48 Ya ni hana kaufela, mi a sa amuheli linzwi la ka, u na ni ya ka mu atula. Linzwi le ni bulezi ki lona le li ka ba muatuli wa hae ka lizazi la mafelelezo! 49 Ee, ku cwalo kakuli ha ni si ka ipulelela ili na, kono Ndate ya ni lumile ki yena ya ni laezi se ne ni lukela ku bulela ni ku luta. 50 Mi ni ziba kuli taelo ya hae i tahisa bupilo bo bu sa feli. Se ni bulela, ni si bulela ka mw'a ni laelezi Ndate.”

13

 

Jesu u tapisa mahutu a balutiwa ba hae

1 Ne ku se ku siyezi lizazi li li liñwi kuli Mukiti wa Paseka u eziwe. Jesu n'a ziba kuli nako ya hae ne i se i fitile, ya kuli a siye lifasi le, mi a ye ku Ndat'ahe. Kamita n'a latile bao ba ne ba li ba hae mwa lifasi, mi a ba lata mane ku isa kwa mafelelelzo.

2 Jesu ni balutiwa ba hae ne ba sa lalela. Satani n`a s'a lukisize kale kuli Judasi, mwan'a Simoni Isikariota, n'a ka mu beteka. 3 Jesu n'a ziba kuli n'a zwa ku Mulimu ni kuli n'a kutela ku yena. N'a ziba ni kuli Mulimu n'a mu file maata kaufela. 4 Cwale Jesu a zwa kwa tafule, a tubula siapalo sa hae sa fahalimu, mi a itama taulo mwa teka. 5 Kih'a sela mezi mwa mukeke wa ku tapela, mi a kala ku tapisa mahutu a balutiwa ba hae ni ku a omisa ka taulo ya n'a itamile mwa teka. 6 Ha s'a fita ku Simoni Pitrosi, yena a mu buza, a li: “Mulena, kana kikuli u bata ku ni tapisa kwa mahutu, wena luli?” 7 Jesu a mu alaba, a li: “Se ni eza ka nako ye ha u si utwisisi, kono u ta si utwisisa mwamulaho.” 8 Pitrosi a li ku yena: “Ha u na ku tapisa mahutu a ka ni kamuta!” Jesu a mu alaba, a li: “Haiba ni sa tapisi mahutu a hao, ha u sa tola u ba mulutiwa wa ka.” 9 Simoni Pitrosi a alaba, a li: “Mulena, u si ke wa tapisa feela mahutu a ka, kono u tapise ni mazoho ni toho ya ka cwalo!” 10 Jesu a li ku yena: “Ya s'a tapile u kenile, mi ha ku tokwahali kuli a tape hape haisi kwa mahutu feela. Kaufel'a mina mu kenile, konji a li muñwi feela.” 11 Jesu n'a zibile kale ya n'a ta mu beteka. Ki lona libaka ha n'a bulezi kuli: “Mu kenile kaufela, haisi a li muñwi.”

12 Ha s'a tapisize mahutu a bona, Jesu a apala hape siapalo sa hae mi a kutela f`a n'a inzi kwa tafule. A ba buza, a li: “Kana mwa utwisisa se ni sa z'o eza ku mina?

13 Mu ni biza ka libizo la Muluti ni Mulena, mi ku lukile ha mu eza cwalo, kakuli ki na. 14 Cwale, haiba ni tapisize mahutu a mina, na, ni li Mulena ni Muluti wa mina, ni mina, mu tapisane cwalo kwa mahutu. 15 Ni mi bonisize mutala kuli ni mina mu eze sina mo ni mi ezelize. 16 Ni mi bulelela niti. Ha ku na mutanga ya fita mulen'a hae, mi ya lumilwe h'a fiti ya mu lumile.

17 Cwale ha mu zibile zeo, mu na ni litohonolo haiba mu li eza.

18 ”Ha ni buleli mina kaufela. Ni ziba be ni ketile, kono ze ñozwi li swanezi ku petahala, ze talusa kuli: ‘Mutu ya cile ni na, u ni fetuhezi.’

19 Ni mi bulelela zeo, li si ka ezahala kale, kuli h'a li ka ezahala mu lumela kuli kanti ki na luli. 20 Ni mi bulelela niti. Mutu kaufela ya amuhela ya ni lumile, wa ni amuhela ni na cwalo. Mutu kaufela ya ni amuhela, u amuhela cwalo ni ya ni lumile.”

 

Jesu u bulela ka mubeteki wa hae

(Mat. 26.20-25; Mar. 14.17-21; Luk 22.21-23)

21 Jesu ha s'a bulezi cwalo, moya wa hae wa filikana, mi a bulela patalaza, a li: “Ni mi bulelela niti. Yo muñwi wa mina u ka ni beteka.” 22 Balutiwa ba talimana, ba nze ba komokile hahulu, ba sa zibi ya bulelwa kuli ki mañi. 23 Yo muñwi wa balutiwa, ya n'a latiwa hahulu ki Jesu, n'a inzi kwatuko a hae. 24 Simoni Pitrosi a mu kobeta mi a li ku yena: “A ku mu buze kuli u bulela mañi?” 25 Cwale mulutiwa yo a yendamena ku Jesu, mi a mu buza, a li: “Mulena, kanti ki mañi?” 26 Jesu a alaba, a li: “Yena ye ni ka fa buhobe bo ni ka sunsa, ki yena.” Cwale kiha s'a nga buhobe a bu sunsa, mi a bu fa Judasi, mwan'a Simoni Isikariota. 27 Judasi a sa z'o bu amuhela feela, a kenwa ki moya wa Satani. Jesu a li ku yena: “Akufa, u y'o eza s'o swanezi ku si eza!” 28 Mwahal'a ba ba ne ba inzi kwa tafule, ha ku na ya utwisisize s'a n'a mu bulelela Jesu. 29 Kakuli Judasi n'a li mubuluki wa mukotana wa mali, ba bañwi ba balutiwa ba hupula kuli Jesu n'a mu bulelezi ku y'o leka ze ne ba tokwa kwa mukiti, kapa kuli a y'o fa se siñwi kwa babotana. 30 Judasi a sin'o amuhela buhobe, a zwela kwande kapili. I ne li busihu.

 

Mulao a munca

31 Judasi ha s'a ile, Jesu a li: “Cwale bulena bwa ka, na, Mwan'a Mutu, bwa iponahaza, ni maata a Mulimu a iponahaza ka na. 32 Mi haiba maata a Mulimu a iponahaza ka na, Mulimu ni yena, u ka bonisa bulena bwa ka, na, Mwan'a Mutu, mi u ka eza cwalo kapili. 33 Bana ba ka, ha ni sa na ku ba ni mina nako ye telele. Mu ka ni bata, kono cwale ni mi bulelela ze ni se ni bulelezi kale Majuda, kuli: ‘Ha mu koni ku ya ko ni ya’.

