1CO LO47.SFM 05/11/2003 L. L. M LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BAKORINTE

LIÑOLO LA PILI LA PAULUSI KWA

BAKORINTE

 

Litumeliso

1

1 Liñolo le, li zwa ku Paulusi ya bizizwe, ka tato ya Mulimu, ku ba muapositola wa Jesu Kreste, ni ku mwanahabo luna Sostene.

2 Li ñolelwa keleke ya Mulimu ye mwa Korinte, ni ba ba bizizwe kaufela kuli ba be balumeli, ili ba ba li ba Mulimu ka kopano ye ba na ni yona ni Jesu Kreste. Li ñolelwa hape batu kamukana ba ba lapela kai ni kai ka libizo la Mulen'a luna Jesu Kreste, yo ili Mulen'a bona ni Mulen'a luna:

3 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu Ndat'a luna ni Mulena Jesu Kreste.

Matohonolo a ba ba li ku Kreste

4 Ka linako kaufela ni itumelanga ku Mulimu kabakala mina, ka sishemo s'a mi file ka Jesu Kreste. 5 Kakuli, ka kopano ye mu na ni yona ni Kreste, mu ezizwe ba ba fumile mwa limpo kamukana. Mu na ni zibo kaufela, mi mu kona ku talusa ze mu ziba ka ku tala. 6 Bupaki bakeñisa Kreste bu tiisizwe ka maata mo ku mina. 7 Mane ha mu sa tokwa nihaiba mpo iliñwi feela ya Mulimu, ha mu sa litezi ku bonahazwa kwa Mulen'a luna Jesu Kreste. 8 Ki yena ya ta mi tiisa mane ku y'o fita kwa mafelelezo, kuli mu si ke mwa fumanwa ni mulatu ka Lizazi la Mulen'a luna Jesu Kreste. 9 Mulimu wa sepahala, yena ya mi bizize kuli mu pile mwa kopano ni mwan'a hae Jesu Kreste, Mulen'a luna.

 

Likauhano mwa Keleke

10 Na mi kupa, banabahesu, ka libizo la Mulen'a luna Jesu Kreste. Mu lumelelane ku ze mu bulela kaufela, mi ku si ke kwa ba ni likauhano mwahal'a mina. Mu kopane ku ba sikoto si li siñwi se si na ni muhupulo u li muñwi ni mulelo u li muñwi. 11 Batu ba bañwi ba lusika lwa Kloe ba ni bulelezi patalaza, banabahesu, kuli ku na ni likañi mwahal'a mina. 12 Se ni bata ku bulela ki se.Yo muñwi ni yo muñwi wa mina u bulela ze sa swani ni za ba bañwi. Yo muñwi u li: “Na, ni wa ku Paulusi.” Yo muñwi u li: ‘Na, ni wa ku Apolosi.” Yo muñwi u li: “Na, ni wa ku Pitrosi. “ Mi yo muñwi hape u li: “Na, ni wa ku Kreste.”

13 Kana mu hupula kuli Kreste u kauhani ka litopa? Kana ki Paulusi ya mi shwezi fa sifapahano, na? Ha mu kolobezwa, mina, mu kolobelizwe ka libizo la Paulusi, nji?

14 Ni itumela ku Mulimu kakuli ha ni si ka kolobeza mutu ku mina haisi Krispo ni Gayusi.

15 Hakulicwalo, ha ku na mutu ya ka li mu kolobelizwe ka libizo la ka. 16 Ee, hape ni kolobelize ba ndu ya Setefanasi. Kono kwand'a bao, ha ni hupuli yo muñwi hape ye ni kolobelize.

17 Kreste h'a si ka ni luma kuli ni kolobeze. U ni lumile ku t'o bulela Litaba ze Nde za Mulimu, ni ku li luta ni sa sebelisi butali bwa puo ya batu, ili kuli lifu la Kreste, la fa sifapahano, li si ke la tokwiswa maata a lona.

 

Kreste ki Maata ni Butali bwa Mulimu

18 Tuto ya lifu la Kreste fa sifapahano ki butanya bo bu si na tuso ku bona ba ba latehile, kono ku luna ba ba pilisizwe ki maata a Mulimu. 19 Ku ñozwi kuli:

“Ni ta feza butali bwa ba ba butali,

ni zibo ya batalifi

ni ta i eza nto ye si na tuso.”

20 Cwalehe, s'a ta bulela hape ya butali ki sika mañi? Kamba mutalifi? Kamba mubua-bui wa lifasi le? Mulimu u s'a bonisize kuli butali bwa lifasi le ki bukuba!

21 Ka butali bwa hae, Mulimu u palelisizwe batu ku mu ziba ka butali bwa bona. Kono nihakulicwalo, u hupuzi ku pilisa ba ba lumela ka tuto ya bukuba ye lu luta. 22 Majuda ba bata bupaki ka limakazo, mi Magerike, bona, ba bata butali. 23 Haili luna lu bulela Kreste ya kokotezwi fa sifapahano. Ki tuto ye sitatalisa Majuda, mi ye talimwa ili ya bukuba ki Balicaba. 24 Kono ku ba ba bizizwe ki Mulimu, niha i ka ba Majuda kapa Balicaba, Kreste ki maata ni butali bwa Mulimu. 25 Kakuli se si bonahala inge ki bukuba bwa Mulimu si butali ku fita butali bwa batu, mi se si bonahala inge ki bufokoli bwa Mulimu si tata hahulu ku fita maata a batu.

26 Cwale, banabahesu, mu hupule mo ne mu inezi Mulimu h'a mi biza. Ka ku hupula mo ba hupulelanga batu, ba sikai ku mina ne ba na ni butali, kamba maata, mi ba lusika lwa bulena i ne si ba bañata. 27 Kono Mulimu u ketile ka bomu se si hupulwa ki ba lifasi kuli ha si na tuso, ili ku swabisa batu ba ba maata. 28 Mulimu u ketile ze kendilwe ki ba lifasi, ze nyazisezwa ni ze hupulwa kuli ha li na tuso, kuli a sinye ze hupulwa ki ba lifasi kuli ki za butokwa. 29 Fohe, ha ku na mutu ya ka itumba fapil'a Mulimu. 30 Kono Mulimu u mi kopanyize ni Jesu Kreste, mi u ezize kuli Kreste a be butali bwa luna. Ka Kreste, lu ezwa ba ba lukile fapil'a Mulimu, batu ba ba lukela ku pilela Mulimu, ni ba ba lukuluhile. 31 Kabakaleo, sina mo ku ñolezwi: “Ya bata ku itumba kaufela a itumbe ka se si ezizwe ki Mulena.”

2

 

Tuto ya Kreste fa sifapahano i fita zeñwi kamukana

1 Banabahesu, ha ne ni tile ku mina, ku t'o mi luta kunutu ya niti ya Mulimu, ha ni si ka sebelisa puo ye tata ni minahano ye pahami. 2 Mulelo wa ka i ne li ku itibaza lika kaufela, ha ne ni inzi ni mina, haisi Jesu Kreste feela, mi sihulu lifu la hae la fa sifapahano. 3 Cwale, ha ne ni tile ku mina, ne ni ngangama, ni saba.

4 Pulelo ya ka ni tuto ya ka, i ne si za ku mi kolwisa ka manzwi a butali, kono ku mi kolwisa ka bupaki bwa maata a Moya wa Mulimu. 5 Tumelo ya mina, ha i si ka tomwa fa butali bwa mutu, kono ili fa maata a Mulimu.

 

Butali bwa Mulimu

6 Nihakulicwalo, ni luta butali ku ba ba tiile mwa tumelo. Kono ha si butali bwa mwa lifasi le, kamba bwa mibuso ye zamaisa lifasi le, ili ye lukela ku sinyeha. 7 Batili, butali bo ni bulela, ki butali bwa Mulimu, ili butali bwa kunutu bo bu ne bu patezwi batu ni bo bu ketezwi kanya ya luna, lifasi li si ka ezwa kale. 8 Kwa babusi ba lifasi le, ha ku na nihaili a li muñwi ya zibile butali bo. Kabe ne ba bu zibile, ne ba si ke ba kokotela Mulen'a kanya fa sifapahano. 9 Kono, sina mo ku ñolezwi, ha ku izwe:

“Se si si ka bonwa,

kamba ku utwiwa ki mutu,

ni se si si ka hupulwa ki mutu

kuli si ta ezahala,

ki sona seo Mulimu a si lukiselize

ba ba mu lata.”

10 Kono ki luna ba ba patululezwi kunutu yeo ki Mulimu ka Moya wa hae. Kakuli Moya u kona ku tatuba lika kamukana, nihaili milelo ya Mulimu ye patilwe. 11 Haili mutu, ki moya wa hae o' ku yena, o' ziba za hae. Kamukwaoswana, ki Moya wa Mulimu feela o'ziba za Mulimu. 12 Luna, ha lu si ka amuhela moya wa lifasi le, kono lu amuhezi Moya o' zwa ku Mulimu kuli lu zibe limpo kamukana ze lu filwe ki Mulimu.

13 Cwalehe, ha lu buleli ka manzwi feela a lu lutilwe ki butali bwa mutu, kono ili manzwi a lu lutilwe ki Moya, sina ha lu talusa niti ya moya ku ba ba na ni Moya. 14 Kono mutu ya si na Moya h'a koni ku amuhela limpo ze zwa kwa Moya wa Mulimu. H'a koni ku li utwisisa. Ku yena, ki butanya feela kakuli tuso ya zona i zibiwa ka Moya feela. 15 Mutu ya na ni Moya wa Mulimu u kona ku taluhanya lika kaufela, kono haili yena, ha ku na ya kona ku ziba mw'a inezi. 16 Sina mo kuñolezwi, kuli:

“Ki mañi ya ziba muhupulo wa Mulena?

Ki mañi ya kona ku mu eleza?”

Haili luna, lu na ni muhupulo wa Kreste.

3

1 Kono hande nde, banabahesu, ha ni si ka kona ku bulela ni mina sina mo ne ni ka bulela ni batu ba ba na ni Moya wa Mulimu. Ni bulezi ni mina si na mo ne ni ka bulelela ni batu ba lifasi le, kikuli lu tumbututu ka za tumelo ya sikreste. 2 Ni mi utile ka muzilili, isiñi ka lico ze tiile, kakuli ne mu sa li koni. Nihaili ka yona nako ye, ha mu li koni, 3 kakuli mu sa pila sina batu ba lifasi le. Sina ha ku sa na ni muna mwahal'a mina, mi mu sa ikomanisa, kana zeo ha li paki kuli mu sa li batu ba lifasi le, ni kuli mu sa ipilela ka mukwa wa lifasi, nji?

4 Yo muñwi wa mina h'a li, : “Na ni wa ku Paulusi,” mi yo muñwi hape u li: “Na, ni wa ku Apolosi,” kana ha mu ezi sina batu ba lifasi, nji?

