2CO LO48.SFM 31/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

BAKORINTE

LIÑOLO LA BUBELI LA PAULUSI KWA

BAKORINTE

1

1 Liñolo le, li zwa ku Paulusi, muapositola wa Jesu Kreste ka tato ya Mulimu, ni ku mwanahabo luna Timotea.

 Liñolelwa keleke ya Mulimu ye mwa Korinte, ni balumeli kamukana ba ba mwa Akaya.

2 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu Ndat'a luna ni Mulena Jesu Kreste.

 

Paulusi u itumela ku Mulimu

3 A lu itumeleñi ku Mulimu Ndat'ahe Mulen'a luna Jesu Kreste, Ndate ya mukekecima, Mulimu ya tiisa lipilu za luna ka nako ni nako! 4 U lu tusa mwa butata bwa luna kaufela, i li kuli ni luna lu kone ku tiisa lipilu za ba ba mwa butata bwa mifuta futa, lu nze lu ba fa tuso ye lu fumani ku Mulimu. 5 Sina ha lu na ni kabelo ya luna mwa manyando a mañata a Kreste, ni cwalo lu fumana kabelo ye tuna ya luna mwa tuso ye zwa ku yena. 6 Haiba lwa nyanda, kikuli mu kone ku fumana tuso, mi mu piliswe. Haiba lwa tuswa, mwa tuswa ni mina cwalo, mi mu fiwa maata a ku tiya mwa butata bo bu swana ni bo lu itiisa ku bona. 7 Cwalehe, sepo ya luna kwa neku la mina ki ye tiile hahulu. Lwa ziba kuli, sina ha mu swalisana ni luna mwa manyando, mu sa swalisana ni luna mwa lituso ze lu fumana.

8 Banabahesu, lu bata kuli mu zibe butata bo bu lu tahezi mwa Asia. Mulwalo o lu lwalisizwe u bile o mutuna, o bukiti, mane lwa be lwa felelwa ki sepo ya kupila.

9 Lwa ikutwa kuli inge ne lu se lu atulezwi lifu. Kono zeo li ezahalile kuli lu si ke lwa isepa ili luna, kono lu sepe Mulimu feela, yena ya zusa ba ba shwile. 10 Ki yena ya lu pilisize mwa likozi ze cwalo ze sabisa za lifu, mi ya ta n'a lu pilisa ku zona. Luli lu na ni sepo ya kuli u ta n'a lu pilisa cwalo. 11 Ni mina mu swanezi ku lu tusa ka litapelo za mina. Mi lu na ni sepo ya kuli Mulimu u ta utwa ni ku lu lamulela ka litapelo za ba bañata ba ba ta itumela ku yena kabakala luna.

Petuho mwa milelo ya Paulusi

12 Se, ki sona se lu kona ku ikuhumusa ka sona. Lizwalo la luna li lu pakela kuli mwa lifasi mo, mi sihulu kwa neku la mina, lu pilile Bupilo bo bu ne bu tomilwe fa niti ni busepahali bo bu zwa ku Mulimu lu nze lu zamaiswa ki maata a sishemo sa hae, isiñi ka butali bwa luna batu. 13 Mwa mañolo a luna, ha lu mi ñoleli li sili konji feela ze mu kona ku bala ni ku utwisisa. Mi ni sepa kuli mu ta kona ku utwisisa hande nde, zazi le liñwi. 14 Mi ni sepa kuli, ze mu utwisisa hanyinyani feela ka nako ye, mu ka litwisisa ka Lizazi la Mulena Jesu. Mu ta kona ku ikuhumusa ka luna sina luna ha lu ta ikuhumusa ka mina.

15 Ne mu na ni sepo ye cwalo, mane na lela ku t'o mi potela kuli mu fumane litohonolo habeli. 16 Ne ni lelile ku t'o mi potela ha ni ya kwa Masedonia, ni ha ni y'o kuta hape, ku t'o fumana tuso ku mina mwa musipili wa ka wa ku ya kwa Judea.

17 Ha ne ni lela cwalo, kikuli ne ni bonahala ku lukisa lika ka busafa, nji? Ha ni eza milelo? “Ee” kapa “Batili” ka nako i liñwi, nji? 18 Sina Mulimu h'a na ni niti, sepiso ya ka ku mina ne i si “Ee,” kapa “Batili” ka nako i li ñwi! 19 Kakuli Jesu Kreste, Mwan'a Mulimu ye mu lutilwe ki Silvano ni Timotea, ni na cwalo, h'a si ka taha kuli a be “Ee” kapa “Batili”. Kwahule, mane ki “Ee” feela ya Mulimu.

20 Kakuli yo, ki yena “Ee” kasibili, ya tiisa lisepiso za Mulimu kaufela. Le, ki lona libaka le li eza kuli ki ka yena Jesu Kreste ha lu bulela “Amen,” i li ku lumba Mulimu. 21 Kakuli ki yena Mulimu kasibili ya lu tiisa, hamoho ni mina, mwa Bupilo bo lu na ni bona ku Kreste. Ki yena Mulimu kasibili ya lu ketile. 22 Ki yena ya lu swaile nombolo ya hae, ni ku kenya Moya o Kenile mwa lipilu za luna, kuli i be sisupo sa z'a lu bulukezi kaufela.

23 Mulimu ki paki ya ka. Ha ni pumi, haiba ni bulela buhata, a ni bulaye! Ha ni hupuzi ku sa kutela kwa Korinte, i ne li ku mi babalela feela. 24 Ha lu liki ku mi hapeleza ku lumela ze mu swanezi ku lumela kakuli mu tiile mwa tumelo. Lu na ni takazo ya ku mi tusa feela kuli lu mi fumanise tabo.

2

1 Cwale, ni lelile ku sa taha ku mina, kuli ni si ke na t'o mi swabisa hape. 2 Kakuli haiba ni ka mi swabisa, ya ka ni tabisa hape, ki mañi? Haisi bona feela be ni swabisize! 3 Ki lona libaka ha ni mi ñolezi ze ni mi ñolezi; ne ni sa lati ku t'o fita ku mina ni ku swabiswa ki bona ba ba swanezi ku ni tabisa. Kakuli ni kolwa kuli ha ni tabile, ni mina cwalo mu tabile. 4 Ni mi ñolezi ka pilu ye butuku ye mwa ñalelwa, mane ne ni lila, isiñi kuli ne ni bata ku mi swabisa, kono kuli mu lemuhe mo ni mi latela kaufel'a mina.

Ya fosize a swalelwe

5 Cwale haiba ku na ni ya tahisize maswabi, h'a si ka swabisa na, kono u swabisize mina kaufela, kamba ba bañwi ku mina, ka ku sa lata ku ekeza. 6 Mutu yo, ku mu likani h'a nyazizwe ki buñata bwa mina. 7 Swanelo, kikuli mu mu swalele ni ku mu tiisa pilu. Mu mu feze maswabi, a si ke a welela. 8 Hakulicwalo, ni mi kupa kuli mu mu bonise ka likezo kuli mwa mu lata luli. 9 Ki lona libaka ha ni mi ñolezi liñolo lani. Ne ni bata ku bona mo mu ka tulela muliko o cwalo, ni bone hape kapa mu sa itukiselize ku buluka likelezo za ka. 10 Ha mu swalela mutu ka s'a fosize, ni na, na mu swalela. Kakuli ni swalela, haiba ni swanezi ku swalela foso, ni eza cwalo kabakala mina fapil'a Kreste. 11 Ni eza cwalo kuli satani a si ke a ba ni maata fahalimu a luna. Kakuli lu ziba hande nde milelo ya hae ku luna.