34 Ni mi fa mulao o munca. Mu latane. Sina mo ni mi latezi na, ni mina mu latane cwalo.

35 Ha mu latana, kihona batu kaufela ba ta ziba kuli mu balutiwa ba ka.”

 

Jesu u bulela kuli Pitrosi u ta mu latula

(Mat. 26.31-35; Mar. 14.27-31; Luk. 22.31-34)

36 Simoni Pitrosi a mu buza, a li: “Mulena, u ya kai?” Jesu a alaba, a li: “Ha u koni ku ni latelela ko ni ya ka nako ye, kono u ka ni latelela mwamulaho.” 37 Pitrosi a mu buza, a li: “Mulena, kiñi ha ni sa koni ku ku latelela ka nako ye? Ni itukiselize ku ku shwela!” 38 Jesu a mu alaba, a li: “Kana luli u itukiselize ku ni shwela? Ni ku bulelela niti. Pili mukombwe u si ka lila, u ka be u s'o ni latuzi halalu kuli ha u ni zibi!”

14

 

Jesu ki nzila ye ya ku Ndate

1 Jesu a ba bulelela, a li: “Mu si ke mwa filikana. Mu lumele ku Mulimu ni ku na cwalo. 2 Ku na ni mizuzu ye miñata mwa ndu ya Ndate, mi ni y'o mi lukiseza sibaka. Ne ni si ke na mi bulelela taba ye, ha i ne i ka ba kuli ha si niti. 3 Mi ha ni se ni il'o mi lukiseza sibaka, ni ka kuta ku t'o mi nga, kuli ni mina mu y'o ba teñi ko ni inzi. 4 Mwa ziba nzila ye ya ko ni ya.”

5 Tomasi a li ku yena: “Mulena, ha lu zibi ko u ya, cwale ne lu ka ziba cwañi nzila ye ya kwateñi?” 6 Jesu a mu alaba, a li: “Ki na nzila, ni niti, ni bupilo. Ha ku na ya ya ku Ndate konji ka na. 7 Haiba mwa ni ziba, mu ka ziba ni Ndate cwalo. Mane ku zwa nako ye mwa mu ziba, mi mu mu boni.”

8 Filipi a li ku yena: “Mulena, a ku lu bonise Ndate. Ki yona nto feela ye lu tokwa.” 9 Jesu a alaba, a li: “Ni pilile ni mina nako ye telele, kanti ni wena ha u ni zibi, Filipi? Ya ni boni, u boni Ndate. Cwale kiñi ha u li: ‘U lu bonise Ndate?’ 10 Kana ha u lumeli kuli, na, ni inzi ku Ndate, mi Ndate u inzi ku na? Manzwi a ni mi bulelela h'a zwi ku na. Ndate ya pila ku na, ki yena ya peta misebezi ya hae. 11 Mu lumele ha ni li ni inzi ku Ndate, mi Ndate u inzi ku na. Hakusicwalo, mu lumele kabakala limakazo ze ni eza. 12 Ni mi bulelela niti. Ya lumela ku na kaufela u ka eza limakazo ze ni eza, mane u ka eza ze tuna ku fita, kakuli ni ya ku Ndate. 13 Mi ni ka eza ze mu kupa kaufela ka libizo la ka, kuli maata a Ndate a bonahale ka Mwana. 14 Ha mu kupa se siñwi ka libizo la ka, ni ka si eza.

 

Sepiso ya ku taha kwa Moya o Kenile

15 ”Haiba mu ni lata, mu ta buluka milao ya ka. 16 Ni ta kupa ku Ndate kuli a mi fe Mutusi yo muñwi, a t'o ina ni mina kuya kuile, ili ona Moya wa niti. 17 Batu kaufela ba palelwa ku u amuhela kakuli ha ba koni ku u bona kapa ku u ziba. Kono mina mwa u ziba kakuli u inzi ku mina mi u pila ku mina.

18 ”Ha ni na ku mi siya mu nosi. Ni ta mi kutela. 19 Ku sa siyezi nakonyana feela mi ba lifasi ha ba sa tola ba ka ni bona. Kono mina mu ka ni bona. Mi kakuli na pila, mi ni inzi ni mina mu ka pila. 20 Ka lona lizazi leo, mu ka ziba kuli ni ku Ndate, ni kuli mina mu ku na sina mo ni inezi ku mina.

21 ”Mutu kaufela ya amuhela milao ya ka, mi a i buluka, ki yena ya ni lata. Ndate u ka lata ya ni lata. Ni na, ni ka mu lata, mi ni ka iponahaza ku yena.” 22 Judasi, isiñi Judasi Isikariota, a li ku yena: “Mulena, u ka iponahaza cwañi ku luna feela, isiñi kwa batu kaufela?” 23 Jesu a mu alaba, a li: “Ya ni lata kaufela u ka buluka linzwi la ka. Ndate u ka mu lata, mi Ndate ni na, lu ka taha ku yena ni ku t'o pila ni yena. 24 Mutu ya sa ni lati, h'a buluki manzwi a ka. Litaba ze mu utwile kaufela, ha li zwi ku na. Li zwa ku Ndate ya ni lumile.

25 ”Ni mi bulelezi zeo ha ni sa inzi ni mina. 26 Mutusi, ili Moya o Kenile, ya ka lumiwa ki Ndate ka libizo la ka, u ta mi luta lika kaufela, ni ku mi hupulisa ze ni mi bulelezi kamukana.

27 ”Ni mi siyela kozo, ni mi fa kozo ya ka. Ha ni mi fi yona sina mo ba fela ba lifasi. Mu si ke mwa filikana, mi mu si ke mwa saba. 28 Mu ni utwile ha ni mi bulelezi kuli: ‘Na ya, kono ni ka mi kutela.’ Kabe mu ni latile luli, ne mu ka tabela ku utwa kuli ni ya ku Ndate, kakuli ki yo mutuna ku ni fita. 29 Ni mi bulelezi zeo, li si ka ezahala kale, kuli ha li ka ezahala, mu lumele. 30 Ha ni sa na ku ambola ni mina nako ye telele, kakuli mubusi wa lifasi le wa taha. Kono h'a na maata fahalimw'a ka. 31 Mi ba lifasi ba swanezi ku ziba kuli ni lata Ndate, ni kuli ni eza lika kaufela ka mw'a ni laelezi.

 “A mu yeme cwale, lu zwe mwa sibaka mo.

 

15

 

Nguli ya kota ya veine

1 ”Ki na kota ya veine luli, mi Ndate ki yena mulimi. 2 U kola mitai ye ku na kaufela ye sa beyi miselo, mi ye beya miselo wa i kolela kuli i beye hahulu. 3 Mina, mu se mu kenisizwe ki linzwi le ni mi bulelezi. 4 Mu ine ku na, sina na, ha ni inzi ku mina. Sina mutai ha u sa koni ku beya miselo ili ona, ha u siyo kwa kota, ku cwalo ni ku mina ha mu sa ini ku na.

5 ”Ki na kota ya veine. Mina mu mitai. Mutu kaufela ya ina ku na, ni na ku yena, yo u beya miselo ye miñata, kakuli kwand'a ka ha ku na se mu kona ku eza. 6 Mutu ya sa ini ku na kaufela, u ka latelwa kwande sina mutai, a u oma. Mitai ye omile ya yakwaniwa, i latelwa mwa mulilo, mi ya ca. 7 Haiba mu ina ku na, mi manzwi a ka a ina ku mina, mu kupe se mu lata kaufela, mi mu ka si fumana. 8 Ki mona mo i bonahalela kanya ya Ndate, ha mu beya miselo ye miñata, mi mu bonisa cwalo kuli mu balutiwa ba ka. 9 Na mi lata sina mw`a ni latela Ndate. Mu ine mwa lilato la ka. 10 Haiba mu buluka milao ya ka, mu ka ina mwa lilato la ka, sina mo ni bulukezi milao ya Ndate, mi ni inzi mwa lilato la hae.