5 Apolosi ki si ka mañi? Paulusi ki sika mañi? Luna, lu batanga feela ba Mulimu, bao mu lumezi ka bona. Yo muñwi ni yo muñwi wa luna u ezize musebezi w'a n'a mu file Mulimu kuli a u eze. 6 Na, ni cezi licalo, Apolosi u selaezi licalo ze, kono ya li hulisize ki Mulimu.

7 Mucali ni muselaeli ha ba na taba. Wa butokwa feela ki Mulimu ya melisa ni ku hulisa licalo. 8 Mucali ni muselaeli ba likana. Mulimu ki yena ya ta fa yo muñwi ni yo muñwi mupuzo wa hae ka ku ya ka musebezi w'a ezize. 9 Kakuli luna lu kopani mwa ku sebeleza Mulimu, mi mina mu simu ye babalelwa ki Mulimu.

Hape, mu muyaho o t`o yahiwa ki Mulimu. 10 Ka ku sebelisa mpo y'a ni file Mulimu, ni ezize musebezi wa muyahi wa sikwala, mi ni beyile mutomo. Cwale, yo muñwi u yaha fateñi. Kono mutu ni mutu a tokomele mw'a yahela. 11 Kakuli Mulimu u s'a ezize Jesu Kreste ku ba yena mutomo feela, mi ha ku na mutu ya kona kutoma mutomo u sili hape. 12 Ba bañwi ba ta sebelisa gauda, kamba silivela, kamba macwe a butokwa ha ba yaha fa mutomo wo. Ba bañwi ba ta sebelisa likota, kamba mwange kamba musuhela. 13 Kono ku tiya kwa musebezi wa mutu ni mutu, ku ta bonahala ka Lizazi la Katulo. Lizazi leo li ta pazula, mi mulilo u ta lika musebezi wa yo muñwi ni yo muñwi, mi u ta bonisa haiba musebezi wa hae u tiile kapa ha u si ka tiya. 14 Cwale, haiba s'a yahile mutu fa mutomo wo si siyala kwa mulilo, mutu yo u ta fiwa mupuzo. 15 Kono haiba musebezi wa mutu u ciswa ki mulilo, u ta sinyehelwa ki mupuzo wa hae. Yena kasibili u ta piliswa, kono inge ya bandukile kwa mulilo.

16 Ha si mwa ziba kuli mu Tempele ya Mulimu, ni kuli Moya wa Mulimu u pila ku mina!

17 Cwalehe, haiba mutu a sinya tempele ya Mulimu, Mulimu u ta mu sinya ni yena. Kakuli tempele ya Mulimu i kenile, mi tempele yeo ki mina.

18 Mutu a si ke a ipuma. Haiba yo muñwi ku mina a hupula kuli u talifile ka butali bwa mwa lifasi le, u lukela ku fetuha sikuba, kuli a be ya butali luli. 19 Kakuli se lu hupula mwa lifasi kuli ki butali, ku Mulimu ki butanya. Sina mo ku ñolezwi, kuli: “Mulimu u swasa ya butali mwa ku talifa kwa hae.

20 Hape kuñozwi kuli: “Mulena u ziba kuli mihupulo ya ba ba butali ha i na tuso.”

21 Hakulicwalo he, ku si ke kwa ba ni ya ka itumba ka ze eziwa ki batu. Hande nde lika kaufela ki za mina. 22 Paulusi, Apolosi kapa Pitrosi, lifasi le, Bupilo ni lifu, za nako ye, ni za nako ye taha kaufela ki za mina. 23 Mi mina mu ba Kreste, mi Kreste ki wa Mulimu.

4

 

Baapositola ba Kreste

1 Mu lukela ku lu talima sina batanga ba Kreste, ba ba filwe ku zamaisa kunutu ya niti ya Mulimu. 2 Se si batahala feela ku ya filwe buikalabelo bo buñwi, ki ku sepahala. 3 Haili na, ha ni bilaezwi ki ku atulwa ki mina kamba kuta ifi kamba ifi ya batu. Mane na kasibili ha ni ikatuli. 4 Ha ni iponi mulatu, kono nihakulicwalo ha ni buleli kuli ni ya si na mulatu fapil'a Mulimu. Mulena ki yena ya ka ni atula. 5 Cwale, mu si ke mwa atula mutu ufi ni ufi, nako i si ka fita kale. Mu litele pili, Mulena a fite. Ki yena ya ka beya mwa liseli likunutu kaufela ze mwa lififi, mi ya ta bonahaza patalaza milelo ye patilwe ye mwa lipilu za batu Kacwalo, Mulimu u ka lumba mutu ni mutu ka s'a ezize.

6 Banabahesu, kabakala mina ni se ni talusize ka Apolosi, ni ka na, zeo kaufela, kuli mu itute ka luna taluso ya pulelo, ye li: “Buluka milao mo i ñolezwi.” Mutu ufi ni ufi ku mina a si ke a ikuhumusa ka mutu, mi a nyaziseze yo muñwi. 7 Ki mañi ya ezize kuli u fite ba bañwi? Kana ha si Mulimu ya ku file z'o na ni zona kaufela? Cwalehe, u ikuhumusezañi, inge z'o na ni zona kaufela ha si mpo? 8 Mu se mu na ni lika kamukana ze mu tokwa! Mu se mu fumile! Mu se mu li malena, kono luna nya! Luli ne ni ka tabela ha mu ka ba malena kuli ni luna lu kone ku ba malena hamoho ni mina. 9 Kakuli mo ni bonela, na, kikuli Mulimu u lu beyile, luna baapositola, mwa sibaka sa mafelelezo. Lu swana si na batu ba ba atulezwi ku bulaiwa fapil'a nyangela. Lu ezizwe ba ba lubukezwi ki lifasi kaufela, la mangeloi ni la batu. 10 Kabakala Kreste lu fetuhile likuba, kono mina mu talifile ka Kreste! Lwa nyazisezwa, kanti mina mwa kutekiwa! 11 Mane, ku fitela cwale, lu shwa tala ni linyolwa, lu tinile bwaya, lwa natiwa, mi lu zamaya lu hela hela mwa libaka ze ñata. 12 Lu sebeza ka tata kuli lu ipilise. Ha lu lwahiwa, lwa tohonolofaza. Ha lu nyandiswa, lwa itiisa.

13 Ha lu shwaulwa, lu alaba ka manzwi a musa. Mane lu talimwa ni ka nako ye lu li matakala feela a lifasi, lifulo la batu kamukana!

14 Ha ni mi ñolela cwalo, ha si kuli ni bata ku mi swabisa, batili. Kono ni bata ku mi eleza sina bana ba ka be ni lata. 15 Niha ne mu ka ba ni baluti ba ba eza bo lule ba lishumi mwa Bupilo bo mu pila ni Kreste, ndat'a mina ki a li muñwi feela. kakuli, ka Bupilo bwa mina ni Kreste, ki na ya fetuhile ndat'a mina, ka ku mi tiseza Litaba ze Nde. 16 Na mi kupa he, kuli mu ni likanyise.

17 Kabakaleo, ni mi lumela Timotea. Ki mwan'a ka ye ni lata, ya sepahala ku Mulena. U ta mi hupulisa mikwa ye ni latelela mwa Bupilo bo bunca, bo ni pila ni Jesu Kreste, ili yona ye ni luta kai ni kai mwa likeleke kamukana.

18 Ba bañwi ku mina ba ikuhumusize ka ku hupula kuli mwendi ha ni na ku t'o mi potela. 19 Nihakulicwalo, haiba Mulena a lata, ni ka taha ku mina kapili, ni t'o iponela ze ba kona ku eza baikuhumusi bao, isiñi feela ze ba kona ku bulela! 20 Mubuso wa Mulimu ha u na taba ni manzwi. U na ni taba ni maata. 21 Se mu lata ki sifi? Kuli ni tahe ku mina ni pafa, kamba ni tahe ka pilu ye tezi lilato ni musa?

5

 

Mikwa ye maswe mwa Keleke

1 Cwale ki taba ye bulelwa kai ni kai kuli mwahal'a mina ku na ni buhule bo bu maswe, bo bu li nihaili baezalibi ha ba koni ku bu eza. Kutwi, mutu u pila ni musal'a ndat'ahe!

2 Mi mu sa ikuhumusa! I ne i ka ba hande ha mu ka swaba, mi ha ne mu ka zwisa mwahal'a mina mutu ya ezize nto ye cwalo. 3 Haili na, niha ni li kwahule ni mina ka mubili, ni mwahal'a mina ka moya. Mi ka libizo la Mulen'a luna Jesu ni se ni atuzi mutu yo, ya ezize kezo ye maswe cwalo, inge ni inzi ni mina koo. 4 Ha mu kopana hamoho, mi na, ni mwahal'a mina ka moya wa ka, ka maata a Mulen'a luna Jesu ya inzi ni luna. 5 I ta ba swanelo kuli mutu yo a fiwe Satani kuli mubili wa hae u sinyiwe, mi moya wa hae u kone ku piliswa ka Lizazi la Mulena.

6 Ha ku swaneli kuli mu ikuhumuse! Mwa ziba pulelo ye li: “Mumelanyana feela o munyinyani u hulisa liñendetuna.”

7 Mu zwise mumela wani wa kale wa sibi kuli mu fetuhe ba ba kenile luli. Kihona mu ka swana ni liñende le linca, le li si na mumela. Ha ni li ki sona se mu se mu li sona! Kakuli mukiti wa luna wa Paseka u s'o kalile, yena Kreste, ya li ngu ya Paseka, u s'a tabilwe.

8 A lu ezeñi mukiti wa luna, isiñi ka buhobe bo bu na ni mumela wa kale, mumela wa sibi ni buhule, kono ili ka buhobe bo bu si na mumela, buhobe bo bu kenile, bwa niti.

9 Mwa liñolo le ni mi ñolezi, ni mi bulelezi kuli mu si ke mwa kopana ni batu ba mahule. 10 Ha ne ni bulela cwalo, ne ni sa hupuli ba mikwa ye maswe kaufela ba ba mwa lifasi, ili ba ba shwela ba bañwi muna, kamba masholi, kamba ba ba lapela maswaniso. Kakuli bao, ku kauhana ni bona haisi ku zweelela mwa lifasi! 11 Ne ni bata ku mi bulelela kuli mu si ke mwa kopana ni mutu ya ipiza mukreste mi a li lihule, kamba ya shwela ba bañwi muna, kamba ya lapela maswaniso, kamba lihata, kamba litahwa, kamba lisholi. Mu si ke mwa lika ni haili ku ca ni mutu ya cwalo.

12 Ha si taba ya ka ku atula be i si bakreste, fo ki niti. Mulimu ki yena ya ta ba atula. 13 Kono ha si swanelo ya mina, nji, ku atula be ili lilama za keleke ya mina? Sina mo ku ñolezwi, kuli: “Mu zwise mutu ya maswe mwahal'a mina.”

