ACT LO45.SFM 31/10/2003 L. L. M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

LIKEZO

LIKEZO ZA

BAAPOSITOLA

Baapositola ba sepiswa Moya o Kenile

1

1 Muñ'a ka Teofile, mwa buka ya ka ya pili, ni ñozi lika kaufela z'a n'a ezize Jesu ni z'a n'a lutile ku zwa nako y'a kala musebezi wa hae.

2 I ama litaba ku fitela lizazi l'a ngelwa kwa lihalimu. A si ka kambamela kale kwa lihalimu, n'a file litaelo za hae, ka maata a Moya o Kenile, kwa batu b'a n'a ketile kuli ba be baapositola. 3 Mwamulaho a lifu la hae, a iponahaza ku bona hañata a nz'a ba kolwisa ka mikwa ye miñata kuli n'a pila. Ka mazazi a mashumi a mane a bonahala mwahal'a bona a nz'a bulela ka za Mubuso wa Mulimu. 4 Zazi le liñwi, ha n'a kopani ni bona, a ba fa taelo ye, a li: “Mu si ke mwa zwa mwa Jerusalema, kono mu litele s'a sepisize Ndate, ili mpo ye ne ni se ni mi bulelezi.

5 Kakuli Joani u kolobelize ka mezi, kono mina, mwamulaho a mazazinyana, mu ta kolobezwa ka Moya o Kenile.”

 

Jesu u ngelwa kwa lihalimu

6 Ba ba ne ba kopani ni Jesu, kiha ba mu buza, ba li: “Mulena, kana ki ka yona nako ye y'o ta kutiseza mubuso kwa ba Isilaele?”

7 Jesu a li ku bona: “Ha mu si ka fiwa tukelo ya ku ziba linako, kapa mwaha. Zeo li tomilwe ki Ndate ka maata a hae. 8 Kono mu ta ba ni maata, Moya o Kenile ha u s'o tile ku mina, mi mu ta ba lipaki za ka mwa Jerusalema, mwa naha kaufela ya Judea ni ya Samaria mane ni ko li y'o felela lifasi.”

9 Ha s'a bulezi zeo, a ngelwa kwa lihalimu, ba nze ba mu talimezi, mi lilu la t'o mu pata.

10 Ha ba sa lubukezi kwa lihalimu cwalo, Jesu ha s'a ile, kapili banna ba babeli ba liapalo ze sweu ba t'o yema kwatuko a bona. 11 Ba li: “Banna ba Galilea, mu yemeziñi fo, mu nze mu talimezi kwa lihalimu? Yena Jesu yo, ya ngilwe mwahal'a mina ku isiwa kwa lihalimu, u ta kuta ka mukwa wo mu mu boni a ya ka ona.”

 

Ya yolile Judasi

12 Cwale baapositola ba kutela kwa Jerusalema ku zwa kwa Lilundu la Likota za Olive, ili musipili o likana ni sibimanyana feela. 13 Ha ba kena mwa Jerusalema, ba pahamela kwa ndu ko ne ba ina, ili bo Pitrosi, Joani, Jakobo, Andreasi, Filipi, Tomasi, Bartolome, Mateu, Jakobo mwan'a Alfea, Simoni Zeloti ni Juda mwan'a Jakobo.

14 Kaufela ne ba kopananga hamoho ku lapela, basali ba nze ba li teñi, ni Maria m'ahe Jesu, ni banabahabo yena cwalo. 15 Ka ona mazazi ao, balumeli ba ba eza mwanda ni mashumi a mabeli ne ba kopani. Cwale Pitrosi a yema mwahal'a bona, mi a ba bulelela, a li: 16 ”Banabahesu, ne ku tokwahala kuli se ne si polofitilwe mwa Mañolo ki Moya o Kenile si ezahale. Ka mulomo wa Davida, Moya u polofitile bakeñisa Judasi ya fetuhile mueteleli wa batu ba ba sweli Jesu. 17 Judasi ne li yo muñwi wa sitopa sa luna, mi ne ku na ni s'a n'a ketezwi mwa musebezi wa luna.”

18 Ka mali a n'a fumani fa kezo ya hae ye maswe, a leka simu mw'a il'o shwela. A pazuha fahali, mi mala a hae a labukela fande.

19 Taba yeo ya utwiwa ki ba ba ne ba pila mwa Jerusalema kaufela, mi ka puo ya bona, simu yeo ba i biza Akeldama, kikuli Simu ya Mali.

20 ”Kakuli ku ñozwi cwana mwa buka ya Lipina:

‘Ndu ya hae i be litota,

mi ku si ke kwa pila mutu mwateñi.’

 Hape ku ñozwi cwana:

‘Sibaka sa hae si yoliwe ki u sili.’

21 ”Cwalehe, lu bata mutu ya ta kena ku luna, a be paki ya zuho ya Mulena Jesu.U swanezi ku ba yo muñwi wa ba ba ne ba zamayanga ni luna nako kaufela, Jesu ha n'a sa pota-pota mwa naha ni luna. 22 U lukela ku ba mutu ya n`a inzi ni lu na ku kalela ku Joani h'a mu kolobeza, mane ku fitela zazi leo Jesu h'a ngiwa mwahal'a luna ku ya kwa lihalimu.”

23 Kiha ku supwa batu ba babeli, ili Josefa, ya n'a bizwa Barsabasi kapa Justusi, ni Matiasi. 24 Mi, kaufela hamoho, ba lapela, ba li: “Mulena, wena ya ziba lipilu za batu kaufela, u lu supeze y'o ketile mwahal'a batu bao ba babeli. 25 A te a nge sibaka sa Judasi mwa musebezi wo, wa buapositola w'a siile ku ya kwa sibaka se si mu swanela.” 26 Mwamulaho a zeo, ba laula mi kwa swalwa Matiasi kuli a kene mwa sitopa sa baapositola ba lishumi ka a li muñwi.

2

 

Ku taha kwa Moya o Kenile

1 Lizazi la Pentekonta ha li fita, balumeli kaufela ne ba kopani hamoho kulokulikuñwi.

2 Kapili kwa utwahala mulumo o zwa kwa lihalimu, ili mulumo o swana sina wa liñungwa le lituna, mi wa t'o tala ndu kaufela mo ne ba inzi. 3 Kiha ba bona inge malimi a mulilo a hasana, ku y'o ina ku yo muñwi ni yo muñwi wa bona. 4 Kaufel'a bona ba tala Moya o Kenile, mi ba kala ku bulela lipuo li sili ze ne ba buleliswa ki ona Moya.

5 Ne ku na ni Majuda ba ba ne ba yahile mwa Jerusalema, ili batu ba balumeli ba ba ne ba zwa mwa manaha kaufela a lifasi. 6 Ha ba utwa mulumo wo, ba t'o kubukana hamoho. Ba komoka hahulu kamukan'a bona, kakuli mutu ni mutu n'a utwa balumeli ba bulela ka puo ya habo. 7 Ba sa ikomokezi cwalo, ba mbwetukile, kiha ba li: “Batu bao, ba ba bulela cwana, kana ha si Magalilea kaufel'a bona, nji? 8 Kikabakalañi yo muñwi ni yo muñwi wa luna h'a ba utwa ba bulela ka puo ya habo? 9 Mwahal'a luna ku na ni ba ba zwa mwa naha ya Maparta, Mamede, Maelami ni ba ba yahile mwa Mesopotamia, mwa Judea ni mwa Kapadosia, ni ba ba zwa kwa Ponto ni Asia. 10 Ku na ni ba ba zwa kwa Frigia ni Pamfilia, kwa Egepita ni mabaka a Libia a bapani ni Sirene. Ba bañwi ku luna ba zwa kwa Roma. 11 Ku na ni ba ba pepilwe ba li Majuda ni balicaba ba ba ikezize Majuda. Ba bañwi ku luna ki Makreta ni Maarabe. Kono nihakulicwalo kaufel'a luna lwa ba utwa ha ba bulela ka lipuo za habo luna litaba ze tuna z'a ezize Mulimu!” 12 Ne ba komokile kaufela, ba zielehile, mi ne ba buzana, ba li: “Ze li talusañi?”

13 Kono ba bañwi ku bona ne ba sheununa balumeli, ba li: “Batu bao ba kozwi ki bucwala!”

 

Pulelo ya Pitrosi

14 Cwale Pitrosi a yema ni baapositola ba bañwi ba lishumi ka a li muñwi. A huweleza kwa nyangela, mi a li: “Mina Majuda ni mina kaufela ba ba yahile mwa Jerusalema, mu ni teeleze, mi mu utwisise se ni bata ku mi bulelela sona. 15 Batu ba, ha ba si ka kolwa sina mo mu hupulela, batili. I sa li kakusasa, ha ba si ka ca ni mukushuko. 16 Kono ki sona s'a n'a bulezi mupolofita Joele, ha n'a ize:

17 ’Ze ni ta eza ka linako za mafelelezo,

ki ze, ku bulela Muñ'a Bupilo.

Ni ta sululela Moya wa ka

fahalimw'a batu kaufela.

Bana ba mina ba bashimani

ni ba basizana ba ta polofita,

michaha ya mina i ka bona lipono,

mi macembele ba mina

ba ta lola litolo.

18 Ee, ka ona mazazi ao,

ni ta sululela Moya wa ka

kwa batanga ba ka ba banna

ni ba basali,

mi ba ta polofita.

19 Ni ta eza limakazo kwahalimu

mwa mahalimu,

ni ze komokisa fafasi

kwatas'a lihalimu.

Ku ta ba ni mali ni mulilo

ni mbundu ye tuna.

20 Lizazi li ta unsufala,

mi kweli i ta ba ye fubelu inge mali,

lizazi le lituna, le li tumile la Mulena,

li si ka fita kale.

21 Mi mutu kaufela ya ta lapela

libizo la Mulena u ta piliswa.’

22 ”Banna ba Isilaele, mu teeleze manzwi a! Ni bulela ka Jesu wa Nazareta, mutu yo bulena bwa hae mu bu supelizwe hande-nde ki Mulimu, ka zona limakazo ni liponiso ni ze komokisa z'a ezize ka yena. Mina kasibili mwa li ziba zeo kakuli li ezahalezi mwahal'a mina. 23 Mutu yo, mu mu filwe mwa mazoho, ka muhupulo ni ka mulelo o n'o lelilwe pili ki Mulimu. Mu mu bulaile, ka ku lumelela baezalibi kuli ba mu kokotele fa sifapahano.

24 Kono Mulimu u mu zusize kwa bafu, mi a mu lukulula kwa butuku bwa lifu, kakuli ne ku sa konahali kuli a tamiwe ki lona.

25 Davida, ki niti, u ize ka yena:

‘Mulena u inzi ni na

ka linako kamukana.

U ni inzi ku la bulyo,

kuli ni si ke na katazwa ki se siñwi.

26 Ki lona libaka pilu ya ka ha i wabezwi

ni manzwi a ka h'a tezi tabo,

mi nihaili mwa ku fokola kwa mubili wa ka,

ni ta pumula ka sepo.

27 Kakuli ha u na ku tuhelela moya wa ka

mwa sibaka sa ba ba shwile,

mi ha u na ku lumelela mutang'a hao

ya isepezi wena kuli a bole.

28 U ni bonisize nzila ya bupilo,

mi u ta ni tabisa, ka ku ina fakaufi ni na.’

29 ”Banabahesu! Ni swanezi ku mi bulelela patalaza ka ndat'a luna Davida. U kile a shwa, a bulukwa, mane libita la hae ki le, mwahal'a luna ni kacenu le. 30 Kono i ne li mupolofita, mi n'a ziba s'a n'a mu sepisize Mulimu. Mulimu n'a mu sepisize ka luci kuli yo muñwi wa ba ba ta simuluha ku yena u ta ba mulena sina mw'a n'a inezi yena.

31 Davida n'a boni s`a n'a ta eza Mulimu, mi kiha n'a bulezi za zuho ya Mesia, h'a ize,

‘H`a si ka tuhelelwa mwa sibaka

sa ba ba shwile,

mi mubili wa hae ha u si ka bola.’

32 Mulimu u zusize yena Jesu yo kasibili kwa bafu, mi kaufel'a luna, lu lipaki za taba yeo. 33 U pahamiselizwe ku la silyo la Mulimu, mi u amuhezi Moya o Kenile w'a n'a mu sepisize Ndat'ahe. U lu sululezi ona mi ki sona se mu iponela ni ku ikutwela ka nako ye. 34 Kakuli Davida kasibili h'a si ka ya kwa lihalimu, kono u ize:

 Mulena u ize ku mulen'a ka:

‘ I na ku la silyo la ka.

 

35 Ina ku na, ku fitela ha ni ka eza lila za hao

inge kapula fo ku ka hata mahutu a hao.’

36 ”Cwale batu kaufela ba Isilaele ba swanezi ku zibisisa kuli yena Jesu yo, ye mu kokotezi fa sifapahano, ki yena ya ezizwe Mulena ni Mesia ki Mulimu!”

37 Ha ba utwa manzwi ao, ba tabeha hahulu mwa lipilu, mi ba bulela, ba li: “Banabahesu, lu ta eza cwañi?” 38 Pitrosi a li ku bona: “Mu tuhele libi za mina, mi yo muñwi ni yo muñwi wa mina a kolobezwe ka libizo la Jesu Kreste. Ki hona mu ta swalelwa libi za mina, mi mu fiwe mpo ya Mulimu, ona Moya o Kenile. 39 Kakuli ki sepiso ye sepisizwe mina ni bana ba mina, ni ba ba kwahule kaufela, ili bao kamukana b'a ka lata ku ipizeza Mulena, Mulimu wa luna.”

40 Mi ka manzwi a mañwi a mañata Pitrosi n'a ba hapeleza, ni ku ba susueza, a nz'a li: “Mu ipilise ka ku kauhana ni batu bao ba ba maswe!” 41 Ba bañata ku bona ba lumela manzwi a Pitrosi, mi ba kolobezwa. Zazi leo, sitopa sa balumeli sa ekezeha ka batu ba ba bata ku ba likiti ze talu. 42 Nako kaufela ne ba tiiseza kwa tuto ya baapositola, mwa kopano hamoho, mwa ku komauna mahobe,ni mwa litapelo.

 

Bupilo mwahal'a balumeli

43 Batu kaufela ne ba swelwi ki sabo kakuli baapositola ne ba eza limakazo ze ñata ni lika ze komokisa. 44 Balumeli kaufela ne ba li sitopa si li siñwi, mi ne ba ikabela ze ne ba na ni zona.

45 Ne ba lekisanga liluo la bona ni ze ne ba na ni zona kaufela mi ba ikabela mali, ka mw'a n'a tokwela yo muñwi ni yo muñwi wa bona. 46 Ne ba tiiseza ku kopana mwa malapa a Tempele ka zazi ni zazi, ba li pilu iliñwi. Ba komauna buhobe mwa ndu ye ñwi ni ye ñwi, ba ca lico za bona ka tabo ni ka lipilu ze nde. 47 Ne ba lumba Mulimu, ba nze ba tabelwa ki batu kaufela, mi ka zazi ni zazi, Mulena n'a nz'a ekeza sitopa sa bona ka ba ba ne ba piliswa.

3

 

Ku foliswa siyanga

1 Ka zazi le liñwi Pitrosi ni Joani ba ya kwa Tempele, manzibwana nako ha i eza lihola ze talu ku zwa fa hal`a toho, ku y'o lapela. 2 Ne ku na ni mutu, ye ne li siyanga a li ku pepwa, ya n'a inanga fakaufi ni munyako wa Tempele o n'o bizwa Munyako o Munde. Ne ba mu nanulelanga kwa munyako wo, ka zazi ni zazi, kuli a n'o ikupelanga mali ku ba ba ne ba kena mwa malapa a Tempele. 3 H'a bona bo Pitrosi ni Joani ba kena, a kupa kuli ba mu fe se siñwi. 4 Ba mu lubukela, mi Pitrosi a li ku yena: “U lu talime!” 5 Cwale a ba talima ka sepo ya kuli u ta fumana se siñwi ku bona. 6 Pitrosi kiha s'a li ku yena: “Ha ni na mali ni a makana, kono ni ta ku fa se ni na ni sona. Ka libizo la Jesu Kreste wa Nazareta ni li: ‘Zamaya!’ “ 7 Kiha s'a mu swala ku la silyo, mi a mu yemisa. Ka nako yona yeo, mahutu ni lingongo za hae za tiya. 8 A tula, a yema ka mahutu a hae, mi a kala ku zamaya-zamaya. A kena ni bona mwa malapa a Tempele, a nz'a zamaya, a tulaka, a lumba Mulimu. 9 Batu kamukana ba mu bona h'a nz'a zamaya a lumba Mulimu. 10 Mi ha ba bona kuli ki yena mukupi ya n'a inanga fa Munyako o Munde wa Tempele, ba kala ku babaza ni ku komokiswa ki se ne si mu tahezi.

 

Manzwi a Pitrosi kwa batu

11 Kakuli mutu yo n'a kumalezi bo Pitrosi ni Joani, batu kaufela ba matela ku bona mwa Makozwana a Salumoni, ba ikomokezi. 12 Pitrosi h'a bona cwalo, a li ku bona: “Banna ba Isilaele, kiñi ha mu komokiswa ki foliso yeo? Kiñi ha mu lu lubukezi inge ki luna lu konile ku zamaisa mutu yo ka maata a luna kapa ka bulumeli bwa luna? 13 Mulimu wa Abrahama, wa Isaka, ni wa Jakobo, Mulimu wa bo kukw'a luna ki yena ya tumisize libizo la mutang'a hae Jesu. Mina mu mu swalisize, mwa mu fa babusisi,mi mwa mu latula fa meeto a Pilato ya n'a lata ku mu lukulula.

  14 Mu latuzi ya Kenile, ya Lukile, mi mu kupile Pilato kuli a mi lukululele mubulai.

15 Mane, mu bulaile mufani wa bupilo, kono Mulimu u mu zusize kwa bafu, mi luna lu lipaki za taba yeo. 16 Ki maata a libizo la Jesu a konile ku tiisa siyanga se. Se mu bona, ni se mu ziba, si ezizwe ka ku lumela libizo la hae. Tumelo ya ku lumela Jesu i mu folisize hande fapil`a mina kaufela.

17 ”Cwalehe banabahesu, ni ziba kuli se mu ezize ku Jesu, mina baeteleli ba mi na, mu si ezize ka ku sa ziba. 18 Mulimu n'a zibisize kale, ka bapolofita kaufela, kuli Mesia wa hae n'a ta nyanda, mi u bonahalize niti ya z'a n'a bulezi ka ona mukwa wo. 19 Mu tuhele bumaswe bwa mina, mi mu sikuluhele ku Mulimu, kuli a te a takule libi za mina. 20 Kihona Mulena a ta kona ku tahisa linako za ku ishumusa, ni ku mi lumela Mesia y'a n'a s'a mi ketezi pili, ili yena Jesu. 21 Ka nako ye, u swanezi ku inelela kwa lihalimu ku fitela linto kamukana ha li ka eziwa sinca, sina mw'a n'a bulelezi Mulimu kwakale, ka bapolofita ba hae ba ba kenile. 22 Kakuli Mushe n'a ize: ‘Mulena Mulimu wa mina u ta mi lumela mupolofita, sina na. U ta ba wa habomina. Mu swanezi ku mamela litaba kaufela z'a ka mi bulelela.

23 Mutu kaufela ya ka hana ku teeleza se si ta bulelwa ki mupolofita yo, u ta zwiswa mwahal'a batu ba Mulimu, a bulaiwe.’

  24 Mi bapolofita ba ba polofitile ka ku tatamana kwa bona, ku zwa ku Samuele, ba bulezi ni bona kamukana ka za ona mazazi a. 25 Lisepiso z'a n'a sepisize Mulimu ka bapolofita ki za mina, mi mu keni mwa bulikani bw'a n'a isweli Mulimu ni bo kukw'a mina ha n'a ize ku Abrahama: ‘Ni ka tohonolofaza batu ba lifasi kamukana ka lusika lwa hao.’

26 Kabakaleo, Mulimu u ketile ni ku luma mutang'a hae ku mina pili, ku t'o mi tohonolofaza ka ku mi tuhelisa mikwa ya mina ye maswe, kaufel'a mina.”

4

 

Pitrosi ni Joani ha ba li fa Kuta

1 Bo Pitrosi ni Joani ne ba sa bulela ni batu, ha ku se ku taha baprisita, nduna wa balibeleli ba Tempele ni Basaduki cwalo. 2 Ne ba nyemile kakuli baapositola ba babeli bao ne ba luta batu kuli Jesu n'a zuhile kwa bafu, ili sisupo se si bonisa kuli ba ba shwile ba ta zuha. 3 Cwale ba ba swala ni ku ba kenya mwa totlongo ku fitela habusa, kakuli n'e s'e li manzibwana. 4 Kono ba bañata ku bona ba ba ne ba utwile manzwi a bona ba lumela, mi palo ya balumeli ya bata ku fita fa likiti li ketalizoho.

5 Habusa, manduna ba Majuda, bahulu ba sicaba ni baluti ba Mulao ba kopana mwa Jerusalema. 6 Ba kopana ni muprisita yo muhulu Anna, ni Kayafa, ni Joani ni Alexandere ni ba bañwi ba lubasi lwa muprisita yo muhulu. 7 Ba tisa baapositola fapil'a bona mi ba ba buza, ba li: “Ki ka maata afi kapa ka libizo la mañi ha mu konile ku eza zeo?”

8 Cwale Pitrosi, a nz'a tezi Moya o Kenile, a ba alaba, a li: “Ku mina bazamaisi ba sicaba, ni mina bahulu! 9 Haili mo lu buziwa kacenu ka kezo ye nde ye lu ezize ku siyanga yo, ni mw'a foliselizwe, 10 mu swanezi ku ziba se, mina kaufela ni batu kamukana ba Isilaele cwalo, kuli mutu yo, ya yemi fapil'a mina h'a folile hande, ki ka maata a libizo la Jesu Kreste wa Nazareta, ya takisizwe ki mina, mi ya zusizwe kwa bafu ki Mulimu. 11 Jesu ki yena ya bulelwa mwa Mañolo kuli:

‘Licwe le li nyazizwe ki mina bayahi,

li fetuhile licwe la butokwa kwa lilulu.’

12 Ku piliswa ku fumanwa ku yena feela a nosi, kakuli ha ku na nihaili a li muñwi feela mwa lifasi kaufela wa libizo le li filwe ki Mulimu kwa batu kuli ka lona lu kone ku piliswa.”

13 Ba ba mwa Kuta kaufela, ba komokiswa ki ku bona bundume bwa bo Pitrosi ni Joani, kanti ba ziba kuli ki batu feela ba ba si ka ituta. Ba lemuha hande kuli ne li balikani ba Jesu. 14 Kono ne ba tokwa se ne ba ka nyaza kakuli ne ba bona mutu ya n'a folisizwe a yemi ni bona bo Pitrosi ni Joani. 15 Kiha ba ba zwisa mwa Kuta, mi ba kala ku ambolisana mwahal'a bona. 16 Ba li: “Lu ta eza cwañi, ka batu bao? Kakuli ba ba yahile mwa Jerusalema mo kaufela, ba ziba hande kuli makazo yeo ye komokisa i ezizwe ki bona, mi ha lu koni ku i latula. 17 Kono, ka ku hanisa taba ye ku hasana, lu ba kalimele kuli ba si ke ba lika ni hanyinyani feela ku bulela hape ku mutu ufi kamba ufi ka libizo la Jesu.”

18 Cwale ba ba bizeza mwa Kuta hape, mi ba ba laelela ka tata kuli ba si ke ba lika ni hanyinyani ku bulela kapa ku luta batu ka libizo la Jesu.

19 Kono bo Pitrosi ni Joani ba ba alaba, ba li: “Ku atule mina kapa se sinde fapil'a Mulimu ki sifi: ku kuteka mina, kape ku kuteka Mulimu? 20 Haili luna, ha lu koni ku tuhela ku bulela ka ze lu boni ni ze lu utwile.” 21 Ba Kuta ba ba kalimela hape ka tata, mi ba ba lukulula. Ne ba palelwa ku fumana mulatu o ba ka ba atula ka ona, kakuli batu kamukana ne ba sweli ku lumba Mulimu ka se ne si ezahalile. 22 Mutu yo ya n'a folisizwe ka makazo, n'a na ni lilimo ze fitelela mashumi a mane.

 

Tapelo ya Balumeli

23 Ba sa z'o lukululwa, Pitrosi ni Joani ba kutela kwa balikani ba bona, ku y'o ba taluseza ze ne bulezwi ki baprisita ba bahulu ni manduna. 24 Ha ba se ba utwile cwalo, balumeli ba kopana mi ba lapela Mulimu, ba li: “Mulena, wena ya ezize lihalimu ni lifasi ni mawate ni ze ku zona kaufela!

25 Ka Moya wa hao o Kenile, n'o bulezi ka mulomo wa mutang'a hao Davida, ha n'a ize:

‘Balicaba ba nyemeziñi?

Mi licaba li lelelañi ze si na tuso?

26 Malena ba lifasi ba itukisize

ni babusisi ba kopani hamoho

ku lwanisa Mulena ni Mesia wa hae.’

27 Kakuli ki niti bo Heroda ni Ponse Pilato ne ba kile ba kopana mwa hae mo ni balicaba ni batu ba Isilaele ku lwanisa Jesu mutang'a hao ya kenile, y'o ketile ku ba Mesia.

