GAL LO49.SFM 28/10/2003 L. L. M. LOZI ST1 MONGU ZAMBIA

MANGALATA

LIÑOLO LA PAULUSI KWA

MAGALATA

 

1

1 Ki na Paulusi, ya bizelizwe ku ba muapositola, isiñi ka tato ya batu, kapa ka taelo ya mutu, kono ili ka taelo ya Jesu Kreste ni ya Mulimu Ndate ya mu zusize kwa bafu. 2 Banabahesu kaufela ba ba kwanu ba kopana ni na, ku fitisa litumeliso kwa likeleke ze mwa Galatia kaufela, li li:

3 Mu fiwe sishemo ni kozo ki Mulimu Ndat'a luna ni Mulen'a luna Jesu Kreste.

4 Kreste u ineezi, kabakala libi za luna, ku lu lukulula kwa lifasi le li maswe la nako ye. Ka ku eza cwalo, u petile s'a n'a lata Mulimu Ndat'a luna. 5 Kanya i be ku Mulimu kamita ni mita! Amen.

 

Evangeli ki i liñwi

6 Ni komokile hahulu ha mu fulalezi kapili pili cwalo ya mi bizize ka sishemo sa Kreste, mi ha mu hupuzi ku latelela Evangeli i sili. 7 Hande-nde, ha ku na “Litaba ze Nde li sili”. Kono ni bulela cwalo kakuli ku na ni batu ba ba mi filikanya, mi ba ba lika ku fetula Litaba ze Nde za Kreste. 8 Kono mutu h'a ka mi luta Litaba ze Nde ze fapana ni ze lu mi lutile, niha i ka ba luna, kapa lingeloi la kwa lihalimu, li kutiwe! 9 Lu se lu mi bulelezi kale, mi ni sa tiisa ni ka nako ye. Haiba mutu a ka t'o mi luta Litaba ze Nde ze fapana ni ze mu amuhezi, a kutiwe luli!

10 Kana kikuli ni bata ku ipitisa kwa batu, nji? Batili! Ni ipitisa ku Mulimu! Kana kikuli ni bata ku tabisa batu, nji? Kambe ne ni sa bata ku ba tabisa, kambe ne ni si ke na ba mutang'a Kreste.

 

Paulusi mw'a bizelizwe ku ba muapositola

11 Taba ki ye, banabahesu. Litaba ze Nde ze ni luta, ha li si ka eziwa ki mutu. 12 Ha ni si ka li fumana ku mutu, kapa ku li lutiwa ki mutu. Kono ki yena Jesu Kreste kasibili ya ni sinulezi zona.

13 Mu se mu utwile mo ne ni pilela ha ne ni sa latelela tuto ya sijuda, mo ne ni nyandiseza Keleke ya Mulimu ka tata, ni nze ni lika ku i felisa.

14 Ne ni fitelela litaka za ka ze ñata za Majuda kwa ku mamela za sijuda, mi ne ni tukufalelwa hahulu ku ba fita, mwa mikwa ya bo kukw'a luna.

15 Kono ka sishemo sa hae, Mulimu u ni ketile ni si ka pepwa kale, mi a ni biza kuli ni mu sebeleze.

16 Mi h'a hupuzi ku ni sinulela Mwan'a hae kuli ni y'o luta balicaba Litaba ze Nde za hae, ha ni si ka kupa kelezo ku mutu, 17 kapa ku ya kwa Jerusalema ku y'o bonana ni baapositola ba pili ku na. Bakeñisa ku eza cwalo, na funduka honafo ku ya kwa Arabia, mi na kutela kwa Damaseka. 18 Ha ni se ni felize lilimo ze talu kihona ni ya kwa Jerusalema ku y'o zibana ni Pitrosi, mi na ina ni yena lisunda ze peli.

19 Ha ni si ka bonana ni muapositola yo muñwi haisi Jakobo, mwanahabo Mulena.

20 Se ni mi ñolela fa ki niti. Ni tiisa fapil'a Mulimu kuli ha ni buleli buhata.

21 Mwamulaho, na ya mwa ma naha a Siria ni Silisia. 22 Nako yeo kaufela, balumeli ba likeleke za Kreste ze mwa Judea ne ba sa ni zibi ka sifateho. 23 Ne ba ziba feela ze ne bulelwa ki ba bañwi, ha ba li: “Mutu ya n'a lu nyandisa, s'a luta za tumelo ya n'a lika ku sinya pili!” 24 Mi ne ba lumba Mulimu kabakala ka.