 

Sabo ya Paulusi mwa Troasi

12 Ha ni fita mwa Troasi ku luta Litaba ze Nde za Kreste, na fumana kuli Mulena u kwaluzi nzila ya musebezi wa hae mwateñi.

13 Kono na katazeha hahulu kakuli ne ni si ka fumana mwanahabo luna Tite. Kiha ni laeza batu ba Troasi, mi na ya kwa Masedonia.

Ku tula ka Kreste

14 Kono ku iswe buitumelo ku Mulimu! Kakuli ka kopano ye lu na ni yona ni Kreste, u lu etelela ka linako kaufela mwa nzila ya ku tula. Sina muunko o munde o' hasanela kai ni kai, Mulimu u itusisa luna kuli batu kamukana ba zibe Kreste. 15 Kakuli lu swana ni muunko o munde wa insense, ye cisezwa Mulimu ki Kreste, ili muunko o' ya ku ba ba li mwa nzila ya Bupilo ni ku bona ba ba mwa nzila ya lifu. 16 Ku ba bañwi, ki muunko wa lifu o' bulaya, mi ku ba bañwi ki muunko wa Bupilo, o' pilisa. Ki mañi he ya kona ku peta musebezi o kuma fa? 17 Ha lu swani ni ba banwi ba bañata, ba ba swala linzwi la Mulimu inge ki nto ye cipile. Kono kakuli lu lumilwe ki mulimu, lu bulela sina batanga ba Kreste.

3

 

Likombwa za Bulikani bo Bunca

1 Kana fa, ku utwahala kuli inge lwa ikuhumusa hape, nji? Sina batu ba bañwi, kana lu ka bata mañolo a bupaki a zwa ku mina kamba a taha ku mina? 2 Mina kasibili ki mina liñolo la luna le li ñozwi mwa lipilu za luna, ni le li ka zibwa ni ku balwa ki batu kamukana. 3 Kwa utwahala kuli mu liñolo le li ñozwi ki Kreste, ni le li zamaisizwe ki luna. Ha li si ka ñolwa ka enge, kono li ñozwi ka Moya wa Mulimu ya pila. Ha li si ka ñolwa fa matapa, kono mwa lipilu za batu.

4 Lu bulela cwalo kakuli lu na ni sepo ku Mulimu ka Kreste. 5 Kakuli ha ku na ni se sikana ku luna, se si lu lumelela ku bulela kuli lwa kona ku eza musebezi o cwalo ka maata a luna. Maata a lu na ni ona a zwa ku Mulimu. 6 Ki yena ya lu konisize ku ba likombwa za bulikani bo bunca, bo bu sa kopani ni mulao o' ñozwi o tisa lifu, kono Moya, ona, u fa Bupilo.

7 Mulao n'o ñozwi ka litaku ze ne cakuzwi fa matapa a macwe, mi kanya ya Mulimu i bonahalile muta u fiwa. Pata ya Mushe ya benya hahulu, mane bana ba Isilaele ba palelwa ku talimana ni yena, kono nihakulicwalo, ku benya kwa yona ne ku lukela ku fela. Musebezi wa Mulao, o n'o swanezi ku tisa lifu, u tile ni kanya ye tuna,

8 kanya ye mwa musebezi wa Moya bo, i swanezi ku ba ye tuna ni kufita! 9 Musebezi wa Mulao, o ne ba atulwa ka ona batu, n'o na ni kanya. Cwale musebezi wa Moya, o`, ka ona batu ba kona ku beyiwa ba ba lukile fapil'a Mulimu, u na ni kanya ye tuna kufita wa pili. 10 Mane, lu ka bulela kuli kanya ye kile ya benya ka linako za kale, ha si se siñwi ha i likanyiwa ni kanya ya cwale, ye fita kanya yani kwahule hule. 11 Kakuli haiba se si ngile nakonyana feela si bile ni kanya, se si ina kuyakuile, si ta ba ni kanya ye tuna hahulu kufita ya pili. 12 Ha ku na se lu saba kabakala sepo ye cwalo. 13 Ha lu swani ni Mushe, ya n'a kwahela pata ya hae ka lisila kuli Maisilaele ba si ke ba bona kanya ha i nze i fela kwa pata.

14 Kaniti mihupulo ya bona i ne i kwalilwe. Mi ni ka nako ye, minahano ya bona i sa kwahezwi ki lona lisila lani, ha ba nze ba bala libuka za bulikani bwa kale. Lisila le, li zwiswa feela fapil'a meeto a mutu ya itingile ku Kreste. 15 Mane ni kacenu, ha ba bala libuka za Mushe, lisila leo li sa kwahela mihupulo ya bona. 16 Kono, sina mo kuñolezwi: “ Mutu h'a sikuluhela ku Mulena, lisila la zwiswa.”

17 Cwale mwa timana mo, “Mulena” ki Moya. Mi me ku na ni Moya wa Mulena, ku na ni tukuluho. 18 Kamukan'a luna, ka lipata ze si ka kwahelwa, lu kutisa kanya ya Mulena sina liiponi, lu nze lu fetuha ba ba swana ni yena ka kanya ye, ha i nze i ekezeha. Ki ona musebezi wa Mulena, ili ona Moya.

4

 

Bufumu bwa Moya mwa lipiza za lizupa

1 Mulimu u lu file musebezi wo ka sishemo sa hae, mi ki lona libaka ha lu sa zwafi. 2 Lu beyile likunutu ni likezo ze swabisa kaufela kwatuko. Ha lu ezi ka butali bwa buhata kamba ka ku zwaka linzwi la Mulimu. Batili, lu bonahaza hande niti, mi ka ku eza cwalo lu ipaka ka lizwalo le linde kwa batu kaufela fapil'a Mulimu. 3 Haiba Litaba ze Nde ze lu luta li bonahala inge li patilwe, li patilwe feela ku bona ba ba latehile. 4 Ha ba lumeli kakuli mihupulo ya bona i unsufalizwe ki mulimu o maswe wa lifasi le. Mulimu wo, u ba hanisa ku bona liseli le li ba monyehela, ili liseli le li zwa kwa Litaba ze Nde za kanya ya Kreste, yo ili siswaniso luli sa Mulimu. 5 Kakuli ha lu ipuleli ha lu luta. Lu luta kuli Jesu Kreste ki Mulena, mi haili luna lu bulela kuli lu batanga ba mina kabakala Jesu. 6 Mulimu ya ize: “Liseli li benye mwa lififi!” i sa li yena ya benyisize mwa lipilu za luna liseli la zibo ya kanya ya Mulimu, le li benya fa pata ya Kreste.

