ROM LO46.SFM 31/10/2003 L.L.M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BAROMA

LIÑOLO LA PAULUSI KWA

BAROMA

Litumeliso

 

1

1 Ki na Paulusi, mutanga wa Jesu Kreste. Ni muapositola ya ketilwe ni ku bizwa ki Mulimu kuli ni bulele, ili Litaba ze Nde za mubuso wa hae.

2 Mulimu n'a sepisize kale Litaba ze Nde zeo, ka bapolofita ba hae, mwa Mañolo a Kenile. 3 Litaba ze Nde zeo, li talusa za Mwan'a hae, Mulen'a luna Jesu Kreste. Kwa neku la butu, n'a pepilwe mwa lusika lwa Davida. 4 Kwa neku la bumulimu bwa hae, u bonisize ka maata kuli ki Mwan'a Mulimu, ha s'a zuhile kwa bafu. 5 Ka yena, Mulimu u ni file tukelo ya ku ba muapositola kuli, ka libizo la hae, ni bonise macaba kaufela swanelo ya kulumela. 6 Ni mina cwalo, ba ba mwa Roma, mu bizizwe ki Mulimu kuli mu be ba Jesu Kreste.

7 Ni ñolela mina kaufela ba ba mwa Roma, ba ba latwa mi ba ba bizizwe ki Mulimu ku ba batu ba hae.

 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu Ndat'a luna ni Mulen'a luna Jesu Kreste.

 

Paulusi u lakaza ku y'o bona bakreste ba mwa Roma

8 Ni kala ka ku itumela ku Mulimu wa ka, ka Jesu Kreste, kabakala mina kaufela, kakuli lifasi kamukana li utwile tumelo ya mina. 9 Mulimu u kona ku paka kuli ze ni bulela ki niti, yena Mulimu ye ni sebeleza ka pilu ya ka kaufela, ka ku luta Litaba ze Nde za Mwan'a hae. Mulimu wa ziba kuli na mi hupulanga. 10 Kamita ha ni lapela, ni kupa kuli Mulimu, ka ku lata kwa hae, a lukise linto kaufela kuli ni kone ku t'o mi lekula cwale. 11 Kakuli ni lakaza hahulu ku mi bona, kuli lu kone ku t'o ikabela hamoho mpo ya Moya, ye ka mi tiisa. 12 Se ni bulela kikuli mina, ni na cwalo, lu ta fumana tuso hamoho, na, ka tumelo ya mina, ni mina, ka tumelo ya ka.

13 Banabahesu, mu swanezi ku ziba kuli i se li hañata ni nze ni itukiseza ku t'o mi potela, kono kamita ku bile ni se siñwi se si ni palelisizwe ku eza cwalo. Ne ni bata kuli musebezi wa ka u beye miselo ni ku mina cwalo, sina m'o beyezi miselo mwa macaba a mañwi.

14 Ni na ni tameho kwa batu kaufela, ku ba ba zwezipili, ni ku ba ba si ka zwelapili, kwa baituti ni ba ba si ka ituta. 15 Ki lona libaka ha ni lakaza ku t'o mi luta ni mina Litaba ze Nde za Mulimu, mina ba ba pila mwa Roma.

 

Maata a Evangeli

16 Ha ni swabi ku bulela Litaba ze Nde, kakuli ki maata a Mulimu a ku pilisa ba ba lumela kaufela, Majuda pili, kono ni bona balicaba.

17 Kakuli mwa Litaba ze Nde, ku patuluzwi mw'a ezeza Mulimu kuli batu ba kone ku kutisana ni yena. Ki ka tumelo, ku zwa kwa makalelo mane ku isa kwa mafelelezo. Sina mo ku ñolezwi, kuli: “Yena ya eziwa ya lukile ka tumelo, u ta pila.”

 

Mulatu wa batu kaufela

18 Kaniti, buhali bwa Mulimu bu bonahala bu zwa kwahalimu, ili ku lwanisa sibi ni bumaswe kaufela bwa batu ba ba hanisa ba bañwi ku ziba niti, ka likezo za bona ze maswe. 19 Mulimu u ba fa mulatu, kakuli se ba kona ku ziba batu bakeñisa Mulimu si zibahalile ku bona. Ki Mulimu kasibili ya ba zibisize sona. 20 Ku zwa kwa simuluho ya lifasi, za Mulimu ze sa bonwi, ili ona maata a hae a kamita ni bumulimu bwa hae, li bonahezi handende. Batu ba kona ku li bona ka misebezi y'a ezize. Cwalehe, ha ba na buitatulo ni hanyinyani! 21 Ba ziba Mulimu, kono ha ba mu fi likute le li mu lukela. Ku itumela ku yena, ha ba itumeli. Mane, mihupulo ya bona i fetuhile ye si na tuso. Minahano ya bona ya mbango i unsufezi.

22 Ba li ba talifile, kantihe ki likuba. 23 Bakeñisa ku lapela Mulimu ya sa shwi, ba lapela maswaniso a swana ni mutu, ili subipiwa se si shwa, ili lika ze cwale ka mutu, linyunywani, lifolofolo, kamba lihahabe.

24 Batu ba ba bukuba cwalo, Mulimu u ba tuhelezi ku eza ze maswe ze lakazwa ki lipilu za bona, mi ba na ni takazo ya buhule bo bu swabisa, mwahal'a banna ni basali. 25 Ba fetula niti ya Mulimu ku i eza buhata. Ba lapela ni ku sebeleza ze ezizwe ki Mulimu, bakeñisa ku lapela ni ku sebeleza yena Mubupi kasibili, ya swanezi ku lumbiwa kamita! Amen.

26 Kabakala ze ba eza batu, Mulimu u ba tuhelezi ku zwelapili mwa litakazo ze swabisa. Mane, basali ba fetula mikwa ya sipepo ku i eza ye si ya sipepo. 27 Kamukwaoswana ni bona banna ba tuhela mukwa wa sipepo wa ku ina ni basali ba bona, mi ba libisa litakazo za bona kwa banna ba bañwi. Se ba tabela kalombe feela, mi ki fo, Mulimu wa ba nata kabakala likezo ze maswe za bona.

28 Kakuli batu ba hana ku buluka zibo ya niti ka za Mulimu, Mulimu u ba tuhelezi mwa minahano ya bona ye sinyehile, kuli ba eze lika ze sa swaneli ku eziwa. 29 Ba tezi ze maswe za mifuta futa. Ba na ni lunya ni lutimbo, mi ba lakaza za ba bañwi. Ba shwelana muna mi ba bulayana. Ba na ni likañi ni lindwa mi ba pumana. Ba seba. 30 Ba sinyana mabizo mi ba toya Mulimu. Ki banyefuli, baikuhumusi, ni ba ba itumba. Mane, ba hupula mikwa ye miñwi ye miñata ya ku eza ze maswe. Ha ba kuteki bashemi ba bona. 31 Ki batu ba ba si na lizwalo, ba ba sa ezi se ba sepisize, mi ha ba bonisi sishemo kamba makeke ku ba bañwi. 32 Ba ziba kuli mulao wa Mulimu u bulela cwana kuli batu kaufela ba ba pila ka mukwa wo, ba swanelwa ki lifu. Kono ba zwelapili ba nze ba eza zona zeo mi, ka bumaswe bo bu fitelela, ba lumelela ba ba li eza.

2

 

Katulo ya Mulimu

1 Wena mutu ya atulanga ba bañwi, niha u ka ba mañi kamba mañi, ha u na buitatulo ni hanyinyani. Kakuli, ha u atula ba bañwi u nz'o eza ze ba eza, wa ikatula ili wena.

2 Lwa ziba kuli Mulimu wa lukisa, h'a atula batu ba ba eza ze cwana. 3 Kana u hupula kuli u ka picuka katulo ya Mulimu, wena ya atula ba ba eza zeo, kanti ni wena kasibili wa li eza? 4 Kamba u nyaziseza sishemo se situna sa Mulimu, ni buiswalo, ni pilu telele ya hae? Kana ha u zibi kuli sishemo sa Mulimu si ku isa kwa ku baka? 5 Kono u na ni pilu-tata ni mahañi. Cwale, kabakaleo Mulimu u ta ku fa mulatu o mutuna ni kufita, ka lona lizazi leo ha ku ta bonahala buhali bwa hae ni ku luka kwa katulo ya hae. 6 Mulimu u ta fa yo muñwi ni yo muñwi mupuzo ka ku ya ka z'a ezize.

7 U ta fa Bupilo bo bu sa feli ku bona ba ba ikataza ku eza hande, ni ba ba bata cwalo ku lumbiwa ki yena, ku kutekiwa ni ku fiwa Bupilo sakata. 8 Kono ba ba mu fetuhela, ba sa yi ka nzila ya niti, mi ba latelela ze fosahala, bao, Mulimu u ka ba sululela buhali bwa hae. 9 Batu kaufela ba ba eza ze maswe ba ta nyanda ni ku utwiswa butuku, ku kala ka Majuda, mi ni bona be i si Majuda. 10 Kono Mulimu u ta fa kanya, ni likute, ni kozo ku ba ba eza ze nde kaufela, ku kala kwa Majuda, ni ku bona balicaba cwalo. 11 Kakuli ku Mulimu ha ku na sobozi.

12 Bao kaufela ba ba eza sibi, ba sa zibi Mulao wa Mushe, ba ta shwa ba sa atulwi ka ona. Bao kamukana ba ba eza sibi ba nze ba ziba Mulao, bona ba ta atulwa ka ona. 13 Kakuli, ba ba tabelwa ki Mulimu ha si batu ba ba teeleza feela Mulao ha u balwa, kono ki ba ba eza se si laelwa ki ona. 14 Balicaba ha ba eza ze laelwa ki Mulao, ka ku lata kwa bona, ba bonisa kuli ba ziba se si lukela kapa se si sa lukeli kuli si eziwe, niha ba si na Mulao. 15 Ba bonahaza cwalo kuli se si laelwa ki Mulao si ñozwi mwa lipilu za bona. Lizwalo la bona li bonisa cwalo ni lona, mane ni yona mihupulo ya bona, nihaike fokuñwi ya ba atula, mi fokuñwi ya ba yemela. 16 Ze, ka ku ya ka Litaba ze Nde ze ni luta, ki zona ze ka bonahala, lizazi leo Mulimu h'a ka atula, ka Jesu Kreste, ze patilwe kaufela mwa mihupulo ya batu.

 

Majuda ni Mulao

17 Wena bo? U ipiza Majuda, u itingile fa Mulao, mi u itumba ka Mulimu. 18 U ziba s'a bata Mulimu kuli u si eze, mi u itutile mwa Mulao ku keta se sinde. 19 U na ni niti kuli u muzamaisi wa libofu. U liseli la ba ba li mwa lififi. 20 U mulaeleli wa likuba ni muluti wa banana. Kakuli u na ni Mulao, u kolwa kuli u ziba linto kaufela ni kuli s'o bulela ki niti feela. 21 Cwalehe, wena ya luta ba bañwi, kiñi ha u sa ituti ili wena? Wena ya luta kuli ha si swanelo kuuzwa, kiñi ha uu zwa wena kasibili? 22 Wena ya bulela kuli ha si swanelo ku buka, kiñi ha u buka? Wena ya toile milimu ya maswaniso, kiñi ha u uzwa mwa litempele za yona he? 23 U itumba ka ku ba ni Mulao, kono u tompolola Mulimu ka ku loba Mulao wa hae! 24 Ku ñozwi cwalo mwa Mañolo’ Kakuli libizo la Mulumu li nyefulwa kabakala mina mwa hal`a mahedeni.