  28 Ba petile cwalo lika kamukana z'o n'o laezi wena, ka maata ni ka tato ya hao, kuli li ka ezahala. 29 Cwale Mulena, lemuha mifumbo ye ba eza, mi u lu lumelele, luna batanga ba hao, ku bulelela batu linzwi la hao ka bundume. 30 Otolola lizoho la hao kuli lifoliso, ze komokisa, ni limakazo li eziwe ka libizo la mutang'a hao Jesu ya kenile.”

31 Ha ba se ba felize ku lapela, sibaka mo ne ba kopanezi sa nyanganya. Kaufel'a bona ba tala Moya o Kenile, mi ba kala ku bulela linzwi la Mulimu ka bundume.

 

Ku latana kwa balumeli

32 Buñata bwa ba ba lumezi ne ba li pilu iliñwi, ni moya u li muñwi feela. Ne ku si na ya n'a bulela kuli z'a n'a luile ne li za hae feela, kono, ne ba ikabela ze ne ba na ni zona kaufela mwahal'a bona.

33 Ka maata a matuna, baapositola ne ba paka za zuho ya Mulena Jesu, mi Mulimu n'a ba sululela limbuyoti ze ñata. 34 Ne ku si na ya n'a tokwa se siñwi ku bona. Ba ba ne ba na ni masimu kapa mandu, ne ba a lekisa, mi ne ba tisa mali a ne ba fumani fa mileko ya bona. 35 Ne ba t'o a fitisa kwa baapositola, mi mali ao n'a abelwa batu ka mw'a n'a tokwela yo muñwi ni yo muñwi wa bona.

36 Sina mw'a n'a ezelize Josefa, wa Mulivi ya n'a pepezwi mwa Sipera mi ya n'a bizwa Barnabasi, kikuli Mukutazi. 37 A lekisa simu ya hae, mi a t'o fitisa mali kwa baapositola.

5

 

Ananiasi ni Safira

1 Kono munna ya n'a bizwa Ananiasi, yo musal'a hae ne li Safira, a lekisa simu. 2 Ka tumelelano ni musal'a hae, a ipulukela mali a mañwi, mi a isa a n'a siyezi kwa baapositola. 3 Pitrosi kih'a li ku yena: “Ananiasi, kiñi ha u lumelezi Satani ku zamaisa pilu ya hao, mane u pume Moya o Kenile ka ku buluka a mañwi mali a simu y'o lekisize? 4 Pili u si ka i lekisa, simu i n'e li ya hao, mi ha s'o i lekisize, mali a teñi i n'e si a hao, nji? Cwale, se si ku hupulisize ku eza kezo ye cwalo kiñi? Ha u si ka puma batu, kono u pumile Mulimu!” 5 Ha s'a utwa feela cwalo, Ananiasi a wela fafasi, a shwa, mi batu kamukana ba ba utwile taba yeo ba kenelwa ki sabo. 6 Batangana ba taha, ba puta situpu sa hae, mi ba si nga ku y'o si buluka.

7 Mwamulaho a lihola ze bata ku ba ze talu, musal'a Ananiasi a fita, a sa zibi se ne si ezahalile. 8 Pitrosi a mu buza, a li: “A ku ni bulelele, kana mali a ki ona a teko ya simu ye mu lekisize, nji?” Yena a alaba, a li: “Eni, ki ona kaufela.” 9 Cwale Pitrosi a li ku yena: “Kikabakalañi wena ni munn'a hao ha mu lumelelani ku lika Moya wa Mulena? Utwa, batu ba ba il'o buluka munn'a hao se ba li fa munyako, mi ba ka t'o ku nga ni wena cwalo!” 10 Ka nako yona yeo a wela fafasi kwa mahutu a Pitrosi, mi a shwa. Batangana ha ba fita, ba bona kuli ni yena s'a shwile. Ba mu nanula, mi ba y'o mu buluka kwatuko a munn'a hae. 11 Keleke kaufela ni batu kamukana ba ba utwile litaba zeo ba kenelwa ki sabo ye tuna.

 

Limakazo ni ze komokisa

12 Baapositola ne ba eza limakazo ni ze komokisa ze ñata mwahal'a batu. Balumeli, bona, ne ba kopanelanga hamohocwalo mwa Makozwana a Salumoni. 13 Ne ku si na mutu feela ya n'a ka ituma pilu ku y'o kopana ni bona, nihaike batu ne ba ba lumba hahulu. 14 Nihakulicwalo batu ne ba nze ba kena hape ni hape mwa mutapi, ili banna ni basali ba ba ne ba lumela ku Mulena. 15 Kabakala musebezi o n'o eziwa ki baapositola, bakuli mane ne ba tisiwanga mwa mikwakwa, fa mimbeta ni fa miseme ya bona, kuli Pitrosi ha n'a ka fita fo, bakuli ba te ba apeswe ki muluti wa hae. 16 Batu ba bañata ba ba ne ba zwa mwa minzi ye bapani ni Jerusalema ne ba tisanga bakuli ba bona ni ba ba ne ba na ni mioya ye maswe, mi ne ba foliswa kamukan'a bona.

 

Baapositola ba nyandiswa

17 Cwale muprisita yo muhulu ni ba kopano ya hae kaufela, ili Basaduki, ba shwela hahulu baapositola muna mi ba lumelelana kuli ba eza se siñwi. 18 Ba swala baapositola, mi ba ba kenya mwa tolongo ya nyangela. 19 Kono, bona busihu bo, lingeloi la Mulena la t'o kwalula minyako ya tolongo, la zwisa baapositola, mi la li ku bona: 20 ”Mu y'o yema mwa malapa a Tempele, mi mu bulelele batu za bupilo bo, bo bunca kaufela.” 21 Baapositola ba lumela, mi habusa i sa li kakusasana luli, ba y'o kena mwa malapa a Tempele, mi ba kala ku luta.

Muprisita yo muhulu ni balikani ba hae ba kopanya Kuta kaufela, hamoho ni ba bahulu ba Majuda. Cwale ba lumela mañusa kwa tolongo kuli baapositola bao ba tiswe. 22 Kono, ha ba fita kwa tolongo, ha ba si ka fumana baapositola mwateñi. Kiha se ba kutela kwa kuta ku y'o biha litaba, ba li: 23 ”Ha lu y'o fita kwa tolongo, lu fumani ku kwalilwe, ku kiilwe hande, ni balibeleli ki ba fa minyako, kono ha lu kwalula, ha lu si ka fumana mutu mwahali!” 24 Cwale nduna wa balibeleli ba Tempele ni Muprisita yo Muhulu ha ba utwa cwalo, ba komokiswa ki se si tahezi baapositola, ba sa zibi se ba ta eza. 25 Cwale kwa kena mutu, mi a li ku bona: “A mu teeleze! Batu be mu kenyize mwa tolongo, ki ba mwa malapa a Tempele ba luta batu hape!” 26 Nduna wa balibeleli kih'a ya ni batu ba hae, mi ba tisa baapositola, ba sa ba tundanisi kakuli ne ba saba ku pobaulwa ka macwe ki batu.

27 Ba sin'o ba tisa, ba ba yemisa fapil'a Kuta, mi muprisita yo muhulu a kala ku ba buza. 28 A li: “Ne lu mi koñomekile ka tata kuli mu si ke mwa lika ni hanyinyani ku luta ka libizo la mutu yo hape, kono cwale a mu bone se mu ezize! Lituto za mina se li hasanile mwa Jerusalema kaufela, mi mu bata kuli lifu la hae li lu yeme mwa toho!”

29 Pitrosi ni baapositola ba bañwi ba alaba, ba li: “Lu swanezi ku eza se si latwa ki Mulimu, isiñi batu. 30 Mulimu wa bo kukw'a luna u zusize kwa bafu Jesu yo, ye mu bulaile mina, ka ku mu kokotela fa sifapahano. 31 Mulimu u mu zuselize ku la silyo la hae kuli a be Mueteleli ni Mupilisi, a fe batu ba Isilaele sibaka sa ku lumela ni ku swalelwa libi za bona. 32 Luna lu lipaki za litaba zeo, hamohocwalo ni Moya o Kenile, wo ili mpo ya Mulimu ku ba ba eza se si latwa ki yena.”

33 Ba Kuta kaufela ha ba utwa cwalo, ba felela mwahalimu, mi ba bata ku bulaya baapositola. 34 Kono mwahal'a bona, ne ku na ni Mufalisi yo muñwi ya n'a bizwa Gamaliele, muluti wa Mulao ya n'a kutekiwa ki batu kaufela. A yema mwa Kuta, mi a kupa kuli baapositola ba zwisezwe kwande nakonyana. 35 Kih'a li kwa Kuta: “Bana ba Isilaele, mu tokomele se mu bata ku eza kwa batu bao. 36 Kakuli ka nako ye ñwi, mi ha si kale hahulu, ku tile mutu ya n'a bizwa Teudasi, ya n'a ipulela ni ku ikeza mutu yo mutuna. A latelelwa ki batu ba bata ku eza mianda ye mine. Kono a bulaiwa, balateleli ba hae ba hasana, mi ya ba mafelelezo a taba yeo. 37 Mwamulaho wa hae, ka nako ya sipalo, kwa taha Judasi wa kwa Galilea. Ni yena hape a latelelwa ki sitopa se situna sa batu, kono ni yena a bulaiwa, mi balateleli ba hae kaufela ba hasanyiwa. 38 Cwale, na mi bulelela:’ Mu si ke mwa eza se siñwi kwa batu bao. Mu ba tuhele, kakuli haiba mulelo ni musebezi wa bona ki ze zwa kwa batu, li ta fela. 39 Kono haiba ki ze zwa ku Mulimu, ha mu na ku kona ku li felisa. Mu ka swana mwa ipumana mu lwanisa Mulimu!”‘ Kuta ya latelela kelezo ya Gamaliele. 40 Baapositola ba bizezwa hape mwahali, ba natiwa ni ku koñomekwa hape kuli ba si ke ba kutela fateñi ku bulela ka libizo la Jesu. Kiha ba ba lukulula. 41 Baapositola ba zwa mwa Kuta, ba tabile kakuli ne ba bona kuli Mulimu n'a ba talima ili ba ba lukela ku tompololwa kabakala libizo la Jesu. 42 Mi, ka zazi ni zazi, kwa Tempele ni mwa mandu, ne ba zwelapili ba nze ba luta cwalo Litaba ze Nde za Jesu Kreste, yena Mesia.

6

 

Batu ba supile ba ketwa ku tusa baapositola

1 Mwamulahonyana, palo ya balutiwa ha i nze i ekezeha, kwa taha linonge mwahal'a Majuda ba Sigerike ni Majuda ba Siheberu. Ba sigerike ne ba li limbelwa za bona ne li ketululwa, ka ku sa abelwa hande kwa lituso ze ne ba fiwanga ka zazi ni zazi. 2 Ka libaka leo, baapositola ba lishumi ka ba babeli, ba biza balutiwa kaufela, ba li ku bona: “Ha ku swaneli kuli lu tuhele ku luta linzwi la Mulimu, ni ku t'o abela batu ze ba tokwa. 3 Cwalehe banabahesu, mu kete banna ba supile mwahal'a mina, ili batu ba ba sepahala, ba ba tezi Moya o Kenile, ba ba na ni butali, kuli lu ba fe musebezi wo. 4 Haili luna, lu ta talima feela litapelo ni ku luta linzwi nako kaufela.”

5 Batu kamukana ba tabela muhupulo wo wa baapositola. Kiha ba keta Setefani, munna ya n'a tezi tumelo ni Moya o Kenile, ni Filipi, Prokoro, Nikanora, Timoni, Parmena ni Nikola mulicaba wa kwa Antioke ya n'a keni mwa tumelo ya Sijuda. 6 Cwale ba ba tisa kwa baapositola, mi bao ba ba lapelela ni ku ba beya mazoho. 7 Kamukwaocwalo, linzwi la Mulimu ne li zwelapili ku hasana. Palo ya balutiwa i ne i hula hahulu mwa Jerusalema, mi baprisita ba bañata ne ba t'o lumela.

 

Setefani wa swalwa

8 Setefani ya n'a tezi maata kakuli n'a fuyauzwi ki Mulimu, n'a eza limakazo ni ze komokisa mwahal'a batu. 9 Kono batu ba bañwi ba mu lwanisa, ili bona ba sinagoge ye bizwa ya Balukuluhi, mo ne ku na ni Majuda ba kwa Sireni ni ba kwa Alexandria. Bona, ni Majuda ba bañwi ba kwa Silisia ni ba kwa Asia, ba kala ku kanana ni Setefani. 10 Kono ne ba palelwa ku mu hanyeza kakuli n'a bulela ka butali bw'a n'a fiwa ki Moya. 11 Cwale ba leka batu ba bañwi kweta kuli ba bulele cwana, ba li: “Lu mu utwile a nz'a lwanisa Mushe ni Mulimu!” 12 Ka ona mukwa wo, ba susueza batu ni bahulu ni Baluti ba Mulao. Kiha ba taha ku Setefani, ba mu swala mi ba mu isa kwa Kuta. 13 Ba tisa ni lipaki za buhata, za li: “Mutu yo, u nyefulanga Tempele ye kenile ni Mulao wa Mushe. 14 Lu mu utwile, h'a li:’ Jesu wa Nazareta yo, u ta sinya Tempele ni ku fetula mikwa ye lu siyezwi ki Mushe!”‘ 15 Ba ba ne ba li mwa Kuta kaufela ba lubukela Setefani, mi ba bona kuli pata ya hae ne i se i swana ni ya lingeloi.

7

 

Pulelo ya Setefani

1 Muprisita yo muhulu a buza Setefani, a li: “Kikuli ki niti, ki hona mo ku inezi cwalo?” 2 Cwale Setefani a alaba, a li: “Banabahesu ni bo ndate, a mu ni teeleze! Mulimu wa kanya u kile a bonahala ku ndat'a luna Abrahama, ha n'a sa pila mwa Mesopotamia, a si ka tutela kale kwa Harani.

3 A li ku yena: ‘Siya banabahenu ni naha ya henu, mi u ye kwa lifasi le ni ta ku supeza.’ 4 Cwale a zwa mwa naha ya Makaladeya, a y'o yaha mwa Harani. Mwamulaho a lifu la ndat'ahe Abrahama, Mulimu a mu tutiseza mwa naha mo, mo mu pila ka nako ye.

5 Mulimu n'a si ka fa Abrahama kalulo ye ñwi ya naha yeo, nihaili ka ka kuma fa butelele bwa lihutu, kono n'a mu sepisa kuli u ta mu fa yona kaufela, i be ya hae ni ya bana ba hae. Abrahama n`a si na mwana, Mulimu h`a mu sepisa cwalo.

6 S'a mu bulelezi Mulimu ki se: ‘Baikulu ba baikulu ba hao ba ta y'o pila mwa naha i sili. Ba ta y'o ba batanga, mi ba ta nyandiswa hahulu ka lilimo ze mianda ye mine.

7 Kono, ni ta atula sicaba se si ka ba lua, mi mwa mulahonyana, ba ta zwa mwa naha yeo ku t'o ni sebeleza mwa naha yona ye, ku bulela Mulimu.

8 Cwale Abrahama a fiwa mupato kuli i be sisupo sa bulikani bo, mi ki cwalo kuli Abrahama, ha s'a pepile Isaka, a mu isa kwa mupato, a nz'a na ni sunda iliñwi feela ya ku pepwa. Isaka ni yena a isa Jakobo, ni Jakobo cwalo a isa bashemi ba masika a lishumi ka a mabeli a ba Isilaele kwa mupato.

9 ”Bana bao ba Jakobo ba shwela Josefa muna, ba mu lekisa kuli a y'o luiwa kwa Egepita. Kono Mulimu n'a nz'a mu babalela.

10 A mu zamaisa hande mwa manyando a hae kaufela. A mu fa ku kateleha ni ku bonisa butali fapil'a Faro, mulena wa Egepita, mi mulena yo a beya Josefa ku ba mubusisi wa naha kaufela ya Egepita, mane ni wa lika za bulena kamukana.

11 Kiha ku kena tala ye tuna mwa naha ya Egepita ni ya Kanana kaufela. Ku nyanda kwa ba ko kutuna, mi bo kukw'a luna ba tokwa lico.

12 Cwale Jakobo, ha s'a utwile kuli ne ku na ni lico mwa Egeita, a luma bo kukw'a luna kwateñi, ili musipili wa bona wa pili. 13 Ka musipili wa bubeli, Josefa a izibahaza kwa bahulwani ba hae, mi Faro a ziba cwalo za lusika lwa Josefa.

14 Cwale Josefa a lumela ndat'ahe Jakobo ni ba mba ya hae kaufela, kuli ba tahe mwa Egepita, mi batu bao kaufela ne ili ba mashumi a supile ni ba ketlizoho.

15 Jakobo a ya kwa Egepita kw'a il'o shwela ni ko ku il'o shwela ni bo kukw'a bo kukw'a luna.

16 Litupu za bona za tiswa kwa Sikemi, mi za bulukwa mwa libita l'a n'a lekile Abrahama ka mali, kwa bana ba Hamori, mwa Sikemi mo.

17 ”Nako ha i se ili fakaufi ya kuli Mulimu a pete sepiso y'a n'a sepisize Abrahama, sicaba sa luna sa kala ku ata hahulu mwa Egepita.

18 Kiha ku yola mulena yo munca, ya n'a si ka ziba Josefa, mi a kala ku busa mwa Egepita. 19 Mulena yo a puma sicaba sa luna, mi a nyandisa bo kukw'a luna, mane a hanisa limbututu za bona ku ina mwa mahae ili kuli li shwe.

20 Ki yona nako y'a n'a pepilwe Mushe, yona yeo, ili mushimani yo munde hahulu. A utelwa mwa ndu ya ndat'ahe likweli ze talu.

21 Mi ha s'a zwisizwe mwa hae, mwan'a Faro wa musizana a mu nga ku y'o mu uta ni ku mu eza mwan'a hae.

22 Mushe a lutiwa butali kaufela bwa Maegepita, mi a ba mutu yo mutuna ka lipulelo ni ka likezo.

23 ”Mushe h'a s'a na ni lilimo ze mashumi a mane, a hupula ku y'o potela banabahabo, ili bona ba Isilaele.

  24 A bona yo muñwi wa bahabo a katazwa ki Muegepita. Kiha s'a y'o mu tusa ni ku mu lamulela, mane a bulaya Muegepita yo. 25 N'a hupula kuli mwendi banabahabo ba ta utwisisa kuli Mulimu n'a ta itusisa yena ku ba lukulula, kono ha ba si ka utwisisa. 26 Habusa, Mushe a bona Maisilaele ba babeli ba ba ne ba itwanisa, mi a lika ku ba kalimela kuli ba utwane, a li: ‘Yela banna, mu bana ba mba, cwale mu itwanisezañi? 27 Kono ya n'a kataza yo muñwi a kasheza Mushe kwatuko, a li: ‘Ya ku file bubusi ni buatuli mwahal'a luna ki mañi? 28 U bata ku ni bulaya sina mo u bulaezi Muegepita yani maabani, nji?’ 29 Cwale Mushe h'a utwa cwalo, a zwa mwa Egepita, a y'o yaha mwa naha ya Midiani, mi koo a y'o pepa bana ba babeli ba bashimani.

30 ”Lilimo ze mashumi a mane ha li se li felile, Mushe a bona lingeloi mwa malimi a mulilo wa sicacani se ne si ca mwa naheñi, fakaufi ni Lilundu la Sinai.

  31 Mushe a komokiswa ki pono yeo, kono h'a sutelela ku t'o talimisisa hande, a utwa linzwi la Mulena, li li: 32 ’Ki na Mulimu wa bo kukw'a bo kukw'a hao, Mulimu wa Abrahama, wa Isaka ni wa Jakobo.’ Mushe a ngangamiswa ki sabo, mane a saba ni ku talima. 33 Mulema kih'a li ku yena: ‘Zwisa makatulo kwa mahutu a hao, kakuli u yemi fa sibaka se si kenile. 34 Ni boni hande manyando a batu ba ka mwa Egepita. Ni utwile ku tonga kwa bona, kiha ni tezi ku t'o ba pilisa. Cwale u tahe, ni ku lume kwa Egepita.’

35 ”Ki yena Mushe yo ya n'a hanilwe ki bana ba Isilaele, yo ne ba ize ku yena: ‘Ki mañi ya ku ezize mubusi ni muatuli wa luna? Ki yena ya n'a lumilwe ki Mulimu ku t'o ba mubusi ni mupilisi, ka tuso ya lingeloi le ne li li mwa sicacani se ne si ca mulilo.

  36 Ki yena ya n'a zamaisize batu, ku ba zwisa mwa Egepita, ka ku eza limakazo ni ze komokisa mwateñi, kwa Liwate le Lifubelu ni mwa lihalaupa ka lilimo ze mashumi a mane.

  37 I sa li yena Mushe yo ya n'a ize kwa batu ba Isilaele: ‘Mulimu u ta mi lumela mupolofita, sina mw'a ni lumezi na, ili ya ta zwa mwa lusika lwa mina.’

38 Ki yena ya n'a inzi ni batu ba Isilaele ha ne ba kopani mwa naheñi. N'a li teñi ni bo kukw'a bo kukw'a luna, mi i sa li yena ya n'a inzi ni lingeloi ha li bulela ni yena fa Lilundu la Sinai. A amuhela manzwi a' pilisa a Mulimu ku t'o a fitisa ku luna.

39 ”Kono bo kukw'a bo kukw'a luna ha ba si ka mu kolwa. Ba mu nyaza mane ba lakaza ku kutela kwa Egepita. 40 Ba li ku Aruni: ‘U lu ezeze milimu ye ta lu etelela, kakuli ha lu zibi se si tahezi Mushe yani ya lu zwisize mwa Egepita.’

41 Kiha ba eza siswaniso sa namani, ba si ezeza sitabelo, mi ba eza mukiti wa ku kuteka se ba ikezelize.

42 Cwale Mulimu a ba fulalela, mi a ba fa ku lapela linaleli za kwahalimu sina mo ku ñolezwi mwa buka ya bapolofita, kuli:

Batu ba Isilaele!

I n'e si na, ye ne mu bulaezi lifolofolo

ku ni ezeza sitabelo,

ka lilimo ze mashumi a mane

mwa lihalaupa.

43 I ne li tende ya Moloke

ye ne mu lwezi,

ni siswaniso sa naleli

ya mulimu wa mina Refani,

ili maswaniso a ne mu ikezelize

kuli mu a sebeleze.

Kabakaleo ni ta mi tutiseza kwahule,

kwabuse bwa Babilona.’

44 ”Mwa lihalaupa, bo kukw'a bo kukw'a luna ne ba na ni tende ye ne bonisa kuli Mulimu n'a inzi ni bona. Ne i ezizwe mw'a n'a bulelezwi ni mw'a n'a boniselizwe Mushe ki Mulimu.

45 Tende yeo, ya ba mwa pabalelo ya bo kukw'a luna ba ba tile mwamulaho. Ba i lwala ha ba zamaya ni Joshua mi ba nga manaha kwa bañi ba ona, ba ba ne ba lelekilwe ki Mulimu. Mi ya siyala mwateñi ku fitela nako ya Davida.

46 Davida a fumana sishemo ku Mulimu, mi a mu kupa tumelelo ya ku yahela Mulimu wa Jakobo ndu.

47 Kono ndu yeo ya t'o yahiwa ki Salumoni.

48 ”Nihakulicwalo, Muambakani ya Pahami h'a ini mwa mandu a yahilwe ki batu sina mw'a bulelela mupolofita:

49 ’Lihalimu ki lubona lwa ka,

ku bulela Mulena,

mi lifasi ki situlo sa mahutu a ka.

Ki ndu ye cwañi

ye ne mu ka ni yahela?

Ne ni ka pumulelanga

mwa sibaka sifi?

50 Kikuli ha si na ya ezize lika zeo kaufela?’

51 ”Mu na ni mahañi a cwañi, mina bao lipilu ni lizebe za mina li tibani mi li palelwa ku utwa lipizo za Mulimu! Mu swana ni bo kukw'a bo kukw'a mina! Mu hanisa kamita Moya o Kenile!

  52 Kana ku na ni nihaili mupolofita a li muñwi feela ye ba si ka nyandisa bo kukw'a bo kukw'a mina! Ba bulaile balumiwa ba Mulimu ba ba ne ba til'o biha kale-kale za ku taha kwa Mutanga ya Lukile. Mi cwale mu mu betekile ni ku mu bulaya. 53 Ki mina ba ba amuhezi Mulao wa Mulimu, o n'o tisizwe ki mangeloi, kono ha mu si ka u lumela!”

 

Lifu la Setefani

54 Ba ba ne ba li mwa Kuta ba halifa hahulu ha ba utwa manzwi ao, mane kabakala ku nyema, ba kweca meno ha ba talima Setefani. 55 Kono yena, a nz'a tezi Moya o Kenile, a talima kwa lihalimu, mi a bona kanya ya Mulimu ni Jesu a yemi ku la silyo la Mulimu. 56 A li: “A mu teeleze! Ni bona lihalimu li kwaluluhile ni Mwan'a Mutu a yemi ku la silyo la Mulimu!”

57 Cwale ba itiba lizebe, mi ba huwa hahulu. Ba matela ku yena kaufel'a bona. 58 Ba mu hohela kwa mandamino a munzi, mi ba y'o mu pobaula ka macwe. Lipaki za siya liapalo za bona mwa pabalelo ya mucaha ya n'a bizwa Saule. 59 Ha n'a nz'a pobaulwa ka macwe, Setefani n'a lapela cwana, a li:”Mulena Jesu, amuhela moya wa ka! 60 Ki ha kubama mi a huwa ka linzwi le li pahami, a li: “Mulena! U ba swalele sibi se!” A sin'o bulela cwalo, a shwa.