 

6

 

Mizeko ya balumeli kwa likuta

1 Haiba yo muñwi wa ku mina a na ni taba ni mwanahabo, kiñi h'a sa sabi ku y'o zeka kwa likuta za baezalibi, bakeñisa ku fa balumeli sibaka sa ku atula taba? 2 Kana ha mu zibi kuli batu ba Mulimu ba ta atula lifasi, nji? Cwalehe, haiba mu ta atula lifasi, kikuli mu ka palelwa ku atula tutaba to tunyinyani? 3 Kana ha mu zibi kuli lu ta atula mangeloi? Ha lu kona zeo, lu ka palelwa cwañi za lifasi le! 4 Cwale haiba litaba ze cwalo li taha, mu li isezañi kwa kuta ye sa zibi za keleke? 5 Ni bulela cwalo kuli mu swabe! Kaniti ku lukela ku ba nihaili a li muñwi feela ya butali mwahal'a mina ya ka kona ku talima taba ya mulumeli ni mwanahabo! 6 Kono, bakeñisa ku eza cwalo, mulumeli u isa mwanahabo kwa kuta kuli ba y'o atulwa ki ba ba si ka lumela!

7 Mu ya kwa likuta ha mu na ni mizeko mwahal'a mina. Ki susupo sa kuli mu palezwi luli. Kiñi ha mu sa lumeli kufosezwa, bakeñisa ku zeka? Kiñi ha mu sa lumeli ku uzwezwa? 8 Bakeñisacwalo ki mina kasibili mu foseza ba bañwi mwa ba uzweza. Mi ba bañwi bao, ki banabahabo mina kasibili! 9 Ha si mwa ziba hande kuli ba ba maswe ha ba na ku amuhela Mubuso wa Mulimu? Mu si ke mwa ipuma. Ba mikwa ye maswe, ili ba ba lapela maswaniso, mahule, ba ba eza kalombe, 10 ba ba uzwa, ba ba lakaza za ba bañwi, matahwwa, mahata, ni ba ba tula mulao, bao kaufela ha ba na ku amuhela Mubuso wa Mulimu. 11 Ba bañwi ku mina ne ba li cwalo. Kono mu kenisizwe kwa sibi. Mu ketezwi ku ba ba Mulimu. Mu ezizwe ba ba lukile fapil'a Mulimu ka libizo la Mulena Jesu Kreste ni ka Moya wa Mulimu wa luna.

 

Mu bonahaze kanya ya Mulena ka mibili ya mina

12 Ba bañwi ba li: “Ni lumelezwi ku eza sifi ni sifi.” Ee, ku cwalo. Kono ha si lika kamukana ze li zende ku mina. Na, ne ni ka li: “Ni lumelezwi ku eza sifi ni sifi”, kono ha ni na ku lumela ku buswa ki se siñwi.

13 Hape mu li: “Lico ki za mba, mi ni mba ki ya lico.” Ku cwalo, kono Mulimu u ta li felisa mwa bubeli bwa zona. Mubili wa mutu ha u si ka ezezwa buhule. Ki wa Mulena, mi Mulena ki wa mubili. 14 Mulimu u zusize Mulena kwa bafu, mi ni luna u ta lu zusa cwalo ka maata a hae.

15 Mwa ziba kuli mibili ya mina ki lilama za mubili wa Kreste. Kana ni ta nga silama sa mubili wa Kreste ku si eza silama sa mubili wa lihule, nji? Ha ku konahali! 16 Kamba ha mu zibi kuli munna ya kopanya mubili wa hae ni wa lihule, u s'a fetuhile ku ba nto iliñwi ni yena musali yo? Kakuli ku ñozwi kuli: “Bao ba babeli ba ta fetuha mubili u li muñwi.”

17 Haili ya ikopanya ni Mulena, u fetuha ka moya nto iliñwi ni yena.

18 Mu ambuke buhule! Sibi sifi ni sifi s'a eza mutu, ha si sinyi mubili wa hae. Kono mutu ya pila ka buhule u foseza luli mubili wa hae. 19 Kana ha mu zibi kuli mubili wa mina ki tempele ya Moya o Kenile, o' pila ku mina, moya o mu filwe ki Mulimu? Ha mu ipusi. Mu buswa ki Mulimu.

20 U mi lekile ka teko ye tuna. Kabakaleo, mu lumbeke Mulimu ka ku buluka mibili ya mina i nze i kenile.

7

 

Lipuzo bakeñisa linyalo

1 Cwale lu talime litaba ze mu ni ñolezi ka zona.

Muli, " Munna u ka be a ezize hande h'a ka ina a sa nyali." 2 Kono, kabakala ku saba buhule, bunde kikuli munna kaufela a be ni musal'a hae, mi musali kaufela a be ni munn'a hae. 3 Munna kaufela u swanezi ku ezeza musal'a hae liswanelo za linyalo, mi ni yena musali a ezeze munn'a hae cwalo, kuli ku si ke kwa ba ni ya ka bilaeza yo muñwi. 4 Musali ha si yena muñ'a mubili wa hae, kono muñ'a ona ki munna. Mi kamukwaoswana, munna ha si yena muñ'a mubili wa hae, kono ki musali. 5 Mu si ke mwa hanisana konji ha mu ka lumelelelana kueza cwalo ka nako ye ñwi, ni ka ku lakaza ku ba ni sibaka sa ku lapela. Kono kasamulaho, mu kutelane hape hamoho kuli Satani a si ke a mi lika ka kutokwa buiswalo.

6 Se ni mi bulelela fa, ha si taelo. Ni lumelela feela kuli kuezwecwalo. 7 Hande nde, takazo ya ka kikuli kambe batu kaufela ne ba ka ba sina na. Kono mutu ni mutu u na ni mpo y'a mu file Mulimu. Yo muñwi u filwe cwana, mi yo muñwi cwana.

8 Cwale ku ba ba si ka nyala kapa ku nyalwa ni kwa limbelwa, ni bulela cwana. I ne i ka ba hande ha ne mu ka inelela honacwalo, mu li nosi si na na. 9 Kono ha mu komiwa ki litakazo za mina, bunde ki ku y'o nyala kamba ku nyalwa, bakeñisa ku ipulaisa litakazo.

10 Kwa bakreste ba ba nyezi ni ba ba nyezwi ni na ni taelo ku bona, taelo ya Mulimu i si ya ka. Ni li. Musali ya nyezwi a si ke a hana munn'a hae.

11 H'a ka mu hana, u swanezi ku ina a sa nyalwi ki yo muñwi, konji h'a ka kutela ku munn'a hae. Hape ni yena munna a si ke a leleka musal'a hae.

12 Ku ba bañwi ni li, na kasibili isiñi Mulena. Haiba mulumeli wa munna a na ni musali ya si ka lumela, mi yo a lumela ku ina ni munn'a hae, a si ke a mu leleka. 13 Kamukwaocwalo, haiba musali wa mulumeli a nyalwa ki munna ya si ka lumela, mi munna yo u lumela ku ina ni yena, a si ke a mu hana. 14 Kakuli munna ya si ka lumela u amuheleha ku Mulimu kabakala musal'a hae, ni musali ya si ka lumela, ni yena u amuheleha ku Mulimu kabakala munn'a hae. Kabe ku si cwalo, kambe bana ba bona ne ba ka swana ni bana ba bahedeni, kono ki ba Mulimu hande nde. 15 Nihakulicwalo, haiba ya si ka lumela a bata ku kauhana ni ya lumezi, a tuhelwe, mi a eze mw'a hupulela. Mwa litaba ze cwalo, mulumeli yo, i ka ba munna kamba musali, u lukuluhile kakuli Mulimu u mi bizelize ku pila ka kozo. 16 U ka ziba cwañi, wena musali wa mulumeli, kuli u ka kona ku pilisa munn'a hao? Kamba u ka ziba cwañi, wena mulumeli wa munna, kuli u ka kona ku pilisa musal'a hao?

 

Mu pile sina mw'a batela Mulimu

17 Yo muñwi ni yo muñwi wa mina a pile sina mw'a mu fezi Mulimu, kikuli sina mw'a n'a inezi h'a bizwa ki Mulimu. Ki zona ze ni luta mwa likeleke kaufela. 18 Haiba ya ile kwa mupato a` muhezi pizo ya Mulimu, a si ke a lika ku zwisa mabali a mupato. Mi haiba mutu ya si ka ya kwa mupato a` muhezi pizo ya Mulimu, a si ke a ya kwa mupato. 19 Kakuli ku ya, kamba ku sa ya kwa mupato ha ku talusi se siñwi. Se si tokwahala feela ki ku utwa milao ya Mulimu. 20 Mutu kaufela a ine mw'a n'a inezi pili h'a muhela pizo ya Mulimu. 21 Kana u n'o li mutanga, Mulimu h'a ku biza? Ha ku na taba. Kono ha u ka fumana mukwa wa kulukuluha, eza cwalo. 22 Kakuli mutanga ya bizizwe ki Mulena ki mulukuluhi wa Mulena. Mi kamukwaoswana, mulukuluhi ya bizizwe ki Kreste ki mutang'a hae. 23 Mulimu u mi lekile ka teko ye tuna. Cwale mu si ke mwa fetuha batanga ba batu. 24 Banabahesu, yo muñwi ni yo muñwi a ine ona mw'a n'a inezi h'a bizwa. A ine fakaufi ni Mulimu.

 

Lipuzo bakeñisa bo namukuka ni limbelwa

25 Haili ka za bo namukuka, ha ni si ka fumana taelo ku Mulena, kono ni fa muhupulo wa ka, haili fo, nili mutu ya sepahala ka sishemo sa Mulena.

26 Ka kuhupula liziezi za nako ye, ni bona kuli i ne i ka ba hande mutu ha n'a ka itulela sina mw'a inezi. 27 Kana u na ni musali? Haiba ku cwalo, u si ke wa bata ku mu leleka. Mwendi ha u na musali? Haiba ku cwalo, u si ke wa bata kunyala. 28 Nihakulicwalo, haiba u nyala musali, ha u ezi sibi. Mi haiba namukuka a nyalwa, h'a ezi sibi. Kono ni lakaza feela ku pimisa batu ba ba nyalana butata bo ba ta fumana ka zazi ni zazi.

29 Banabahesu, se ni bata ku bulela ki se. Ha ku sa na nako, mi ku zwa cwale, banna ba ba nyezi kaufela ba swanezi ku ipilela sina ba ba si ka nyala. 30 Ba ba lila, ba be sina ba ba siyo mwa maswabi. Ba ba seha, ba be sina ba ba si ka taba. Ba ba leka, ba be si na ba ba si na se ba lekile. 31 Ba ba itusisa liluo la lifasi, ba be si na ba ba sa patehiswi ki lona. Kakuli lifasi le, si na mo li inezi ka nako ye, ha li na kuina nako ye telele.