25 Haiba u buluka Mulao, fohe mupato wa hao u na ni tuso. Haiba u sa buluki Mulao, mupato wa hao u tusizeñi? 26 Haiba mulicaba, ya si ka ya kwa mupato, a mamela litaelo za Mulao, kana Mulimu a si ke a mu nga inge ya ile kwa mupato? 27 Mina Majuda, mu ka atulwa ki balicaba, kakuli mu tula Mulao, niha mu na ni ona, mane ili o ñozwi, mi hape mu ile kwa mupato. Kono bona balicaba, ba buluka Mulao niha ba si ka ya kwa mupato. 28 Ka kufeleleza, ya li Mujuda kasibili, ya ile kwa mupato luli, ki mañi? Ha si mutu ya li Mujuda kwande feela, yo mupato wa hae u li wa fa mubili feela, batili! 29 Mujuda kasibili, ki mutu ya li Mujuda mwahali, kikuli ya na ni pilu ye zwile mwa mupato. Wo ki musebezi wa Moya wa Mulimu, isiñi wa Mulao o ñozwi feela. Mujuda wa niti yo, h'a limbiwi ki batu, kono u lumbiwa ki Mulimu.

3

1 Mi cwale se si beya Majuda kwapil'a ba bañwi ki sika mañi? Kamba tuso ya mupato ki ifi? 2 Ki ye tuna kwa maneku kaufela! Kakuli Mulimu u file manzwi a hae ku bona Majuda pili. 3 Ne ku ka ezwa cwañi he, ha ne i ka ba kuli ba bañwi ba bona ha ba si ka sepahala? Kikuli Mulimu h'a na ku sepahala kakuli bona ha ba si ka sepahala, nji? 4 Batili, ha kucwalo! Mulimu u swanezi ku ba ni niti, batu kaufela niha ba ka ba mahata. Sina mo ku ñolezwi kuli:

“U swanezi ku bonahala u li ya lukile

mwa litaba z'o bulela,

ni kuli u showelele ya ku tamile litaba,

ha u zekiswa.”

5 Kono haiba ku fosa kwa luna ku bonahaza ku luka kwa Mulimu, fohe lu ka liñi? Kana lu ka li Mulimu wa fosa kakuli u lu fa mulatu, nji? Ni bulela cwalo sina mo ba bulelela batu. 6 Ku si ke kwa ba cwalo! Kakuli kambe Mulimu n'a si ka luka, n'a ta kona cwañi he ku atula lifasi?

7 Kono haiba ku tokwa niti kwa ka, ku tusa ku bonahaza hande niti ya Mulimu, mane ni ku ekeza kwa kanya ya hae, ni ka atulelwañi si na muezalibi? 8 Cwale, kiñi ha lu sa li: “A lu ezeñi ze maswe, kuli ku tahe ze nde”? Batu ba bañwi, ka takazo ya ku sinya libizo la ka, ba ni tama litaba, ba li ni bulela cwalo! Katulo ya batu bao i ka ba swanela.

 

Ha ku na mutu ya lukile

9 Cwalehe, kikuli luna Majuda lu fita batu ba bañwi? Ha ku cwalo ni hanyinyani! Ni se ni bonisize kuli Majuda ni balicaba ba swana. Kaufel'a bona ba mwatas'a maata a sibi. 10 Sina mo ku ñolezwi, kuli:

“Ha ku na mutu, nihaili a li muñwi,

ya lukile.

11 Ha ku na ya utwisisa,

kapa ya bata Mulimu.

12 Batu kaufela ba fulalezi Mulimu.

Ba fetuhile ba ba maswe hamoho.

Ha ku na, nihaili a li muñwi,

ya eza se sinde.

13 Mumizo wa bona u swana ni libita

le li atami.

Ba puma ka malimi a bona,

ni Manzwi a bulaya,

sina sifanu sa noha,

a zwa mwa milomo ya bona.

14 Mahanu a bona

a tezi matapa a maswe.

15 Ba bubebe kwa kuholofaza

ni ku bulaya.

16 Kai ni kai ko ba ya

ba siya matota ni manyando.

17 Ha ba si ka ziba nzila ya kozo.

18 Ba pila ba sa sabi Mulimu”

19 Cwale lwa ziba hande kuli ze bulelwa mwa Mulao kaufela li bulelelwa bona ba ba pila mwatas'a Mulao, ili kuli buitatulo bu si ke bwa zwa mwa milomo ya batu, ni kuli lifasi kaufela li tiswe mwa katulo ya Mulimu. 20 Ha ku na mutu ya ka bonwa a li ya lukile fapil'a Mulimu kakuli u ezize se si batwa ki Mulao, batili. Tuso ya Mulao ki ku lemusa mutu kuli u ezize sibi.

 

Mutu mw'a pilisezwa ki Mulimu

21 Kono cwale, Mulimu u lu bonisize mukwa w'a bata kuli batu ba kutisane ni yena ka ona. Mukwa wo, ha u na taba ni Mulao. Mulao ni bapolofita ba file bupaki bwa ona. 22 Mulimu u kondisa batu ka ku lumela kwa bona ku Jesu Kreste. Mi u eza cwalo ku ba ba lumela ku Kreste kaufela. Ha ku na fapahano mwahal'a bona.

23 Batu kaufela ba ezize sibi, mi kaufela bona se ba li kwahule ni ku pilisa kwa Mulimu. 24 Kono ka mpo ya sishemo sa hae, batu kamukana ba kona ku fetuha ba ba lukile ka Jesu Kreste, ya ba lukulula. 25 Jesu Kreste n`a ketilwe ki Mulimu ku ba sitabelo, ka ku sulula mali a hae ku tisa kutisano ka tumelo. Ka mukwa wo, Mulimu u bonisa ku luka kwa hae. N`a binisa ku luka kwa hae pili ka nako ya kale ha n`a sika fa koto bakeñisa libi ze ne ezahala kabakala pilu-telele ya hae. 26 Mi u zibahaza ku luka kwa hae ka nako ya cwale ka ku bonisa patalaza kuli u lukile, mi u swalela mañi ni mañi ya lumela ku Jesu Kreste.

27 Cwalehe batu ba ka itumba ka lifi hape? Ha ku na! Kabakalañi? Kakuli ba buluka Mulao? Batili, kono kakuli ba lumela. 28 Luli lwa kolwa kuli mutu u ba ya lukile ku Mulimu kabakala tumelo ya hae, isiñi ka ku mamela feela se si laelwa ki Mulao. 29 Kana Mulimu ki Mulimu wa Majuda feela, nji? Kikuli ha si Mulimu wa balicaba ni bona? Ee, ki wa balicaba ni bona. 30 Kakuli Mulimu ki a li muñwi, mi u ta kondisa Majuda kabakala tumelo ya bona, ni balicaba cwalo kabakala tumelo ya bona.

31 Cwale, kana ku talusa kuli lu se lu felisa Mulao ka tumelo? Batili, ni hanyinyani, mane kihona lu tiisa Mulao.

 

4

 

Mutala wa Abrahama

1 Cwale, lu ka bulela sifi ka kukw'a luna Abrahama? U fumani sika mañi? 2 Haiba Abrahama n'a ezizwe ya lukile ki Mulimu ka misebezi y'a ezize, fo n'a ka ba ni s'a n'a ka ba ni s'a n'a ka itumba ka sona. Kono h'a koni ku itumba fapil'a Mulimu.????? 3 Kaniti ku ñozwi kuli: “Abrahama u lumezi ku Mulimu, mi kabakala tumelo ya hae, Mulimu a mu bala kuli u lukile.”

  4 Mutu ya sebeza u fumana mupuzo. Mupuzo wo, ha u na ku balwa kuli ki mpo, kono ili s'a fumani mutu ka musebezi wa hae. 5 Haili ka mutu ya beya tumelo ya hae ku Mulimu, ya utwela baezalibi butuku, Mulimu u hupula tumelo ya hae i siñi misebezi, mi u mu talima a li ya lukile. 6 Se, ki sona sa n'a talusa Davida ha n'a bulela ka za litohonolo la mutu ya ka amuhelwa ki Mulimu, ili ya lukile, kwand'a misebezi ya hae, ha n' a ize:

7 ”Ba na ni litohonolo ba ba swalezwi

milatu ya bona ki Mulimu,

Ba ba kwahelezwi libi za bona!

8 U na ni litohonolo mutu

ya si ke a bulukelwa

libi za hae ki Mulimu!’

9 Kana litohonolo l'a bulela Davida ki la ba ba ile kwa mupato feela? Batili! Ki la bona kaufela ni ba ba si ka ya kwa mupato. Lu se lu bulezi ka se si ñozwi kuli: “Abrahama a lumela ku Mulimu, mi kabakala tumelo ya hae, Mulimu a mu bala kuli u lukile.” 10 Ze, li ezahalile lili? Kana ne li pili, kamba mwamulaho, Abrahama ha s`a ile kwa mupato? I ne li pili, isiñi mwamulaho. 11 A ya kwa mupato mwamulaho, mi ku ya kwa hae kwa mupato koo, ne li sisupo sa kuli Abrahama n'a balilwe ki Mulimu kuli n'a lukile, pili a si ka ya kwa mupato. Cwalehe, ka moya, Abrahama ki mushemi wa ba ba lumela ku Mulimu kaufela, mi ba amuhelwa ki yena kuli ba lukile, niha ba si ka ya kwa mupato.

12 Hape, u sa li mushemi wa ba ba ile kwa mupato, isiñi kabakala taba yeo ya kuli ba ile kwa mupato, kono kabakala kuli ba pila Bupilo bwa tumelo bo bu swana ni bwa n'a pilile mushemi wa luna Abrahama, pili a si ka ya kwa mupato.

 

Sepiso ya Mulimu ye fumanwa ka tumelo

13 Mulimu n'a sepisize Abraham ni baikulu ba hae kuli lifasi li ta ba la bona. Sepiso yeo i n'e ezizwe, isiñi kabakala kuli Abrahama n'a buluka Mulao, kono kakuli n'a lumezi ku Mulimu, mi kabakaleo a mu nga kuli u lukile.

14 Haiba s'a sepisa Mulimu si na ni ku fiwa ba ba buluka Mulao, fohe tumelo ya mutu ha i na se i talusa, mi sepiso ya Mulimu ha i na tuso.

15 Mulao u tisa buhali bwa Mulimu. Kono fo ku si na mulao, ha ku na kashwau ka ona ni hanyinyani.

16 Kamukwaocwalo, sepiso i tisizwe ki tumelo, kuli i be mpo feela ye zwa ku Mulimu. Ki mpo ye fiwa baikulu kamukana ba Abrahama, isiñi feela ba ba buluka Mulao, kono ni bona ba ba lumela sina mw'a lumelezi Abrahama. Kakuli ki mushemi wa luna kaufela ka moya.