8

 

Saule u nyandisa Keleke

1 Saule n'a utwisisa ka pulao ya Setefani.

Ku kala ka lona lizazi leo, keleke ye mwa Jerusalema ya kala ku nyandiswa ka lunya lo lu maswe. Balumeli kaufela ba hasanela mwa linaha za Judea ni Samaria, haisi bona baapositola. 2 Balumeli ba bañwi ba y'o buluka Setefani ka sililo se situna.

3 Saule, yena, n'a lika ku felisa Keleke. N'a zamaya mwa mandu kaufela, a nz'a hoholola balumeli ba banna ni ba basali ku y'o ba kenya mwa tolongo.

 

Filipi u luta Linzwi mwa Samaria

4 Balumeli ba ba ne ba hasani, ba ya kai ni kai ba nze ba luta linzwi. 5 Filipi a ya mwa munzi wa Samaria, a y'o luta batu ba mwateñi za Kreste. 6 Batu, ka buñata, ne ba teeleza ka tokomelo z'a n'a bulela, ha ne ba mu utwa ni ku bona limakazo z'a n'a eza. 7 Mioya ye maswe ne i zwa ku ba bañata, i nze i huwa, mi ba bañata ba ba omelezi luñañali, ni liyanga za mahutu cwalo ne ba foliswa. 8 Mi ne ku na ni tabo ye tuna mwa Samaria.

9 Filipi a si ka fita kale, ne ku na ni mutu mwa munzi ona wo ya n'a bizwa Simoni, ya n'a komokisize ba mwa Samaria ka mabibo a hae. N'a ikeza mutu yo mutuna. 10 Batu kaufela ba mwa hae, ba banyinyani ni ba bahulu, ne ba mu kolwa hahulu, ba li: “Mutu yo ki maata a Mulimu, ona ao a bizwa Maata a Matuna.” 11 Ne ba mu kolwa hahulu kakuli n'a s'a ngile nako ye telele a nz'a ba komokisanga cwalo ka mabibo a hae. 12 Kono cwale, ha ba se ba t'o kolwa ku Filipi ka Litaba ze Nde za Mubuso wa Mulimu ni libizo la Jesu Kreste, banna ni basali cwalo ba kolobezwa. 13 Mane ni yena Simoni a lumela mi a kolobezwa. N'a inanga fakaufi ni Filipi, mi n'a komokanga ha n'a bona limakazo ni ze komokisa ze ne eziwa.

14 Baapositola, mwa Jerusalema, ba utwa kuli batu ba mwa Samaria ba amuhezi linzwi la Mulimu. Kiha ba lumela bo Pitrosi ni Joani ku bona. 15 Bao ha ba se ba fitile, ba lapelela balumeli kuli ba amuhele Moya o Kenile. 16 Kakuli Moya o Kenile n'o si ka kena kale nihaili ku a li muñwi feela wa bona. Ne ba kolobelizwe feela ka libizo la Mulena Jesu. 17 Cwale bo Pitrosi ni Joani ba ba beya mazoho, mi ba amuhela Moya o Kenile.

18 Simoni h'a bona kuli Moya n'o fiwa balumeli ha ne ba beiwa mazoho ki baapositola, a ba tiseza mali. 19 A li: “Ni na, mu ni fe kwa maata ao, kuli mutu ufi ni ufi ye ni ka beya mazoho, a fumane Moya o Kenile.” 20 Kono Pitrosi a mu alaba, a li: “U shwe ni mali a hao, kakuli u hupula kuli mpo ya Mulimu i kona ku lekwa ka mali! 21 Ha u na s'o ka fiwa nihaiba siemba feela mwa musebezi wa luna, kakuli pilu ya hao ha si ye nde fapil'a Mulimu. 22 Ipone bumaswe ka kezo ya hao, mi u lapele Mulena kuli haiba kwa konahala, a ku swalele ka ku ba ni muhupulo o cwalo. 23 Kakuli ni bona kuli u tezi takazo ye maswe, mi u mwa litamo za sibi.” 24 Simoni kih'a li ku Pitrosi ni Joani: “A mu ni lapelele ku Mulena, ili mina, kuli ze mu bulezi li si ke za ezahala ku na.”

25 Ha ba se ba felize ku paka ni ku bulela linzwi la Mulena, bo Pitrosi ni Joani ba kutela kwa Jerusalema. Mwa nzila, ba luta Litaba ze Nde za Mulimu mwa minzi ye miñata ya mwa Samaria

\p.

Filipi ni nduna wa Muetiopia

26 Lingeloi la Mulena la li ku Filipi: “Itukiseze ku ya kwa Mboela kwa mukwakwa o zwa Jerusalema ku ya Gaza.” Mukwakwa wo ha u sa zamaiwa. 27 Filipi a yema mi a funduka. Mwa nzila, a katana ni mutu. I ne li nduna yo muñwi wa Muetiopia, sikombwa se situna se si buluka bufumu kaufela bwa Mufumahali Kandase, mulena wa Etiopia. N'a tile mwa Jerusalema ku t'o lapela Mulimu. 28 Cwale n'a kutela habo, a li mwa koloi ya hae. Ha n'a nz'a zamaya cwalo, n'a bala mwa buka ya mupolfita Isaya. 29 Moya o Kenile wa li ku Filipi: “Sutelela kwa koloi yeo, mi u y'o yema fakaufi.” 30 Filipi a sutelela a nz'a mata, mi a utwa Muetiopia a bala mwa buka ya mupolofita Isaya. A mu buza, a li: “Kana wa li utwisisa z'o bala?”

31 Sikombwa sa alaba, sa li: “Ni ka li utwisisa cwañi ku si na mutu ya ni taluseza zona.” Cwale kiha s'a kupa Filipi kuli a kene mwa koloi, a ine ni yena. 32 Za Mañolo, z'a n'a bala, ne li ze:

“N'a swana sina ngu ye y'o bulaiwa.

N'a swana ni ngunyana

ye sa lili fapil'a mukuti wa yona.

H'a si ka bulela se siñwi.

33 A tompololwa, mi taba ya hae

ha i si ka atulwa ka swanelo.

Ya ka talusa za baikulu ba hae ki mañi,

kakuli bupilo bwa hae

bu felisizwe mwa lifasi?”

34 Sikombwa seo sa buza Filipi, sa li: “A ku ni bulelele, kanti z'a bulela mupolofita ki za mañi? Kana u bulela ka za hae, kapa ka za mutu u sili hape?” 35 Cwale Filipi a bulela, ku kalela ku yona taba ye ya Mañolo, mane a be a mu taluseza ni ka Litaba ze Nde za Jesu. 36 Ha ne ba nze ba zamaya cwalo, ba fita fo ne ku na ni mezi, mi sikombwa sa li: “Mezi ki a. Se si ka ni paleliswa ku kolobezwa ki sika mañi?” 37 Filipi a li ku yena: “Haiba u lumela ka pilu ya hao kaufela wa kona ku kolobezwa.” Mutu yo a alaba, a li: “Na lumela kuli Jesu Kreste ki Mwan'a Mulimu.”

38 Cwale a yemisa koloi, ba ya kwa mezi, mi Filipi a mu kolobeza. 39 Ha ba se ba ombokile, Moya wa Mulena wa nga Filipi. Sikombwa seo h'a si si ka mu bona hape, kono sa zwelapili mwa musipili wa sona, si tabile hahulu. 40 Filipi h'a y'o kumbuluka, s'a li mwa Azoto. A zwelapili ku zamaya a nz'a luta mwa minzi kaufela Litaba ze Nde, za Bupilo, mane a be a y'o fita kwa Sesarea.

9

 

Ku baka kwa Saule

(Lik. 22.6-16; 26.12-18)

1 Saule h'a nz'a sweli ku fumbela ku bulaya balutiwa ba Mulena, a ya ku muprisita yo muhulu. 2 A y'o kupa mañolo a ka y'o ipiha ka ona kwa masinagoge a mwa Damaseka, kuli haiba a ka y'o fumana batu, i be banna kapa basali, ba ba latelela Nzila ya Mulena, a kone ku ba swala, ni ku ba tisa kwa Jerusalema.

3 H'a li mwa nzila ye ya kwa Damaseka, mi s'a li fakaufi ni munzi, honafo lumonyi lo lu benya hahulu lwa zwa kwahalimu, lwa mu bea mwahali. 4 A wela fafasi mi a utwa linzwi, li li ku yena: “Saule, Saule! U ni nyandisezañi?” 5 Saule a li: “Ki wena mañi, Mulena?” Linzwi la li: “Ki na Jesu y'o nyandisa. 6 Kono yema, u kene mwa hae, mi u ta bulelelwa mwateñi s'o swanezi ku eza.” 7 Batu ba ba ne ba zamaya ni Saule ne ba yemi, ba kuzize feela. Linzwi ne ba li utwa, kono ne ba sa boni ya n'a bulela. 8 Cwale Saule a yema, mi h`a talima, a fumana kuli h'a sa bona. Kiha ba mu swala kwa lizoho ku mu isa kwa Damaseka. 9 A nga mazazi a malalu a sa boni, a sa ci, mi a sa nwi.

10 Mwa Damaseka mo, ne ku na ni mulutiwa ya n'a bizwa Ananiasi. Mulena a mu bulelela ka pono, a li: “Ananiasi!” Yena a alaba, a li: “Ki na yo, Mulena.” 11 Mulena a li ku yena: “U itukise, u ye mwa mukwakwa o' bizwa o Lukile, mi mwa ndu ya Judasi u buze mutu ya zwa kwa Tarese ya bizwa Saule. U sweli wa lapela. 12 Mwa pono, u boni mutu ya bizwa Ananiasi a t'o mu beya mazoho kuli a kone ku bona hape.” 13 Ananiasi a alaba, a li: “Mulena, ni bulelezwi ki batu ba bañata ka bumaswe bw'a ezize mutu yo kwa batu ba hao ba ba mwa Jerusalema. 14 Cwale u tile kwanu ni mañolo a' zwa kwa baprisita ba bahulu a' mu lumelela ku t'o tama batu kaufela ba ba ku sebeleza.”

15 Kono Mulena a li ku yena: “Zamaya feela, kakuli ni ketile mutu yo kuli a ni sebeleze, a ise libizo la ka ku balicaba, kwa malena ni ku bona batu ba Isilaele. 16 Mi na kasibili ni ta mu bonisa mw'a swanezi ku nyandisezwa kabakala ka.”

17 Cwale Ananiasi a ya, a y'o kena mwa ndu mo, a beya Saule mazoho, mi a li ku yena: “Mwanesu Saule, Mulena u ni lumile, ili yena Jesu kasibili y'o boni mwa nzila ha n'o taha kwanu. U ni lumile kuli u kone ku bona hape mi u tale Moya o Kenile.” 18 Honafo, kwa zwa lika ze swana ni mayayu mwa meeto a Saule, mi a kona ku bona hape. Kih'a s'a yema, a kolobezwa. 19 Mi ha s'a cile, a ba ni maata.

 

Saule a luta mwa Damaseka

 

Saule a ina mazazinyana ni balutiwa mwa Damaseka. 20 Honafo, a kala ku luta mwa masinagoge, a nz'a tiisa kuli: “Jesu ki Mwan'a Mulimu.” 21 Ba ba mu utwa kaufela ba komoka, ba li: “Kana ha si yena mutu yo, ya n'a nyandisa maswe batu kamukana ba ba ne ba bulela ka libizo leo mwa Jerusalema? Kana ha si sona se si mu tisize kwanu ku t'o tama batu ni ku ba isa kwa baprisita ba bahulu?”

22 Kono lituto za Saule za ba ni maata hahulu, mane Majuda ba ba ne ba yahile mwa Damaseka ne ba palelwa ku mu alaba ha n'a nz'a paka kuli Jesu ki Mesia.

23 Mwamulaho a mazazi a mañatanyana, Majuda ba kopana, mi ba lela ku bulaya Saule.

  24 Kono a zibiswa za mulelo wa bona. Ne ba libelela minyako ya munzi busihu ni musihali kuli ba mu bulaye. 25 Kono ka zazi le liñwi busihu, balumeli ba bañwi ba mu shulumuna ka sizuma fa lukwakwa lwa munzi.

 

Saule h`a li mwa Jerusalema

26 Ha s'a fitile mwa Jerusalema, Saule a lika ku kopana ni balutiwa ba bañwi, kono kaufel'a bona ne ba mu saba, kakuli ne ba sa kolwi kuli ni yena n'e s'e li mulutiwa luli. 27 Barnabasi kih'a t'o mu tusa ku mu isa kwa baapositola. A ba taluseza ka Saule mw'a n'a bonezi Mulena, mwa nzila, ha n'a ya kwa Damaseka, ni mw'a n'a ambolezi ni Mulena. A ba taluseza ni ka bundume bwa Saule ha n'a luta ka libizo la Jesu mwa Damaseka. 28 Ku zwa nako yeo Saule a ina ni bona. N'a zamaya mwa Jerusalema kaufela, a nz'a luta ka libizo la Mulena a sa sabi se siñwi. 29 N'a bulelanga ni ku pihisana ni Majuda ba ba ne ba bulela Sigerike, kono bona ne ba bata ku mu bulaya. 30 Kono bakreste ha ba se ba zibile cwalo, ba nga Saule, ba mu lumela kwa Sesarea kuli a y'o ya kwa Tarese.

31 Cwale, Keleke ya pila ka kozo mwa naha kaufela ya Judea, ni ya Galilea, ni ya Samaria. Ya ipa maata i nze i zamaya ka sabo ya Mulena, mi i ne i hula ka tuso ya Moya o Kenile.

 

Foliso ya Enea

32 Pitrosi n'a zamaya kai ni kai, mi ka nako ye ñwi a y'o potela balumeli ba ba ne ba pila mwa Lida. 33 Ko, a y'o fumana mutu ya n'a bizwa Enea, ya n'a shwile lilama ze ñwi, mi ka lilimo ze ketalihozo ka ze talu n'a sa koni ku zuha fa mumbeta. 34 Pitrosi a li ku yena: “Enea, Jesu Kreste wa ku folisa. Zuha, u lukise ili wena mumbeta wa hao.” Ka yona nako yeo Enea a zuha. 35 Batu kaufela ba ba ne ba yahile mwa Lida ni mwa Saroni ba mu bona, mi ba sikuluhela ku Mulena.

Dorkasi u zuswa kwa bafu

36 Mwa Jopa, ne ku na ni musali wa mulumeli ya n'a bizwa Tabita, kapa Dorkasi ka Sigerike. Ka nako kaufela n'a ezanga ze nde, mi n'a tusa babotana. 37 Ka ona mazazi ao, a kula mi a shwa. Situpu sa hae sa tapiswa, mi sa y'o beiwa mwa muzuzu o kwahalimu. 38 Jopa n'e si kwahule hahulu ni Lida. Cwale balutiwa ba ba ne ba li mwa Jopa ha ba utwa kuli Pitrosi u mwa Lida, ba luma banna ba babeli ku y'o li ku yena: “Lwa ku lapela, u te kwanu ka bubebe.” 39 Pitrosi kiha s'a itukisa mi a ya ni bona. A sa fita feela, ba mu isa kwa muzuzu o kwahalimu. Limbelwa kaufela ba t'o mu umba ba nze ba lila, ba mu bonisa misisi ni libaki z'a n'a ba lukelanga Dorkasi ha n'a sa pila. 40 Pitrosi a zwiseza batu kaufela fande, a kubama mi a lapela. Cwale a sikuluhela kwa situpu, a li: “Tabita, zuha!” Kiha s'a tona, mi h'a bona Pitrosi, a zuha, a ina. 41 Pitrosi a mu swala kwa lizoho, mi a mu tusa kuli a ine hande. Cwale a biza balumeli ni limbelwa mi a mu fitisa fapil'a bona a nz'a pila. 42 Litaba zeo za hasanela mwa munzi wa Jopa kaufela, mi batu ba bañata ba lumela ku Mulena. 43 Pitrosi a ina mazazi a mañata mwa Jopa. N'a ina ku mutu ya n'a bizwa Simoni, ya n'a suha matalo.

10

 

Pitrosi ni Kornele

1 Ne ku na ni munna, mwa Sesarea, ya n'a bizwa Kornele; n'e li muzamaisi wa masole ba Baroma ya n'a zamaisa likuta le li bizwa Italia. 2 N'e li mutu ya n'a lata Mulimu, mi hamoho ni ba ndu ya hae kaufela ne ba sebeleza Mulimu. N'a tusa hahulu babotana ba Majuda, mi n'a tundamezi ku lapela Mulimu. 3 Zazi le liñwi, musihali wa manzibwana, nako ha i bata ku eza lihola ze talu ku zwa fahal`a toho, mutu yo a bona pono. A bona hande-nde lingeloi la Mulimu li taha, mi li t'o li ku yena: “Kornele!” 4 A lubukela lingeloi leo ka sabo, mi a li ku lona: “Shangwe, kiñi !” Lingeloi la alaba, la li: “Mulimu u amuhezi tapelo ni lituso za hao kwa babotana, mi cwale u ku hupuzi. 5 Cwalehe, u lume batu kwa Jopa, ba y'o biza mutu ya bizwa Simoni Pitrosi. 6 Ki mwenyi ya fitezi ku musuhi wa matalo ya bizwa Simoni, ya yahile kwatuko a liwate.” 7 Cwale lingeloi le ne li bulela ni yena la ikela, mi Kornele a biza babeleki ba babeli ba mwa ndu ya hae ni lisole ya n'a ina ni yena, ili mutu ya na ni tumelo. 8 A ba taluseza se si ezahalile, mi a ba luma kwa Jopa.

9 Habusa, ha ne ba li mwa nzila, mi se ba sutelezi kwa Jopa, Pitrosi a pahama fa situwa se si patami sa ndu ku y'o lapela. I n'e li musihali-tuna. 10 A shwile tala, mi a bata kuca, kono lico ha ne li sa apehiwa, a bona pono. 11 A bona lihalimu li kwaluluhile, ni sika se si bata ku swana ni lisila le lituna li shulumunenwa fafasi ka lingo za lona ze ne. 12 Mwahali, ne ku tezi lifolofolo za mifuta-futa, mane ni ze zamaya ka mba ni linyunywani. 13 Linzwi la li ku yena:” Nanuha, Pitrosi! U bulaye, u ce!” 14 Kono Pitrosi a li: “Batili, Mulen'a ka! Na li ku pepwa ni sa ci se si si ka kena, se si masila.” 15 Linzwi la li ku yena: “Se si bulezwi ki Mulimu kuli si kenile u si ke wa li si masila, ha si si ka kena.” 16 Kwa ezahala cwalo halalu, kiha sika seo sa kutisezwa kwa lihalimu.

17 Pitrosi a ipuza bakeñisa taluso ya pono y'a n'a boni. Ka nako yeo, batu ba ba ne ba lumilwe ki Kornele ne ba se ba zibile ko i n'e inzi ndu ya Simoni, mi ne ba se ba yemi fa munyako. 18 Ba buza, ba li: “Kana ku na mwenyi mo ya bizwa Simoni Pitrosi?” 19 Pitrosi n'a sa nahana ka taluso ya pono yeo, Moya ha u li ku yena: “Utwa! Batu ba balalu ki ba. Ba ku bata. 20 Cwale, itukise, u ye ni bona, u sa bilaeli, kakuli ba lumilwe ki na.” 21 Pitrosi kih'a ya ku bona, mi a li: “Ki na ye mu bata. Mu teziñi?”

22 Ba alaba, ba li: “Lu lumilwe ki muzamaisi Kornele. Ki mutu yo munde, ya saba Mulimu, mi ya kutekiwa ki Majuda kaufela. U bulelezwi ki le liñwi la mangeloi a Mulimu kuli a ku memele kwa ndu ya hae, a y'o ikutwela z'o ka mu bulelela.” 23 Pitrosi a ba amuhela mwa ndu.

 Habusa a funduka ni bona, mi balumeli ba bañwi ba mwa Jopa ba ya ni yena. 24 Ka le li tatama, a y`o fita mwa Sesarea, mw'a n'a memilwe. 25 Pitrosi h'a kena, Kornele a mu katanyeza, a t'o wela kwa mahutu a hae ka buikokobezo. 26 Kono Pitrosi a mu yemisa, a li: “Yema, kakuli ni na, ni mutu feela.” 27 Ha n'a sa bulela ni Kornele, a kena mwa ndu, mi a fumana batu ba bañata ba kubukani. 28 A li ku bona: “Mwa ziba hande-nde kuli, ka tumelo ya Sijuda, ha lu lumelelwi ku potela kapa ku twaelana ni ba licaba li sili, kono Mulimu u ni bonisize kuli ni si ke na kenda mutu kuli u masila kapa h'a si ka kena. 29 Kabakaleo, ha mu ni bizize, ni tile ni sa bilaeli. Cwale ni bata ku ziba se mu ni bizelize?”

30 Kornele a alaba, a li: “Se ku fitile mazazi a malalu, i ka ba ka yona nako ye ya musihali wa minzibwana, ha ne ni lapela mwa ndu ya ka. Kapili-pili, mutu ya n'a apezi liapalo ze benya a t'o yema fapil'a ka. 31 A li: ‘Kornele, Mulimu u utwile tapelo ya hao, mi u hupuzi ni lituso za hao kwa babotana. 32 U lume batu kwa Jopa, ba y'o biza mutu ya bizwa Simoni Pitrosi. U fitezi mwa ndu ya Simoni, musuhi wa matalo, ya yahile kwatuko a liwate.’ 33 Kiha ni se ni ku lumela kapili, mi wena u bile ni musa wa ku taha. Cwale ki luna ba, kaufel'a luna fapil'a Mulimu, ku t'o utwa z'a ku laezi Mulena.”

 

Pulelo ya Pitrosi mwa ndu ya Kornele

34 Pitrosi kih'a kala ku bulela, a li: “Cwale ni lemuha kuli ki taba ya niti. Ku Mulimu luna batu kaufela lwa swana.

35 Mutu mañi ni mañi, wa mushobo ufi kamba ufi, ya mu saba mi a eza hande wa mu tabela. 36 Mwa ziba linzwi l'a lumelezi Mulimu kwa batu ba Isilaele. A ba bulelela Litaba ze Nde za kozo ka Jesu Kreste, Mulen'a batu kaufela. 37 Mwa ziba se si ezahalile mwa Judea kaufela, ku kalela kwa Galilea, mwamulaho a kolobezo ye ne lutiwa ki Joani. 38 Mwa ziba Mulimu mw'a tozelize fahalimw'a Jesu wa Nazareta ka Moya o Kenile ni ka maata. A zamaya kai ni kai, a ezeza batu hande, a folisa ba ba ne ba hatelezwi ki Satani, kakuli Mulimu n'a na ni yena. 39 Luna lu lipaki za z'a ezize mwa naha ya Majuda kaufela ni mwa Jerusalema. Ba mu bulaile ka ku mu kokotela fa sifapahano. 40 Kono Mulimu u mu zusize kwa bafu ka lizazi la bulalu, mi a mu fa ku iponahaza. 41 A iponahaza isiñi kwa batu kaufela, kono ku luna feela lipaki ze ne ketilwe ki Mulimu. Lu cile mi lu nwile ni yena, Mulimu ha s'a mu zusize kwa bafu. 42 Mi u lu laezi kuli lu lute batu, ni ku paka kuli ki yena ya ketilwe ki Mulimu ku ba Muatuli wa ba ba pila ni ba ba shwile. 43 Ki yena ya n'a bulelwa ki bapolofita kaufela, ha ba ize: ‘Mutu ufi ni ufi ya ka lumela ku yena, u ta swalelwa libi ka maata a libizo la hae.’ “

 

Balicaba ba amuhela Moya o Kenile

44 Pitrosi ha n'a sa bulela cwalo, Moya o Kenile wa t'o wela fahalimw'a batu bao kaufela ba ba ne ba teeleza linzwi. 45 Balumeli ba Majuda ba ba ne ba tile ni Pitrosi, ba komoka hahulu kakuli Mulimu n'a sululezi mpo ya hae ya Moya o Kenile ni fahalimw'a balicaba cwalo. 46 Mi ba komoka kakuli ba utwa ba bulela lipuo li sili ni ku lumba butuna bwa Mulimu. Pitrosi s'a li: 47 ”Batu ba, ba amuhezi Moya o Kenile sina luna. Cwale, kana u teñi ya ka kona ku ba hanisa ku kolobezwa ka mezi?” 48 Kiha s'a ba laela kuli ba kolobezwe ka libizo la Jesu Kreste. Cwale ba kupa kuli a ine ni bona mazazinyana.