11 ”Ni mi bulelezi zeo kuli tabo ya ka i be ku mina, ni kuli mu be ni tabo ye tezi. 12 Mulao wa ka ki wo. Mu latane sina mo ni mi latela.

13 Lilato le lituna ka ku fitisisa l'a ka ba ni lona mutu, ki h'a ka fa bupilo bwa hae kwa balikani ba hae. 14 Mina mu balikani ba ka, haiba mu eza ze ni mi laela. 15 Ha ni sa mi biza batanga, kakuli mutanga h'a zibi s'a eza mulen'a hae. Kono ni mi biza balikani, kakuli ni mi bulelezi lika kaufela ze ni utwile ku Ndate. 16 Ha si mina mu ni ketile. Kono ki na, ni mi ketile ni ku mi supa kuli mu y'o beya miselo ye miñata, miselo ye ka ina. Mi Ndate u ka mi fa se mu ka kupa ku yena kaufela ka libizo la ka. 17 Se, he, ki sona se ni mi laela. Mu latane!”

 

Batu ba toile Jesu ni balateleli ba hae

18 ”Haiba batu ba mi toya, mu zibe kuli ba kalile ku toya na pili. 19 Kambe ne mu li ba lifasi, fohe ne li ka mi lata sina ba lona. Kono ni mi ketile ku mi zwisa mwa lifasi mo, mi ha mu sa li ba ku lona. Kikabakaleo lifasi ha li mi toile. 20 Mu hupule se ni mi bulelezi: ‘Ha ku na mutanga ya fita mulen'a hae.’ Haiba ba ni nyandisize, ni mina ba ka mi nyandisa cwalo. Haiba ba utwile se ni bulezi, ba ta mi utwa ni mina cwalo.

21 Kono ba ka eza zeo kaufela ku mina kakuli mu ba ka, mi kakuli ha ba zibi ya ni lumile. 22 Kambe ni si ka taha, ni ku t'o ba bulelela, kambe ne ba si ke ba ba ni mulatu wa sibi. Kono cwale, ha ba sa kona ku itatula kwa sibi sa bona. 23 Ya ni toya kaufela, u toya ni Ndate cwalo. 24 Ne ba si ke ba ba ni mulatu wa sibi, kambe ne ni si ka eza mwahal'a bona limakazo ze si ka ezwa kale ki mutu. Kono cwale ba boni limakazo za ka, mi ba lu toile, na ni Ndate. 25 Kono ku swanezi ku ba cwalo kuli ze ñozwi mwa Mulao wa bona li petahale, ze li: ‘Ba ni toile feela ku si na libaka ni le likana.’

26 ”Mutusi u ka taha, ili ona Moya wa niti o zwa ku Ndate. Ni ta mi lumela yena ka libizo la Ndate, mi u ta ni paka. 27 Ni mina cwalo mu ta ni pakela kakuli ne mu inzi ni na ku zwa kwa makalelo.

16

1 ”Ni mi bulelezi zeo kuli mu si ke mwa felelwa ki tumelo. 2 Ba ta mi leleka mwa masinagoge a bona. Mane nako ya taha fo ba ba ka mi bulaya kaufela ba ka hupula kuli, ka ku eza cwalo, ba sebeleza Mulimu. 3 Ba ta eza cwalo kakuli ha ba si ka ziba Ndate, kapa na.

 

Musebezi wa Moya o Kenile

4 ’Ha ni si ka mi bulelela litaba ze kwa makalelo, kakuli ne ni sa inzi ni mina. 5 Kono cwale ni ya ku ya ni lumile, mi ha ku na, nihaili a li muñwi wa ku mina, ya ni buza kuli: ‘Kanti u ya kai?’ 6 Mi cwale, kakuli ni se ni mi bulelezi, lipilu za mina li se li tezi maswabi. 7 Nihakulicwalo, ni mi bulelela niti. Kwa neku la mina ki hande ha ni zamaya, kakuli ha ni sa yi, Mutusi h'a na ku taha ku mina. Kono haiba ni ya, fohe ni ka mi lumela yena. 8 Mi h'a ka taha, u ka t'o bonisa niti ku ba lifasi. U ta bonisa hande za sibi sa bona, ni za ku luka ni za katulo ya Mulimu. 9 Sibi ne si tile cwañi? Kakuli ne ba sa ni lumeli. 10 Ka mukwa ufi w`a ku luka?Kakuli ni ya ku Ndate, mi ha mu sa na ku ni bona hape. 11 Katulo i tile cwañi? Kakuli mubusi wa lifasi le u s'a atuzwi kale.

12 ”Ni sa na ni ze ñata ze ni ka mi bulelela, kono li tata kuli mu li utwisise ka nako ye. 13 Kono Moya wa niti ha u ka taha, u ka mi etelela mwa niti kaufela. Ha u na ku ipulelela ili ona, kono u ka bulela z'o ikutwezi kaufela, mi u ka mi zibisa ze swanezi ku taha. 14 U ka ni tumisa kakuli z'o ka mi taluseza i ta ba ze zwa ku na. 15 Za Ndate kaufela ki za ka. Kikabakaleo ha ni bulezi kuli Moya o Kenile u ta nga ku ze ni u file, u mi bulelele zona.

 

Maswabi a ta fetuha tabo

16 ”Ku sa siyezi nakonyana feela, mi ha mu na ku ni bona, mi mwamulahonyana mu ta ni bona hape.”

17 Ba bañwi ba balutiwa ba hae ba li ku ba bañwi: “Ze li talusañi? U lu bulelela, u li: ‘Ku sa siyezi nakonyana feela, mi ha mu na ku ni bona, kono mwamulahonyana mu ta ni bona.’ Mi hape u li: ‘Libaka kikuli ni ya ku Ndate.’ “ 18 Ba buza, ba li: “ ‘Nakonyana’ y'a bulela, i talusañi? Ha lu zibi s'a bulela.” 19 Jesu n'a ziba kuli ne ba bata ku mu buza, cwale a li ku bona: “Ni ize.’ Ku sa siyezi nakonyana feela, mi ha mu na ku ni bona, mi mwamulahonyana mu ta ni bona hape.’ Ze, ki zona ze mu buzana ka zona, nji? 20 Ni mi bulelela niti. Mu ka lila mane mu bokolole, kono batu kaufela ba ka taba. Mu ka swaba, kono maswabi a mina a ka fetuha tabo. 21 Musali ha s'a bata ku puluha, u swabile kakuli nako ya hae ya manyando i fitile. Kono mwana ha s'a pepilwe, u libala manyando a hae kakuli u tabile ka mbututu ya pepilwe mwa lifasi. 22 Ki mona mo ku inezi ni ku mina. Ka nako ye mu swabile, kono ni ka mi bona hape, mi lipilu za mina li ka tala tabo, tabo ye mu si ke mwa i amuhiwa ki mutu.

23 ”Lizazi leo ha li ka fita, ha mu sa na ku ni buza se siñwi. Ni mi bulelela niti. Ndate u ka mi fa se mu ka kupa kaufela ka libizo la ka. 24 Ku fitela cwale, ha mu si ka kupa se siñwi ka libizo la ka. Mu kupe, mi mu ka fiwa, kuli tabo ya mina i be tabo ye tezi.