17 Sina mo ku ñolezwi, kuli: “Ni ku ezize ndat'a mishobo ye miñata.” Cwale sepiso yeo, Mulimu u i talima kuli ki ye nde, yena Mulimu ya lumezwi ki Abrahama, Mulimu ya zusa ba ba shwile, mi ya tahisa ze ne li li siyo ka taelo ya hae.

18 Abrahama a lumela, mi a sepa fo ne ku sina sepo, mi cwalo a ba “mushemi wa mishobo-shobo ye miñata”, sina mw'a n'a bulelezwi ki Mulimu, ha kutwi: “Baikulyowe ba ta ba ba bañata inge linaleli za kwa lihalimu.”

19 N'a s'a na ni lilimo ze bata ku ba mwanda, kono tumelo ya hae ha i si ka fokola h'a ikupula ka bucembele bwa hae, ni kuli n'a s'a shwile, mi hape Sara n'a s'a fulile.

20 Tumelo ya hae ha i si ka fela, mi hape h'a si ka bilaezwa ki sepiso ya Mulimu. Tumelo ya hae ya mu matafaza, mi a lumba Mulimu. 21 N'a sepile luli kuli Mulimu n'a ta kona ku eza s'a sepisize. 22 kikabakaleo “Abrahama h'a ezizwe ya lukile ki Mulimu” ka tumelo ya hae. 23 Kono manzwi ao a li: “U ezizwe ya lukile” h'a si ka ñolelwa yena feela a nosi. 24 A ñolezwi ni luna cwalo ba ba swanezi ku eziwa ba ba lukile, luna ba ba lumela ku yena ya zusize Jesu, Mulen'a luna, kwa bafu. 25 U bulailwe kabakala libi za luna, mi u zuselizwe kuli lu kone ku kutisana ni Mulimu ka ku luka.

5

 

Kozo ni Mulimu

1 Cwale, ha lu ezizwe ba ba lukile ta tumelo, lu mwa kozo ni Mulimu ka Mulen'a luna Jesu Kreste. 2 Ka yena Jesu lu konile, ka tumelo, ku sutelela kwa sishemo sa Mulimu ko lu yemi ka nako ye. Mi lu tabile cwale, kabakala sepo ye lu na ni yona, ya ku y'o ina mwa kanya ya Mulimu. 3 Mane, lu tabiswa ki manyando a luna, kakuli lu ziba kuli manyando a tisa mutundamenyi. 4 Mutundamenyi u tisa maata a ku lwanisa miliko, mi maata ao a tisa sepo. 5 Sepo ye, ha i tisi maswabi, kakuli Mulimu u sululezi lilato la hae mwa lipilu za luna ka Moya o Kenile, w'o a lu file ona.

6 Ha ne lu sa tokwa maata, Kreste u shwezi ba ba maswe, ka nako ye n'e tomilwe ki Mulimu. 7 Ku tata kuli mutu n'a ka shwela ya lukile. Mwendi yo muñwi a ka swana a itiisa pilu ku shwela mutu yo munde. 8 Kono Mulimu u lu bonisize fo li kuma lilato la hae, kakuli Kreste u lu shwezi ha ne lu sa li baezalibi! 9 Ka lifu la hae, lu se lu li ba ba lukile cwale. Kabakaleo he, ku bonahala kuli lu ka piliswa kwa buhali bwa Mulimu ka yena. 10 Ne lu li lila za Mulimu, kono ka lifu la Mwan'a hae u lu kutiselize ku yena. Cwale, ha lu se lu li balikani ba Mulimu, ku bonahala hande kuli ka Bupilo bwa Mwan'a hae lu ka piliswa!” 11 Kono ha si zona zeo feela.Lwa nyakalala bakeñi sa seo Mulimu a lu ezelize ka Mulen'a luna Jesu Kreste ya lu kutiselize ku Yena

\p.

Adama ni Kreste

12 Sibi si tile mwa lifasi ka mutu a li muñwi, ili yena Adama, mi sibi seo si tisize lifu. Kabakaleo, lifu li yambile batu kaufela, kakuli ka yena kamukan'a bona ba ezize sibi.

13 Sibi ne si se si li teñi mwa lifasi, mulao u si ka tomwa kale. Kono kakuli ne ku si na mulao, Mulimu n'a sa tami batu ka sibi. 14 Nihakulicwalo, ku zwa ka nako ya Adama ku t'o fita fa nako ya Mushe, lifu li busize fahalimw'a batu kamukana, mane ni fahalimw'a ba ba ne ba si ka eza sibi, sina yena Adama, ha si ka buluka mulao wa Mulimu.

Adama, n'e li siswaniso sa ya n'a ka taha. 15 Kono sibeli sa bona ha ba swani mulatu, wa Adama ha u koni ku likanyiswa ni mpo ya Mulimu. Ki niti kuli batu ba bañata ba shwile kabakala sibi sa mutu yani, a li muñwi. Kono sishemo sa Mulimu ki se situna ka kufitisisa, ni mpo y'a file batu ba bañata ka mutu a li muñwi, yena Jesu Kreste, ni yona ki ye tuna ka ku fitisisa. 16 Mi ku na ni fapahano mwahal'a mpo ya Mulimu ni sibi sa mutu a li muñwi. Mwamulaho a sibi si li siñwi sani, ku tile katulo ya kuli: “Foso i teñi”. Kono mwamulaho a libi ze ñata-ñata, ku tile mpo ya sishemo ya kuli. “Ha ku na foso!” 17 Ki niti kuli ka sibi sa mutu a li muñwi lifu la kala ku busa, kabakala mutu yo a li muñwi feela. Kono, ka Jesu Kreste a nosi, lu fiwa hahulu ni ku fita! Batu kamukana ba ba bonisizwe ki Mulimu sishemo sa hae se situna, mi ba amuhezi mpo ya hae ya ku eziwa ba ba lukile, ba ta pila ka Kreste kuya kuile.

18 Cwalehe, sibi si li siñwi ha si kenyize batu kaufela mwa mulatu, kamukwaoswana kezo iliñwi ye lukile i lukulula batu kaufela ni ku ba fa Bupilo. 19 Mi sina batu ba bañata ha ba bile baezalibi ka ku sa utwa kwa a li muñwi, kamukwaoswana ba bañata ba ta eziwa ba ba lukile fa pil`a Mulimu, ka ku utwa ku mutu a li muñwi.

20 Mulao u tomilwe, mi lifoso cwale li bonahalile ka buñata. Kono mo ku fosa ku bile ko kuñata, sishemo sa Mulimu sona si bile se situna ku fita. 21 Cwale sina sibi ha si busize ka lifu, sishemo sa Mulimu, ni sona cwalo, si busa ka ku lu konisa ku kutisana ni yena, si nze si lu isa kwa Bupilo bo bu sa feli ka Jesu Kreste Mulen'a luna.

6

 

Kwa sibi lu shwile, kono ka Jesu lwa pila

1 Cwale lu ka liñi? Kana lu swanezi ku tundamena ku pila mwa sibi, ili kuli Mulimu a lu atiseze sishemo sa hae? 2 Batili! Lu shwile kwa neku la sibi. Cwale lu ta pila cwañi mwa sibi? 3 Kana ha mu zibi kuli luna kaufela, ba ba kolobelizwe kuli lu kopane ni Jesu Kreste, lu kolobelizwe ka ku kopana ni yena mwa lifu la hae? 4 Ka kolobezo ya luna, lu pumbekilwe ni yena, mi lu ikabezi lifu la hae, kuli sina Kreste h'a zuhile kwa bafu ka maata a komokisa a Ndate, ni luna cwalo lu kone ku pila Bupilo bo bunca.

5 Haiba lu kile lwa kopana ni yena ka lifu le li swana ni la hae, lu ta kopana cwalo ni yena ka zuho ye swana ni ya hae. 6 Lu ziba hande kuli se ne lu li sona kale, si bulailwe ni Kreste fa sifapahano sa hae, ili kuli maata a sibi se si li ku luna a feliswe, lu si ke lwa ba batanga ba sona sibi seo hape. 7 Kakuli mutu h'a shwa, u lukuluhile mwa maata a sibi. 8 Haiba lu shwile ni Kreste, lu na ni niti kuli lu ta pila hape ni yena. 9 Kakuli, lu ziba kuli Kreste, h'a s'a zusizwe kwa bafu h'a sa tola a shwa hape, milifu ha li sa na maata ku yena. 10 Lifu l'a shwile, n'e li la ku shwa hañwi, ili ku tula sibi honafo feela, mi Bupilo bw'a pila ka nako ye, ki bwa ku pilela Mulimu. 11 Ni mina cwalo, mu ikupule kuli mu shwile kwa sibi, ni kuli mu pilela Mulimu ka ku kopana ni Jesu Kreste.

12 Sibi si sike sa busa mwa mibili ya mina ye shwa, sinze simi hapeleza ku ya ka litakazo za sona. 13 Hape mu si ke mwa fa sibi lilama za mubili wa mina kuli li sebeliswe mwa mikwa ye maswe. Kono mu ipeye ku Mulimu sina batu ba ba pila, isiñi ba ba shwile. Mu ipeye luli ku yena kuli a kone ku itusa ka mina ku eza se si lukile. 14 Sibi si si ke sa mi busa, kakuli ha mu sa pila mwatas'a mulao, kono ili mwatas'a sishemo sa Mulimu.

 

Lu batanga ba ze lukile

15 Kiñi cwale? Kana lu ka eza sibi kakuli ha lu yo mwatas'a Mulao, kono lu mwatas'a sishemo sa Mulimu? Ha ku na ku ba cwalo! 16 Ha si mwa ziba bande kuli ha mu ipeya kwatas'a mutu ku eza s'a laela, mu fetuha batanga ba hae, yena ya mi laela. Mu ka ba batanga ba sibi, se si isa kwa lifu, kamba batanga ba ba mamela ze ba isa kwa ku luka. 17 Kono lu itumele ku Mulimu, kakuli mina ba ba ne ba li batanga ba sibi pili, mu se mu lumezi cwale, ka lipilu za mina kaufela, niti ye fumanwa mwa lituto ze mu lutilwe. 18 Mu lukuluzwi kwa sibi, mi mu se mu li batanga ba ze lukile. 19 Ni bulela ka mukwa wa batu, kabakala ku fokola kwa kutwisiso ya mina. Sapili ne mu ikezize batanga ba ze masila kaufela, ku pila Bupilo bo bu maswe. Kamukwaoswana, mu ikeze cwale batanga luli ba ze lukile kaufela ku pila Bupilo bo bu kenile.

20 Ha ne mu li batanga ba sibi, ne mu lukuluhile kwa neku la ze lukile. 21 Cwalehe, bunde bo ne mu fumani, ka ku eza lika ze mi swabisa ka nako ye, ki bufi? Mi kanti mafelelezo a lika zeo ki lifu! 22 Kono cwale, mu lukuluzwi kwa sibi, mi mu se mu li batanga ba Mulimu. Mupuzo o mu fumani ki buineelo ni ku fiwa Bupilo bo bu sa feli kwa mafelelezo. 23 Kakuli mupuzo wa sibi ki lifu, kono mpo ya sishemo sa Mulimu ki Bupilo bo bu sa feli ka Jesu Kreste Mulen'a luna.