11

 

Piho ya Pitrosi kwa Keleke ya Jerusalema

1 Baapositola ni balumeli ba ba ne ba li kwa Judea ba utwa kuli balicaba, ni bona, se ba amuhezi linzwi la Mulimu. 2 Cwale Pitrosi h'a kutela kwa Jerusalema, balumeli ba mupato ba mu nyaza. 3 Ba li: “U potezi batu ba ba si ka kena mwa mupato, mane u cile ni bona!” 4 Cwale, Pitrosi a kala ku ba taluseza ze ezahalile kaufela, ku kala kwa makalelo, a li:

5 ”Ne ni li mwa munzi wa Jopa, ni nze ni lapela, ha ni bona pono. Na bona sika se si bata ku swana ni lisila le lituna li shulumunenwa ku na, ku zwa kwa lihalimu, li swelwi kwa lingo za lona ze ne. 6 Ha ni se ni talimisisa mwateñi ka tokomelo, na bona lifolofolo, ni libatana ni ze zamaya ka mba ni linyunywani. 7 Mi na utwa linzwi le li li ku na: ‘Pitrosi, yema! U bulaye u ce!’ 8 Kono na li: ‘Batili, Mulena, kakuli ha ku na se si maswe, kapa se si si ka kena, se si kile sa kena mwa hanu ya ka!’ 9 Kono linzwi leo la alaba hape, li li kwa lihalimu, la li: ‘S'a kenisize Mulimu u si ke wa li ha si si ka kena!’ 10 Nto ye, ya ezahala halalu, mi lika kamukana kiha li kutisezwa kwa lihalimu hape. 11 Ka yona nako yeo, kwa fita batu ba balalu kwa ndu ko ne ni ina. Ne ba lumilwe ku na, ba zwa kwa Sesarea. 12 Moya wa ni bulelela kuli ni ye ni bona, ni sa lika-liki. Balumeli bao ba silezi ba ni sindeketa, mi lwa ya kwa Sesarea mwa ndu ya Kornele. 13 A lu taluseza ka mw'a n'a bonezi lingeloi li yemi mwa ndu ya hae, li li: ‘Luma batu kwa Jopa, ba y'o biza mutu ya bizwa Simoni Pitrosi. 14 U ta ku bulelela manzwi a ta ku pilisa, wena ni ba ndu ya hao kaufela.’ 15 Mi, ni sa kala feela ku bulela, ba amuhela Moya o Kenile sina mo n'o lu a muhelezi ni luna kwa makalelo. 16 Cwale, na hupula se ne si bulezwi ki Mulena, ha n'a ize: ‘Joani u kolobelize ka mezi, kono mina mu ta kolobezwa ka Moya o Kenile.’

17 Ku bonahala kuli Mulimu u file balicaba mpo ye swana ni y'a n'a lu file ha ne lu lumezi ku Mulena Jesu Kreste. Cwale na, ne ni li mañi ya n'a ka kona ku hanisa Mulimu!”

18 Ha ba utwa cwalo, ba wa pilu, mi ba lumba Mulimu, ba li: “Luli Mulimu u file ni balicaba sibaka sa ku baka ni ku fumana bupilo!”

 

Keleke ya kwa Antioke

19 Mwamulaho a ku bulaiwa kwa Setefani, balumeli ba hasana kabakala ku nyandiswa. Ba bañwi ba y'o fita kwa Fenisia, ni kwa Sipera ni kwa Antioke, kono ne ba luta linzwi la Mulimu kwa Majuda feela.

20 Nihakulicwalo, balumeli ba bañwi ba ba ne ba zwa kwa Sipera ni kwa Sirene, ba ya kwa Antioke, mi ba luta balicaba ba nze ba bulela Litaba ze Nde za Mulena Jesu. 21 Maata a Mulena n'a li ku bona, mi batu ba bañata ba lumela, ba sikuluhela ku Mulena.

22 Litaba ze, za t'o fita mwa lizebe za ba keleke ye mwa Jerusalema, kiha ba lumela Barnabasi kwa Antioke. 23 Ha s'a fitile ni ku bona balumeli mo ne ba tohonolofalelizwe ki Mulimu, a taba, mi a ba kutaza kaufel'a bona kuli ba tiiseze ku sepahala ku Mulena ka lipilu za bona kaufela. 24 Barnabasi n'e li mutu yo munde, ya tezi Moya o Kenile, ni wa tumelo ye tiile. Batu ba bañata ba t'o ekezwa mwa mutapi wa Mulena.

25 Barnabasi kih'a y'o bata Saule kwa Tarese. 26 Ha s'a mu fumani, a mu tisa kwa Antioke. Bubeli bwa bona ba ina silimo mutumbi mwa keleke yeo, mi ba luta sitopa se situna sa batu. Ki mwa Antioke mo ba kalezi balumeli ku bizwa bakreste.

27 Ka yona nako yeo, bapolofita ba bañwi ba zwa mwa Jerusalema ku ya kwa Antioke. 28 Yo muñwi wa bona, ya n'a bizwa Agabusi, a yema, mi ka susuezo ya Moya a polofita kuli ku ta ba ni tala ye tuna mwa lifasi kaufela. Kaniti ya ba teñi, Klaude ha n'a li Mulena yo Muhulu wa Baroma.

  29 Balutiwa ba lumelelana kuli yo muñwi ni yo muñwi wa bona n'a ka lika, mw'a n'a ka konela kaufela, ku lumela lituso kwa banabahabobona ba ba pila mwa Judea. 30 Ba eza cwalo, mi lituso za bona ba li lumelela kwa bahulu ba Keleke ka bo Barnabasi ni Saule.

12

 

Manyando a ekezeha

1 Ka yona nako yeo, Mulena Heroda a kala ku nyandisa hahulu ba bañwi ba Keleke. 2 A bulaya Jakobo muhulwan'a Joani ka sabule. 3 Mi ha s'a boni kuli taba yeo i tabisize Majuda, a zwelapili mi a swala Pitrosi. Zeo za ezahala ka nako ya Mukiti wa Linkwa ze si na Mumela. 4 Ha s'a mu sweli, Heroda a mu kenya mwa tolongo, mi a mu fa litopa ze ne, za masole a mane mwa sitopa ni sitopa, kuli ba mu libelele. N'a hupula ku mu tisa fapil'a nyangela Paseka ha i se i felile.

5 Cwale Pitrosi a bulukiwa mwa tolongo, kono ba Keleke ba tiiseza ku mu lapelela ku Mulimu.

 

Pitrosi u zwiswa mwa tolongo

6 Ka bona busihu bo bwa lizazi l'a n'a hupuzi Herodi ku mu tisa fapil'a nyangela, Pitrosi n'a lobezi mwahal'a masole ba babeli, a tamilwe ka mawenge a mabeli, mi ne ku na ni balibeleli fa munyako wa tolongo. 7 Honafo, lingeloi la Mulena la taha ku yena, mi liseli la benya mwa tolongo. Lingeloi la nyunga Pitrosi fa liheta , la mu zusa, la li: “Yema kapili!” Mi honafo, mawenge a wa kwa mazoho a hae. 8 Lingeloi la li ku yena: “Tama lukanda lwa hao, mi u tame ni makatulo a hao.” Pitrosi a eza cwalo, mi lingeloi hape la li ku yena: “Apala kubo ya hao, u ni latelele.” 9 Pitrosi a zwa mwa tolongo a nz'a li latelela. N'a sa zibi kuli se ne si eziwa ki lingeloi ne li sa niti. N'a hupula kuli mwendi n'a bona feela pono. 10 Ba fitelela sitopa sa pili sa balibeleli, ni sa bubeli, mi ba t'o fita fa sikwalo sa sipi se si zwela mwa munzi. Sa kwaluluha ili sona fapil'a bona, mi ba zwa. Ba zamaya sibakanyana mwa mukwakwa, mi honafo lingeloi la siya Pitrosi.

11 Cwale Pitrosi a kala ku utwisisa se si ezahalile, mi a li: “Cwale ni bona kuli ki niti. Mulena u lumile lingeloi la hae ku t'o ni lukulula mwa mazoho a Heroda ni ku ze maswe kaufela ze ne ba itukiselize ku ni eza Majuda.”

12 Ha s'a bile ni kutwisiso ya se ne si ezahalile, a ya kwa ndu ya Maria, m'ahe Joani ya n'a bizwa Mareka. Batu ba bañata ne ba kubukani mwateñi, mi ne ba lapela. 13 Pitrosi a t'o ngongota fa sikwalo sa kwa makozwana, mi musizana ya n'a bizwa Roda a t'o alaba. 14 Kabakala tabo ye tuna ya hae, ha s'a zibile linzwi la Pitrosi, h'a si ka kwalula, kono a matela ku y'o talusa kuli ki Pitrosi ya yemi fa munyako. 15 Ba li ku yena: “Wa pulumuka wena!” Kono a tundamena kuli ki niti. Cwale ba li: “Mwendi ki lingeloi la hae!” 16 Kono Pitrosi n'a zwelapili ku ngongota. Kwa nalulelule ba kwalula, mi ba komoka ha ba mu bona. 17 A ba fa sisupo ka lizoho kuli ba kuze, mi a ba taluseza mw'a n'a mu zwiselize Mulena mwa tolongo. Mi a li: “Mu zibise Jakobo ni banabahaboluna.” Cwale a zwa, mi a ya mwa sibaka si sili.

18 Habusa, kwa ba ni mufili-fili mwahal'a masole ka se ne si tahezi Pitrosi. 19 Heroda a laela kuli ba mu bate, kono ha ba si ka mu fumana. Cwale a zekisa balibeleli, mi a laela kuli ba bulaiwe.

Heroda kih'a zwa mwa Judea, ku ya kwa Sesarea, a y'o ina kwateñi nakonyana.

 

Lifu la Heroda

20 Heroda n'a nyemezi hahulu batu ba kwa Tire ni Sidoni. Cwale bona ba lumelelana, mi ba taha ku Heroda. Pili ba susueza Blasto, sikombwa sa mulena, mi kiha ba ya ku Heroda ku y'o kupa kozo, kakuli naha ya bona ne i itingile feela fa lico ze zwa mwa naha ya mulena yo.

21 Ka zazi la kopano, Heroda a apala liapalo za hae za bulena, a y'o ina fa lubona lwa hae, mi a ba laelela. 22 Batu kiha ba huweleza, ba li: “Yo ha si mutu feela ya bulela, kono i se li mulimu.” 23 Ka nako yona yeo, lingeloi la Mulena la mu nata, kakuli n'a latile ku lumbiwa inge Mulimu. A ciwa ki mabuku, mi a shwa.

24 Linzwi la Mulimu la hasana kapili, mi palo ya balumeli ya ekezeha.

25 Bo Barnabasi ni Saule, ha ba se ba felize musebezi wa bona, ba kuta ku zwa mwa Jerusalema, mi ba nga Joani, ya n'a bizwa Mareka, ba ya ni yena.

13

 

Barnabasi ni Saule ba ketwa mi ba lumiwa

1 Mwa keleke ya kwa Antioke ne ku na ni bapolofita ni baluti: Barnabasi, ni Simioni ya bizwa yo Munsu, ni Lusiusi wa kwa Sirene, ni Manaene ya n'a hulelezi hamoho ni mubusisi Heroda, ku beya Saule. 2 Zazi le liñwi, ha ne ba nze ba sebeleza Mulena ni ku itima lico, Moya o Kenile wa li ku bona: “Mu ni ketele bo Barnabasi ni Saule ku y'o eza musebezi o ni ba bizelize.” 3 Cwale, mwamulaho a ku itima lico ni ku lapela, ba ba beya mazoho mi ba ba fundula.

 

Barnabasi ni Saule ha ba li mwa Sipera

4 Bo Barnabasi ni Saule ha ba se ba lumilwe ki Moya o Kenile, ba ya kwa Selusia, mi ku zwa mo, ba ya kwa Sipera ka sisepe. 5 Ha ba fita mwa Salamisi, ba bulela linzwi la Mulimu mwa masinagoge a Majuda, ba nze ba tusiwa ki Joani Mareka mwa musebezi wa bona.

6 Ha ba se ba zamaile mwa soli kaufela mane ba y'o fita kwa Pafosi, ba kopana ni mutu yo muñwi wa mabibo, ili mupolofita wa buhata wa Majuda ya n'a bizwa Bar-Jesu. 7 N'a li mulikan'a mubusisi wa soli seo, ili Sergiusi Paulusi, mutu ya butali. Mubusisi yo a biza bo Barnabasi ni Saule kakuli n'a bata ku t'o utwa linzwi la Mulimu. 8 Kono Elimasi, kikuli wa Mabibo ha ku taluswa, ka Sigerike, n'a ba hanyeza mi n'a lika ku zwisa mubusisi mwa tumelo. 9 Kono Saule, ya n'a bizwa Paulusi hape, a tezi Moya o Kenile, mi a lubukela wa mabibo yo. 10 A li: “Wena mwan'a Satani, sila sa ze lukile, ya tezi mikwa ye maswe kaufela, u ta tuhela lili ku kopamisa linzila za Mulena ze otolohile? 11 Cwalehe, utwa! Lizoho la Mulena li ta ba falimw'a hao cwale, mi u ta ba sibofu, mi ha u na ku bona nihaili liseli la lizazi ka nakonyana.” Kapili-pili meeto a hae a kwahelwa ki mbundu, a ba mwa lififi mi a zamaya-zamaya a bata ba ba ka mu swala kwa lizoho. 12 Mubusisi ha s'a boni ze ezahalile, a lumela. N'a komokisizwe hahulu ki tuto ya Mulena.

 

Paulusi ni Barnabasi ha ba li mwa Antioke wa Pisidia

13 Cwale bo Paulusi ni balikani ba hae ba fuula mwa Pafosi mi ba y'o fueka mwa Perga, ili mwa naha ya Pamfilia. Joani Mareka kih'a ba siya ku kutela kwa Jerusalema. 14 Ba zwa mwa Perga, mi ba t'o fita mwa Antioke wa Pisidia. Ka Lizazi la Pumulo ba kena mwa sinagoge, mi ba ina. 15 Ha ku se ku balilwe mwa Buka ya Mulao ni bapolofita, bazamaisi ba sinagoge ba ba lumela liñusa. Lona la li: “Banabahesu haiba mu na ni manzwi a mu ka kutaza ka ona batu bao, mu eze cwalo.”

16 Cwale Paulusi a yema, a ba kobeta ka lizoho, mi a li: “Batu ba Isilaele ni mina balicaba ba ba lapela Mulimu, mu ni teeleze! 17 Mulimu wa sicaba se sa Isilaele u ketile bo kukw'a luna. U hulisize sicaba se ha ne si pila mwa Egepita, mi ka lizoho la hae le li maata, a si zwisa mwateñi.

18 A si babalela mwa lihalaupa ka lilimo ze mashumi a mane.

19 A felisa mishobo ye supile mwa naha ya Kanana, mi a fa sicaba sa hae maata mwa naha yeo kuli i be ya sona.

20 Ne i ka ba ya bona cwalo ka lilimo ze batil'o eza mianda ye mine ni mashumi a ketalizoho.

 “Kuzwa fo, a fa bo kukw'a luna baatuli, mane ku t'o fita ka nako ya mupolofita Samuele.

21 Cwale kiha ba kupa mulena, mi Mulimu a ba fa Saule, mwan'a Kishi wa lusika lwa Benjamine, ya ba busize lilimo ze mashumi a mane.

22 H'a s'a tuluzi Saule, Mulimu a ba fa Davida ku ba mulen'a bona. A li ka yena: ‘Ni fumani Davida, mwan'a Jese. Ki mutu ye ni kolwa, ya ka eza se ni lata kaufela kuli a si eze!’

23 Ki mwa lusika lwa Davida mo Mulimu a zwisize Jesu Mupilisi wa Isilaele, sina mw'a n'a sepiselize. 24 Jesu a si ka fita kale, Joani n'a s'a lutile ba Isilaele kaufela kuli ne ba swanezi ku baka ni ku kolobezwa.

25 Joani ha s'a tuha a feza musebezi wa hae, a li: ‘Kana mu hupula kuli ki na mañi? Ha si na ye mu libelezi, kono wa taha mwamulaho wa ka, ye ni sa swaneli nihaiba ku tamulula makatulo kwa mahutu a hae.’

26 ”Banabahesu, mina ba lusika lwa Abrahama, ni mina bazwahule kaufela ba ba sebeleza Mulimu! Ki ku luna ko ku tisizwe linzwi le li pilisa! 27 Kakuli batu ba ba pila mwa Jerusalema, ni malen'a bona, ha ba si ka utwisisa kuli Jesu ki mañi, mi ha ba si ka utwisisa se si bulezwi ki bapolofita, ze balwa kamita ka la Pumulo. Kono zeo ba li talelelize ka ku atula Jesu. 28 Niha ne ba si ka fumana libaka la ku mu atulela lifu, ba kupile Pilato kuli a mu bulaye.

29 Mi ha ba se ba talelelize ze ne ñozwi ka yena kaufela, ba mu zwisize fa sifapahano, mi ba mu beile mwa libita.

30 Kono Mulimu u mu zusize kwa bafu. 31 Ka mazazi a mañata Jesu a iponahaza ku b'a n'a zwile ni bona kwa Galilea ku ya kwa Jerusalema, bao ili lipaki za hae kwa batu ba Isilaele cwale.

32 Luna kasibili lu mi tiseza litaba ze nde zeo z'a n'a sepisize Mulimu ku bo ndat'a luna. 33 Ze, u li talelelize ku luna bana ba bona, ka ku zusa Jesu, sina mo ku ñolezwi mwa Pina ya Bubeli kuli:

‘Ki wena mwan'a ka.

Ni ku pepile kacenu.’

34 Mulimu n'a bulezi kuli n'a ka mu zusa kwa bafu kuli a si ke a bola. Mulimu n'a ize:

‘Ni ta mi fa limbuyoti ze kenile,

ze tiile, ze ni sepisize Davida.’

35 Kikabakaleo ha s`a tiisa cwana mwa Pina ye ñwi, h'a li:

‘Ha u na ku lumelela Ya Kenile

wa hao kuli a bole.’

36 Davida, yena, ha s'a sebelelize Mulimu ka nako ya hae, a shwa, a y'o bulukiwa mwa sibaka sa bo ndat'ahe, mi a bola. 37 Kono ya zusizwe ki Mulimu kwa bafu h'a si ka bola. 38 Mu zibe, banabahesu, kuli ki ka Jesu swalelo ya libi ha i lutiwa ku mina. 39 Ki ka yena kuli mutu kaufela ya lumela u lukululwa mwa litamo za sibi, zeo Mulao wa Mushe n'o sa koni ku mi lukulula ku zona. 40 Mu tokomele, kuli mina mu si ke mwa tahelwa ki ze ne bulezwi ki bapolofita, ha ba li:

41 ’Mu bone, mina ba mashungu!

Mu komoke mi mu shwe!

Kakuli ni ka eza kezo,

mwa mazazi a mina,

kezo ye ne mu si ke mwa i kolwa,

niha ne mu ka i talusezwa ki mutu!’ “

42 Paulusi ni Barnabasi ha ba zwa mwa sinagoge, ba kupiwa ku kuta hape ka la Pumulo le li tatama ku t'o luta ka litaba zeo. 43 Mi kopano ye ne li mwa sinagoge ha i se i hasani, ba bañata mwahal'a Majuda ni balicaba ba ba keni mwa Bujuda ba latelela Paulusi ni Barnabasi, mi ba ba kutaza ku tiiseza mwa ku sepa lilato la Mulimu.

44 Ka la Pumulo le li tatama, i batil'o ba batu kaufela ba mwa hae ba ba ne ba tile ku t'o utwa linzwi la Mulimu. 45 Kono Majuda ha ba bona buñata bwa batu, ba kenelwa ki muna, mi ba hanyeza se ne si bulelwa ki Paulusi, mi ba mu nyefula. 46 Kono, bo Paulusi ni Barnabasi kiha ba ba bulelela ka bundume, ba li: “I ne li swanelo kuli linzwi la Mulimu li bulelwe pili ku mina, kono ha mu li hana mwa ikatula ili mina kuli ha mu swanelwi ki bupilo bo bu sa feli. Hakulicwalo, lu ta mi siya, lu ye ku balicaba. 47 Kakuli ki mona mw'a lu laelezi Mulimu, h'a ize:

‘Ni ku beile ku ba liseli la balicaba,

ku fitisa bupilo kwa mafelelezo a lifasi.’ “

48 Balicaba ha ba utwa cwalo, ba taba, mi ba lumba linzwi la Mulimu, mi ba ba ketezwi bupilo bo bu sa feli kaufela ba lumela.

49 Mi linzwi la Mulena la hasanela kai ni kai mwa silalanda seo kaufela. 50 Kono Majuda ba susueza basali ba balumeli ba ba kutekeha, ni ba bahulu ba munzi cwalo ku lwanisa bo Paulusi ni Barnabasi, mi ba ba leleka mwa silalo sa bona. 51 Kono bona kiha ba ba tutula liluli la makatulo a bona, mi ba ya kwa Ikone.

52 Haili balutiwa, mwa Antioke, ne ba tezi tabo ni Moya o Kenile.

14

 

Paulus ni Barnabasi mwa Ikone

1 Mwa Ikone, ni teñi Pualusi ni Barnabasi ba y'o kena mwa sinagoge ya Majuda, mi ba bulela ka maata, mane kwa lumela batu ba bañata hahulu, ili Majuda ni balicaba. 2 Kono Majuda ba ba ne ba hana ku lumela, ba suseza balicaba ni ku filikanya lipilu za bona, mane ba kala ku fetuhela balumeli. 3 Paulusi ni Barnabasi ba ina nako ye telele mwa Ikone. Ne ba bulela ka bundume, ba nze ba sepile Mulena, mi Mulena n'a bonisa kuli se ne ba bulela bakeñisa sishemo sa hae i ne li niti ka ku ba fa maata a ku eza limakazo ni ze komokisa. 4 Batu ba mwa hae ne ba kauhani. Ba bañwi ne ba yemela Majuda, mi ba bañwi ba yemela baapositola.

5 Cwale, balicaba ni Majuda hamohocwalo ni bazamaisi ba bona, ba lumelelana ku nyandisa baapositola ni ku ba pobaula ka macwe. 6 Kono baapositola ba sin'o lemuha cwalo ba sabela kwa Listra ni Derba, ili minzi ya mwa Likaonia, ni mwa naha ye bapani ni yona. 7 Koo, ba y'o luta Litaba ze Nde.

 

Paulusi ni Barnabasi mwa Listra

8 Mwa Listra ne ku na ni mutu ya n'a inzi a sa koni ku zamaya. Haisali a pepwa n'a nz'a li siyanga cwalo. 9 N'a teeleza se ne si bulelwa ki Paulusi. Paulusi a mu talimela, mi a lemuha kuli n'a na ni tumelo ya kuli a foliswe. 10 Kih'a tiisa ku bulela, a li: “Nanuha ka mahutu a hao.” Mutu yo a nanuha ka ku tulaka, mi a zamaya-zamaya. 11 Mi batu kaufela ha ba se ba boni se ne si ezizwe ki Paulusi, ba huwa ka puo ya Silikaonia, ba li: “Milimu i tile ku luna ka libupeho za batu!” 12 Ba fa Barnabasi libizo la Zeusi, mi Paulusi ya n'a bulelanga hahulu la Heremesi. 13 Muprisita wa mulimu ya bizwa Zeusi, ya n'a na ni tempele ya hae kwa mandamino, a tisa lipoho ni lipalisa kwa munyako wa munzi. Muprisita yo, hamoho ni nyangela, n'a bata ku ezeza Barnabasi ni Paulusi sitabelo. 14 Kono Barnabasi ni Paulusi ha ba utwa cwalo, ba pazula liapalo za bona, mi ba matela mwahal`a nyangela ba nze ba huwa, ba li: 15 ”Banna, kiñi ha mu eza cwalo? Ni luna lu batu ba ba swana ni mina. Lu mi tiselize feela Litaba ze Nde, kuli mu tuhele ze si na tuso, mi mu sikuluhele ku Mulimu ya pila ya ezize lihalimu ni lifasi ni mawate ni ze ku zona kaufela.

16 Ka linako ze felile, Mulimu n'a tuhezi macaba kaufela kuli a pile ka mw'a n'a latela. 17 Kono nihakulicwalo, n'a nz'a bonahaza bunde bwa hae ka ku mi fa pula ye zwa kwa lihalimu ni likutulo ka linako za zona. U mi fa sico, mi u kolisa lipilu za mina ka ze nde ze tabisa.” 18 Kono, niha ne ba bulezi cwalo baapositola, ba fumana butata bwa ku tuhelisa nyangela ku ba ezeza sitabelo.

19 Majuda ba bañwi ba taha ku zwa kwa Antioke wa mwa Pisidia ni Ikone, mi ha ba se ba susuelize batu, ba pobaula Paulusi ka macwe, mi ba mu hohela kwa mandamino a munzi, ba hupula kuli u shwile. 20 Kono balutiwa ha ba t'o kubukanela ku yena, a yema mi a kena mwa hae. Habusa, a ya ni Barnabasi kwa Derba.

 

Paulusi ni Barnabasi ba kutela kwa Antioke wa mwa Siria

21 Paulusi ni Barnabasi ha ba se ba lutile Evangeli mwa munzi wa Derba, mi ba se ba fumani balutiwa ba bañata, ba kutela kwa Listra ni kwa Ikone ni kwa Antioke wa mwa Pisidia. 22 Ba tiisa lipilu za balumeli ba nze ba ba eleza kuli ba zwelepili mwa tumelo ya bona, ba li: “Lu swanezi ku fita mwa manyando a mañata kuli lu kone ku kena mwa Mubuso wa Mulimu.” 23 Keleke ni keleke ya ba supeza bahulu ba yona, mi ka litapelo ni ka ku itima lico, ba ba siya mwa pabalelo ya Mulena ye ne ba lumezi ku yena. 24 Ba fita mwa Pisidia ku ya kwa Pamfilia.

25 Ha ba se ba bulezi linzwi mwa Perga, ba ya kwa Atalia. 26 Ku zwa mo, ba fuula ku ya kwa Antioke ko ne ba beilwe mwa sishemo ni pabalelo ya Mulimu ka musebezi o ne ba se ba ezize mwateñi.