 

Jesu u tuzi lifasi

25 ”Ni mi bulelezi zeo kaufela ka mukwa wa linguli. Kono nako i ka taha fo ni si ke na itusisa linguli, kono ni mi bulelele patalaza za Ndate. 26 Lizazi leo h'a li ka fita, mu ka tahisa likupo za mina ku Ndate ka libizo la ka, mi ha ni mi buleleli kuli ni ta mi lapelela ku yena. 27 Ndate kasibili wa mi lata kakuli mwa ni lata mi mu lumezi kuli ni zwa ku Mulimu. 28 Ni zwile ku Ndate, mi ni tile mwa lifasi. Cwale ni siya lifasi, mi ni kutela ku Ndate.”

29 Balutiwa ba hae kiha ba li ku yena: “Ehee, cwale u bulela patalaza, u sa itusisi linguli! 30 Cwale lwa utwisisa kuli u ziba lika kaufela, mi ha ku tokwahali kuli mutu a ku buze lipuzo. Nto ye i lu kolwisa kuli u zwa ku Mulimu.” 31 Jesu a ba alaba, a li: “Kana mwa lumela cwale? 32 Nako ya taha, mane i se i fitile, fo mu ta hasanyiwa kaufel'a mina, yo muñwi ni yo muñwi a libe habo, mi na, ni ka siyala ni li nosi feela. Kono ha ni na ku ba ni li nosi, kakuli Ndate u ka ina ni na. 33 Ni mi bulelezi zeo kaufela kuli mu be ni kozo ka ku kopana ni na. Lifasi li ka mi nyandisa, kono mu tiye lipilu! Ni se ni tuzi lifasi!”

17

 

Jesu u lapelela balutiwa ba hae

1 Jesu ha s'a felize ku bulela zeo, a talima kwa lihalimu, mi a li: “Ndate, nako i fitile. U lumbeke Mwan'a hao kuli ni yena Mwana a ku lumbeke. 2 Kakuli u mu file maata fahalimw'a batu kaufela, kuli a fe bupilo bo bu sa feli ku bao kamukana a filwe. 3 Mi, bupilo bo bu sa feli, kikuli ba ku zibe, wena Mulimu a li muñwi feela wa niti, ni ku ziba Jesu Kreste, y'o lumile. 4 Ni ku tumisize mwa lifasi, mi ni felize musebezi o n'o ni file ku eza. 5 Cwale Ndate, u ni tumise fapil`a hao ka kanya ye ne lu na ni yona hamoho,lifasi li si ka ezwa kale.

6 ”Ni ku zibahalize kwa batu b`o n'o ni ketezi ni ku ni fa bona mwa lifasi. Ne ba li ba hao. U ni file bona, mi ba utwile litaelo za hao. 7 Cwale ba ziba kuli z'o ni file kaufela li zwa ku wena. 8 Ni ba file manzwi a n'o ni file, mi ba a amuhezi. Ba zibile kuli luli ni zwile ku wena, mi ba lumela kuli u ni lumile.

9 ”Na ba lapelela. Ha ni lapeleli ba lifasi, kono ni lapelela batu b'o ni file, kakuli ki ba hao. 10 Ze ni na ni zona kaufela ki za hao, mi z'o na ni zona kaufela ki za ka, mi maata a ka a bonahala ka bona. 11 Cwale na, ni taha ku wena. Ha ni sa li yo mwa lifasi, kono bona ba sa li mwa lifasi. Ndate ya kenile, u ba babalele ka maata a libizo la hao, libizo l'o ni file, kuli ba be a li muñwi. 12 Ha ne ni sa inzi ni bona, ne ni ba babalela ka maata a libizo la hao, libizo l'o ni file. Ni ba silelelize, mi ha ku na nihaili a li muñwi ku bona ya latehile, konji feela yena ya n'a tamehile ku lateha, kuli ze ñozwi li petahale.

13 Kono cwale ni taha ku wena, mi ni bulela zeo ha ni sa li mwa lifasi, kuli ba be ni tabo ya ka mwa lipilu za bona, ili tabo ye tezi. 14 Ni ba lutile linzwi la hao, mi batu ba lifasi le ba ba toile, kakuli ha si ba lifasi le, sina na ha ni si wa lifasi le. 15 Ha ni ku kupi kuli u ba zwise mwa lifasi, kono ni ku kupa kuli u ba sileleze ku Ya Maswe. 16 Sina na ha ni si wa lifasi, ni bona ha si ba lifasi. 17 U ba kenise ka maata a niti. Linzwi la hao ki yona niti. 18 Ni ba lumile mwa lifasi sina m'o ni lumezi ni na mwa lifasi. 19 Kabakala bona, ni ipeya ku wena ka pilu ya ka kaufela, kuli ni bona ba ipeye luli ku wena.

20 ”Ha ni lapeleli bona feela kono ni ba ba ta lumela ku na ka bupaki bwa bona. 21 Ni lapela kuli kaufel'a bona ba be a li muñwi. Oho Ndate! Ba be ku luna, sina wena ha u li teñi ku na, ni na ku wena. Ba be nto i liñwi, kuli batu kaufela ba lumele kuli u ni lumile. 22 Ni ba file maata a swana ni ao u ni file, kuli ba be a li muñwi, sina wena ni na, ha lu li a li muñwi. 23 Na, ni ine ku bona, ni wena ku na, kuli ba be ni buñwi bo bu tezi, mi batu kaufela ba zibe kuli u ni lumile, ni kuli wa ba lata sina m'o ni latela.

24 ”Ndate! U ni file bona, mi ni bata kuli ba ine ni na ko ni inzi, kuli ba bone bulena bwa ka, bulena b'o ni file, kakuli u ni latile, lifasi li si ka ezwa kale. 25 Ndate ya lukile, batu ha ba ku zibi, kono na, na ku ziba, mi bao, ba ziba kuli u ni lumile. 26 Ni ku zibahalize ku bona, mi ni ka zwelapili ku eza cwalo, kuli lilato la hao ku na li be ku bona, ni na, ni be ku bona.

18

 

Jesu wa swalwa

(Mat. 26.47-56; Mar. 14.43-50; Luk. 22.47-53)

1 Jesu ha s'a bulezi zeo, a ya ni balutiwa ba hae mwabuse bwa Nukana ya Kedroni. Ne ku na ni simu mwa sibaka seo, mi Jesu ni balutiwa ba hae ba kena mwateñi. 2 Judasi, mubeteki, n'a ziba sibaka seo ni yena, kakuli Jesu ni balutiwa ba hae ne ba nze ba kopanelanga mwateñi hañata. 3 Cwale Judasi a ya kwa simu yeo, a nz'a etelezi sitopa sa masole ni balibeleli ba Tempele ba ba ne ba lumilwe ki baprisita ba bahulu ni Bafalisi. Batu bao ne ba lwezi lilwaniso ni malampi ni mamonyi. 4 Jesu, ya n'a ziba hande linto kaufela ze ne ka mu tahela, a y'o ba katanyeza, mi a li ku bona: “Mu bata mañi?” 5 Ba mu alaba, ba li: “Jesu wa Nazareta.” Jesu a li ku bona: “Ki na”.