32 Ne ni ka lata kuli mu si ke mwa ba ni lipilaelo. Mutu ya si ka nyala, u tokomela musebezi wa Mulena, mi u lika ku tabisa Mulena. 33 Kono ya nyezi a tokomela za lifasi, mi a bate ku tabisa musal'a hae. 34 Mi cwalo, u hohelwa mwa maneku a mabeli. Kamukwaocwalo, musali ya si ka nyalwa, kamba kalibe, u tokomela musebezi wa Mulena, kakuli u bata ku ba wa hae, ka mubili ni moya. Kono musali ya nyezwi u tokomela za lifasi, mw'a ka tabiseza munn'a hae.

35 Ni bulela cwalo kakuli ni bata ku mi tusa. Ha ni liki ku mi hanisa. Ni bata feela kuli mu eze se si lukela kuli mu si eze, mu nze mu sebeleza Mulena mo mu konela kaufela.

36 Ku ba ba lumelelani ku nyalana kono mwamulaho ba lela ku sa nyalana, ni li cwana. Haiba wa munna a ikutwa kuli h'a ezi ka swanelo ku musizana, mi hape takazo ya hae i maata hahulu, mi a ikutwa cwale kuli ba lukela ku nyalana, fohe ba swanela ku nyalana, si na h'a bata cwalo. Foo, ha ku na sibi. 37 Kono, haiba ku si na se si hapeleza munna ku eza cwalo, mi u ikutwa luli kuli ha si swanelo kunyala, haiba ki mutu ya na ni buiswalo, mi ya lelile ku sa nyala, i ka ba hande h'a ka tuhela muhupulo wa kunyala. 38 Cwale munna ya nyala y'a beelelize u eza hande, kono haili ya sa mu nyali, yo u eza hande ni kufita.

39 Musali ya nyezwi u tamelezwi ku munn'a hae h'a sa pila. Kono h'a ka shwa, u lukuluhile ku y'o inyalelwa ku munna y'a lata. Kono linyalo li swanezi ku ba la sikreste. 40 Nihakulicwalo, u ta iketa hahulu h'a ka itulela feela cwalo a sa nyalwi. Ki ona muhupulo wa ka wo, mi ni hupula kuli, ni na ni Moya wa Mulimu.

8

 

Puzo ka lico ze fiwa milimu

1 Cwale lu talime taba ya lico za ku yumbangeta milumu. Ki niti kuli “Kaufel'a luna lu na ni zibo,” sina mo mu bulelela. Kono zibo ye cwalo i fa hahulu mutu buikuhumuso, kono lilato, lona, li tiisa tumelo ya hae. 2 Mutu ya hupula kuli u na ni s'a ziba, hande nde h'a si ka ziba kale mwa lukela ku zibela. 3 Kono mutu ya lata Mulimu, yo Mulimu wa mu ziba.

4 Cwalehe, taba ki ye. Kana lwa lumelelwa ku ca kwa lico za ku yumbangeta milimu? Lu ziba hande kuli milimu ya maswaniso i yemela lika ze siyo, ni kuli Mulimu ki a li muñwi feela. 5 Kuli ku na ni ze bulelwa kuli ki milimu kwahalimu kamba fafasi, mi ki mo ku inezi, ku na ni “milimu” ni “malena” ba bañata. 6 Kono ku luna niti, kikuli Mulimu ki a li muñwi feela, yena Ndate ya bupile linto kaufela, yena ye lu pilela. Mi hape ku na ni Mulena a li muñwi feela, yena Jesu Kreste, ya bupisize lika kamukana, ni yo lu piliswa ka yena.

7 Kono ha si batu kaufela ba ba ziba niti ye. Batu ba bañata ba twaezi hahulu milimu ya maswaniso. Mane ni la kacenu le, ha ba ca lico ze, ba sa hupula kuli ki ze filwe milimu. Ba na ni lizwalo le li fokola, mi ba ikutwa inge lico zeo za ba silafaza. 8 Nihakulicwalo, lico ha li koni ku lu suteleza ku Mulimu. Niha lu sa ci kwateñi, ha lu na ku sinyehelwa ki se siñwi. Mi ha lu na se lu ta fumana, niha lu ka li ca.

9 Kono mu tokomele kuli tukuluho ye mu bonisa mwa likezo za mina, i si ke ya wiseza ba tumelo ye fokola mwa sibi. 10 Haiba mutu wa lizwalo le li fokola a ka ku bona, wena ya na ni ye bulelwa zibo, u cela mwa sibaka mo ku pailelelwa milimu, kana a si ke a tiya pilu ku ca lico ze filwe milimu, na? 11 Mi kamukwaocwalo, mutu ya fokola yo, ili mwanahenu, yo Kreste a mu shwezi, u ta sinyehelwa ki Bupilo sakata kabakala zibo ya hao! 12 Ka ku foseza cwalo banabahabo mina, ni ka ku holofaza lizwalo la bona le li fokola, mu foseza yena Kreste kasibili, 13 ka libaka leo, haiba sico si kenya mwanahesu mwa sibi, na kasibili ha ni sa tola ni ca nama ya ku yumbangeta milimu hape, kuli mwanahesu a si ke a kena mwa sibi.

9

 

Litukelo ni liswanelo za muapositola

1 Kana ha ni si ka lukuluha, nji? Kana ha ni muapositola, nji? Kikuli ha ni si ka bona Jesu Mulen'a luna, nji? Kana mina mo mu inezi, ha mu lipaki za musebezi o ni ezelize Mulena, nji? 2 Ba bañwi niha ba ka li ha ni muapositola, mina mu swanezi ku lumela luli kuli ni muapositola. Mina kasibili, kabakala mukopano o mu na ni ona ni Mulena, mu sisupo se si bonisa kuli ni muapositola.

3 Batu ha ba ni nyaza, na ni ikalabela ka ona mukwa wo. 4 Kana ha lu na tukelo ya ku fiwa sa kuca ni sa kunwa ka musebezi wa luna, na? 5 Kana ha lu na tukelo ya ku eza se si eziwa ki baapositola ba bañwi, ni banabahabo Mulena, mane ni Pitrosi kasibili, ku zamayanga ni basali ba luna ba balumeli mwa misipili ya luna, nji? 6 Kamba ki yena Barnabasi ni na feela, ba ba swanezi ku fumana ze kalu pilisa ka ku beleka? 7 Ki mañi ya utwile musole ya itifela lico za hae h'a li mwa ndwa? Kapa mulimu ya sa ci miselo ya likota za veine ze mwa simu ya hae? Kamba mulisana ya sa sebelisi mabisi a lingu z'a lisa?

8 Ha ni bulela cwalo, kana mu hupula kuli ni bulela feela se si bonahala mwa Bupilo bwa batu? Kana Mulao wa Mushe ha u buleli cwalo ni ona? 9 Mwa Mulao wa Mushe kuñozwi, kuli: “U si ke wa tama mulomo wa pulu, ha i pula mabele.” Cwale kikuli Mulimu u na ni taba ni likomu, nji?

10 Kana n'a sa buleli ka luna ha n'a bulela cwalo, nji? Kwa utwahala! Zeo ne li ñolezwi luna! Mutu ya lima ni ya kutula ba eza musebezi wa bona ka sepo ya ku fumana kabelo kwa kutulo. 11 Lu cezi lipeu za moya ku mina. Kana ha ku lukeli kuli lu kutule kalulonyana ya lika ze mu sweli, nji?

12 Ba bañwi ha ba na ni tukelo ya ku libelela ze cwalo ku mina, luna bo, kana ha lu na tukelo ye tuna ni ku fita?

 Nihakulicwalo, luna ha lu si ka itusisa tukelo yeo. Mane lu itiisize mwa lika kamukana kuli lu si ke lwa tibela nzila ya Litaba ze Nde za Kreste. 13 Ha si mu ziba hande kuli batu ba ba sebeza mwa Tempele ba fumana lico za bona mwa Tempele, ni kuli ba ba cisa litabelo ba fumana kabelo ya bona kwa litabelo zeo.

14 Kamukwaocwalo, Mulena u laezi kuli ba ba luta Litaba ze Nde ba pile ka zona.

15 Kono, ha ni si ka itusisa nihaili iliñwi ya litukelo zeo, mi niha ni ñola cwana, ha si kuli na li zeka. Batili! Ne ni ka tabela ku shwa ku fita ku li zeka! Ha ku na mutu ya ka ni tokwisa libaka la ku itumba mwa taba yeo! 16 Ha ni na ku itumba kakuli ni luta Litaba ze Nde. Ni laezwi ku eza cwalo, mi ni ka ba nalimai ha ni sa luti Litaba ze Nde! 17 Kabe ni iketezi ili na ku eza musebezi wo, fohe ne ni ta libelela mupuzo. Kono ha ni u eza kakuli ki swanelo ya ka, fohe ni peta feela musebezi o ni filwe. 18 Cwale se ni hola ki sika mañi? Ki litohonolo la ku kona ku luta Litaba ze Nde ni sa lifisi se siñwi, mane ni sa zeki ni litukelo ze li za ka ha ni luta cwalo Litaba ze Nde.

19 Ni lukuluhile. Ha ni mutanga wa mutu. kono nihakulicwalo, ni ikezize mutanga wa batu kaufela kuli ni kolwise ba bañata, mi ba lumele ku Kreste. 20 Ha ni sebeza mwahal'a Majuda, ni pila sina Mujuda, kuli ni ba hape. Niha ni si mwatas'a Mulao wa Mushe, ni pila inge ni li mwatas'a Mulao kuli ni kone ku ba hapa. 21 Kamukwaoswana, ha ni pila ni balicaba ba ba sa zibi Mulao wa Mushe, ni pila si na bona, ni sa mameli Mulao kuli ni ba hape. Fo, ha ku talusi kuli ha ni buluki mulao wa Mulimu, kakuli hande nde ni mwatas'a mulao wa Kreste. 22 Mwahal'a ba ba fokola mwa tumelo, ni na, ni pila inge na fokola sina bona, kuli ni ba hape. Mwahal'a batu kamukana ni ikeza ya swana ni bona kuli cwañi kapa cwañi ni ipilise ba bañwi.

23 Ni eza zeo kaufela kabakala Litaba ze Nde kuli ni ikabele matohonolo a zona ni babañwi. 24 Ha si mwa ziba hande kuli mwa siyano bamati kaufela ba kena mwateñi, kono ya fumana mupuzo ki a li muñwi feela. Mu mate ka mukwa o ka mi fumanisa mupuzo. 25 Hape, batu kaufela ba ba itukiseza ku siyana ba swanezi ku mamela litaelo za bazamaisi ba bona. Mi ba eza cwalo kuli ba fumane mupuzo o sina ku fela kuyakuile. 26 Kabakaleo, ni mata ni nze ni talimezi kwa sikonkwani, ili kwa mafelelezo a siyano, ni swana ni wa liñindi ya sa shuta-shuti ka ñindi ya hae. 27 Ni cineza mubili wa ka kwa liñindi, mi na u tatafaza, kuli ni si ke na fumanwa ni si na tuso mwa siyano, ha ni se ni lutile ba bañwi mo ku siyanelwa.