27 Ha ba se ba fitile mwa Antioke, ba kopanya ba keleke kaufela hamoho, mi ba ba bulelela lika kaufela z'a n'a ezize Mulimu ka bona, ni mw'a n'a kwalulezi balicaba munyako wa tumelo. 28 Ba ina mo nako ye telele ni balumeli.

15

 

Mukopano wa kwa Jerusalema

1 Batu ba bañwi ba ba ne ba zwa kwa Judea, ba taha mwa Antioke ku t'o luta balutiwa, mi ba li: “Ha mu na ku piliswa kwand'a kuli mu kene mwa mupato sina mo ku ñolezwi mwa Mulao wa Mushe.”

2 Bo Paulusi ni Barnabasi ba ba hanyeza, ba kanana hahulu ni bona, mi kwa mafelelezo Paulusi ni Barnabasi ba lumwa, hamoho ni ba bañwi ba ba ne ba zwa kwa Antioke, kuli ba ye kwa Jerusalema ba y'o buza baapositola ni bahulu ba keleke ka yona taba yeo.

3 Ha ba se ba funduzwi ki keleke, ba fita mwa Fenisia ni mwa Samaria ba nze ba talusa mo balicaba ne ba sikuluhezi ku Mulimu, mi taba yeo ya tabisa hahulu balumeli kaufela. 4 Ha ba fita mwa Jerusalema, ba amuhelwa hande ki keleke ni baapositola ni bahulu cwalo, mi ba ba taluseza lika kaufela z'a n'a ezize Mulimu ka bona. 5 Kono balumeli ba bañwi ba sitopa sa Bafalisi ba yema, mi ba li: “Kwa tokwahala kuli balicaba be se bali balumeli ba isiwe kwa mupato, mi ba bulelelwe butokwa bwa ku buluka Mulao wa Mushe.”

6 Baapositola ni bahulu ba Keleke ba kopana hamoho ku ambolisana ka taba ye. 7 Ha ba se ba ambozi nako ye telele, Pitrosi a yema, a li: “Banabahesu, mwa ziba kuli Mulimu u ni ketile mwahal'a mina, i se li kale, kuli ni y'o luta balicaba, ba utwe Evangeli mi ba lumele.

8 Mi Mulimu ya ziba lipilu za batu u ba pakezi ka ku ba fa Moya o Kenile sina mw'a n'a ezelize ku luna.

9 H'a si ka beya fapahano mwahal'a bona ni luna. U kenisize lipilu za bona kakuli ne ba lumezi. 10 Cwalehe, mu batelañi ku lika Mulimu ka nako ye, ka ku beya joko ye bukiti fa milala ya balumeli, ili joko ye palezwi bo ndat'a luna ni luna kasibili? 11 Batili! Se lu kolwa kikuli lu ta piliswa ka sishemo sa Mulena Jesu, ka mukwa u li muñwi ni bona.”

12 Ba mukopano kaufela ba kuza. Ba teeleza Barnabasi ni Paulusi ha ba biha limakazo ni ze komokisa z'a n'a ezize Mulimu ka bona mwahal'a balicaba. 13 Ha ba se ba felize ku bulela, Jakobo a alaba, a li: “Banabahesu, a mu ni teeleze! 14 Simoni s'a mi kandekezi Mulimu mw'a babalelezi balicaba ku zwa kwa makalelo, kuli a iketele ku bona sicaba se si ta ba sa hae. 15 Mi taba ye, i lumelelana hande-nde ni manzwi a ñozwi ki bapolofita, a li:

16 ’Mwamulaho a zeo, ni ka kuta,

ku bulela Mulena,

ni yemise hape ndu ya Davida ye wile.

Ni ta zusa matota a yona,

mi ni ta i yaha sinca.

17 Cwale batu kaufela ba ka bata Mulena,

hamoho ni licaba kamukana

ze ni ipizelize zona.

18 Ki sona s'a bulela Mulena

ya zibisize lika ze i se li kale-kale.’

19 ”Cwale,” kwa ekeza Jakobo, “Muhupulo wa ka kikuli lu si ke lwa kataza bazwahule ba ba sikuluhela ku Mulimu. 20 Lu ba ñolele feela kuli ba si ke ba ca linama ze tabezwi milimu, ba ambuke buhule, mi ba si ke ba ca ze kamilwe kapa bumete.

21 Kakuli Mulao wa Mushe u s'o na ni nako ye telele u nz'o balwa mwa masinagoge a Majuda, ka la Pumulo ni la Pumulo, mi manzwi a hae a lutiwa mwa minzi kaufela.”

 

Liñolo le li ñolezwi balumeli ba balicaba

22 Cwale baapositola ni bahulu, hamohocwalo ni ba Keleke kaufela, ba bona kuli i ne i ka ba nto ye nde ha ku ka ketwa ba bañwi ku bona ku ba lumela kwa Antioke hamoho ni Paulusi ni Barnabasi. Kiha ba keta bo Juda, ya n'a bizwa Barsabasi, ni Silasi, banna ba ba ne ba kutekiwa hahulu ki balumeli kaufela. 23 Ka bona, ba luma liñolo le.

 “Baapositola, ni bahulu ba keleke, ku mina banabahaboluna ba balicaba ba Keleke ya Antioke, ya Siria ni ya Silisia. Mu lumele! 24 Lu utwile kuli batu ba bañwi, ba ba zwa kwanu, ba til'o mi kataza ni ku filikanya mihupulo ya mina ka lipulelo za bona, bo ne lu si ka ba laela cwalo. 25 Kabakaleo, kaufel'a luna lu boni, mwa kopano ya luna, kuli i ne i ka ba nto ye nde ku keta batu ni ku mi lumela bona hamohocwalo ni balatiwa ba luna bo Barnabasi ni Paulusi. 26 Bo na, ba itobohile bupilo bwa bona kabakala Mulena Jesu Kreste. 27 Kiha lu mi lumezi bo Juda ni Silasi kuli ba t'o mi bulelela ka mulomo litaba ze lu ñola mo. 28 Kakuli Moya o Kenile ni luna cwalo, lu boni kuli i ne i ka ba nto ye nde kuli lu si ke lwa mi lwalisa mulwalo o bukiti, ku fita ze tatama zeo ze lu lukela ku mamela. 29 Mu ambuke ze tabezwi balimu, bumete, ze kamilwe, ni buhule cwalo. Ha mu ka ipuluka ku zeo, mu ta eza hande. Mu siyale hande!”

30 Cwale, balumiwa ba fundulwa, mi ba y'o fita kwa Antioke. Ba kopanya balumeli kaufela, mi ba fitisa liñolo ku bona. 31 Ha ba se ba li balile, kaufela ba taba hahulu ka kutazo ya lona. 32 Bo Juda ni Silasi, ba ba ne ba li bapolofita ni bona, ba bulela ni balumeli nako ye telele ka manzwi a ku ba kutaza ni ku ba tiisa. 33 Ha ba se ba inzi mazazinyana mwateñi ba ba fundula ka kozo, ku ba kutiseza ku ba ba ne ba ba lumile. 34 Kono Silasi a bata ku siyala.

35 Bo Paulusi ni Barnabasi ba ina nakonyana mwa Antioke. Hamoho ni ba bañwi ba bañata ne ba luta linzwi la Mulena, mi ne ba kutaza.

 

Paulusi ni Barnabasi ba kauhana

36 Mwamulaho a mazazinyana, Paulusi a li ku Barnabasi: “A lu ye, lu y'o potela balumeli mwa minzi kaufela mo lu bulezi linzwi la Mulena ni ku y'o bona mo ba pilela.” 37 Barnabasi n'a bata kuli ba ye ni Joani ya bizwa Mareka. 38 Kono Paulusi n'a hupula kuli ne i ka ba hande ha ne ba si ke ba ya ni mutu ya n'a ba siile mwa Pamfilia, ni ya n'a si ka zwelapili ni bona mwa musebezi.

39 Cwale kwa zuha kañi ye tuna, mane ba kauhana. Barnabasi a nga Mareka, mi ba ya ka sisepe kwa Sipera. 40 Paulusi yena a keta Silasi. Kih'a fundulwa a beilwe ki balumeli mwa sishemo sa Mulena. 41 A y'o potela naha ya Siria ni ya Silisia a nz'a tiisa likeleke.

16

 

Timotea u sindeketa Paulusi ni Silasi

1 Paulusi a ya kwa Derba ni Listra. Mo, ne ku na ni mulumeli ya n'a bizwa Timotea. I ne li mwan'a musali wa Mujuda ye ne li mulumeli, kono ndat'ahe ne li Mugerike. 2 N'a lumbiwa hahulu ki balumeli ba kwa Listra ni ba kwa Ikone. 3 Paulusi n'a lakaza kuli Timotea a mu sindekete. A mu isa kwa mupato kabakala Majuda ba ba ne ba li teñi mwa libaka zeo, kakuli kaufel'a bona ne ba ziba kuli ndat'ahe ne li Mugerike. 4 Ha ba li mwa nzila, ba fita mwahal'a minzi. Ne ba talusezanga balumeli milao ye ne lumelezwi ki baapositola ni bahulu ba Keleke ya Jerusalema, mi ne ba ba laela ku i mamela hande. 5 Kabakaleo, likeleke ne li matafazwa mwa tumelo, mi palo ya balumeli i ne i ekezeha ka zazi ni zazi.

 

Paulusi u bona pono mwa Troasi

6 Moya o Kenile wa ba hanisa ku bulela linzwi la Mulimu mwa naha ya Asia. Kabakaleo, ba ya mwa naha ya Frigia ni ya Galatia. 7 Ha ba se ba fitile fakaufi ni Misia, ba lika ku y'o kena mwa Bitinia, kono Moya wa Jesu ha u si ka ba lumelela ku eza cwalo. 8 Cwale ha ba fitelezi Misia, ba y'o shetumukela mwa Troasi. 9 Busihu bo, Paulusi a bona pono. A bona mutu wa kwa Masedonia a yemi, a mu kupa, a li: “Na ku lapela, taha kwa Masedonia, u t'o lu tusa.” 10 Paulusi h'a s'a boni pono yeo, honafo lwa itukiseza ku ya kwa Masedonia, kakuli ne lu kolwa kuli ki Mulimu ya n'a lu bizelize ku y'o luta batu ba mwateñi Litaba ze Nde.

 

Lidia wa mwa Filipi wa lumela

11 Ha lu fuula mwa Troasi, lwa liba kwa Samotrasi, mi habusa, lwa fweka mwa Neapolisi. 12 Mi ku zwa fo, lwa y'o kena mwa Filipi, ili munzi wa sikiliti sa pili sa Masedonia, se si mwa puso ya Baroma. Lwa ina mwa munzi wo mazazi a mañata. 13 Ka la Pumulo lwa zwa mwa hae, mi lwa ya kwa munanga wa nuka, ko ne lu hupula kuli ku na ni sibaka sa litapelo. Lwa ina, mi lwa bulela ni basali ba ba ne ba kopani mo. 14 Yo muñwi wa bona i ne li musali ya n'a bizwa Lidia wa munzi wa Tiatira, ya n'a lekisanga masila a mafubelu a butokwa. N'a sebeleza Mulimu, mi Mulena a kwalula pilu ya hae kuli a kone ku mamela ze ne bulelwa ki Paulusi. 15 Cwale, ha s'a kolobelizwe ni ba ndu ya hae kaufela, a lu kupa, a li: “A mu tahe, haiba mu boni kuli ni sepahala fapil'a Mulena, mi mu t'o ina mwa ndu ya ka.” Mi a tundamena kuli lu ye ni yena.

 

Paulusi ni Silasi ha ba li mwa tolongo ya mwa Filipi

16 Zazi le liñwi ha ne lu ya kwa sibaka sa litapelo, lwa katana ni mutanga wa musizana, ya n'a na ni moya o maswe wa bunuhi, mi n'a fumisa malen'a hae hahulu ka ku nuha cwalo. 17 A latelela Paulusi ni luna, a nz'a huweleza, a li: “Batu ba, ki batanga ba Muambakani ya Pahami! Ba mi bulelela za nzila ya bupilo!” 18 A eza cwalo ka mazazi a mañatanyana, mane kwa mafelelzo, Paulusi a nyema. Kiha s'a itemuna mi a li kwa moya: “Ka libizo la Jesu Kreste, na ku laela:” Zwa ku yena!” ‘ Mi honafo, moya wa zwa ku yena.

19 Kono malen'a hae ha ba se ba lemuhile kuli nako ya bona ya ku fumana mali ka yona i felile, ba t'o swala Paulusi ni Silasi mi ba ba hohela kwa kuta ya babusisi. 20 Ha ba se ba ba fitisize kwa baatuli, ba li: “Batu ba ki Majuda, mi ba filikanya munzi wa luna. 21 Ba luta mikwa ye sa lumelelwi ki mulao wa luna. Luna, lu Baroma, mi ha lu koni ku latelela mikwa yeo!” 22 Cwale sicaba sa kopana ni beñi ba musizana ku ba lwanisa, mane baatuli ba pazaula liapalo za Paulusi ni Silasi, mi ba laela kuli ba natiwe ka litupa. 23 Ha ba se ba natilwe litupa ze ñata, ba nepelwa mwa tolongo, mi kwa laelwa nduna wa tolongo kuli a ba libelele ka tokomelo. 24 Nduna yo, ha s'a utwile litaelo zeo, kiha s'a ba kenya mwa sitokisi se si mwahal'a tolongo, a ba kwalela mwateñi, mahutu a bona a tamelezwi kwa mashingwatuna.

25 Mwahal'a busihu, bo Paulusi ni Silasi ne ba nze ba lapela ni ku opelela Mulimu lipina, mi mapantiti ba bañwi ne ba teeleza. 26 Kapili kwa ba ni zikinyeho ye tuna ya lifasi, mitomo ya tolongo ya nyanganya, mi i sa li honafo minyako kaufela ya tolongo ya kwaluluha, mi mawenge a ba ba tamilwe kamukana a tamuluha. 27 Nduna wa tolongo h'a pasumuka, a bona kuli minyako ya tolongo i kwaluluhile, a nga sabule ya hae, mi a bata ku ipulaya kakuli n'a hupula kuli mapantiti ne ba tobile. 28 Kono Paulusi a huweleza ka tata, a li: “U si ke wa ikolofaza. Ki luna ba, lu teñi kaufel'a luna!” 29 Kiha s'a kupa mulilo, a matela mwahali a nz'a ngangamiswa ki sabo, mi a t'o wela fafasi fapil'a Paulusi ni Silasi.

30 A ba zwiseza kwande, mi a ba buza, a li: “Bahesu, ni ka eza cwañi kuli ni piliswe?” 31 Ba li ku yena: “Lumela ku Mulena Jesu, mi u ta piliswa, wena, ni ba ndu ya hao.” 32 Cwale ba bulela linzwi la Mulena ku yena ni ku ba ba li mwa ndu ya hae kaufela. 33 Ka nako yona yeo ya busihu nduna a ba nga, mi a y'o tapisa litombo za bona. Kihona a kolobezwa hamoho ni ba ndu ya hae kaufela cwalo. 34 Cwale a nga Paulusi ni Silasi, a ba isa kwa ndu ya hae, a ba fa lico, mi a taba ni ba ndu ya hae kaufela kakuli ne ba lumezi ku Mulimu.

35 Ha bu se bu sile babusisi ba luma mapolisa ku yena, ba li: “Tuhela batu bao, ba ikele.” 36 Nduna wa tolongo a t'o zibisa bo Paulusi ni Silasi litaba zeo, a li: “Babusisi ba laezi kuli mu lukululwe, cwale a mu zamaye, mu ikele ka kozo.” 37 Kono Paulusi a li ku ba ba ne ba lumilwe: “Ba lu natile fapil'a batu lu si ka atulwa ka swanelo, luna lu li Baroma! Ba lu kenyize mwa tolongo, mi cwale ba bata ku lu zwisa mwateñi kwa mukunda. Batili! Ba tahe bona kasibili, ba t'o lu lukulula.”

38 Mapolisa kiha ba y'o biha litaba zeo kwa babusisi, mi bao ba saba ha ba y'o utwa kuli Paulusi ni Silasi ni bona ki Baroma. 39 Cwale ba taha, mi ba t'o inyaza ni ku kupa swalelo. Kiha ba ba lukulula ni ku ba kupa kuli ba funduke, ba zwe mwa hae mo. 40 Cwale Paulusi ni Silasi ba zwa mwa tolongo, mi ba ya kwa ndu ya Lidia, mi ha ba se ba boni balumeli kaufela, ba ba tiisa lipilu, mi ba funduka.

17

 

Paulusi ni Silasi mwa Tesalonika

1 Ha ba se ba fitelezi Amfipolisi ni Apolonia ba t'o kena mwa Tesalonika mo ne ku na ni sinagoge ya Majuda. 2 Ka mw'a n'a itwaelelize, Paulusi a y'o kena mwateñi. A nga lisunda ze talu a nz'a pihisana ni bona ka Mañolo, ka la Pumulo ni la Pumulo. 3 A ba bonisa kuli ne li swanelo kuli Kreste a nyandiswe, mi a zuhe kwa bafu, mi a li: “Yena Jesu yo, ye ni bulela ka za hae, ki yena Mesia.” 4 Ba bañwi ku bona ba utwisisa, mi ba kopana ni Paulusi ni Silasi. Kwa ba cwalo ni ku bona Magerike ba bañata ba ba ne ba lapela Mulimu, ni basali ba bañata ba ba kutekeha.

5 Kono Majuda ba ba ni muna. Ba kubukanya batu ba ba maswe, ba ba ne ba fumaneha mwa mapatelo, mi ba eza sikutu sa batu. Ba bata Paulusi ni Silasi, mi ba t'o beya ndu ya Jasoni mwahali, kuli ba ba nge, ba ba ise fapil'a sicaba. 6 Kono, ha ba se ba ba tokwile, kiha ba hoholola Jasoni ni balumeli ba bañwi, ba ba isa kwa bazamaisi ba munzi, mi ba huweleza, ba li: “Batu ba, ba ba se ba filikanyize lifasi, ba se ba til'o fita ni kwanu. 7 Ba fitezi mwa ndu ya Jasoni, mi kaufel'a bona ba lwanisa milao ya Sesare kakuli ba li ku na ni mulena yo muñwi ya bizwa Jesu.” 8 Batu ba mwa hae, ni bona bazamaisi, ba filikana ha ba utwa cwalo. 9 Ba lifisa Jasoni ni ba bañwi mali a swalele, mi ba ba lukuhula.

 

Paulusi ni Silasi mwa Berea

10 Kapili-pili, bona busihu bo, balumeli ba fundula Paulusi ni Silasi, mi ba ya kwa Berea. Ha ba se ba fitile kwateñi, ba y'o kena mwa sinagoge ya Majuda. 11 Majuda ba mo, ne ba na ni lipilu ze nde ku fita ba mwa Tesalonika, kakuli ne ba amuhezi linzwi ka ku tukufalelwa hahulu, mi ka zazi ni zazi ne ba tatuba Mañolo, ba bone kapa ze ne bulelwa ki Paulusi i ne li za niti. 12 Ba bañata ku bona ba lumela, mi kwa Magerike, basali ba ba pahami hamoho ni banna cwalo ba lumela. 13 Kono Majuda ba mwa Tesalonika ha ba y'o utwa kuli Paulusi u bulela hape linzwi la Mulimu ni mwa Berea, ba taha ni bona ku t'o filikanya ni ku susueza sicaba. 14 Cwale balumeli kiha ba fundula Paulusi kapili ku ya kwa liwate, kono bo Silasi ni Timotea bona ba siyala mwa Berea. 15 Batu ba ba ne ba sindeketa Paulusi, ba y'o mu fitisa kwa Atene. Kiha ba kutela kwa Berea, Paulusi ha s'a laezi kuli bo Silasi ni Timotea ba tahe kapili ba t'o kopana ni yena.

 

Paulusi mwa Atene

16 Cwale Paulusi h'a nz'a litezi Silasi ni Timotea mwa Atene, moya wa hae wa filikana h'a bona kuli munzi n'o tezi milimu ya maswaniso. 17 Kabakaleo, n'a kanananga mwa sinagoge ni Majuda ni ba bañwi ba ba ne ba lapela Mulimu, mi n'a eza cwalo ni b'a n'a kopana ni bona mazazi kaufela mwa lipatelo. 18 Cwale, lizibi ze ñwi za tuto ya Epikure ni ya ba Stoiki, ba t'o ambola ni yena. Ba bañwi ba li: “Mutu yo, ya si na s'a ziba, u bulelañi?” Ba bañwi ba li: “U lika ku luta ka milimu ya ku sili.” Ne ba bulela cwalo kakuli Paulusi n'a luta ka Jesu ni zuho ya bafu. 19 Cwale, ba mu swala mi ba mu isa kwa Areopago, ba li: “Lu kupa ku ziba ka tuto ye nca y'o bulela kuli i liñi? 20 Lu utwa u bulela litaba ze komokisa mi lu bata ku ziba se li talusa.” 21 Batu ba Atene ni balicaba ba ba ne ba yahile mwateñi, ki niti ne ba lata ku bulela kapa ku teeleza litaba ze nca ka nako kaufela.

22 Cwale Paulusi a yema mwahali a ba Areopago, a li: “Banna ba Atene! Ni bona kuli mu batu ba ba tabela hahulu ku lapela milimu. 23 Kakuli ha ne ni nze ni zamaya-zamaya mwa munzi wa mina, mi ne ni bona ze mu lapela, ni til'o fumana katala mwa sibaka mo mu lapelela, fo ku ñozwi cwana: ‘Ku mulimu ya sa zibwi.’ Cwale, yena ye mu lapela mu sa mu zibi, ki yena ye ni mu bulelela za hae. 24 Mulimu ya ezize lifasi ni ze ku lona kamukana, ki yena Mulena wa lihalimu ni lifasi, mi h'a ini mwa litempele ze ezizwe ki batu.

25 H'a sebelezwi ki batu ka mazoho a bona, inge u na ni se siñwi s'a tokwa, kakuli ki yena ya fa batu kaufela bupilo ni moya ni lika kamukana. 26 Ki yena ya ezize, ka mutu a li muñwi, mishobo kaufela ya batu kuli ba pile mwa lifasi. Ki yena ya lukisize linako za bupilo bwa bona mi milulwani ya mo ba ka pila. 27 U ezize cwalo kuli ba mu bate, mane mwendi ba be ba mu fumane, ha ba nze ba mu bata kafa ni kafa. Kono niti kikuli Mulimu h'a yo kwahule ni luna kamukana. 28 Kakuli:

‘Ka yena lwa pila, lwa zamaya, mi lu teñi.’

Mane ki sona se si bulelwa ni mwa maloko a mina a mañwi, h'a li:

‘Kaniti ni luna cwalo lu bana ba hae.’

29 Ha lu simuluhile ku yena, lu si ke lwa hupula kuli Mulimu a ka swana ni maswaniso a gauda, kapa silivela kapa macwe, ili lika ze bupilwe kapa ze betilwe ka bukwala ni ka munahano wa mutu. 30 Mulimu h'a sa hupula linako zani batu ha ne ba sa tokwa zibo, kono cwale, wa ba laela kaufela kai ni kai, kuli ba tuhele mikwa ya bona ye maswe. 31 Kakuli s'a tomile kale lizazi l'a ka atula lifasi, ku si na sobozi, ka mutu y'a ketile, mi u file batu kaufela sisupo sa taba yeo ka ku zusa mutu yo kwa bafu!”

32 Ha ba utwa Paulusi a bulela ka zuho ya bafu, ba bañwi ba kala ku mu sheununa, mi ba bañwi ba li: “Lu ta ku utwa hape ka litaba zeo.” 33 Cwale Paulusi kiha s'a zwa mwahal'a bona. 34 Nihakulicwalo, batu ba bañwi ba mu latelela, mi ba lumela. Ku bona bao, ne ku na ni Denisi, wa kuta ya Areopago, ni musali ya n'a bizwa Damarisi ni ba bañwi cwalo.

18

 

Paulusi mwa Korinte

1 Zeo ha li se li felile, Paulusi a zwa mwa Atene mi a ya kwa Korinte. 2 Ko, a y'o fumana Majuda ya n'a bizwa Akila, ya n'a pepezwi mwa naha ya Ponto. N`a sa z'o fita ku zwa kwa Italia ni musal'a hae ya n'a bizwa Prisila, kakuli Mulena Klaude n'a laezi kuli Majuda kaufela ba zwe mwa Roma. Paulusi kiha s'a y'o ba bona. 3 Ne ba eza musebezi u li muñwi wa ku luka litende. A y'o ina ni ku sebeza ni bona. 4 Kamita, ka la Pumulo, n'a bulela mwa sinagoge, a nz'a lika ku kolwisa Majuda ni Magerike.

5 Bo Silasi ni Timotea ha ba fita ku zwa kwa Masedonia, Paulusi cwale a patehiswa ki ku luta Linzwi ni ku paka kwa Majuda kuli Jesu ki yena Mesia. 6 Kono Majuda ha ba mu hanyeza ni ku mu nyefula, a tutula liapalo za hae, mi a li ku bona: “Mali a mina a be fa litoho za mina! Na, ha ni sa na mulatu. Ku zwa fa, ni ikela ku balicaba.” 7 Kih'a zwa fo, a ya kwa ndu ya mulicaba, ya n'a bizwa Jusutusi, munna ya n'a sebeleza Mulimu. Ndu ya hae ne i bapani ni sinagoge. 8 Krispo, muzamaisi wa sinagoge, a lumela ku Mulena hamohocwalo ni ba ndu ya hae, mi ba bañata mwa Korinte ba ba utwile Paulusi ba lumela ni bona, mi ba kolobezwa.