7 Kono luna ba ba na ni bufumu bo bwa Moya, lu swana sina lipiza za lizupa, i li ku bonahaza hande kuli maata ao, a komokisa, ki a Mulimu, isiñi a luna. 8 Lu mwa butata kwa maneku kaufela, kono ha lu honehi. Lu zielehile maswe, kono ha lu felelwi ki sepo. 9 Lwa nyandiswa, kono Mulimu h'a tuheli ku lu babalela. Lu wisezwa fafasi, kono ha lu shweleli. 10 Ka linako kaufela lu lwezi mwa mubili wa luna lifu la Jesu, kuli Bupilo bwa hae ni bona bu bonahale mwa mubili wa luna. 11 Mwa Bupilo bwa luna kaufela lu inzi mwa kozi ya lifu kabakala Jesu, kuli Bupilo bwa hae bu bonahale mwa mubili wa luna o' shwa. 12 Fo, ku talusa kuli lifu li sebeza ku luna, kanti Bupilo bu sebeza ku mina.

13 Ku ñozwi kuli: “Ni bulezi kakuli ni lumezi.” Ni luna cwalo, ka ona moya wo wa tumelo, lwa bulela kakuli lu lumezi.

14 Lu ziba hande kuli Mulimu ya zusize Mulena Jesu kwa bafu, u ta lu zusa ni luna hamoho ni Jesu, mi mina ni luna u ta lu tisa fapil'a hae. 15 Zeo kaufela li ezahala kabakala mina, kuli sishemo sa Mulimu, ha si nze si ata kwa batu, si atise ni zona litapelo za buitumelo kwa kanya ya Mulimu.

Kupila ka tumelo

16 Kabakaleo ha lu zwafi ni kamuta. Mane, mubili wa luna niha u ya u nz'o sinyeha, Moya o' ku luna, ona, wa shemunwa ka zazi ni zazi. 17 Manyando a luna ki a manyinyani, a nakonyana feela, mi a ta lu tiseza kanya ye tuna ye sa feli, ye tuna ku fita manyando ao. 18 Kakuli ha lu talimi lika ze bonwa kono lu talimisisa ze sa bonwi. Ze bonwa li ina nakonyana feela, kono ze sa bonwi, zona, li ina kuya kuile.

5

1 Kakuli lu ziba hande kuli haiba tende ye lu pila ku yona mwa lifasi mo, i li ona mubili wa luna, ye sinyeha, Mulimu u ta lu fa ndu mwa lihalimu mo lu ka y'o pila, ili ndu ye ezizwe ki yena, mi ye ta ina kuya kuile. 2 Mane, ha lu sa li mwa tende yeo, lu tongiswa ki takazo ya ku silelezwa ka ku kwahelwa ka ndu ya luna ye kwahalimu. 3 Kakuli ha lu se lu fumani silelezo yeo, ha lu na ku fumanwa lu li mapunu. 4 Ha lu sa pila mwa tende ye, ye mwa lifasi, lwa tonga ni ku imelwa. Ha si kuli mwendi ne lu ka tabela kuli mubili wa luna wa lifasi u zwiswe. Lu lakaza ku apeswa ni mubili wa lihalimu, kuli se si lukela kushwa si mizwe ki Bupilo. 5 Mulimu, ki yena ya lu lukiselize petuho ye cwalo, mi u lu file Moya wa hae kuli i be sisupo sa z'a ta lu fa kamukana.

6 Kamukwaocwalo, lu na ni sepo ka nako kaufela. Lu ziba kuli ha lu sa li mwa mubili wo, lu kwahule ni ndu ya Mulena. 7 Kono lu zamaya ka tumelo, isiñi ka ku bona. 8 Kabakaleo, lu tiile pilu, mane ne lu ka lakaza ku siya mubili wa luna ni ku y'o ina fakaufi ni Mulena. 9 Kono takazo ya luna, fahalimw'a lika kaufela, ki ku mu tabisa, niha lu ka ina mwa mubili wo, kamba wa lihalimu. 10 Kakuli kaufel'a luna lu swanezi ku y'o yema fapil'a sipula sa katulo sa Kreste, kuli yo muñwi ni yo muñwi a fumane se si swanela musebezi w'a ezize ha n'a sa li mwa mubili wa hae wa mwa lifasi, i ka ba se sinde kapa se si maswe.

 

Batu ba kutisane ni Mulimu ka Kreste

11 Lwa ziba hande kuli ku saba Mulena ki ku liñi, mi kiha lu lika ku susueza batu kuli ba lumele. Mulimu u lu ziba hande hahulu, mi ni sepa kuli ni mina mwa ni ziba hande mwa lipilu za mina. 12 Ha lu liki ku ipaka ku mina hape, kono lu lika ku mi fa libaka le linde la ku ikuhumusa ka luna. Kamukwaocwalo, mu ta kona ku alaba ba ba itumba ka mo ba bonahalela isiñi ka mo ba inezi luli. 13 Haiba ki niti kuli lu takani, kikabakala Mulimu ha lu li cwalo. Kono haiba lu iketile, kikabakala mina. 14 Lu swelwi ki lilato la Kreste, luna ba ba kolwa kuli a li muñwi feela h'a shwezi batu kamukana, bona bao kaufela ba na ni kabelo mwa lifu la hae. 15 U shwezi batu kaufela kuli ba ba pila ba si ke ba ipilela ili bona feela, kono ba pilele yena ya n'a shwile mi a zuhile kwa bafu kabakala bona.

16 Kabakaleo, ha lu sa bona mutu ka mukwa woo batu ba mu nga ka ona, nihaike ka nako ye ñwi Kreste lu mu ngile cwalo. Kono ha lu sa eza cwalo. 17 Mutu h'a li ku Kreste, u s'a li sibupiwa se sinca. Sa kale si felile, mi se ku tile se sinca. 18 Zeo kaufela li zwa ku Mulimu ya lu kutiselize ku yena ka Kreste, mi ya lu file musebezi wa ku kutiseza ba bañwi ku yena. 19 Ka Kreste, Mulimu n'a bata ku kutiseza batu kamukana ku yena, a sa bali milatu ya bona. Mi u lu file musebezi wa ku luta batu mukwa wa ku kutisana ni yena.

20 Cwalehe, ha lu bulela, ki ka libizo la Kreste, inge Mulimu kasibili ha n'a ka mi biza ka luna. Lwa mi kupa, ka libizo la Kreste, lu li, mu kutisane ni Mulimu. 21 Kreste n'a si na sibi, kono Mulimu u ezize kuli a itwese libi za luna kuli, ka yena, lu kone ku ba ba ba lukile fapil'a hae.

6

1 Cwale, luna ba ba sebelisana ni Mulimu, lwa mi kupa kuli mu si ke mwa lumela kuli sishemo se mu fumani ku Mulimu si sinyehe feela. 2 Mu utwe s'a bulela Mulimu, h'a li:

 “Ni ku utwile ka nako ye swanela. Ni ku tusize ka lizazi la ku piliswa.” Mu teeleze! Ye ki yona nako ya ku fumana sishemo sa Mulimu. La kacenu le, ki lona lizazi la ku piliswa!