7

 

Mulumeli u lukuluzwi kwa Mulao ya Sijuda

1 Banabahesu, na bona mu se mu zibile se ni bata ku mi bulelela sona, kakuli kaufel'a mina mu ziba milao. Milao i busa mutu, feela h'a sa pila. 2 Kabakaleo, musali u tamelezwi ki mulao ku munn'a hae h'a sa pila. Kono munna h'a s'a shwile, musali yo cwale u lukuluhile kwa mulao o n'o mu tamelezi ku munn'a hae. 3 Cwale h'a ka nyalwa ki mutu u sili, munn'a hae a sa pila, u ta bizwa siozwa. Kono munn'a hae h'a shwile, musali yo u lukuluhile ka mulao, mi h'a sa bizwa siozwa nih'a ka nyalwa ki munna u sili. 4 Ki mona mo ku inezi ni ku mina banabahesu. Ni mina cwalo mu shwile ka ku ya ka Mulao, kakuli mu silama sa mubili wa Kreste. Ka nako ye, mu ba hae, yena ya zusizwe kwa bafu kuli lu kone ku sebeleza Mulimu ka mukwa o na ni tuso. 5 Ha ne lu ipilela mo ne lu latela, litakazo ze maswe ze shangumunwa ki Mulao ne li sebeza mwa mibili ya luna, mi ne li lu isa kwa lifu. 6 Kono cwale, lu lukuluhile kwa Mulao, kakuli lu shwile ku ze ne lu tama pili. Ha lu sa sebeleza Mulimu ka mukwa wa kale, wa Milao ye ñozwi, kono ili ka mukwa o munca wa Moya.

 

Mulao ni Sibi

7 Cwale lu ka liñi? Kuli ona Mulao kasibili ki sibi? Batili, ha ku cwalo! Kono ki ona Mulao o' ni zibisize seo sibi ili sona. Kanti, ne ni si ke na ziba kuli ku lakaza ki sika mañi, kabesi Mulao u bulele kuli “U si ke wa lakaza.”

8 Sibi si fumani mukwa wa sona wa ku ni lakazisa za mifuta-futa. Si ezize cwalo ka ku ni hupulisa taelo ya ku sa lakaza. Kwand'a Mulao sibi si shwile. 9 Na kasibili ne ni pila ha ne ku si na milao ye ne ni bulelela kuli ni eze sa kuli-kuli. Kono taelo ha i se i tile, sibi sa zuha, sa pila. 10 Mi na, na shwa. Kwa neku la ka, taelo ye ne swanezi ku isa kwa Bupilo, i isize kwa lifu. 11 Kakuli Sibi si fumani sibaka sa ku ni puma ka ku sebeza ka taelo, mi ka yona taelo yeo, si ni bulaile.

12 Ona Mulao kasibili u kenile, ni taelo i kenile, i lukile, mi ki ye nde. 13 Cwalehe, kikuli nto ye nde i ni tiselize lifu? Batili! Ki sibi se si ezize cwalo. Ka ku sebelisa nto ye nde, sibi si ni tiselize lifu kuli si bonahale hande kuli ki sibi. Mi cwale, ka taelo, sibi si fetuhile nto ye maswe ka ku fitisisa.

 

Ndwa ye bonahala ku mutu

14 Lwa ziba kuli Mulao u zwa ku Mulimu. Kono na, ni mutu ya fokola. Ni mutanga ya eza se si laelwa ki sibi. 15 Ha ni utwisisi se ni eza, kakuli ha ni ezi se ni lata ku eza, kono ni eza se ni toile.

16 Ha ni eza se ni sa lati ku eza, ni lumela cwalo kuli Mulao ki o munde. 17 Cwale, ha si na luli ya eza cwalo, kono ki sona sibi se si inzi ku na. 18 Ni ziba kuli bunde ha bu yo ku na, na, ni li mutu feela. Kakuli niha ni na ni takazo ya ku eza se li se sinde, ha ni koni ku si eza. 19 Ha ni ezi bunde bo ni lata ku eza, kono ni eza bumaswe bo ni sa lati ku eza. 20 Haiba ni eza se ni sa lati ku eza, ku bonahala kuli ha i sa li na ya eza cwalo, kono ki sona sibi se si li ku na.

21 Cwale ni fumana kuli se si bonahala ku na ki se. Ha ni lata ku eza s'e li se sinde, ki bumaswe feela bo ni kona ku eza. 22 Pilu ya ka i tabela mulao wa Mulimu. 23 Kono ni bona mulao u sili o' sebeza mwa mubili wa ka, ili mulao o' lwanisa wa pili, o ni utwisisa bunde bwa ona. U ni beya mwa litamo za sibi se si li teñi mwa mubili wa ka. 24 Ni nalimayi ya cwañi! Ki mañi ya ka ni zwisa mwa mubili wo, o' ni isa kwa lifu? 25 Ki Mulimu, ka Mulen'a luna Jesu Kreste, mi ni itumezi ku yena!

Cwalehe, mo ni inezi ki cwana. Ni ikutwa kuli ni tamelezwi kwa mulao wa Mulimu ka kutwisiso ya ka feela. Kono mubili wa ka, ona, u tamelezwi kwa mulao wa sibi.

8

 

Mulumeli u zamaiswa ki Moya wa Mulimu

1 Cwale ha ku sa na katulo ye yemezi ba ba inzi ku Jesu Kreste. 2 Kakuli mulao wa Moya o' lu fa Bupilo, ka kopano ye lu na ni yona ni Jesu Kreste, u lu lukuluzi kwa mulao wa sibi ni lifu. 3 Mulimu u ezize seo Mulao wa Mushe n'o sa koni ku si eza, kakuli n'o fokoliswa ki litakazo za mubili. U atuzi sibi se si busa mubili ka ku luma Mwan'a hae, ya tile ka sibupeho se si swana ni sa mutu ya tezi sibi, ku t'o felisa sibi. 4 Mulimu u ezize cwalo kuli luna ba ba pila ka Moya, isiñi ka litakazo za mubili, lu kone ku buluka litaelo ze kenile za Mulao. 5 Kakuli minahano ya ba ba pila ka ku latelela litakazo za bona i tomilwe fa lika ze latwa ki mubili. Kono bona ba ba pila ka Moya, ba tomile minahano ya bona fa lika za Moya. 6 Ku bilaela ka ze batwa ki mubili ku isa kwa lifu. Kono ku bilaela ka ze batwa ki Moya ku isa kwa Bupilo ni kozo. 7 Kakuli ba ba bilaela ka ze batwa ki mubili ki lila za Mulimu. Ha ba ipeyi kwatas'a mulao wa Mulimu, mane ha ba koni ku ipeya ku ona. 8 Ba ba ya ka litakazo za mibili ya bona ha ba koni ku tabisa Mulimu.

9 Mina, ha mu pili mo mu bulelelwa ki litakazo za mibili ya mina. Mu pila mo mu bulelelwa ki Moya, haiba luli Moya wa Mulimu u ku mina. Mutu kaufela ya si na Moya wa Kreste ha si wa hae. 10 Kono haiba Kreste u pila ku mina, mibili ya mina niha i ka shwa kabakala sibi, mioya ya mina yona ya pila kakuli mu ezizwe ba ba lukile fapil'a Mulimu. 11 Haiba Moya wa Mulimu, ya zusize Jesu kwa bafu, u ku mina, yena yo ya zusize Kreste kwa bafu u ta fa cwalo Bupilo ni ku yona mibili ya mina ye shwa, ka Moya wa hae o'inzi ku mina.

12 Cwalehe banabahesu, lu na ni sikoloti, kono isiñi kwa mubili wa luna kuli lu pile ka litakazo za ona. 13 Kakuli ha mu pila ka ku latelela litakazo za mubili wa mina, mu ta shwa. Haiba mu tuhelelela likezo ze maswe za mina, ka tuso ya Moya, mu ta pila. 14 Ba ba zamaiswa ki Moya wa Mulimu kaufel'a bona ki bana ba Mulimu. 15 Kakuli Moya o mu amuhezi, ha si moya o' mi kenya mwa butanga kuli mu kutele hape mwa sabo. Kono ki Moya o' mi eza bana ba Mulimu, ili ona Moya o' lu lumeleza ku biza Mulimu, ku li: “Ndate!”

16 Ki ona Moya wa Mulimu kasibili o' pakela mioya ya luna kuli lu bana ba Mulimu. 17 Mi ha lu li bana ba hae, lu ta ca ni luna lifa leo Mulimu a li sepisize batu ba hae, mi lu ta li ca hamoho ni Kreste. Kakuli haiba lu nyanda ni yena, hape lu ta ca bulena ni yena.

 

Kanya ye taha

18 Ni hupula kuli manyando a luna a nako ye, h'a koni ku likanyezwa ni kanya yeo Mulimu u tuha a lu sinulela yona. 19 Lifasi kaufela li libelezi ka lishuke le lituna nako yeo Mulimu a ta bonahaza bana ba hae. 20 Kakuli ze bupilwe ne li beilwe mwa puso ya buhata, isiñi ka ku lata kwa zona, kono kabakala kuli Mulimu n'a latile kuli ku be cwalo. Nihakulicwalo, sepo i teñi,

21 Sepo yeo kikuli zazi le liñwi, Mulimu u ta lukulula lifasi mwa butanga bwa ku bola, li fumane tukuluho ye komokisa ya bana ba Mulimu. 22 Lu ziba kuli mane ku t'o fita ku yona nako ye, ze bupilwe kaufela li tongiswa ki butuku, butuku bo bu swana ni bwa musali h'a pepa. 23 Mi isiñi ze bupilwe feela, kono ni luna cwalo ba ba kalile ku fumana miselo ya pili ya Moya, lu tongela mwahali lu nze lu litezi ku lukululwa ki Mulimu ni ku ezwa bana ba hae.

24 Kakuli lu pilisizwe, kono i sa li ka sepo feela. Kono ka sepo lu pilisizwe. Kakuli ki mañi ya ka sepa s'a bona? 25 Kono ha lu sepa se lu sa boni, lu si libelelea ka pilu-telele.

26 Kamukwaoswana, ni ona Moya u t'o lu tusa mwa bufokoli bwa luna, kakuli ha lu zibi mo lu swanezi ku lapelela. Kono ona Moya kasibili u nz'o lu lapelela ku Mulimu ka sitongo se si sa konwi ku taluswa. 27 Mi Mulimu ya bona se si mwa lipilu za batu, u ziba seo Moya u bata ku si kupa, kakuli Moya u lapelela balumeli si na mw'a latela Mulimu.

28 Lu ziba kuli Mulimu, mwa linto kamukana, u sebelisana hande ni ba ba mu lata, ili bona b'a bizize ka mulelo wa hae. 29 Kakuli bona b'a ketile kale, yena Mulimu, hape u ba beyile kale kwatuko kuli ba nge siswaniso sa Mwan'a hae, ili kuli Mwan'a hae a be wa pili mwahal'a banabahabo ba bañata. 30 Mi cwale, b'a ketile bao, Mulimu hape u ba bizize. B'a bizize, u ba ezize ba ba lukile, mi b'a ezize ba ba lukile, u ba abezi hape kwa kanya ya hae.