9 Zazi le liñwi, busihu, Paulusi a bona pono. A bona Mulena a nz'a li ku yena: “U si ke wa saba, u bulele mi u si ke wa kuza. 10 Ni na ni wena. Ha ku na mutu ya ka ku tahiseza kozi, kakuli ni na ni batu ba bañata mwa munzi mo.” 11 Paulusi a ina mwa Korinte silimo ni likweli ze silezi, a nz'a luta batu linzwi la Mulimu.

12 Cwale Galio ha n'a li mubusisi wa Akaya, Majuda ba kopana hamoho ku lwanisa Paulusi. Ba mu tisa fa Kuta. 13 Ba li: “Mutu yo, u susueza batu ku sebeleza Mulimu a sa yi ka Mulao.” 14 Paulusi n'a bata ku bulela, Galio h'a li kwa Majuda: “Ha ne i ka ba kuli ku zekwa foso ye maswe kapa mulatu o ezizwe ka lunya, ne ku ta utwahala kuli ni mi teeleze, mina Majuda. 15 Kono haili ka taba ya lipuzo ka manzwi ni mabizo ni mulao wa mina, mu iponele ili mina. Ha ni na ku ba muatuli wa lika ze cwalo!” 16 Cwale a ba leleka mwa kuta. 17 Kaufel'a bona kiha ba swala Sostene, muzamaisi wa sinagoge, mi ba mu nata fapil'a kuta. Kono Galio n'a sa isi pilu ku zona.

 

Paulusi u kutela kwa Antioke

18 Paulusi a ina mazazi a mañatanyana mwa Korinte. Kih'a laeza balumeli, mi a ya kwa Siria ka sisepe. A zamaya ni Prisila ni Akila. Ha ba li mwa Senkreya, a kutwa milili, kakuli n'a itamile buitamo.

19 Cwale ba t'o fita mwa Efese. Mo, Paulusi a siya Akila ni Prisila mi a ya mwa sinagoge, a y'o buhisana ni Majuda. 20 Ba mu kupa kuli a ine ni bona nako ye telele, kono a hana. 21 A ba laeza, a li: “Ni ta mi kutela, Mulimu h'a lata cwalo.” Kih'a fuula mwa Efese.

22 Ha s'a fuekile mwa Sesaria, a ya kwa Jerusalema ku y'o lumelisa keleke. Paulusi a ya kwa Antioke. 23 Ha s'a felize mazazinyana mwateñi, a funduka. A pazula silalo sa Galatia ni Frigia fahali, a nz'a tiisa tumelo ya balumeli.

 

Apolosi mwa Efese ni Korinte

24 Cwale Mujuda ya n'a bizwa Apolosi, ya n'a pepezwi mwa Alexandria, n'a tile mwa Efese. I ne li mutu wa sikwala hahulu kwa ku bulela, mi n'a na ni zibo ya Mañolo. 25 N'a lutilwe nzila ya Mulena, mi ka ku tukufalelwa ko kutuna n'a luta litaba za Jesu hande ka tokomelo. Nihakulicwalo, n'a ziba feela kolobezo ya Joani. 26 A kala ku bulela ka bundume mwa sinagoge, kono bo Prisila ni Akila ha ba mu utwa, ba mu nga, mi ba ya ni yena kwa ndu ku y'o mu taluseza hande nzila ya Mulimu. 27 Mwamulaho, Apolosi a lakaza ku silela mwa Akaya. Balumeli ba mu tiisa pilu, mi ba ñolela balutiwa ba ko kuli ba mu amuhele hande. Ha s'a fitile, a tusa hahulu ba ba ne ba lumezi ka sishemo sa Mulimu. 28 Ka maata a matuna, n'a tula Majuda patalaza mwa likañi za bona, ni ku ba bonisa ka Mañolo kuli luli Jesu i ne li yena Mesia.

19

 

Paulusi mwa Efese

1 Apolosi ha n'a sa li mwa Korinte, Paulusi a fita fahal'a naha, mi a y'o kena mwa Efese. Mo, a fumana balutiwa ba bañwi. 2 A li ku bona: “Kikuli mu se mu amuhezi Moya o Kenile ha mu lumezi?” Bona ba li: “Batili, ha lu si ka be lwa utwa kuli ku na ni Moya o Kenile.” 3 Paulusi a ba buza, a li: “Kanti cwale mu kolobelizwe ka kolobezo ifi?” Ba li: “Ka kolobezo ya Joani.” 4 Paulusi kih'a li: “Joani n'a kolobeza ba ba ne ba bakela libi za bona, mi n'a bulelela batu ba Isilaele kuli ba lumele ku ya n'a mu taha mwamulaho, ili Jesu.”

5 Ha ba se ba utwile cwalo, ba kolobezwa ka libizo la Mulena Jesu. 6 Paulusi a ba beya mazoho, mi Moya o Kenile wa taha fahalimw`a bona. Kiha ba kala ku bulela lipuo li sili, mi ba polofita. 7 Hamoho, i ne li banna ba ba bata ku ba ba lishumi ka ba babeli.

8 A nga likweli ze talu a nz'a kena mwa sinagoge, mi a bulela ka bundume, a nz'a lika ku kolwisa batu ka za Mubuso wa Mulimu. 9 Kono ba bañwi ne ba na ni mahañi, ne ba sa kolwi, mi ne ba bulela ze maswe bakeñisa tuto ya Jesu fapil'a nyangela. Paulusi kih'a zwa ku bona, a ya ni balutiwa, mi ka zazi ni zazi n'a nz'a lutanga mwa sikolo sa mutu ya n'a bizwa Tirano. 10 A zwelapili cwalo ka lilimo ze peli, mi kamukwaocwalo, ba ba ne ba yahile mwa naha ya Asia kaufela ba utwa linzwi la Mulena, ili Majuda ni balicaba cwalo.

 

Bana ba Skeva

11 Mulimu n'a eza limakazo ze komokisa ka lizoho la Paulusi. 12 Mane ne ku tisezwanga bakuli tutaulo, kapa masila a mañwi a n'a sebelisizwe ki Paulusi, mi bao ne ba fola, ni mioya ye maswe ne i zwa ku bona. 13 Majuda ba bañwi ba liñaka, ba ba ne ba zamaya-zamaya ba nze ba zwisa mioya ye maswe, ba lika ku eza cwalo ka libizo la Mulena Jesu. Ne ba bulelela mioya ye maswe, ba li: “Ka libizo la Jesu ya lutiwa ki Paulusi na mi laela, mu zwe?” 14 Ba ba ne ba eza cwalo, i ne li bana ba supile ba muprisita yo muhulu ya n'a bizwa Skeva.

15 Kono moya o maswe wa ba alaba, wa li: “Ni ziba Jesu. Ni Paulusi na mu ziba. Kono mina, ki mina bo mañi?” 16 Cwale mutu, ya n'a na ni moya o maswe, a ba tulelela ni ku ba lwanisa, mane a ba fenya kaufel'a bona. A ba titika mane ba saba mwa ndu ba li mapunu, mi ba holofezi. 17 Taba yeo ya utwahala ku ba ba yahile mwa Efese kaufela, Majuda ni Magerike cwalo. Kaufel'a bona ba kenelwa ki sabo, mi libizo la Mulena Jesu la kutekiwa hahulu. 18 Ba bañata ku ba ba ne ba lumezi, ne ba taha ku t'o ipulela patalaza ka likezo za bona ze ne ba ezize. 19 Ba bañata ba ba ne ba eza mabibo, ba tisa libuka za bona za mabibo, mi ba li cisa batu kaufela ba nze ba talimezi. Kwa balwa teko ya zona kaufela, mi kwa fumanwa kuli ne i bata ku fita fa mali a likana ni K5,000. 20 Kamukwaocwalo, linzwi la Mulena ne li hula mi ne li bonisa maata a lona.

 

Mifili-fili mwa Efese

21 Mwamulaho a zeo, Paulusi a lela ku fita kwa Masedonia ni Akaya, h'a ya kwa Jerusalema. N'a li: “Ha ni se ni li koo, ni swanezi ku y'o bona ni kwa Roma.” 22 Kih'a luma Timotea ni Erasto, batusi ba hae ba babeli, kwa Masedonia, kono yena a siyala nakonyana mwa naha ya Asia.

23 Ka yona nako yeo, kwa zuha mufili-fili o mutuna mwa Efese kabakala tuto ya Jesu. 24 Mumbuti yo muñwi wa silivela ya n'a bizwa Demetriusi n'a tula maswanisonyana a tempele ya mulimu wa musali Diana, mi kamukwaocwalo, n'a fumisa hahulu ba ba ne ba sweli musebezi wo ni yena. 25 Cwale kiha s'a biza ba ba ne ba sweli musebezi wo kaufela, ni ba misebezi ye bata i swana ni ona, mi a li ku bona: “Banna, mwa ziba kuli bufumu bwa luna bu zwa ku ona musebezi wo. 26 Kono mwa bona ni ku utwa s'a eza yena mutu yo, Paulusi. U bulela kuli kaniti milimu ye ezizwe ka mazoho ha si milimu, mi s'a kolwisize ba bañata, isi feela mo mwa Efese, kono ni mwa naha ya Asia kaufela. 27 Cwale, ku na ni kozi, isiñi feela kuli musebezi wa luna u ta ba ni libizo le li maswe, kono hape ni tempele ya mulimu wa luna yo mutuna, yena Diana, ha i sa na ku zibwa, ni yena cwalo h'a sa na ku kutekiwa, yena ya lapelwa ki ba Asia kaufela, mane ni ba lifasi kamukana!”

28 Ha ba utwa manzwi ao, ba halifa hahulu mi ba kala ku huwa, ba li: “Diana wa Maefese ki yo mutuna!” 29 Cwale, kwa ba ni mufili-fili mwa munzi kaufela. Batu ba matela kwa ndu ya lipapali, mi ba hoholola Gayusi ni Aristarko batu ba kwa Masedonia, balikani ba Paulusi b'a n'a zamayanga ni bona. 30 Paulusi yena n'a lakaza ku itahisa fapil'a nyangela, kono balumeli ba mu hanisa. 31 Manduna ba bañwi ba naha ya Asia, ba ba ne ba li mizwale ya hae, ba mu kupa kuli a si ke a zwela kwa ndu ya lipapali. 32 Kabakala mufili-fili, nyangela ne i sa zibi se i eza. Ba bañwi ne ba huwa ka se, mi ba bañwi ba huwa ka sani, kakuli mane ba bañwi ne ba sa zibi ni se ne ba til'o si kubukanela. 33 Ba bañwi ba li ki mulatu wa Alexandere kakuli Majuda ne ba mu tisa fapil'a nyangela. Cwale Alexandere a kobeta ka lizoho ku lika ku bulela ni ku itatula kwa nyangela. 34 Kono ha ba se ba lemuhile kuli ki Mujuda, ba huwa kaufela hamoho mane kwa fita lihola ze peli, ba nze ba li: “Diana wa Maefesi ki yo mutuna!”

35 Kwa mafelelezo muñoli wa kuta ya munzi ha s'a konile ku kuzisa nyangela, a li: “Batu ba mwa Efese, kana u teñi ya sa zibi kuli munzi wa Efese ki ona o babalela tempele ya Diana yo mutuna ni licwe le li kenile le li wile kwa lihalimu? 36 Ha ku na ya kona ku latula zeo. Hakulicwalo, mu swanezi ku kuza ni ku sa akufela lika. 37 Batu bao be mu tisize kwanu ha ba si ka uzwa mwa litempele kapa ku bulela ze maswe ka mulimu wa luna. 38 Haiba Demetriusi ni mambuti ba ba beleka ni yena ba na ni pilaelo ka mutu yo muñwi, likuta li kwaluzwi, ni baatuli ba teñi. Ba kona ku zekisana. 39 Kono haiba ku sa na ni li sili ze mu bata ku bilaela ka zona, zeo li ta lukiswa mwa kuta. 40 Kakuli ku na ni kozi ya kuli lu atulelwe ku tisa mufili-fili kabakala ze ezahalile kacenu. Ha ku na buitatulo bo lu ka fa bakeñisa mukopano wo, mi ha lu na libaka le linde le lu ka ikalabela ka lona.” 41 Ha s'a bulezi cwalo a hasanya mukopano.

20

 

Musipili wa Paulusi kwa Masedonia ni Akaya

1 Mufili-fili ha u s'o felile, Paulusi a biza balumeli kaufela, mi a ba tiisa lipilu. Kih'a ba laeza, mi a ya kwa Masedonia. 2 Ha s'a potezi libaka za naha yeo kamukana, a nz'a tiisa lipilu za balumeli ka likutazo ze ñata, a ya mwa naha ya Magerike. 3 A y'o ina mwateñi likweli ze talu. N'a s'a itukiselize ku ya kwa Siria ka sisepe h'a utwa kuli Majuda ne ba mu lela. Kih'a hupula ku kuta ka nzila ya Masedonia. 4 Sopatere, mwan'a Pirusi wa mwa Berea, hamohocwalo ni bo Aristarko ni Secundo, ili Batesalonika, ni Gayusi wa kwa Derba, ni Timotea ni Tikiko ni Trofimo ba kwa naha ya Asia, ba ya ni yena. 5 Bao ba itangeta, mi ba y'o lu litela kwa Troasi. 6 Haili luna, lwa fuula mwa Filipi mwamulaho wa Mukiti wa Mahobe a si na Mumela, mi lwa y'o kopana ni bona kwa Troasi, mwamulaho a mazazi a ketalizoho. Lwa y'o ina ni bona sunda mutumbi.

 

Paulusi u potela Troasi lwa mafelelezo

7 Ka la Pelekelo manzibwana ha ne lu kopani hamoho kuli lu ce silyela, Paulusi n'a nz'a kutaza batu. Sina ha n'a swanela ku funduka ka le li tatama, a zwelapili a nz'a kutaza cwalo nako ye telele mane haisi malungasiku. 8 Ne ku na ni malampi a mañata mwa ndu ya kwahalimu mo ne lu kopanezi. 9 Mutangana ya n'a bizwa Eutiko n'a inzi mwa lihaulo. A swalwa ki buloko Paulusi ha na s'a zwelapili ku bulela, mi ha n'a ngumoka, a wela fafasi ku zwa kwa ndu ya bulalu kwa lihalimu. A t'o nanulwa a shwile. 10 Kono Paulusi a shetumuka, a t'o mu inamela, a mu ambekile, mi a li: “Mu si ke mwa bilaela. U sa pila!” 11 Cwale Paulusi ha s'a kutezi kwalihalimu, a komauna buhobe mi a ca. A bulela ni bona nako ye telele, mane bwa sa. Kihona a funduka. 12 Ba isa mutangana kwa hae, a nz'a pila, mi ba ikutwa ba wile lipilu hahulu.

 

Paulusi u zwa mwa Troasi ku ya kwa Mileta

13 Luna lwa itangeta ku y'o longana mwa sisepe, mi lwa y'o fita kwa Asoso, ko ne lu hupula ku y'o longa Paulusi. Ki mw'a n'a lukiselize, kakuli n'a lakaza ku ya kwateñi ka mahutu. 14 Ha s'a til'o kopana ni luna mwa Asoso, lwa mu longa, mi lwa t'o fueka mwa Mitileni. 15 Ha lu fuula foo, habusa lwa t'o fita mabapa ni Kiyo. Ka le li tatama, lwa t'o fita fa likamba la Samosi, mi ka le li tatama leo, lwa t'o kena mwa Mileta. 16 Paulusi n'a lukisize kuli lu fitelele Efese. Kihona a si ke a liyeha mwa naha ya Asia, kakuli n'a akufezi ku y'o fita mwa Jerusalema ka lizazi la Pentekonta, haiba ne ku ka konahala cwalo.

 

Taezo ya Paulusi kwa bahulu ba Efese

17 H'a li mwa Mileta, Paulusi a lumela bahulu ba keleke ya Efese. 18 Ha ba se ba fitile, a li ku bona: “Mwa ziba mo ni pilezi ni mina nako kaufela, ku zwa zazi la pili ha ni t'o hata mwa naha ya Asia. 19 Ni sebelelize Mulena ka buikokobezo ni ka mioko, mwahal'a miliko ye ne nze i ni wela fahalimu ka milelo ya Majuda. 20 Mwa ziba kuli ha ni si ka mi patela litaba ze ne ni hupula kuli li ta mi tusa. Ni mi kandekezi ni ku mi luta linto kaufela fapil'a batu ni mwa mandu a mina. 21 Ni taluselize Majuda ni Magerike kuli ba swanezi ku tuhela libi za bona, ba sikuluhele ku Mulimu ka ku lumela ku Mulena luna Jesu. 22 Cwale, ka kapelezo ya Moya o Kenile, ni ya kwa Jerusalema, ni sa ikutwi hande mwa moya kakuli ha ni zibi se si ka y'o ni tahela mwateñi. 23 Ni ziba feela kuli, mwa munzi ni munzi, Moya o Kenile u nz'o ni lemusa kuli ni libelezwi ku tamiwa ni ku nyandiswa. 24 Kono ha ni na taba ni bupilo bwa ka mi ha si bwa butokwa ku na, haiba ni ka feleleza musipili wa ka ni musebezi o ni filwe ki Mulena Jesu, ili ku pakela batu Litaba ze Nde za sishemo sa Mulimu.

25 ”Ni zamaya-zamaile mwahal'a mina kaufela, ni nze ni luta za Mubuso wa Mulimu, kono cwale ni ziba kuli ha mu sa tola mu ni bona hape. 26 Kabakaleo, ni mi bulelela niti, la kacenu le, kuli ha ni na mulatu haiba yo muñwi wa mina a ka yauluka ni ku lateha. 27 Kakuli ha ni si ka mi patela za mulelo wa Mulimu kaufela. 28 Mu ipabalele mi mu babalele ni mutapi kaufela, o mu filwe ki Moya o Kenile kuli mu be balisana ba ona. Mu tokomele Keleke ya Mulimu y'a ipumanezi yona ka lifu la Mwan'a hae kasibili. 29 Ni ziba kuli mwamulaho a ka, mu ka telwa ki batu ba ba swana ni litongwani ze sabisa, ze si ke za siya mutapi. 30 Mane ni mwahal'a mina ku ta bonahala ba ba ta bulela za buhata ku kelusa balumeli kuli ba ba latelele. 31 Mu libelele, mi mu hupule kuli, ka mioko ye miñata, ha ni si ka lisela ku eleza yo muñwi ni yo muñwi wa mina musihali ni busihu ka lilimo ze talu.

32 ”Cwale ni mi siya mwa pabalelo ya Mulimu ni ya linzwi la sishemo sa hae. Wa kona ku mi matafaza ni ku mi fa limbuyoti z'a bulukezi batu ba hae. 33 Ha ni si ka lakaza silivela ya mutu ufi kamba ufi, nihaili gauda kapa liapalo za hae. 34 Mina kasibili mwa ziba kuli ka ona mazoho a ni belekile, mi ni fumanezi balikani ba ka, ni na cwalo, lika kaufela ze ne lu tokwa. 35 Ni mi bonisize kuli, ka ku sebeza ka tata cwalo mwa lika kaufela, mutu u kona ku tusa ba ba fokola, a nz'a hupula manzwi a bulezwi ki Mulena Jesu, a li: ‘Ku na ni mbuyoti mwa ku fana, ku fita mwa ku fiwa.’ “

36 Paulusi ha s'a bulezi zeo, a kubama ni bona kaufela, mi a lapela. 37 Ne ba lila kaufel'a bona ha ne ba nze ba mu embami, mi ba mu tubeta. 38 Sihulu, ne ba tomohisizwe pilu ki linzwi l'a n'a bulezi kuli ha ba sa tola ba mu bona hape. Kiha ba mu sindeketa kwa sisepe.

21

 

Paulusi u ya kwa Jerusalema

1 Ha lu se lu kauhani ni bona, lwa fuula mi lwa liba kwa Koso, habusa kwa Rode. Ku zwa mo, lwa ya kwa Patara. 2 Mo, lwa fumana sisepe se si silela mwabuse. Lwa longana, mi lwa silela mwa Fenisia. 3 Ha lu se lu bona soli sa Sipera, lwa si nepela kwa nzohoto, lwa liba kwa Siria, mi kiha lu y'o fueka mwa Tire kakuli libyana kaufela ne li swanezi ku y'o longolelwa hona moo. 4 Lwa fumana balumeli mwateñi, mi lwa ina ni bona sunda mutumbi. Ka susuezo ya Moya, ne ba nze ba bulelela Paulusi kuli a si ke a ya kwa Jerusalema. 5 Mazazi a luna mo ha s'a felile, lwa funduka mi lwa zwelapili mwa musipili wa luna. Haili bona, ni basali ni bana ba bona kaufela, ba lu zwisa mwa hae. Lwa t'o kubama kaufela luna fa likamba, mi lwa lapela ni ku laezana. 6 Cwale lwa longana, mi bona ba kutela kwa hae.

7 Ha lu se lu felize musipili wa ku zwa mwa Tire ku t'o fita kwa Ptolemaisi, lwa y'o lumelisa mizwale, mi lwa i na ni bona zazi li li liñwi feela. 8 Habusa lwa funduka, mi lwa t'o fita mwa Sesarea. Mo, lwa y'o fitela mwa ndu ya mubuleli Filipi, mi lwa ina ni yena. I ne li yo muñwi wa banna ba supile ba ba ne ba ketilwe kwa Jerusalema.

9 N'a na ni likalibe ze ne, ze ne si ka nyalwa, ze ne polofita. 10 Ne lu se lu ngile mazazinyana mo, ha ku t'o fita mupolofita, ya n'a zwa kwa Judea, ya n'a bizwa Agabusi.

11 Ha s'a fitile ku luna, a nga lukanda lwa Paulusi, a itama kwa mahutu ni mazoho, mi a li: “Ki sona se si bulelwa ki Moya o Kenile: ‘Muñ'a lukanda lo u ta tamiwa cwalo ki Majuda kwa Jerusalema, mi ba ta mu fa balicaba.’ “

12 Ha lu se lu utwile cwalo, luna ni ba Sesarea, lwa kupa ka maata Paulusi kuli a si ke a ya kwa Jerusalema. 13 Kono Paulusi a alaba, a li: “Mu ezañi, ha mu lila cwalo ni ku loba pilu ya ka? Na, ni itukiselize isiñi ku tamiwa feela mwa Jerusalema, kono mane nihaili ku y'o shwa kabakala Mulena Jesu.” 14 Ha ku se ku palile, lwa tuhela ku mu susueza, mi lwa li: “Ku eziwe se si latwa ki Mulena.”

15 Ha lu se lu ngile mazazinyana mo, lwa itukisa, mi lwa ya kwa Jerusalema. 16 Balutiwa ba bañwi, ba kwa Sesarea, ba ya ni luna. Ba lu isa kwa ndu ya Mnasoni, ko ne lu na ni ku tibelela. Mutu yo n'a zwa kwa Sipera, mi n'e s`e li mulumeli wa kale.

 

Paulusi u potela Jakobo

17 Ha lu se lu fitile mwa Jerusalema, balumeli ba lu amuhela ka tabo. 18 Habusa lwa ya ni Paulusi ku y'o bona Jakobo, ko ne ku kopanezi bahulu ba Keleke kaufela. 19 Paulusi a ba lumelisa, mi a ba taluseza ye ñwi ni ye ñwi ya lika z'a n'a ezize Mulimu ku balicaba, ka musebezi wa hae. 20 Mi ha ba se ba mu utwile, ba lumba Mulimu. Cwale ba li ku Paulusi: “Wa bona, mwanesu, kuli s'e li likiti ze kuma kai za Majuda ba ba lumezi, mi kanti ki batu ba ba tukufalezi Mulao kaufel'a bona. 21 Ba bulelezwi kuli wena u luta Majuda, ba ba mwa linaha li sili, ku tuhela Mulao wa Mushe, ni ku sa isa bana ba bona kwa mupato, kapa ku latelela za sizo. 22 Cwale ku ta eziwa cwañi? Kakuli ba ka tuha ba utwa kuli u tile. 23 Cwale u eze se lu ka ku bulelela. Ku na ni banna ba bane mo, ba ba itamile.

24 U ye ni batu bao. Mu y'o ikenisa, mi u ba life lisinyehelo za bona kuli ba kone ku kutiwa milili. Ka mukwa wo, batu kaufela ba ta ziba kuli ze ba utwile bakeñisa hao ha si za niti, ni kuli mane ni wena u bulukile Mulao. 25 Kono haili ka balicaba ba ba lumezi, lu se lu ba ñolezi liñolo la ku ba zibisa se lu hupuzi. Kikuli ba ambuke ku ca ze tabezwi balimu, ba si ke ba ca bumete ni nama ya folofolo ye kamilwe, ni kuli ba ambuke buhule.”

26 Paulusi kih'a nga batu bao ba bane mi, habusa, a y'o ikenisa ni bona. Cwale a ya kwa Tempele ku y'o zibisa f'a ka felela mazazi a ku ikenisa, ni nako ya sitabelo sa buitumelo sa yo muñwi ni yo muñwi wa bona.

 

Paulusi wa tamwa

27 Cwale, mazazi a supile ha s'a bata ku fela, Majuda ba ba zwa kwa Asia ba bona Paulusi mwa sibaka sa Tempele. Ba susueza buñata bo bu ne bu li teñi, mi ba mu swala. 28 Ba huwa, ba li: “Banna ba Isilaele, a mu tuse! Ki yo mutu ya nz'a luta batu kai ni kai lituto ze lwanisa sicaba sa Isilaele ni Mulao wa Mushe cwalo, mane ni yona Tempele kasibili. Falimw'a zeo, u tisize balicaba mwa sibaka sa Tempele, mi s'a silafalize sibaka se si kenile.” 29 Ne ba bulela cwalo kakuli ne ba kile ba bona Trofimo wa kwa Efese ha n'a zamaya ni yena mwa hae, mi ne ba nahana kuli Paulusi n'a mu tisize mwa sibaka sa Tempele.