 

10

 

Temuso ka milimu ya maswaniso

1 Banabahesu, ni lata kuli mu hupule se si ezahalile ku bo kukw'a luna ba ba ne ba zamaya ni Mushe. Kaufel'a bona ba bile mwa pabalelo ya lilu, mi ba silile hande Liwate le Lifubelu.

2 Mwa lilu ni mwa liwate, kaufel'a bona ba kolobelizwe ka ku kopana hamoho ni Mushe. 3 Kaufel'a bona ba cile buhobe bwa moya.

4 Kaufel'a bona ba nwile mezi a moya. Ne ba nwa ku lona licwe la moya le ne li zamaya ni bona, mi licwe leo i ne li Kreste kasibili.

5 Kono nihakulicwalo, buñata bwa bona ha ba si ka tabisa Mulimu, mi ki lona libaka ha ba shwezi mwa naheñi, fakaufi ni Lilundu la Sinai.

6 Cwale zeo kaufela ki litemuso ku luna, ku lu lemusa kuli lu si ke lwa lakaza ze maswe sina bona.

7 Mu si ke mwa lapela milimu ya maswaniso, sina mo ba ezelize ba bañwi ku bona. Sina mo ku ñolezwi, kuli “Sicaba sa ina ku ca ni ku nwa, mi kiha si yema ku bina”.

  8 Lu si ke lwa pila mwa buhule sina mo ba ezelize ba bañwi, mi ka lizazi li li liñwi feela kwa shwa batu ba 23,000.

9 Lu si ke lwa lika Mulena, sina mo ba ezelize ba bañwi, mi ba bulaiwa ki linoha.

10 Mu se ke mwa bilaela, sina mo ba ezelize ba bañwi, mi ba t'o fezwa ki Lingeloi la Lifu.

 

11 Za bumai zeo li ba tahezi kuli li be temuso ku ba bañwi. Li ñozwi kuli li be inge litemuso ku luna, kakuli lu pila ka nako ya mafelelezo.

12 Hakulicwalo, ya hupula kuli u yemi, a tokomele kuli a si ke a wa. 13 Miliko ye mi tahezi, ki mufuta wa miliko ye tahela batu kamukana. Kono Mulimu u buluka lisepiso za hae, mi h'a na ku lumela kuli mu likiwe ka miliko ye mu sa koni ku tula. Nako kaufela ha mu ka likwa, u ta mi fa maata a ku tula miliko ya mina, mi cwalo, mu ta fumana mukwa wa ku zwa ku yona.

14 Cwalehe, balikani ba ba latiwa, mu ambuke ku lapela milimu ya maswaniso. 15 Ni bulela ni mina sina batu ba ba na ni kutwisiso. Mu atule ili mina ze ni bulela. 16 Mu hupule sinwelo sa litohonolo seo lu itumela Mulimu ka sona. Kana ha lu ikabeli mali a Kreste ha lu nwa mwa sinwelo seo, naa? Ni buhobe bo lu komona, kana ha lu ikabeli mubili wa Kreste ha lu ca buhobe bo, naa?

17 Buhobe ki bu li buñwi. Cwale niha lu li ba bañata, lu mubili u li muñwi, kakuli kamukan'a luna lu ikabela musulo u li muñwi.

18 Mu bone Maisilaele. Ba ba ca ze ezizwe litabelo, ba na ni kopano ni Mulimu fa katala.

19 Ni bulelañi? Kana ni bulela kuli mulimu wa siswaniso kamba se si tabezwi siswaniso seo ki sika luli? 20 Batili! Se ni bulela kikuli se ba taba bahedeni, ba si tabela mioya ye maswe, isiñi Mulimu. Cwale, ha ni lati kuli mu swalisane ni mioya ye maswe.

21 Ha mu koni ku nwa mwa sinwelo sa Mulena ni mwa sinwelo sa mioya ye maswe. Ha mu koni ku ca fa tafule ya Mulena ni fa tafule ya mioya ye maswe. 22 Kikuli lu bata ku shangumuna muna wa Mulena, nji? Kana mu hupula kuli lwa mu fita kwa maata, nji?

23 Ba bañwi ba li: “Lu lumelezwi ku eza lika kamukana”. Ee, kono lika ha si ze nde kamukan'a zona. “Lu lumelezwi ku eza sifi ni sifi. Kono ha si lika kamukana ze na ni tuso kwa neku la tumelo.

24 Mutu a si ke a ipatela za hae feela a li nosi, kono a hupule ze batwa ki ba bañwi.

25 Mu lukuluhile ku icela sifi ni sifi se si lekiswa mwa misika ya linama, mu sa buzi lipuzo kabakala lizwalo. 26 Kakuli, si na mo kuñolezwi: “Lifasi ni ze ku lona kamukana ki za Mulena.”

27 Haiba ya si ka lumela a mi memela kwa lico, mi mu hupula ku ya kwateñi, mu ce ze mu ka fiwa kaufela, mu sa buzi lipuzo kabakala lizwalo. 28 Haiba yo muñwi a mi bulelela, kuli: “Nama ye i zwa kwa ku pailela milimu,” mu si ke mwa ca kwateñi, kabakala ya mi bulelezi cwalo, ni kabakala lizwalo, 29 ha ni buleli lizwalo la mina, kono la yo muñwi.

Ba bañwi ba ka li: “Cwalehe, ki kabakalañi tukuluho ya ka ha i haniswa ki lizwalo la mutu u sili? 30 Ha ni itumela ku Mulimu ka lico ze ni ca, kiñi he ha ni hanyezwa ka lico ze ni itumezi ka zona?”

31 Hakulicwalo, se mu eza kaufela, i be kuca, kamba kunwa, mu si eze ka ku lumba Mulimu. 32 Mu pile mu nze mu tokomela ku sa sitatalisa Majuda kamba Balicaba, kamba ba Keleke ya Mulimu. 33 Mu eze mo ni ezeza na. Ni lika ku tabisa batu kamukana ka ze ni eza, ni sa hupuli ku ikezeza ze nde, kono ni nze ni hupula ku ezeza batu kamukana hande, kuli ba kone ku piliswa.

11

1 Mu ni likanyise he, sina na ha ni likanyisa Kreste.

 

Ku apesa litoho ha ku lapelwa

2 Na mi lumba kakuli mwa ni hupula ka linako kaufela, mi mu latelela lituto ze ni mi fila. 3 Kono, ni bata kuli mu utwisise se. Kreste u fahalimw'a munna kaufela, munna u fahalimw'a musal'a hae, mi Mulimu u fahalimw'a Kreste. 4 Cwale, munna h'a li mwahal'a batu mwa keleke, a lapela kamba a bulela linzwi la Mulimu a nz'a apezi kwa toho, u shwaula Kreste. 5 Kono musali h'a lapela kamba a bulela linzwi mwa keleke a si na s'a apezi kwa toho, u shwaula munn'a hae. Ha ku na fapahano mwahal'a hae ni musali ya kolozwi kwa toho. 6 Haiba musali a sa kwaheli toho ya hae, i ne i ka ba hande mane ha n'a ka kuta toho ya hae! Kono, haiba ki nto ye swabisa kuli musali a kolole kamba ku beula kwa toho, swanelo kikuli a kwahele toho ya hae. 7 Munna, nih'a sa kwaheli toho ya hae, ha ku na taba, kakuli u bonahalisa siswaniso ni kanya ya Mulimu. Kono musali yena, u bonisa kanya ya munna.

8 Kakuli munna h'a si ka bupiwa ku musali, kono musali ki yena ya bupilwe ku munna.

9 Hape munna h'a si ka bupiwa kabakala musali, kono musali ki yena ya bupilwe kabakala munna. 10 Hakulicwalo, kabakala mangeloi, musali u swanezi ku ba ni sisupo kwa toho ku bonisa kuli u buswa ki munn'a hae. 11 Nihakulicwalo, mwa Bupilo bwa luna ku Mulena, musali h'a ipileli a nosi kwand'a munn'a hae, kamba munna ku ipilela kwand'a musal'a hae. 12 Sina musali h'a bupilwe ku munna, kamukwaoswana ni yena munna u pepwa ki musali, mi lika kamukana li zwa ku Mulimu.

13 Mu atule ili mina. Kana kwa lukela kuli musali a lapele Mulimu mwa keleke a si na s'a apezi kwa toho, nji? 14 Kana ka sisimo ha lu ituti kuli munna h'a uta milili ye mitelele wa ishwaula. 15 Kono musali h'a eza cwalo ki bunde. Mi kwa mu lukela! Milili ye mitelele i filwe musali ku mu tusa inge lisila kwa toho. 16 Kono, haiba ku sa na ni ya bata ku kanana ka taba ye, a zibe feela kuli nihaikaba luna kamba likeleke za Mulimu ka kakalezo, ha lu na mukwa u sili wa ku lapela kwand'a ona wo.

 

Silyela sa Mulena

17 Cwale, mwa litemuso ze tatama, ha ni koni ku mi lumba kakuli mwa liputeho za mina za Keleke ha mu kopaneli ku tahisa zende, kono ze maswe. 18 Taba ya pili ki ye. Ni bulelezwi kuli, ha mu kopana hamoho, ku na ni lifapahano mwahal'a mina, mi fo ni ka li mwendi ki niti. 19 Kwa utwahala ku swanezi ku ba ni likalulo mwahal'a mina, kuli ba ba li mwa niti ba bonahale hande. 20 Ha mu kopana hamoho, inge sitopa, ha si Silyela sa Mulena se mu ca. 21 Kono mu sa li fa tafule feela, yo muñwi ni yo muñwi wa mina u akufela ku icela lico za hae, mi kamukwaocwalo ba bañwi ba shwa tala, kanti ba bañwi ba kolwa. 22 Kikuli ha mu na mandu a mina ko mu ka cela ni ku nwela, nji? Kamba mu lata ku nyaziseza Keleke ya Mulimu ni ku swabisa batu ba ba si na se siñwi? Mu bata kuli ni mi bulele sika mañi ka ze cwalo? Ni mi lumbe, nji? Batili, ha ni mi lumbi!

23 Tuto ye ni filwe ki Mulena, ni ye ni mi lutile, kikuli Mulena Jesu, ka bona busihu bw'a betekilwe ka bona, a nga buhobe. 24 A itumela ku Mulimu, a bu komauna, mi a li: “Se, ki mubili wa ka o' filwe kabakala mina. Mu eze cwalo mu nze mu ni hupula.” 25 Kamukwaoswana, mwamulaho a mulalelo, a nga sinwelo, mi a li: “Sinwelo se, ki bulikani bo bunca bwa Mulimu, bo bu kwahezwi ki mali a ka. Kamita, ha mu nwela ku sona, mu eze cwalo kuli mu ni hupule.”