2

 

Paulusi ni baapositola ba bañwi

1 Mwamulaho a lilimo ze lishumi ka ze ne, na kutela hape kwa Jerusalema ni zamaya ni Barnabasi. N'a nga ni Tite, na ya ni yena.

2 Na ya kwateñi kakuli Mulimu n'a ni bonisize kuli ne ni swanezi ku eza cwalo. Ha ne lu kopanezi kwa mukunda ni ba bahulu, na ba taluseza Litaba ze Nde za Mulimu ze ni luta balicaba. Ne ni sa lati kuli musebezi wa ka wa pili, ni wa nako ye i be wa mbango. 3 I be, mulikan'a ka Tite, niha n'a li Mugerike, h'a si ka hapelezwa ku ya kwa mupato. 4 Batu ba bañwi ba ba ne ba ikezize balumeli, ni ku t'o kena mwa sitopa sa luna, ne ba bata ku mu kenya mwa mupato. Batu ba, ne ba keni sina litwela ku t'o bona tukuluho ye lu na ni yona ha lu kopani ni Jesu Kreste. Ne ba bata ku lu kutiseza mwa butanga. 5 Ha lu si ka itiselela nihaili nakonyana feela, kuli lu te lu kone ku mi bulekela Litaba ze Nde ka buniti bwa zona.

6 Ba bahulu ba ba ne ba bonahala ku ba bazamaisi i ka ba ba ba tuna cwañi, ku ba ha si taba ye ni bilaeza, kakuli Mulimu h'a talimi mutu ka mw'a bonahalela fa mubili. Bazamaisi bao, be ni bulela, ha ba na mihupulo ye minde ye ba ni file.

7 Mane, ba lemuha kuli Mulimu n'a ni file musebezi wa ku luta balicaba Litaba ze Nde, sina mw'a n'a fezwi Pitrosi ku luta Majuda Litaba ze Nde. 8 Kakuli ka maata a Mulimu ni ezizwe muapositola wa balicaba, sina Pitrosi h'a ezizwe muapositola wa Majuda. 9 Jakobo ni Pitrosi ni Joani, ba ba ne ba talimwa kuli ki bazamaisi, ba lemuha kuli Mulimu n'a ni file musebezi ona wo. Kiha ba lu swala kwa mazoho. Barnabasi ni na cwalo. Ka ku ba mizwale lwa lumelelana kuli luna lu y'o sebeza mwahal'a Majuda. 10 Se ba lu kupile feela kikuli lu hupulange babotana ba keleke ya bona, ili nto ye ni sweli ku eza ka tokomelo.

 

Paulusi u nyaza Pitrosi mwa Antioke

11 Pitrosi h'a to fita mwa Antioke, na mu hanyeza patalaza kakuli n'a fosize luli. 12 Kaniti batu ba ba ne ba lumilwe ki Jakobo ba si ka fita kale, Pitrosi n'a canga ni mizwale ya balicaba. Kono batu bao ha ba se ba fitile, a kutela mwamulaho mi a hana kuca ni bona, kakuli n'a saba ba ba ne ba tabela kuli balicaba ba isiwe kwa mupato. 13 Mizwale ye miñwi ya Majuda ni bona ba ikeza mapyeha hamoho ni Pitrosi. Nihaili Barnabasi ni yena a hohiwa ki kezo ya boi bwa bona. 14 Ha ni se ni boni kuli ne ba sa zamayi ka nzila ye lukile, mwa niti ya Litaba ze Nde, na li ku Pitrosi fapil'a bona kaufela: “Wena u li Mujuda u pilile sina Mulicaba, isiñi Mujuda. Cwalehe, kiñi ha u hapeleza Balicaba ku pila sina Majuda?”

 

Majuda ni Balicaba ba piliswa ka tumelo

15 Luna, ha lu ba bañwi ba balicaba, ba ba bizwa baezalibi. Lu Majuda ka sipepo. 16 Nihakulicwalo, lu ziba kuli mutu u beyiwa ya lukile feela ka tumelo ku Jesu Kreste, isiñi ka ku eza ze batwa ki Mulao. Ni luna cwalo, lu lumezi ku Jesu Kreste kuli lu be ba ba lukile ku Mulimu ka tumelo ku Kreste, isiñi ka ku eza se si batiwa ki Mulao. Ha kuna ya beiwa ya lukile ku Mulimu ka ku eza se si batiwa ki Mulao.