 Judasi, mubeteki, n'a yemi ni bona. 6 Jesu ha s'a ba bulelezi kuli “Ki na” ba kuta ngombemongo, mi ba wela fafasi. 7 Jesu a ba buza hape, a li: “Ki mañi ye mu bata?” Ba li: “Jesu wa Nazareta.” 8 Jesu a ba alaba, a li: “Ni se ni mi bulelezi kale kuli ki na. Cwale haiba mu bata na, mu tuhele ba bañwi bao, ba zamaye.” 9 A bulela cwalo kuli z`a n'a bulezi li petahale, za kuli: “Ndate, ha ku na nihaili a li muñwi ya latehile ku b'o ni file kaufela.” 10 Simoni Pitrosi n'a na ni sabule. A i comola, a lema mutang'a muprisita yo muhulu, mi a mu puma zebe ya kwa silyo. Libizo la mutanga yo ne li Malko. 11 Kono Jesu a li ku Pitrosi: “Kutiseza sabule ya hao mwa sipusu sa yona! Kana u hupula kuli ha ni na ku nwa mwa sinwelo sa manyando s'a ni file Ndate?”

 

Jesu u iswa ku Anna

12 Sitopa sa masole ni mulauli wa sona hamoho ni balibeleli ba Majuda kiha ba swala Jesu, ba mu tama. 13 Ba mu isa pili ku Anna, kakuli ne li mukwenyan'a Kayafa ya n'a li muprisita yo muhulu silimo seo. 14 I ne li yena Kayafa ya n'a elelize Majuda kuli ne i ka ba hande, mutu a li muñwi feela h'a ka shwela sicaba.

 

Pitrosi u latula Jesu

(Mat. 26.69-70; Mar. 14.66-68; Luk. 22.55-57)

15 Simoni Pitrosi ni mulutiwa yo muñwi ne ba latelela Jesu. Mulutiwa yo muñwi yo n'a zibwa hande ki muprisita yo muhulu. Cwale a kena ni Jesu mwa lapa la muprisita yo muhulu. 16 Pitrosi a siyala fa munyako. Mulutiwa yo muñwi yo, ya n'a zibwa ki muprisita yo muhulu, a zwela kwande, a bulela ni musizana ya n'a li fa munyako, mi a kenya Pitrosi mwahali. 17 Musizana wa fa munyako a li ku Pitrosi: “Kana ha u yo muñwi wa balutiwa ba mutu yo?” Pitrosi a alaba, a li: “Batili, ha ni yo muñwi wa ku bona.”

18 Ne ku bata, mi babeleki ni balibeleli ne ba tumbuzi mulilo wa mashala. Ne ba yemi ba u beile mwahali, ba nze ba ola. Pitrosi ni yena a y'o yema, mi a ola ni bona.

 

Muprisita yo Muhulu u buza Jesu

(Mat. 26.59-66; Mar. 14.55-64; Luk. 22.66-71)

19 Cwale muprisita yo muhulu a buza Jesu ka za balutiwa ba hae ni ka za tuto ya hae. 20 Jesu a mu alaba, a li: “Ne ni bulelanga patalaza ku mañi ni mañi. Lituto za ka ne li ezezwanga kamita mwa masinagoge ni kwa Tempele mo ne ba kopanelanga Majuda kaufela. Mi ha ni si ka bulela se siñwi kwa mukunda. 21 Kiñi cwale ha u ni buza? Buza batu ba ba ni utwile. U ba buze ze ni ba bulelezi kakuli bona ba ziba hande ze ni bulezi.”

22 Jesu ha s'a bulezi cwalo, yo muñwi wa balibeleli a mu bakula, mi a li ku yena: “Kiñi se si ku bulelisa cwalo ku muprisita yo muhulu!”

23 Jesu a mu alaba, a li: “Haiba ni bulezi nto ye maswe, bulelela batu kaufela bumaswe bo. Kono haiba ku si na foso ku ze ni bulezi, u ni natelañi?”

24 Cwale Anna a mu lumela ku Kayafa, muprisita yo muhulu, a nz'a tamilwe.

 

Pitrosi u latula Jesu hape

(Mat. 26.71-75; Mar. 14.69-72; Luk. 22.58-62)

25 Pitrosi n'a sa yemi fo, a nz'a ola mulilo. Cwale ba bañwi ba li: “Kikuli wena, ha u yo muñwi wa balutiwa ba mutu yo?” Kono Pitrosi a latula, a li: “Batili, ha ni yo muñwi wa ku bona.” 26 Yo muñwi wa batanga ba muprisita yo muhulu, ili wahabo munna yani ya n'a pumilwe zebe ki Pitrosi, a li: “Kikuli ha ni si ka ku bona u inzi ni yena mwa simu, wena?” 27 Kono Pitrosi a latula hape, a li: “Batili”, mi honafo mukombwe wa lila.

 

Jesu fapil'a Pilato

(Mat. 27.1-2, 11-14; Mar. 15.1-5; Luk. 23.1-5)

28 Cwale ba zwisa Jesu mwa ndu ya Kayafa, mi ba mu isa kwa Kuta ya Mubusisi. Ne li kakusasa. Majuda ba hana ku kena mwa ndu kakuli ne ba bata ku siyala ba kenile, kuli ba kone ku ca lico za Paseka. 29 Pilato kih'a zwela kwande, mi a ba buza, a li: “Mu mu tameleza lifi mutu yo?” 30 Ba mu alaba, ba li: “Ne lu si ke lwa mu tisa ku wena kambe ku si na s'a fosize.” 31 Pilato a li ku bona: “Mu mu nge mina, mi mu y'o mu zekisa ka mulao wa mina.” Majuda ba mu alaba, ba li: “Ha lu lumelelwi ku bulaya mutu.” 32 Kwa ezahala cwalo kuli, z`a n'a bulezi Jesu, li petahale ha n'a bonisa mufuta wa lifu l`a n'a na ni ku shwa ka lona.

33 Pilato a kutela mwa ndu mi a biza Jesu. A mu buza, a li: “Kana ki wena Mulena wa Majuda?” 34 Jesu a alaba, a li: “Kana puzo yeo ki ya hao, kamba ku na ni ba ba ku bulelezi se siñwi ka na?”

35 Pilato a alaba, a li: “Kana u hupula kuli ni Mujuda, nji? Ki banabahenu ni baprisita ba bona ba bahulu ba ba ku tisize ku na. U ezizeñi?” 36 Jesu a li: “Mubuso wa ka ha si wa lifasi le. Kambe mubuso wa ka ki wa lifasi le, kambe balateleli ba ka ba ni lwanezi kuli ni si ke na isiwa kwa Majuda. Batili, mubuso wa ka ha si wa lifasi le!” 37 Honafo, Pilato a mu buza, a li: “Cwale u mulena. nji?” Jesu a alaba, a li: “Ee, sina m`o bulelela, ni mulena. Ni pepezwi ni ku taha mwa lifasi ka ona mulelo wo feela, ili ku t'o paka za niti. Mutu kaufela ya na ni niti wa ni utwa.” 38 Pilato a mu buza, a li: “Kanti niti kiñi?”

 

Jesu u atulelwa lifu

(Mat. 27.15-31; Mar. 15.6-20; Luk. 23.13-25)

 Ha s'a bulezi cwalo, Pilato a zwela hape kwa Majuda, mi a li ku bona: “Ha ni fumani libaka le ni ka mu atula ka lona. 39 Kono ka mukwa o mu na ni ona, ni mi lukululelanga kamita mupantiti ka nako ya Paseka. Kana ha mu lati kuli ni mi lukululele mulena wa Majuda, nji?”