3 Lu lakaza kuli musebezi wa luna u si ke wa nyaziwa. Kiha lu lika ku sa sitatalisa mañi kapa mañi ka mukwa ufi kapa ufi. 4 Mane, mwa linto kaufela ze lu eza, lu lika ku bonisa kuli lu batanga ba Mulimu, kakuli lwa itiisa ka pilu telele mwa maswenyeho, manyando ni butata. 5 Lu natilwe, lwa kenywa mwa litolongo, mi lwa kubukanelwa mwa mufili fili. Lu sebelisizwe ka tata, mane lwa kona ku tola cwalo lu sa lobali, nihaiba kuca.

6 Lu iponahaza cwalo ka kuli lu batanga ba Mulimu ka ku kena kwa luna, ka zibo, pilu-telele ni musa wa luna, ka Moya o Kenile, ni ka lilato la luna la niti, 7 ka litaba za niti ze lu luta ni ka maata a Mulimu. Se si lukile, ki sona se lu itusisa sina silwaniso sa ku lwanisa kapa ku itakeleza. 8 Lwa kutekiwa, mi lwa shwaulwa. Batu ba bulela maswe ka luna, mi ha ba lu lumbi. Lu talimwa inge lu mahata kanti lu bulela niti, 9 inge lu batu ba ba sa zibwi kanti lu zibwa ki batu kamukana, inge lu shwile, kono, sina ha mu bona, lu sa pila. Lwa natiwa, kono ha lu bulaiwi. 10 Lwa swabiswa, kono nihakulicwalo lu tabile kamita. Lu bonahala bubotana, kono lu fumisa ba bañata. Lu bonahala lu li batu ba ba si na ni se sikana, kanti lu luile lika kaufela.

11 Balikani ba ba mwa Korinte! Lu mi bulelezi lika lu sa pati se siñwi. Lu kwaluzi lipilu za luna. 12 Ha lu si ka mi kwalela zona. Ki mina mu lu kwalezi lipilu za mina. 13 Cwale ni mi bulelela sina ha ni ka bulelela bana ba ka, ni li, mu lu eze sina mo lu mi ezeza luna. Mu kwalule hahulu lipilu za mina!

Likelezo bakeñisa buhedeni

14 Mu si ke mwa sebelisana ni ba ba si ka lumela. Ha ku konahali kuli mu be kwa joko i liñwi ni bona. Bunde ni bumaswe li ka sebelisana cwañi? Liseli ni lififi li ka ina cwañi hamoho? 15 Kreste n'a ka lumelelana cwañi ni Satani? Mulumeli n'a ka kopanela sika mañi ni muhedeni? 16 Ki tumelelano ye cwañi ye ka ezwa mwahal'a Tempele ya Mulimu ni maswaniso a milimu ya sihedeni? Kaniti, ki luna Tempele ya Mulimu ya pila! Sina yena Mulimu kasibili h'a ize;

“Ni ta ina, mi ni ta pila mwahal'a bona,

ni ta ba Mulimu wa bona.

Mi bona ba ta ba sicaba sa ka.”

17 Ki kabakaleo Mulena h'a li:

“Mu ba siye, mi mu ikauhanye ku bona.

Mu amubuke ze masila, mi ni ta mi amuhela.

18 Ni ta ba Ndat'a mina,

mi mina mu ta ba bana ba ka

ba bashimani ni ba basizana.

Ku bulela Mulena ya Maata Kaufela.”

 

7

1 Balatiwa ba ka, lisepiso zeo kaufela li ezelizwe luna! Kabakaleo, a lu ikeniseñi ku ze silafaza mubili kamba moya kaufela, mi lu like ka tata ku ba ba ba kenile luli, lu nze lu pila ka ku saba Mulimu.

Tabo ya Paulusi

2 Mu lu siyele sibaka mwa lipilu za mina! Ha lu si ka foseza mutu. Ha lu si ka sinya sa mutu, kamba ku putelela mutu. 3 Ha ni buleli cwalo ku mi nyaza. Sina ha ni se ni bulezi pili. Lu mi lata hahulu kaufel`a mina, mi niha lu pila, niha lu shwa, lu ta ba hamoho! 4 Ni mi sepile hahulu! Na ikuhumusa ka mina! Mwa maswenyeho a luna kaufela ni sa tezi sepo, mane na takisa kabakala tabo.

5 Ki niti kuli niha lu fitile mwa Masedonia, ha lu si ka ba ni pumula. Lu fumani butata kwa maneku kaufela, likañi ni ba bañwi ni sabo mwa lipilu za luna.

6 Kono Mulimu ya tiisa lipilu za ba ba zwafile, a tiisa lipilu za luna ka kufita kwa Tite. 7 Mi ha lu si ka tiiswa lipilu ka ku fita kwa hae feela, kono ni ka piho ya hae bakeñisa mukwa wo mu mu tiisize pilu ka ona, yena kasibili. U lu kandekezi mo mu latela ku ni bona, ni maswabi a mina, ni mo mu itukiselize ku ni takeleza. Kabakaleo, ni tabile hahulu ni ku fita cwale.

8 Nihaike liñolo le ni mi ñolezi li mi swabisize, ha ni sa inyaza ka lona ka nako ye. Ni batil'o inyaza ha ni boni kuli li ne li mi swabisize nakonyana. 9 Kono ka nako ye ni tabile, isiñi kabakala kuli ni mi utwisize butuku, batili, kono kakuli ku swaba kwa mina ku fetuzi mikwa ya mina. Mulimu u itusisize ka maswabi a mina, mi kabakaleo ha mu si ka sinyehelwa ki se siñwi kabakala luna. 10 Kakuli maswabi ao Mulimu u itusisa ka ona, a isa kwa ku baka, mi ku baka ku tahisa Bupilo. Fo ha ku swabisi ni kamuta! Kono maswabi a za lifasi, ona, a tisa lifu. 11 Mu bone s'a ezize Mulimu ka maswabi a mina! Ku ikataza kwa mina ni ku bonisa kuli ha mu na mulatu mwa taba mo, ku bile ko ku cwañi! Buikalabelo bwa mina bu bile bo bu cwañi? Ku nyaza kezo ye maswe ku bile ko ku cwañi? Sabo ya mina bo? Ni takazo ya ku ni bona, ni ku tukufalelwa ku atula ba ba ne ba fosize hamohocwalo ni ku ba fa mulatu kapili! Ka zeo kaufela mu bonisize kuli ne mu si na mulatu mwa taba yeo. 12 Cwale, ha ni mi ñolezi i ne si kabakala ya n'a fosize kamba ya n'a foselizwe. Kono ni ñozi ku mi bonisa hande, fapil'a Mulimu, butuna bwa lilato la mina ku luna. 13 Ki lona libaka ha lu tiisizwe lipilu.