17 cwale, luna ha lu bata ku ba ba ba lukile ku Mulimu ka kopano ni Kreste, lu fumaneha kuli lu baezalibi sina balicaba. Kana ku talusa kuli Kreste u lu isize mwa sibi? 18 Haiba ni kutela ku zamaya hape ka litaelo za Mulao, ku bonahala kuli ni tula mulao wa Tumelo. 19 Nihakulicwalo, m'o inezi Mulao ka sibili, na, ni shwile. Ni bulailwe ki ona kasibili kuli ni pilele Mulimu. Ni bulailwe ni Kreste fa sifapahano. 20 kikuli ha i sa li na ya pila, kono ki Kreste ya pila ku na. Bupilo bo, bo ni pila cwale, ni bu pila ka tumelo ku Mwan'a Mulimu ya ni latile, mi ya fanile bupilo bwa hae kabakala ka. 21 Ha ni hani sishemo sa Mulimu. Haiba mutu a ezwa ya lukile ku Mulimu ka Mulao, fohe ku talusa kuli Kreste h'a na s'a shwezi.

3

 

Mulao kapa Tumelo

1 Mina Magalata ba ba si na ngana! Ki mañi ya mi loile? Ha si ne mu taluselizwe ka ku tala, mina, za lifu la Jesu Kreste fa sifapahano! 2 Ni bata kuli mu alabe puzo ye feela. Kana mu amuhezi Moya wa Mulimu kakuli mu ezize se si laelwa ki Mulao, kapa kakuli mu utwile ni ku lumela Litaba ze Nde? 3 Kiñi ha mu si na ngana cwalo? Mu kalile ka Moya wa Mulimu, kana mu bata cwale ku feleleza ka maata a mina, nji? 4 Kana ze mu boni kaufela ha ku na se li talusa? Kaniti si teñi! 5 Mulimu h`a mi fa Moya wa hae, mi a eza limakazo mwahal'a mina, kana u eza cwalo kakuli mu ezize ze laelwa ki Mulao, kapa kakuli mu utwile mi mu lumezi Litaba ze Nde?

6 Ki sona se si bulelwa ka Abrahama mwa Mañolo, ha kutwi: “U lumezi ku Mulimu, mi Mulimu u mu ezize ya lukile kabakala tumelo ya hae.”

8 Ka ku lemuha ze ka taha kwapili, Mañolo a boni kuli Mulimu n'a ka talima Balicaba ili batu ba ba lukile kabakala tumelo ya bona. Ki lona libaka h'a zibisize Abrahama Litaba ze Nde, nako i si ka fita kale, h'a ize: “Mulimu u ta tohonolofaza licaba kaufela za lifasi ka wena.”

9 Abrahama a lumela, mi a tohonolofazwa. Kamukwaocwalo, ba ba lumela kaufela ba tohonolofazwa sina yena.

10 Ba ba sepile tuso ya ku mamela Mulao ba pila mwa sikuto. Kakuli ku ñozwi kuli: “Mutu kamukana ya sa mameli ka mutundamenyi ze ñozwi kaufela mwa Buka ya Mulao, a kutiwe!”

11 Ki taba ye bonahala hande ya kuli ha ku na mutu ya talimwa a li ya lukile ku Mulimu ka tuso ya Mulao, kakuli ku ñozwi kuli: “Yo ya ezwa ya lukile ku Mulimu ka tumelo, u ta pila.”

12 Mulao, ona ha u si ka itinga fa tumelo. Kono sina mo ku ñolezwi: “Mutu kamukana ya eza ze laelwa ki Mulao, u ta pila ka zona.”

13 Kono Kreste u lu lukuluzi kwa sikuto se si tisizwe ki Mulao, ka ku ikeza ya kutilwe kabakala luna. Sina mo ku ñolezwi hape: “Mañi ni mañi ya pahekiwa kwa kota, u kutilwe.”

14 Ku ezizwe cwalo kuli litohonolo z'a n'a sepisizwe Abrahama ki Mulimu, li fiwe ni Balicaba ka Jesu Kreste, kuli ni luna lu amuhele, ka tumelo, Moya o n'o sepisizwe ki Mulimu.