 

Butuna bwa lilato la Mulimu

31 Cwale lu ka liñi ka ze! Haiba Mulimu u kwa neku la luna, ki mañi ya ka lu lwanisahe? 32 H'a si ka hana ku lu fa Mwan'a hae, mane u mu file luna kaufela! Cwale, n'a ka hana cwañi ku lu fa lika kamukana hamoho ni Mwan'a hae? 33 Ya ka zekisa ba ba ketilwe ki Mulimu ki mañi? H'a yo, kakuli ki yena Mulimu kasibili ya ize: Ha ba na mulatu! 34 Ya ka ba atula cwale ki mañi? H'a yo, kakuli Jesu Kreste ki yena ya shwile, mane u zuhile kwa bafu, mi u inzi ku la bulyo la Mulimu, mi wa lu lapelela. 35 Ki sika mañi cwale se si ka lu kauhanya ni lilato la Kreste? Kana i ka ba manyando, kamba butata, kamba ku zumiwa, kamba tala, kamba bunjebwe, kamba kozi, kamba lifu? 36 Si na mo ku ñolezwi, kuli:

“Lu mwa kozi ya lifu lizazi kaufela

kabakala hao, lu eziwa sina lingu

ze y'o bulaiwa.”

 

37 Batili, lu konelezi lika kamukana ka yena ya lu latile! 38 Kakuli ni na ni niti kuli ha ku na se si ka lu kauhanya ni lilato la hae, niha i ka ba lifu kamba Bupilo, niha i ka ba mangeloi kamba babusi ba bañwi ba kwa lihalimu ba ba na ni maata, niha i ka ba ze ezahala ka nako ye, kamba ze ka ezahala ka linako ze sa taha kaufela. 39 Ha ku na se si fahalimw'a lifasi kamba kwatas'a lona, se si ta lu kauhanya ni lilato la Mulimu le li bonahalile ku luna ka Jesu Kreste Mulen'a luna.

9

 

Mulimu ni sicaba s'a iketezi

1 Se ni bulela ki niti. Ni wa Kreste, mi ha ni pumi. Lizwalo la ka, le li buswa ki Moya o Kenile, li ni pakela kuli ha ni buleli buhata. 2 Maswabi a ka ki a matuna, mi ku na ni butuku bo bu sa feli mwa pilu ya ka. Kabakala batu bahesu, ba nama ya ka ni mali a ka. 3 Kabakala bona, ne ni ka lakaza kuli kambe ki na ya ka kutiwa ki Mulimu ni ku kauhanywa ni Kreste. 4 Ki batu ba ba ketilwe ki Mulimu. U ba ezize bana ba hae, mi a ikabela ni bona kanya ya hae. U itamile bulikani ni bona, mi a ba fa Mulao. Ba na ni bulapeli bwa niti. Ba amuhezi lisepiso za Mulimu.

5 Ba simuluhile ku baikale ba batuna, mi Kreste h'a pepilwe a li mutu, ni yena ki wa lona lusika lo lwa bona. Mulimu, ya busa kai ni kai, a lumbekwe kuya kuile! Amen.

6 Ha ni buleli kuli sepiso ya Mulimu ha i si ka ezahala, kakuli ha si batu kaufela ba Isilaele ba ba ketilwe ki Mulimu. 7 Ni haili baikulu ba Abrahama ha si bana ba hae kaufel'a bona, kakuli Mulimu n'a ize ku Abrahama: “Ki baikulu ba Isaka feela ba ba ka balwa kuli ki ba hao.”

  8 Taluso fo kikuli: bana ba ba ipepezwi feela ha si bana ba Mulimu, haisi bona bana ba ba pepilwe ka sepiso ya Mulimu, ki bona baikulu ba niti. 9 Kakuli sepiso ya Mulimu i ezizwe ka manzwi a: “Ni ta kuta ka nako ye swanela, mi Sara u ta ba ni mwana.”

10 Mi ha ku feleli fo. Kakuli bana ba babeli ba Rebeka ne ba na ni ndat'a bona, yena Isaka, kukw'a luna. 11-12 Kono bana bao ba bashimani ba si ka pepwa kale, mi ba si na se sinde kapa se si maswe se ba ezize,mulelo wa Mulimu h`aketa batu wa bonahala. Ku keta kwa hae ku itingile ka pizo y`a ba bizize ka yona, isiñi ka likezo za bona. Cwale ku bonisa kuli u ya hande nde ka mulelo wo. Mulimu u bulelezi Rebeka, a li “Yo muhulu u ta sebeleza yo munyinyani.”

13 Sina mo ku ñolezwi: “Ni ketile Jakobo, kono ni hanile Isau.”

14 Cwale lu ka liñi? Kuli Mulimu u na ni ketululo? Batili ni hanyinyani! 15 Kakuli n'a ize ku Mushe: “Ni ta ba ni sishemo ku ye ni bata ku shemuba, mi ni ta ba ni makeke ku ye ni bata ku sa utwisa butuku.”

16 Cwale ha ku si ka itinga ku s'a bata mutu kapa s'a eza, kono ku itingile feela fa sishemo sa Mulimu. 17 Mwa mañolo, Mulimu n'a ize ku Faro: “Ni ku ezize mulena ka mulelo wo feela, ili kuli maata a ka a bonahale ka wena, ni kuli libizo la ka li zibahale mwa lifasi kamukana.”

18 Cwalehe, Mulimu u na ni sishemo ku b'a bata ku shemuba, mu u tatafaza pilu ya mutu mw'a latela kaufela.

 

Buhali ni sishemo sa Mulimu

19 Mwendi yo muñwi wa mina a ka li ku na: “Haiba kucwalo, Mulimu u sa bata cwañi mulatu ku mutu he? Kakuli ki mañi ya ka kona kuhanyeza tato ya Mulimu?” 20 Wena mutu, u mañi kuli u alabane ni Mulimu? Kana piza ya lizupa i ka buza ya i bupile, kuli: “Kiñi ha u ni bupile cwana?”

21 Mubupi wa lipiza u na ni tukelo ya ku sebelisa lizupa mw'a latela. Fa siñomoto si li siñwi sa lizupa u kona ku bupa lipiza ze peli, ili ye tula ni ye cipile.

22 Cwale, mu sa na ni ku bulela lifi bakeñisa Mulimu? U batile ku bonisa buhali bwa hae, ni ku zibahaza maata a hae. Kono, u bile ni busiwalo ni pilu-telele, ku ba ba ne ba lukela ku eziwa ka buhali ni ba ba ne ba swanela ku pyatiwa. 23 Hape, u itatezi ku bonisa butuna bwa kanya ya hae ye lu sululezwi, luna ba ba filwe sishemo sa hae, luna ba ba bupezwi kale ku amuhela kanya ya hae. 24 Kakuli ki luna b'a bizize, isiñi kwa Majuda feela kono ni ku balicaba. 25 Mane ki sona s'a bulela mwa buka ya Hosea, h'a li:

“Batu be ne si ba sicaba sa ka,

ni ta ba biza ‘Batu ba ka.’

mi sicaba se ne ni sa lati,

ni ta si biza ‘Mulatiwa wa ka.’

26 Mi hona mwa sibaka mo,

mo ne ba bulelezwi, kuli:

‘Ha mu batu ba ka’,

hona mo ki mona mo ba ta bizwa

bana ba Mulimu ya pila.”

27 Ni yena Isaya u huwelelize ka Isilaele, a li: “Batu ba Isilaele niha ba ta ba ba bañata si na mushabati wa fa likamba la liwate, ku ta piliswa ba sikai feela,

28 kakuli Mulena u tuha atulelela batu ba lifasi kamukana.” 29 Ku swana ni mw'a n'a bulelezi Isaya pili, ha n'a ize: “Kabe Mulena Ya Maata Kaufela n'a si ka lu siyela baikulu, kabe lu fetuhile sina Sodoma, mi lwa swana ni Gomora.”

 

Isilaele ni Evangeli

30 Cwale lu ka liñi? Lu ka li: Balicaba ba ba ne ba sa bati ku kutisana ni Mulimu, ba ezizwe ba ba lukile fapil'a hae ka tumelo. 31 Kono batu ba ba ne ba ketilwe, mi ba ba ne ba bata mulao o' ka ba eza ba ba lukile fapil'a Mulimu, ha ba si ka u fumana. 32 Mi kikabakalañi? Kakuli ne ba sa bati ku tabisa Mulimu ka tumelo ya bona. Ne ba hupula ku mu tabisa feela ka misebezi. Ba sitatalile fa “Licwe leo li sitatalisa,” 33 le li bulelwa mwa Mañolo, h'a li:

“A mu bone, ni beya mwa Sione licwe

le li ta sitatalisa batu,

licwe le li ta ba wisa.

Kono ya ta lumela ku lona

h'a na ku swaba.”

10

1 Banabahesu, se ni lakaza ka pilu ya ka kaufela, ni se ni kupela Majuda ku Mulimu ka tapelo, kikuli ba piliswe! 2 Na kona ku ba pakela kuli ba tukufalezwi za Mulimu, kono mukwa wo ba bata ku sebeleza Mulimu ka ona ha u si ka tomwa fa zibo ya niti. 3 Ha ba si ka utwisisa mw'a ezeza Mulimu ku tusa batu, kuli ba kone ku ba ba ba lukile fapil'a hae. Ba likile ku ipumanela ili bona mikwa ya bona ya ku ba ba ba lukile. Cwale, ha ba si ka latelela mukwa o Mulimu a kondisa batu ka ona. 4 Kakuli Kreste u felisize Mulao wa Mushe kuli batu kaufela ba ba lumela ba ezwe ba ba lukile fapil'a Mulimu.

 

Ku piliswa ki kwa batu kaufela ba ba lumela ku Mulena

5 Mushe u ñozi cwana ka za ku luka ko ku zwa kwa ku mamela Mulao, u li: “Mutu ya eza s'a latelwa ki Mulao, u ta pila ka ona.”

6 Kono se si bulelwa bakeñisa ku luka ka tumelo, ki se: “U si ke wa ipulelela kuli: Ki mañi ya ka ya kwa lihalimu?” Fo, ki ku kutiseza Kreste fafasi.

7 Hape, u si ke wa li: “Ki mañi ya ka ya kwatas'a lifasi?” Fo, ki ku zusa Kreste kwa bafu. 8 Cwale, se si bulelwa ki sika mañi? Ki se: “Linzwi la Mulimu li fakaufi ni wena. Li fa milomo ya hao ni mwa pilu ya hao.” Linzwi le, ki lona linzwi la tumelo le lu luta. 9 Ha u ka bulela ka mulomo wa hao, kuli: “Jesu ki Mulena” mi, u lumela mwa pilu ya hao kuli Mulimu u mu zusize kwa bafu, u ta piliswa. 10 Kakuli mutu u lumela ka pilu ya hae, mi u eziwe ya lukile ki Mulimu. Mutu u bulela ka mulomo wa hae, mi Mulimu wa mu pilisa. 11 Ku ñozwi kuli: “Mañi ni mañi ya lumela ku yena h'a na ku swaba.”

12 Fa, ki ku kopanya batu kamukana, kakuli ha ku na fapahano mwahal'a Majuda ni balicaba. Kaufel'a bona ba na ni Mulena a li muñwi ya fa limpo za hae ku ba ba mu lapela kamukana. 13 Sina mo kuñolezwi: “Mutu kaufela ya ta lapela ka libizo la Mulena u ta piliswa.”