30 Cwale ya ba maefe-efe mwa munzi kaufela, batu ba ulumukela ku Paulusi, ba mu swala, ba mu zwisa mwa sibaka sa Tempele, mi honafo ba kwala likwalo. 31 Nyangela i ne i bata ku bulaya Paulusi ha ku se ku lumelwa linzwi ku muzamaisi wa masole ba Baroma kuli s'e li mufili-fili mwa Jerusalema kaufela. 32 Honafo kih'a nga bazamaisi ba bañwi ba masole ni masole cwalo, mi ba matela kwateñi. Batu ha ba mu bona ni masole, ba tuhela ku nata Paulusi. 33 Cwale muzamaisi yo muhulu wa masole a taha ku Paulusi, a mu swala, mi a laela kuli a tamiwe ka mawenge a mabeli. Kih'a buzisisa libizo la hae kuli ki yena mañi, ni kuli s'a fosize ki sika mañi. 34 Cwale ba bañwi mwa nyangela ba bulela se, ba bañwi ba bulela sani, mi muzamaisi ha s'a palezwi ku fumana bupaki, kabakala mufili-fili, a laela kuli Paulusi a tiswe mwa ndu ye tiisizwe kuli a y'o kwalelwa mwateñi. 35 Mi ha ba se ba sutelezi kwa lipahamelo, masole ba lwala Paulusi kabakala buhali bwa batu. 36 Kaufela ne ba mu latelela ba nze ba huwa, ba li: “A bulaiwe!”

 

Paulusi wa ikalabela

37 Ha ba se ba bata ku kenya Paulusi mwa ndu yeo, kiha s'a li ku muzamaisi yo muhulu: “Kana u ka ni lumelela ku ku bulelela se siñwi?” Muzamaisi yo muhulu a mu buza, a li: “U ziba Sigerike, nji? 38 Ha si wena Muegepita yani ya n'a tisize mufili-fili, mane a ya ni babulai ba ba eza likiti ze ne mwa naheñi?” 39 Paulusi a alaba, a li: “Na ni Mujuda. Ni pepezwi mwa Tarese munzi o mwa Silisia, o na ni libubo. Cwale na kupa, u ni lumelele ku bulela ni batu.” 40 Muzamaisi yo muhulu a mu lumelela. Paulusi kih'a yema fa mapahamelo, a ba kobeta ka lizoho, mi ha ba se ba kuzize, a bulela ni bona ka Siheberu, a li:

22

1 ”Banabahesu ni bo ndate, mu teeleze buikalabelo bo ni mi fa ka nako ye.” 2 Ha ba mu utwa a bulela ka Siheberu, ba kuza ba li tuu, mi Paulusi a zwelapili, a li:

3 ”Na ni Mujuda ya pepezwi mwa Tarese wa mwa Silisia, kono ni hulezi mwa Jerusalema mo, ku Gamaliele. U ni lutile ka tokomelo milao ya bo ndat'a luna, mi ne ni tukufalezwi za Mulimu sina mina kaufela kacenu.

  4 Ni nyandisize hahulu batu ba ba ne ba latelela Nzila ye ya Mulena, mane ku isa kwa lifu la bona. Ni tamile banna ni basali ni ku ba kenya mwa litolongo.

  5 Muprisita yo muhulu ni bahulu kaufela ba kona ku paka kuli ni bulela niti. Ni filwe ki bona mañolo a ku isa kwa banabahaboluna ba Majuda ba ba ne ba li kwa Damaseka. Ni ile kwateñi ku y'o tama balumeli ni ku ba tisa kwanu kwa Jerusalema ku t'o atulwa.

 

Paulusi a talusa za ku lumela kwa hae

6 ”Ha ni nze ni sweli musipili wa ka, mi ni se ni sutelela kwa Damaseka, lizazi ha li li fahal'a toho, lumonyi lo lutuna lo lu zwa kwa lihalimu lwa ni bea mwahali. 7 Na wela fafasi, mi na utwa linzwi le li li ku na: ‘Saule, Saule, u ni nyandisezañi?’ 8 Na buza, na li: ‘Ki wena mañi, Mulena?’ A li ku na: ‘Ki na Jesu wa Nazareta y'o nyandisa.’ 9 Be ne ni zamaya ni bona ba boni lumonyi, kono ha ba si ka utwa linzwi la ya n'a bulela ni na. 10 Cwale na li: ‘Ni ta eza cwañi, Mulena?’ Mulena kih'a li ku na: ‘Nanuha, u ye mwa Damaseka, mi moo u ta y'o bulelelwa z'o swanezi ku eza kaufela.’ 11 Kakuli ne ni sa boni, kabakala ku benya hahulu kwa lumonyi, be ne ni zamaya ni bona ba ni swala kwa lizoho, mi ba ni isa kwa Damaseka.

12 ”Mo, ne ku na ni mutu wa mulumeli ya n'a bizwa Ananiasi, ya n'a mamela Mulao, mi ya n'a pakwa ki Majuda ba Dameska kamukana. 13 A taha, a t'o yema kwatuko a ka, mi a li ku na: ‘Saule, mwanesu, u fiwe ku bona hape!’ Ka yona nako yeo na bona hape, mi na mu talima. 14 Kiha s'a li ku na: ‘Mulimu wa bo ndat'a luna u ku ketile kuli u zibe tato ya hae, u bone Ya Kenile mi u utwe linzwi le li zwa mwa mulomo wa hae. 15 Kakuli u ta ba paki ya hae kwa batu kaufela ka z'o utwile ni z'o boni. 16 Cwale u sa liteziñi? Yema, u kolobezwe, mi u tapiswe libi za hao kaufela ka ku lapela libizo la hae.’ “

 

Paulusi u talusa mw'a bizelizwe ku y'o luta balicaba

17 ”Ha ni se ni kutezi kwa Jerusalema, mi ne ni lapela mwa Tempele, na bona pono. 18 Mwa pono yeo, na bona Mulena, mi a li ku na: ‘U zwe kapili mwa Jerusalema kakuli ba ba pila mwateñi ha ba na ku utwisisa z'o ka bulela bakeñisa ka.’ 19 Na li: ‘Mulena, ba ziba hande kuli ne ni yanga kwa masinagoge, ni kuli ne ni tamisanga ni ku natisanga ba ba ne ba lumela ku wena. 20 Mi lizazi leo, ha ku suluha mali a Setefani, paki ya hao, ne ni li teñi ni na. Na lumelela ba ba ne ba mu bulaya, mane na babalela liapalo za bona.’

21 Cwale Mulena kih'a li ku na: ‘Zamaya, kakuli ni ta ku luma kwahule, ku balicaba.”

22 Ne ba mu teelelize, mane a t'o fita fa linzwi leo. Cwale kiha ba huweleza hahulu, ba li: “Mutu ya cwalo a zwisiwe fafasi! A shwe! H'a swaneli ku pila!” 23 Ne ba huweleza, ba zukuza liapalo za bona, mi ne ba haseza mubu mwahalimu. 24 Muzamaisi yo muhulu wa masole kiha s'a laela kuli Paulusi a tiswe mwa ndu ye tiile mi a natiwe kuli a bulele, ku zibwe se si huwisa batu cwalo kabakala hae. 25 Kono ha ba se ba mu tamile kuli a natiwe, Paulusi a li ku muzamaisi wa masole ya n'a yemi fo: “Kana ki mulao ku nata Muroma, a si ka atulwa kale, nji?” 26 Muzamaisi yo h'a utwa cwalo, a ya ku muzamaisi yo muhulu wa masole, mi a li ku yena: “U bata ku ezañi? Mutu yo ki Muroma!” 27 Cwale muzamaisi yo muhulu a taha ku Paulusi, mi a li ku yena: “A ku ni bulelele, kikuli u Muroma wena? Paulusi a li: “Eni.” 28 Muzamaisi yo muhulu kih'a li: “Ni sinyehezwi ki mali a mañata kuli ni fumane liñolo le li ni paka kuli ni Muroma.” Cwale Paulusi a alaba, a li: “Na, ni pepilwe ni li Muroma.” 29 Honafo, batu ba ba ne ba bata ku mu nata kuli a bulele ba kutela mwamulaho, mane ni yena muzamaisi yo muhulu kasibili a saba ha s'a utwa kuli Paulusi ki Muroma, kono n'a s'a mu tamile ka mawenge.

 

Paulusi fapil'a Kuta

30 Habusa, muzamaisi yo muhulu a lakaza ku ziba libaka le ne ba mu swalezi Majuda. Kabakaleo a tamulula Paulusi, mi a laela baprisita ba bahulu ni manduna ba Kuta kuli ba kopane hamoho. Kih'a tisa Paulusi, mi a mu yemisa fapil'a bona.

23

1 Cwale Paulusi a lubukela ba Kuta kaufela, mi a li: Banabahesu, ni pilile ka lizwalo le linde fapil'a Mulimu ku fitela la kacenu le.” 2 Muprisita yo muhulu Ananiasi kih'a laela ba ba ne ba yemi kwatuko a Paulusi kuli ba mu nate kwa mulomo. 3 Cwale Paulusi a li ku yena: “Mulimu u ta ku nata, wena limota le li basizwe ka busweu! U inzi fo ku ni atula ka Mulao, mi hape u tula Mulao ka ku laela batu kuli ba ni nate!”

4 Ba ba ne ba li fakaufi ni Paulusi ba li ku yena: “Kiñi wena ha u nyefula cwalo muprisita yo muhulu wa Mulimu?” 5 Paulusi a li: “Ne ni sa zibi, banabahesu, kuli ki yena muprisita yo muhulu. Ki niti, ku ñozwi kuli: ‘U si ke wa bulela se si maswe ka mubusisi wa sicaba sa henu!’ “

6 Paulusi n'a ziba kuli, mwa Kuta, ba bañwi i ne li Bafalisi mi ba bañwi i ne ili Basaduki. Kabakaleo a huweleza mwa Kuta, a li: “Bababahesu, na ni Mufalisi, mwan'a Bafalisi. Ni til'o zekiswa kabakala kuli ni lumela kuli ku ta ba ni zuho ya bafu.”

7 Ha s'a bulezi cwalo, kwa zuha likañi mwahal'a Bafalisi ni Basaduki, mi Kuta ya kauhana fahali. 8 Kakuli Basaduki bona ba li ha ku na zuho ya bafu, ha ku na mangeloi, mane ha ku na moya ku mutu, ili o ka pila kamita. Kanti Bafalisi bona, ne ba na ni tumelo ya zeo kaufela.

9 Cwale siyongili sa hula, mi baluti ba bañwi ba Mulao, ba ba yemi ni Bafalisi, ba yema mi ba hanyeza ka tata, ba li: “Ha lu boni mulatu ku mutu yo. Mwendi moya o muñwi kapa lingeloi li bulezi ni yena!”

10 Cwale kañi ha i se i tatafalile, muzamaisi yo muhulu wa masole a saba kuli ba ka swana ba pazula Paulusi fahali, kiha s'a laela masole kuli ba y'o mu nga mwahal'a bona ku mu isa kwa ndu ye tiile ya lisabelo.

11 Ka bona busihu bo, Mulena a t'o iponahaza ku yena, a li: “Tiya pilu! Sina ha u ni pakile mo mwa Jerusalema, ni bata kuli u y'o ni paka cwalo ni mwa Roma.”

 

Mulelo wa ku bulaya Paulusi

12 Ha bu se bu sile, Majuda ba eza mulelo, mi kamukan'a bona ba ikonkela lico ni mezi kuli ha ba na ku ca kapa ku nwa, haisi ha ba se ba bulaile Paulusi. 13 Ba ba ne ba keni mwa mulelo wo, ne ba fitelela mashumi a mane. 14 Ba ya ku muprisita yo muhulu ni manduna ba sicaba, ba li: “Lu ikonkezi lico, konji ha lu se lu bulaile Paulusi. 15 Cwale mina, ni Kuta kaufela, mu zibise muzamaisi yo muhulu wa masole kuli Paulusi a tiswe kwanu, ike mu bata ku t'o talima hande taba ya hae, mi luna lu ta itukiseza ku mu bulaya a si ka fita kale kwanu.”

16 Kono mwan'a kaizel'a Paulusi a utwa mulelo wo. A matela kwa ndu ya lisabelo, a kena, mi a y'o bulelela Paulusi. 17 Paulisi kih'a biza muzamaisi yo muñwi wa masole, mi a li ku yena: “Isa mucaha yo ku muzamaisi yo muhulu wa masole, kakuli ku na ni s'a bata ku y'o bulela ni yena.” 18 Cwale yo a mu nga, a ya ni yena ku nduna, mi a li: “Paulusi wa lipantiti u ni bizize, mi u kupile kuli ni tise mucaha yo ku wena, ike u na ni s'a bata ku si ambola ni wena.” 19 Muzamaisi yo muhulu a swala mucaha fa lizoho, mi a ya ni yena kwatuko ku y'o mu buzeza kwa mukunda, a li: “Ki sika mañi s'o bata ku ni bulelela?” 20 Yena a li: “Majuda se ba lumelelani kuli ba ku kupe ku isa Paulusi kwa Kuta kamuso, ba eze inge ba bata ku talimisisa taba ya hae hande. 21 Kono u si ke wa ba sepa kakuli ba ba fitelela mashumi a mane, ku bona, ba mu lalezi mi ba ikonkezi kuli ha ba na ku ca ni ku nwa konji ha ba se ba mu bulaile. Cwale ba itukisize, mi ba libelezi feela kalabo ya hao.” 22 Muzamaisi yo a li: “U si ke wa bulelela mutu kuli u ni bihezi taba ye.” Kih'a kutisa mutangana.

 

Paulusi u isiwa ku Mubusisi Felikisi

23 Cwale muzamaisi yo muhulu wa masole a biza bazamaisi ba babeli ba ba mwatas'a hae, mi a li: “A mu kopanye masole ba mianda ye mibeli, hamoho ni ba lipizi ba mashumi a supile, ni mianda ye mibeli ya ba malumo, mi mu itukiseze ku funduka ha ku se ku unsufalile, ku ya kwa Sesarea. 24 Ku lukiswe ni lipizi f'a ta pahama Paulusi, kuli mu y'o mu fitisa hande ku mubusisi Felikisi.” 25 Cwale kiha s'a ñola liñolo le li li:

26 ”Na, Klaude Lisiasi, ku wena Mutompehi Mubusisi Felikisi. Na lumelisa. 27 Mutu yo n'a swelwi ki Majuda, mane ne ba se ba bata ku mu bulaya. Ha ni utwa kuli ki Muroma, kiha ni se ni ya ni masole ba ka ku y'o mu lamulela. 28 Ka ku lakaza ku ziba foso ye ne ba mu atula ka yona, na mu tisa mwa Kuta ya bona. 29 Na fumana kuli ne ba mu tameleza litaba bakeñisa Mulao wa bona, kono ku sa fumanwi mulatu o ka mu bulaisa, nihaiba ku mu tamisa. 30 Cwale, ha ni se ni zibisizwe kuli Majuda ba mu lalezi, kiha ni mu lumelela ku wena kapili, mi ni kupile bazekisi ba hae kuli ba tise pilaelo ya bona ku wena.”

31 Masole ba eza se ne ba laezwi. Ba nga Paulusi, mi ba mu isa kwa munzi o bizwa Antipatri busihu. 32 Habusa, ba mahutu ba kutela kwa hae, mi ba siya ba lipizi kuli ba zamaye ni Paulusi. 33 Ba sa fita feela mwa Sesarea ba fitisa liñolo ku mubusisi Felikisi, mi ba tahisa Paulusi ku yena. 34 Mubusisi ha s'a balile liñolo, a buza Paulusi kuli u zwa mwa naha ifi. H'a s'a utwile kuli u zwa mwa Silisia, 35 a li ku yena: “Ni ta talima taba ya hao, ba ba ku zekisa ha ba se ba fitile.” Kih'a laela kuli a libelelwe a nz'a bulukilwe mwa ndu ye ne yahailwe ki Heroda.

24

 

Paulusi u zekiswa ki Majuda

1 Mwamulaho a mazazi a ketalizoho, Muprista yo Muhulu Ananiasi a fita mwa Sesarea hamoho ni bahulu ba bañwi ba sicaba ni muyemeli wa bona ya bizwa Tertulo. Ba itahisa fapil'a mubusisi Felikisi ku y'o mu taluseza za Paulusi. 2 Tertulo a bizwa mi a kala ku zekisa Paulusi ka ze, a li:

“Mutompehi yo muhulu Felikisi! Ka zamaiso ya hao ya butali lu ngile nako ye telele lu nze lu pila ka kozo, mi ka pabalelo ya hao, lipetuho ze ezizwe kaufela li ezelizwe ku kondisa naha ya luna. 3 Ka ze lu amuhela kai ni kai ni ka linako kaufela, lu tahisa buitumelo bo butuna bwa luna ku wena. 4 Kono, ha ni lati ku ku sinyeza nako ye telele, kiha ni kupa kuli, ka bunde bwa hao, u lu teeleze nakonyana feela. 5 Lu fumani kuli mutu yo ki mukatazi ya na ni kozi. U tisa mifili-fili mwahal'a Majuda mwa lifasi kaufela, mi hape ki mueteleli wa kopano ya Banazareni. 6 Mane u likile ku silafaza Tempele. Kiha lu mu swala. Lu batile ku mu atula ka ku latelela Mulao wa sihabo luna. 7 Kono muzamaisi yo muhulu wa masole, yena Lisiasi, u til'o kena mwa litaba, mi a lu amuha yena ka ku eza ka tata. 8 Cwale Lisiasi kih'a laela ba ba mu zekisa kuli ba tahe fapil'a hao. Haiba u ipuzeza yena, wena kasibili, u ta lemuha kuli ze lu mu zekisa ka zona kaufela ki za niti.” 9 Majuda ni bona ba kopana ku tiisa bupaki bo, mi ba li ze bulezwi kaufela ki niti.

 

Paulusi u ikalabela fapil'a Felikisi

10 Mubusisi kih'a kobeta Paulusi kuli a bulele, mi Paulusi a li: “Ni ziba kuli u bile muatuli wa sicaba se ka lilimo ze ñata. Kabakaleo kwa ni tabisa ku ikalabela fapil'a hao. 11 Sina ha u ta iponela ili wena, ha ku si ka fela mazazi a lishumi ka a mabeli fo ni fitezi mwa Jerusalema ku t'o sebeleza Mulimu. 12 Majuda ha ba si ka ni fumana ni pihisana ni mutu mwa sibaka sa Tempele, kapa ni susueza batu mwa masinagoge, kapa ku sili mwa hae. 13 Mi batu bao, ha ba koni ku tahisa bupaki bo bu bonahala ka ze ba ni zekisa ka zona. 14 Nihakulicwalo, se ni si lumela fapil'a hao ki se. Ni lapela Mulimu wa bo kukw'a luna ka ku latelela Nzila ye ba li ki ya buhata. Kono ni lumela litaba kaufela ze ñozwi mwa Mulao wa Mushe ni mwa libuka za bapolofita. 15 Ni na ni sepo ku Mulimu, mi ni bona ba na ni sepo yeo, ya kuli batu kaufela, ba bande ni ba ba maswe, ba ta zuha kwa bafu. 16 Kabakaleo ni eza mo ni konela kaufela kuli lizwalo la ka li be le linde fapil'a Mulimu ni kwa batu.

17 ”Mwamulaho a lilimo ze ñata ze ni ngile kwahule ni Jerusalema, ni kutezi kwateñi ku tiseza banabahesu tuso ya mali, ni ku t'o ezeza Mulimu linubu za buitamo.

18 I n'e li hona fo, ha ne ni sa eza zeo, ha ba t'o ni fumana mwa malapa a Tempele. Ne ni ikenisize ku si na batu ba bañata be ne ni inzi ni bona. Hape, ne ku sina mufili-fili. 19 Kono Majuda ba bañwi ba naha ya Asia ne ba li teñi, mi ki bona ba ba ne ba lukela ku taha fapil'a hao ku t'o bilaela, haiba ba na ni pilaelo ka na. 20 Kapa, bona batu bao ba bulele foso ye ni ezize ha ne ni li mwa Kuta ya bona. 21 Mwendi ki taba iliñwi feela ye ni bulezi ha ne ni yemi fapil'a bona kuli: ‘Mwa ni atula kacenu kabakala kuli ni lumela kuli ba ba shwile ba ta zuswa kwa bafu!”

22 Kono Felikisi, ya n'a ziba hande za tuto yeo, a kwala taba, a li: “Ni ka talima taba ya mina, muzamaisi yo muhulu wa masole, Lisiasi, ha s'a fitile.” 23 Cwale a laela yo muhulu wa masole kuli a libelele Paulusi, kono ili ka ku mu fa tukuluhonyana ni ku lumelela mizwale ya hae ku mu fa z'a bata.

 

Paulusi fapil'a Felikisi ni Drusila

24 Mwamulaho a mazazinyana, Felikisi a taha ni musali'a hae wa Mujuda ya n'a bizwa Drusila. A lumela Paulusi, mi a teeleza s'a n'a bulela ka za tumelo ku Jesu Kreste. 25 Kono Paulusi h'a kala ku bulela ka za ku luka, ka buiswalo ni ka lizazi le li taha la katulo, Felikisi a saba, mi a li: “U ka na wa ikela cwale. Ni ta ku biza hape ha ni ka fumana sibaka.” 26 N'a na ni sepo ya kuli mwendi Paulusi n'a ka mu fa mali, mi kabakaleo n'a mu bizanga hañata ku t'o ambola ni yena.

27 Lilimo ze peli ha li se li felile, Porsiusi Festusi a nga sibaka sa Felikisi, sa bubusisi. Cwale Felikisi ka ku lata ku tabisa Majuda, a siya Paulusi mwa tolongo.

25

 

Paulusi u ipileza ku mulena Sesare

1 Mwamulaho a mazazi a malalu Festusi ha s'a fitile mwa sikiliti, a zwa mwa Sesarea ku ya kwa Jerusalema. 2 Ko, baprisita ba bahulu ni manduna ba Majuda ba mu tiseza lipilaelo za bona bakeñisa Paulusi. 3 Ba ku pa Festusi, ku ba tabisa ka ku kutiseza Paulusi kwa Jerusalema, kakuli ne ba ezize mulelo wa ku mu bulaela mwa nzila. 4 Kono Festusi a alaba, a li: “Paulusi u bulukilwe ili lipantiti mwa Sesarea, mi na kasibili ni ka tuha ni kutela kwateñi. 5 Baeteleli ba mina ba zamaye ni na, mi ba y'o mu zekisa haiba u na ni s'a fosize.”

6 Festusi a ina ni bona mazazi a supile ka li li liñwi kapa a lishumi, kiha s'a kutela kwa Sesarea. Habusa, a ina mwa sipula sa buatuli, mi a laela kuli Paulusi a tiswe. 7 Paulusi ha s'a fitile, Majuda ba ba ne ba zwile mwa Jerusalema ba t'o mu beya mwahali, mi ba mu tameleza ka ze ñata ze mwaswe, ze ne ba palelwa ku tahisa bupaki bwa zona. 8 Kono Paulusi a ikalabela, a li: “Ha ku na, ni se sikana, se ni foselize Mulao wa Majuda, kapa Tempele, nihaili yena Mulena Sesare.” 9 Festusi n'a lakaza ku tabisa Majuda, kiha s'a buza Paulusi, a li: “Kana u ka tabela ku ya kwa Jerusalema, ni ku y'o atulwa kwateñi ka litaba zeo fapil'a ka?” 10 Paulusi a alaba, a li: “Ni yemi fapil'a Kuta ya Mulena Sesare, mi ki mo ni swanezi ku atulelwa. Ha ku na se ni foselize Majuda sina m`o zibela hande ni wena. 11 Haiba ni tuzi Mulao, mi ni ezize nto ye maswe ye ni swanezi ku atulelwa lifu ka yona, ha ni hani ku shwa. Kono haiba ku si na niti ku ze ba ni tameleza ka zona, ha ku na mutu ya ka ni kutiseza ku bona. Ni ipileza ku Mulena Sesare.”

12 Cwale Festusi, ha s'a ambozi ni baelezi ba hae, a alaba, a li: “U ipilelize ku Mulena Sesare. Cwale ku yena Mulena ki kona k'o ta ya.”