26 Kakuli, ku fitela Mulena a kuta, mu paka lifu la hae kamita ha mu ca kwa buhobe bo, mi mu nwela mwa sinwelo seo.

27 Kabakaleo he, mutu ufi ni ufi ya ca kwa buhobe bwa Mulena, kamba a nwela mwa sinwelo sa hae ka mukwa o sa swaneli, u ta ba ni mulatu ka ku foseza mubili ni mali a Mulena. 28 Cwale, yomuñwi ni yo muñwi a itatube, mi kihona a ka ca kwa buhobe bo, ni ku nwela mwa sinwelo seo. 29 Kakuli haiba mutu a ca mi a nwa a sa lemuhi kuli ki mubili wa Mulena, yo u itiseza katulo ha nz'a ca ni ku nwa. 30 Ki kabakaleo ba bañata mwahal'a mina ha ba kula ni ku fokola, mi ba bañwi ha ba shwile. 31 Ha ne lu ka itatuba ili luna pili, ne lu si ke lwa taha mwa katulo ya Mulimu. 32 Kono Mulena wa lu atula ni ku lu fa mulatu, ili kuli lu si ke lwa atulelelwa hamoho ni lifasi.

33 Cwalehe banabahesu, ha mu kopana homoho ku ca Silyela sa Mulena, mu litelane. 34 Haiba yo muñwi a lapile, a y'o ca kwa hae pili, ili kuli mu si ke mwa taha mwa katulo ya Mulimu ha mu kopani. Haili ka litaba ze ñwi, ni ka t'o li lukisa ha ni ka taha ku mina.

12

 

Limpo za Moya o Kenile

1 Cwale, lu talime taba ya limpo ze zwa kwa Moya o Kenile. Ni lata kuli mu zibe niti bakeñisa limpo zeo, banabahesu. 2 Mwa ziba kuli ha ne mu sa li bahedeni, ne mu hohelwa ka tata kwa milimu ya maswaniso ye sa buleli. 3 Kabakaleo, mu swanezi ku utwisisa kuli ha ku na mutu ya zamaiswa ki Moya wa Mulimu ya ka li: “Jesu a kutiwe!” Mi ha ku na mutu ya ka bulela, kuli: “Jesu ki Mulena,” konji h`a ka susezwa ki Moya o Kenile.

4 Ku na ni limpo za moya ze ñata ze fapahani, kono li fanwa ki Moya u li muñwi kaufel'a zona.

5 Ku na ni mikwa ye miñata ye fapahani ya ku sebeleza Mulena, kono Mulena ya sebelezwa ki a li muñwi. 6 Ku na ni misebelezo ya miñata ye fapahani, kono i sa li yena Mulimu ya fa mutu ni mutu maata a ku i kondisa kamukana. 7 Moya u iponahaza ku mutu ni mutu ka mpo ye swanezi ku tusa batu kaufela. 8 Moya u fa yo muñwi mpo ya ku bulela ka butali, mi i sa li ona o' fa yo muñwi mpo ya ku bulela ka zibo. 9 I sa li ona Moya wo, o fa yo muñwi tumelo, ni yo muñwi maata a ku folisa bakuli. 10 Moya u fa mutu yo muñwi maata a ku eza limakazo. Kono ku yo muñwi ki mpo ya ku bulela linzwi la Mulimu, mi ku yo muñwi hape ki taluhanyo ya ku bona fapahano mwa limpo ze zwa kwa Moya ni ze sa zwi ku ona. Yo muñwi u fiwa zibo ya ku bulela ka manzwi a komokisa, mi yo muñwi, yena, zibo ya ku talusa manzwi ao. 11 Kono i sa li ona Moya wo, u li muñwi, o' eza zeo kaufela. U fa mutu ni mutu mpo ka m'o latela ona.

Mubili ni lilama za ona

12 Kaniti Kreste u swana ni mubili u li muñwi o' na ni lilama ze ñata. Mibili wo ki u li muñwi cwalo, niha u ezizwe ka lilama za mifuta futa.

13 Kamukwaoswana, kaufel'a luna, Majuda ni Balicaba, batanga ni balukuluhi, lu kolobelizwe kuli lu be mubili u li muñwi ka Moya o' swana, mi kaufel'a luna lu felizwe linyolwa ki Moya u li muñwi.

14 Mubili ha u si ka eziwa ka silama si li siñwi, kono ka lilama ze ñata. 15 Haiba lihutu ne li ka li: “Ha ni lizoho, hakulicwalo ha ni yo kwa mubili,” seo ne si si ke sa kona ku li hanisa ku ba kalulo ya mubili. 16 Mi ni zebe ha ne i ka li: “Ha ni liito, hakulicwalo ha ni yo kwa mubili,” seo ne si si ke sa i hanisa ku ba kalulo ya mubili. 17 Ha i ne i ka ba kuli mubili kaufela ki liito li li liñwi, u n'o ka utwa cwañi? Mi ha i ne i ka ba kuli ki zebe feela, u n'o ka lupelela cwañi? 18 Cwale, sina mo ku inezi, Mulimu u beyile lilama kaufela mwa mubili ka mw'a latezi. 19 I ne i si ke ya ba mubili ha i ne i ka ba kuli ki silama si li siñwi feela! 20 Ka mo ku inezi, ku na ni lilama ze ñata, kono mubili ki u limuñwi feela.

21 Cwale, liito ha li koni ku bulelela lizoho, kuli: “Ha ni ku tokwi, wena!” Mi hape toho ha i koni ku bulelela mahutu, kuli: “Ha ni mi tokwi, mina!” 22 Batili, mane lilama za mubili ze bonahala ku fokola, ki zona za butokwa luli. 23 Lilama ze lu hupula luna kuli ha li na tuso hahulu, ki zona ze lu tokomela, mi haili lilama za mubili ze lu hupula kuli ha li katelehi, ki zona ze fumana pabalelo ye tuna. 24 Pabalelo ye i sa tokwahali kuli i fiwe lilama ze nde za mubili wa luna. Mulimu kasibili u kopanyize mibili ya luna ka mukwa wa ku fa likute le lituna kwa lilama ze tokwa ku kutekiwa. 25 Kamukwaocwalo, ha ku na likalulo mwa mubili, kono lilama ka kakalezo za babalelana kamukana. 26 Haiba silama se siñwi sa mubili si katazeha, lilama ze ñwi kaufela li katazeha hamoho ni sona. Mi haiba se siñwi si lumbwa, kamukan'a zona li taba ni sona.

27 Kaufel'a mina mu mubili wa Kreste, mi yo muñwi ni yo muñwi wa mina ki silama sa ona. 28 Kamukwaocwalo, mwa Keleke, Mulimu u beyile mwa sibaka sa pili baapositola, mwa sibaka sa bubeli bapolofita, mi mwa sibaka sa bulalu baluti. Ki hona ku taha ba ba eza limakazo, ba ba filwe maata a ku folisa, kamba ku tusa ba bañwi, ba ba busa, ni ba ba kona ku bulela lipuo za mifuta futa.

29 Ha si baapositola kaufel'a bona, kamba bapolofita, kamba baluti. Hape ha si kaufel'a bona ba ba kona ku eza limakazo. 30 Hasi kaufela bo na ba ba kona ku folisa matuku, kamba ku bulela lipuo li sili, kamba ku li toloka. 31 Mu ise lipilu za mina kwa limpo za butokwa!

 Kono, ni ta mi supeza cwale nzila ye nde ka ku fitisisa.

13

 

Lilato

1 Niha ni ka bulela lipuo kaufela za batu, mane ni za mangeloi, ha ni si na lilato, ni swana sina mulangu o' lila kamba mulupa o' taza lilata. 2 Mi niha ni ka ba ni mpo ya ku ziba ku polofita, mpo ya ku utwisisa ze patilwe, ni mpo ya zibo kaufela, mane niha ni ka ba ni tumelo ye ka ni konisa ku tutisa malundu, ha ni si na lilato, ha ni se siñwi.

3 Niha ni ka fana ze ni na ni zona kamukana, mane ni fane ni ona mubili wa ka kasibili kuli u ciswe, ha ni si na lilato, ha ku ni tusi se siñwi.

4 Lilato li na ni pilu telele ni musa. Ha li na muna, ha li ipahamisi, mi ha li ikuhumusi. 5 Lilato ha li na mikwa ye maswe, ha li ipateli za lona feela, ha li halifi, kamba ku nahanela bumaswe. 6Lilato ha li tabiswi ki ze maswe, kono li tabiswa ki niti. 7 Lilato ha li zwafi, mi li lu fa kamita maata a ku buluka tumelo, sepo ni pilu-telele.

8 Lilato ha li na ku fela ni kamuta. Haili mpo ya ku ziba ku polofita, yona i ta fela. Mpo ya ku bulela lipuo za mifuta i ta fela. Mi zibo i ta fela ni yona. 9 Kakuli limpo za luna za zibo ni za bupolofita ki za fokola, ha li si ka kondelela. 10 Kono ha ku ta taha ze kondile, ze fokola li ta fela.

11 Ha ne ni sa li mwanana, ne ni bulela, ne ni hupula, mi ne ni nahana sina mwanana. Kono cwale, ha ni se ni li munna, ni tuhezi za bwanana. 12 Se lu bona ka nako ye, ki se si swana ni sifateho se si sa bonahali hande mwa siiponi. Kono kwapili si ta bonahalelela. Ka nako ye ni ziba kalulo ya lika. Kwapili ni ta li zibelela kamukana sina mw'a ni zibela Mulimu.

13 Ka kakalezo, ku na ni lika ze talu ze ina kuya-kuile. Ki tumelo, sepo, ni lilato, kono ye tuna ku zona ki lilato.

14

 

Litemuso ze ñwi ka limpo za Moya hape

1 Mu tundamene lilato! Mu ise lipilu za mina kwa limpo za moya, sihulu mpo ya ku ziba ku talusa manzwi a Mulimu, ili mpo ya bupolofita. 2 Mutu ya bulela ka lipuo ze sa zibwi, h'a buleli ni batu. U bulela ni Mulimu, kakuli ha ku na ya utwisisa s'a bulela. U bulela buniti bo bu patilwe ka maata a Moya. 3 Kono ya polofita, u bulela kwa batu, mi wa ba tusa. U tiisa lipilu za bona, ni ku ba omba-omba. 4 Mutu ya bulela ka lipuo ze sa zibwi u itusa ili yena feela. Ya polofita, u tusa Keleke kamukana.