14 Kono ba ta mu lapela cwañi, haiba ha ba si ka lumela? Ba ta lumela cwañi, ba si ka utwa linzwi? Mi ba ta utwa cwañi, linzwi ha li sa lutiwi? 15 Linzwi li ta lutiwa cwañi ku si na ba ba lumilwe ku li luta? Sina mo kuñolezwi kuli: “Ba na ni mahutu a mande cwañi, ba ba tisa litaba ze nde!”

16 Kono ha ba si ka amuhela kaufel'a bona Litaba ze Nde za Mulimu. Isaya kasibili u li: “Mulena, ki mañi ya lumezi litaba za luna?”

17 Cwalehe, tumelo i zwa fa ku utwa, mi ku utwa ku zwa fa ku luta litaba za Kreste.

18 Cwale na buza, ni li: Kana ki niti kuli ha ba si ka utwa litaba za Kreste? Batili, ba li utwile! Ku ñozwi kuli:

“Mulumo wa manzwi a bona

u yambile lifasi kaufela.

Manzwi a bona a il'o fita

mane ni kwa mafelelezo a lifasi.”

19 Ni sa buza hape, ni li: Kana batu ba Isilaele ha ba si ka utwisisa, nji? Ya alabile pili ki Mushe kasibili, h'a ize:

“Ni ta mi bulaisa muna

ka batu be i si sicaba luli.

Ni ta mi nyemisa ka sicaba sa batu

ba likuba.”

20 Mi Isaya ki ndume, h'a ize:

“Ni fumanwi ki ba ba ne ba sa ni bati.

Ni iponahalize ku ba ba ne ba sa ni buzi se siñwi.”

21 Kono h'a bulela ka za Isilaele, u li: “Ni otololezi mazoho a ka lizazi kaufela kwa batu ba ba sa utwi, ba ba ni fetuhela!”

11

 

Sishemo sa Mulimu kwa ma Isilaele

1 Cwale na buza, ni li: kikuli Mulimu u hanile batu ba hae, nji? Batili! Na kasibili ni Muisilaele, muikulu wa Abrahama, wa lusika lwa Benjamine.

2 Mulimu h'a si ka hana batu ba hae, b'a ketile i sa li kwa makalelo. Ha si mwa ziba se si ñozwi mwa Mañolo bakeñisa taba ya Elia, ha n'a itapelela ku Mulimu ka za Isilaele, h'a li: 3 ”Mulena, ba bulaile bapolofita ba hao, mi ba shandauzi tutala twa hao. Ki na feela ni li nosi ya siyezi, mi ba bata ku ni bulaya.”

4 Mulimu u mu alabile cwañi? U ize: “Ni ipulukezi batu ba 7,000 ba ba si ka lapela Baale, mulimu wa buhata.”

5 Kwa swana ni ka nako ye. Ku na ni sitopanyana sa batu ba ba ketilwe ki Mulimu, kabakala sishemo sa hae. 6 U ba ketile kabakala sishemo sa hae, isiñi kabakala ze ba ezize. Kabesicwalo, sishemo sa Mulimu ne si si ke sa ba sishemo sa niti.

7 Cwale, ku bonahala kuli batu ba Isilaele ha ba si ka fumana se ne ba bata. Ki sitopanyana feela sa batu ba ba ketilwe ki Mulimu ba ba si fumani, mi hali buñata, ba ikeza bususu, Mulimu h'a ba biza. 8 Sina mo ku ñolezwi, kuli: “Mulimu u unsufalize lipilu ni minahano ya bona. Ku t'o fita ku lona la kacenu le, ha ba koni ku bona ka meeto a bona. Kamba ku utwa ka lizebe za bona,

9 Davida u li:

“Kambe ne ba ka swalwa,

ba swasiwa mwa mikiti ya bona.

Ba we, mi ba fiwe mulatu!

10 Kambe meeto a bona n'a ka kwaleha,

kuli ba si ke ba bona.

Ba kotobaniswe ki manyando

a bona kuya kuile.”

11 Cwale, ni li: Majuda ha ba wile, ne ba wile ku welela, nji? Ha ku cwalo! Kono, ka mulatu wa bona, ku pilisizwe balicaba kuli Majuda ba ba shwele muna. 12 Cwale, mulatu wa Majuda ha u tisize matohonolo a matuna mwa lifasi kamukana, mi ku kokobezwa kwa bona ha ku tiselize balicaba limbuyoti, i ta ba matohonolo a kuma kai Majuda kaufela ha ba ta balelelwa ni ba ba pilisizwe!

 

Kupiliswa kwa Balicaba

13 Cwale ni bulelela mina balicaba. Ha ni sa li muapositola wa balicaba, ni ta ikuhumusa ka musebezi wa ka. 14 Mwendi ni ka kenya muna ku bahesu, ni kone, ka mukwa wo, ku pilisa ba bañwi ku bona. 15 Kakuli ku hanwa kwa bona ha ku file lifasi litohonolo la ku kutisana ni Mulimu, ku amuhelwa kwa bona bo, i ta ba nto ye cwañi? I ta ba Bupilo ku ba ba shwile!

16 Haiba siñomoto sa pili sa buhobe si fiwa Mulimu, buhobe kaufela ki bwa hae. Haiba mibisi ya kota i fitiswa ku Mulimu ni mitai cwalo ki ya hae. 17 Sicaba sa Isilaele si swana ni kota ya olive ya mwa hae, ye limezwi hande, ni mo ku lemilwe mitai ye miñwi. Wena u si Mujuda, u swana ni mutai wa kota ya olive ya mwa naheñi o' til'o shangelwa kwateñi, mi cwale, ni wena u pila ka mezi a kota ya mwa hae. 18 Kabakaleo, ha u na swanelo ya ku nyaziseza mitai ye pumilwe. N'o ka ikuhumusa cwañi? Wena u li mutai feela. Ha si wena ya tiisa mubisi. Kono mubisi ki ona o'ku tiisa.

19 Mwendi u ta li: “Ee, kono mitai yeo i lemezwi kuli na ni shangelwe mwa sibaka sa yona.” 20 Yeo ki niti. I lemilwe kakuli i tokwile tumelo, mi wena u mwa sibaka sa yona kakuli wa lumela. Cwale, u si ke wa kenelwa ki mihupulo ya buikuhumuso, kono u sabe. 21 Kakuli Mulimu h'a si ka swalela Majuda ba ba swana ni mitai ye si ka shangelwa. Cwale, wena u ka ku swalela cwañi?” 22 Fo he, u lemuhe sishemo sa Mulimu fo si kuma ni tata ya hae. U eza ka maata ku ba ba wile, kono ku wena u na ni sishemo. U swanezi ku ba mwa sishemo sa hae. Hakusicwalo, ni wena u ta pumiwa inge mutai. 23 Ni Majuda, haiba ba tuhela ku sa lumela kwa bona, ba ta shangelwa mo ne ba li teñi pili, kakuli Mulimu u na ni maata a ku ba shangela hape. 24 Wena Mulicaba, u swana ni mutai wa kota ya olive ya mwa naheñi o' pumilwe, mi o' til'o shangelwa feela kwa kota luli ye cezwi. Majuda, bona ba swana ni mitai ya kota ye limezwi hande. Ku ta ba bunolo hahulu ku Mulimu ku shangela hape mitai yona yeo kwa kota ye n'e inzi ku yona pili.

 

Sishemo sa Mulimu kwa batu kaufela

25 Banabahesu, ku na ni kunutu ya niti ye ni lakaza kuli mu i zibe. I ta mi tusa kuli mu si ke mwa ipona butali. Ki ye: Mahañi a Maisilaele h'a na ku inelela cwalo. A ta ina feela ku fitela macaba a mañwi kaufela h'a s'a pilisizwe. 26 kihona mo ba ka pilisezwa Maisilaele kamukana. Si na mo kuñolezwi kuli:

“Mupilisi u ta zwa mwa Sione,

mi u ta zwisa bumaswe kaufela

kwa baikulu ba Jakobo.

27 Ni ta iswala bulikani bo, ni bona,

ha ni ta zwisa libi za bona.”

28 Ha ku talimwa mo ba hanezi Litaba ze Nde, bona Majuda, ki lila za Mulimu bakeñisa mina balicaba. Kono ha ku talimwa mw'a ba ketezi Mulimu, ki balikani ba hae kabakala bo kukw'a bona. 29 Kakuli Mulimu h'a fetuheli muhupulo wa hae bakeñisa y'a ketile kamba ku tohonolofaza. 30 Haili ka mina balicaba, ne mu sa lumeli ku Mulimu ka linako ze felile. Kono cwale mu fumani sishemo ku yena, kabakalakuli Majuda ba hanile ku lumela. 31 Kamukwaoswana, kabakala sisheo se mu fumani, Majuda cwale ba hana ku lumela ku Mulimu kuli ni bona cwalo ba kone ku fumana sishemo ku yena. 32 Kakuli Mulimu u tuhelezi batu kaufela mwa sibi inge ba tamilwe ki ku sa lumela kwa bona, kuli a bonise sishemo sa hae ku bona kamukana.

 

Ku lumbwe Mulimu

33 Bufumu bwa Mulimu ki bo buñata cwañi! Butali ni zibo ya hae li tungile hahulu! Ki mañi ya ka kona ku talusa likatulo za hae? Ya ka utwisisa milelo ya hae ki mañi?

34 Sina mo kuñolezwi, kuli:

“Ki mañi ya ziba muhupulo wa Mulena?

Ki mañi ya kona ku mu fa kelezo,

kuli a ke a si kutise?”

35 Ya kile a mu fa sika ki mañi,

kuli a te a si kutise?”

36 Kakuli lika kaufela li zwa ku yena, mi ze liteñi kamukana li tisizwe ki yena mi li ezelizwe yena. Mulimu a lumbiwe kuya kuile! Amen.

12

 

Ku sebelezwe Mulimu mwa Bupilo bo Bunca

1 Cwale banabahesu, Mulimu h'a lu bonisize sishemo sa hae ka nzila ye cwalo, na mi lapela kuli mu mu fe Bupilo bwa mina inge sitabelo, ili sitabelo se si kenile, mi se si ka mu tabisa, ki ona mukwa wa niti wa ku sebeleza Mulimu. 2 Mu si ke mwa ikenya hahulu ku za lifasi le, kono mu tuhele Mulimu a mi fetule mwahali, a fetule minahano ya mina. Kihona mu ta kona ku utwisisa s'a lata Mulimu; se ili se sinde, se si mu tabisa ni se si kondile.

3 Kabakala mpo ya sishemo y'a ni file Mulimu, ni mi bulelela cwana kaufel'a mina, ni li: Mu si ke mwa ikupula kuli mu ba batuna hahulu ku fita mo mu inezi. Mu be ni mihupulo ye bonisa ku ishuwa kwa mina, mi yo muñwi ni yo muñwi wa mina a ikatule ka tikanyo ya tumelo y'a mu file Mulimu. 4 Lu na ni lilama ze ñata fa mubili u li muñwi, mi lilama zeo kaufela li eza misebezi ye fapahana.