Mi ha lu si ka tiiswa lipilu feela. Lu tabisizwe hahulu ni ku fita ki ku bona tabo ya Tite, mo mu konezi ku tiisa pilu ya hae kamukan'a mina. 14 Ni itumbile ku yena ka mina, mi ha mu si ka ni swabisa. Sina ha lu mi bulelezi niti kamita, ku itumba kwa luna ku Tite ku bonahalile ku ba niti feela cwalo. 15 Cwale, lilato la hae ku mina li sa hula ka tata h'a hupula mo ne mu itukiselize ku utwa kaufel'a mina ni mo mu mu amuhelezi ka sabo ni ka kunjanja. 16 Ni tezi tabo ha ni kona cwalo ku beya sepo ya ka ku mina mwa lika kamukana!

8

 

Limpo za balumeli

1 Banabahesu, lu bata kuli mu zibe se si ezizwe ki sishemo sa Mulimu, mo si iponahalelzi mwa likeleke za Masedonia.

2 Balumeli ba likilwe hahulu mwa manyando ao ba fitile ku ona. Kono tabo ya bona i bile ye tuna hahulu, mi niha ba li babotana luli, ba zwisize mali a mañata hahulu. 3 Ni mi bulelela niti kuli ba zwisize mo ne ba konela kaufela, mane ni ku fita. Ka ku lata kwa bona, 4 ba tundamezi ku kupa kuli lu ba fe sibaka sa ku tusa balumeli ba ba mwa Judea. 5 Ba ezize ku fita mo ne lu sepezi! Nto ya pili ye ba ezize ki ku ipeya kwatas'a Mulimu mi, ka lilato la hae, ba ipeya ni kwatas'a luna cwalo. 6 Kabakaleo, lu kupile Tite, ya n'a kalile musebezi wo wa butokwa, wa lilato, ku zwelapili ni ku mi tusa ku u feleleza. 7 Mu fumile hahulu kwa maneku kaufela, kwa neku la tumelo, la lipulelo, la zibo, la ku tabela ku tusa, ni la lilato le mu lu lata ka lona. Hakulicwalo, lu bata kuli mu atelwe cwalo ni mwa musebezi wo wa lilato.

8 Ha ni mi laeli. Kono ni mi bulelela za ku tukufalelwa kwa ba bañwi kakuli ni bata ku bona mo li inezi lilato la mina. 9 Mu ziba sishemo sa Mulen'a luna Jesu Kreste. Yena ya n'a fumile, u ikezize mubotana kabakala mina, kuli a mi fumise ka bubotana bwa hae.

10 Muhupulo wa ka fa taba ye ki wo. Ki hande ha mu ka feza ka nako, se mu kalile ñohola. Mu bile ba pili, isiñi kwa ku eza feela, kono ni kwa ku tabela ku eza. 11 Cwalehe, a mu zwelepili, mi mu feleleze musebezi! Mu tukufalelwe ku u feleleza sina ha ne mu tukufalezwi ku u lela, mi mu eze cwalo mu nze mu tusa mo mu konela kaufela. 12 Kakuli ha mu tukufalezwi ku fana, Mulimu u ta amuhela mpo ya mina ka tabo, a nz'a hupula se mu kona ku fana, isiñi se mu sa koni.

13 Ha ni buleli kuli mu swanezi ku ikenya mwa butata, ka ku imulula ba bañwi, batili, kono ku ezwe ka ku likana. 14 Ka nako ye, ze ñata ze mu na ni zona, li tuse ba ba si na, mi kamuso, ha mu ka tokwa mina, ki bona ba ba ta kona ku mi tusa ka ze ñata ze mu na ni zona, li tuse ba ba sina, mi kamuso, ha mu ka tokwa mina, ki bona ba ba ta kona ku mi tusa ka ze ñata ze ba ka ba ni zona. Kamukwaocwalo ku ta swana ku mina ni ku bona. 15 Sina mo ku ñolezwi, kuli:

“Ku mutu ya n'a fumani hahulu,

ne ku si na se ne si siyala.

Mi ku ya n'a fumani hanyinyani,

ne ku si na s'a n'a tokwa.”

 

Tite ni balikani ba hae

16 Lwa itumela ku Mulimu ya ezize kuli Tite, a tukufalelwe ku mi tusa sina luna! 17 H'a si ka amuhela feela kupo ya luna, kono ka ku tukufalelwa ku tusa, a lela ili yena ku ya ku mina. 18 Hamoho ni Tite lu mi lumela mwanahabo luna ya kutekiwa hahulu ki likeleke kaufela ka musebezi wa hae wa ku luta Litaba ze Nde. 19 Kwand'a zeo, ki yena ya ketilwe ki likeleke kuli a zamaye ni luna ha lu isa mpo-tuna ye ya lilato, i li ku paka kanya ya Mulena, ni ku bonisa takazo ya luna ya ku tusa ba bañwi.

20 Lu eza ka tokomelo kuli lu si ke lwa tisa lipilaelo ka mukwa o lu swala ka ona mpo yeo ye tuna. 21 Mulelo wa luna ki ku eza se si lukile, isiñi fapil'a Mulena feela, kono ni fapil'a batu.

22 Lu luma mwanahabo luna yo muñwi hamoho ni bona. Lu lemuhile hañata ku ikataza kwa hae mwa litaba kaufela. Kono cwale, u ta ikataza hahulu ni ku fita kakuli u mi sepile hahulu. 23 Haili yena Tite, ki mulikan'a ka, mi u sebeza ni na ku mi tusa. Banabahaboluna ba bañwi ba ba mu sindeketa, bona, ki linumwana za likeleke mi li tisa likoleke. 24 Mu ba bonise kuli mwa ba lata luli, mi Likeleke li kolwe taba yeo, li zibe kuli ku lukile ha lu itumba ka mina.

9

 

Ku tusa balumeli ba bañwi

1 Ni bona kuli ha ku tokwahali kuli ni mi ñolele bakeñisa lituso ze lumelwa balumeli ba ba mwa Judea. 2 Ni ziba kuli mu tabela ku tusa, mi ni itumbile ka mina kwa batu ba mwa Masedonia. Na li: “Banabahesu ba ba mwa Akaya ba itukiselize ku tusa, mane ba kalile ñohola.” Ku tukufalelwa kwa mina. 3 Nihakulicwalo, ni mi lumelela banabahabo luna, ki bao, kuli ku itumba kwa luna ka mina ku si ke kwa fetuha manzwi feela a buhata. Kono, sina ha ni se ni bulezi, ni lakaza kuli mu fumanwe mu se mu itukisize. 4 Hakusicwalo, batu ba kwa Masedonia ha ba ka taha ni na, mi ba t'o fumana kuli ha mu si ka itukisa, lu ta swaba hahulu ka ku mi sepa cwalo, lu sa buleli se siñwi ka ona maswabi a mina! 5 Cwale kiha ni hupuzi kuli i ne i ka ba nto ye nde ku kupa banabahabo luna bao kuli ba itangete, na ni si ka fita kale, mi ba lukise mpotuna ye mu se mu sepisize. Kamukwatuna ye mu se mu sepeisize. Kamukwaocwalo, ha ni fita, i ta be i s'e lukisizwe kale, mi i ta bonisa kuli mu fana ka pilu ye tabile, isiñi ka ku hapelezwa.