40 Kiha ba alaba ka ku huwa, ba li: “Batili, yo nya! Lu bata Barabasi!” Bo, yena Barabasi ne li sisinyi.

19

1 Cwale Pilato a laela kuli Jesu a ngiwe, mi a natiwe. 2 Masole ba tata kali ya miutwa ku i eza inge mushukwe, mi ba i beya kwa toho ya hae. Ba mu apesa ni siapalo se sifubelu. 3 Ba taha ku yena, mi ba li: “U yoye, Mulena wa Majuda!” Mi ba mu bakaula.

4 Pilato a zwela kwande hape, mi a li kwa nyangela ye ne li teñi: “Ki yo! Nise ni mi zwiseza yena, ku mi bonisa kuli ha ni boni libaka le ni ka mu atula ka lona.” 5 Cwale Jesu a sa zwa feela mwa munyako, a nz'a apezi mushukwe wa miutwa ni siapalo se sifubelu, Pilato kih'a li ku bona: “Mutu ki yo!” 6 Kono baprisita ba bahulu ni balibeleli ha ba se ba mu boni, ba huweleza, ba li: “U mu kokotele fa sifapahano! U mu kokotele fa sifapahano!” Pilato a li ku bona: “A mu mu nge mina, mu y'o mu kokotela fa sifapahano ili mina, kakuli na ha ni boni libaka la ku mu atula ka lona.” 7 Majuda ba mu alaba, ba li: “Lu na ni mulao, mi ka mulao wo u swanela ku shwa, kakuli u ipizize kuli ki Mwan'a Mulimu.”

8 Pilato h'a ba utwa ba bulela cwalo, a saba hahulu. 9 A kutela mwa ndu, mi a li ku Jesu: “U zwa kai?” Kono Jesu h'a si ka mu alaba. 10 Pilato kih'a li ku yena: “Kiñi ha u hana ku bulela ni na? Kikuli wa ziba kuli ni na ni maata a ku ku lukulula, ni maata a ku ku kokotelisa fa sifapahano.” 11 Jesu a mu alaba, a li: “Ha u na maata fahalimw'a ka, kwand'a maata a u filwe ki Mulimu. Kabakaleo, mutu ya ni tisize ku wena u na ni mulatu o mutuna ku fita wa hao.”

12 Pilato ha s'a utwile cwalo, a tabela hahulu ku mu lukulula. Kono Majuda ba huwa, ba li: “Haiba u lukulula mutu yo, ku talusa kuli ha u mulikan'a Mulena yo Muhulu Sesare! Mutu kaufela ya ipiza kuli ki mulena ki sila sa Mulena yo Muhulu!” 13 Pilato ha s'a utwile manzwi ao, a zwiseza Jesu fande, mi a ina fa sipula sa buatuli mwa sibaka se si bizwa “Patelo ya macwe a makilwe,” kikuli Gabata ka Siheberu.

14 Lizazi ne li se li sutelela fahal`a toho, ili lona lizazi le li tatamwa ki la Paseka. Pilato a li kwa Majuda: “Mulen'a mina ki yo!” 15 Kono ba huwa, ba li: “Mu bulaye! Mu bulaye! U mu kokotele fa sifapahano!” Pilato a ba buza, a li: “Mu bata kuli ni kokotele mulen'a mina fa sifapahano, nji?” Baprisita ba bahulu ba alaba, ba li: “Ha lu na mulena u sili kwand'a Mulena yo Muhulu Sesare!” 16 Cwale Pilato a ba fa Jesu kuli a y'o kokotelwa fa sifapahano.

 

Jesu u kokotelwa fa sifapahano

(Mat. 27.32-44; Mar. 15.21-32; Luk. 23.26-43)

 Cwale ba nga Jesu. 17 A zwela fande, a lwala sifapahano sa hae, mi a t'o fita fa sibaka se si bizwa “Sibaka sa Katendele,” kikuli Gologota ka Siheberu. 18 Ona fa sibaka seo, masole ba kokotela Jesu fa sifapahano. Ba kokotela cwalo ni banna ba babeli fa lifapahano, yo muñwi kafa, yo muñwi kafa, Jesu mwahal'a bona. 19 Pilato a ñola zibiso, mi ya beiwa fa sifapahano. S`a n'a ñozi fa zibiso yeo ki se: “Jesu wa Nazareta, Mulena wa Majuda.” 20 Majuda ba bañata ba bala zibiso yeo, kakuli sibaka f`a n'a kokotezwi Jesu, ne si kwahule ni minzi, mi zibiso ne i ñozwi ka Siheberu, ka Silatini ni ka Sigerike. 21 Baprisita ba bahulu ba Majuda kiha ba li ku Pilato: “U si ke wa ñola cwalo kuli ‘Mulena wa Majuda’, kono u ñole cwana, u li: ‘Mutu yo n'a li: Ki na Mulena wa Majuda!’ “

22 Pilato a alaba, a li: “Se ni ñozi si ka ina cwalo, kipeto.” 23 Masole ha ba se ba kokotezi Jesu fa sifapahano, ba nga liapalo za hae, mi ba alula likalulo ze ne, kuli lisole ni lisole li be ni kalulo ya lona. Ba nga cwalo ni siapalo sa hae sa fahalimu, se ne si ezizwe fa lisila li li liñwi, si si na muluko. 24 Masole ba lelisana, ba li: “Lu si ke lwa si pazula, kono lu lauleñi kuli lu bone ya ka si nga.” Ku ezahalile cwalo kuli ze ñozwi li petahale, ze li:

 

“Ba ikabezi liapalo za ka,

mi ba lauzi kubo ya ka.”

Ki sona se ba ezize masole.

25 Ba ba ne ba yemi fakaufi ni sifapahano sa Jesu ne li M'ahe, Maria musal'a Klopa ni Maria wa Magdala. 26 Jesu a bona m'ahe ni mulutiwa ya n'a lata hahulu a yemi fakaufi ni yena. Cwale kih'a li ku m'ahe: “Me, mwan'a hao ki yo.” 27 Mi a li ku mulutiwa: “M'aho ki yo.” Ku zwa honafo, mulutiwa yo a mu nga kuli a y'o pila mwa lapa la hae.

 

Lifu la Jesu

(Mat. 27.45-56; Mar. 15.33-41; Luk. 23.44-49)

28 Jesu n`a s'a zibile kuli ka nako yeo lika kaufela ne li se li felile, mi ka ku eza kuli ze ñozwi li petahale, a li: “Ni nyolilwe.”

29 Ne ku na ni mukeke mo, o n'o tezi waine ye busula. Cwale masole ba cimbeka siponji mwa waine yeo, ba si comeka kwa tupa ya kota ya hisopa, mi ba si nanulela kwa mulomo wa hae. 30 Jesu, ha s'a nwile waine, a li: “Ku petahalile!” Cwale a inama, mi a shwa.