5 Kamukwaoswana, niha lu li ba bañata cwalo ni luna, lu mubili u li muñwi ku Kreste, mi lu ngungahanyizwe yo muñwi ku yo muñwi sina lilama ze fapahani za mubili u li muñwi. 6 Lu na ni limpo ze fapahani, ze lu swanezi ku sebelisa ka tikanyo ya sishemo s'a lu file Mulimu. Haiba Mulimu u lu file mpo ya ku ziba ku toloka linzwi la hae, lu eze cwalo ka ku ya ka tumelo ye lu na ni yona.

7 Haiba ki mpo ya ku luta, lu swanezi ku luta. 8 Haiba ki ya ku tiisa ba bañwi lipilu, lu swanezi ku eza cwalo. Ya na ni s'a ikabela ni ba bañwi, a eze cwalo ku si na butimani. Y'a li muzamaisi, a zamaise ka tokomelo. Mi ya tusa ba ba li mwa butata, a eze cwalo ka tabo.

9 Lilato li swanezi ku ba la niti luli. Mu toye se si maswe, mi mu kumalele ku se sinde. 10 Mu latane sina mo ba latanela batu ni bahabobona, mu nze mu kutekana ka musa. 11 Mu sebeze ka tata, mi mu si ke mwa ba buzwa. Mu sebeleze Mulena ka pilu ye na ni mafulofulo. 12 Mu be ni tabo kabakala sepo ya mina. Mu tiye lipilu mwa manyando, mi mu lapele ka mutundamenyi. 13 Mu ikabele ze mu na ni zona ni banabahabo mina ba balumeli ha ba li tokwile, mi mu amuhele hande baenyi.

14 Mu kupe Mulimu ku tohonolafaza ba ba mi nyandisa. Mu mu kupe ku ba fuyaula, isiñi ku ba kuta!

15 Mu tabe ni ba ba tabile, mi mu lile ni ba ba lila. 16 Mu be ni moya u li muñwi kwa batu kaufela. Mu si ke mwa ikuhumusa, kono mu eze ka buikokobezo ze nyinyani ze mu kupiwa ku eza. Mu si ke mwa ipona butali.

17 Haiba mutu a mi eza maswe, mu si ke mwa mu eza maswe ni mina. Mu eze kamita zeo mu ikutwa kuli ki zende kwa batu kamukana. 18 Mu like mo mu konela kaufela ku pila ka kozo ni batu kamukana. 19 Mu si ke mwa kutisa bumaswe, balikani ba ka, kono mu tuhele buhali bwa Mulimu bu lukise litaba. Kakuli kuñozwi kuli: “Ki na ya ta kutiseza. Ki na ya ta likanyisa, ku bulela Mulena.”

20 Mi hape kuñozwi kuli: “Haiba ya ku toile a shwile tala, u mu fe lico. Haiba a nyolilwe, u mu fe mezi. Kakuli ka ku eza cwalo, u ka mu zieza ni ku mu swabisa.”

21 U si ke wa komwa ki bumaswe, kono u kome bumaswe ka bunde.

13

 

Liswanelo ku ba ba busa

1 Mutu kaufela u lukela ku kuteka ba ba sweli ku busa naha, kakuli ha ku na babusi ba ba ka busa ba si ka lumelelwa ki Mulimu, mi babusi ba ba li teñi kaufela ba tomilwe ki Mulimu. 2 Hakulicwalo, mutu kaufela ya hanyeza babusi u hanyeza se si lukisizwe ki Mulimu. Ufi ni ufi ya eza cwalo u ta ipizeza katulo. 3 Kakuli ba ba busa ha ba sabiwi ki ba ba eza hande, kono ba sabiwa ki ba ba eza maswe. Kana u lata ku sa saba ba ba busa, nji? Eza hande, mi ba ta ku lumba. 4 Bona bao ki batanga ba Mulimu ba ba ku isa ku ze nde. Kono ha u eza maswe, u ba sabe kakuli luli ba na ni maata a ku ku fa mulatu. Ba atula batu ka libizo la Mulimu, mi ba ba eza maswe, ba ba utwisa butuku. 5 Kabakaleo, ki swanelo ku kuteka ba ba busa, isiñi ku pima buhali bwa Mulimu feela, kono kabakala ku hapelezwa ki lizwalo.

6 kikabakaleo hape ha mu tela. Batelisi ki batu ba ba sebeleza Mulimu ha ba eza misebezi ya bona.

7 Mu life batu kaufela ze mu lukela ku lifa. Mu tele mitelo ya mina ya mifutafuta ku bona be mu swanezi ku telela. Mu bonise likute le li lukela ku bona kamukana be mu swanezi ku kuteka.

 

Liswanelo za yo muñwi ku yo muñwi

8 Mu si ke mwa ba ni sikoloti ku mutu, konji sikoloti feela sa lilato leo mu swanezi ku latana ka lona. Ya lata ba bañwi, u bulukile Mulao. 9 Kanti, milao ye li: “U si ke wa buka, u si ke wa bulaya, u si ke wa uzwa, u si ke wa lakaza.” Milao yeo ni ye miñwi kaufela i kopanyelizwe mwa mulao u li muñwi feela, o li: “Lata wahenu m'o u itatela.”

10 Ya lata wahabo, h'a na ku mu tiseza bumaswe. Hakulicwalohe, ku lata ki ku buluka Mulao kaufela.

11 Mu swanezi ku eza cwalo, kakuli mu ziba nako ye kuli ki nako ye cwañi. Ki nako ya ku zuha mwa buloko. Nako ya ku piliswa kwa luna, i se ili fakaufi ku fita fo lu kalezi ku lumela. 12 Se ku patalala, mi li tuha li pazula. A lu tuheleñi ze ezwa mwa lififi, mi lu nge lilwansio ze lu ka lwana ka zona mwa liseli. 13 Lu iswale ka mukwa o munde, sina batu ba ba pila mwa liseli la lizazi. Lu sabe liyongili ni ku kolwa ki bucwala, buhule ni ze swabisa, ku lwana ni ku shwelana muna. 14 Mu pile Bupilo bo bunca bo bu zwa ku Mulena Jesu Kreste, mi mu si ke mwa isa hape lipilu za mina kwa litakazo za mubili ka muhupulo wa ku lifelisa.

14

 

U si ke wa atula wahenu

1 Ya fokola mwa tumelo, mu mu amuhele hande, kono mu si ke mwa pihisana ni yena ka mihupulo ya hae.

2 Kakuli mutu yo muñwi u kolwa kuli a ka icela lico kaufela, kanti haili wa tumelo ye fokola h'a ci nama. 3 Mutu ya ca sifi ni sifi, a si ke a nyaziseza ya sa ezi cwalo. Haili ya ca miloho feela, a si ke a atula ya icela busuleñi, kakuli ni yena u amuhezwi ki Mulimu. 4 U mañi wena ya atula mutang'a yo muñwi? A tiye mwa ku sepahala, a sa tiyi, yeo ki taba ya mulen'a hae. Mi u ta tiya kakuli Mulena u ta mu fa maata a ku tiya.

5 Mutu a ka nahana kuli lizazi le liñwi ki la butokwa hahulu ku fita a mañwi, kono yo muñwi u ka li mazazi kaufela a swana. Yo muñwi ni yo muñwi u swanezi ku eza s'a kolwa hande mwa munahano wa hae. 6 Ya hulisa lizazi le liñwi, u eza cwalo kabakala Mulena. Ya icela busuleñi, ni yena u eza cwalo kabakala Mulena, kakuli u isa buitumelo ku Mulimu ka lico z'a ca. Ya hana ku ca lico ze ñwi, u eza cwalo kabakala Mulena, mi ni yena u isa buitumelo ku Mulimu. 7 Kono ku luna, ha ku na ya ipilela, mi ha ku na ya ishwela. Ha lu pila, lu pilela Mulena, 8 mi ha lu shwa, lu shwela Mulena. Kamukwaocwalo, niha lu pila, niha lu shwa, lu ba Mulena. 9 Kakuli Kreste u shwile, mi u zuhile kwa bafu, ku ba Mulena wa ba ba shwile ni wa ba ba pila. 10 Wena, kiñi ha u atula ni kunyefula mwanahenu? Kaufel'a luna lu ta yema fapil'a Mulimu, lu atulwe ki yena.

11 Kakuli kuñozwi kuli:

“Ka na luli ya li teñi,

ku bulela Mulena,

mutu ni mutu u ta kubama

fapil'a ka,

mi mañi ni mañi

u ta lumba Mulimu.”

12 Kamukwaocwalo, mutu kaufela u ka ikalabela ku Mulimu ka z'a ezize.

Si wisi mwanahenu

13 Cwale, lu tuhele ku nyazana. Bunde ki ha ne mu ka itama kuli mu si ke mwa sitatalisa wahabo mina kamba ku mu wiseza mwa sibi. 14 Kopano ya ka ni Mulena Jesu i ni kolwisa kuli ha ku na sika se si masila ili sona. Kono mutu h'a lumela kuli sika ha si si ka kena, sika seo si fetuha se si masila ku yena. 15 Haiba u swabisa mwanahenu kabakala sico s'o ca, ha u sa eza ka lilato. U si ke wa sinya Bupilo bwa mutu yo Kreste a mu shwezi, kabakala sico feela s'o ca! 16 Se mu bona kuli ki se sinde mina, mu bone kuli ba bañwi ba si ke ba bulela kuli si maswe. 17 Mwa Bupilo bwa luna, Mubuso wa Mulimu ha u na taba ni ze lu ca kamba ze lu nwa. U na ni taba ni ku luka kwa luna, hamoho ni kozo, ni tabo ze fiwa ki Moya o Kenile. 18 Mutu kaufela ya sebeleza Kreste ka mukwa wo, u tabisa Mulimu, mi batu ba mu lumelela.

19 Cwalehe, lu tundamene lika ze tisa kozo, ni ze lu matafaza hamoho mwa Tumelo. 20 U si ke wa sinya se si ezizwe ki Mulimu kabakala sico. Lico kaufela li ka na za ciwa, kono ku maswe ku ca se siñwi se si ka swana sa kenya yo muñwi mwa sibi. 21 Bunde ki ku sa ca nama, kamba ku sa nwa se si kola, kamba ku eza sifi ni sifi se si ka wisa mwanahenu. 22 S'o kolwa, wena, bakeñisa taba yeo, u si buluke mwahal'a Mulimu ni wena. U na ni litohonolo mutu ya si na lizwalo le li mu atula h'a hupula ku eza sika. 23 Kono ya na ni lipilaelo ka za sico s'a ca, u atulwa ki Mulimu h'a si ca, kakuli h'a ezi ka tumelo. Sifi ni sifi se si sa ezwi ka tumelo, ki sibi!

15

 

Lu tuse ba bañwi

1 Luna ba ba tiile mwa tumelo, lu lukela ku tusa ba ba fokola. Lu ba tuse ku lwala milwalo ya bona. Lu si ke lwa hupula feela ze lu tabisa. 2 Yo muñwi ni yo muñwi wa luna a tabise wahabo ka ku mu batela ze nde, mi cwalo a mu hulise mwa tumelo. 3 Kakuli Kreste h'a si ka pilela ze ne mu tabisa. Kwahule mane, sina mo ku ñolezwi: “Matapa a ba ba ne ba ku tapaula a wezi fahalimu a ka.”