5 Ha ni na pilaelo niha ne mu ka bulela kaufela ka lipuo ze sa zibwi. Kono sihulu ne ni ka lata kuli kaufel'a mina mu be ni mpo ya ku ziba ku polofita. Kakuli mutu ya polofita u na ni tuso hahulu ku fita ya bulela ka lipuo ze sa zibwi, konji ha ku na ni mutu ya kona ku toloka z'a bulela, kuli tumelo ya ba Keleke kaufela i kone ku tiiswa. 6 Cwale banabahesu, ha ni ka taha ku mina, ni ka t'o ba ni tuso mañi ha ni t'o bulela ka lipuo ze mu sa utwi? Ha ku na, konji mwendi ha ni ka mi sinulela ze ñwi ze zwa ku Mulimu, kamba ze amana ni zibo, kamba ze lukela ku polofitiwa, kamba lituto ze susezwa ki Moya.

7 Lu ituse ka siswaniso sa lika za ku liza ze swana sina pala kapa lihalepa. Mutu a ka ziba cwañi pina ye lizwa fa pala kapa fa halepa, haiba ku sa utwahali hande mulumo wa pina? 8 Ni mutu ya liza tolombita h'a sa lizi ka bukwala ki mañi ya ka itukiseza ndwa, tolombita i si ka biza hande? 9 Kamukwaoswana, mutu a ka utwisisa cwañi se mu bulela haiba mu bulela ka lipuo ze sa utwahali hande. Manzwi a mina a ta felela mwa moya! 10 Mwa lifasi ku na ni lipuo ze ñata ze fapahani, kono ha ku na nihaili iliñwi feela ye si na se i talusa. 11 Kono haiba ni sa zibi puo ye bulelwa, ku na, mutu yo ya i bulela ki muzwahule, mi ni na, ni ta ba muzwahule ku yena. 12 Cwale mina, sina ha mu tukufalezwi ku fumana limpo za Moya, fahalimw'a lika kamukana mu like ka tata ku batisisa ze ka zwisezapili Keleke mwa tumelo.

13 Mutu ya bulela ka lipuo ze sa zibwi, u swanezi ku lapela kuli a fiwe mpo ya ku li talusa. 14 Kakuli haiba ni lapela ka manzwi a sa utwahali, moya wa ka wa lapela ki niti, kono kutwisiso ya ka ha i sebezi. 15 Cwale ni ka ezañi? Ni ka lapela ka moya wa ka, kono hape ni ka lapela ni ka kutwisiso ya ka. Ni ka opela ka moya wa ka, mi ni opele hape ni ka kutwisiso ya ka. 16 Hakusicwalo ha u itumela ku Mulimu ka moya feela, cwale mutu ya teeleza mwa mukopano u ta tiisa cwañi tapelo ya hao ya buitumelo ka ku bulela “Amen”, a sa zibi s'o bulela? H'a na mukwa wa ka utwa ka ona z'o bulela. 17 Nihaikaba kuli tapelo ya hao ya buitumelo ku Mulimu ki ye nde hahulu, mutu yo muñwi yani h'a fumani tuso ku yona.

18 Ni itumela ku Mulimu ha ni mi fita, kaufel'a mina, ka ku bulela lipuo li sili. 19 Kono, ha ku lapelwa mwa Keleke, ni tabela ku bulela, manzwi a ketalizoho a utwahala, a kona ku luta ba bañwi, ku fita kuli ni bulele ka puo i sili, likiti za manzwi a ba sa utwi.

20 Banabahesu, mu si ke mwa hupula si na banana. Mu be banana kwa neku la sibi, kono kwa neku la butali, mu be ba ba hulile. 21 Mwa Mulao ku ñozwi:

“Mulena u li:

‘Ni ka bulela ni sicaba se.

Ni ka bulela ni sona

ka batu ba lipuo li sili,

ni ka milomo ya batu ba sili.

Kono nihakulicwalo

sicaba sa ka ha si na ku ni utwa.’ “

22 Cwale, mpo ya ku bulela ka lipuo li sili ki sisupo ku ba ba sa lumeli, isiñi ku ba ba lumela. Kanti mpo ya bupolofita ki sisupo ku ba ba lumezi, isiñi ku ba ba si ka lumela.

23 Cwalehe, Keleke kaufela haiba i ka kopana hamoho, mi batu kamukana ba kala ku bulela ka lipuo li sili, haiba ku taha batu ba ba si na zibo kamba ba ba si ka lumela, kana ne ba si ke ba bulela kuli mwa pulumuka kaufel'a mina, naa? 24 Kono haiba kaufel'a bona ba polofita, mi ku t'o kena ya si ka lumela kamba mutu feela ya si na zibo, u ta itumelela sibi sa hae kabakala litaba z'a utwa. U ta atulwa ki z'a utwa kaufela. 25 Mihupulo ya hae ye patilwe i ta patululwa. Kihona a ta kubama ku lapela Mulimu, a nz'a li: “Kaniti, Mulimu u teñi mwahal'a mina!”

 

Ze ezwa mwa Keleke li ezwe ka swanelo

26 Banabahesu, se ni ka bulela ki sifi? Ha mu kopana hamoho ku sebeleza Mulimu, mwendi mutu yo muñwi a ka ba ni pina, mi yo muñwi a ka ba ni tuto, yo muñwi a ka ba ni s'a ta sinula, yo muñwi ni s'a ta bulela ka lipuo li sili, mi yo muñwi hape a ka ba ni taluso ya ze ta bulelwa zeo. Linto kamukana li swanezi ku tusa Keleke ku zwelapili mwa tumelo. 27 Haiba ku si na ya ka talusa, ku si ke kwa ba ni ya ka bulela mwa mukopano mo. Ba kuze, mi yo muñwi ni yo muñwi a ipulelele ni Mulimu. 28 Haiba ku si na ya ka talusa, ku si ke kwa ba ni ya ka bulela mwa mukopano mo. Ba kuze, mi yo muñwi ni yo muñwi a ipulelele ni Mulimu. 29 Haili ba ba fiwa ku polofita, ku bulele ba babeli kapa ka ku tatamana. Mi ba bañwi ba bone kapa se ba bulela ki sona. 30 Kono haiba yo muñwi ku ba ba inzi mwa mukopano a fiwa ki Mulimu s'a lukela ku bulela, ya sweli ku bulela a kuze. 31 Kaufel'a mina mwa lukela ku polofita, ka ku tatamana, kuli yo muñwi ni yo muñwi a lutwe, mi a tiiswe pilu. 32 Ba ba polofita ba itusise ka bukwala mpo ye ba filwe. 33 Kakuli Mulimu h'a si ka lu bizeza mufili fili, kono u lu bizelize kozo.

 Sina mo ku ezezwa mwa Likeleke za balumeli kaufela. 34 Basali ba lukela ku kuza mwa liputeho za keleke. Ha ba lumelelwi ku bulela. Sina m'o bulelela Mulao wa Mulimu, ba ipeye kwatasi. 35 Mi haiba ba bata ku ziba se siñwi, ba buze banna ba bona kwa hae. Ki nto ye sa lukeli kuli musali a bulele mwa puteho ya Keleke.

36 Kana kikuli linzwi la Mulimu li zwa ku mina, nji? Kamba mwendi li tile feela ku mina? 37 Haiba yo muñwi wa mina a nahana kuli ki numwana wa Mulimu, kamba kuli u na ni mpo ya moya, u swanezi ku lemuha kuli se ni mi ñolela fa ki taelo ya Mulena. 38 H'a sa utwisisi taba yeo, ni mina mu si ke mwa mu tokomela.

39 Cwale banabahesu, takazo ya ku bulela litaba ze mu sinulezwi ki Mulimu i be teñi ku mina, kono mu si ke mwa hanisa ku bulela ka lipuo li sili. 40 Lika kaufela li swanezi ku eziwa ka swanelo ni ka mulao.

15

 

Zuho ya Kreste

1 Banabahesu, cwale ni bata ku mi hupulisa Litaba ze Nde za Mulimu ze ni mi lutile, ze mu amuhezi, ze tiisa tumelo ya mina. 2 Litaba ze ni mi lutile, mu piliswa ka zona haiba mu kumalela ku zona. Hakusicwalo, mu ka be mu lumezi feela feela.

3 Ni mi file tuto ye ni amuhezi, ili ye tuna ku fita ze ñwi kamukana kuli Kreste u shwezi libi za luna, sina mo ne ku ñolezwi mwa Mañolo.

4 A pumbekiwa, mi a zuswa kwa bafu ka lizazi la bulalu, sina mo ne ku ñolezwi mwa Mañolo.

5 A iponahaza ku Pitrosi, mi mwamulahonyana a bonahala ni kwa baapositola ba lishumi ka ba babeli.

6 Hape a bonahala ka nako ili ñwi kwa balateleli ba hae ba ba fitelela mianda i ketalizoho, mane buñata bwa bona ba sa pila, nihaike ba bañwi ba shwile. 7 Mwamulaho a iponahaza ku Jakobo, mi ku zwa fo a t'o iponahaza hape kwa baapositola kaufela.

8 Kwa mafelelezo a bonahala ni ku na, na ya swana ni sifolozwani.

9 Kakuli na, ki na yo munyinyani kwa baapositola kaufela, mane ha ni swaneli ku bizwa muapositola, kakuli ni nyandisize Keleke ya Mulimu.

10 Kono, ki ka sishemo sa Mulimu ha ni li muapositola, mi sishemo s'a ni file ha si si ka kuyonga feela. Mane, ni sebelize ka tata ku fita baapositola ba bañwi kaufela, nihaike i ne si na, ya n'a sebeza cwalo, kono i ne li sishemo sa Mulimu se ne si sebeza ku na. 11 Cwalehe, niha i ka ba kuli li zwa ku na, kamba ku bona, ki zona ze lu luta, mi ki zona ze mu lumezi.

 

Zuho ya luna

12 Cwale, tuto ya luna kikuli Kreste u zuhile kwa bafu. Hakulicwalo, kiñi ba bañwi ku mina ha ba bulela kuli ba ba shwile ha ba na ku zuha? 13 Haiba ki niti, fohe Kreste ni yena h'a si ka zuha. 14 Mi, haiba Kreste h'a si ka zuha kwa bafu, fohe ha lu na se lu ka luta, mi ha ku na se mu ka lumela. 15 Fahalimw'a zeo, lu ka fumaneha kuli lu tama Mulimu buhata, kakuli lu bulezi kuli u zusize Krest kwa bafu.Kanti h'a si ka mu zusa, haiba ki niti kuli ba ba shwile ha ba na ku zuha. 16 Kakuli haiba ba ba shwile ha ba na ku zuswa, Kreste ni yena h'a si ka zuswa. 17 Mi haiba Kreste h'a si ka zuswa, fohe tumelo ya mina ha i na tuso, mi mu sa li mwa libi za mina. 18 Hape ku talusa kuli ni ba ba shwezi mwa tumelo ku Kreste ba shwelelezi. 19 Haiba sepo ya luna ku Kreste ki ye na ni tuso kwa neko la Bupilo bo feela, ku si na se siñwi hape, luli lu swanezi ku shwelwa makeke ku fita batu kamukana mwa lifasi kaufela.