6 Mu hupule kuli ya cala hanyinyani, u ta kutula hanyinyani. Kono ya cala hahulu, u ta kutula hahulu. 7 Hakulicwalo, yo muñwi ni yo muñwi a fe sina mw'a hupulezi, isiñi ka ku honona kamba ku hapelezwa, kakuli Mulimu u lata ya fana ka tabo. 8 Mulimu u na ni maata a ku mi fa za mifuta-futa ka buñata kuli kamita mu be ni ze mu tokwa kaufela, mane mu siyalelwe ki se si ta mi konisa ku peta misebezi ye minde kamukana. 9 Sina mo ku ñolezwi, kuli:

“U fa babotana ze ñata.

Musa wa hae ki wa kamita.”

10 Mulimu ya abela balimi peu ni buhobe bwa kuca, u ta mi fa ni mina peu kaufela ye mu tokwa, mi u ta i hulisa, kuli sishemo sa mina si ate.

11 U ta mi fumisa kuli mu kone ku tusa ka linako kaufela, ni kuli ba bañata ba itumele ku Mulimu ka limpo ze mu fana ka luna. 12 Kakuli lituso ze mu eza ze, ha li tusi feela balumeli ba ba tokwile, kono li tisa ka buñata litapelo za buitumelo ku Mulimu. 13 Musebezi wo, u ta bonisa se mu li sona, mi ba bañata ba ta lumba Mulimu ka ku sepahala kwa mina mwa Litaba ze Nde za Kreste, ze mu lumezi, ni ka sishemo seo mu ba fa za mina ni ku li abela ba bañwi kamukana. 14 Ba ta mi lapelela ka lilato le lituna kabakala sishemo se situna s'a mi bonisize Mulimu. 15 Ku iswe buitumelo ku Mulimu ka mpo ya hae ye sa konwi ku taluswa!

10

 

Paulusi u ikalabela ka musebezi wa hae

1 Na, Paulusi, ni tahisa kupo ya ka ku mina, na ni li ya ishuwile kutwi, mi ni na ni mombela ha ni li ku mina, kono ni mi eza ka tata ha ni li kwahule ni mina. Na mi kupa ka musa ni sishemo sa Kreste. 2 Mu si ke mwa ni hapeleza ku eza ka tata ha ni ka taha ku mina. Luli ne ni ka kona ku eza cwalo ni ba ba hupula kuli ze lu eza, lu li eza ka ku bata za lifasi. 3 Ki niti kuli lu pila mwa lifasi, kono ha lu lwani ka za lifasi le. 4 Lilwaniso ze lu itusisa ha si lilwaniso za batu ba lifasi le, kono ki lilwaniso ze maata za Mulimu ze kona ku wisa makwakwa a tiile. Lu felisa likañi za buhata. 5 Lu wiseza fafasi linto kaufela ze tibela ka buikuhumuso zibo ya Mulimu. Lu hapa mihupulo kamukana, ni ku i hapeleza ku lumela ku Kreste. 6 Mi ha mu se mu bonisize kutwisiso ya mina kuli ki ya niti, kihona lu ta fa ba ba sa utwi mulatu.

7 Mu talima lika mo li inezi kwande. Kana ku na ni mutu ya ikutwa kuli ki wa Kreste? Kihona, a ikupule ka mw'a inezi, kakuli kaufel'a luna lu ba Kreste sina yena. 8 Kakuli ha ni na ku swaba niha ni itumbile hahulu ku fita tikanyo ka maata a lu filwe ki Mulena, ili maata a ku mi zwisezapili mwa tumelo ya mina, isiñi a ku mi sinyeza yona. 9 Ha ni lati ku bonahala ike ya lika ku mi sabisa ka mañolo a ka. 10 Ba bañwi ba ka li: “Mañolo a Paulusi a tata hahulu mi a na ni maata. Kono h'a li mwahal'a luna, batili u ishuwile, ni manzwi a hae a fokola!” 11 Mutu ya bulela cwalo, u swanezi ku utwsisa kuli ha ku na fapahano mwahal'a se lu ñola mwa mañolo a luna ha lu li kwahule, ni se lu ta eza ha lu ta ba mwahal'a mina.

12 Kwa utwahala, ne lu si ke lwa ipapanya kamba ku itikanya ni bona bao ba ba ikupula kuli ki ba ba pahami hahulu. Ba ba cwalo ki likuba! Ba itomela milao ye ba itikanyeza ni ku ipapanya ka yona! 13 Haili luna, ku itumba kwa luna ha ku na ku fitelela milulwani ya luna. Lu ta itumba mwahal'a milulwani ya musebezi o lu filwe ki Mulimu, mi mane mina mu mwateñi mwa milulwani yeo. 14 Mi ha mu li mwahal'a yona milulwani yeo, luna ha lu si ka i tula ha lu tile ku mina, ku mi tiseza Litaba ze Nde za Kreste. 15 Kamukwaocwalo, ha lu itumbi ka misebezi ye ezizwe ki ba bañwi. Ha lu tuli milulwani ye lu beezwi ki Mulimu. Se lu sepa feela kikuli tumelo ya mina i ka hula, ni kuli lu ta kona ku eza musebezi o mutuna ku fita mwahal'a mina, lu nze lu li mwahal'a milulwani ye lu beezwi ki Mulimu. 16 Fohe, lu ta kona ku luta Litaba ze Nde za Mulimu mwa manaha a kwabuse bwa mina, lu sa itumbi ka musebezi o s'o ezizwe mwa simu ya mutu u sili.

17 Kono sina mo ku ñolezwi: “Mutu ufi ni ufi ya bata ku itumba, a itumbe ka s'a ezize Mulena.”

18 Kakuli mutu ya lumelelwa ha si ya ipaka ili yena, kono ki ya pakiwa ki Mulena.

11

 

Paulusi ni baapositola ba buhata

1 Kabe ne mu ka ni swalela ka bukubanyana bwa ka. Luli ni kupa cwalo. 2 Ni mi shwela muna, ili muna o' zwa ku Mulimu kasibili. Mu swana sina mwalyanjo luli ye ni sepisize kuli u ta nyalwa ki munna a li muñwi, yena Kreste, 3 kono, ni saba kuli mihupulo ya mina i ta sinyeha ni kuli mu ta tuhela ku latelela Kreste ka pilu ya mina kaufela ni ka busepahali, sina Eva ha n'a pumilwe ki noha ka butali bwa buhata bwa yona.

4 Kakuli ha mu bilaeli mutu h'a taha ku mina ku t'o luta za Jesu u sili, isiñi ye lu til'o mi luta, luna. Mi hape, mu itukiselize ku amuhela moya u sili ni litaba li sili, i li ze fapahani ni Moya ni Litaba ze Nde ze lu mi lutile.

5 Ha ni kolwi kuli ni yo munyinyani ya kwatas'a baapositola-tuna ba mina! 6 Mwendi ha ni sikwala kwa ku bulela, kono kwa neku la zibo, ki taba i sili. Lu mi bonisize hande taba yeo hañata ni mwa litaba kaufela.