 

Mulao ni Sepiso

15 Banabahesu, ni ta itusisa ka ze bonahala ka zazi ni zazi. Haiba batu ba babeli ba lumelelana ka taba ye ñwi, mi ba i tiisa, ha ku na mutu ya ka tula tumelelano yeo kapa ku ekeza se siñwi ku yona. 16 Cwale Mulimu u ezize lisepiso za hae ku Abrahama ni kwa lusika lwa hao. Ha ku bulelwi cwana kuli: “Ni ku ba lusika lwa hae” i li ku supa batu ba bañata. Batili, kono ku bulelwa cwana kuli: “Ni wa lusika lwa hao”. Fo, ku taluswa mutu a li muñwi feela, ili Kreste.

17 Se ni bulela ki se. Mulimu n'a ezize bulikani, mi n'a itamile ku bu buluka. Mualo, o' tile mwamulaho a lilimo ze mianda ye mine ka lilimo ze mashumi a malalu, ha u koni ku felisa bulikani bo kapa ku sinya sepiso ya Mulimu.

18 Kono, haiba s'a fana Mulimu si itingile fa Mulao, fohe, ha si sa itinga fa sepiso ya hae, kono ki ka sepiso ya hae kuli Mulimu u bonisize sishemo sa hae ku Abrahama.

19 Mulao, u n'o fezwiñi? U n'o ekelizwe ku bonisa likezo ze maswe, ze lwanisa tato ya Mulimu. N'o swanezi ku ina ku fitela ha ku taha wa lusika lwa Abrahama, yo ne ku ezizwe lisepiso ka yena. Mulao wo n'o tisizwe ki mangeloi, mi muyemeli a lu amuhelela ona. 20 Kono muyemeli h'a tokwahali haiba ku na ni mutu a li muñwi feela, mi, Mulimu ka sibili u fitisize sepiso.

 

Mulelo wa Mulao

21 Kana ku talusa kuli Mulao u lwanisa lisepiso za Mulimu? Batili, nihanyinyani! Kakuli kabe batu ba filwe mulao o ne ba ka kona ku piliswa ka ona, kabe mutu n'a ka kona ku ba ya lukile ku Mulimu ka tuso ya Mulao. 22 Kono ku ñozwi kuli lifasi kaufela li mwa maata a sibi, mi cwale mpo ye sepisizwe ki Mulimu i fiwe ba ba lumela kabakala tumelo ya bona ku Jesu Kreste.

23 Nako ya tumelo i si ka fita kale, Mulao n'o nz'o lu tamelezi sina mapantiti, ku fitela tumelo yeo fo i ta bonahalela. 24 Hakulicwalo, Mulao u bile mulisan'a luna, mane Kreste a fite, lu kone ku ba ba ba lukile ka tumelo. 25 Cwale nako ya tumelo ha i se i fitile, ha lu sa li yo mwa pabalelo ya mulao.

26 Ki ka tumelo kaufel'a mina ha mu li bana ba Mulimu ka ku kopana ni Jesu Kreste. 27 Mina kaufela ba ba kopani ni Kreste ka kolobezo, mu apezi Kreste kasibili. 28 Kabakaleo, ha ku na fapahano mwahal'a Majuda ni Balicaba, mwahal'a batanga ni balukuluhi, mwa hal'a banna ni basali. Kaufel'a mina mu nto i liñwi mwa kopano ye mu na ni yona ni Jesu Kreste. 29 Cwale ha mu li ba Kreste, kihona mu baikulu ba Abrahama, mi mu ta amuhela s'a sepisize Mulimu.

4

1 Se ni bulela ki se. Shwana u swana sina mutanga h'a sa li yo munyi-nyani, nih'a li muñ'a lika kamukana. 2 H'a sa li yo munyinyani, u mwa pabalelo ya batu ba ba mu bonela kwa maneku kaufela ku fitela nako ye tomi-lwe ki ndat'ahe. 3 Kamukwaocwalo, ni luna ne lu li mwa butanga bwa lituto za lifasi ze ne sa fokola ha ne lu sa li banana, lu si ka hula kale. 4 Kono nako ye n'e tomilwe ha i se i fitile, Mulimu a luma Mwan'a hae. A pepwa ku musali, mi a pila mwatas'a Mulao wa Sijuda. 5 A t'o lukulula ba ba ne ba li mwatas'a Mulao, ili kuli lu kone, ka nzila ye cwalo, ku ba bana ba Mulimu.