 

Jesu u tabwa mwa lubaci

31 Cwale Majuda ba kupa Pilato kuli ba lumelelwe ku lobaka mahutu a batu ba ba ne ba bulailwe bao, ni ku ba pahulula fa lifapahano za bona. Ne ba eza cwalo kakuli ne se li la Butanu, mi ne ba sa lati kuli litupu zeo li ine fa lifapahano ka la Pumulo, kakuli la Pumulo leo ne li le li kenile hahulu. 32 Cwale masole ba ya ku y'o loba mahutu a munna wa pili, ni a wa bubeli ya n'a takisizwe ni Jesu. 33 Kono ha ba t'o fita ku Jesu ba fumana kuli n`a s'a shwile kale. Cwale ha ba si ka loba mahutu a hae. 34 Nihakulicwalo, yo muñwi wa masole a taba Jesu mwa lubaci ka lilumo, mi kapili-pili mali ni mezi a zwa mwa liñiba. 35 Ya kandeka ze, u li boni, mi s'a bulela ki niti. Yena wa i ziba niti y`a bulela, mi u i bulela kuli ni mina mu lumele. 36 Zeo li ezahalile kuli ze ñozwi li petahale, ze li:

 “Ha ku na lisapo la hae nihaili li li liñwi le li ka lobiwa.” 37 Mi ku na ni linzwi le liñwi hape, le li li: “Ba ka mu talima ye ba tabile.”

 

Jesu wa bulukiwa

(Mat. 27.57-61; Mar. 15.42-47; Luk. 23.50-56)

38 Mwamulaho a zeo, Josefa ya n'a zwa mwa munzi wa Arimatea, a kupa Pilato ku mu lumelela ku nga situpu sa Jesu. Josefa ne li mulateleli wa Jesu, kono isi patalaza, kakuli n'a saba Majuda. Pilato a mu lumelela ku eza cwalo. Josefa kih'a ya, mi a y'o nga situpu. 39 Nikodema, munna yani ya n`a il'o bona Jesu busihu, a ya ni Josefa, mi a nga milyani ye zwakilwe, ya mira ni aloe. Bukiti bwa milyani yeo ne bu bata ku fitelela likilo ze mashumi a malalu.

40 Banna ba babeli bao ba nga situpu sa Jesu, mi ba si tateza ka masila, hamoho ni milyani cwalo. Kikuli ki ona mukwa wo Majuda ba itukiseza kepelo ka ona. 41 Mwa sibaka mo Jesu n'a kokotezwi fa sifapahano ne ku na ni simu, mi hona mwa simu mo ne ku na ni libita le linca, mo ne ku si ka bulukiwa kale mutu. 42 Cwale, kakuli ne li lizazi le ne li tatamiwa ki la Pumulo ya Majuda, ni kuli libita ne li li fakaufi, ba buluka Jesu mwateñi.

20

 

Libita la mukungulu

(Mat. 28.1-8; Mar 16.108; Luk. 24.1-12)

1 Ka lizazi la pili la sunda, ku si ka patalala kale, Maria wa Magdala a pakelela kwa libita, mi a y'o fumana kuli licwe le ne li kwalile fa munyako li zwisizwe. 2 A matela ku Simoni Pitrosi ni mulutiwa yo muñwi, ya n'a latiwa hahulu ki Jesu, mi a y'o ba bulelela, a li: “Ba ngile Mulena mwa libita, mi ha lu zibi ko ba mu beile!” 3 Cwale Pitrosi ni mulutiwa yo ba ya kwa libita. 4 Bubeli bwa bona cwalo ne ba mata, kono mulutiwa yo a siya Pitrosi, mi a y'o kala ku fita fa libita. 5 A nangela, mi a bona masila fafasi, kono h'a si ka kena mwateñi. 6 Cwale Simoni Pitrosi a fita ni yena, mi a kena mwa libita. A bona masila a beilwe fafasi. 7 A bona ni lona lisila le ne li li kwa toho ya Jesu. Lisila leo ne li si ka kopana ni masila a mañwi, kono ne li putezwi kusili li li nosi. 8 Cwale mulutiwa yo muñwi ya n'a kalile ku fita fa libita, a kena mwateñi ni yena. A bona, mi a lumela. 9 Mi ka nako yeo balutiwa ne ba si ka utwisisa kale ze ne ñozwi, ze talusa kuli Jesu n'a na ni ku zuswa kwa bafu. 10 Balutiwa bao kiha ba kutela kwa hae.

 

Jesu u iponahaza ku Maria wa Magdala

(Mat. 28.9-10; Mar. 16.9-11)

11 Maria n'a yemi kwand'a libita, mi n'a lila. A nz'a sa lila cwalo, a inama ku nangela mwa libita. 12 A bona mangeloi a mabeli mwateñi, a apezi liapalo ze sweu, a inzi fo ne ku beilwe situpu sa Jesu, le liñwi kwa toho, le liñwi kwa mahutu. 13 Mangeloi a mu buza, a li: “Musali, u lilañi?” A alaba, a li: “Ba ngile Mulen'a ka, mi ha ni zibi ko ba mu beSile!” 14 Ha s'a bulezi cwalo, a itemuna mi a bona Jesu a nz'a yemi, kono n'a sa zibi kuli ne li yena. 15 Jesu a mu buza, a li: “Musali, u lilañi? Ki mañi y'o bata?” Maria n'a hupula kuli ki yena muñ'a simu yeo. Cwale a li ku yena: “Haiba ki wena ya mu ngile, Muñ'a ka, u ni bulelele ko u mu beile, kuli ni y'o mu nga.” 16 Jesu a li ku yena: “Maria!” Maria a itemuna, mi a alaba ka Siheberu, a li: “Rabbuni!” kikuli ‘Muluti wa ka’. 17 Jesu a li ku yena: “U si ke wa ni swala kakuli ha ni si ka kutela kale kwa lihalimu ku Ndate. Kono u ye kwa banabahesu. U y'o ni bulelela bona kuli: ‘Ni sa kutela pili ku Ndate, yo ili Ndat'a mina, ku Mulimu wa ka, ili Mulimu wa mina.’ “ 18 Cwale Maria wa Magdala a bulelela balutiwa, a li: “Ni boni Mulena!” Mi a ba kandekela z'a n'a mu bulelezi.

 

Jesu u iponahaza kwa balutiwa ba hae

(Mat. 28.16-20; Mar. 16.14-18; Luk. 24.36-49)

19 Manzibwana a lona lizazi la pili la sunda leo, ha ku nze ku toniwa, balutiwa ne ba li mwa ndu, minyako i nze i kiilwe, kakuli ne ba saba Majuda. Cwale Jesu a taha, a yema mwahal'a bona, mi a li ku bona: “Kozo i be ni mina!” 20 Ha s'a bulezi cwalo, a ba bonisa mazoho a hae ni lubaci lwa hae. Balutiwa ba taba hahulu ha ba bona Mulena. 21 Mi Jesu a li ku bona hape: “Kozo i be ni mina! Sina Ndate h'a ni lumile, ni na, ni mi luma cwalo.” 22 Ha s'a bulezi cwalo, a bululela fahalimw'a bona, mi a li: “Mu amuhele Moya o Kenile! 23 Haiba mu swalela batu libi za bona, ba ka swalelwa. Haiba mu sa ba swaleli, ha ba na ku swalelwa.”

 

Jesu ni Tomasi

24 Yo muñwi wa balutiwa, Tomasi ya n'a bizwa wa Mambile, n'a li siyo Jesu ha n'a tile. 25 Cwale balutiwa ba bañwi ba mu bulelela, ba li: “Lu boni Mulena!” Kono Tomasi a li ku bona: “Haiba ni sa boni mañiba a limapo mwa mazoho a hae, ni ku beya munwana wa ka mo ne ku kenezi limapo, mane ni beye ni lizoho mwa lubaci lwa hae, ha ni na ku lumela.”