7 Ha ni mi lutile Litaba ze Nde za Mulimu, ni ezize cwalo ni sa bati se siñwi ku mina. Ni ikokobelize, i li ku mi hulisa. Kana fo ni fosize, nji? 8 Ni lumezi ku fiwa mupuzo ki likeleke li sili. Ni ka li, ni li uzwelize kuli ni t'o mi tusa. 9 Mi ha ne ni sa inzi ko ku mina, ha ni si ka kataza mutu ka mali, ha ne ni tokwa lika. Banabahabo luna ba kwa Masedonia, ne ba ni tiselize ze ne ni tokwa kaufela. Ni ezize ka tokomelo kuli ni si ke na mi imeza kwa neku lifi kapa lifi. Mi ni ta eza cwalo ni kwapili.

10 Ka niti ya Kreste ye li ku na, ni mi bulelela kuli ku itumba kwa ka ka taba yeo ha ku na ku kuziswa kai kapa kai mwa naha ya Akaya kaufela. 11 Kiñi ha ni bulela cwalo? Na kikuli ha ni mi lati, nji? Mulimu wa ziba kuli na mi lata!

12 Se ni eza ka nako ye, ni ta zwelapili ni nze ni si eza, ili ku tokwisa baapositola ba bañwi bani libaka le ba ka itumba ka lona, ni ku bulela kuli ba sebeza ka mukwa o' swana ni wa luna. 13 Batu bao ha si baapositola ba niti, ba bulela buhata bakeñisa musebezi wa bona, mi ba ipetula i sa li bona kuli ba bonahale inge ki baapositola ba niti ba Kreste. 14 Mi ha ku komokisi! Nihaili Satani wa kona ku ipetula sina lingeloi la liseli! 15 Cwale ha si nto ye komokisa kuli batanga ba Satani ba ipetule sina batanga ba ze lukile. Kono kwa mafelelezo ba ta fumana hande-nde se si ba swanela, ka lika ze ba eza.

 

Manyando a Paulusi ka ku ba muapositola

16 Na kutela hape, ni li. Ku si ke kwa ba ni mutu ya ka hupula kuli ni sikuba. Haiba mu hupula cwalo, mu ni nge ni li sikuba, kihona, kuli ni kone ku itumba hanyinyani ni na. 17 Se ni bulela ka nako ye, ha si s'a n'a ka lata Mulena kuli ni si bulele, kwa utwahala. Mwa taba yeo ya ku itumba, luli ni bulela sina sikuba. 18 Kono, hailifo ba bañata ba itumba ka za bona za lifasi, ni na, ni ka eza cwalo. 19 Mina ba ba talifile, ha si mu lumelela hande-nde likuba! 20 Mu lumelela ufi ni ku mi laela sina batanga, kamba ku mi amuha za mina, kamba ku mi puma, kamba ku mi nyaziseza, kamba ku mi bakula. 21 Ni bulela cwalo ka maswabi. Lu bile ni boi hahulu ka ku eza cwalo!

Kono, haiba yo muñwi a ka itumba a si na s'a saba, ni bulela sina sikuba, ni na, ha ni na ku saba. 22 Ki Maheberu, nji? Ni na cwalo! Ki maisilaele, nji? Ni na! Ki ba lusika lwa Abrahama, nji? Ni na cwalo. 23 Kana ki batanga ba Kreste, nji? Inge na pulumuka ha ni bulela cwalo, kakuli hona mwa taba mo, na ba fita kwahule-hule! Ni sebelize ka tata ku fita bona. Ni keni mwa tolongo hañata ku fita bona, ni lambauzwi, mi hañata ku fita bona, mi hañata na kutela fa linala.

24 Ni natilwe lipafa ze mashumi a mamlalu ka ze ketalizoho ka zene ki Majuda, haketalizoho.

25 Baroma ba ni natile halalu, mi ni pobauzwi ka macwe hañwi. Lisepe mo ne ni zamaya li tibile halalu, mi ni tandile lizazi mutumbi mwa mezi hañwi.

26 Mwa misipili ya ka ye miñata, ni keni mwa likozi za linuka, za masholi, ni mwa likozi ze ne zwa ku bona banabahesu ba sijuda ni bona balicaba. Na tahelwa ki likozi mwa minzi ni mwa naheñi, likozi mwa mawate, ni mwahal'a balikani ba ka ba buhata.

27 Ni nyandile, mi ni keni mwa butata. Hañata ni tandile busihu kaufela ni sa lobali. Na shwa tala ni linyolwa, mi na tokwa sa kuca hañata. Ni kile na shwa silami, ni si na sa ku apala. 28 Mi, niha ni sa talusi ze ñwi, ka zazi ni zazi ni ikutwa ni imezwi kabakala buikalabelo bwa ka bakeñisa likeleke kaufela. 29 Haiba mutu yo muñwi a fokola, ni na cwalo ni ikutwa ku fokola. Mi yo muñwi h'a eza sibi, ni utwa butuku bahulu kabakala hae.

30 Haiba ni swanezi ku itumba, ni ka itumba ka ze bonisa bufokoli bwa ka. 31 Mulimu Ndat'ahe Mulena Jesu wa ziba kuli ha ni pumi. Libizo la hae li limbiwe kamita ni mita! 32 Ha ne ni li mwa Damaseka, mubusisi ya n'a li mwata s`a Mulena Aretasi a beya mapolisa kwa minyako ya munzi kuli ba ni swale.

33 Kono na shulumunwa ka sizuma mwa lihaulo le li ne li li mwa limota, mi na banduka cwalo.

12

 

Z'a boni Paulusi ni z'a sinulezi

1 Ni swanezi ku itumba, niha ku sa ni tusi se siñwi. Ni ta bulela cwalo ka ze ni boni ni ku sinulelwa ki Mulena. 2 Ni ziba mukreste yo muñwi, ya kile a iswa kwa lihalimu, mi ku se ku fitile lilimo ze lishumi ka zeene, isamba taba ye i ezahala. Ha ni zibi hande kamba n'a isizwe luli kamba n'a boni feela pono. Mulimu ki yena ya ziba. 3 Mi, ni ziba kuli mutu yo n'a nanulezwi mwa Paladeisi. Hape ni sa li, ha ni zibi hande nde kamba n'a nanuzwi luli, kamba n'a boni pono feela. Mulimu ki yena ya ziba. 4 Mi koo, u utwile manzwi a sa konwi ku taluswa, mi a sa lumelelwi ku bulelwa ki mutu. 5 Ni ta itumba ka mutu yo. Kono ha ni na ku itumba ili na, konji ka lika ze bonisa bufokoli bwa ka. 6 Haiba ne ni ka bata ku itumba, ne ni si ke na ba sikuba, kakuli ne ni ka bulela niti. Kono ni saba ku itumba, kakuli ha ni lati kuli mutu a ni nge ka butuna bo bu fita bw'a bona ku na, h'a talima ze ni eza ni ku utwa ze ni bulela.