6 Ku bonisa kuli mu bana ba hae luli, Mulimu u lumelezi Moya wa Mwan'a hae mwa lipilu za luna, Moya o nz'o huwa, u li: “Ndate!” 7 Kabakaleo, ha u sa li mutanga, kono u s'o li mwana. Mi ha u s'o li mwan'a hae, Mulimu u ta ku fa z'a na ni zona kaufela z'a bulukezi bana ba hae.

 

Paulusi u bilaezwa ki Magalata

8 Kale ne mu sa zibi Mulimu, mi ne mu li batanga ba be ne si milimu luli. 9 Kono cwale ha mu se mu zibile Mulimu, kapa ni bulele cwana, ha mu se mu zibilwe ki Mulimu, kiñi cwale ha mu kutela kwa lituto ze fokola ze si na tuso? Kiñi ha mu sa bata ku ba batanga ba zona hape? 10 Mu tokomela hahulu mazazi a mañwi, ni likweli, ni linako, ni miyaha! 11 Na saba kabakal'a mina, kuli mwendi musebezi o ni ezize ku mina i bile o si na tuso.

12 Banabahesu, se ni kupa ku mina ki kuli mu swane ni na, sina na, ha ni ikezize ya swana ni mina. Ha ku na se mu ni foselize. 13 Mu sa hupula libaka ha ni mi lutile Litaba ze Nde za Mulimu lwa pili. Ki kakuli ne ni kula. 14 Ne ni fokola mwa mubili, mi ne ni li muliko ku mina. Kono ha mu si ka ni shwaula, kamba ku ni hana. Mane mwa ni amuhela inge lingeloi la Mulimu, inge Jesu Kreste kasibili! 15 Ne mu tabile hahulu. Cwale ku felezi kai? Na kasibili ni kona ku mi pakela kuli kabe ne ku konahala ne mu ka be mu longozi meeto a mina ni ku ni fa ona. 16 Kana kikuli ni fetuhile sila sa mina ka ku mi bulelela niti, nji?

17 Ba bañwi bao, ba bonahala ku mi tabela hahulu, kono mihupulo ya bona ha si ye minde. Se ba bata feela ki ku mi kauhanya ni na, kuli mu wele ku bona. 18 Ki nto ye nde ku hohiwa ki batu, haiba ba mi hohela ku ze nde. Mane ku tokwahala kuli ku be cwalo kamita, isiñi feela ha ni inzi ni mina. 19 Bana ba ka ba ba latiwa! Ni utwa hape butuku hahulu kabakala mina, butuku bo bu swana ni bwa musali h'a indukilwe. Mi i ta ba cwalo ku fitela Kreste f'a ka bupehela ku mina. 20 Ha si mo ne ni ka tabela ku ba ni mina ka nako ye, ni zibe hande se ni swanezi ku bulela. Ni zielehile luli ka mina.

 

Nguli ya Agare ni Sara

21 A mu ni bulelele mina mu lata ku ba mwatas'a Mulao. Kana ha mu utwi se si bulelwa ki Mulao? 22 Mulao u li, Abrahama n'a pepilwe ki musali wa mutanga. Yo muñwi ne li wa ku musali wa mulukuluhi.

23 Mwan'a hae wa ku mutanga n'a pepilwe ka mukwa o lu twaezi, kono haili wa ku musali ye si mutanga, n'a pepilwe ka ku sepiswa ki Mulimu. 24 Taba ye i ka ngiwa inge nguli. Basali bao ba babeli ba swanisa litumelelano ze peli ze ama bulikani bwa Mulimu. Tumelelano ye ñwi ye swaniswa ka Agare, ki ya fa Lilundu la Sinai. Bana ba yona ba pepiwa ba li batanga. 25 Agare u yemi bakeñisa Lilundu la Sanai le li mwa Arabia, mi ki siswaniso sa munzi wa Jerusalema wa nako ye, kakuli u mwa butanga hamoho ni batu ba ona kamukana. 26 Kono Jerusalema wa kwa lihalimu u lukuluhile, mi ki yena m'a luna. 27 Kakuli ku ñozwi kuli:

“U tabe, wena musali ya si ka ba ni bana!

U luluweze mi u huwe ka tabo, wena

ya si ka utwa butuku bwa ku pepa!

Kakuli musali ya n'a hanilwe u ta ba

ni bana ba bañata ku fita musali

ya inzi ni munna hae.”