26 Mwamulaho a sunda, balutiwa ba Jesu ne ba kopani hape mwa ndu, Tomasi a nz'a inzi ni bona. Minyako ne i kiilwe, kono Jesu a taha, a t'o yema mwahal'a bona, mi a li: “Kozo i be ni mina!” 27 Cwale kih'a li ku Tomasi: “Beya munwana wa hao mo, mi u talime mazoho a ka. Cwale u otolole lizoho la hao, mi u swale liñiba mwa lubaci lwa ka. U tuhele ku hanyeza, mi u lumele!” 28 Tomasi a mu alaba, a li: “Mulen'a ka ni Mulimu wa ka!” 29 Jesu a li ku yena: “Kana u lumela kakuli wa ni bona? Ba na ni litohonolo ba ba lumela ba si ka ni bona.”

 

Muhupulo wa buka ye

30 Jesu u ezize limakazo ze ñwi ze ñata, balutiwa ba hae ba nze ba iponela, ze si ka ñolwa mwa buka mo. 31 Kono ze ñozwi mwateñi, li ñolezwi kuli mu lumele kuli Jesu ki Mesia, Mwan'a Mulimu, ni kuli ka tumelo ye cwalo, mu fumane bupilo ka libizo la hae.

21

 

Jesu u iponahaza kwa balutiwa fa likamba la lisa

1 Mwamulaho a zeo, Jesu a iponahaza hape kwa balutiwa ba hae kwa lisa la Tiberiya. N`a iponahalize ku bona ka mukwa wo. 2 Simoni Pitrosi, Tomasi ya n'a bizwa wa Mambile, Natanaele wa Kana mwa Galilea, bana ba Zebedea, ni balutiwa ba bañwi ba babeli ba Jesu, ne ba kopani. 3 Simoni Pitrosi a li ku ba bañwi: “Ni ya kwa ku yamba.” Ba li ku yena: “Ni luna lwa ya ni wena.” Kiha ba ya, mi ba longana mwa mukolo, kono busihu bo kaufela ha ku na se ne ba swasize.

4 Lizazi ha li se li pazula, Jesu a yema fa likamba, kono balutiwa ne ba sa zibi kuli ki yena. 5 Cwale Jesu a li ku bona: “Micaha, ha mu na busunso, nji?” Ba mu alaba, ba li: “Ha lu na.” 6 A li ku bona: “Mu nepele lituwa ku la bulyo bwa mukolo, mi mu ta swasa.” Kiha ba nepela lituwa, mi ba palelwa ku li yambula, kakuli ne ba sweli litapi ze ñata hahulu.

7 Mulutiwa ya n'a latiwa hahulu ki Jesu a li ku Pitrosi: “Ki Mulena!” Simoni Pitrosi ha s'a utwile kuli ki Mulena, a itateza siapalo sa hae sa fahalimu, kakuli n`a tubuzi, mi a tulela mwa mezi. 8 Balutiwa ba bañwi ba tisa mukolo kwa likamba ba nze ba hoha lituwa la bona le li tezi litapi. Ne ba siyo kwahule ni likamba. Ne ku bata ku eza mihato ye mwanda feela. 9 Ha ba se ba longokile, ba bona mulilo ni tapi fateñi, mane ni buhobe kwatuko. 10 Cwale Jesu a li ku bona: “A mu tise litapi ze ñwi ku ze mu sa z'o swasa.”

11 Simoni Pitrosi a kena mwa mukolo, mi a hohela lituwa le li ne ka tezi litapi ze tuna fa likamba. Ne ku na ni litapi ze mwanda ka mashumi a ketalizoho ni ze talu, ha li baliwa kaufel'a zona, mi niha ne ku na ni litapi ze ñata cwalo lituwa ne li si ka pazuha. 12 Jesu a li ku bona: “A mu tahe, mu t'o ca.” Ne ku si na nihaili a li muñwi wa balutiwa ya n'a tiisize pilu ku mu buza kuli: “Ki wena mañi?” Kakuli ne ba ziba hande kuli ne li yena Mulena. 13 Cwale Jesu a sutelela, a nga buhobe, a ba fa bona, hamoho ni litapi cwalo.

14 Yeo, i ne li yona nako ya bulalu Jesu a iponahalize kwa balutiwa ba hae, ha s'a zuhile kwa bafu.

 

Jesu ni Pitrosi

15 Ha ba se ba felize ku ca, Jesu a li ku Simoni Pitrosi: “Simoni, mwan'a Joani, kana wa ni lata ku fita bao kaufela?” A alaba, a li: “Ee, Mulena, wa ziba kuli na ku lata.” Jesu a li ku yena: “Babalela lingunyana za ka.” 16 Jesu a li ku yena hape lwa bubeli: “Simoni Pitrosi, mwan'a Joani, kana wa ni lata?” A alaba, a li: “Ee, Mulena, wa ziba kuli na ku lata.” Jesu a li ku yena: “Babalela lingu za ka.” 17 Jesu a li ku yena lwa bulalu: “Simoni, mwan'a Joani, kana wa ni lata?” Pitrosi a swaba hahulu kakuli Jesu n`a s'a mu buzize halalu kuli: “Kana wa ni lata”, mi a li ku yena: “Mulena, u ziba lika kaufela. Wa ziba hande kuli na ku lata!” Jesu a li ku yena: “Babalela lingu za ka. 18 Ni ku bulelela niti. Ha n'o sa li mwanana, n'o itamanga lukanda lwa hao ili wena, mi n'o ikela k'o n'o lata kaufela. Kono ha u s'o hulile u ka otolola mazoho a hao, mi yo muñwi u ta ku tama lona, a ku ise k'o sa lati ku ya.” 19 Ha n'a bulela cwalo, Jesu n'a bonisa mukwa wo Pitrosi n'a ka shwa ni ku bubeka bulena bwa Mulimu ka ona. Cwale Jesu a li ku yena: “Ni latelele!”

 

Jesu ni mulutiwa yo muñwi

20 Pitrosi a itemuna, mi a bona mulutiwa ya n'a latwa hahulu ki Jesu a nz'a ba latelela. Mulutiwa yo, ki yena ya n'a yendamezi ku Jesu kwa mulalelo wa mafelelezo, ili yena ya n'a mu buzize kuli: “Mulena, ki mañi ya ka ku beteka?”

21 Pitrosi, ha s'a mu boni, a li ku Jesu: “Mulena, yo bo, ku ta ba cwañi ku yena?” 22 Jesu a mu alaba, a li: “Haiba ni lata kuli a pile ku fitela ni kuta, zeo u na ni taba mañi ni zona? Ni latelele feela!”

23 Cwale pulelo yeo ya hasana mwahal'a balateleli ba Jesu, kuli mulutiwa yo h'a na ku shwa, kono Jesu n'a si ka bulela kuli h'a na ku shwa. N'a ize feela: “Haiba ni lata kuli a pile ku fitela ni kuta, zeo u na ni taba mañi ni zona?”

24 Ki yena mulutiwa yo ya biha litaba ze, mane ki yena ya li ñozi, mi lu ziba kuli z'a bulela ki niti.

 

Mafelelezo

25 Jesu u ezize ze ñwi ze ñata. Kambe ne lu ka li ñola, ye ñwi ni ye ñwi, ni hupula kuli libuka ze ne lu ka ñola ne li si ke za likana mwa lifasi kaufela.