 

Paulusi fapil'a Agripa ni Berenisi

13 Mwamulaho a mazazinyana, Mulena Agripa ni Berenisi ba taha kwa Sesarea ku t'o lumelisa Festusi. 14 Ha ba se ba ngile mazazi a mañwi mwateñi, Festusi a kandekela mulena litaba za Paulusi, a li: “Ku na ni mutu mo, ya siilwe ki Felikisi mwa tolongo. 15 Ha ne ni ile kwa Jerusalema, baprisita ba bahulu ni bahulu ba Majuda ba mu tama litaba, mi ba ni kupa kuli ni mu atule. 16 Kono ni ba bulelezi kuli Baroma ba na ni mulao wa kuli mutu, ya zekiswa ka mulatu o muñwi, u swanezi ku talimana pili ni ba ba mu zekisa kuli a ikalabele ka ze ba mu tama ka zona. 17 Ha ba se ba tile kwanu kaufel'a bona, ha ni si ka sinya nako. Habusa feela na y'o ina mwa kuta, mi na laela kuli mutu yo a tiswe. 18 Bazekisi ba hae ba yema ku mu tama litaba, kono ha ba si ka talusa mulatu nihaili u li muñwi w'a ezize o ne ni hupula kuli ba ta mu tama ka ona. 19 Se ba ezize feela, i ne li likañi ka za bulumeli bwa bona, ni ka za mutu yo muñwi ya bizwa Jesu, ya shwile, kono ya bulelwa ki Paulusi kuli wa pila. 20 Cwale na palelwa mo ni ka fumanela litaba zeo. Kiha ni buza Paulusi haiba n'a ka lata ku ya kwa Jerusalema ku y'o zekisezwa kwateñi. 21 Kono Paulusi a ipileza, mi a kupa ku bulukiwa mwa tolongo ku fitela Mulena Sesare h'a ka talima litaba za hae. Cwale na laela kuli a libelelwe cwalo ku fitela fo ni ka mu lumelela ku mulena.” 22 Agripa a li ku Festusi: “Ne ni ka tabela ku utwa, ili na, mutu yo h'a bulela.” Festusi a alaba, a li: “U ta mu utwa kamuso.”

23 Habusa, Agripa ni Berenisi Kiha ba taha, ka bulena bo bu ba swanela. Ba kena mwa kuta ba sindeketilwe ki bazamaisi ba masole, ni batu ba bahulu ba mwa hae. Ka taelo ya Festusi, Paulusi a tiswa. 24 Festusi kih'a li: “Mulena Agripa, ni mina kaufela ba ba inzi mo ni luna, mwa bona mutu yo ya tongokiwa ki Majuda kaufela kwanu ni mwa Jerusalema cwalo. Ba huweleza kuli h'a sa lukela ku pila. 25 Kono haili na ni fumani kuli h'a na mulatu w'a ezize o' lukela katulo ya lifu. Nihakulicwalo, yena kasibili h'a ipilelize ku Mulena Sesare, ni itukiselize ku mu lumela ku yena. 26 Ha ni na niti ye tezi ka za hae, ye ni ka ñolela Mulena Sesare. Cwale kiha ni mu tisize fapil'a mina, sihulu fapil`a hao Mulena Agripa, kuli taba ya hae, ha i se i batisisizwe, mwendi ni ka fumana se ni ka ñola. 27 Ni fumana kuli ha ku utwahali ku lumela lipantiti feela ni sa bonisi hande ze ba mu tama ka zona.”

26

 

Paulusi u ikalabela fapil'a Agripa

1 Agripa, a li ku Paulusi: “U lumelezwi ku ikalabela.” Paulusi a otolola lizoho la hae, mi a ikalabela cwana:

2 ”Mulena Agripa, ni ikutwa ni na ni litohonolo ha ni fiwa kacenu sibaka sa ku ikalabela fapil'a hao mwa litaba kamukana ze ba ni tameleza zona Majuda. 3 Sihulu ni ikutwa cwalo kakuli wena u ziba hande mikwa kaufela ya Majuda ni litaba za bona. Cwale ni kupa kuli u ni teeleze ka pilu-telele.

4 ”Majuda kaufela ba ziba bupilo bwa ka, ku zwa kwa bwanana bwa ka. Ba ziba kuli ku zwa kwa bwanana, ni hulezi mwa naha ya hesu ni mwa Jerusalema. 5 Ki nto ye ba zibile kale, haiba ba tabela ku paka niti, kuli ku zwa kwa makalelo a bupilo bwa ka, ne ni li yo muñwi wa ba ba ne ba sweli ka tata bulumeli bwa sihabo luna. Ne ni li Mufalisi.

6 Mi cwale ni yemi fa, ku zekiswa kakuli ni kozwi sepiso y'a n'a ezize Mulimu ni bo kukw'a luna. 7 Masika a luna a lishumi ka a mabeli a na ni sepo ya kuli, ka ku sebeleza Mulimu busihu ni musihali, a ta bona sepiso yeo ha i ezahala. Mi ki kabakala sepo yeo, Mulena' ka, ha ni zekiswa ki Majuda! 8 Kikabakalañi mina Majuda ha mu fumana butata ka ku lumela kuli Mulimu u zusa ba ba shwile?

9 ”Na kasibili ne ni hupuzi ku eza mo ne ni konela kaufela ku lwanisa libizo la Jesu wa Nazareta.

10 Ki sona se ni ezize mwa Jerusalema. Ni filwe maata ki baprisita ba bahulu, mi ni kenyize balumeli ba bañata mwa tolongo. Niha ne ba atulelwa lifu, ni na, ne ni lumela cwalo. 11 Hañata ne ni ba tisanga mwa masinagoge ba t'o fiwa mulatu. Ni likile ku ba tuhelisa tumelo ya bona, mi ne ni ba halifela hahulu, mane ne ni ba yelanga mwa minzi ya linaha li sili ku y'o ba nyandisa.

 

Paulusi u talusa mw'a lumelezi

(Lik. 9.1-19; 22.6-16)

12 ”Ki sona se ne si ni isize kwa Damaseka, ka taelo ya baprisita ba bahulu ni ka maata a ne ba ni file. 13 Ha ne ni li mwa nzila, Mulen'a ka, lizazi ha li li fahal'a toho, na bona lumonyi lo lu fita liseli la lizazi kwa ku benya, lu zwa kwa lihalimu mi lwa t'o lu beya mwahali, na, ni ba ba ne ba zamaya ni na. 14 Lwa wela fafasi kaufel'a luna, mi na utwa linzwi le li li ku na ka Siheberu: ‘Saule! Saule! U ni nyandisezañi? Wa ikolofaza ka ku laha kwa ngo ya mushengela, sina pulu ha i laha kota ya muñ'a yona h'a i ciña.’ 15 Na li: ‘Ki wena mañi, Mulena?’ Mi Mulena a li: ‘Ki na Jesu y'o nyandisa. 16 Kono zuha, u yeme. Ni iponahalize ku wena, ku ku keta ku ba mutang`a ka. U ta ba paki ya ka, u bulelele ba bañwi ka m'o ni bonezi kacenu, ni ze ni ta ku bonisa mwa mazazi a taha. 17 Ni ta ku pilisa kwa batu ba Isilaele ni kwa balicaba ko ni ka ku luma. 18 Ni ku luma kuli u y'o ba kwalula meeto, kuli u y'o ba zwisa mwa lififi ni ku ba isa mwa liseli, ku ba zwisa mwa maata a Satani ni ku ba tisa ku Mulimu, ili kuli ka ku lumela ku na, ba swalelwe libi za bona, mi ba fumane sibaka sa bona mwahal' bao ili ba Mulimu!’

 

Paulusi u bulela ka musebezi wa hae

19 ”Cwalehe, Mulena Agripa, luli ni mamezi pono ye n'e zwa kwa lihalimu. 20 Ku kalela kwa Dameseka ni mwa Jerusalema, ku zwa fo ni mwa naha ya Judea kaufela ni mwahal'a balicaba, ni lutile kuli batu ba tuhele bumaswe bwa bona, ba sikuluhele ku Mulimu mi ba eze likezo ze bonisa kuli luli ba bakile.

21 Ki ka lona libaka leo Majuda ha ba til'o ni swala mwa malapa aTempele, mi ba batile ku ni bulaya. 22 Kono Mulimu u ni tusize ku fitela la kacenu le, mi cwale ni sa yemi fa ku fitisa bupaki bwa ka kwa batu kaufela, ba banyinyani ni ba bahulu, kamukwaoswana. Se ni bulela, i sali sona se ne si bulezwi ki bapolofita ni Mushe kuli si ta ezahala. 23 I n`e li kuli Mesia n'a swanezi ku nyanda, mi hape i be yena wa pili ya ta zuha kwa bafu, ku bonisa liseli la bupilo kwa Majuda ni balicaba.”

24 Cwalehe, Paulusi ha n'a ikalabela ka mukwa wo, Festusi a kalumuka, a li: “Paulusi wa pulumuka! Ku ituta hahulu kwa hao se ku ku pulumukisa!” 25 Paulusi a alaba, a li: “Mutompehi Festusi, ha ni pulumuki! Manzwi a ni bulela ki a niti, mi hape a butali. 26 Mulena Agripa u bulelezwi litaba zeo, mi ni kona ku bulela ka zona ka bundume fapil'a hae. Ni kolwa kuli u zibile ye ñwi ni ye ñwi ku zona, kakuli lika ze ha li si ka patiwa mwa sikutwana. 27 Mulena Agripa, kana u lumela se si ñozwi ki bapolofita? Ni ziba kuli wa si lumela!”

28 Agripa a li ku Paulusi: “Kikuli wena u hupula ku ni sikulula kuli ni be mukreste ka nakonyana ye kuswani cwana, nji?” 29 Paulusi a alaba, a li: “I ka ba nako ye kuswani kapa ye telele, tapelo ya ka ku Mulimu kikuli wena ni mina kaufela ba ba ni teelelize kacenu, mu be ba ba swana sina na, kwand'a ona mawenge a feela!”

30 Cwale mulena, mubusisi, Berenisi ni ba bañwi cwalo ba nanuha. 31 Ha ba se ba zwile, ba bulelisana, ba li: “Mutu yo h'a na mulatu w'a ka bulaelwa kapa ku bulukiwa mwa tolongo.” 32 Agripa kih'a li ku Festusi: “Mutu yo n'a swanezi ku lukululwa kabesi kuli u ezize buipilezo ku Mulena yo Muhulu Sesare.”

27

 

Paulusi u iswa kwa Roma

1 Ha ku se ku lukisizwe kuli lu ka ya kwa Italia ka sisepe, ba beya Paulusi ni mapantiti ba bañwi mwa mazoho a muzamaisi wa masole ya n'a bizwa Juliusi, ili wa likuta le li bizwa la Augusto. 2 Lwa longana mwa sisepe se ne si zwa kwa Adramiti, se si ne si lukela ku kulisa makamba a naha ya Asia, mi lwa fuula. Aristarko, ili Mumasedonia wa kwa Tesalonika, n'a zamaya ni luna. 3 Habusa lwa y'o fita mwa Sidoni. Juliusi ya n'a na ni mukekecuma ku Paulusi, a mu lumelela ku y'o bona mizwale ya hae ni ku fiwa z'a n'a tokwa. 4 Lwa zwelapili, mi kakuli ne lu katanyeza moya, lwa kulisa soli sa Sipera. 5 Lwa sila liwate fakaufi ni naha ya Silisia ni ya Pamfilia mi lwa t'o fueka mwa Mira, munzi o mwa Lisia. 6 Hona mo, muzamaisi a fumana sisepe se ne si zwa kwa Alexandria mi si ya kwa Italia. Kiha s'a lu longa mwateñi.

7 Lwa zamaya ka bunya mazazi a mañatanyana, kabakala ku lwaniswa ki moya, mi kwa mafelelezo, lwa be lwa y'o fita ka butata bo butuna fakaufi ni munzi o bizwa Kinido. Moya wa lu hanisa ku fueka, kiha lu zamaya kwatuko a soli sa Kreta, ku t'o fitelela sinyunya sa Salmone. 8 Lwa zamaya kwatuko a munanga, i sa li ka butata bo butuna, mi lwa be lwa t'o fita fa sibaka se si bizwa Siko se Sinde, fakaufi ni munzi wa Lasea.

9 Lwa sinya nako ye telele mo, ku fitela ha ku bonahala kuli kanti ku zwelapili mwa musipili ku na ni kozi, kakuli lizazi la ku itima lico ne li se li fitelezi, mi silimo ne si se si ile. Kiha Paulusi a ba fa kelezo ye, a li: 10 ”Banna, ni bona kuli musipili wa luna, ku zwa fa, i ta ba butata feela. Lisinyehelo li ta ba teñi kwa neku la libyana ni sisepe cwalo mane mafu a ka ba teñi.” 11 Kono muzamaisi wa masole n'a lumelelana ni se ne si bulezwi ki muzamaisi wa sisepe ni muñ'a sona, isiñi se ne si bulezwi ki Paulusi. 12 Likamba n'e si le linde ku y'o fuekela mwateñi ni ku ina ka nako ya maliha. Kabakaleo, buñata bwa batu ba lumela kuli ku fuulwe, mi ku likwe ku y'o fita kwa Fenekisi haiba kwa konahala. Ki lifuekelo la Kreta le li talimile mboela wa wiko ni mutulo wa wiko, mi ne ku konahala ku y'o ina maliha kaufela foo.

 

Liñungwa mwa liwate

13 Kwa fuka moyanyana o n'o zwa kwa mboela, mi batu ba hupula kuli mulelo wa bona ne li o munde. Cwale ba fuula, mi ba zamaya kwatuko a munanga wa Kreta. 14 Kono moya o mutuna wa liñungwa o' bizwa Eurakilo, wa fukuka u zwa kwa malundu a soli. 15 Wa nata sisepe, mi, kakuli ne ku sa konahali ku talimana ni ona, lwa tuhela ku lika, mi sisepe sa kukiswa ki moya. 16 Lwa y'o fumana mukundanyana ha lu y'o booloka kwa mboela wa solinyana sa Klauda. Kiha lu konile ku swala ka tata kakolonyana ka sisepe. Kuli ka si ke ka sinyeha. 17 Ka hohelwa fa sisepe, mi sona sisepe ba si tateza mihala ka tata. Ne ba saba kuli ba ka swana ba kashezwa fa muuwa wa munanga wa Libya. Kiha ba wisa lisila le lituna la sisepe, mi sa kukiswa ki moya. 18 Liñungwa-tuna leo la zwelapili, mi kamukwaocwalo habusa ba kala ku nepakela libyana ze ñwi mwa mezi. 19 Ka le li tatama, ba latela mwa liwate ni lisebeliso ze ñwi za sisepe ka mazoho a bona. 20 Lu ngile mazazi a mañata lu sa boni lizazi kapa linaleli, moya u nz'o sweli ku fuka ka tata. Kwa mafelelezo lwa be lwa felelwa ki sepo ya kuli lu ka pila.

21 Batu ha ba se ba ngile nako ye telele ba sa ci, Paulusi a yema fapil'a bona, mi a li: “Banna, kabe ne mu utwile ze ne ni bulezi, kuli lu si ke lwa fuula mwa Kreta, kabe lu pimile ziezi ni sinyehelo ye. 22 Kono cwale, na mi kupa kuli mu tiye lipilu! Ha ku na nihaili a li muñwi ku mina ya ka shwa. Sisepe feela ki sona se si ta sinyeha. 23 Kakuli busihu bo, bo bu felile, ni boni lingeloi la Mulimu, yo ni li mutu wa hae, hape ye ni sebeleza. 24 La li ku na: ‘U si ke wa saba, Paulusi! U swanezi ku y'o yema fapil'a Mulena yo Muhulu Sesare, mi Mulimu, ka sishemo sa hae, u ku file bupilo bwa b'o zamaya ni bona kaufela.’ 25 Hakulicwalo, banna, mu tiye lipilu, kakuli ni sepile Mulimu. U ta eza sina mw'a ni bulelezi. 26 Kono lu ta kashezwa mwa soli se siñwi.”

27 I ne ili ka busihu bwa bulishumi ka a mane, mi liñungwa ne li sa lu kasheza kafa ni kafa mwa liwate la Mediteranea. Malungasiku, bazamaisi ba sisepe ba kakanya kuli lu se lu sutelelzi fakaufi ni likamba. 28 Cwale ha ba shulumuna muhala o' na ni linjanga, ba fumana kuli buliba ne bu bata ku eza lilabo ze lishumi ka ze ketalizoho. Hamulahonyana ba eza cwalo, mi ba fumana ze lishumi feela. 29 Ne ba saba kuli sisepe sa luna si ka swana sa liba fa macwe. Kiha ba se ba si yemisa ka manjanga a mane a kwa litusi la kwa mulaho, mi ba lakaza hahulu kuli bu se. 30 Bafuluhi ba lika ku toba mwa sisepe. Ba shulumunena kakolonyana mwa mezi, mi ba ikezisa ike ba y'o shulumuna manjanga kwa litusi la kwa pili. 31 Kono Paulusi a bulelela muzamaisi wa masole ni bona masole cwalo, a li: “Haiba batu bao ba ka zwa mwa sisepe, ku felile. Ha mu sa na ku pila.” 32 Masole kiha ba puma mihala ye ne sweli kakolonyana, mi ka tupwikela mwa mezi.

33 Lizazi ha li se li bata ku pazula, Paulusi a kupa batu kaufela kuli ba ce lico, a li: “Se ku felile lisunda ze peli mu nze mu litezi ku si na se mu cile. 34 Cwalehe, ni kupa kuli mu ce se siñwi ha mu lata ku pila! Ha ku na nihaili mulili u li muñwi feela o ta kumuha kwa litoho za mina.” 35 Ha s'a bulezi cwalo, a nga buhobe, mi a lapela ba nze ba bona kaufela. A bu ketula, mi a kala ku ca. 36 Kaufel'a bona kiha ba tiya lipilu, mi ba ca ni bona. 37 Kaufel'a luna ne lu li batu ba mianda ye mibeli ni mashumi a supile ka ba silezi, mwa sisepe mo. 38 Ha ba se ba cile hande kaufel'a bona, ba imulula sisepe ka ku poseza buloto mwa mezi.

 

Sisepe sa pazuha

39 Ha bu se bu sile, bazamaisi ba sisepe ha ba si ka ziba naha kuli ki ifi, kono ba lemuha sikonyana se si na ni likamba, mi ba lakaza ku y'o fuekela sisepe kwateñi, haiba ku ka konahala. 40 Cwale ba pumaka manjanga mi a tupwikela mwa mezi. Hape ba tamulula mabala a ku sikululisa sisepe. Kiha ba yemisa lisila la kwa pili kuli moya u kukiseze sisepe kwa likamba. 41 Kono sisepe sa t'o ciñeka fa suuwa ka litusi la kwa pili mi sa kakatela, sa palelwa ku zamaya. Mi ka yona nako yeo, mandinda a kala ku si lobaka tuemba-emba kwa mulaho.

42 Masole ba eza mulelo wa ku bulaya mapantiti kaufela kuli ku si ke kwa ba ni ya ka tapa, mi a y'o ipata. 43 Kono muzamaisi wa masole, ya n'a lata ku pilisa Paulusi, a ba hanisa ku peta mulelo wa bona. Bakeñisa ku eza cwalo, a laela batu kaufela ba ba ne ba kona ku tapa kuli ba tulakele pili mwa mezi, mi ba tapele kwa likamba. 44 Ba bañwi ne ba na ni ku ba latelela, ba nze ba swalelezi fa mapulanga kapa tuemba to tu pazuhile kwa sisepe. Mi mo, ki mona mo ba il'o ombokela kaufel'a bona ba nze ba pila.

28

 

Paulusi mwa soli sa Melita

1 Ha lu se lu pilile kaufel'a luna mwa ziezi yeo, kihona lu utwa kuli soli seo si bizwa Melita. 2 Batu ba mwateñi ba ba ni mukekecima hahulu ku luna. Pula ha i se i kala ku nela ba lu tumbulela mulilo o mutuna kakuli ne ku bata. 3 Paulusi a y'o lwalela ñata ya likota, mi h'a li beya fa mulilo, kwa zwa noha kabakala mufutumala, mi ya itateza kwa lizoho la hae. 4 Bañi ba naha ha ba bona noha i lepelela kwa lizoho la hae, ba bulelisana, ba li: “Yo ki mubulai luli, kakuli nih'a bandukile kwa mezi ‘Mulimu ya si na sobozi’ h'a mu lumeleli ku pila.” 5 Kono Paulusi a i tutulela mwa mulilo a si ka holofala ni hanyinyani. 6 Ne ba shaamezi ku mu bona h`a luluha, kapa ku wela fafasi kapili ni ku shwa. Kono ha ba se ba litezi nako ye telele ba sa boni nto ye maswe ye mu tahela, ba fetula mihupulo ya bona, mi ba li: “Ki mulimu o muñwi!”

7 Fakufi ni sibaka seo ne ku na ni masimu a mulena wa soli seo ya n`a bizwa Publiusi. A lu amuhela ka lilato, mi lwa ba baenyi ba hae ka mazazi a malalu. 8 Ndat'ahe Paulusi n'a kula fibele ni ku sulula mali. Paulusi a ya mwa ndu ya hae, a lapela, a mu beya mazoho mi a mu folisa. 9 Ha ku se ku ezahezi cwalo, bakuli kamukana mwa soli mo, ba taha mi ba foliswa. 10 Ba lu fa likute le lituna, mi ka nako ya ku funduka ba longa ze ne lu tokwa kaufela mwa musipili.

 

Paulusi u fita mwa Roma

11 Mwamulaho a likweli ze talu lwa fuula mwa sisepe se ne si zwa kwa Alexandria se ne si bizwa Kastore ni Polukisi, se ne si inzi maliha kaufela mwa soli. 12 Lwa y'o fita mwa munzi o bizwa Sirakuza, mi lwa tola mwateñi mazazi a malalu. 13 Ku zwa mo, lwa kulisa likamba la liwate mane lwa y'o fita mwa munzi o bizwa Regio. Habusa, moya wa mboela wa kala kufuka, mi mwamulaho a mazazi a mabeli lwa t'o fita mwa Puteoli. 14 Mwa munzi mo, lwa fumana balumeli ba ba lu kupa kuli lu ine ni bona sunda iliñwi. Mi cwalo, lwa t'o fita mwa Roma. 15 Balumeli ba mwa Roma ne ba utwile kuli lu fitile, mi ba taha mane ba t'o fita fa Musika wa Apiusi ni Mahotela a Malalu ku t'o lu katanyeza. Paulusi a sa ba bona feela, a itumela ku Mulimu, mi a tiya pilu.

 

Paulusi h'a li mwa Roma

16 Ha lu fita mwa Roma, Paulusi a lumelelwa ku ipilela a li nosi ni musole ya n'a mu libelela.

17 Mwamulaho a mazazi a malalu, Paulusi a bizeza ba bahulu ba Majuda ba Roma kwa mukopano. Ha ba se ba kopani, a li ku bona: “Banabahesu! Niha ni si na se ni foselize batu ba sicaba sa luna kapa mikwa ye lu fumani ku bo kukw'a luna, ni ezizwe lipantiti mwa Jerusalema mi na fiwa Baroma. 18 Bao ba ni buza lipuzo, mi ba bata ku ni lukulula, kakuli ha ba si ka fumana foso ye ne ni ezize ye ne ni lukela ku bulaelwa. 19 Kono Majuda ba hanile, mi na bona kuli swanelo i ne li kuli ni ipileze ku Mulena yo Muhulu Sesare, nihaike ha ni na litaba ze ni ka tama batu bahesu ka zona.

20 Ki lona libaka ha ni kupile ku t'o mi bona ni ku bulela ni mina, kakuli liwenge le, ha ni tamilwe ka lona, ki kabaka la hae, yena ya sepilwe ki sicaba sa Isilaele.” 21 Ba li ku yena: “Ha lu si ka amuhela mañolo, a zwa kwa Judea, ka litaba za hao, mi ha ku na wa ku luna ya til'o lu zibisa kapa ku lu bulelela taba ye maswe bakeñisa hao. 22 Kono ne lu ka tabela ku utwa mihupulo ya hao, kakuli lwa ziba kuli kai ni kai batu ba lwanisa keleke ye keluhile y'o li ku yona ye.”

23 Cwale ba toma lizazi ni Paulusi, mi ka lona lizazi leo, kwa taha batu ba bañata kw'a n'a ina Paulusi. Ku zwa kakusasana mane haisi busihu a ba taluseza ni ku ba bulelela ka za Mubuso wa Mulimu. A lika ku ba kolwisa ka za Jesu ka ku supanga mwa Mulao wa Mushe ni mañolo a bapolofita. 24 Ba bañwi ba kolwiswa ki manzwi a hae, kono ba bañwi ba kolwiswa ki manzwi a hae, kono ba bañwi ha ba si ka kolwa. 25 Cwale ba kauhana, ba si ka lumelelana kale mwahal'a bona. Paulusi kih'a ekeza linzwi li li liñwi feela, a li: “Moya o Kenile u bulezi hande ka mupolofita Isaya, ku bo kukw'a luna! 26 Kaniti u ize:

‘Zamaya, u y'o bulelela sicaba se, u li:

“Mu ta teeleza mu be mu teeleze,

kono ha mu na ku utwisisa.

Mu ta talima mu be mu talimisise,

kono ha mu na ku bonisisa.”

27 Ku cwalo kakuli ngana ya sicaba se

i bunya kwa ku ituta lika,

 Mi ba tibile lizebe za bona,

ba itimile kwa meeto.

Kabesicwalo mwendi meeto a bona

a ka swana a bona,

lizebe za bona

li ka swana za utwa,

ngana ya bona

i ka swana ya utwisisa,

mi mwendi ba ka swana

ba sikuluhela ku na,

ni ba folise, ku bulela Mulimu.’ “

28 Mi Paulusi a ekeza, a li: “Mu na ni ku ziba cwale kuli linzwi le li pilisa la Mulimu se li lumelezwi ka balicaba. Mi bona ba ta li utwa!” 29 Paulusi ha s'a bulezi cwalo, Majuda ba zwa ba nze ba kananisana hahulu mwahal'a bona.

30 Paulusi a pila lilimo ze peli mwa ndu y'a n'a telelanga, mi n'a amuhela ba ba ne ba tahanga ku t'o mu bona. 31 N'a luta ka za Mubuso wa Mulimu ni ka Mulena Jesu Kreste, a bulela ka bundume ni ka ku lukuluha.