28 Haili mina, banabahesu, mu bana ba ba pepilwe ka sepiso ya Mulimu si na mwa n'a inezi Isaka. 29 Ka yona nako yeo mwana ya n'a pepilwe ka mo lu twaelezi n'a lwanisa ya n'a pepilwe ka Moya wa Mulimu, mi ki mo ku inezi ni ka nako ye.

30 Kono ze ñozwi li talusañi? Li talusa cwana, li li: “Leleka musali wa mutanga ni mwan'a hae, kakuli mwan'a mutanga h'a na ku ikabela lifa ni mwan'a musali ya lukuluhile.”

31 Cwale banabahesu, ha lu bana ba musali wa mutanga, kono lu bana ba musali wa mulukuluhi.

5

 

Mu babalele tukuluho ya mina

1 Kreste u lu lukuluzi kuli lu be ba ba lukuluhile luli! Mu tiyehe sina batu ba ba lukuluhile, mi mu si ke mwa lumela ku kutela mwa butanga hape.

2 Mu teeleze! Na, Paulusi, ni mi bulelela cwana. Haiba mu lumela ku ya kwa mupato, ku talusa kuli Kreste h'a na tuso ni ye kana ku mina. 3 Ni bata ku tiisa taba ye, mi ni bulelela hape mutu kaufela ya bata ku ya kwa mupato, kuli u tamehile ku peta litaelo kaufela za Mulao. 4 Mina ba ba bata ku ba ba ba lukile ku Mulimu ka ku peta Mulao, mu se mu ikauzi ku Kreste. Mu kwand'a sishemo sa Mulimu. 5 Haili luna, sepo ya luna kikuli Mulimu u ta lu eza ba ba lukile, mi ki sona se lu libelezi, ka maata a Moya wa Mulimu, o' sebeza mwa tumelo ya luna. 6 Kakuli ha ku na ni kopano ni Jesu Kreste, ku ya kwa mupato kapa ku sa ya kwateñi ha kutusi se siñwi. Se si na ni tuso ki tumelo ye sebeza ka lilato.

7 Ne mu kalile ku eza hande hahulu! Ya mi hanisize ku latelela niti ki mañi? U mi susuelize cwañi? 8 Ha mu si ka susuezwa ki Mulimu ya mi biza. 9 ”Mumela o munyinyani feela u hulisa liñende kaufela,” sina mo ku bulelelwa!”

10 Kono ni sa mi sepile. Ka kopano ya luna cwalo ni Mulena ni na ni sepo ya kuli ha mu na ku nga nzila isili. Haili mutu ya mi kelusa yo, i ka ba mañi kapa mañi, Mulimu u ta mu fa mulatu.

11 Kono haili ka na, banabahesu, haiba ni sa tundamezi ku luta kuli mupato wa tokwahala, ni sa nyandisezwañi? Ha i ne i ka ba kuli ki niti, fo tuto ya ka bakeñisa Kreste ya kokotezwi fa sifapahano ne i si ke ya filikanya mutu. 12 Batu bao ba ba mi kelusa, ni ba lakaleza ku zwelapili cwalo, mane ba be ba ifahule ili bona.

13 Haili mina banabahesu, mu bizelizwe tukuluho. Kono tukuluho yeo i si ke ya fetulwa buikalabelo bwa ku buswa ki litakazo za mibili ya mina. Kono mu sebelezane ka lilato. 14 Kakuli Mulao kaufela u akalelizwe mwa taelo i liñwi, ye li: “Lata wahenu sina mo u itatela.”

15 Kono ha mu eza sina lifolofolo, mu zumana ni ku holofazana, fohe mu tokomele mu ka swana mwa ipeza.

 

Mulumeli a zamaiswe ki Moya

16 Se ni bata ku mi bulelela ki se. Mu lisele Moya o Kenile u zamaise bupilo bwa mina, ha mu na ku eza ze lakazwa ki mubili. 17 Kakuli se si lakazwa ki mibili ya luna, ha si lumelelani ni se si lakazwa ki Moya, mi se si latwa ki Moya ha si lumelelani ni se si latwa ki mubili. Zeo ze peli za lwanisana kuli mane mu palelwe ku eza ze ne mu bata ku li eza.