20 Kono niti kikuli Kreste u zuhile kwa bafu, ili poniso ye sepisa kuli ni ba ba shwile ba ta zuha. 21 Cwale sina lifu ha li tile ka mutu, zuho ya bafu ni yona i tile ka mutu. 22 Sina batu kaufela ha ba shwa kabakala kopano ye ba na ni yona ni Adama, kamukwaoswana ba ta zuha kwa bafu kamukan'a bona, kabakala kopano ya bona ni Kreste. 23 Kono yo muñwi ni yo muñwi u ta zuha ka nako ya hae. Kreste i ta ba yena wa pili ku bona kaufela, mi kihona ku ta taha ba ba li ba Kreste kamukana, ka yona nako y'a ka taha ka yona. 24 Ibe, mafelelezo a ka taha, mi Kreste u ta felisa maata a ba ba lwanisa bulena bwa Mulimu ni ku fa Mubuso ku Mulimu Ndate. 25 Kakuli Kreste u swanezi ku busa ku fitela Mulimu a fenya lila za hae kamukana ni ku li beya kwatas'a mahutu a hae.

26 Sila sa mafelelezo se si ta fenyiwa i ta ba lona lifu. 27 Kakuli sina mo ku ñolezwi, kuli: “Mulimu u beyile lika kaufela kwatas'a mahutu a hae.” Kwa utwahala, kono manzwi a' li “lika kaufela” h'a kopanyelezi ni yena Mulimu kasibili ya beya lika kamukana mwatas'a mahutu a Kreste.

28 Kono lika kamukana ha li se li beilwe mwatas'a mubuso wa Kreste, cwale yena Mwana kasibili u ta ipeya kwatas'a Mulimu, ya beyile lika kamukana kwatas'a hae. Mi Mulimu u ta busa lika kaufela.

29 Cwale, haili batu ba ba kolobezwa ka libizo la ba ba shwile, bo? Se ba hupula ki sika mañi? Haiba ki niti, sina mo bulelela, kuli ba ba shwile ha ba na ku zuha, cwale ba kolobelezwañi ka libizo la bona? 30 Luna bo, lu ipeelañi mwa likozi nako kaufela? 31 Banabahesu, na, ni talimani ni lifu ka zazi ni zazi! Ku itumba kwa ka ka mina, mwa Bupilo bo lu na ni bona ku Jesu Kreste Mulen'a luna, ki kona ko ku ni bulelisa cwalo. 32 Haiba ni ezize inge ni lwana ni libatana, mo mwa Efese, ka mukwa feela wa batu, ku ni tusize sika mañi? Ba ba shwile ha ba sa zuhi. “A lu ceñi, mi lu nwe, kakuli kamuso lu ka shwa.”

33 Mu si ke mwa ipuma. “Balikani ba ba maswe ba sinya mikwa ye minde.” 34 Mu kutele kwa minahano ya mina ye lukile, mi mu tuhele ku eza sibi. Ni bulela cwalo ku mi swabisa, kakuli ba bañwi ku mina ha ba zibi Mulimu.

 

Mubili o' ka zuha

35 Yo muñwi a ka buza, a li: “Ba ba shwile ba ka zuha cwañi? Ba ta ba ni mubili o cwañi?” 36 Wena sitoto! Ha u cala peu mwa mubu, ha i na ku tunguka ha i sa shwi, nji? 37 Mi s'o cala mwa mubu ki peu feela, mwendi i ka ba lubeke lwa buloto, kamba lwa mushobo o muñwi, i si sicalo se si melile. 38 Mulimu ki yena ya fa peu yeo lisina l'a lata. U fa peu ye ñwi ni ye ñwi lisina le li lukela.

39 Mibili ya libupiwa ze pila kaufela ha i swani. Batu ba na ni mubili o muñwi, lifolofolo li na ni u sili, linyunywani u sili, ni litapi u sili hape.

40 Ku na ni mibili ya kwa lihalimu, ni mibili ya mwa lifasi mo. Ku na ni bunde bwa mibili ya lihalimu, ni bunde bwa mibili ya lifasi. 41 Lizazi li na ni bunde bwa lona, kweli bunde bwa yona, ni linaleli li na ni bunde bwa zona, nihaike bunde bwa linaleli bwa fapahana mwahal'a zona.

42 Ku ta ba cwalo, bafu ha ba ta zuha. Mubili ha u pumbekiwa, u shwile, kono ha u ka zuha ha u sa na ku shwa. 43 Ha u pumbekiwa, u maswe ni ku fokola, kono ha u ka zuha u ta ba o munde, o maata. 44 Ha u pumbekiwa ki mubili wa nama, kono ha u ka zuha u ta ba mubili wa moya. Ha ku na ni mubili wa nama, cwale ku swanezi ku ba ni mubili wa moya. 45 Kakuli ku ñozwi kuli: “Mutu wa pili, Adama, a eziwa sibupiwa se si pila”. Kono Adama wa mafelelezo ki Moya o' fa Bupilo.

46 Ha si Bupilo bwa Moya bo bu tahile pili. Bupilo bwa nama, ni bwa moya, bona bu tahile mwamulaho. 47 Adama wa pili u ezizwe ka mubu wa lifasi. Adama wa bubeli u zwile kwa lihalimu. 48 Ba ba li ba lifasi ba swana ni ya bupilwe ka mubu, mi ba ba li ba lihalimu ba swana ni ya zwile kwa lihalimu. 49 Cwale, sina mo lu apalezi siswaniso sa mutu ya ezizwe ka mubu, kamukwaoswana lu ta apala siswaniso sa Mutu ya zwa kwa lihalimu.

50 Banabahesu, se ni bata ku bulela ki se. Se si ezizwe ka nama ni mali ha si koni ku ikabela za Mubuso wa Mulimu, mi se si shwa ha si koni ku ikabela za se si sa shwi.

51 Mu teeleze kwa kunutu ye. Ha lu na ku shwa kaufel'a luna, kono lu ta fetulwa kamukana, ka nakonyana feela.

52 Ka bubebe bo bu swana ni bwa ku koba kwa liito, ha ku ta lila tolombita ya mafelelezo. Kakuli ha i ta lila, ba ba shwile ba ta zuha ka sibupeho se si sa shwi. Mi lu ta be lu fetuzwi kaufel'a luna. 53 Kakuli se si fela si swanezi ku apala se si sa shwi. 54 Cwale, se si fela ha si se si apezi se si sa feli, mi se si shwa ha si se si apezi se si sa shwi, fohe se si ñozwi si ta ezahala, se si li:

“Lifu li mizizwe. Ku tula ku petahalile!”

55 ”Wena lifu, ku tula kwa hao ku kai?

Wena lifu, maata a hao a ku holofaza a kai?”

56 Lifu li fumana maata a ku holofaza kwa sibi, mi sibi si fumana maata a sona kwa Mulao. 57 Kono lu itumele ku Mulimu ya lu fa ku tula ka Mulen'a luna Jesu Kreste!

58 Cwale banabahesu ba ba latwa, mu tiye, mi mu tiyelele. Mu pete musebezi wa Mulena ka ku tala, sina ha mu ziba kuli, ka tuso ya hae, ha u na ku ba wa mbango.

16

 

Koleko ya ku tusa balumeli

1 Cwale, haili ka za koleko ye ezwa ku tusa balumeli ba Jerusalema, mu swanezi ku eza se ni bulelezi likelele za Galatia kuli ba si eze.

2 Ka lizazi la pili la sunda, yo muñwi ni yo muñwi wa mina u swanezi ku beya malinyana kwatuko ka ku likanyeza ni s'a fumana, mi a' buluke kuli ku si ke kwa tokwahala kuli ku ezwe likoleko ha ni taha. 3 Ha ni se ni tile, ni ta luma batu be mu ketile ni mañolo, ku isa limpo za mina kwa Jerusalema. 4 Haiba ku ka tokwahala kuli ni na ni ye, ba ka ya ni na.

 

Milelo ya Paulusi

5 Ni ka taha ku mina ha ni se ni fitile mwahal'a Masedonia, kakuli ni lelile ku fita mwa Masedonia.

6 Na bona, ni ka t'o ina mazazinyana ni mina, mwendi i ka ba maliha kaufela, mi kihona mu ka kona ku ni tusa ku zwelapili mwa musipili wa ka, ko ni ta ya kaufela. 7 Ha ni lati ku mi bona nakonyana feela nze ni fita ñunduko. Ni lata ku ina nako ye telele ni mina, haiba Mulena a lata cwalo.

8 Kono ni lela ku ina mo, mwa Efese, ku fitela lizazi la Pentekonta.

   9 Ku bonahala kuli ni ta ba ni musebezi o mutuna mwateñi, nihaike bahanyezi ba sa li ba bañata.

10 Haiba Timotea a ka taha ku mina, mu bone kuli wa iketa hande mwahal'a mina, kakuli ni yena u sebeleza Mulena sina na.

11 Ku si ke kwa ba ni ya ka mu shwaula, kono mu mu tuse kuli a zwelepili mwa musipili wa hae ka kozo, a kone ku ni kutela, kakuli ni mu libelezi hamoho ni balumeli ba bañwi.

12 Haili yena Apolosi, mwanahaboluna, ni mu elelize hañata kuli a mi potele ni balumeli ba bañwi. Kono h'a si ka kolwa kale kuli u swanezi ku eza cwalo ka nako yona ye. Nihakulicwalo u ka taha, sibaka ha si ta fumaneha.

 

Manzwi a mafelelezo

13 Mu libelele, mu tiye mwa tumelo, mi mu be ni bundume ni maata. 14 Se mu eza kaufela, mu si eze ka lilato.

15 Mu ziba Setefanasi ni ba ndu ya hae. Ki bona balumeli ba pili mwa Akaya, mi ba ineezi ku sebeleza balumeli.

16 Cwale na mi kupa, banabahesu, kuli mu latelele mutala wa bazamaisi ba ba swana sina bona, ni wa batu kamukana ba ba sebeza ka tata ni bona.

17 Ku taha kwa Setefanasi, Fotunato ni Akaiko kwa ni tabisa, kakuli ba keni mwa sibaka sa mina. 18 Ba ni tiisize pilu sina mo ne ba ezelize ni ku mina. Batu ba ba swana ni bona bao, ba lukela ku hupulwa.

19 Likeleke ze mwa naha ya Asia za mi lumelisa. Bo Akila ni Prisila, ni ba keleke ye kopanela mwa ndu ya bona ba fitisa litumeliso za silumeli.

20 Balumeli kaufela ba kwanu ba mi lumelisa.

Mu tubetane sina bana ba mba.

21 Ka lizoho la ka ni ñola se. Na mi lumelisa na Paulusi.

22 Ku kutiwe ya sa lati Mulena!

 “Marana tha”, kikuli “Taha Mulen'a luna!”

23 Sishemo sa Mulena Jesu si be ni mina.

24 Lilato la ka li be ni mina kamukana ka Jesu Kreste.