4 Ze ñozwi kale kaufela, li ñolezwi ku lu luta, kuli ka ku kutazwa ni ka ku tiiswa lipilu ki ona Mañolo, lu kone ku ba ni sepo. 5 Cwale Mulimu, yena ya na ni maata a ku kutaza ni ku tiisa lipilu, a mi fe ku pila ka kutwano ye nde, kaufel'a mina, ka ku latelela mutala wa Jesu Kreste, 6 Kaku eza cwalo hamoho, ni ka linzwi li li liñwi, mu lumbe Mulimu ni Ndat'ahe Mulen'a luna Jesu Kreste.

 

Litaba ze Nde za Mulimu li bulelelwa Balicaba

7 Mu amuhelane he, sina Kreste h'a mi amuhezi, kuli batu ba lumbe Mulimu. 8 Kono na, ni mi bulelela kuli Kreste h'a til'o ba mutanga wa Majuda, ki ku bonisa kuli Mulimu wa sepahala, ni kuli u bulukile lisepiso z'a n'a file bo kukw'a luna. 9 U tile hape kuli be i si Majuda ba lumbe Mulimu kabakala sishemo sa hae, sina mo ku ñolezwi, kuli:

“Kabakaleo, ni ta ku lumbeka

mwahal'a balicaba.

Ni ta lumba libizo la hao ka lipina.”

10 Mi hape ku izwe:

“Mina balicaba, mu tabe ni sicaba

se si ketilwe ki Mulimu!”

11 Mi ku izwe hape:

Mu lumbeke Mulena,

mina balicaba kaufela.

Mu mu lumbeke,

mina macaba kamukana.”

12 Mi hape Isaya u ize:

“Yo muñwi wa lusika lwa Jese

u ka taha,

u ta yema ku busa balicaba,

mi ba ta beya sepo ya bona

ku yena.”

13 Cwale Mulimu, fo mu tomile sepo ya mina, a mi fe tabo ni kozo ye tezi kabakala tumelo ya mina, kuli sepo ya mina i zwelepili, inze i huliswa ka maata a Moya o Kenile.

 

Mabaka a Paulusi a mu ñolisa ka bundume

14 Banabahesu, ni na ni niti, kuli mu na ni lipilu ze nde, kuli mu zibile hande ze mu swanezi ku ziba kaufela ni kuli mu kona ku elezana. 15 Nihakulicwalo, mwa liñolo le, ni bile ni pilu-tata ka litaba ze ñwi ze ni mi hupulisize. Ni mi ñolezi litaba patalaza kabakala litohonolo l'a ni file Mulimu. 16 U ni file ku ba mutanga wa Jesu Kreste ya sebeza mwahal'a balicaba, Ni sebeza inge muprisita, ni nze ni luta Litaba ze Nde za Mulimu, kuli be i si Majuda ni bona ba be sitabelo se si amuhelwa ki Mulimu, sitabelo se si kenisizwe ki Moya o Kenile. 17 Ka kopano ye ni na ni yona ni Jesu Kreste, ni na ni mabaka a ku ikuhumusa ka musebezi o ni ezeza Mulimu. 18 Kono, haiba ni lukela ku bulela se siñwi patalaza, ni ta bulela feela s'a ezize Kreste ka na, ili ku tusa balicaba kuli ba lumele ku Mulimu. Mi s'a ezize, u si ezize ka manzwi ni ka likezo. 19 U si ezize ka maata a liponiso ni limakazo, ni ka maata a Moya. Ka mukwa wo, ni bulezi kai ni kai, ka ku tala, Litaba ze Nde za Kreste, ku zwa mwa Jerusalema, mane ku y'o fita mwa naha ya Iliriko. 20 Kono Takazo ya ka ne ili ku bulela Litaba ze Nde mwa libaka mo ne ba si ka utwa za Kreste, ili kuli ni si ke na yaha fa mutomo o` tomilwe ki u sili. 21 Sina mo ku ñolezwi, kuli:

“Ba ba ne ba si ka bulelelwa za hae

ba ta bona,

mi ba ba ne ba si ka utwa za hae

ba ta utwisisa.”

 

Mulelo wa Paulusi wa ku y'o pota kwa Roma

22 Ki lona libaka le li ni palelisizwe hañata ku taha ku mina.

23 Kono cwale ni felize musebezi wa ka mwa mabaka a kwanu. I se li lilimo ze ñata ni nze ni lakaza ku t'o mi lekula, 24 Ni sepa ku eza cwalo ka nako ye. Ne ni ka tabela ku mi bona ha ni ya kwa Sipeini, mi ni t'o tuswa ki mina mwa musipili wo, ha ni se ni ikolile ku mi potela nakonyana. 25 Ka nako ye, ni sa ya kwa Jerusalema pili, ku y'o tusa balumeli kwateñi.

26 Kakuli likeleke ze mwa Masedonia ni mwa Akaya li lumezi ku eza likoleke za ku tusa balumeli ba babotana ba ba mwa Jerusalema. 27 Ki bona kasibili ba ba lakalize ku eza cwalo. Mi ba ezize hande kakuli ne ba na ni sikoloti ku bona babotana bao. Bakeñisa kuli bakreste ba Majuda ba ba mwa Jerusalema ba ikabezi limpo za moya ni balicaba, ni bona balicaba ba lukela ku tusa Majuda ka ku ba fa ze ba tokwa mwa Bupilo bwa bona.

28 Ha ni se ni felize musebezi wo, ni ku ba fa se si fumanwi kaufela, ni ta fita ku mina ha ni ya kwa Sipeini. 29 Mi ni ziba kuli, ku taha kwaka ku mina, ku ta ba ni limbuyuti ze tuna ze zwa ku Kreste.

30 Kono, se ni kupa ku mina, banabahesu, ka Mulen'a luna Jesu Kreste ni ka lilato le li fiwa ki Moya, kikuli mu kopane ni na ku ni lapelela ku Mulimu. 31 Mu ni lapelele kuli ni punyuhe ku ba ba sa lumeli ba ba mwa Judea, ni kuli tuso ye ni isa kwa Jerusalema i kone ku amuhelwa hande ki balumeli koo. 32 Kamukwaocwalo, ni ta taha ku mina ni nze ni tabile hahulu, haiba ki yona tato ya Mulimu, mi ni ta ikola ku katuluhela koo ku mina. 33 Mulimu wa kozo a be ni mina kaufela. Amen!

16

 

Litumeliso za Paulusi

1 Ni mi fa bupaki ka kaizel'a luna Febe, ya sebeleza keleke ya Senkreya. 2 Mu mu amuhele ka libizo la Mulena sina mo ba ezeza balumeli, mi mu mu tuse mwa lika kaufela z'a ka tokwa. Yena kasibili u tusize batu ba bañata, mane ni na cwalo.

3 Mu lumelise Prisila ni Akila, batusi ba ka mwa musebezi wa Jesu Kreste.

4 Ba itombozi Bupilo bwa bona kabakala ka. Na itumela ku bona, isiñi na feela, kono ni likeleke za balicaba kaufela. 5 Mu fitise litumeliso ni ku ba keleke ba ba kopanelanga mwa ndu ya bona.

Mu ni lumeliseze mulikan'a ka Epaineto ye ni lata, mutu wa pili mwa naha ya Asia ya lumezi ku Kreste. 6 Mu lumelise Maria ya sebelize hahulu ku mi tusa. 7 Mu lumelise Androniko ni Juniasi, Majuda bahesu ba ba ne ba li mwa tolongo ni na. Ba zibahala hahulu mwahal'a baapositola, mane ba bile bakreste na, ni si ka lumela kale.

8 Mu ni lumeliseze Ampliasi, mulikan'a ka ku Mulena. 9 Mu lumelise Urbano, mutusi wa luna mwa musebezi wa Kreste, ni mulikan'a ka Stakisi. 10 Mu lumelise Apele ya lumelezwi ku Kreste. Mu lumelise ba ndu ya Aristobulu. 11 Mu lumelise Herodioni, Mujuda wahesu, ni ba ndu ya Narsiso ba ba lumela ku Mulena.

12 Mu lumelise Trifena ni Trifosa ba ba sebeza mwa simu ya Mulena, ni mulikan'a ka Persida, ya ezelize Mulena musebezi o mutuna. 13 Mu fitise litumeliso za ka ku Rufusi, mubeleki yo mutuna mwa musebezi wa Mulena, ni bo m'ahe ba ba ni nga sina mwan'a bona.

14 Mu lumelise Asinkrito, ni Flegono, ni Hermesi, ni Patrobasi, ni Hermasi, ni bakreste ba bañwi kaufela ba ba ina ni bona. 15 Mu lumelise Filologo ni Julia, Nerea ni kaizel'a hae, Olimpa ni balumeli kaufela ba ba ina ni bona.

16 Mu lumelisane ka ku tubetana sina mutu ni wahabo. Likeleke za Kreste kaufela za mi lumelisa.

 

Litemuso za mafelelezo

17 Cwale, banabahesu, ni kupa kuli mu tokomele ba ba tisa likauhano ni ku filikanya tumelo ya balumeli ka ku lwanisa lituto ze mu filwe. Mu ba ambuke. 18 Ba ba eza ze cwalo ha ba sebelezi Kreste Mulen'a luna, kono ba sebeleza litakazo za bona! Ka manzwi a bona a mande ni ka lipulelo za bona za ku shemba shemba ba puma ba ba si na kutwisiso. 19 Batu kaufela ba utwile ku sepahala kwa mina ka za Litaba ze Nde, mi kabakaleo ni tabile hahulu ka mina. Ni bata kuli mu be ni butali ku ze nde, mi ku ze maswe mu tokwe mulatu. 20 Mulimu wa kozo u tuha a pyatela Satani kwatas'a mahutu a mina.

Sishemo sa Mulen'a luna Jesu si be ni mina!

21 Timotea, ye ni sebeza ni yena, wa mi lumelisa. Lusiusi, ni Jasoni, ni Sosipatere, Majuda bahaboluna, ba mi lumelisa ni bona.

22 Na Teriusi, muñoli wa liñolo le, ni mi lumelela litumeliso za ka za Sikreste.

23 Gayusi, ye ni ina ku yena, wa mi lumelisa, hamohocwalo ni ba keleke ye kopanelanga mwa ndu ya hae. Bo Erasto, mubuluki wa mali a munzi, ni Kwarto, mwanahabo luna, ba mi lumelisa.

24 Sishemo sa Mulen'a luna Jesu Kreste si be ni mina kuafela. Amen.

\pS

Tapelo ya mafelelezo ya ku lumbeka

25 A lu lumbeke Mulimu! Wa kona ku mi tiisa mwa tumelo ya mina ka Litaba ze Nde ze ni luta, ili litaba za Jesu Kreste, ni ka ku sinulela kunutu ya niti ye n'e patilwe kale, ka lilimo limo. 26 Kono cwale, niti yeo i zibahalizwe patalaza ka zeñozwi ki ba bapolofita. Ka taelo ya Mulimu wa kamita, i zibisizwe macaba kaufela, kuli batu ba lumele ku Kreste, mi ba eze se si latwa ki yena.

27 Ku Mulimu, yena feela ya na ni butali, ku iswe kanya ka Jesu Kreste, kuya kuile! Amen.