18 Haiba mu zamaiswa ki Moya, fohe ha mu sa li yo mwatas'a Mulao.

19 Ha lu latelela litakazo za mibili ya luna, ku bonahala ze, bubuki, ni buhule, ni mikwa ye maswe ye tampa kani. 20 Ku bonahala ku lapela milimu ya maswaniso, ni bulaoi. Batu ba toyana, ba lwana, ba shwelana muna. Ba tabela lutimbo, ni lifapahano. Ba ikeza litopa topa ze lwanisana. 21 Ba ciwa ki litakazo, bu tahwa ni kuca ku tula tikanyo, mi ba eza ze ñwi ze cwalo. Na mi lemusa cwale si na ha ni se ni mi lemusize pili kuli ba ba eza ze cwalo ha ba na ku lumelelwa ku kena mwa Mubuso wa Milimu.

22 Kono muselo wa Moya ki lilato, ni tabo, ni kozo. Ki pilu telele, ni musa, ni bunde, ki busepahali. 23 Ki ku ishuwa, ni buiswalo. Ha ku na mulao o hana ze cwalo. 24 Ba ba ipeyile ku Jesu Kreste, ba bulaile litakazo ni ze latwa ki mibili ya bona kaufela. 25 Moya u lu file bupilo, mi ki ona o' swanezi ku zamaisa bupilo bwa luna. 26 Lu si ke lwa ikuhumusa, kapa ku nyemisana, kapa ku ñenehela ba bañwi.

6

 

1 Banabahesu, haiba mutu yo muñwi a ka fumanwa a nz'a fosa, mina ba ba na ni Moya wa Mulimu, mu mu kutiseze mwa nzila ye lukile. Kono mu eze cwalo ka mukwa o munde. Mu tokomele, kuli mu si ke mwa kena mwa muliko ni mina. 2 Mu tusane ku lwalisana milwalo, ka ku eza cwalo mu ta be mu petile mulao wa Kreste. 3 Haiba yo muñwi a ipahamisa, kanti i li mutunyana feela, wa ipuma ili yena. 4 Yo muñwi ni yo muñwi a tatube likezo za hae. Haiba ki ze nde, a ka ikuhumusa ka s'a ezize, kono isiñi ka ku si likanyeza ni se si ezizwe ki yo muñwi. 5 Yo muñwi ni yo muñwi u swanezi ku lwala mulwalo wa hae.

6 Mutu ya lutiwa Litaba ze Nde, u lukela ku ikabela ze nde kamukana z'a na ni zona ni muluti wa hae.

7 Mu si ke mwa ipuma. Mulimu h'a pumiwi. S'a cala mutu ki sona s'a ta kutula. 8 H'a cala z'a susuezwa ki litakazo za mubili wa hae, ku zona u ta kutula lifu. H'a cala z'a susuezwa ki Moya, ku zona u ta kutula bupilo bwa kamita. 9 Cwale lu si ke lwa katala ku eza ze nde. Ha lu sa zwafi, lu ta kutula ka nako ya teñi. 10 Cwalehe, lu ezeze batu kamukana ze nde, ha lu sa na ni nako, sihulu bahaboluna ka tumelo.

 

Likelezo za mafelelezo ni litumeliso

11 A mu bone litaku ze tuna ze ni eza cwale ha ni mi ñolela ka lizoho la ka! 12 Ki batu ba ba lata ku lumbiwa ka ze si na tuso, ba ba lika ku mi hapeleza ku ya kwa mupato. Kono se si ba ezisa cwalo ki sabo feela ya ku nyandiswa kabakala sifapahano sa Kreste. 13 Nihaili bona ba ba sa ya kwa mupato ha ba mameli Mulao. Ba bata feela kuli mu ye kwa mupato kuli ba kone ku itumba ka taba ya ku mi swaya mwa mubili wa mina. 14 Haili na, ni ta ikuhumusa feela ka sifapahano sa Mulena Jesu Kreste. Kabakala sifapahano sa Kreste, ku na, lifasi li shwile, mi ki na ni shwile kwa neku la lifasi. 15 Kuli mutu a ye kwa mupato, kapa a si ke a ya, ha si yona taba. Taba feela kikuli mutu a be sibupiwa se sinca. 16 Ku bona kaufela ba ba latelela mulao wo, mwa bupilo bwa bona, ni li. Kozo ni sishemo sa Mulimu li be ni bona. Li be ni bana ba Mulimu kamukana!

17 Ka ku feleleza ni li. Ni si ke na katazwa ki mutu hape, kakuli mañiba a ni na ni ona fa mubili wa ka, a bonisa kuli ni mutang'a Jesu.

18 Sishemo sa Mulen'a luna Jesu Kreste si be ni mina kaufela, banabahesu. Amen.