7 Kono, kuli ni si ke na kenwa ki buikuhumuso kabakala lika ze komokisa ze ni boni, ni kenezwi ki butuku bo bu ni tabaka mwa mubili. Butuku bo bu tile inge liñusa la Satani, ku t'o ni nyandisa ni ku ni tokwisa ku ikuhumusa. 8 Ni lapezi halalu ku Mulena ka bona, ku mu kupa kuli a bu zwise ku na. 9 Kono a ni alaba, a li: “Sishemo sa ka sa ku likana, kakuli ha u fokola kihona maata a ka a bonahala ku ba a matuna.” Hakulicwalo, se ni tabela ka pilu ya ka kaufela, ki ku itumba ka ku fokola kwa ka, kuli maata a Kreste a ine fahalimw'a ka a nz'a ni sileleza. 10 Kabakaleo, ni amuhela ka tabo bufokoli, linyefulo, bubotana, manyando ni butata kaufela kabakala Kreste. Kakuli ha ni fokola, kihona ni tiya.

Pilaelo ya Paulusi ka Bakorinte

11 Ni bulela inge sikuba, kono ki mina, mu ni hapelelize ku eza cwalo. Ki mina ba ba ne ba swanela ku ni paka. Kakuli niha ni si mutu wa ngana, baapositola-tuna ba mina bao ha ba ni fiti ka mukwa ufi kamba ufi. 12 Likezo ze bonisa kuli ni muapositola, li ezizwe mwahal'a mina ka pilu telele luli. Ku bile ni liponiso, ni misebezi ye maata, ni limakazo. 13 Kanti mina mu swelwi maswe cwañi ku fita likeleke ze ñwi, konji mwendi mwa taba ya kuli ha ni si ka mi kataza ka lituso, nji? Mu ni swalele, ha ni mi foselize mwa taba yeo!

14 Ni itukiselize ku t'o mi potela, mi se li musipili wa bulalu. Kono ze ni tokwa kaufela ha ni na ku li bata ku mina. Ni bata mina, isiñi mali a mina. Ha si bana ba ba fepe bashemi ba bona, kono bashemi ki bona ba ba fepa bana ba bona. 15 Haili na, ni ka taba ha ni ka sinyehelwa ki ze ni na ni zona kaufela, mane ni isinye ni na kasibili, kuli ni mi tuse. Kana mu ka ni lata hanyinyani kakuli na ni mi lata hahulu, nji?

16 Mu ta lumela, kuli ha ni si ka mi imeza. Kono mwendi yo muñwi u ta li kucwalo, ha ni si ka mi imeza, kono ni ezize ka butali, mi ni mi swasize ka za buhata. 17 Cwañi? Kikuli ni mi putelezi ka yo muñwi wa be ni mi lumezi? 18 Ni kupile Tite kuli a ye ku mina, mi ni mu lumile ni yo muñwi wa bahaboluna ye mu ziba. Kana mu ka li Tite u til'o mi putelela? Ha ni li yena, ni na, lu eza lika ka moya u li muñwi ni ka maikuto a swana!

19 Mwendi mu nahana kuli nako ye kaufela lu nze lu lika ku ikalabela ku mina. Batili! Lu bulela ka mw'a latela Kreste kuli lu bulele, fapil'a Mulimu, mi ha lu ambola ka zona zeo kaufela, balikani, ki ku mi zwisezapili mwa tumelo. 20 Kono ni saba kuli ha ni ka taha ku mina, ni ka t'o mi fumana mu fetuhile ka mo ni sa lateli, kamba mina mu fumane kuli na, ni fetuhile mo mu sa lateli. Ni saba kuli ni ka t'o fumana likañi, ni muna, ni buhali, ni lifapahano, ni likomano, ni lusebo, ni buikuhumuso, mane ni mifili fili. 21 Ni saba kuli ha ni ka t'o mi potela hape, Mulimu wa ka a ka swana a ni swabisa fapil'a mina, mi na t'o lilela ba bañata ba ba ezize sibi ka linako ze felile, ba ba si ka tuhela mikwa ya bona ye maswe ye ne ba eza, ya sibi sa bona sa buhule, ni litakazo za bona ze maswe.

13

 

Litemuso za mafelelezo ni litumeliso

1 Lo cwale i se i ta ba lwa bulalu ni nze ni t'o mi potela. “Muzeko kaufela u swanezi ku tiiswa ki bupaki bwa batu ba babeli kamba ba balalu”, sina mo ku ñolezwi.

2 Ni na ni kelezo ye ni bata ku fa ba ba ezize sibi ka linako ze felile, ni ba bañwi kaufela cwalo. Ne ni se ni mi file yona pili, ha ne ni til'o mi potela lwa bubeli. Kono ni sa mi fa yona hape, ni sa li kwahule. Ha ni ka t'o mi bona, ha ni na ku mi shwela makeke. 3 Mu ta fumana lisupo ze mu bata kaufela kuli Kreste u bulela ka na. H'a fokoli kwa neku la mina, kono u bonahaza maata a hae mwahal'a mina. 4 Kwa utwahala n'a kokotezwi fa sifapahano kabakala bufokoli bwa hae, kono u pkla ka maata a Mulimu, Ka kopano ye lu na ni yona ni yena, ni luna lwa fokola. Kono ka mukwa o lu sebeza ni mina, lu pila ni yena ka maata a Mulimu.

5 Mu itike, mi mu itatube ili mina, hasi mwendi mu palezwi ku bonisa bupaki bwa kuli mu pila ka tumelo. Kaniti mwa ziba kuli Jesu Kreste u ku mina! 6 Ni sepa kuli mu ta lumela kuli ha lu palelwi ku bonisa bupaki bo bu cwalo. 7 Lu lapela Mulimu kuli mu si ke mwa fosa. Kono lu lapela isiñi ku mi bonisa ka taba yeo se lu kona ku eza luna, kono i li ku mi bona ha mu eza ze nde niha lu bonahala inge lwa palelwa. 8 Kakuli ha lu koni ku lwanisa niti ya Mulimu. Lu kona ku i lwanela feela. 9 Kwa lu tabisa luna ha lu fokola, kanti mina mu nze mu tiile. Hakulicwalo, se lu kupa hape mwa litapelo za luna kikuli mu fetuhe ba ba lukile. 10 Ki lona libaka ha ni mi ñolela cwalo ni sa li kwahule ni mina. Libaka kikuli ha ni ka ba teñi mwahal'a mina, ni si ke na t'o mi eza ka tata, ku sebelisa maata a ni filwe ki Mulimu, maata a ku mi zwisezapili mwa tumelo, isiñi a ku mi sinyeza yona.

11 Mi cwale banabahesu, mu lumele hande! Mu like ku ba ba ba lukile. Mu utwe ze ni bulela. Mu n'o utwana. Mu pile ka kozo. Mi Mulimu wa lilato ni kozo u ta ba ni mina.

12 Mu lumelisane ka ku fubetana sina bana ba mba.

 Balumeli kaufela ba mi lumelisa.

13 Sishemo sa Mulena Jesu Kreste, ni lilato la Mulimu, ni kopano ya Moya o Kenile li be ni mina kamukana.